STROKOVNI IZPITI – 12

Rok za oddajo nalog: 15. oktober 2012
Izpitni termin:
- ponedeljek 12. november
ob 10.00: splošni del (zakonodaja)
ob 11.00: podpodročje v konservatorski in muzejski dejavnosti
obči del v konservatorsko-restavratorski dejavnosti
- torek 13. november
ob 14.00: obči del v konservatorski in muzejski dejavnosti
podpodročje v konservatorsko-restavratorski dejavnosti
Lokacija: MIZKŠ, Maistrova 10, Ljubljana
Vse prijavljene teme so odobrene. Nalogo oddajte najpozneje do navedenega roka na e-naslov
ocenjevalca v levem stolpcu in vednost na naslov: [email protected]
Naloge v odebeljenem tisku so ocenjene kot uspešne.
KONSERVATORSKA DEJAVNOST
milan,[email protected] Geodetske meritve na t.i. Herkulovem svetišču na
Miklavškem hribu v Celju
milan,[email protected] Vloga konservatorskega tehnika dokumentalista na
primeru obsežnejših terenskih izkopavanj na območju
obnove Dominikanskega samostana na Ptuju
milan,[email protected] Sodelovanje pri primarni obdelavi arheološkega
gradiva na primeru arheoloških izkopavanj na
območju bivše vojašnice Vičava na Ptuju
milan,[email protected] Vpliv vodnega režima na strukturo krajine in njegovo
soustvarjanje ter uničevanje kulturne dediščine
[email protected] Problematika revitalizacije starega mestnega jedra
Celja
[email protected] Prepoznavanje in kategorizacija historičnih krajin
Podpodročja:
Dr. Jelka Pirkovič: Ohranjanje in varovanje območij kulturne dediščine
Dr. Milan Sagadin: Ohranjanje in varovanje arheoloških ostalin
KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA DEJAVOST:
[email protected]
Naravoslovne preiskave in konservatorsko-restavratorski poseg
na sliki križevega pota iz cerkve sv. Urha v Tolminu
[email protected]
Konserviranje-restavriranje spisovnega gradiva, last Arhiva RS
z naslovom: Registraturni fascikel 29/11 - Deželna vlada v
Ljubljani 1857 - 1858
[email protected] Konserviranje in restavriranje vojaške puške z bajonetom,
Wenzel 1856
[email protected] Konservatorski posegi na ročni enocilindrski pretočni gasilni
črpalki, izdelani leta 1885
[email protected] Poročilo o konservatorsko-restavratorskih posegih na kovinskih
najdbah z arheološkega najdišča na Piramidi, izbranih za
razstavo.
Obči del:
Mag. Jana Šubic Prislan: muzejski predmeti
Mag. Nada Madžarac: tabelno slikarstvo
Dr. Jedert Vodopivec: pisna in grafična dediščina
Podpodročja:
Zaposleni na ZVKDS: konservatorstvo
Zaposleni v muzeju: muzeologija
MUZEJSKA DEJAVNOST
Primerjava muzeja Madinat al-Zahra in arheološkega
[email protected] parka Ad Pirum (Hrušica pri Podkraju)
Muzejska zbirka na primeru strokovne obdelave in
predstavitve zbirke značk in medalj Pokrajinskega muzeja
[email protected] Ptuj- Ormož.
Schwentnerjeva hiša kot muzej (primer muzeja v
[email protected] nastajanju)
Svet na dlani - opis pedagoškega programa ob istoimenski
[email protected] razstavi
Pedagoški in andragoški programi Muzeja na prostem
[email protected] Rogatec in njihove priložnosti
[email protected] Inventarizacija v Muzeju usnjarstva Šoštanj
Inventarizacija in digitalizacija zbirke v Slamnikarskem
[email protected] muzeju Domžale
[email protected] Analiza podatkovne zbirke MGML - Kronos
Premogovniško kartografsko gradivo in načrti v muzeju
[email protected] Velenje - muzejsko dokumentiranje gradiva
Podpodročja:
Mag. Andreja Rihter in mag. Jana Šubic Prislan: Muzeologija in nega predmetov za kustose
(nega: muzejski predmeti)
Elizabeta Petruša Štrukelj: Delo z obiskovalci
Barbara Sosič: muzejska dokumentacija