OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA Kidričeva 35 5000

OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
Kidričeva 35
5000 NOVA GORICA
1
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
KAZALO
SPLOŠNI PODATKI .................................................................................................................................... 6
1. SPLOŠNA DOLOČILA......................................................................................................................... 6
2. STATUSNA DOLOČILA ...................................................................................................................... 6
3. DEJAVNOST ZAVODA ....................................................................................................................... 6
4. ORGANI ZAVODA ............................................................................................................................. 6
UČENCI PO KRAJU BIVANJA IN ODDALJENOSTI DO ŠOLE ........................................................................ 7
A. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom .......................................... 7
B. Posebni program vzgoje in izobraževanja ....................................................................................... 8
C. Način prihajanja v šolo .................................................................................................................... 9
ŠTEVILO UČENCEV OŠ KOZARA NOVA GORICA PO OBČINAH ............................................................... 10
POGOJI ZA DELO .................................................................................................................................... 11
1. Notranje površine .......................................................................................................................... 11
2. Zunanje površine ........................................................................................................................... 11
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE .................................................................................................................... 12
ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNI DELAVCI ............................................................................................. 12
PROGRAM DELA PO ODDELKIH ............................................................................................................. 13
LETNI PROGRAM DELA PO ODDELKIH 9- LETNE OSNOVNE ŠOLE...................................................... 13
Letni program ur v oddelkih posebnega programa ........................................................................... 14
Letni program ur v oddelkih podaljšanega bivanja ........................................................................... 15
1. PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM .................................. 15
2. POSEBNEGA PROGRAMA........................................................................................................... 15
ŠTEVILO ODDELKOV............................................................................................................................... 15
PREHRANA ............................................................................................................................................. 16
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 ..................................................................................................... 17
ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 ............................. 18
01. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli ............................................................................................... 18
02. Dnevi vzgojno-izobraževalnega dela ........................................................................................... 18
03. Redovalne konference:................................................................................................................ 19
04. Pedagoške konference: ............................................................................................................... 19
05. Pogovorne ure ............................................................................................................................. 19
06. Šola v naravi................................................................................................................................. 19
2
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
07. Plavalni tečaj................................................................................................................................ 19
08. Šolska skupnost učencev ............................................................................................................. 20
09. Letovanje ..................................................................................................................................... 20
10. Izostanki otrok ............................................................................................................................. 20
11. Projekti, dejavnosti ...................................................................................................................... 20
12. Varstvo vozačev, jutranje varstvo ............................................................................................... 21
13. Počitniško varstvo........................................................................................................................ 22
14. Dežurstvo med rekreativnim odmorom ...................................................................................... 22
ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV, FIZIOTERAPIJA ...................................... 22
PROGRAM ŠPORTNIH TEKMOVANJ ....................................................................................................... 23
Program tekmovanj za oddelke OPP ................................................................................................. 23
Program tekmovanj za oddelke OŠ PP ............................................................................................ 23
Druga tekmovanja ............................................................................................................................. 23
PREDSTAVE GLASBENE MLADINE .......................................................................................................... 24
OKVIRNI PROGRAM PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 ............................................................ 25
DELO AKTIVOV ....................................................................................................................................... 26
PROGRAM DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 ...................................... 27
PROGRAM DELA ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE.............................................................................. 27
PROGRAM DELA LOGOPEDSKE OBRAVNAVE .................................................................................... 29
PROGRAM DELA KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 ..................................................................... 30
PROGRAM DELA PEDAGOŠKEGA ZBORA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014................................................ 31
RAVNATELJEVO SPREMLJANJE DELA PEDAGOŠKIH DELAVCEV ............................................................. 31
PEDAGOŠKA KOMISIJA .......................................................................................................................... 31
ŠTUDIJSKA SKUPINA ZA učitelje v OŠPP NIS PRIMORSKO NOTRANJSKE REGIJE ................................... 32
ŠTUDIJSKA SKUPINA ZA učitelje DSP PRIMORSKO NOTRANJSKE REGIJE .............................................. 32
PROGRAM DELA STROKOVNEGA TIMA ZA INDIVIDUALIZIRANO OBRAVNAVO UČENCEV ZA ŠOLSKO
LETO 2013/2014 .................................................................................................................................... 32
IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV.......................................................... 33
DELOVNA OBVEZNOST DELAVCEV ŠOLE ............................................................................................... 34
1. UČITELJI V ODDELKIH ŠOLE............................................................................................................ 34
2. UČITELJI V MOBILNI SPECIALNO PEDAGOŠKI SLUŽBI .................................................................... 36
3
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
3. UČITELJI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA ........................................................................... 37
4. UČITELJI V ODDELKIH POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA .............................. 38
5. STROKOVNI DELAVCI TER ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNO OSEBJE ............................................ 39
6. PROSTOVOLJCI ............................................................................................................................... 39
7. PROGRAM JAVNIH DEL .................................................................................................................. 39
INTERESNE DEJAVNOSTI ........................................................................................................................ 40
URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI OŠPP.............................................................................................. 40
URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI OPP ............................................................................................... 40
BRALNA ZNAČKA.................................................................................................................................... 41
UČBENIŠKI SKLAD .................................................................................................................................. 41
PRILOGA 1: IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ ......................................................................................... 42
PRILOGA 2: PROGRAMI PROJEKTOV ..................................................................................................... 44
PROJEKT: RASTEM S KNJIGO ............................................................................................................. 44
PROJEKT: ZDRAVA ŠOLA .................................................................................................................... 44
PROJEKT: POZDRAV POMLADI S POSTAVITVIJO MLAJA .................................................................... 44
PROJEKT: S ŠTEVILI SE IGRAJMO IN JIH SPOZNAJMO ........................................................................ 45
PROJEKT: EVROPSKA VAS .................................................................................................................. 45
PROJEKT: USTVARJAMO BREZ MEJA - čezmejno sodelovanje otrok s posebnimi potrebami in
njihovih mentorjev ............................................................................................................................ 45
INOVACIJSKI PROJEKT: GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI ..................................... 46
PROJEKT: ZELENI NAHRBTNIK............................................................................................................ 46
PROJEKT: Z IKT PODPRTO POUČEVANJE V KOMBINIRANEM ODDELKU............................................ 46
PROJEKT: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA .................................................................................................. 47
INOVACIJSKI PROJEKT TAČKE POMAGAČKE-S PSOM DO VEČJE MOTIVACIJE ZA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO ...................................................................................................................... 47
PROJEKT: UČINKOVITA RABA ENERGIJE - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE .............................................. 47
PRILOGA 3: PROGRAMI DELA AKTIVOV ................................................................................................. 48
1. PROGRAM DELA MOBILNE SPECIALNO PEDAGOŠKE SLUŽBE (MSPS) NA REDNIH OSNOVNIH
ŠOLAH ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014.................................................................................................. 48
2. PROGRAM DELA MOBILNE SPECIALNO PEDAGOŠKE SLUŽBE V VRTCIH ZA ŠOLSKO LETO
2013/2014 ......................................................................................................................................... 49
3. PROGRAM DELA AKTIVA NIŽJE STOPNJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 ........................................ 50
4
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
4. PROGRAM DELA AKTIVA VIŠJE STOPNJE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 ........................................ 53
5. PROGRAM DELA AKTIVA ODDELKOV POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA
ŠOLSKO LETO 2013/2014 .................................................................................................................. 55
6. PROGRAM DELA AKTIVA PODALJŠANEGA BIVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 ....................... 57
PRILOGA 4: PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI ................................................................................ 58
1. PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA OŠPP............................................................................. 58
2. PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA OPP VI .......................................................................... 60
5
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
V skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06, 102/07, 107/10,87/11, 40/12-ZUJF)
je svet Osnovne šole Kozara Nova Gorica na seji dne ____________________ sprejel
LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
SPLOŠNI PODATKI
1. SPLOŠNA DOLOČILA
Ustanoviteljice Osnovne šole Kozara Nova Gorica so: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda,
Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Renče Vogrsko
2. STATUSNA DOLOČILA
Ime zavoda:
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
Sedež zavoda:
Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica
Skrajšano ime zavoda:
OŠ Kozara Nova Gorica
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na registrskem vložku 1-111- 00
in v razvid Zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport.
3. DEJAVNOST ZAVODA
Zavod opravlja kot javna služba naslednje dejavnosti:
● Osnovnošolsko izobraževanje.
● Predšolska vzgoja
● Medkrajevni in drug cestni potniški promet.
● Druga oskrba z jedmi.
● Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
Osnovna šola Kozara Nova Gorica je devet-letna osnovna šola in opravlja veljavni izobraževalni
program za obvezne osnovne šole - prilagojen za otroke s posebnimi potrebami.
Zavod ima naslednji osnovnošolski okoliš: Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob
Soči, Občina Miren-Kostanjevica, občina Šempeter – Vrtojba, Občina Renče – Vogrsko.
Zavod izvaja dejavnost za občine ustanoviteljice, v primeru prostih kapacitet pa tudi za druge občine.
4. ORGANI ZAVODA
SVET ŠOLE
Zavod upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
5 predstavnikov delavcev zavoda
6 predstavnikov občin ustanoviteljic (menjaje imajo 3 glasovalno pravico)
3 predstavniki staršev
Mandat članov sveta traja 4 leta.
6
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih razredov in oddelkov posebnega programa.
RAVNATELJICA: Kati Čubej
Je pedagoški vodja in poslovodni organ.
NADOMEŠČANJE RAVNATELJICE: Dolores Rijavec Strosar.
pooblasti ravnateljica in jo nadomešča v njeni odsotnosti.
Opravlja naloge za katere jo pisno
STROKOVNI ORGANI ZAVODA
1. učiteljski zbor
2. strokovni aktivi
3. strokovne skupine
4. strokovni tim
5. razredniki
UČENCI PO KRAJU BIVANJA IN ODDALJENOSTI DO ŠOLE
A. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
OBČINA
KRAJ. SKUPNOST
NOVA GORICA
Nova Gorica
Skupaj
RENČEVOGRSKO
ŠEMPETER
-VRTOJBA
BRDA
Skupaj
SEŽANA
Skupaj
AJDOVŠČINA
VIPAVA
KOMEN
VAS, ZASELEK
ŠTEVILO UČENCEV
10 (dodatno 2
uč.zač.b.)- ni sta
upoštevana)
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
23
2
Rožna Dolina
Solkan
R. Dolina
Trnovo
Prvačina
Dornberk
Grgar
Branik
Branik
Šempas
Šempas
Pristava
Solkan
Liskur
Voglarji
Prvačina
Dornberk
Zagorje
Branik
Preserje
Šempas
Vitovlje
Vogrsko
Vogrsko
Šempeter
Šempeter
Kojsko
Kojsko
Dobrovo
D. Cerovo
Brestje (1 uč. st.b.)
Plešivo
Sežana
Plešivica
Sežana
Plešivica
Ajdovščina
Vipava
Ajdovščina
Vipava
Štanjel
Sveto
Štanjel
Sveto
Skupaj
SKUPAJ
7
oddaljenost od
šole (km)
1-4
3
3
6
12
12
13
14
21
23
13
15
12
2
4
1
1
1
3
4
1
5
1
1( uč. st.b., z. b.
N.G.)
1
1
2
38
14
12
12
67
62
28
32
25
27
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
B. Posebni program vzgoje in izobraževanja
OBČINA
NOVA GORICA
KRAJEVNA
SKUPNOST
NOVA GORICA
VAS, ZASELEK
ŠTEVILO
UČENCEV
7
Oddaljenost od šole
(km)
1-4
ŠEMPAS
VITOVLJE
1
15
RAVNICA
RAVNICA
1
15
ČEPOVAN
ČEPOVAN
1
17
Skupaj
10
BRDA
KANAL
AJDOVŠČINA
KOJSKO
DESKLE
AJDOVŠČINA
ŠMARTNO
DESKLE
AJDOVŠČINA
2
1
2
15
13
28
KOMEN
MIREN-KOSTAN.
SEŽANA
SVETO
MIREN
SEŽANA
KAZLJE
SVETO
MIREN
SEŽANA
KAZLJE
1
1
1
1
40
14
67
61
Skupaj
RENČE-VOGRSKO
2
RENČE
VOGRSKO
ŽIGONI
VOGRSKO
1
2
Skupaj
3
SKUPAJ
23
8
12
12
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
C. Način prihajanja v šolo
ŠOL.
AVTOBUS
do 4km
REDNI
AVTOBUS
nad
4km
do 4km
OSEBNI
PREVOZ
nad
4km
do 4km
PEŠ
nad
4km
do
4km
KOMBI, OS.
AVTO
nad
4km
do 4km
nad
4km
MO NOVA GORICA
Nova Gorica
3,5
8 (1 uč.
z.b
Solkan
3 (1 uč.
zač.b.
R. Dolina, Liskur
1
Pristava
Voglarji
6,5
1
1
Dornberk
1
Preserje
1
Branik
1
Prvačina
2
Ravnica
1
Grgar
1
Šempas
1
Vitovlje
2
Čepovan
SKUPAJ
1
3
4,5
1
8
10,5
8
ŠEMPETER- VRTOJBA
Šempeter
1
1
SKUPAJ
1
1
OBČINA KANAL
Deskle
1
OBČINA BRDA
Dol. Cerovo
1
Šmartno
2
Plešivo
1
Brestje-1uč.st.b., z.b. N.G.Solkan
SKUPAJ
1
3
OBČINA MIRENKOSTANJEVICA
Miren
1
SKUPAJ
1
OBČINA AJDOVŠČINA
Ajdovščina
2
OBČINA VIPAVA
Vipava- 1 uč. st.b., z.b.
N.G., OBČASNI PREVOZ
?
OBČINA SEŽANA
Sežana
5
Tomaj
1
Plešivica
1
9
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
SKUPAJ
7
OBČINA KOMEN
Sveto
2
Štanjel
1
SKUPAJ
3
RENČE-VOGRSKO
Vogrsko
1,5
2,5
Žigoni
1
SKUPAJ
1,5
SKUPAJ
4
1
4,5
5,5
3,5
8
11,5
25,5
ŠTEVILO UČENCEV OŠ KOZARA NOVA GORICA PO OBČINAH
občina
učenci učenci v oddelkih šole s PP in nižjim
v OPP izobrazbenim standardom
23 (2 uč. zač.b.)
Skupno število
učencev
1.NOVA GORICA
10
33
2.KANAL
1
3. BRDA
2
4.MIREN-KOSTANJEVICA
1
1
5.AJDOVŠČINA
2
2
6.VIPAVA
0
1 (1uč.st.b., z.b. v N.G.)
1
7.ŠEMPETER - VRTOJBA
0
2
2
8.SEŽANA
2
5
7
9.KOMEN
1
2
3
10.RENČE-VOGRSKO
3
2
5
22
38
60
1
3 (1 uč. s st.b, z.b.N.G.)
10
5
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
POGOJI ZA DELO
1. Notranje površine
Zap. št.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
PROSTOR
učilnica
učilnica za tehnični pouk
fototemnica
telovadnica
knjižnica
zbornica
kabinet
pisarne
učilnica praktičnih znanj - GO
skladišče telovadnega orodja
garderoba WC
varilnica in brusilnica
garderoba za WC telovadnice
sanitarije - učenci
sanitarije - osebje
skladišče
skladišče - čistil
skladišče -kuhinja
kuhinja - razdelilnica
večnamenski prostor
hodniki
galerija
arhiv
učilnice
sanitarije
zobna ambulanta
fizioterapija
prilagojeni prostori za učence
z motnjami v gibanju
št.
9
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
3
1
2
1
1
1
3
1
1
4
2
1
1
1
SKUPAJ
m2
346
104
8
288
74
64
46
44
45
24
26
29
47
24
18
18
7
9
18
220
86
211
10
161
9
36
72
93
2107
2. Zunanje površine
Zap. št.
01.
02.
03.
04.
06.
ZUNANJE POVRŠINE
šolsko športno dvorišče
šolsko dvorišče
šolski park
gospodarsko dvorišče
letne učilnice
št.
1
1
1
1
1
SKUPAJ
11
m2
3133
378
612
110
120
4353
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Zap. št.
Dela in naloge
Sistematizacija
1.
ravnatelj
1
2.
učitelj razrednega pouka
3,09
3.
drugi strokovni delavec v 1. razredu
0,45
4.
učitelj slovenščine
0,45
5.
učitelj matematike
0,36
6.
učitelj angleščine
0,18
7.
učitelj likovne umetnosti
0,18
8.
učitelj glasbene umetnosti
0,09
9.
učitelj družboslovja
0,45
10.
učitelj naravoslovja
0,45
11.
učitelj gospodinjstva
0,36
12
učitelj športa
0,54
13.
učitelj PB
3,34
14.
učitelj TIT
0,72
15.
učitelj dop.,dod.p.
0,40
16.
učitelj OPP
5,45
17.
šolska svetovalna delavka
0,9
18.
logoped
19.
mobilni spec. in rehabilitacijski pedagog
15,36
20.
knjižničar
0,45
21.
računalničar
0,25
22.
učitelj socialnega učenja
0,18
23.
učitelj računalniškega opismenjevanja
0,09
0
SKUPAJ
36,18
ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNI DELAVCI
Zap. Št.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
06.
SKUPAJ
ŠTEVILO
1
1
0,5
0,75
2,84
Hišnik
Računovodja
Poslovni sekretar
Kuhar
Varuh negovalec
Spremljevalec
1
Snažilka
2,61
9.7
12
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROGRAM DELA PO ODDELKIH
LETNI PROGRAM DELA PO ODDELKIH 9- LETNE OSNOVNE ŠOLE
A. OBVEZNI PROGRAM
Predmeti
Slovenščina
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
Fond ur
6
7
7
5
5
5
4
4
4
1633
2
2
2
204
Tuj jezik
Likovna umetnost
1
1
1
2
2
2
2
2
2
519
Glasbena umetnost
2
2
2
2
1
1
1
1
1
452
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
1318
Tehnika in tehnologija
2
3
4
4
4
583
Gospodinjstvo
2
2
2
2
2
344
3
2
2
2
4
3
550
2,5
2,5
2,5
4
2
3
569,5
3
3
3
3
3
3
936
1
1
1
102
137
Naravoslovje
Spoznavanje okolja
3
3
3
Družboslovje
Šport
3
3
3
Predmet 1…
Oddelčna skupnost
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
Število predmetov
7
7
7
8
10
10
11
11
11
Število ur na teden
19,5
20,5
21,5
23
24
25
29,5
30
30
Število tednov
35
35
35
35
35
35
35
34
33
A1. SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST
1.r
2.r
3.r
Računalniško opismenjevanje
4.r
5.r
6.r
1
1
1
105
210
Socialno učenje
1
1
1
1
1
1
Skupaj
1
1
1
2
2
2
13
7.r
8.r
9.r
Fond ur
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
B. RAZŠIRJENI PROGRAM
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
Fond ur
Dopolnilni in dodatni pouk
2
2
2
2
2
2
2
2
2
624
Interesne dejavnosti
2
2
2
2
2
2
2
2
2
624
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
Fond ur
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
2
3
116
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
2
104
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
10
10
180
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
180
Skupaj
15
15
15
15
15
15
15
20
20
C. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja je oblika zunanjega preverjanja znanja z natančno postavljenimi
pravili, ki omogočajo in zagotavljajo, da se preverja znanje učencev v vseh šolah pod enakimi pogoji.
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je ob koncu II. in III.
obdobja NPZ za učence prostovoljno.
Izvedbeni načrt: glej prilogo.
Letni program ur v oddelkih posebnega programa
Ura pouka v posebnem programu traja 60 minut.
STOPNJA/UR
I
II
III.
IV.
V.
TEDENSKO
LETNO
Razvijanje samostojnosti
8
7
5
4
4
28
980
Splošna poučenost
5
7
7
5
5
29
1015
Gibanje in šport
3
4
5
5
5
22
770
Glasbena umetnost
2
3
3
2
2
12
420
Likovna umetnost
2
2
4
3
3
14
490
Delovna vzgoja
2
3
6
9
9
29
1015
2
2
4
140
30
30
116
4830
Izbirne vsebine
SKUPAJ ur
22
26
14
30
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Letni program ur v oddelkih podaljšanega bivanja
1. PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Ura pouka v podaljšanem bivanju traja 50 minut.
SKUPINA
RAZREDI
1. SKUPINA
1.
2.
3.
11
11,25-16,00-2krat
11,50-16,00-1krat
12,15-16,00-2krat
25
875
2. SKUPINA
4.
5.
8
12.15-15.30 -3krat
13.05-15.30-2krat
17,5
612,5
3. SKUPINA
6.
7.
6
4
13,55-15,05 -2x
13,05-15,05 - 3x
10
8.
9.
5
3
13.05-15.30 -2x
13,55-15,30 -3x
4. SKUPINA
ŠT. UČENCEV
SKUPAJ
DNEVNO OD-DO
37
ŠT.UR/TEDEN
ŠT.UR/LETNO
350
10,5
367,5
63
2205
2. POSEBNEGA PROGRAMA
SKUPINA
ODDELEK
I. SKUPINA
I,II,III
6
13.50 - 14.30 2x
13.50 – 14.25 1x
2,3
87,86
II. SKUPINA
III ,IV, V
7
13.50 - 15.30 3x
14.35 – 15.30 2x
8,2
313,24
8
13.50 - 15.30
10
382
32
783,1
III. SKUPINA
ŠT. UČENCEV
I/II/III ; IV,V
SKUPAJ
DNEVNO OD-DO
23
ŠTEVILO ODDELKOV
ČISTI IN
KOMBINIRANI
ŠTEVILO
ODDELKOV
ŠOLA
RAZ.
1.r.,2.r.
3.r.,4. r.
5. r.
6. r.,7.r.
8. r.,9.r
SKUPAJ
ODDELKI
POSEBNEGA PROGRAMA
OPP I/II/III
OPP III/IV
OPP IV/V
OPP V
SKUPAJ
SKUPAJ prilagojeni in posebni
izob. program
ŠT. ODD.
ŠT.UČ.
1
1
1
1
1
5
1
8
5
6
10
9
38
4
1
1
1
4
9
6
6
6
22
60
15
ŠT.UR/TEDEN
ŠT.UR/LETNO
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PREHRANA
Število obrokov:
MALICA : 58, KOSILO: 57, POP. NAPITEK: 43
Za pitje je vedno na razpolago filtrirana voda.
Šolske malice bomo pripravljali na šoli.
Šolsko kosilo bodo pripravljali na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in ga dostavili na šolo v termo
posodah. Delila ga bo šolska kuharica. Jedilnike za kosilo bodo sestavljali na šoli, ki bo kosilo
dobavljala. Razdeljevanje kosil bo potekalo od 12.00 ure do 13.15 ure. Nerazdeljena kosila bodo na
razpolago učencem, ki bodo to želeli.
Prijava in odjava obrokov
Prijave na prehrano se urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko pa
tudi kadarkoli med šolskim letom na predpisanem obrazcu. Oddano prijavo lahko starši kadarkoli
prekličejo.
Posamezni obrok so starši dolžni pravočasno odjaviti z obvestilom:
- po e-pošti: [email protected]
- po telefonu: 05 330 88 00
Prizadevanja za zdravo in kulturno prehranjevanje
Šolski prehrani bomo namenili posebno pozornost: sodelovali bomo pri pripravi jedilnikov,in izbiri
živil. Učence bomo vzpodbujali k pitju navadne filtrirane vode in jim odsvetovali prinašanje gaziranih
pijač ter slanih in sladkih prigrizkov. Razvijali bomo spoštljiv odnos do hrane in razvijali kulturo
prehranjevanja.
Vzgojno izobraževalne dejavnosti, povezane s hrano
Načrtovanje zdravega prehranjevanja pri predmetu gospodinjstvo, urah odelčne skupnosti,
podaljšanem bivanju, interesnih dejavnostih, dnevih dejavnosti, projekrtnem delu, ekskurzijah,
delavnicah, predavanjih. Vsebine: priporočila zdrave prehrane, načini prehranjevanja, osnovne
skupine živil, biološki odpadki, obnašanje pri jedi.
Spodbujanje kulturnega prehranjevanja
Načrtovanje:
- umirjeno in prijetno vzdušje
- estetsko urejen prostor
- higiena rok
- navodila o osnovni kulturi lepega vedenja pri mizi
Spremljanje in nadzor
Notranje spremljanje vključuje najmanj enkrat letno preverjanje:
- stopnje zadovoljstva učencev, staršev in zaposlenih s šolsko prehrano,
- dejavnosti s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
16
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Že peto leto bomo izvajali ukrep SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
ter Ministrstvom za zdravje. Izvajalec ukrepa je Agencija RS Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja v sodelovanju z osnovnimi šolami. S tem izoblikujemo zdrave prehranske navade otrok in
zagotovljamo zdrave obroke.
ŠOLSKI URNIK
Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev od 6.30 do 7.50 ure.
Za četek pouka v prilagojenem programu z NIS je ob 7.50 uri.
1. šolska ura
7.50 - 8.35
5 min rekreacijski odmor
2. šolska ura
8.35 - 9.25
20 minutni odmor za malico
3. šolska ura
9.45- 10.30
5 min rekreacijski odmor
4. šolska ura
10.35 - 11.20
10 min rekreacijski odmor
5. šolska ura
11.30 – 12.15
5 min rekreacijski odmor
6. šolska ura
12.20 - 13.05
5 min rekreacijski odmor
7. šolska ura
13.10 - 13.55
Začetek pouka v oddelkih posebnega programa je ob 7.50 uri . Odmor za malico je ob 9.00 uri - traja
20 minut. Zaključek popoldanskega dela je ob 16.00 uri.
Za učence prilagojenega programa NIS je 20 minutni odmor za malico ob 9.25 uri. Učenci malicajo v
jedilnici.
Rekreativni odmor traja 10 minut od 11.20 do 11.30.
Učenci posebnega programa in prve triade odhajajo na kosilo od 12.00 do 12.30 ure, učenci druge in
tretje triade pa od 12.15 do 13.15 ure.
Podaljšano bivanje se prične po končanem pouku in se odvija do 16.00 ure.
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po
5 dni v tednu, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem
delovnem načrtu.
Pouk se je v tem šolskem letu pričel v ponedeljek, 2. 9. 2013.
1. ocenjevalno obdobje:
od 1. septembra 2013 do 31. januarja 2014 – razdelitev obvestil o uč. uspehu
2. ocenjevalno obdobje:
od 1. februarja 2014 do 24. junija 2014
od 1. februarja 2014 do 15. junija 2014 - za učence 9. raz
17
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Počitnice po šolskem koledarju:
Jesenske:
Novoletne:
Zimske :
Prvomajske:
Letne
od 28.do 30.oktobra 2013
od 27. do 31. decembra 20123
od 17. do 21.2014
28. in 30. april 2014
od 26.junij do 29.avgust 2014
Razdelitev spričeval:
●
●
9. razred: 13. junija 2014
1. do 8.razred in posebni program VI - 24. junija 2014
Pouka prosti dnevi so:
○ sobote in nedelje ter državni prazniki
○ jesenske, novoletne in prvomajske počitnice
○ zimske in poletne počitnice
○ 14. in 15. februar 2014 - informativni dan na srednjih šolah za učence 9.razreda
○ učenci imajo lahko pouka prost dan tudi takrat, ko je organiziran sistematski zdravniški
pregled.
ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU
2013/2014
01. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli bo potekalo v skladu s šolskim koledarjem:
●
●
začetek pouka: 2. 9. 2013
zaključek pouka: 24. 6. 2014 - od 1. do 8. razreda iprilagojenega programa NIS in oddelke
posebnega programa VI ter 13. 6. 2014 - 9. razred prilagojen program NIS
02. Dnevi vzgojno-izobraževalnega dela, določeni v skladu s 4.členom Pravilnika o
šolskem koledarju za osnovne šole (Ur.l. RS, št. 50/12)
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
SKUPAJ
21 dni
19 dni
20 dni
17 dni
22 dni
15 dni
21 dni
19 dni
20 dni
17 dni od 1. do 8. razreda za PPNIS in
PPVI
10 dni 9. razred
191 dni od 1. do 8. razreda PPNIS in
PPVI
184 dni 9. razred PPNIS
18
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
03. Redovalne konference:
1. redovalna konferenca 1. polletje – sreda, 29. 1. 2014
2. redovalna konferenca ob koncu šolskega leta:
- za oddelek 9. razreda v petek, 6. 6. 2014
- za ostale oddelke v sredo, 18. 6. 2014
04. Pedagoške konference:
26.8.2013 - sistematizacija delovnih mest, načrt dela za šol. l. 2013/2014
30.8.2013 - pregled opravljenih aktivnosti za pričetek šol. l. 2013/2014
19.9.2013 – sprejem in potrditev realizacije LDN 2012/2013 in sprejem in potrditev LDN 2013/2014,
sprejem in potrditev samoevalvacijskega poročila,
20.11.2013- aktualna tematika,
19.3.2014 - poročanje z izobraževanj 2013/2014, zakonske spremembe, aktualna tematika
05. Pogovorne ure
Te bomo imeli od oktobra do konca maja enkrat tedensko in vsak zadnji torek v mesecu od 15.30 do
16.30 ure.
Za urnik dopoldanskih pogovornih ur se razredničarke dogovorijo s starši na prvem roditeljskem
sestanku. Zaželeno je, da starši v beležki pismeno ali po telefonu (na tel.št.: 330 88 04 - učiteljska
zbornica) najavijo udeležbo na pogovorni uri.
Različne informacije bomo posredovali staršem tudi v pisni obliki skozi vse šolsko leto.
06. Šola v naravi
Plavalno - naravoslovno šolo v naravi bomo organizirali 5.in 6. 9. 2013 s plavanjem v bazenu
Športnega parka Nova Gorica ter od 9.9. do 11.9.2013 v Medgeneracijskem centru v Čepovanu za tri
razrede (5. 6. in 7. razred) prilagojenega izobraževalnega programa NIS in za učence na III. in IV.
stopnji posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
Cilji programa so:
● učenje plavanja,
● navajanje na samostojnost in osebno odgovornost,
● spoznavanje življenja med hribi, v gozdu.
Učence bodo spremljale učiteljice razredničarke, varuhinja , delavka iz programa javnih del in učitelj
plavanja.
07. Plavalni tečaj
Organiziran bo dvajset urni plavalni tečaj, za učence od 1.do 3.razreda, v sklopu športne vzgoje ter
deset urni za učence oddelka OPP VI I ./ II. /III. st.
19
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
08. Šolska skupnost učencev
Mentorica: Tanja Lozej
Predstavniki razredov se bodo ob Tednu otroka (letošnja tema je Kako je biti otrok v današnji
družbi?), ki bo potekal od 7. do 13. oktobra zbrali v knjižnici in ravnateljici predstavili program dela, ki
ga bodo pod vodstvom mentorice načrtovali prvi teden v oktobru. Večina dela bo namenjena
obravnavanju glavne teme otroškega parlamenta v letošnjem šolskem letu pod naslovom Razmere v
družbi. Učenci bodo na sproščen in ustvarjalen način predstavili letošnjo temo otroškega parlamenta
in sodelovali in občinskem in regijskem otroškem parlamentu.
Organizirali bomo mesečne akcije zbiranja starega papirja in sredstva namenili v šolski sklad,
sodelovali bomo v humanitarni akciji zbiranja zamaškov. Pogovarjali se bomo o aktualnih vprašanjih
življenja in dela na šoli in s svojimi predlogi in dejanji aktivno prispevali k prijetnemu vzdušju na šoli.
Predstavniki razredov bodo o delu poročali v svojem razredu, zbirali ideje, predloge.
Učenci bodo aktivno sodelovali pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela.
09. Letovanje
V organizaciji MDPM za Goriško, ki kaže veliko razumevanje za vključevanje učencev s posebnimi
potrebami tudi v to vrsto dejavnosti so učenci naše šole letovali na Debelem Rtiču in na Malem
Lošinju. Učence spremlja strokovna delavka šole, pomagajo ji prostovoljci in animatorji. Tudi v juliju
2014 bomo učence prilagojenega programa NIS vključili v letovanje v organizaciji MZPM.
10. Izostanki otrok
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne
sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in
jih pozove, naj izostanek pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši navedli vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej
napovejo, vendar ne več kot pet dni v letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
11. Projekti, dejavnosti ( Za programe projektov glej prilogo.)
Izvajali bomo naslednje projekte:
●
RASTEM S KNJIGO 2013 – SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU
SEDMOŠOLCU
●
ZDRAVA ŠOLA
●
POZDRAV POMLADI S POSTAVITVIJO MLAJA
●
EVROPSKA VAS
●
ZELENI NAHRBTNIK
●
Z IKT PODPRTO POUČEVANJE V KOMBINIRANEM ODDELKU
●
INOVACIJSKI PROJEKT ČEZMEJNEGA SODELOVANJA - USTVARJAMO BREZ MEJA
●
INOVACIJSKI PROJEKT: GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI
●
INOVACIJSKI PROJEKT: S ŠTEVILI SE IGRAMO IN JIH SPOZNAJMO
●
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
●
TRADICIONALEN SLOVENSKI ZAJTRK
●
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V OSNOVNI ŠOLI
●
INOVACIJSKI PROJEKT: TAČKE POMAGAČKE - S PSOM DO VEČJE MOTIVACIJE ZA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO
20
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Preventivni program
Vključeni smo v Slovensko mrežo zdravih šol, ki promovira duševno, telesno, socialno in okoljsko
zdravje v svojem okolju. Strokovno vodenje in podporo tega projekta o zdravem življenjskem slogu
bo nudil Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije.
Pod vodstvom šolskih svetovalnih delavk bodo v okviru razrednih ur in po dogovoru z
razredničarkami potekale delavnice za učence z namenom psihosocialne preventive.
PRIMARNA PREVENTIVA
MONG tudi letos sofinancira predavanja in delavnice na temo Primarne preventive v vzgojnih in
izobraževalnih zavodih v Mestni občini Nova Gorica.
Udeleženci
Datum, trajanje, kraj
izvedbe
Tema, izvajalec
Učenci OPP I, II, III
16.9.2013 - 24.6.2014;
MC N.G.
do decembra 2013; MC
N.G.
Naslov: Odraščanje in mi (MC Nova
Gorica, 05/333 40 20)
Naslov: Odraščanje in mi (MC Nova
Gorica, 05/333 40 20)
Naslov: Prepletanje raznih vrst
zasvojenosti (Društvo “Projekt Človek”,
01 425 12 14)
Učenci 6., 7. razreda
Učenci 8., 9. razreda
Predavanja za starše
Predavanja/delavnice
za pedagoški kader
4.10.2013; 9:45 - 11:15;
90 minut; OŠ Kozara
N.G.
november 2013 izpeljana bodo v enem
tednu kot obeležitev
nacionalnega meseca
preprečevanja
zasvojenosti
1.1.2014 - 25.6.2014
aktivnosti bodo potekale na eni lokaciji
in bodo odprte za širšo javnost
Izvajalec in organizacija izvedbe bodo
naknadno sporočeni
Dan šole - ponedeljek, 17. 3. 2014
Srečanje učencev v okviru projekta GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI.
11. april 2014 – POŽARNA VARNOST, EVAKUACIJA
Izvedba vaje požarne varnosti.
“ŠPORT in ŠPAS - 5. DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ” - 17. 5. 2014
12. Varstvo vozačev, jutranje varstvo
Varstvo vozačev je organizirano za učence vozače od 6.30 do 7.50 ure.
Opravljajo ga varuhinje, spremljevalka in delavke iz programa javnih del, oz. strokovni delavci
posebnega programa.
21
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
13. Počitniško varstvo
Organizirano bo za učence posebnega programa in učence I. triletja med poletnimi počitnicami od
- 26. 6. 2014 do 11. 7. 2014 in
- 4. 8. 2014 do 16. 8. 2014.
14. Dežurstvo med rekreativnim odmorom
II, III triada
Telovadnica
PONEDELJEK
Mateja Ivanuša
Borut Markočič
TOREK
Janja Žnidarčič
Borut Markočič
SREDA
Erika Orel
Borut Markočič
ČETRTEK
Sanja Bekrić
Borut Markočič
PETEK
Jasna Caiffa
Borut Markočič
ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV,
FIZIOTERAPIJA
Vsako leto se učenci udeležijo sistematskih zdravniških pregledov v šolskem dispanzerju v ZD Nova
Gorica. Po potrebi so napoteni na obravnavo k ustreznim specialistom.
Organizirane imamo tudi sistematske preglede pri zobozdravniku in med šolskim letom si učenci v
zobozdravstveni ambulanti redno sanirajo zobe. V ambulanti, ki se nahaja v prostorih naše šole,
poteka tudi učenje pravilnega čiščenja in nege zob.
Zobozdravstvena preventiva bo potekala v sodelovanju s strokovnima delavkama ZD Nova Gorica iz
oddelka za zobno preventivo. Učence bosta obiskovali enkrat mesečno. Sodelovali bomo tudi v akciji
Čisti zobje ob zdravi prehrani. Zmagovalni razred se bo udeležil zaključne prireditve v Kulturnem
domu Nova Gorica.
Tudi za potrebe naših učencev deluje v prostorih šole fizioterapevtska ambulanta ZD Nova Gorica.
Obravnavani so otroci in mladostniki, ki jih napotijo pediatri, šolski zdravniki in specialisti .
22
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROGRAM ŠPORTNIH TEKMOVANJ
Program tekmovanj za oddelke OPP
Izvedba šolskega tekmovanja po pravilih Specialne olimpiade Slovenije (SOS),
udeležba na tekmovanju SOS za primorsko in notranjsko regijo,
udeležba na državnih igrah SOS,
organizacija prijateljske tekme v elementih košarke in elementih nogometa z učenci CIRIUS
Vipava.
Sodelovanje na lokalnih igrah SOS – atletika
Sodelovanje na balinarskem mitingu
sodelovanje na plavalnem turnirju
●
●
●
●
●
●
●
Program tekmovanj za oddelke OŠ PP
Izvedba medrazrednega tekmovanja,
udeležba na področnem tekmovanju v atletiki in malem nogometu,
organizacija regijskega tekmovanja v malem nogometu (po potrebi),
udeležba na državnem tekmovanju OŠ PP v atletiki in nogometu,
udeležba na občinskih tekmovanjih glede na razpored Športne zveze Nova Gorica,
udeležba na tekmovanjih glede na razpise v reviji Šport mladih.
●
●
●
●
●
●
Druga tekmovanja
●
●
●
državno tekmovanje v matematiki za učence od 5.do 8. razreda,
regijsko in državno tekmovanje mladih tehnikov (regijsko tekmovanje do 15. 4. 2014, državno
15. 5. 2014 v Ljubljani),
državno tekmovanje mladih računalnikarjev (šolsko tekmovanje do 20. 1. 2014, državno
marca 2014 v Škofji Loki).
23
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
NABOR PREDSTAV GLASBENE MLADINE za šolsko leto 2013 / 2014 za
učence OŠ Kozara Nova Gorica
Datum
Naslov predstave
Kraj izvedbe
cena
Komu je
namenjena
Št.učencev in
spremlj.
TEDEN OTROKA
10.10.2013
Ob 10.30
Huda mravljica
Velika dvorana darilo
Kulturnega
doma NG
1.– 4. r.
+
OPP I,II,III
13 + 4
+
5+2
1.– 4. r.
+
OPP I,II,III
OPP III,IV
OPP IV,V
OPP V
5. – 9.r.
13 + 4
+
5+2
18 + 6
1.– 4. r.
+
OPP I,II,III
OPP III,IV
OPP IV,V
OPP V
5. – 9.r.
13 + 4
+
5+2
18 + 6
NOVOLETNE PRIREDITVE
12.12.2013
Ob 10.40
Škrat Sanjavec
16.12.2013
Ob 10.00
Adi Smolar
18.12.2013
Ob 10.30
Marko repa in skače
Velika dvorana
Kulturnega
3€
doma NG
Velika dvorana
Kulturnega
3€
doma NG
Velika dvorana
Kulturnega
3€
doma NG
25 + 5
PREDSTAVE GLASBENE MLADINE V GOSTEH
Po dogovoru
Zverinice iz Rezije
Šola
3€
Po dogovoru
S pesmijo okrog sveta
Šola
3€
Po dogovoru
Lunin med
Šola
3€
24
25 + 5
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
OKVIRNI PROGRAM PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Vodji prireditev: Sanja Bekrić, Maja Černe
MESEC
SEPTEMBER
OKTOBER
PRILOŽNOST
DAN ZLATE KNJIGE (17. 9.)
(S knjigo v svet)
PROGRAM
● Razstava F. Bevk v šolski knjižnici – Aleksandra Golob
ZAČETEK BRANJA ZA BRALNO ZNAČKO
TEDEN OTROKA (1. -7. 10.)
● Sodelovanje oddelčnih skupnosti na letošnjo temo
SVETOVNI DAN UČITELJEV (5.10.)
● Presenečenje v zbornici šole
● Jesensko srečanje s starši
JESENSKO SREČANJE UČENCEV OPP
● Jesensko srečanje s starši
JESENSKO SREČANJE NIŽJE STOPNJE
NOVEMBER
DECEMBER
● Predstavitev praznika po oddelkih - razredniki
● Razstava v šolski knjižnici – Aleksandra Golob
DAN REFORMACIJE (31. 10.)
DAN SPOMINA NA MRTVE (1. 11.)
● Obisk obeležij v mestu Nova Gorica
SVETOVNI DAN PROSTOVOLJCEV
(5. 12.)
● Obdaritev in novoletno voščilo prostovoljcev – Nina
Mlekuž
VESELI TEDEN
(18. – 24. 12.)
● Okrasitev šole - vsi
OGLED PREDSTAVE V OKVIRU GLASBENE MLADINE ZA
NIŽJO STOPNJO OPP IN OVI
● Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti
OGLED PREDSTAVE V OKVIRU GLASBENE MLADINE ZA
VIŠJO STOPNJO OPP
OGLED PREDSTAVE V OKVIRU GLASBENE MLADINE ZA
UČENCE GLASBENE SKUPINE
● Proslava ob prihodu dedka Mraza in obdaritev
●
Sodelovanje na proslavi Društva
Sožitje
● Sodelovanje z Centralnim vrtcem, Dijaškim domom in
Domom starejših občanov
● Priložnostne prireditve v okviru MZPM in GM
DAN SAMOSTOJNOSTI
(26. 12.)
FEBRUAR
PREŠERNOV DAN (8. 2.)
● Izdelava plakata in panoja na temo o kulturi
● Razstava v šolski knjižici
● Šolska proslava
MAREC
DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN
● Izdelava vizitk in obdaritev delavk šole (v okviru oddelkov)
● Prireditev ob dnevu žena, materinskem dnevu
● srečanja gledaliških skupin v Mlinšah (marec)
DAN ŠOLE (16. 3.)
APRIL
● Boj proti različnim odvisnostim (razgovor po oddelčnih
skupnostih)
DAN ZDRAVJA (7. 4.)
VELIKA NOČ
25
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
POSTAVLJANJE MLAJA
● Okraševanje in postavljanje mlaja pred šolo
DAN ZEMLJE
(22. 4.)
● Tematska razstava
MEDNARODNI DAN KNJIGE (23. 4)
MAJ
● Razgovor na temo po oddelkih
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
● Podelitev priznanj v šolski knjižnici ; nagradni izlet “Zlatih
značkarjev “
● Podelitev brošk in priznanj, udeležba zmagovitega razreda
na občinski prireditvi
● Razstava slik na temo »Moja družina«
DAN DRUŽINE
(15. 5.)
DRŽAVNA REVIJA ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO
(zadnji teden v maju)
● Pevci otroške in mladinske pevske skupine, plesalci
SVETOVNI DAN ŠPORTA
(31. 5.)
● Športne aktivnosti
JUNIJ
● Podelitev priznanj najboljšim učencem
● Zaključna prireditev za 9. razred
● Proslava ob zaključku šolskega leta
● Proslava pred dnevom državnosti
● Predstavitev projektov šole
PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU POUKA
ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA 9. RAZREDE
● Razgovor na to temo po oddelkih
DAN DRŽAVNOSTI
DELO AKTIVOV
Na šoli imamo:
1. šest strokovnih aktivov:
● aktiv mobilne specialno pedagoške službe (MSPS) – vodja Jelena Komel,
● aktiv mobilne specialno pedagoške službe v vrtcih - vodja Nataša Manfreda
● aktiv I. in II. triade – vodja Janja Žnidarčič,
● aktiv III. triade – vodja Edvard Vrabič,
● aktiv oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OPP VI) – vodja Tanja Lozej
● aktiv podaljšanega bivanja (PB) – vodja Jasna Caiffa.
2. aktiv varuhinj:
aktiv varuhinj – vodja Dajana Nemec
Programi dela aktivov: glej prilogo.
26
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROGRAM DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA ŠOLSKO LETO
2013/2014
PROGRAM DELA ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE
Danica Širec, univ. dipl. psih.
Biljana Petrović, univ. dipl. psih.
Sprejem
otrok v šolo
in začetno
spremljanje
●
●
●
●
●
Svetovalno
delo z
učenci, igra,
učenje in
poučevanje
– delo z
učenci
●
●
●
●
Svetovalno
in
posvetoval
no delo s
starši,
učitelji in
strokovnim
i delavci –
delo za
učenca
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sodelovanje s strokovnimi delavkami v mobilni spec. defektološki službi, z osnovnimi šolami,
vrtci in drugimi javnimi zavodi zaradi skupnih nalog usmerjanja učencev s posebnimi potrebami.
Vpis učencev na podlagi dokumentacije, nudenje pomoči tistim novincem, ki imajo težave pri
vključevanju v življenje in delo šole in zaradi socialne, zdravstvene ali druge ogroženosti kažejo
najrazličnejše težave pri prilagajanju v oddelku.
Obravnavanje in nudenje pomoči socialno ogroženim učencem. Tesno sodelovanje z učitelji in
razredniki glede na specifičnost problematike pri učencih.
Prvi razgovori s starši in izvedba standardnega anamnestičnega intervjuja, če je to potrebno.
Po potrebi organizacija predstavitvenih timov za učence novince.
Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov za
učence (različne oblike skupinskega in individualnega dela) glede na potrebe učencev in staršev
ter skupne dogovore.
Spremljanje celostnega razvoja učenca od vključitve v vzgojno - izobraževalni proces do
zaključka šolanja oz. usposabljanja.
psihološki pregledi učencev, ki izkazujejo slabšo storilnost, upad sposobnosti, druge razvojne
težave - po predlogu strokovne skupine, strokovnih aktivov ali strokovnega zbora.
Aplikacija sociometričnih tehnik (september, junij) – po potrebi.
Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov za
učence.
Pomoč staršem pri reševanju materialnih problemov učencev (regresiranje prehrane, letovanje,
denarne pomoči), sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in občinami.
Seznanjanje staršev in učencev z možnostjo letovanja in programa Šole v naravi.
Svetovanje staršem otrok, ki so socialno ogroženi, imajo težave v socialnem prilagajanju ali
podobno problematiko.
Sodelovanje s strokovnjaki zunanjih ustanov, ki pomagajo odpravljati motnje ali delujejo
preventivno (ZD Nova Gorica - šolski dispanzer, Zavod za zdravstveno varstvo, Center za
mentalno zdravje Nova Gorica, centri za socialno delo na območju regije, Svetovalni center
Ljubljana…).
Sodelovanje s člani Komisij za usmerjanje učencev s posebnimi potrebami.
Sodelovanje z višjima svetovalkama na ZRS za šolstvo (OE Nova Gorica in OE Koper) zaradi
postopkov usmerjanja učencev ali ugotavljanja in zagotavljanja pogojev za učence s posebnimi
potrebami.
Timsko delo s strokovnimi delavci pri izdelavi poročil šole za učence, ki so v postopku pri
Zavodu za šolstvo in Komisiji za usmerjanje učencev s posebnimi potrebami.
Povezovanje dela med strokovnimi delavci šole ter sodelovanje pri izvedbi nekaterih skupinskih
oblik dela s starši (roditeljski sestanki, delavnice…).
Sodelovanje na sestankih strokovnega zbora, strokovnega tima, pedagoške komisije, aktivih I.,
II. in III. triade, OPP, PB ter drugih delovnih sestankih.
27
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Sodelovanje
z vodstvom
●
●
●
●
●
Sodelovanje pri aktualnem obveščanju staršev o dogajanju na šoli z obvestili za starše.
Sodelovanje pri pripravi publikacije šole.
Sodelovanje pri pripravi LDN šole.
Sodelovanje pri organiziranju javnih prevozov in prevozov učencev s kombiji.
Sodelovanje pri zagotavljanju ustreznih pogojev za sprejem učencev novincev.
Poklicna
orientacija
in
usmerjanje
učencev iz
oddelkov
vzgoje in
izobraževa
nja po
zaključene
m
programu
●
Informiranje učencev o poklicih, šolah in drugih možnostih nadaljnjega vključevanja po OŠ
(oktober).
Izvajanje ali organiziranje predavanja o poklicni orientaciji, opravljanje skupinskih in
individualnih razgovorov z učenci in starši (november - december).
Individualni razgovor s starši učencev 9. razreda glede poklicne odločitve (januar).
Sodelovanje z učitelji in razredničarkami pri poklicni orientaciji, vključevanju v srednje šole nižje poklicno izobraževanje ali druge oblike po končani osnovnošolski obveznosti.
Vodenje vse dokumentacije v zvezi s poklicno orientacijo.
Sodelovanje s srednjimi šolami, kjer izvajajo programe nižjega poklicnega. izobraževanja
(predstavitveni timi, dnevi odprtih vrat, informativni dnevi).
Sodelovanje z VDC- ji zaradi usmerjanja učencev, ki zaključujejo na naši šoli program vzgoje in
izobraževanja (predstavitveni timi, ekskurzija učencev,…).
Druge
naloge
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vodenje matične knjige učencev.
Vodenje učencev v računalniških programih: E- asistent in Centralna evidenca udeležencev
vzgoje in izobraževanja.
Urejanje seznamov učencev za občine iz katerih prihajajo učenci in sodelovanje s strokovnimi
delavci oddelkov za družbene dejavnosti pri posameznih občinah glede urejanja povračil
prevoznih stroškov in spremstva učencev.
Vodenje ustreznih zbirk podatkov.
Koordinacija dela zobozdravstvene preventive za učence (Akcija za čiste zobe).
Pomoč pri organizaciji sistematskih zdravniških pregledov za učence, sodelovanje s ŠD ZD Nova
Gorica.
Sodelovanje s strokovnimi delavci rednih OŠ iz katerih prihajajo učenci novinci z namenom
povratnih informacij ( organiziranje sestanka,...).
Sodelovanje pri izpeljavi Nacionalnega preverjanja znanja (namestništvo za izvedbo NPZ).
Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šolske svetovalne službe
● Priprava in izdelava načrta dela ŠSD za tekoče šolsko leto
● Poročilo ŠSD ob koncu ocenjevalnih obdobij.
● Poročila iz različnih področij dela glede na aktualno tematiko.
Študijsko, raziskovalno oz. analitično delo
● Sodelovanje v projektu Prostovoljno socialno delo.
● Prilagoditev glede na aktualno tematiko šole ter smernice aktivov in društva šolskih
svetovalnih delavcev.
● Sodelovanje pri aktivnostih na področju vzgojnega in razvojnega načrta šole ter
samoevalvacije šole.
Program psihosocialne preventive
Socialne igre in druge dejavnosti z namenom izboljšanja razredne in šolske klime, glede na
dogovorjeno tematiko, v sodelovanju z razredničarkami in zunanjimi institucijami (MC Nova
Gorica,….)
28
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Strokovno izobraževanje
● Sestanki in srečanja šolskih svetovalnih delavcev osnovnih šol in OŠ s prilagojenim programom.
● Strokovno izobraževanje v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva Ljubljana in drugih
izobraževalnih ustanov glede na aktualne potrebe šole.
● Izobraževanja v zvezi z nalogami Nacionalnega preverjanja znanja in razvojnega načrta šole.
PROGRAM DELA LOGOPEDSKE OBRAVNAVE
Logopedinja: Alenka Vuga, prof. def. za osebe z motnjo govora in sluha
Do vrnitve delavke s porodniškega dopusta jo nadomešča logopedinja Mojca Muznik, delavka
Zdravstvenega doma Nova Gorica, Centra za mentalno zdravje. Učenci bodo obravnavani na osnovi
delovnega naloga lečečega zdravnika.
Kadar prihaja do težav na govorno jezikovnem področju oz. v komunikaciji, logoped s korekcijskimi
postopki skuša odpraviti ali omiliti motnjo oziroma razviti komunikacijsko sposobnost v najboljši
meri, tako, da se otrok ali mladostnik lahko vključujeta v vsakdanje življenje v ožji in širši okolici ter
vzpostavljata in ohranjata kvalitetne medosebne odnose.
Osnovno terapevtsko delo logopeda na naši šoli je razvijati (ali ohranjati) poslušanje (govora in drugih
zvokov), razumevanje govora, fonematski sluh, čistejši izgovor, govorno dihanje, besedni zaklad in
pragmatičen govor, slovnična pravila, razumevanje piktogramov in grafičnih oznak, branje in pisanje
ter razvijati nebesedno - nadomestno in podporno komunikacijo preko gest, slik, simbolov ali s
pomočjo komunikatorja.
Obravnava poteka individualno, v paru ali v majhni skupini. Za vsakega otroka, ki je vključen v
obravnavo, sprejmemo individualiziran program za logopedijo (del celotnega IP) ob začetku šolskega
leta, med letom ali ob koncu šolskega leta pa ga ovrednotimo. Veselimo se vsakega najmanjšega
napredka.
Logopedinja sodeluje z razredniki in učitelji, občasno s starši in drugimi strokovnjaki. O svojem delu
poroča na aktivih, sestankih strokovnega zbora in na sestankih strokovnih skupin. Sodeluje v
mentorski mreži šol in Aktivu logopedov Severno primorske regije.
Starši se za pogovor o delu in poteku obravnave dogovorijo individualno.
29
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROGRAM DELA KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Knjižničarka: Aleksandra Golob
Urnik: pon. , tor., čet. od 09.00 – 12.00 ; pet . od 8.00 - 11.00 ure. Ob sredah je knjižnica za izposojo
zaprta. Za skupinske obiske je pripravljen poseben urnik izposoje. Učenci višje stopnje si gradivo
lahko izposodijo vsak dan razen srede v času rekreativnega odmora.
Učitelji si lahko knjižnično gradivo izposodijo vsak dan med 9.45 in 11.00 uro, ob sredah med 13.00 in
15.00 uro.
Interno
bibliotekarsko
strokovno delo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bibliopedagoško delo
●
●
●
●
●
Spremljanje novosti, nabava knjižničnega gradiva,
sodelovanje z založbami, predstavniki založb, knjigarnami,
strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva,
oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva,
vodenje pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,
izdelava pravilnikov v zvezi z delovanjem, poslovanjem knjižnice in knjižničnim
redom za uporabnike knjižnice,
oblikovanje letnega delovnega načrta,
izločanje in odpis knjižničnega gradiva.
Individualno in skupinsko bibliopedagoško delo ob izposoji,
organizacija in priprava tematskih razstav ob pomembnih datumih v ŠK
organizacija srečanj z ustvarjalci knjige v sodelovanju z OŠ,
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci šole,
posveti o nakupu novosti za knjižnico,
organiziranje branja za bralno značko, izbor knjig, vodenje evidence
seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici,
upravljanje učbeniškega sklada in nabava učbenikov in drugega učnega gradiva
poverjeništvo za mladinski tisk (naročanje in razdeljevanje mladinske
periodike)
Strokovno izobraževanje
● V okviru seminarjev za knjižnično dejavnost v OŠ, ki jih vodijo multiplikatorji , strokovnih
posvetov, študijskih skupin za knjižnično dejavnost v OŠ
30
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROGRAM DELA PEDAGOŠKEGA ZBORA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Vodi in sklicuje ga ravnateljica 6 krat letno v mesecih: avgustu, septembru, novembru, januarju,
marcu in juniju. Sestavljajo ga pedagoški in drugi strokovni delavci šole.
Obravnaval bo naslednjo tematiko:
● organizacija, načrtovanje in evalvacija življenja in dela šole,
● seznanitev z zakonskimi spremembami in novo zakonodajo,
● spremljanje realizacije letnega delovnega načrta šole,
● rezultate vzgojno- izobraževalnega dela, realizacijo letnih programov ter individualiziranih
programov,
● povezovanje z drugimi vzgojno izobraževalnimi zavodi,
● izobraževanje delavcev, predavanja, informacije, predstavitve in poročanje o vsebinah
seminarjev,
● spremljanje izvajanja programov strokovnih skupin za IP in timsko delo,
● obravnavanje gradiv s sej ravnateljev in seminarjev učiteljev,
● oblikovanje mnenj za napredovanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev v nazive,
● spremljanje dela strokovnih delavcev v študijskih skupinah,
● spremljanje dela projektnih skupin, strokovnih skupin, interesnih dejavnosti.
RAVNATELJEVO SPREMLJANJE DELA PEDAGOŠKIH DELAVCEV
●
●
●
●
●
●
formalni in neformalni razgovori,
spremljanje uradne dokumentacije,
urejenost učilnic, uporaba specialno didaktičnih pripomočkov
spremljanje pripravljenosti za sodelovanje posameznika v skupnih dejavnostih šole,
hospitacije:
○ pri učiteljih pripravnikih in učiteljih začetnikih
○ napovedano spremljanje pouka v razredih, oddelkih posebnega programa in podaljšanem
bivanju:
● razgovori s strokovnimi delavci o ciljih posamezne hospitacije,
● doseganje zastavljenih ciljev pri pouku,
● spremljanje uvajanja specialno didaktičnih novosti, refleksija dela,
● spremljanje organizacije aktivnosti v podaljšanem bivanju, refleksija dela
letni delavni razgovori:
● s posamezniki tekom celega šolskega leta
● posameznik bo obveščen prej, izpolnil bo vprašalnik, ki ga bo vrnil 3 dni pred razgovorom,
ravnateljici bo omogočen celosten vpogled v delo, želje in interese posameznika in lažje
načrtovanje šolskih aktivnosti.
PEDAGOŠKA KOMISIJA
Je posvetovalni organ ravnateljice. Sestavljajo jo vodje aktivov in šolska svetovalna delavka. Sklicuje
jo ravnateljica, praviloma vsako zadnjo sredo v mesecu za načrtovanje dela v naslednjem mesecu.
31
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
ŠTUDIJSKA SKUPINA za učitelje, ki poučujejo v prilagojenem programu z
nižjim izobrazbenim standardom PRIMORSKO NOTRANJSKE REGIJE
Vodja: Erika Perić
ŠTUDIJSKA SKUPINA za učitelje DSP PRIMORSKO NOTRANJSKE REGIJE
Vodja: Jelena Komel
Namen študijskih skupin je izobraževanje, izmenjava izkušenj iz prakse in druženje strokovnjakov, ki
poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in nudijo DSP na področju
primorsko-notranjske regije.
PROGRAM DELA STROKOVNEGA TIMA ZA INDIVIDUALIZIRANO
OBRAVNAVO UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Vodja: Biljana Petrović
Strokovni tim bo združeval in bogatil delo strokovnih skupin s strokovnim načrtovanjem,
spremljanjem, koordiniranjem, evalvacijo, uvajanjem novosti in dobrimi izkušnjami dela posameznih
strokovnih skupin. Člani strokovnega tima so: ravnateljica, vodje strokovnih skupin, člani strokovnih
skupin, šolska svetovalna delavka, logopedinja in vodja.
Znotraj strokovnega tima deluje deset strokovnih skupin z nalogo načrtovanja, oblikovanja, izvajanja,
spremljanja in evalvacije individualiziranih programov za posamezne učence. Člani strokovnih skupin
so ravnatelj, strokovni delavci, ki učence obravnavajo, starši posameznih učencev in zunanji sodelavci
(CMZ Nova Gorica, Center za socialno delo občine iz katere učenec prihaja, fizioterapevt ZD Nova
Gorica, Bolnišnica Stara gora, šolski zdravnik, strokovni delavci osnovnih in srednjih šol, varstveno
delovni centri,…).
Vodje strokovnih skupin so:
1. Erika Perić – 1. in 2. razred
2. Mateja Marussi - 3. in 4. razred
3. Janja Žnidarčič– 5. razred
4. Mateja Ivanuša– 6. in 7. razred
6. Sanja Bekrić – 8. in 9.razred
7.Tanja Lozej – OPP I/II/III
8.Maja Černe– OPP III/IV
9. Klavdija Namar Pogačnik – OPP IV/V
10. Martina Mozetič Bratina – OPP V
Druge vsebine dela strokovnih skupin:
● predstavitev novo sprejetih učencev, izdelava smernic za individualizirane programe,
● predstavitev absolventov naše OŠ strokovnim delavcem srednjih šol,
● predstavitev absolventov OPP strokovnim delavcem VDC-jev,
● reševanje in spremljanje reševanja učne, vzgojne in socialne problematike učencev,
● ocenitev celostnega napredka učencev in smernice za nadaljnje delo,
● udejanjanje vzgojnega načrta šole.
32
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Načrtujemo, da se bo v šolskem letu 2013/2014 sestal najmanj trikrat, po potrebi večkrat.
Vsebina:
● september, oktober: seznanitev z novostmi, izmenjava izkušenj, dogovori o delu, predlogi
● januar, februar: načrtovanje delnih evalvacij IP-jev, vzgojnega načrta
● junij: sprejemanje IP za naslednje šolsko leto za posamezne učence in evalvacija opravljenega
dela, smernice za delo v naslednjem šolskem letu
IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV
Št.
Št. ur na 1 Št.
udeleženca udeležencev
PROGRAM
Skupno
št. ur
01.
Študijske skupine za strokovne delavce in učitelje
8
38
304
02.
Interne študijske konference - predstavitev izsledkov
inovacijskih projektov, posredovanje informacij z različnih
izobraževanj, strokovnih konferenc,...
6
38
228
03.
E-asistent: izobraževanja za učitelje, ravnateljico in druge
strokovne delavce
8
38
912
04.
Seminar: ZPMS –(otroški parlament), I.del in II. del
16
1
16
05.
Defektološki izobraževalni dnevi - marec 2014
16
2
32
06.
Izpopolnjevanje računovodskih delavcev in poslovnih
sekretarjev
24
2
48
07.
V. strokovno srečanje - ŽIVLJENJE OSEB Z DOWNOVIM
SINDROMOM
8
1
8
08.
Seminar: IZDELAVA DIDAKTIČNIH GRADIV IN IGER ZA
DELO Z UČENCI S PRIMANKLJAJI NA POSAMEZNIH
PODROČJIH UČENJA
16
4
64
36
288
09.
11.
Izobraževanje za celoten strokovni zbor:
- tematika s področja profesionalne rasti - TEAM BUILDING 8
Udeležba na strokovnih posvetih, delovnih posvetih,
konferencah, izobraževalnih delavnicah, kongresih s
področja stroke
8
38
304
12.
Predstavitev in analiza dosežkov NPZ pri predmetih, ki so
se preverjali v šol. l. 2012/2013
5
3
15
13.
HACCAP program
6
2
12
14.
Izobraževanje: varstvo pred požarom in varstvo pri delu novo zaposleni delavci
15.
Druga nenačrtovana izobraževanja
Skupaj
fond ur
33
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
DELOVNA OBVEZNOST DELAVCEV ŠOLE
1. UČITELJI V ODDELKIH ŠOLE
IME IN PRIIMEK
POUČUJE
Erika Perić
specialna pedagoginja
svetovalka
1.in 2. r. razredničarka
ŠT.
UR
23
2
MPS
Erika Orel
GŠPO I/II/III
TJA 7.
profesorica razrednega TJA 8./9
pouka
NAR 9.
DRU 9.
dod MAT
druga učiteljica v 1.r
Sanja Bekrić
profesorica
defektologije
mentorica
Mateja Marussi
profesorica
defektologije
mentorica
Edvard Vrabič
profesor THV – MA,
mentor,
defektološka
dokvalifikacija
1
2
2
3
3
1
10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
mentorica mladinske pevske skupine
sodelovanje z Glasbeno mladino Slovenije
vodja študijske skupine
vodja strokovne skupine za IP
članica komisije za usm. otr.in mlad.s p.p.
projekt Zeleni nahrbtnik
projekt Gradimo mostove med bregovi različnosti
vodja inovacijskega projekta Ustvarjamo brez meja
članica GO DSRPS
tajnica Sekcije LMDR pri DSRPS
SKUPNO ŠT.
UR
25
22
● članica strokovnih skupin za IP
● mentorica interesne dejavnosti Igramo se po
angleško
● vodja strokovne skupine za IP
● članica strokovnih skupin za IP
8.r.+9.r. –
razredničarka
SLO
MAT
NAR
DRU
LUM
GUM
dod SLO
RAP
PLE
DODATNE OBVEZNOSTI
22
● organizacija in vodenje šolskih prireditev
● Inovacijski projekt: Tačke pomagačke
4
4
● sindikalna zaupnica
4 -8.r ● članica UO šolskega sklada v času njene odsotnosti
2 -8.r
2
1
1
1
2
3. in 4.r. –
razredničarka
OPS
20
2
●
●
●
●
mentorica otroške pevske skupine
vodja strokovne skupine za IP
projekt Zeleni nahrbtnik
projekt Gradimo mostove med bregovi različnosti
22
TiT 6. raz.
TiT 7. raz.
TiT 8. raz.
TiT 9. raz.
ROP 5. raz.
ROP 6. raz.
NAR 7. raz.
ROID
3
4
4
4
1
1
2
10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
član strokovnih skupin za IP
vodja strokovnega aktiva višje stopnje
mentor računalniškega krožka
koordinator projekta “OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE”
član uredniškega odbora glasila “TI LOVIŠ”
mentor tekmovanja mladih računalnikarjev
mentor tekmovanja mladih tehnikov
vodja tehniških dni
urejanje internetne strani
priprava publikacije in LDN šole
član sveta šole
29
34
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Janja Žnidarčič
prof. defektologije
mentorica
Mateja Ivanuša
prof. defektologije
mentorica
5. raz. - razredničarka
22
kolesarski izpit
0,5
6.+7. raz. –
razredničarka
SLO 6./7.
MAT 6./7.
NAR 6.
DRU 6
LUM 6./7.
GUM 6./7.
DOP/DOD 6./7.
SU 6.
LP SLO
ROP 6.
RAP 6./7.
DOP/DOD
Borut Markočič
profesor športne
vzgoje,
mentor,
defektološka
dokvalifikacija
Jasna Caiffa
prof. defektologije
Vikica Ladinik
univ. dipl. soc. ped.
ŠPO - 1.,2. raz
ŠPO – 3.,4. raz.
ŠPO - 5. raz.
ŠPO - 6. raz.
ŠPO – 7. raz.
ŠPO – 8. raz.
ŠPO – 9. raz.
GŠV OPP
4
4
2
2,5
2
1
2
1
1
1
0,5
2
3
3
3
3
3
3
3
3
TEČAJ PLAVANJA
0,5
GOS - 5. raz.
GOS - 6. raz.
GOS - 7. raz.
GOS - 8. raz.
GOS - 9. raz.
DRU - 7.raz
PB III
2
2
2
2
2
13,5
PB IV
SU
LV
DOP
12,5
2
2
1
●
●
●
●
●
●
●
●
vodja strokovne skupine za IP
vodja strokovnega aktiva nižje stopnje (1.-5.r.)
mentorica prometnega krožka
mentorica za izvedbo kolesarskega izpita
vodja tekmovanja računanje je igra
vodja tehniških dni (1.-5.r.)
vodja inovacijskega projekta Gradimo mostove med bregovi
različnosti
projekt Ustvarjamo brez meja
●
●
●
●
vodja strokovne skupine za IP
IP z IKT podprto poučevanje v kombiniranem oddelku
projekt Ustvarjamo brez meja
projekt Gradimo mostove med bregovi različnosti
●
●
●
●
●
●
član strokovnih skupin za IP
vodja športnih tekmovanj – pril.prog.
mentor odbojkarskega krožka
mentor športnega krožka
vodja športnih dni
član sveta šole
● vodja strokovnega aktiva PB
● članica strokovnih skupin za IP
● koordinator projekta shema šolskega sadja, tradicionalnega
slovenskega zajtrka
● članica strokovnih skupin za IP
● projekt Ustvarjamo brez meja
35
22,5
22
24,5
24
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
2. UČITELJI V MOBILNI SPECIALNO PEDAGOŠKI SLUŽBI
IME IN PRIIMEK
INDIVIDUALNA OBRAVNAVA NA OŠ IN
PODRUŽNICAH (P) TER V VRTCIH
ŠT.
UR
SKUPNO ŠT.
UR
DODATNE OBVEZNOSTI
Nataša Kovačič
profesorica
defektologije
mentorica
OŠ Miren
OŠ Frana Erjavca
Vrtec pri OŠ Miren
13
9
2
24
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ in vrtcu
Dolores Rijavec
Strosar
profesorica
defektologije
svetovalka
OŠ Ivana Roba Šempeter
27
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ
● članica Komisije za razvoj stroke pri Društvu
Aleksandra
Drešček
specialna
pedagoginja
svetovalka
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
23
4
27
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ
Irena Škodnik
profesorica
defektologije
mentorica
OŠ Solkan
OŠ Renče
Vrtec Grgar
14
8
2
24
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ in vrtcu
Martina Pegan
profesorica
defektologije
mentorica
OŠ Šempas
20
20
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ
● predsednica Sveta šole
Jelena Komel
profesorica
defektologije
svetovalka
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
27
27
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ
● vodja aktiva MSRP
● članica glavnega odbora sekcije MSRPS pri
DSRPS
Meta Bevk
Vončina
abs. spec. in
rehab.ped.
OŠ Dobravlje
23
23
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ
Helena Žerjal
prof. defektologije
OŠ Branik
Vrtec Branik
OŠ Dornberk
11
2
13
26
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ in vrtcih
Nataša Manfreda
prof. defektologije
svetovalka
OŠ Dobrovo
Vrtec pri OŠ Dobrovo
Vrtec pri OŠ Šempeter
Vrtec Nova Gorica
12
6
3
3
24
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ in vrtcih
● projekt Ustvarjamo brez meja
● vodja aktiva za
Gabrijela Kverh
Žgur
prof. defektologije
mentorica
OŠ Draga Bajca Vipava
23
23
● vodja strokovnih skupin za IP v OŠ
● vodja projekta S števili se igrajmo in jih
spoznajmo
Helena Rebek
abs. spec. in
rehab. ped.
OŠ Draga Bajca Vipava
22
22
● vodja strokovnih skupin za IP v OŠ
Tjaša Skupek
prof. spec. in
reh.ped.
OŠ Solkan
Vrtec pri OŠ Solkan
Vrtec Nova Gorica
12
3
9
24
● članica strokovnih skupin za IP v OŠ in vrtcih
BlažkaTuta Simčič
abs. spec. in
rehab. ped.
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
OŠ Ivana Roba Šempeter
OŠ Dobrovo
OŠ Dornberk
5
5
6
7
25
●
članica strokovnih skupin za IP v OŠ
Mateja Štor
abs. spec. in
OŠ Dobravlje
25
25
●
članica strokovnih skupin za IP v OŠ
SRP Slovenije
27
● predsednica Komisije za usmerjanje otr.in
mlad.s p.p.
36
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
rehab. ped.
Nina Mlekuž
prof.
defektologije
mentorica
OŠ Kanal
Vrtec Nova Gorica
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
9
7
3
19
●
članica strokovnih skupin za IP v OŠ in vrtcih
Biljana Petrović
uni.dpl.psih.
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
1
1
2
●
●
članica strokovnih skupin za IP v OŠ
vodja strokovnega tima za individualizirano
obravnavo učencev
Vikica Ladinik
univ. dipl. soc.
ped.
OŠ Solkan
OŠ Draga Bajca Vipava
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
5
4
1
10
●
članica strokovnih skupin za IP v OŠ
3. UČITELJI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
IME IN PRIIMEK
Tina Korče
uni.dipl.soc.del.
mentorica
Jasna Caiffa
prof. defektologije
POUČUJE
PB I
PB III
GOS 5.r.
GOS 6.r.
GOS 7.r.
GOS 8.r.
GOS 9.r.
DRU 7.r
ŠT. UR
25
10
2
2
2
2
2
DODATNE OBVEZNOSTI
●
●
●
članica strokovnih skupin za IP
sindikalna zaupnica
predsednica UO šolskega sklada
SKUPAJ UR
25
● članica strokovnih skupin za IP
● vodja strokovnega aktiva PB
● shema šolskega sadja
24
● članica strokovnih skupin za IP
22,5
4
Tatjana Lavrenčič
prof. spec. in rehab. ped.
Biljana Petrović
uni.dipl.psih.
PB II
DOP 1.r
LUM 3.r.,4.r.
DRU 4.r
17,5
1
2
2
PB IV
10,5
37
● članica strokovnih skupin za IP
10,5
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
4. UČITELJI V ODDELKIH POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
IME IN PRIIMEK
POUČUJE
ŠT. UR
DODATNE OBVEZNOSTI
SKUPAJ UR
22
● vodja strokovne skupine za IP
● mentorica balinarskega krožka
● vodja projekta Zdrava šola
OPP I/II/III
MSPS
6
● članica strokovne skupine za IP
Borut Markočič
profesor športne vzgoje
mentor
specialno pedagoška dokvalifikacija
GŠPO
3
● član strokovnih skupin
● mentor športnega krožka
Slavica Maraž Vičič
specialna pedagoginja
svetovalka
OPPI/II/III
OPP III/IV
OPP IV/V
OPP PB3
1,5
7
6,5
8,2
● članica strokovnih skupin za IP v OPP VI
● mentorica krožka Veselo v kuhinji
23,2
Alenka Trobec
specialna pedagoginja
mentorica
OPP IV,V
OPP V
PB 1
0,5
8,5
2,3
● članica strokovne skupine za IP v OPPVI
11,3
Tanja Lozej
prof.def.
svetovalka
OPP I/II/III
22
●
●
●
●
●
Maja Černe
abs.spec.in reh.ped
OPP III/IV
22
● vodja strokovnihe skupine za IP
22
Klavdija Namar Pogačnik
prof. defektologije
OPP IV/V
22
● vodja strokovne skupine za IP
● mentorica likovnega krožka
●
22
Vikica Ladinik
uni. dipl. soc. ped.
OPP PB 2
10
- članica strokovnih skupin za IP
- projekt Evropska vas
-članica strokovnih skupin za IP na OŠ
10
Erika Orel
prof. razr. pouka
OPP I/II/III
GŠPO
1
Martina Mozetič Bratina
prof. defektologije,
OPP V
Nina Mlekuž
prof. defektologije
38
vodja aktiva OPP VI
vodja strokovne skupine za IP
mentorica krožka Oblikovanje gline
mentorica šol skupnosti učencev
kooordinatorica projekta Zeleni nahrbtnik
22
3
22
1
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
5. STROKOVNI DELAVCI TER ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNO OSEBJE
IME IN PRIIMEK
DELOVNO MESTO
ŠT. UR DODATNE OBVEZNOSTI
Kati Čubej
Ravnateljica
40
prof. def. spec.,
svetovalka
Danica Širec
Šolska svetovalna delavka
20
● članica strokovnih skupin za IP
univ. dipl. psih.,
● mentorica v programu javnih del
svetovalka
● mentorica prostovoljcem
● vodja za zdravstveno in zobozdravstveno varstvo učencev
Biljana Petrović
Šolska svetovalna delavka
20
● članica strokovnih skupin za IP
univ. dipl. psih.
● vodja preventivnih programov
SKUPNO ŠT. UR
40
20
20
● učiteljica v PB, DSP
Alenka Vuga
Logoped
40
●
●
●
●
●
●
članica strokovnih skupin za IP
40
vodja bralne značke
skrbnica učbeniškega sklada
članica uredniškega odbora glasila “TI LOVIŠ”
vodja projekta: Rastem s knjigo 2013
poverjenica za mladinski tisk
14
Aleksandra Golob Knjižničarka
14
Dorica Zavadlal
Računovodja
40
40
Suzana Pelicon
Poslovna sekretarka
20
20
Maruša Černic
Varuhinja, negovalka
40
40
Dajana Nemec
Varuhinja, negovalka
40
40
Marija Krupić
Varuhinja, negovalka
Bernarda Zorn
Jerko Leban
Spremljevalka
oirane
Hišnik – šofer
Cvijeta Ilić
Kuharica , snažilka
Borut Rigler
Damjana Troha
33
33
40
40
40
40
40
40
Snažilec
40
40
Snažilka
34
34
Adrijana Hervatin Snažilka
20
20
za
gib.
6. PROSTOVOLJCI
1. V sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova Gorica bomo nudili mentorstvo dijakinjam in
dijakom srednjih šol in tudi študentom.
2. Naši učenci prostovoljci bodo obiskovali varovance doma starejših občanov in jim krajšali ter
bogatili sredine popoldneve s pogovorom ob družabnih igrah v okviru projekta PROSTOVOLJNO
DELO.
7. PROGRAM JAVNIH DEL
Predvidoma bodo zaposlene v tem programu tri delavke, ki bodo nudile pomoč učencem s
kombiniranimi motnjami v razvoju v oddelkih posebnega programa in prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom.
39
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
INTERESNE DEJAVNOSTI
URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI OŠPP
Interes. dejavnost
Mentor
Kdaj
Računalniški krožek
Edvard Vrabič
sre. 13.10 - 13.55 (dve
skupini, ki se izmenjujeta
tedensko)
URE - OVE
Edvard Vrabič
tor. 13.10 - 13.55
Odbojka
Borut Markočič
dnevno med
rekreativnim odmorom
Prometni krožek
Janja Žnidarčič
pon. 13.10 -13.55
Priprava na kolesarski izpit
Janja Žnidarčič
strnjeno, spomladi
Otroška pevska skupina
Mateja Marussi
pon. 13.10 - 13.55
tor. 12.15 - 13.05
Mladinska pevska skupina
Erika Perić
tor.13.10-13.55
čet. 13.10-13.55
Oblikovanje gline
Tanja Lozej
vsak drugi čet.
mlajši...12.5o-14.oo
starejši...13.5o-15.oo
Šolska skupnost učencev
Tanja Lozej
Po dogovoru2 x mesečno
Športno nogometni krožek:z
igro-skozi igro-do igre
Bogdan Komel
MNZ NOVA GORICA
Krožek - FOTOTERAPIJA
Ure branja
Anita Zelić - Ustanova
Silvana Furlana
Biljana Petrović
Igramo se po angleško
sre.13.30 - 14.15
pet. 14.00 - 14.45
pet. 13.20 - 14.50
pon. 13.10 - 13.55 (dve
skupini, ki se izmenjujeta
tedensko)
Erika Orel
tor. 13.10 - 13.55
URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI OPP
Dejavnost
Mentor
Kdaj
Balinarski krožek
Martina M. Bratina
torek 13.50- 14.35
Gibalno plesna skupina
Maja Černe
sreda 13.50 -14.35
Športni krožek
Borut Markočič
ponedeljek 14.00 - 14.45
Likovni krožek
Klavdija N. Pogačnik
petek 13.50-14.35
Veselo v kuhinji
Slavica Maraž Vičič
četrtek 13.50 - 14.35
Računalniški krožek
Alenka Trobec
sreda 13.50 - 14.35
Programi interesnih dejavnosti: glej prilogo!
40
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
BRALNA ZNAČKA
Koordinatorica in mentorica:Aleksandra Golob
Mentorji: učitelji po oddelkih OŠ in oddelkih PP
Učenci naše šole so vključeni v gibanje za Bralno značko že dobrih 50 let.
Branje za BZ se začne vsako leto 17. 9., na dan Zlate knjige (F. Bevk). Branje zaključimo 23. 4., ob
Mednarodnem dnevu knjige. V tem času tudi podelimo priznanja učencem, ki so uspešno brali čez
celo šolsko leto, tisti pa, ki so sodelovali v gibanju vseh 9 let, pa se udeležijo nagradnega izleta
devetošolcev vseh OŠ goriške regije.
UČBENIŠKI SKLAD
Koledar aktivnosti v šol. l. 2013/14
Skrbnica učbeniškega sklada : Aleksandra Golob
AVG.
● od knjigarn in založb pridobiti vse naročene učbenike in delovne zvezke
● pripraviti komplete učbenikov in delovnih zvezkov
● v aplikacijo Trubar vnesti vse potrebne podatke o novih in odpisanih učbenikih
SEPT.
●
učencem razdeliti komplete učbenikov in delovnih zvezkov. Prejeti naročene učbenike in
delovne zvezke.
OKT./NOV.
● na Ministrstvo poslati izpolnjen vprašalnik o US – preko spleta
APRIL/ MAJ
● od učiteljev pridobiti podatke o izbranih učnih gradivih, ki jih bodo učenci uporabljali pri
pouku v šol. l. 2014/15
● izdelati zbirne sezname izbranih učnih gradiv za vse razrede 9-OŠ
● dogovoriti se s knjigarno, založbami o naročilu, dostavi in plačilu učbenikov in DZ
MAJ/ JUNIJ
● učencem/ staršem razdeliti obvestila in naročilnice za izposojo učbenikov in delovnih
zvezkov. Hkrati se jih obvesti, da bodo učenci vsa učna gradiva prejeli na šoli. Obvesti se jih
tudi o pogojih izposoje iz US.
● od staršev pridobiti naročilnico za učbenike in delovne zvezke,
PREDSEDNIK/-CA SVETA ŠOLE:
Martina Pegan
41
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PRILOGA 1: IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ
I.
SEZNANJANJE UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV O VLOGI IN IZVEDBI NPZ NA ŠOLI:
1. Seznanjanje učiteljev:
● v septembru in aprilu na pedagoški konferenci
2. Seznanjanje učencev:
● Razredničarki: Mateja Ivanuša in Sanja Bekrić ter šolska svetovalna delavka
Danica Širec. Seznanjanje poteka tekom celega šolskega leta na razrednih urah.
3. Seznanjanje staršev:
● Na roditeljskem sestanku in pogovornih urah razredničarki Mateja Ivanuša in
Sanja Bekrić ter šolska svetovalna delavka Danica Širec – v oktobru 2013
II.
IMENOVANJE NAMESTNIKA RAVNATELJA ZA IZVEDBO NPZ NA ŠOLI (RIC.OBR402-NPZ1)
Namestnica za izvedbo NPZ je šolska svetovalna delavka Danica Širec.
III.
IMENOVANJE UČITELJEV, KI BODO VREDNOTILI REŠITVE NALOG PRI POSAMEZNEM
PREDMETU
Rešitve nalog bodo vrednotili učitelji, ki jih bo imenoval ZRSŠ na predlog ravnateljice.
IV.
OBLIKOVANJE SKUPIN UČENCEV IN DOLOČITEV PROSTOROV, KJER SE BO PREVERJANJE
OPRAVILO
Skupine učencev se bodo oblikovale glede na število prijavljenih učencev.
Preverjanje bo potekalo v matični učilnici 9. in 6. razreda in po potrebi še v drugih
učilnicah na šoli.
V.
DOLOČITEV NADZORNIH UČITELJEV ZA POSAMEZNO SKUPINO
9. razred - redni rok:
PREDMET
SKUPINA
UČITELJA/ICI (2)
SLO
Edvard Vrabič
1.
Mateja Ivanuša
3. PREDMET
1.
Edvard Vrabič
Jasna Caiffa
MAT
1.
Edvard Vrabič
Mateja Ivanuša
42
SPREMEMBE
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
6. razred - redni rok:
PREDMET
SKUPINA
UČITELJA/ICI (2)
SLO
1.
Borut Markočič
SPREMEMBE
Jasna Caiffa
MAT
1.
Borut Markočič
Jasna Caiffa
VI.
ZAGOTOVITEV TAJNOSTI PRI SPREJEMANJU, PRENOSU IN HRANJENJU ZAUPNEGA
GRADIVA IN PRI RAZPOREDITVI NADZORNIH UČITELJEV
Za celoten postopek NPZ je predvidena stopnja tajnosti ZAUPNO. Vsi, ki bodo imeli
dostop do zaupnega gradiva, bodo seznanjeni s pravili varovanja in bodo to potrdili s
podpisom na obrazcu RIC.OBR402-NPZ-3.
VII.
ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI V DNEVIH IZVAJANJA IN V DNEVIH VPOGLEDA NPZ
V dnevih izvajanja in v času izvajanja NPZ bodo na šoli zagotovljene dejavnosti za učence,
ki bodo zagotavljale popoln mir in tišino na šoli.
V dnevih vpogleda bo učencem skupaj z učiteljem predmeta omogočen vpogled v naloge
pri pouku, ki bo v ta namen prilagojen.
VIII.
POSEBNOSTI
Učenci s posebnimi potrebami (RIC.OBR402-NPZ-7, RIC.OBR402-NPZ-8).
43
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PRILOGA 2: PROGRAMI PROJEKTOV
PROJEKT: RASTEM S KNJIGO 2013– SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO
VSAKEMU sedmošolcu
Projekt poteka v okviru republiškega projekta, ki so ga skupaj pripravili Ministrstvo za šolstvo,
Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo in Zveza splošnih knjižnic Slovenije.
Z učenci 6. in 7. r. bomo obiskali SIK F. Bevka Nova Gorica, ki je tudi nosilka lokalnega programa in ga
je poimenovala »Kaj mi ponuja knjižnica«.
Cilj projekta : - učenci naj na čim bolj zanimiv način spoznajo, kaj vse jim ponuja splošna knjižnica
- brezplačna včlanitev in samostojno obiskovanje knjižnice
- vsak učenec prejme nagrajeno mladinsko leposlovno delo
Trajanje projekta :pričetek 8. septembra , na mednarodni dan pismenosti. Za obisk SIK sta namenjeni
2 PU.
Koordinatorica projekta: Aleksandra Golob
PROJEKT: ZDRAVA ŠOLA
V šolskem letu 2013/2014 je glavna rdeča nit zdrave šole MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.
Naša šola je v mednarodnem projektu zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev
Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo
strokovni delavci šole in zunanji člani.
Pri načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega
razvoja in življenja učencev. Šolo skušamo narediti prijazno in učencem pomagati oblikovati celovito
samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno, uspešno in zadovoljno življenje. Učencem
bomo omogočili vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose z vrstniki in delavci šole, učili jih
bomo razvijati socialne veščine in reševati probleme iz vsakdanjega življenja. Skrbeli bomo za varno in
zdravju naklonjeno šolsko okolje, za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali bomo zdrav način
preživljanja prostega časa, skrbeli za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za
prometno varnost, še posebno skrb pa bomo posvetili kvalitetnim medsebojnim odnosom, nenasilni
komunikaciji in gibanju.
Letos se bomo povezali z domom za starejše občane v Novi Gorici in jih tedensko obiskovali, igrali z
njimi namizne igre, se pogovarjali, se aktivno družili.
Vodja projekta Martina M. Bratina
PROJEKT: POZDRAV POMLADI S POSTAVITVIJO MLAJA
V tednu pred prvomajskimi počitnicami bomo pred šolo postavili mlaj. Priprava mlaja bo potekala v
okviru tehniških dni.
K sodelovanju bomo povabili učence OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in oskrbovance Doma
upokojencev Nova Gorica.
Kulturni program bodo pripravili učenci plesnega in pevskega krožka ter učenci prostovoljci.
Koordinator: Borut Markočič
44
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROJEKT: S ŠTEVILI SE IGRAJMO IN JIH SPOZNAJMO
Projekt S števili se igrajmo in jih spoznajmo je v letošnjem šolskem letu prijavljen na Zavodu
Republike Slovenje za šolstvo kot inovacijski projekt. Nastal je na pobudo učiteljic prvih razredov, ki
so izrazile potrebo po didaktičnem gradivu, ki bi učencem olajšal pridobivanje številskih predstav in
zapomnitev simbolov za števila.
Metoda poučevanja matematike, ki jo razvijamo, zajema celostno učenje in izhaja iz izkušenj
prvošolcev , saj vključuje spoznavanje in utrjevanje števil preko zgodbice, izštevanke, kretnje,
aplikata, pobarvanke, domine in številnih gibalnih aktvnosti.
V projektu sodelujeta dve učiteljici, specialna pedagoginje in študentka likovnica V sodelovanju s
konzulenti. v letošnjem šolskem letu načrtujemo pripravo gradiva, aktivnosti in didaktičnega
materiala za razvijanje številskih predstav do 20 in osvajanje simbolov števil.
V prihodnjih šolskih letih pa bomo mogoče projekt tudi razširili.
Vodja projekta:
Gabrijela Kverh Žgur
PROJEKT: EVROPSKA VAS
V sodelovanju s Šolo za ravnatelje in Evropsko hišo Maribor bomo tudi letos sodelovali v
mednarodnem projektu Evropska vas Slovenije.
Cilj projekta je približati države Evropske unije našim učencem in njihovim staršem. V sodelovanju z
mentorji učenci spoznavajo različne kulture, narodne običaje in tipične izdelke, ki predstavljajo
določeno državo.
Vrhunec projekta je 9. maja na zaključni prireditvi vseh šol Goriške regije, ki so v projekt vključene. Na
stojnicah učenci s tipičnimi izdelki predstavijo državo, ki so jo spoznavali tekom šolskega leta, z
nastopom pred vsemi zbranimi pa prikažejo tipičen ples ali pesem.
Vodja projekta:
Jasna Caiffa
PROJEKT: USTVARJAMO BREZ MEJA - čezmejno sodelovanje otrok s posebnimi
potrebami in njihovih mentorjev
Inovacijski projekt Ustvarjamo brez meja poteka že šesto leto. S projektom osveščamo okolje o
ustvarjalni moči oseb s PP, ki presega državne meje, in odprtosti za vedno nova povezovanja in izzive.
Projekt otrokom in mladostnikom s PP omogoča spontano prehajanje med dvema kulturnima
prostoroma, izražanje z najrazličnejšimi izraznimi sredstvi, navezovanje novih, tesnih osebnih stikov…
Preko projekta poskušamo privabiti nove sodelavce, učitelje, sošolce, vrstnike s sosednjih šol in
njihove mentorje k druženju z osebami s posebnimi potrebami in predvsem ozaveščamo širše okolje,
da so tudi osebe s posebnimi potrebami aktiven in ustvarjalen del naše družbe.
Vodja projekta: Erika Perić
45
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
INOVACIJSKI PROJEKT: GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI
Projekt smo prijavili na Zavodu za šolstvo kot inovacijski projekt.
Sodelujoči : učenci od 1. do 7. razreda in učiteljice, ki poučujejo v oddelkih naše šole ter učenci
večinskih šol.
Cilj inovacijskega projekta: Aktivno vključevanje in povezovanje s sovrstniki v lokalnem okolju.
Namen projekta: družiti se z učenci sosednjih šol z namenom razvijati zdrave medsebojne odnose,
razvijati kreativnost otrok, komunikacijo, prepoznati svoja čustva, značilnosti, močna in šibka
področja, spoštovati in upoštevati pravice drugih, razvijati socialne veščine, pridobivati na
samostojnosti, graditi na pozitivni samopodobi,..
Izvedli bomo več skupnih učnih ur in dejavnosti s področja športa, likovnega ustvarjanja ter
socialnega učenja.
Vodja projekta: Janja Žnidarčič
PROJEKT: ZELENI NAHRBTNIK
Vrsta projekta: občinski EKO - projekt vrtcev
Nosilec: Zveza prijateljev mladine Nova Gorica
Koordinatorica za OŠ Kozara Nova Gorica: Tanja Lozej
Sodelujoči: učenci od 1. do 4. razreda, Odd. PPVI I./ II./ III. stopnje, ter učiteljice, ki poučujejo v
oddelkih na naši šoli ter otroci iz vrtcev naše regije.
Namen projekta: razvijati pozitiven odnos do okolja, narave, dejavno prispevati k ohranjanju čistega
in zdravega okolja.
Cilji projekta sovpadajo s cilji drugih dejavnosti na šoli: projekt Zdrava šola, Eko šola, Akcija zbiranja
starega papirja na pobudo Otroškega parlamenta.
PROJEKT: Z IKT PODPRTO POUČEVANJE V KOMBINIRANEM ODDELKU
Vrsta projekta: Inovacijski projekt
Vodja projekta na šoli: Mateja Ivanuša
Cilj projekta: Spodbuditi aktivno rabo IKT na vseh stopnjah pri poučevanju v kombiniranih oddelkih.
Na šoli imamo v tem šolskem letu večino razredov v kombiniranih oddelkih. Radi bi ugotovili, kako
vpliva uporaba IKT v različnih fazah poučevanja na potek učne ure, motiviranost učencev za delo,
izrabo časa in doseganje ciljev pouka. Prav tako nas zanima katere oblik dela z IKT se zdijo učinkovite
učiteljem in kako se nanje odzivajo učenci.
46
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PROJEKT: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Koordinator projekta: Jasna Caiffa
Cilj projekta: ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava
prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
V projekt Shema šolskega sadja je šola vključena žepeto šolsko leto. V sklopu projekta preko
promocijskih in izobraževalnih aktivnosti učenci spoznavajo raznovrstno sadje in zelenjavo in njihov
pomen za zdrav način življenja.
INOVACIJSKI PROJEKT TAČKE POMAGAČKE-S PSOM DO VEČJE MOTIVACIJE ZA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
Vodja projekta: Sanja Bekrić
Glavni namen projekta je vključevanje terapevtskih psov v vsakdanje vzgojno-izobraževalne aktivnosti
na šoli ter približevanje učne snovi, doseganje ciljev preko psa. S terapevtskim psom se učenec
sprosti in za trenutek spregleda, da se s psom uči. Ob psu je vedno njegov vodnik, ki s psom redmo
trenira. Izvajale se bodo naslednje aktivnosti: sprehod s psom, branje s psom, poučevanje angleščine
s psom, sprostitev, športne aktivnosti…
V sklopu projekta bo nastajal nabor vaj in pripomočkov za posamezna področja dela. V letošnjem
šolskem letu se bo dalo več povdarka na individualnem delu z otrokom.
PROJEKT: UČINKOVITA RABA ENERGIJE - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Koordinator: Edvard Vrabič
Projekt Učinkovita raba energije - obnovljivi viri energije je dveletni projekt financiran iz sredstev
Švicarskega prispevka, delež prispevajo tudi vključene občine Šempeter-Vrtojba, Pivka, Brda, Cerkno,
Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica, Mestna občina Koper in Triglavski narodni park.
Na šolah in v vrtcih po občinah bo projekt potekal v obliki krožka skozi celo šolsko leto. Prav tako pa
bo za učence 8. in 9. razreda organiziran en tehniški dan na to temo. Program krožka je sestavljen iz
sedmih modulov po tri ure, ogleda dobre prakse in priprave gradiva za natečaj.
47
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PRILOGA 3: PROGRAMI DELA AKTIVOV
1. PROGRAM DELA MOBILNE SPECIALNO PEDAGOŠKE SLUŽBE (MSPS) NA REDNIH
OSNOVNIH ŠOLAH ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
VODJA AKTIVA
Jelena Komel
ČLANI AKTIVA
PROGRAM DELA AKTIVA
Dolores
Rijavec
Strosar
Aleksandra Drešček
Nataša Kovačič
Martina Pegan
Jelena Komel
Helena Rebek
Tjaša Skupek
Gabrijela Kverh Žgur
Helena Žerjal
Nataša Manfreda
Irena Škodnik
Blažka Tuta Simčič
Mateja Štor
Meta Bevk Vončina
Nina Mlekuž
Vikica Ladinik
Biljana Petrović
●
DELO MOBILNIH
SPECIALNIH
PEDAGOGOV
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PREDAVANJA ZA
STARŠE
●
Izmenjava specifičnih metod dela in oblik pomoči pri reševanju problematike otrok
s posebnimi potrebami (OPP).
Priprava na redovalne konference.
Priprava na strokovne time (sodelovanje s strokovnimi službami, učitelji razredniki
in drugimi zunanjimi strokovnimi sodelavci).
Seznanjanje z novostmi strokovne literature, zakonodaje in dosežki stroke na
področju obravnave OPP.
Nadgradnja spletne učilnice.
Seznanjanje s sklepi sestankov sekcije MSRP (Sekcija mobilnih specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov) in društva SRP (Društvo specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov).
Udeležba na raznih strokovnih izobraževanjih in posredovanje informacij drugim
članom.
Neposredno delo z učenci s PP v rednih osnovnih šolah in vrtcih.
Sodelovanje z razredniki in strokovnimi delavci šole.
Delo s starši.
Sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah.
Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami.
Prenos povratne informacije rednim osnovnim šolam glede ustreznosti
preusmeriitve učencev v prilagojen program z NIS.
Izvedba predavanj, delavnic in roditeljskih sestankov v okviru aktiva MSPS
Delovanje aktiva strokovnih delavk, ki delajo v vrtcih, znotraj aktiva MSPS (Irena
Škodnik, Nataša Manfreda, Nataša Kovačič, Nina Mlekuž, Helena Žerjal, Tjaša
Skupek, Dolores Rijavec Strosar ter Tanja Podgornik - soc. ped. Vrtec Nova Gorica).
Načrtujemo vodenje roditeljskih sestankov v obliki predavanj oz. delavnic: Pomoč
pri začetnem branju in pisanju, Pomoč pri matematiki v 3. razredu, Z roko v roki za
1. razred. Glede na interese in povpraševanje posameznih šol bomo izvedle
predavanja tudi v okviru drugih tem.
48
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
2. PROGRAM DELA MOBILNE SPECIALNO PEDAGOŠKE SLUŽBE V VRTCIH ZA ŠOLSKO
LETO 2013/2014
VODJA AKTIVA
ČLANI AKTIVA
Dolores Rijavec Strosar
Nataša Kovačič
Tjaša Skupek
Helena Žerjal
Vikica Ladinik
Irena Škodnik
Nina Mlekuž
Nataša Manfreda
Nataša Manfreda
PROGRAM DELA AKTIVA
 Izmenjava specifičnih metod dela in oblik pomoči pri reševanju problematike
predšolskih otrok s posebnimi potrebami
 Oblikovanje uporabnega diagnostičnega instrumentarija
 Izmenjava uspešno uporabljenega didaktičnega materiala
 Seznanjanje z novostmi strokovne literature, zakonodaje in dosežki stroke na
področju obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami
 Udeleževanje na različnih strokovnih izobraževanjih in posredovanje
informacij ostalim članom aktiva
 Strokovno sodelovanje s soc. ped. – svetovalno delavko Vrtca Nova Gorica –
Tanjo Podgornik
 Priprava predavanj ali delavnic za strokovne delavce vrtcev, starše ali ostale
člane aktiva (glede na interese in povpraševanje)
49
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
3. PROGRAM DELA AKTIVA NIŽJE STOPNJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Vodja aktiva
Janja Žnidarčič
Člani aktiva
Program dela aktiva
V aktivu sodelujejo:
Kati Čubej - ravnateljica,
Danica Širec - psihologinja,
Biljana Petrović - psihologinja,
učiteljica v PB
Alenka Vuga - logopedinja (na
por.dopustu) - nadomešča Mojca
Muznik
Erika Perić - učiteljica v
komb.odd.1.in 2.r.,
Mateja Marussi- učiteljica v
komb.odd.3. in 4.r.
Janja Žnidarčič – učiteljica v 5.r.,
Erika Orel- druga učiteljica v 1. r.,
predmetna učiteljica
Jasna Caiffa – predmetna
učiteljica gospodinjstva v 5.r.,
Vikica Ladinik – predmetna
učiteljica v komb. odd. 1.in 2. r. in
v komb.odd. 3. in 4.r. (socialno
učenje)
Borut Markočič - predmetni učitelj
športne vzgoje
Edvard Vrabič - predmetni učitelj
računalniškega opismenjevanja v
4. in 5.r..
Tatjana Lavrenčič - učiteljica PB II
● Obravnava otrokovih specifičnih potreb in zadovoljevanje le teh.
● Iskanje ustreznih individualiziranih oblik pomoči za odpravljanje ali
ublažitev težav in spodbujanje močnih področij pri posameznih
učencih pri dopoldanskem pouku in v PB, oblikovanje in spremljanje
individualiziranih programov.
● Priprava dejavnosti za šolsko leto.
● Pregled napredovanja posameznih učencev ob zaključku polletja.
● Sodelovanje na študijski skupini.
● Oblikovanje letnih priprav, medpredmetno in medoddelčno
načrtovanje dela.
● Sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega načrta šole.
● Priprava roditeljskih sestankov.
● Sodelovanje na strokovnih timih.
● Aktivno sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih in na govorilnih
urah.
● Organizacija strokovnega predavanja za starše.
● Načrtovanje dela s starši.
● Organizacija in izvedba dnevov dejavnosti.
● Priprava in aktivno sodelovanje na tekmovanjih in natečajih.
● Stalno strokovno izobraževanje učiteljev.
● Vključevanje v projekte šole in izven šole.
● Promocija šole v širšem okolju.
DOP 1.r , LUM 3.r.,4.r., DRU 4.r
●
●
●
DEJAVNOSTI
●
●
●
Priprava roditeljskih sestankov.
Sodelovanje na strokovnih timih.
Aktivno sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih in na govorilnih
urah.
Organizacija in izvedba športnih, naravoslovnih dni, družbeno
potrebnega in koristnega dela, kulturnih dejavnosti, tehniških dni.
Priprava in aktivno sodelovanje na tekmovanjih in natečajih.
Stalno strokovno izobraževanje.
50
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
OKVIRNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI od 1. do 5.r.
ŠPORTNO VZGOJNA
DEJAVNOST
Izvedli bomo 5 športnih dni:
● Športne igre v vodi –1. teden v septembru
učenci 5.r. (pohod v šoli v naravi )
● Pohod (5.r. izvede orientacijski pohod v ŠN)
● Igre na snegu – januar, februar
● Šolsko atletsko tekmovanje – marec,april
● Bazen /pohod – junij
NARAVOSLOVNI
DNEVI
Izvedli bomo 3 naravoslovne dneve:
● Delavnica iz programa zdravstvene vzgoje
● Zeleni nahrbtnik (1. -4.r.)
● Hiša eksperimentov (5.r.)
● Obisk botaničnega vrta v Sežani
TEHNIŠKI DNEVI
1., 2. in 3. r. izvedeta 3 tehniške dneve, 4. in 5.r. pa 4 dneve.
● Varna pot v šolo - sodelovanje s policijsko postajo Nova Gorica (2 ŠU) v
septembru in gasilci (2ŠU) –oktober
● Delavnice v okviru sodelovanja z učenci drugih šol
● Izdelovanje okraskov (2 ŠU) / obisk mestne galerije (2 ŠU)
● Hiša eksperimentov (4.r.), izdelki iz naravnih materialov (5.r.)
KULTURNI DNEVI
V 1., 2. in 3. r. pripravimo 4 kulturne dneve, 4.r n 5. r. pa 3 dni.
Oblike izvedbe:
● sodelovanje na kulturnih prireditvah na šoli (dan samostojnosti in enotnosti,
Prešernov dan, dan šole, dan državnosti)
● ogled prireditev na sosednji OŠ, obisk kulturnih prireditev v kulturnih
ustanovah (teden otroka, predstave glasbene mladine, …),
● praznovanje rojstnih dni.
PLAVALNI TEČAJ IN
ŠOLA V NARAVI
Učenci od 1. do 3. r. izvedejo plavalni tečaj v obsegu 20 ur pod vodstvom učitelja
športne vzgoje. Učenci 5.r. se skupaj z učenci 6. in 7.r. in skupino OPP III, IV udeležijo
šole v naravi (1.del; 5. in 6.9. - šola plavanja na bazenu, 2. del; 9., 10. in 11.9 dejavnosti v Medgerneracijskem domu v Čepovanu ).
PROGRAM
RODITELJSKIH
SESTANKOV
●
●
●
●
1. šolski dan -sprejem učencev in staršev, predstavitev šolskega koledarja,
programa aktiva, hišnega reda, šolskih potrebščin, beležke, krožkov,
otroškega tiska, izvolitev predstavnikov za svet staršev, predstavitev
programa šole v naravi za 5.r.
Predstavitev letnega delovnega načrta ter učnih programov razredov,
dogovori o sodelovanju starši – učenci – šola. (24.9.2013)
Predavanje za starše ( 1.r.s. Skrb za higieno zob,...)
Pregled dela, posredovanje rezultatov učnega uspeha, vizija in predlogi za
delo v naslednjem šol.l. (junij)
51
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
UDELEŽBA NA
TKMOVANJIH V
OKVIRU ŠOLE IN IZVEN
●
●
●
●
●
●
Športno področje: ŠŠ tekmovanje v atletiki in področne športne igre
Likovno področje: natečaji
Zdravstveno vzgojno področje: Akcija za čiste zobe in projekt Zdrava šola
Sodelovanje v okviru glasbeno plesnih prireditev
Gibanje za bralno značko
Računanje je igra – tekmovanje v znanju matematike; za 4. in 5.r.
SODELOVANJE S
STARŠI
●
●
●
●
●
●
Povabilo na šolske prireditve.
Jesensko srečanje s starši – Pohod na Trstelj (28.9. ali 5.10.)
Novoletna prireditev - prihod Dedka Mraza (december)
Šport špas – dan druženja in gibanja vseh generacij
Predavanje za starše.
Zadnji šolski dan
PROJEKTI
SODELOVANJE PRI
OSTALIH DEJAVNOSTIH
ŠOLE
Aktivno sodelovanje v projektih šole:
● Rastem s knjigo (Aleksandra Golob)
● Zeleni nahrbtnik (Tanja Lozej)
● Evropska vas (Jasna Caiffa, Vikica Ladinik)
● Pozdrav pomladi s postavitvijo mlaja ( Borut Markočič))
● Zdrava šola (Martina Mozetič Bratina)
● E-šolstvo (Edvard Vrabič)
● Inovacijski projekt: Ustvarjamo brez meja (Erika Perić)
● Shema šolskega sadja in shema šolskega mleka (Kati Čubej, Jasna Lapajne)
● Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije ( Edvard Vrabič)
● Z IKT podprto poučevanje v kombiniranem oddelku (Mateja Ivanuša)
● Inovacijski projekt - Tačke pomagačke (Sanja Bekrić)
● Inovacijski projekt: Gradimo mostove med bregovi različnosti (Janja Žnidarčič)
Zbiranje likovnih, fotografskih in pisnih izdelkov za šolsko glasilo in razstave.
EKSKURZIJA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Most na Soči - izlet z ladjico - junij 2014.
52
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
4. PROGRAM DELA AKTIVA VIŠJE STOPNJE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Vodja aktiva
Edvard Vrabič (učitelj TiT, računalnikar)
Člani aktiva
Program dela aktiva
ravnateljica Kati Čubej,
Sanja Bekrić (razr. 8. in 9.
r.),
Mateja Ivanuša
(razredničarka 6. in 7. r.),
učiteljica GOS Jasna
Caiffa,
učiteljica TJA, ločeno
poučevanje Erika Orel,
učitelj ŠPO Borut
Markočič,
psihologinji Danica Širec
in Biljana Petrovič.
1. Priprava urnika in usklajevanje programov dela za šol. leto 2013/2014
2. Usklajevanje dejavnosti za šol. leto 2013/2014.
3. Obravnava otrokovih specifičnih potreb, iskanje ustreznih individualiziranih oblik
pomoči za odpravljanje ali ublažitev težav pri posameznih učencih.
4. Pregled uspehov in težav učencev pred zaključkom posameznega ocenjevalnega
obdobja, sklepi za delo za odpravljanje neuspehov.
5. Interna uskladitev predlogov za usmerjanje učencev v nižje poklicno
izobraževanje in oblikovanje predlogov za razširjeno komisijo za poklicno
orientacijo.
6. Oblikovanje predlogov za timsko obravnavo učencev s posebnimi potrebami na
več področjih.
7. Obravnava sprememb v šolski zakonodaji.
8. Vodja aktiva usklajuje nadomeščanje na višji stopnji.
9. Sodelovanje pri pripravi predstavitve šole na internetu.
10. Sodelovanje pri izvedbi šolskih proslav, prireditev in tekmovanj ter sodelovanje
pri izvedbi projektov na šoli.
OKVIRNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Udeležba na proslavah in prireditvah glede na dogajanje na šoli in na ponudbo kulturnih ustanov (3
dni- po urah za 6.r., 7.r. in 9.r ter 2 dni po urah za 8.r.):
1. Prireditve ob državnih praznikih.
2. Sledovi preteklosti v domači pokrajini (6. do 8. razr.).
3. Obisk proslav in prireditev z namenom vzgajati učence za sprejemanje kulturnih dobrin.
Izvedli bomo 5 športnih dni:
● orientacijski pohod (6.in 7. r.) v ŠN
● orientacijski pohod v šolski okolici (8.. – 9. raz.) – september,
● preverjanje znanja plavanja in pohod - september
● igre na snegu – januar ali februar,
● šolsko atletsko tekmovanje – marec ali april,
●
igre v vodi ali pohod (odvisno od vremena) - junij
6. razred
NARAVOSLOVNI
DNEVI IN
DEJAVNOSTI
7. razred
a) Zrak in gorenje (oktober)
b) Predavanja v okviru zdravstvene
preventive in MC (po razporedu)
c) Otrok policist (po dogovoru)
a) Gozd (september ŠN))
b) Otrok policist (po dogovoru)
c) Predavanja v okviru zdravstvene preventive in
MC (po razporedu)
8. razred
9. razred
a) Predavanje v okviru zdravstvene
preventive (po dogovoru)
b) Obisk gasilskega doma (oktober)
c) Kri je življenje (junij)
a) Predavanje v okviru zdravstvene preventive (po
dogovoru)
b) Obisk gasilskega doma (oktober)
V sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica bomo za učence od 6. do 9. razreda izvedli
delavnice, ki nam bodo ponujene. Datume bomo določili naknadno.
53
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
RODITELJSKI
SESTANKI
TEKMOVANJA
Predstavitev šole v naravi (6. in 7. razred) – september
Predstavitev Letnega delovnega načrta šole, hišnega reda, pravil šolskega reda ter učnega načrta za
posamezni razred (6. do 9. razred). – september
Nacionalno preverjanje znanja in poklicno usmerjanje (6., 8. in 9. razred). – oktober ali november
Spletna učilnica, učenje doma (8. in 9. razr.) - december
Srečanje s starši (8. in 9. razred) - april ali maj
2 predavanji za starše (6. in 7. razred) - do konca novembra
Srečanje s starši (6. in 7. razred) - junij
Državno tekmovanje v matematiki za učence od 4. do 8. razreda. Mentorica: Janja Žnidarčič.
Sodelovanje na področnih in državnih športnih igrah. Po potrebi se na naši šoli organizira regijsko
tekmovanje v nogometu.
Sodelovanje na športnih prireditvah glede na ponudbo Zavoda za šport oz. glede na razpise v reviji
Šport mladih. Mentor: Borut Markočič.
Regijsko in državno tekmovanje mladih tehnikov. Mentor: Edvard Vrabič.
Državno tekmovanje mladih računalnikarjev. Mentor: Edvard Vrabič.
Likovno področje – natečaji. Mentorica: Klavdija Namar Pogačnik.
Udeležba na likovnem srečanju.
Srečanje gledaliških skupin
Glasbena revija v Ljubljani.
6. in 7. razred
V okviru programa devetletne osnovne šole so predvideni štirje tehniški dnevi. Program
pripravi učitelji tehnike in tehnologije. Izvedejo se v mesecu oktobru, decembru, aprilu in
maju.
(glej spodnjo razpredelnico).
8. in 9. razred
Predvidenih je deset tehniških dni, ki jih bomo izvedli posamezno in v sklopu 5 dni.
(glej spodnjo razpredelnico).
TEHNIŠKI DNEVI
6. in 7. razred
1.Izdelek iz naravnih materialov (6. razr) sept.
1. Razvijanje e-kompetenc (7. razr.)
2. Sodelovanje z učenci drugih šol (6. in
7.razr.) - okt. in jun po urah
3. . Okrasimo šolo za novoletne praznike
(december).
4. Izdelovanje in postavljanje mlaja
(april).
PROJEKTI
8. in 9. razred
1. Razvijanje e-kompetenc - oktober ali nov
2. Okrasimo šolo za novoletne praznike
(december).
3. , 4. Dan odprtih vrat na srednjih šolah
(december ali jan)
5., 6., 7. , 8. Proizvodno delo (febr.).
9. Izdelovanje in postavljanje mlaja (april).
10. Obnovljivi viri energije - marec
Rastem s knjigo – Aleksandra Golob.
Evropska vas – Jasna Caiffa.
Pozdrav pomladi s postavitvijo mlaja – Borut Markočič.
Čezmejno sodelovanje / Ustvarjamo brez meja – Erika Perić.
Shema šolskega sadja – Jasna Lapajne, Kati Čubej.
Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v šoli - Edi Vrabič.
E- šolstvo - Edi Vrabič.
Prostovoljstvo - Slavica Maraž Vičič.
IP Z IKT podprto poučevanje v kombiniranem oddelku - Mateja Ivanuša.
Tačke pomagačke - Sanja Bekrić.
EKSKURZIJA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Most na Soči - izlet z ladjico - konec maja ali začetek junija 2014.
54
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
5. PROGRAM DELA AKTIVA ODDELKOV POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Vodja aktiva
Člani aktiva
Kati Čubej , ravnateljica
Danica Širec in Biljana Petrovič,
psihologinji
logopedinja
učitelji/ce:
Alenka Trobec, Martina Mozetič Bratina,
Klavdija N. Pogačnik, Maja Černe, Nina
Mlekuž, Slavica Maraž Vičič, Vikica
Ladinik, Erika Orel, Borut Markočič
Tanja Lozej, učiteljica komb. odd. PP VI I.,II. in III. st.
Program dela aktiva
- priprava in usklajevanje urnikov 2013/14
- usklajevanje nadomeščanja
- koordinacija dela med učitelji v dopoldanskem in popoldanskem
času
- aktivno sodelovanje z varuhinjami
- organizacija in izvedba dnevov dejavnosti
- priprava roditeljskih sestankov
- aktivno sodelovanje s starši
- obravnava otrokovih specifičnih potreb in iskanje primernih
rešitev
- spremljanje sprememb v šolski zakonodaji
- priprava, organizacija in aktivno sodelovanje na tekmovanjih in
natečajih
- vključevanje v projekte šole
- vključevanje v planirane aktivnosti izven šole
- strokovno izobraževanje članov aktiva
- stalno spremljanje napredka otroka
- aktivno sodelovanje na strokovnih timih
- sodelovanje v študijskih skupinah našega področja
OPP VI sestavljajo štirje oddelki. Delali bomo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja in
individualiziranih programih. Naše delo pa bomo obogatili še z naslednjimi dejavnostmi:
SREČANJA S STARŠI
DELAVNICE Z
ZUNANJIMI
SODELAVCI
SODELOVANJE S
ŠOLAMI
IN VRTCI
SPECIALNA
OLIMPIADA (SOS)
Predpraznično obarvano srečanje s starši v mesecu decembru - krasitev avle, izdelava
okraskov
Novoletno srečanje – v decembru, skupaj z društvom Sožitje (nastop učencev OPP)
Zaključek šolskega leta - junij. Praznovanje skupaj s starši.
Priložnostni obiski na domu učencev na povabilo staršev – v sklopu učnih tem .
Neformalna srečanja s starši vezana na poklic staršev (razne delavnice).
Mesečni obiski višjih medicinskih sester v okviru Akcije za čiste zobe – s tabletami, ki
obarvajo zobne obloge, učenci sami preverjajo uspešnost čiščenja zob
Priložnostna srečanja otrok iz vrtcev, šol, VDC-jev – druženje, igranje, skozi celo šolsko
leto.
Izvedba šolskega tekmovanja po pravilih SOS.
Udeležba na tekmovanju SOS za Primorsko Notranjsko regijo.
Udeležba na državnih igrah SOS.
Organizacija in sodelovanje na lokalnih igrah SOS v atletiki in elementih košarke.
Redni treningi atletike, košarke, balinanja in občasni treningi plavanja.
Sodelovanje na plavalnem mitingu ter balinarskem turnirju.
Sodelovanje na igrah MATP.
55
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
ŠPORTNI DNEVI
RODITELJSKI
SESTANKI
TERAPEVTSKA
OBRAVNAVA
DELOVNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
Pohod po gozdni učni poti (OPPIII/IV).
Plavanje in igre v vodi – september 2013.
Z mestnim avtobusom do izbranega kraja (Solkan, Šempeter) in pohod nazaj – varno v
prometu v jesenskem času.
Igre na snegu – sankanje, kepanje, izdelava sneženega moža, uživanje na snegu- januar
Pohod - marec
Meritve v atletskih disciplinah – april, maj
Roditeljski sestanek namenjen staršem otrok, ki bodo obiskali šolo v naravi (v
septembru).
Predstavitev letnega delovnega načrta šole (v septembru).
Predavanje za starše.
Pregled dela, posredovanje rezultatov učnega uspeha, vizija in predlogi za delo v
naslednjem šolskem letu.
Učenci so vključeni k logopedski surdopedagoški in fizioterapevtski obravnavi, kjer so
pod vodstvom logopeda surdopedagoga, fizioterapevta deležni korektivnih metod in
pridobivajo dodatna znanja.
Teme so: izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov , trgatev, kuhanje soka, izdelovanje
čestitk, izdelovanje okraskov za novoletno jelko, urejanje atrija, industrijsko delo,
urejanje panojev, pletenje bršljanovih vencev, urejanje zeliščne gredice,…
Organizirali bomo naravoslovni dan na temo »Obisk pri Gasilcih«.
Organizirali bomo naravoslovne dneve v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova
Gorica.
Navajali bomo učence na uporabo mestnega avtobusa in pri tem spoznavali okolico
Nove Gorice.
PROJEKTI
Vključujemo se v večino projektov šole.
KULTURNI DNEVI
Obisk kulturnih prireditev: teden otroka, pred dnevom spomina na mrtve, novoletno
praznovanje, dan šole, prireditev ob kulturnem prazniku (obisk knjižnice Franceta
Bevka), pustovanje, zadnji šolski dan, vključevanje v občinska praznovanja.
Sodelovali bomo na tekmovanju Mladih tehnikov in na tekmovanju iz računalniških
znanj.Vključevali se bomo v tekmovanje za Bralno priznanje in različne likovne natečaje.
Nekateri učenci se bodo udeležili šole v naravi, ki bo organizirana: 5. in 6.9.2013plavanje v bazenu v Novi Gorici ter od 9. do 11.9.2013 v Čepovanu.
Mladostniki, ki se počasi pripravljajo na zaključek šolanja v posebnem programu, imajo
en teden možnost obiskovati Varstveno delovni center v Solkanu. Tako spoznavajo delo
gojencev, navezujejo stike in prijateljstva, ter se aktivno vključujejo v nekatere
dejavnosti.
SODELOVANJE
ŠOLA V NARAVI
DELOVNA PRAKSA
UČENCEV
POGOVORNE URE
Skupne pogovorne ure: vsak zadnji torek v mesecu od 15.30 do 16.30 ure.
Pogovorne ure v dopoldanskem času: enkrat tedensko in so razvidne iz urnika posameznega oddelka
PP VI.
56
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
6. PROGRAM DELA AKTIVA PODALJŠANEGA BIVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Vodja aktiva
Jasna Caiffa– PB III
Člani aktiva
Program dela aktiva
Tina Korče - PB1
Tatjana Lavrenčič – PB 2
Jasna Caiffa – PB3
Biljana Petrovič - PB 4
●
Po potrebi sodelujejo še učitelji razredniki,
predmetni učitelji, šolska psihologinja,
logopedinja, ravnateljica, starši.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Obravnava učenčevih specifičnih potreb, iskanje ustreznih
individualiziranih oblik pomoči za odpravljanje ali
ublažitev težav pri posameznih učencih,
reševanje učne in vzgojne problematike v sodelovanju z
učitelji razredniki, šolsko psihologinjo in ravnateljico.
sodelovanje s starši,
pregled uspehov in težav učencev ob zaključku
ocenjevalnih obdobij s sklepi za odpravljanje neuspehov,
sodelovanje na pedagoških konferencah,
seznanjanje z novostmi v šolski zakonodaji,
enkratna dekoracija panoja v večnamenskem prostoru in
krasitev šole ob posebnih priložnostih (novo leto, dan
odprtih vrat, ipd.),
izvedba tekmovanj in druženje vseh PB-jev na atriju ali v
skupnem prostoru
priprava srečolova
izdelovanje novoletnih vizitk
urejanje razredov
razvijenje ročnih spretnosti in smisla za estetiko
navajanje na zdravo prehrano
kulturno hranjenje
sodelovanje s prostovoljci
sodelovanje v projektih,
udeležba na strokovnih izobraževanjih.
57
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
PRILOGA 4: PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI
1. PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA OŠPP
KROŽEK
MENTOR/ČAS/ŠT.UR
Računalniški
krožek
Mentor: Edvard Vrabič
Čas: sreda 13.10 – 13.55
Število ur: 35
● Oblikovati besedilo v programu Microsoft Word,
● oblikovati risbo v programu Risar (uporaba različnih orodij),
● poiskati različen informacije s pomočjo svetovnega spleta,
● uporabljati različne spletne iskalnike,
● pripraviti prispevke za šolsko glasilo na računalniku,
● posneti fotografijo z digitalnim fotoaparatom,
● oblikovati fotografijo in besedilo,
● shraniti fotografijo (na računalnik, na CD),
● sodelovati na državnem tekmovanju mladih računalnikarjev (posamezniki).
Odbojka
Mentor: Borut Markočič
Čas: vsak dan med
rekreativnim odmorom
Število ur: 35
● Spoznavati pravila nogometne igre,
● učiti se osnovnih elementov igre ( sprejemanje, oddajanje žoge....),
● uriti tehniko igranja (obramba, napad, pokrivanje igralcev...),
● pridobivati občutek za kolektivno igro in kombinatoriko igranja,
● športno se obnašati na igrišču in izven njega,
● udeležiti se regijskega in državnega tekmovanja.
Prometni krožek
Mentor: Janja Žnidarčič
Čas: pon., 13.10 – 13.55
Število ur: 35
● Varnost v prometu,
● kulturno obnašanje v prometu,
● pešec v prometu,
● seznanjanje učencev s cestno prometnimi predpisi,
● spoznati vlogo policista in semaforja v prometu ter vlogo prometnih znakov,
● spoznati vrste prometnih znakov,
● spoznati križišča,
● opisati vrste križišč,
● spoznati prometna pravila,
● podrobneje spoznati kolo in njegovo opremo,
Kolesarski izpit
Mentor: Janja Žnidarčič
Čas: pomlad 2014
Število ur: 17.5
● Pridobivanje znanja s področja cestno prometnih predpisov s pomočjo
OTROŠKA IN
MLADINSKA
PEVSKA SKUPINA
Mentor otroške pevske
skupine:
Mateja Marussi
Čas: tor 11.30 – 12.15 in
pet 9.45 – 10.30
število ur: 70
Mentor mladinske pevske
skupine: Erika Perić
Čas: tor in čet 13.05 13.50
Število ur: 70
UČNO-VZGOJNI CILJI
priročnika “ S kolesom v promet” in CD-jev “ S kolesom v šolo”,
● praktične vaje s kolesom (spretnostna vožnja- poligon),
● teoretični preizkus znanja o cestno prometnih predpisih,
● izpitna vožnja s kolesom (vodi policist).
Področja dela: glasbeno izvajanje, ustvarjanje, poslušanje in povezava glasbenih
dejavnosti.
Cilji:
● V svojem glasovnem obsegu peti ljudske in umetne pesmi, ritmično izrekati
besedila, petje in ritmično izreko spremljati z različnimi glasbili, plesom in
rajanjem.
● Dramatizirati pesmi in otroška besedila, z glasbili oblikovati spremljave k petju
in ritmični izreki, si izmišljati lastne zvočne vsebine, doživljanje glasbe izraziti z
gibom, plesom, rajanjem.
● Zbrano poslušati skladbe, ob poslušanju prepoznati posamezne instrumente in
pevske glasove, prepoznati različne zvoke.
● Razvijati temeljni melodični in ritmični posluh, si razvijati pevski glas ter
spretnost instrumentalne igre.
● Nastopati na šolskih prireditvah in na državni pevski reviji Zapojmo, zaigrajmo
in zaplešimo.
● Ob in z glasbo družiti se z vrstniki, spoznavati nove prijatelje, gojiti prijateljstvo
in ljubezen do našega ljudskega izročila in glasbe nasploh.
58
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
Oblikovanje gline
Mentor: Tanja Lozej
Čas: ob četrtkih v času PB
za mlajše in starejše
učence
Število ur: 50
Med mnogimi čudesi, s katerimi je obdarjena narava,je tudi glina, mehka in voljna
snov, ki jo je človek odkril že v prazgodovini. V sedanjem času, ko nas obdajajo
predmeti iz umetnih snovi, pomeni srečanje z izdelki iz gline pravi oddih za dušo,
vrnitev k zemlji, svojemu izviru. Če še ne veste, kako prijetno je gnesti, valjati in
mečkati glino, pridite in poskusite.
ŠOLSKA
SKUPNOST
UČENCEV
(OTROŠKI
PARLAMENT)
Mentor: Tanja Lozej
Čas: po dogovoru 2 krat
mesečno
Število ur: 20
Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela nas bo
združevalo in povezovalo celo šolsko leto.
Planirane dejavnosti:
- sodelovanje v prireditvah ob Tednu otroka (7. do 14. 10.2013) na temo Kako je
biti otrok v današnji družbi?
- priprava in sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu z letošnjo temo
Razmere v družbi
- nadaljevanje zbiralne akcije odpadnega papirja za šolski sklad,
- nadaljevanje zbiralne akcije plastičnih zamaško
- 19.5.2014 se bomo udeležili akcije Šport špas-a: Gibanje vseh generacij
- pogovor o aktualnih vprašanjih življenja in dela na šoli, v razredu, med razredi, s
svetovalno službo, z ga. ravnateljico,…;
- drugo.
Ples
Mentor: Sanja Bekrić
Čas: torek, 14.00-14.45
Število ur: 35
Učenci plesnega krožka se že eno leto predstavljajo pod umetniškim imenom Divas.
V načrtu so nastopi na šoli in izven nje (plesni dogodki, revije, predstave...) in
sodelovanje z drugimi plesnimi izvajalci. V točkah se prepletajo različni plesni stili in
izvajajo kot fusion (salsa, hip-hop, disco, ples z rekviziti...).
Športno nogometni MNZ NOVA GORICA: Bogdan
Seznanjanje z osnovami nogometne igre, naravne oblike gibanja (plazenja, lazenja,
krožek
Komel
padci, skoki), vadba gibljivosti, športne igre, igre z žogo, zabava
Čas: sreda 13.30 - 14.15, petek,
14.00 - 14.45
Ure branja
Mentor: Biljana Petrović
Čas: ponedeljek, 13.10 13.55
Število ur: 35
Udeleženci projekta Ure branja bodo preko branja literature, prilagojene njihovim
sposobnostim in interesom, pridobivali veščine branja in razumevanja ter razvijali
sposobnost povzemanja prebranega. Poleg tega bodo razvijali tudi socialne in
komunikacijske veščine ter krepili samozavest in samopodobo. Cilj projekta pa je
tudi druženje in povezovanje udeležencev.
Foto terapija
Mentorica: Anita Zelić
Ustanova Silvana Furlana
Uporaba fotografije kot ustvarjalne tehnike v procesu osebnostne integracije in
samoraziskovanja.
OVE - URE
Mentor: Edvard Vrabič
Čas: torek, 13.10 - 13.55
Število ur: 35
·
·
·
·
·
·
·
spoznati model hiške – učinkovita in varčna raba energije
spoznati sončni modul
spoznati vetrni modul
spoznati hidro modul
spoznati modul biomasa
spoznati geo modul
spoznati gorivno celico
59
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica, LDN 2013/2014
2. PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA OPP VI
KROŽEK
MENTOR/ČAS/ŠT.UR
UČNO-VZGOJNI CILJI
RAČUNALNIŠKI
KROŽEK
Mentor:Alenka Trobec
Čas: sreda od 13.50 do
14.35
Število ur: 30
Spoznavali bomo Word in delo v tem programu, igrali bomo didaktične igre, iskali
informacije na Internetu, pripravljali se bomo na tekmovanje.
LIKOVNI KROŽEK
Mentor: Klavdija Namar
Pogačnik
Čas: petek od 13.50 do
14.35
Število ur:
Ure likovnega ustvarjanja so namenjene sproščanju in likovnemu izražanju učencev.
Učenci na preprost in sproščen način izražajo svoja čustva, interese, želje, domišljijo
in svet barv. Izdelki so preprosti, enkratni in njihovi. Z njimi se uspešno
predstavljajo tudi na različnih likovnih natečajih.
GLASBENO
PLESNA SKUPINA
Mentor: Maja Černe
Čas: sreda od 13.50 do
14.35
Število ur: 30
Namen pevsko plesne skupine je omogočiti učencem učenje različnih pesmi ter
izvajanje le-teh s petjem, igranjem na različne instrumente ter gibanjem. Delo bo
osredotočeno predvsem na doživljanje ugodja, izražanju ustvarjalnosti, spodbujanju
socialnih interakcij, sproščanju občutij ter razvijanju pozitivne samopodobe.
ŠPORTNI KROŽEK
Mentor: Borut Markočič
Čas: od 14.00 do 14.45
Število ur: 35
Spoznavati svoje telo skozi različne športne dejavnosti,
pridobivanje gibalnih izkušenj,
seznanjanje učencev z različnimi športnimi panogami in
družabnimi igrami,
spoznavanje in nadgrajevanje različnih športnih iger in športnih
disciplin,
spoznavanje svojega telesa in njegovih funkcionalnih sposobnosti,
razvijanje različnih motoričnih sposobnosti, utrjevanje že
ustaljenih gibalnih vzorcev ter osvajanje novih gibalnih vzorcev,
navajanje učencev na pravila igre – fair play,
usmerjanje učenčeve energije v njemu priljubljene in primerne
športne dejavnosti.
VESELO V KUHINJI
Mentor: Slavica Maraž
Vičič
Čas: četrtek od 13.50 do
14.35
Število ur: 30
Veselo se bomo sukali v kuhinji: na skrbno ozaljšani mizi, z
domiselno urejenimi pogrinjki, bomo postregli dobrote, ki jih
bomo samo pripravili. Seveda se ne bomo otepali niti urejanja
kuhinje, da nam bo v njej res lepo.
BALINANJE
Mentor: Martina Mozetič
Bratina
Čas: torek od 13.50 do
14.35
Število ur: 30
Enkrat na teden bomo balinali na bližnjem igrišču
v Domu
upokojencev. V športnem duhu se bomo pripravljali tudi na
tekmovanje.
60