4.letnik - Gimnazija Poljane

GIMNAZIJA POLJANE, LJUBLJANA, Strossmayerjeva 1
SEZNAM UČBENIKOV IN GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
PROGRAM: SPLOŠNA GIMNAZIJA
PROGRAM KLASIČNA GIMNAZIJA
4. LETNIK
1.
OBA
PROGRAMA
SLOVENŠČINA
D. Amborž et al.:
BRANJA 4, berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, DZS
letnik: 4.
leto potrditve: 2011
K. Zajc Berzelak, K. Ahačič
GOVORICA JEZIKA 4, učbenik za slovenščino za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol,
MODRIJAN
letnik: 4. leto potrditve: 2010
K. Zajc Berzelak, K. Ahačič
GOVORICA JEZIKA 4, delovni zvezek za slovenščino za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol,
MODRIJAN
letnik: 4. leto potrditve: 2010
2.
OBA
PROGRAMA
ANGLEŠČINA 1. TUJI JEZIK
V. Evans, J. Dooly:
ENTERPRISE 4, Intermediate coursebook, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1., 2. in 3. letniku
gimnazijskega izobraževanja, DZS
letnik: 4.
leto potrditve: 2011
V. Evans, J. Dooly:
ENTERPRISE 4, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 1., 2. in 3. letniku
gimnazijskega izobraževanja, DZS
letnik: 4.
leto potrditve: 2011
V. Evans, J. Dooley:
ENTERPRISE 4, Grammar
3.
ANGLEŠKO-ANGLEŠKI SLOVAR
priporočljivo
NEMŠČINA 2. TUJI JEZIK
OBA
PROGRAMA
M. Muller e tal.:
OPTIMAL B1 učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja,
LANGENSCHIEDT, MKT
letnik: 4.
M. Muller e tal.:
OPTIMAL B1 delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja,
LANGENSCHIEDT, MKT
letnik: 4.
4.
OBA
PROGRAMA
FRANCOŠČINA 2. TUJI JEZIK
C. Flumian, J. Labascoule, C Royer:
ROND POINT 2, Livere de l'eleve, učbenik za francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega izobraževanja, DIFUSION, PUG, ROKUS KLETT
Letnik: 4.
leto potrditve: 2009
C. Flumian, J. Labascoule, C Royer:
ROND POINT 2, delovni zvezek za francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja, DIFUSION, PUG, ROKUS
letnik: 4.
leto potrditve: 2009
5.
SPLOŠNA
GIMNAZIJA
ITALIJANŠČINA 2. TUJI JEZIK
T. Marin, S. Magnelli
NUOVO PROGETTO ITALIANO 2, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. In 4. Letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, OUP, MKT
Letnik: 4.
Leto potrditve: 2009
6.
OBA
PROGRAMA
ŠPANŠČINA 2. TUJI JEZIK
1
E. Verdia et al.:
EN ACCION 2, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku g imnazijskega in srednjega
tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, EN CLAVE ELE, DZS
letnik: 4 .
leto potrditve: 2010
E. Verdia et al.:
EN ACCION 2, delovni zvezek za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazij skega in
srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, EN CLAVE ELE, DZS
letnik: 4
leto potrditve: 2010
M. Šifrar Kalan et al:
ČIST SIMPL ŠPANŠČINA, DZS
Jose. M. Merino:
NO SOY UN LIBRO
7.
RUŠČINA 2. TUJI JEZIK
PRIPRAVA
NA MATURO
PRIPRAVA
NA MATURO
SPLOŠNA
GIMNAZIJA
O .I. Glazunova.
DAVAJTE GOVORIT’ PO- RUSSKI, učbenik
8.
KLASIČNI
PROGRAM
LATINŠČINA
R. Čepon:
USUS III.
LATINSKO-SLOVENSKI SLOVAR
R. Čepon:
MALA LATINSKA SLOVNICA
9.
OBA
PROGRAMA
MATEMATIKA
M. Bon Klanjšček, D. Felda
MATEMATIKA 4, učbenik za gimnazije, DZS
10.
OBA
PROGRAMA
INFORMATIKA
R. Wechtersbach:
INFORMATIKA, SAJI učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
oz. strokovnega izobraževanja, SAJI
Letnik: 4.
leto potrditve: 2010
11.
OBA
PROGRAMA
GEOGRAFIJA
J. Senegačnik:
SLOVENIJA 2, Geografija za 4. letnik gimnazij, MODRIJAN
letnik: 4
prva potrditev: 2010
J. Senegačnik:
SLOVENIJA 2, Delovni zvezek, Geografija za 4. letnik gimnazij, MODRIJAN
letnik: 4
prva potrditev: 2010
12.
ZGODOVINA
A. Gabrič, M. Režek
ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino za 4. letnik gimnazije, DZS
letnik: 4. leto potrditve: 2011
13.
OBA
PROGRAMA
PSIHOLOGIJA
A. Kompare et al.:
PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja,
DZS
Letnik: 4.
leto potrditve: 2011
A. Kompare et al.:
PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, delovni zvezek za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja, DZS
Letnik: 4.
leto potrditve: 2011
14.
priporočljivo
OBA
PROGRAMA
SOCIOLOGIJA
M. Počkar, M. Tavčar Krajnc
SOCIOLOGIJA, učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, DZS
letnik: 4.
leto potrditve: 2011
2
M. Počkar et. al.:
UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju, DZS
letnik: 4.
leto potrditve: 2010
M. Haralambos, M. Holborn
SOCIOLOGIJA, Teme in pogledi, DZS, Ljubljana 1999
S. Andolšek
Uvod v zgodovino socioloških teorij. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
T. Lawson, M. Jones, R. Moores
SOCIOLOGIJA, Shematski pregledi, TZS, 2004
15.
priporočljivo
priporočljivo
FILOZOFIJA
OBA
PROGRAMA
B. Magee:
POTI FILOZOFIJE
priporočljivo
ATLAS FILOZOFIJE
priporočljivo
Platon:
IZBRANI DIALOGI
A. Sovre:
PREDSOKRATIKI
B. Šinigoj:
SPODBUDA K FILOZOFIJI
Kondor:
VRATA BREZ VRAT
A. De Mello:
MINUTA MODROSTI
16.
priporočljivo
Priporočljivo
Priporočljivo
priporočljivo
priporočljivo
OBA
PROGRAMA
KEMIJA
KEMIJA NA MATURI 2004 - 2010
17.
FIZIKA
GIMNAZIJA
R. Kladnik:
SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, Fizika za srednješolce 3, učbenik za fiziko v 1., 2. in 3. letniku, DZS
letnik: 3.
leto potrditve: 2010
R. Kladnik:
POT K MATURI IZ FIZIKE
R. Kladnik:
GIBANJE, SILA, SNOV 1
R. Kladnik:
ENERGIJA
18.
Priporočljivo
OBA
PROGRAMA
BIOLOGIJA
S. Pevec:
BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo, DZS
J. Drašler s sod.:
BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo, DZS
B. Brajkovič:
BIOLOGIJA, GENETIKA, DZS
B. Vilhar s sod.:
EVOLUCIJA, DZS
D. Tome et al.:
EKOLOGIJA
19.
IZBIRNO ZA
MATURO
UMETNOST
T. Germ at. al.
UMETNOSTNA ZGODOVINA, Slikovna zbirka za splošno maturo
Zgonik et. al.
UMETNOSTNA ZGODOVINA. Izbrani temeljni spomeniki za splošno maturo, RIC 2012
T. Germ:
UVOD V IKONOGRAFIJO
N. Golob
UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju,
srednjem tehniškem oz. strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju, DZS
letnik: 4.
leto potrditve: 2010
3
obvezno
obvezno
priporočljivo
priporočljivo
T. Germ:
PODOBE ANTIČNIH BOGOV V LIKOVNI UMETNOSTI OD ANTIKE DO IZTEKA BAROKA, samostojni
delovni zvezek za likovno umetnost in umetnostno zgodovino v 2., 3., in 4. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, DZS
4
priporočljivo