LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT
OŠ KUNGOTA – PODRUŽNICA SVEČINA
ŠOLSKO LETO:
2013/2014
1. UVOD
Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z
zakonom določenih družbenih ciljev. Sestavljen je na osnovi posvetovanja s pedagoškimi delavci
šole, strokovnimi delavci in starši ter zajema cilje vsestranskega osebnostnega razvoja učencev.
Z letnim načrtom bodo seznanjeni starši na roditeljskem sestanku, člani Sveta staršev, pedagoški
zbor in člani zavoda. Letni delovni načrt PŠ Svečina je priloga Letnega delovnega načrta OŠ
Kungota in se sprejema in potrjuje kot le-tega.
2
2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
PŠ Svečina zajema šolski okoliš vaške skupnosti Svečina:
Plač, Ciringa, Zg. Vrtiče, Špičnik, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac, Svečina, Sp. Vrtiče, Plintovec in
Zg. Kungota. Z avtobusom se pripelje v šolo 6 otrok.
Imamo tri redne oddelke, od tega dva kombinirana oddelka, in sicer 1. in 2. razred ter 4. in 5.
razred in samostojni 3. razred. Na šoli je še oddelek in pol podaljšanega bivanja, v katerega so
vključeni otroci od 1. do 5. razreda. OPB obiskuje 31 otrok.
Na šoli poučujejo in skrbijo za delo učiteljice Božidara Kavčič, Barbara Plečko Oberčkal, Mihaela
Černko, Andreja Cigula, Sonja Marko in vzgojiteljica Silva Vnuk.
Jutranje varstvo poteka od 6.00 do 8.10 in ga izvajajo ga. Barbara P. Oberčkal, Božidara Kavčič in
Silva Vnuk.
Vodja podružnične šole je odgovorna za organizacijo, izvajanje in potek vzgojno- izobraževalnega
dela.
2.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ
MOŠKI
4
5
4
3
3
20
ŽENSKE
3
4
3
3
1
13
SKUPAJ
7
9
7
6
4
33
2.2. ŠOLSKI KOLEDAR
Dejavnosti bodo potekale po šolskem koledarju, ki je v Letnem delovnem načrtu OŠ Kungota.
3
3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V
OBSEGU ZAGOTOVLJENEGA IN
RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
Šolski koledar za šolsko leto je operativno naravnan, v njem so opredeljena ocenjevalna obdobja,
redovalne konference, dnevi dejavnosti, počitnice in pouka prosti dnevi.
3.1. PRIREDITVE, SREČANJA, TEKMOVANJA
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
-
sprejem novincev
Sonja Marko, Silva Vnuk
-
varna učna pot
policist in razredniki
-
KMEČKI PRAZNIK (sejem
izdelkov, kulturni
program, okrasitev vasi)
Andreja Cigula, Barbara P.
Oberčkal, Sonja Marko, Silva Vnuk,
Mihaela Černko, Božidara Kavčič
-
delavnica s starši
(izdelovanje uporabnih
predmetov za stojnico
na Kmečkem prazniku)
Andreja Cigula, Barbara
P.Oberčkal, Sonja Marko, Silva Vnuk,
Mihaela Černko, Božidara Kavčič
-
tekmovanje Logika
teden otroka
Andreja Cigula
razredniki + OPB
-
jesenska dekoracija
razredniki + OPB
-
spomin na mrtve
razredniki
-
obisk gasilcev
Silva Vnuk
-
Beremo skupaj –
pogovor o 1. knjigi
izdelava voščilnic
Božidara Kavčič, Mateja Vdovič,
Barbara P. Oberčkal
razredniki + OPB
novoletna delavnica za
starše in učence
učiteljski kolektiv
-
4
DECEMBER
- krasitev razredov, šole
razredniki + OPB
- Cankarjevo tekmovanje
Andreja Cigula
- prireditev ob dnevu
samostojnosti
Silva Vnuk
-
novoletna jelka
JANUAR
-
FEBRUAR
-
darilni bazar
natečaj kultura (literarni
in likovni)
kulturni praznik
razredniki
Sonja Marko, Andreja Cigula,
Silva Vnuk, Mihaela Černko
razredniki + OPB
MAREC
-
APRIL
-
MAJ
-
JUNIJ
-
Sonja Marko
Beremo skupaj –
pogovor o 2. knjigi
razstave likovnih
izdelkov na temo pust
srečanje plesnih skupin
tekmovanje Kenguru
prireditev za žene
razstava likovnih
izdelkov
revija pevskih zborov
šola v naravi – 2. r.
Barbara P. Oberčkal
Božidara Kavčič, Mateja Vdovič
razredniki + OPB
srečanje s pisateljem
tekmovanje Računanje
je igra
prireditev ob dnevu
državnosti
zaključna ekskurzija
Mateja Vdovič
Sonja Marko
Barbara Plečko Oberčkal
Mihaela Černko
Božidara Kavčič
razredniki + OPB
Mihaela Černko
Sonja Marko
Mihaela Černko
Andreja Cigula
3.2. ZAGOTOVLJENI PROGRAM
3.2.1. OBSEG POUKA Z OBVEZNOSTJO POSAMEZNIH UČITELJEV IN STROKOVNIH
DELAVCEV PO RAZREDIH
Silva Vnuk
Sonja Marko
Andreja Cigula
Božidara Kavčič
Barbara P.
Oberčkal
Mihaela Černko
Nataša
Podgoršek
kombinacija 1. in 2. r. + 0,5 DP + 2 JV
kombinacija 1. in 2. r. + 0,5 DP
3.r. brez GUM in 1DP
kombinacija (4., 5.) 6 SLJ, 2,5 DRU, 2 LUM, 0,5 DP, 1,5
GUM, 7 OPB, 4 JV
Kombinacija (4., 5.) 5 MAT, 1 GO, 0,5 DP, 3 NIT, 3 ŠPO, 7 OPB, 4 JV,
0,5 OS
2 uri PZ, 2uri GUM 3, 19,5 OPB
1ura 4.r., 2 uri 5.r. – TJA (samostojno) in 1ura TJA kombinacija 4. in
5. razred
5
Mateja Vdovič
Tanja Branisel
Nataša Satler
Barbara Kavčič
Valentina Šipec
Irena Krušec
knjižničarka – 1 ura tedensko (ob sredah)
psihologinja – delo z učenci z učnimi težavami (IP)
spec. pedagoginja – delo z učenci IP (odločba)
spec. pedagoginja – delo z učenci IP (odločba)
spec. pedagoginja – delo z učenci IP (odločba)
logopedinja - delo z učencem IP (odločba)
3.2.2. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni in dodatni pouk je organiziran v vseh razredih. Izvajale ga bodo razredničarke.
Učencem z učnimi težavami in učencem z IP se bo nudila pomoč glede na odločbo.
3.2.3. DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
čas
10. 10. 2013
23. 12. 2013
24. 12. 2013
vsebina
Druženje z vrstniki
SNG Maribor: Martin Krpan
Prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti RS (2 uri)
junij 2014
Bralna značka (2 uri/3 ure)
april 2014
Galerija + Univerzitetna knjižnica
razred organizator
1.–5. r. Silva Vnuk
1.–5. r. Božidara Kavčič
1.–3. r. Silva Vnuk
Mateja Vdovič
1.–5. r.
Barbara Plečko
Oberčkal
Športni dnevi
čas
8. 10. 2013
vsebina
Jahanje, pohod in igre
razred
1.–5. r.
30 . 1. 2014
23. 4. 2014
zimski športi
Orientacijski pohod
23. 4. 2014
10. 5. 2014
ŠN: Pohod – Robanov kot
Šport špas
1.–5. r.
1. in
3.–5. r.
2. r.
1.–5.r.
30. 5. 2014
Medšolsko atletsko tekmovanje
Zg. Kungota
1.–5. r.
organizator
Mihaela
Černko
Barbara Plečko
Oberčkal
Silva Vnuk
Sonja Marko
Barbara Plečko
Oberčkal
Sonja Marko
6
Naravoslovni dnevi
čas
vsebina
razred
11. 9. 2013
Življenje v morju in ob njem
4. r.
4. 10. 2013
oktober 2013
Vače – pastirske igre
Prirodoslovni muzej Ljubljana
1.–5. r.
4. r.
november 2014
Hrana
1.–2. r.
Iz epruvete se kadi
5. r.
april 2014
Mikroskopiranje
1., 3., 4. in
5. r.
Barbara P.
Oberčkal
Barbara P.
Oberčkal
22. 4. 2014
Šola v naravi - Gozd
2. r.
Sonja Marko
marec 2014
Skrb za zdravje
3. r.
Andreja Cigula
januar 2014
organizatork
a
Barbara POberčkal
Sonja Marko
Božidara
Kavčič
Silva Vnuk
Tehniški dnevi
čas
10. 9. 2013
vsebina
Osnove reševanja iz vode
razred
4. r.
oktober 2013
Hiša eksperimentov in muzej v Ljubljani
5. r.
25. 11. 2013
Adventni venec
4. in 5.r.
27. november 2013 Vrste snovi, obdelovanje snovi in materialov 1.–3. r.
januar 2014
Svetilnik
4. r.
marec 2014
24. 3. 2014
17. 4. 2014
22. 4. 2014
Gospodarske dejavnosti
EKO – izdelek (darilce)
Velikonočna košara
Zemlja – naš planet
5. r.
2. r.
1.–3. r.
1., 3.–5. r.
organizator
Barbara P.
Oberčkal
Barbara P.
Oberčkal
Božidara Kavčič
Andreja Cigula
Barbara P.
Oberčkal
B. P. Oberčkal
Sonja Marko
Andreja Cigula
Barbara p.
Oberćkal
7
3.2.4. ZAKLJUČNA EKSKURZIJA, KNJIŽNICA, SPLETNA STRAN, TEKMOVANJA
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA
Zaključna ekskurzija bo organizirana za vse učence, in sicer 6. junija 2014. Odpravili se bomo v
Rogatec.
PRODAJA MLADINSKEGA TISKA
Mladinski tisk bo organizirano vodila in predstavila Barbara Plečko Oberčkal.
SPLETNA STRAN
Internetno stran bo urejala Mihaela Černko.
TEKMOVANJA
Matematika (Kenguru)
ZTKO (Logika)
Računanje je igra
Cankarjevo tekmovanje
Zobna higiena
Likovni natečaji
Literarni natečaji
Mihaela Černko
Andreja Cigula
Sonja Marko
Andreja Cigula
razredničarke
Sonja Marko
Božidara Kavčič
RAZSTAVE
Sproti bomo urejali razstavne prostore na naši šoli (učilnice, hodnike), z izdelki bomo sodelovali na
razstavah v kraju, OŠ Kungota, KUD Zg. Kungota ter na likovnih natečajih, ki bodo razpisani in
zanimivi za našo šolo.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je odprta enkrat tedensko, in sicer ob sredah. Knjižničarka bo nudila pomoč pri
bralnih uricah, bralni znački, v katero so vključeni vsi učenci ter tematskih knjižnih razstavah. V
razredih bo izvajala bibliopedagoške ure in ure knjižničnih informacijskih znanj. Z učiteljico 4. in 5.
razreda bo izvedla projektno branje Beremo skupaj – učenci, starši, učiteljica in knjižničarka; na
takšen način bosta prebrani 2 knjigi in izvedena bosta dva pogovora o prebranih knjigah.
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev bo vodila in usmerjala Božidara Kavčič.
8
3.2.5. INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti:
Pevski zbor
Plesni krožek
Knjigobube
Palčki
Planinski krožek
Športni krožek - Zlati sonček
Likovni krožek
Mihaela Černko
Barbara P. Oberčkal
Andreja Cigula
Andreja Cigula
Silva Vnuk
Matej Banič
Sonja Marko
Literarni krožek
Božidara Kavčič
3.3. RAZŠIRJENI PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pomladna šola v naravi (april): 2. razred – Luče
Poletna šola v naravi za učence četrtih razredov v Fiesi
Prometna vzgoja za petošolce
Plavalni tečaj za tretješolce
Bowling
Folklora.
Kino abonma
Tečaj nemščine za učence od 1.–5. razreda
Tečaj angleščine za učence od 1.–3. razreda
V popoldanskem času se učenci aktivno vključujejo še v glasbeno šolo v Mariboru in Šentilju,
gimnastiko in nogometni klub v Sp. Kungoti ter k badmintonu v Zg. Kungoti.
9
4. PROJEKTI
V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte:
- Šolsko glasilo - Iskrice,
- Knjigobube,
- Beremo skupaj (po programu knjižničarke),
- Šolski projekt – Branje,
- Policist Leon (pridružili se bomo projektu matične šole),
- Angleška bralna značka,
- Prežihova bralna značka (po programu knjižničarke).
10
5. POVEZAVA ŠOLE Z OKOLJEM
Šola se kot zavod povezuje z različnimi institucijami v skupnih akcijah, ki so pomembne za učnovzgojno delo, kulturo, delovne akcije, zdravje in prometno varnost.
Pedagoški delavci redno sodelujemo s pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci matične šole in
podružnice Sp. Kungota na pedagoških, študijskih in redovalnih konferencah in ob vsakodnevnih
aktivnostih, kjer je sodelovanje potrebno. Z učenci sodelujemo na vseh športnih in kulturnih
prireditvah, ki so organizirane za učence matične šole in obeh podružnic.
Sodelujemo s/z: Vaško skupnostjo Svečina, TD Svečina, TD Zg. Kungota, Zdravstveno preventivo,
JSKD Pesnica, Policijo Šentilj, KUD Jožeta Stupnika, Občino Kungota, Biotehniško šolo Maribor, g.
župnikom v Svečini in Karitas Maribor.
5. 1. Povezovanje šole s svetovalno in z zdravstveno službo:
Sodelovali bomo s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike Maribor, saj nam vsako leto
pripravijo predavanje za starše in sodelujejo z razredničarkami, ko potrebujemo svetovalno pomoč
pri šolarjih (timski sestanki).
Prav tako bomo sodelovali s Centrom za korekcijo govora in sluha Maribor, saj potrebujejo otroci
naše šole tudi logopedske obravnave, ter s Šolskim dispanzerjem za pedopsihiatrijo in
Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor (osebni zdravniki in zobozdravniki otrok) ter Zobno
preventivo (pregledi čistoče zobovja in predavanja za učence).
Učence seznanjamo z zdravim načinom življenja, pri pouku in dejavnostih skušamo vpletati v
proces pouka čim več športnih aktivnosti. Skrbimo za zdravo prehrano, sadne malice, pitje vode ter
ekološko ozaveščamo otroke glede zbiranja papirja in sortiranja odpadkov.
5. 2. Sodelovanje s PŠ Prevorje
Že več let sodelujemo s PŠ Prevorje. Sodelovanje zajema druženje in organizacijo šol v naravi.
Učiteljice sodelujemo še z drugimi šolami s kombiniranimi oddelki pri izvajanju pouka.
11
6. SODELOVANJE S STARŠI
Redne oblike sodelovanja s starši so roditeljski sestanki, pogovorne ure in obiski na domu.
Med druge oblike sodelovanja s starši spadajo še različne prireditve, srečanja, ustvarjalne
delavnice za otroke in starše, zaključni piknik.
6.1. Pogovorne ure
Delo s starši poteka na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Popoldanska pogovorna ura
za vse razrede bo drugo sredo v mesecu od 16.00 do 16.45.
Urnik dopoldanskih pogovornih ur:
zap.
št.
1.
2.
učiteljica
dopoldanska pogovorna ura
Silva Vnuk
Sonja Marko
četrtek (7.30–8.15)
četrtek (7.30–8.15)
3.
Andreja Cigula
ponedeljek (11.05–11.50)
4.
Božidara Kavčič
sreda (11.05–11.50)
5.
6.
Barbara Plečko Oberčkal
Mihaela Černko
torek (11.05–11.50)
Četrtek (11.55–12.40)
Za druge časovne termine se bomo učiteljice dogovarjale s starši po dogovoru oz. po potrebi.
6.2. Roditeljski sestanki
vsebina
Smernice v šol. letu 2013/14
Predavanje – "Moj pa je tako neorganiziran" (Alenka Seršen
Fras, univ. dipl. psihologinja)
Pomladna šola v naravi za 2. razred
Dejavnosti v zadnjem trimesečju
datum
5. september 2013
6. november 2013
12. 3. 2014
9. 4. 2014
Po potrebi opravljamo skupaj s socialno pedagoginjo tudi obiske na domu.
12
6.3. Svet staršev
Svet staršev je posvetovalni organ. Naloge so opredeljene v statutu šole. Sestajali se bomo po
programu Sveta podružnične šole v Svečini.
Izvoljeni in potrjeni so naslednji predstavniki razredov:
 za 1. razred – Maja Milivojević,
 za 2. razred – Doris Pavuna Stanko,
 za 3. razred – Andreja Senekovič,
 za 4. razred - Aleš Kapun,
 za 5. razred – Katarina Kumpuš.
13
7. PROGRAM NABAVE IN
VZDRŽEVALNA DELA
V šolskem letu imamo v načrtu sanacijo centralne peči in strehe nad prizidkom (3. r.) in postavitev
ograje okoli šolskega igrišča.
14
8. PROGRAM DELA UČITELJSKEGA
ZBORA
Učiteljski zbor se bo sestajal ob rednih, redovalnih in izobraževalnih konferencah po programu
centralne šole.
Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta bodo ugotavljali:
 učiteljski zbor (na rednih mesečnih konferencah),
 ravnatelj šole,
 vodja podružnične šole (pri pripravi zaključnega poročila).
15
9. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE
DELOVNEGA NAČRTA
Uresničevanje delovnega načrta bo spremljal učiteljski zbor, Svet staršev in vodstvo šole.
Na zaključnem roditeljskem sestanku bodo starši seznanjeni z realizacijo delovnega načrta,
zaključno poročilo pa bo obravnaval učiteljski zbor, Svet staršev in Svet zavoda.
Sonja Marko,
vodja PŠ Svečina
Svečina, 10. 9. 2013
16