OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, tel.: 01/620 00 55, gsm: 040/50 70 40,
fax: 01/620 00 56, e-pošta: [email protected], splet: www.ikum.si
Spoštovani.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite enodnevnega strokovnega seminarja na temo:
OSNOVE RAČUNOVODSTVA
ki bo:
v četrtek, 20. junija 2013 od 9.00 do 13.30 ure
v naši poslovni enoti na Ižanski cesti 303 v Ljubljani.
Seminar je namenjen vsem, ki jih zanima področje računovodstva in financ. Je praktično naravnan,
podprt s strokovnim gradivom in primeri iz prakse. Potrudili se bomo, da vam na razumljiv način
podamo čim več za vas uporabnih informacij.
VSEBINA SEMINARJA:
1. Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu;
2. Pravila dvostavnega knjigovodstva;
3. Posebnosti vodenja poslovnih knjig;
- Posebnosti pri evidentiranju poslovnih dogodkov, ki vplivajo na postavke v bilanci stanja;
- Posebnosti pri evidentiranju poslovnih dogodkov, ki vplivajo na izkaz prihodkov in
odhodkov;
4. Računovodsko poročanje in temeljni računovodski izkazi;
- Razumevanje vsebine računovodskih izkazov in njihova uporabna vrednost;
5. Organiziranje računovodske službe;
- Pomembna vprašanja pri organiziranju računovodske službe;
- Pravne osnove organiziranja računovodske službe;
- Temeljni dejavniki uspešnega vodenja računovodstva;
6. Odgovori na vprašanja in diskusija o problemih iz prakse.
Seminar bo potekal v majhni skupini, zato bo zasnovan na aktivnem sodelovanju
udeležencev, izmenjavi izkušenj in svetovanju.
PREDAVATELJICA: mag. Irena Kumše, univ.dipl. ekon, magistrica znanosti s področja davčnega
prava, državna notranja revizorka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso
vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov
KOTIZACIJA: 180 evrov (nismo davčni zavezanci, zato DDV ni obračunan), vključuje gradivo in
okrepčilo med odmorom. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. Za vsakega naslednjega udeleženca iz
istega podjetja priznamo 10 % popust. Kotizacijo je potrebno nakazati pred začetkom seminarja na IKUM D.O.O., TRR:
SI56 90672-0000795946, sklic vaša davčna številka.
PRIJAVA: po e-pošti: [email protected] , po faxu: 01 620 00 56 ali po pošti: IKUM d.o.o., Cesta v Mestni
log 55, 1000 Ljubljana. Število mest je omejeno. Prijava je možna do zapolnitve mest v skupini oz.
najkasneje do 18. junija 2013 . Po uspešni prijavi boste prejeli elektronsko potrdilo. Prijavnica velja
kot naročilnica, pri neudeležbi brez pisne odjave do 18. junija kotizacije ne vračamo.
PRIJAVNICA OZ. NAROČILNICA:
Seminar: OSNOVE RAČUNOVODSTVA (20. 6. 2013)
NAZIV PODJETJA OZ. ORGANIZACIJE: ______________________________________________
NASLOV: __________________________________________________________
___________________________________________________________
ID ZA DDV: SI______________________________ DAVČNI ZAVEZANEC:
da
ne
NA SEMINAR PRIJAVLJAMO:
Ime in priimek _______________________________ elektronska pošta: __________________________
Ime in priimek _______________________________ elektronska pošta: __________________________
Ime in priimek _______________________________ elektronska pošta: __________________________
KONTAKTNA OSEBA:
Ime in priimek:_________________________________
Funkcija: __________________________
Telefon: ___________________________
Elektronska pošta: _____________________
DATUM:
PODPIS IN ŠTEMPILJKA: