Letni delovni načrt - Osnovna šola Videm

Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Osnovna šola Videm
LETNI DELOVNI NAČRT
Šolsko leto
2014/2015
OŠ VIDEM
PODRUŽNICA LESKOVEC
PODRUŽNICA SELA
VRTEC
Želje se izpolnijo
z delom in skupaj
z ljudmi, ki si
zaupajo in znajo.
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
UVOD ........................................................................................................................................ 4
1
OSNOVNA ŠOLA ............................................................................................................. 5
1.1
ZNAČILNOSTI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ............................................................................................. 5
1.2
PREDNOSTNE NALOGE .............................................................................................................................. 5
1.3
VZGOJNI NAČRT ....................................................................................................................................... 6
1.4
PODATKI O ŠOLI ....................................................................................................................................... 7
1.4.1
Šolski okoliš..................................................................................................................................... 7
1.4.2
Organizacija .................................................................................................................................... 7
1.4.3
Organi upravljanja in strokovni organi šole ................................................................................... 8
1.4.4
Strokovni organi .............................................................................................................................. 8
1.5
PROGRAM DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ................................................................................................ 10
1.5.1
Dnevi dejavnosti ............................................................................................................................ 12
1.5.2
Strokovne ekskurzije učencev ........................................................................................................ 16
1.6
NADSTANDARDNI PROGRAM .................................................................................................................. 16
1.6.1
Šole v naravi .................................................................................................................................. 16
1.6.2
Plavalni tečaji ............................................................................................................................... 17
1.7
INTERESNE DEJAVNOSTI ......................................................................................................................... 17
1.7.1
Šola Videm .................................................................................................................................... 17
1.7.2
Šola Leskovec ................................................................................................................................ 18
1.7.3
Šola Sela ........................................................................................................................................ 19
1.8
DRUGE ZADOLŽITVE .............................................................................................................................. 19
1.8.1
Šola Videm .................................................................................................................................... 19
1.8.2
Šola Leskovec ................................................................................................................................ 19
1.8.3
Šola Sela ........................................................................................................................................ 20
1.9
PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE .......................................................................................................... 20
1.9.1
Šola Videm .................................................................................................................................... 20
1.9.2
Šola Leskovec ................................................................................................................................ 21
1.9.3
Šola Sela ........................................................................................................................................ 21
1.10 OBELEŽITEV NEKATERIH DNI ................................................................................................................. 22
1.11 ŠOLSKI KOLEDAR ................................................................................................................................... 22
1.11.1
Pedagoške konference ................................................................................................................... 22
1.11.2
Ocenjevalno obdobje ..................................................................................................................... 22
1.11.3
Redovalne konference ................................................................................................................... 23
1.11.4
Počitnice........................................................................................................................................ 23
1.11.5
Delovni soboti ............................................................................................................................... 23
1.11.6
Roki za predmetne in popravne izpite ........................................................................................... 23
1.12 IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) ........................................................................ 23
1.13 SODELOVANJE S STARŠI ......................................................................................................................... 24
1.13.1
Skupni roditeljski sestanki ............................................................................................................. 25
1.13.2
Razredni roditeljski sestanki ......................................................................................................... 25
1.13.3
Govorilne ure ................................................................................................................................ 25
1.14 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV ............................................................... 28
1.14.1
Program izobraževanj strokovnih delavcev .................................................................................. 28
1.14.2
Program dela strokovnih organov ................................................................................................ 28
1.14.3
Strokovni aktivi učiteljev po vzgojno-izobraževalnih obdobjih: .................................................... 29
1.15 DRUGE DEJAVNOSTI ............................................................................................................................... 29
1.15.1
Skupnost učencev šole ................................................................................................................... 29
1.15.2
Raziskovalno delo.......................................................................................................................... 30
1.15.3
Projekti .......................................................................................................................................... 30
1.15.4
Tekmovanja ................................................................................................................................... 32
1.15.5
Šolska svetovalna služba ............................................................................................................... 33
1.15.6
UČNE TEŽAVE IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI ......................................................... 33
1.15.7
Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi ............................................................................. 34
1.15.8
Poklicna orientacija ...................................................................................................................... 35
1.15.9
Preprečevanje vedenjskih težav in nasilja v šoli ........................................................................... 35
1.15.10
Zdravstveno varstvo učencev..................................................................................................... 36
1.15.11
Varnost na šoli .......................................................................................................................... 37
1.15.12
Program povezovanja šole z okoljem ........................................................................................ 40
2
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.15.13
1.15.14
Šolska knjižnica ......................................................................................................................... 40
Učbeniški sklad ......................................................................................................................... 41
2
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA................................. 42
3
VRTEC ............................................................................................................................. 45
3.1
PODATKI O VRTCU.................................................................................................................................. 45
3.2
ORGANIZIRANOST IN OBSEG................................................................................................................... 45
3.3
ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ...................................................................................... 46
3.3.1
RAVNATELJ .................................................................................................................................. 46
3.3.2
POMOČNICA RAVNATELJA ....................................................................................................... 46
3.3.3
SVET STARŠEV ............................................................................................................................. 46
3.3.4
STROKOVNI ORGANI .................................................................................................................. 47
3.4
RAZPOREDITEV ODDELKOV, ŠTEVILO OTROK V ODDELKIH IN STROKOVNIH DELAVCEV ........................ 47
3.4.1
ODDELKI IN ŠTEVILO OTROK: ................................................................................................. 47
3.4.2
STROKOVNI DELAVCI V ODDELKIH ....................................................................................... 48
3.5
VZGOJNI PROGRAM ................................................................................................................................ 50
3.5.1
CILJI IN NAČELA V VRTCU ........................................................................................................ 50
3.5.2
DNEVNI RED VRTCEV ............................................................................................................... 51
3.6
OBLIKE VZGOJNEGA DELA ZA OTROKE IN ZADOLŽITVE STROKOVNIH DELAVK ........... 52
3.6.1
PROJEKTI .................................................................................................................................... 54
3.6.2
NADSTANDARDNI programi ....................................................................................................... 56
3.6.3
DODATNE ZADOLŽITVE DELAVCEV ....................................................................................... 56
3.7
RAZVOJNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE ............................................................................................... 57
3.7.1
AKCIJSKI NAČRT 2014/2015....................................................................................................... 58
3.8
SODELOVANJE S STARŠI ......................................................................................................................... 60
3.8.1
PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV .......................................................................................... 60
3.8.2
POGOVORNE URE ...................................................................................................................... 60
3.8.3
SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK ............................................................................................ 61
3.8.4
PREDAVANJE ZA STARŠE .......................................................................................................... 61
3.8.5
SREČANJE – DELAVNICE ZA STARŠE IN OTROKE ................................................................. 61
3.9
SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM.......................................................................................................... 62
3.9.1
OŽJE OKOLJE.............................................................................................................................. 62
3.9.2
ŠIRŠE OKOLJE ............................................................................................................................. 62
3.10 IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ....................................... 62
3.11 MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM................................................................................................. 62
4 OPREMLJENOST – POTREBE ZA URESNIČITEV PROGRAMA ŠOLE IN
VRTCA .................................................................................................................................... 64
4.1
5
POTREBE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ................................................................................................... 64
ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 66
3
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
UVOD
VIZIJA
Vsaka organizacija potrebuje za uspešno delo svojo vizijo. Pomembno vlogo v viziji
ima tudi kraj s svojimi značilnostmi in tradicijo, ki jo je treba negovati, hkrati pa biti pogumen,
da se najde prostor za novosti in spremembe.
Zato si bomo prizadevali, da bo zastavljena vizija postala del življenja šole, učencev,
učiteljev, staršev in lokalne skupnosti. Menimo, da organizacija svoje bistvo črpa iz zaposlenih
na šoli, zato je pomembno, da je v kolektivu prijetno vzdušje. Da lahko zaživi v vsej svoji
veličini, mora biti sestavljena celota – zaposlenih, učencev, staršev in lokalne skupnosti.
Vzpodbujali bomo zdrav telesni in duševni razvoj učencev, ustvarjali prijetno delovno
okolje, v kakršnega vsi radi prihajamo ter se v njem dobro počutimo, upoštevali demokratičnost
in enakopravnost vsakega posameznika. Prav tako si bomo prizadevali za doseganje vrednot,
kot so: pripadnost, odkritost, spoštovanje, red in disciplina ter sodelovanje.
V pouk bomo uvajali sodobne učne metode in oblike, saj nov čas zahteva nove pristope.
Menimo, da se je treba prilagajati situaciji, novim razmeram, novim generacijam, novim
izzivom.
Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojnoizobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim načrtom. V njem so zajeti
obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo
šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola
vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike
sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z
visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami, vzgojnimi
posvetovalnicami oziroma s svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge
naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
Letni delovni načrt sprejme svet zavoda osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi
najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.
4
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1 OSNOVNA ŠOLA
1.1 Značilnosti devetletne osnovne šole













Tri vzgojno-izobraževalna obdobja (VIO),
opisno ocenjevanje znanja v 1. in 2. razredu,
številčno ocenjevanje znanja pri vseh predmetih od 3. do 9. razreda,
nacionalni preizkusi znanja obvezni za učence v 6. in 9. razredu,
izbirni predmeti v tretjem VIO,
neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredu
različne oblike diferenciacije, delo v manjših učnih skupinah,
delo z nadarjenimi učenci,
delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
ukinitev splošnega učnega uspeha,
vzgojni načrt,
razvojni načrt,
timsko načrtovanje.
1.2 Prednostne naloge
 Izboljšati pismenost, da bodo učenci pisali lepo, čitljivo, tekoče;
 izboljšati bralno razumevanje, da bodo učenci obvladali tehniko branja, branje z
razumevanjem, da bodo znali uporabljati učbenik;
 izboljšati govor (minute za govor);
 večja samostojnost učencev;
 poudarek na vzgoji kulturnega obnašanja, še posebej na področju komunikacije, skrbi



za čisto okolje ter na razvijanju pripadnosti skupnosti;
uresničevanje vzgojnega načrta;
razvijanje različnih vrst znanj, pridobljenih z novimi metodami in oblikami dela;
izvajanje minute za zdravje.
Razvojni tim šole Videm priporoča pozornost na področjih, ki jih bomo vključevali v
delo: - branje z razumevanjem,
- poslušanje drug drugega,
- poudarek na urejenosti zapiskov in na pisavi,
- pisanje z nalivnim peresom (pravila in naslovi z nalivnim peresom, ostalo s
svinčnikom),
- navajanje na uporabo učbenika, pisanje izpiskov,
- upoštevanje določenih kriterijev pri urejenosti zapiskov, med letom preverjati njihovo
5
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
uporabo in urejenost zapiskov,
- učencem in staršem predstaviti kriterije za urejenost zapiskov in temu slediti skozi
šolsko leto,
- projekt Bralni nahrbtnik – učitelj se sam odloči, kdaj ga bo izvajal, glede na delo v
razredu,
- v razredu izobesiti seznam za bralno značko za evidenco razredniku in staršem,
- kulturni dan: Izboljšajmo bralno pismenost,
- navajanje učencev na samostojnost, redoljubnost, večjo odgovornost,
- naravoslovni dan: Metode raziskovanja,
- na aktivih predstaviti primere dobre prakse s poudarkom na bralni pismenosti –
izmenjava idej,
- obveščanje staršev prvošolcev v pisni obliki, ostale starše preko ustnih sporočil otrok
in šolske spletne strani.
1.3 Vzgojni načrt
Poslanstvo vseh, ki delamo v šolah, je, da izobražujemo in pripravljamo učence in učenke na
kakovostno bivanje in sobivanje z drugimi. Vzgoja je kapital naše prihodnosti, saj bodo
današnji učenci nekoč ustvarjali svoje in naše življenje.
Človek, ki spoštuje samega sebe, ne more biti nespoštljiv do drugih. (K. Lavš)
Namen vzgojnega načrta je, da učenci razvijejo takšno vedenje, da bodo sprejeti, spoštovani in
cenjeni. To pa je možno samo, če jih bomo tega naučili doma in v šoli.
Da pa bomo lahko izpolnjevali vzgojni načrt šole, mora biti izpolnjen bistveni pogoj –
sodelovanje učencev in učenk, staršev ter učiteljev. Z vzgojnim načrtom želimo nenehno
izboljševati kakovost bivanja v šoli, saj se le v šoli, kjer je dobra klima, lahko razvijajo cilji in
vrednote osnovnošolskega izobraževanja.
V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili razvijanju pripadnosti družini,
razredu, šoli, kraju, državi in našemu planetu Zemlji. Na razrednih urah bodo učenci poleg
osrednje teme oblikovali svoj portfolio, razvijali moralne vrednote, kot so solidarnost, empatija,
skromnost, ter načrtovali zdravo preživljanje prostega časa.
Teme razrednih ur bomo prilagajali ostalim aktivnostim v šoli.
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo podeljevali pohvale učencem za vzorno vedenje, kriteriji
pa so podrobno predstavljeni v Pravilih šolskega reda.
Sodobne oblike dela
1. do 9. razred:
 integracija,
 diferenciacija (notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija, manjše učne skupine),
 raziskovalno delo,
 projektno učno delo,
6
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm




seminarske naloge,
eksperimentalna oblika dela pri pouku,
vključevanje računalništva v redni pouk,
poučevanje s sodobno informacijsko tehnologijo.
1.4 Podatki o šoli
Zavod OŠ Videm ima sedež v Vidmu pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju, kjer je tudi centralna
šola.
Podružnica Leskovec ima sedež v Zg. Leskovcu 10, 2285 Zg. Leskovec.
Podružnica Sela ima sedež na Selih 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.
1.4.1 Šolski okoliš
 Šola Videm: Dravci, Dravinjski Vrh, Jurovci, Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh od št. 26
dalje, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Videm pri Ptuju ter naselja Barislovci,
Dolena, Popovci, Sela, Trnovec in Zg. Pristava.
 Šola Leskovec: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Ložina, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak,
Sp. Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec.
 Šola Sela: Barislovci, Dolena, Lancova vas od št. 45, Popovci, Sela, Trnovec in Zg. Pristava.
Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in v času dni dejavnosti, v času
podaljšanega bivanja in varstva vozačev ter v času dnevne vzgoje in varstva otrok v vrtcih
in na območju šolskega prostora (šola, šolsko dvorišče, igrišče, prostori vrtca v Vidmu,
Leskovcu in na Selih).
1.4.2 Organizacija
Centralna šola
Videm
Podružnica
Leskovec
Podružnica
Sela
Št. otrok
Št. oddelkov
OPB
279
17
2,68
72
6
0,92
39
3
0,92
7
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.4.3 Organi upravljanja in strokovni organi šole
Svet zavoda Osnovne šole Videm
Predsednica: Claudia Beguš Mihelič
Člani Sveta zavoda
Predstavniki zaposlenih:
Predstavniki staršev:
Claudia Beguš Mihelič
Gorazd Černila
Darja Ostroško
Ana Trafela
Mirjana Žlahtič
Matjaž Muzek
Andrejka Horvat
Jadranka Krajnc
Predstavniki lokalne skupnosti:
Bojan Emeršič
Peter Jagarinec
Ivan Krajnc
Sestanki Sveta zavoda bodo sklicani po potrebi.
V. d. ravnatelja zavoda Osnovne šole Videm: mag. Robert Murko
Svet staršev
VIDEM, SELA:
Predsednica: Mojca Pešak
LESKOVEC:
Predsednica: Mateja Jagarinec Milkovič
VRTEC:
Predsednik: Matjaž Muzek
Sestanki Sveta staršev bodo ob začetku in ob koncu šolskega leta ter po potrebi.
1.4.4 Strokovni organi
-
Učiteljski zbor,
zbor vzgojiteljic,
oddelčni učiteljski zbor,
razrednik,
strokovni aktivi.
8
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI
Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.
MATEMATIKA
Vodja: Klementina Orešek / Nataša Brodnjak
Članice: Alenka Pernat, Marija Šmigoc, Zdenka Žvajkar, Helena Šegula
SLOVENŠČINA
Vodja: Vesna Voglar Pulko
Člani: Damjana Hliš, Mateja Krajnc, Dragica Majhen, Iztok Roškar, Danica Tili,
Olga Zelenik
TUJI JEZIKI
Vodja: Stanka Veršič
Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar, Ksenija Širovnik, Manja Vinko
DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)
Vodja: Stanka Vogrinec
Člani: Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Polona Vindiš / Matjaž Klasinc, Lidija Kosar
NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, FIZ, TIT)
Vodja: Nataša Varnica
Člani: Anton Kovačec, Marjana Notersberg, Darja Petek, Boštjan Petrovič, Ksenija Širovnik,
Mirjana Žlahtič, Dragica Majhen
UMETNOST
Vodja: Aleksandra Vidovič
Člani: Marko Kunčnik, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec, Anica Topolovec
ŠPORT
Vodja: Gorazd Černila
Člani: Jože Šoštar, Marjana Notersberg, Beno Repič, Olga Zelenik
SVETOVALNA SLUŽBA
Vodja: Tamara Vamberger
Člani: Barbara Ambrož, Fanika Novak, Ksenija Samojlenko,
PODALJŠANO BIVANJE:
Vodja: Manja Vinko
Člani: Gorazd Černila, Petra Hadler, Marko Kunčnik, Gabrovec Mateja, Lidija Kosar, Marija
Srdinšek, Iztok Roškar, Marija Šmigoc, Helena Šegula, Aleksandra Vidovič
Sestajali se bodo po potrebi.
9
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Naloge:
- podroben pregled učnega načrta od prvega do devetega razreda,
- posodabljanje učnih načrtov,
- organizacijska in strokovna povezava – vertikalna nadgradnja vzgojno-učnih ciljev,
- priprava kriterijev ocenjevanja,
- analiza rezultatov NPZ,
- spremljanje novosti na študijskih skupinah,
- pregled celoletnega del
-
1.5 Program devetletne osnovne šole
OBVEZNI PROGRAM
Predmet/
št. ur tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura in etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Število predmetov
Število ur tedensko
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
6
4
7
4
7
5
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
1,5
2
5
4
3
2
1,5
3
5
4
4
1
1
4
4
4
1
1
3,5
4
3
1
1
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
3
3
3
3
3
/
6
3
/
6
20
21
Število tednov pouka
35
35
ODDELČNA SKUPNOST
0
0
DNEVI DEJAVNOSTI / število dni letno
Kulturni dnevi
4
4
Naravoslovni dnevi
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
/
6
3
/
8
2
3
2
1,5
3
/
11
1
1
2
2/3
2
2/3
2
2/3
12/13/
14
27/28
14/15
/16
27,5/
28,5
12/13
/14
27,5/
28,5
3
1
3
/
9
22 23,5 25,5 25,5
35
0
35
0,5
35
0,5
35
0,5
35
0,5
35
0,5
32
0,5
4
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
10
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Športni dnevi
Število tednov dejavnosti
RAZŠIRJENI PROGRAM
Neobvezni izbirni predmeti
Drugi tuji jezik
Šport in tehnika
Individualna in skupinska
pomoč učencem
Dopolnilni in dodatni pouk
Interesne dejavnosti
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
2
0,5
0,5
0,5
2/1
0,5
1
2
1
2
1
2
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v svojem 31. členu
določa normative za oblikovanje učnih skupin, iz katerih izhaja, da se oddelek z več kot
dvajsetimi učenci deli pri nekaterih predmetih v dve skupini. Učenci se zato delijo pri športu
ter pri nekaterih izbirnih predmetih: ŠSP, POK, OGL.
Pri predmetih SLJ, MAT in TJA poteka pouk v 8. in 9. razredu v manjših učnih skupinah.
Šola je pri oblikovanju manjših učnih skupin avtonomna, in to je strokovna odločitev strokovnih
aktivov. Pri delitvi v skupine je potrebno le upoštevati normativno določilo.
V zavodu izvajamo pouk tudi v kombiniranih oddelkih. V skladu s 27. členom Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje takih
oddelkov 21 učencev. V podružnici Leskovec so kombinirani oddelki v 1. in 2., 3. in 4. ter v
5. in 6. razredu. V podružnici Sela pa v 1. in 2. ter v 3. in 4. razredu.
3.1 Obvezni izbirni predmeti (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje)
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem starši
soglašajo.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja
pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.
V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov. V letošnjem šolskem
letu so učenci izmed ponujenih izbirnih predmetov izbrali naslednje:
 Vzgoja za medije – tisk: Aleksandra Vidovič
 Likovno snovanje I, II in III: Aleksandra Vidovič
 Turistična vzgoja: Iztok Roškar
 Filozofija za otroke: Damjana Hliš
 Nemščina: Iztok Roškar
 Obdelava gradiv – kovine: Anton Kovačec
 Obdelava gradiv – les: Anton Kovačec
 Daljnogledi in planeti: Anton Kovačec
 Poskusi v kemiji: Darja Petek
11
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm


Sodobna priprava hrane: Dragica Majhen
Šport za zdravje: Jože Šoštar
Šola Leskovec:







Likovno snovanje II in III: Marko Kunčnik
Hrvaščina: Mateja Krajnc
Izbrani šport: Jože Šoštar
Računalniška omrežja: Nataša Brodnjak, Klementina Orešek
Obdelava gradiv – les: Anton Kovačec
Sonce, luna in zvezde: Anton Kovačec
Poskusi v kemiji: Darja Petek
3.2 Neobvezni izbirni predmeti
Za učence 4. razreda v letošnjem šolskem letu začnemo z izvajanjem neobveznih izbirnih
predmetov. Po predstavitvi neobveznih predmetov: nemščina, računalništvo, šport, tehnika in
umetnost staršem in učencem so se le-ti odločili, da bodo obiskovali naslednje izbirne predmete:
OŠ Videm: šport in tehnika
Podružnica Leskovec: nemščina
Podružnica Sela: računalništvo
Ravno tako smo učencem 7. razreda ponudili nemščino kot neobvezen izbirni predmet. Na
osnovni šoli Videm je nemščino izbralo 11 učencev, na podružnici Leskovec pa 10 učencev.
Neobvezni izbirni predmeti so v vsem izenačeni z obveznimi predmeti OŠ. Razlika je le v tem,
da si ga učenec lahko izbere ali pa tudi ne. V kolikor si ga izbere, ga mora redno obiskovati celo
šolsko leto.
1.5.1 Dnevi dejavnosti
► DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO VIDEM, PODRUŽNICI LESKOVEC IN SELA
KULTURNI DNEVI (Vesna Voglar Pulko, Damjana Hliš, Danica Tili, Stanka Vogrinec,
Mirjana Žlahtič in razredniki)
1. do 9. razred:
VSEBINE
NOSILCI/IZVAJALCI
ČAS
Izboljšajmo bralno pismenost
Aktiv slovenistov, razredniki
21. 10. 2014
(1.–9. r.)
Ogledni kulturni dan
Razredniki (1. VIO)
1. 4. 2015
(1.–3. r.)
12
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Hvaležni smo vam – ob
V. Voglar Pulko, D. Hliš,
materinskem dnevu in dnevu
20. 3. 2015
D. Štuhec, razredniki
šole (1.–9. r.)
Zaključek projekta
V. Voglar Pulko, M. Repič
29. 5. 2015
Lahkotni svet (1.–9. r.)
NARAVOSLOVNI DNEVI (Nataša Varnica, Darja Petek, Biserka Selak, Boštjan Petrovič
in razredniki)
1. do 9. razred:
VSEBINE
Metode raziskovanja (vsi)
Očistimo naš kraj (vsi)
Spoznavanje biotske pestrosti (1.–9. r.)
(zaključna ekskurzija)
NOSILCI
razredniki
D. Petek in
razredniki
ČAS
24. 11. 2014
razredniki
9. 6. 2015
11. 4. 2015
TEHNIŠKI DNEVI (Anton Kovačec, Darja Ostroško, Mirjana Žlahtič in razredniki)
1. do 9. razred:
NOSILCI
ČAS
Razredniki
1. 4. 2015
Razredniki
1. 4. 2015
V. Voglar Pulko
1. 4. 2015
Sončna elektrarna (8.)
Razredniki
1. 4. 2015
Tehniški muzej (9.)
A. Kovačec
1. 4. 2015
Razredniki
11. 12. 2014
Razredniki
11. 2. 2015
A. Kovačec in
razredniki
16. 3. 2015
VSEBINE
Ogledni tehniški dan
(4.in 5.)
Izdelajmo izdelek iz lesa v Lesarski šoli
Maribor (6.)
Rastem s knjigo
Ogled ptujske tiskarne (7.)
IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA
ORIENTACIJA (otroški parlament) (vsi)
Izdelava izdelkov za projekt Lahkotni svet
(Talum) (vsi)
Izdelki iz različnih materialov za materinski dan
(vsi)
ŠPORTNI DNEVI (Gorazd Černila, Jože Šoštar, Beno Repič, Anica Topolovec, Olga
Zelenik)
VSEBINA
NOSILEC
ČAS
13
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Pikin festival (1.–5. r.)
Pohodništvo in Zlatkov pokal (6.–9. r.)
Jesenski kros (vsi)
Zimski športni dan (vsi)
Šport špas (vsi)
razredniki
G. Černila, J. Šoštar
G. Černila, J. Šoštar
G. Černila, J. Šoštar
O. Zelenik, G. Černila,
J. Šoštar,
25. 9. 2014
7. 10. 2014
15. 1. 2015
16. 5. 2015
Športne igre – druženje devetošolcev (9. r)
Razredniki
Na dan valete
Športne igre, orientacijski pohod – druženje
učencev zavoda OŠ Videm (1.–8.)
razredniki
G. Černila, J. Šoštar
22. 6. 2015
►DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO LESKOVEC
KULTURNI DNEVI (Mateja Krajnc, razredniki)
1. do 9. razred:
VSEBINE
Izboljšajmo bralno
pismenost
(1.–9. r.)
Ogledni kulturni dan
(1.–3. r.)
Hvaležni smo vam – ob
materinskem dnevu
(1.–9. r.)
Ogledni kulturni dan
(1.–9. r.)
ČAS
NOSILCI/IZVAJALCI
Aktiv slovenistov, razredniki
21. 10. 2014
Razredniki (1. VIO)
1. 4. 2015
M. Krajnc,
razredniki
20. 3. 2015
M. Krajnc,
razredniki
29. 5. 2015
NARAVOSLOVNI DNEVI (Darja Petek, razredniki)
1. do 9. razred:
VSEBINE
Metode raziskovanja (vsi)
Očistimo naš kraj (vsi)
Spoznavanje biotske pestrosti (1.–9. r.)
(zaključna ekskurzija)
NOSILCI
razredniki
D. Petek in
razredniki
ČAS
24. 11. 2014
razredniki
9. 6. 2015
11. 4. 2015
TEHNIŠKI DNEVI (Anton Kovačec, razredniki)
1. do 9. razred:
14
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
NOSILCI
ČAS
Razredniki
1. 4. 2015
Razredniki
1. 4. 2015
M. Krajnc
1. 4. 2015
Sončna elektrarna (8.)
razrednik
1. 4. 2015
Tehniški muzej (9.)
A. Kovačec
1. 4. 2015
Razredniki
11. 12. 2014
Razredniki
11. 2. 2015
Izdelki iz različnih materialov za materinski dan
(1.–8. r.)
A. Kovačec in
razredniki
16. 3. 2015
Delo v sadovnjaku (9. r.)
razrednik
16. 3. 2015
VSEBINE
Tehnična obdelava gradiv
(4. in 5. r.)
Izdelajmo izdelek iz lesa v Lesarski šoli
Maribor (6.)
Rastem s knjigo
Ogled ptujske tiskarne (7.)
IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA
ORIENTACIJA (otroški parlament) (vsi)
Izdelava izdelkov za projekt Lahkotni svet
(Talum) (vsi)
ŠPORTNI DNEVI (Jože Šoštar, razredniki)
1. do 9. razred:
VSEBINA
Pikin festival (1.–6. r.)
Pohodništvo in Zlatkov pokal (7.–9. r.)
Jesenski kros (vsi)
Zimski športni dan (vsi)
Šport špas (vsi)
NOSILEC
razredniki
J. Šoštar
G. Černila, J. Šoštar
G. Černila, J. Šoštar
O. Zelenik, G. Černila,
J. Šoštar
ČAS
25. 9. 2014
7. 10. 2014
15. 1. 2015
16. 5. 2015
Športne igre – druženje devetošolcev (9. r)
Razredniki
Na dan valete
Športne igre, orientacijski pohod – druženje
učencev zavoda OŠ Videm (1.–8.)
razredniki
G. Černila, J. Šoštar
22. 6. 2015
► DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO SELA
KULTURNI DNEVI (Alenka Pernat, razredniki)
VSEBINA
NOSILEC
ČAS
15
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Bralne učne strategije (1.–5. r.)
A. Pernat
Mamici za praznik (1.–5. r.)
A. Pernat
Kulturna dediščina (1.–3. r.)
A. Pernat
Ogledni kulturni dan (1.–5. r.)
A. Pernat
ŠPORTNI DNEVI (Marija Božičko, razredniki)
VSEBINA
NOSILEC
Pohod po Savinskem
M. Božičko
Jesenski kros
M. Božičko
Igre na snegu
M. Božičko
Šport špas
M. Božičko
Pohod in orientacijske igre – druženje vseh
M. Božičko,
učencev zavoda OŠ Videm
G. Černila, J. Šoštar
NARAVOSLOVNI DNEVI (Claudia Beguš Mihelič, razredniki)
VSEBINA
NOSILEC
Tehnike raziskovanja
razredničarke
Očistimo naš kraj
C. Beguš Mihelič
Spoznavanje biotske pestrosti
C. Beguš Mihelič
TEHNIŠKI DNEVI (Maja Belčič Kralj, razredniki)
VSEBINA
NOSILEC
TEMA OTROŠKEGA PARLAMENTA
M. Belčič Kralj
(Izobraževanje in poklicna orientacija)
Lahkotni svet (Talum)
M. Belčič Kralj
Izdelki iz različnih materialov
M. Belčič Kralj
Tehnična obdelava gradiv (4.-5.r)
razredničarki
21. 10. 2014
24. 3. 2015
1. 4. 2015
29. 5. 2015
ČAS
25. 9. 2014
7. 10. 2014
15. 1. 2015
16. 5. 2015
22. 6. 2015
ČAS
24. 11. 2014
11. 4. 2015
10. 6. 2015
ČAS
11. 12. 2014
11. 2. 015
16. 3. 2015
1. 4. 2015
1.5.2 Strokovne ekskurzije učencev
V skladu z učnim načrtom v posameznih razredih načrtujemo strokovne ekskurzije, ki bodo
praviloma izvedene proti koncu šolskega leta. Program strokovnih ekskurzij bo priložen v
učiteljevem letnem delovnem načrtu.
1.6 Nadstandardni program
1.6.1 Šole v naravi
Taborjenje
Taborjenje
Taborjenje
Taborjenje
Razred
1.
2., 3.
1., 2., 3.
1., 2., 3.
Kraj
šola
Vareja
Leskovec
Sela
Datum
junij 2015
junij 2015
maj 2015
maj 2015
Šola
Videm
Videm
Leskovec
Sela
16
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Taborjenje – Klub
radovednežev
Šola plavanja
Šola smučanja
4.–6.
Vareja
5.
7.
Strunjan
Rogla
junij 2015
junij 2015
januar 2015
Videm, Leskovec, Sela
Videm, Leskovec, Sela
Videm, Leskovec
1.6.2 Plavalni tečaji
Kraj
Datum
Šola
1.–2. r.
Terme Ptuj
29. 9.–3. 10. 2014
Videm, Leskovec, Sela
3. r.
Terme Ptuj
29. 9.–10. 10. 2014
Videm, Leskovec, Sela
Razred
1.7 Interesne dejavnosti
1.7.1 Šola Videm
INTERESNA DEJAVNOST
Angleška bralna značka
Angleški krožek
Angleški krožek
Angleški krožek
Bralna značka
Cankarjevo priznanje
Cankarjevo priznanje
Družabne in socialne igre
Eksperimentiranje in fizika
Fotografske, slikarske, grafične
delavnice
Geografski krožek
Glasbena skupina
Gledališki krožek (2. SKUPINI)
Kemijski krožek
Knjižničarski krožek
Košarka
Kuharsko-slaščičarski krožek
Matematični krožek
Miselne zanke in uganke
Modelarski krožek
Naravoslovni krožek
RAZRED
4.–9.
1.
2., 3.
9.
1.–9.
6., 7.
8., 9.
4., 5.
8.–9.
MENTOR
Stanka Veršič
Manja Vinko
Karmen Milošič
Aleksandra Kukovič
Vesna Voglar Pulko, razredniki od 1.–5. r.
Dragica Majhen
Damjana Hliš
Stanka Vogrinec
Helena Šegula
7.–9.
Aleksandra Vidovič
7.–9.
6.–9.
2. – 4.
8.–9.
6.–8.
6.–9.
5., 6.
6.–9.
4., 5.
6.–9.
6.–9.
Polonca Vindiš/ Matjaž Klasinc
Ana Delin
Mojca Repič
Darja Petek
Vesna Voglar Pulko
Gorazd Černila
Tamara Vamberger
Helena Šegula
Danica Tili
Anton Kovačec
Darja Petek
17
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Nogomet
Odbojka
Orff
Pevski zbor
Planinski krožek
Pravljični krožek
Prometni krožek
Računalništvo
6.–9.
6.–9.
5.–9.
5.–9.
1.–9.
2., 3.
6.–9.
6.
Radovedneži
4.–6.
Ročna ustvarjalnost
Šah
Športni krožek
Vesela šola
Vesela šola
Zdrav življenjski slog
Zgodovinski krožek
Mladi člani RK
Mladi gasilci
1.–3.
1.–6.
2.–5.
4.–6.
7.–9.
1.–9.
7.–9.
6.–9.
6.–9.
Gorazd Černila
Jože Šoštar
Dejan Štuhec
Dejan Štuhec
Petra Hadler
Mirjana Žlahtič
Barbara Ambrož
Klementina Orešek/ Nataša Brodnjak
Mateja Gabrovec,
Ksenija Samojlenko
Olga Zelenik
Anton Kovačec
Gorazd Černila
Lidija Kosar
Ksenija Samojlenko
Beno Repič
Polona Vindiš/Matjaž Klasinc
Tamara Vamberger
Matjaž Klasinc
1.7.2 Šola Leskovec
INTERESNA DEJAVNOST
Angleški krožek
Gospodinjski krožek
Dramski krožek
Dramski krožek
Računalniški krožek
Nemški krožek
Matematični krožek
Športni krožek
Vesela šola
Mladi radovedneži
Cankarjevo tekmovanje
Otroški pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Bralna značka
Zdrav življenjski slog
Angleška bralna značka
Folklora
Planinski krožek
RAZRED
1.–3.
1.–6.
1.–6.
7.–9.
5., 6.
7.–9.
7.–9.
7.–9.
4.–9.
4.–6.
8., 9.
1.–5.
6.–9.
1.–9.
1.–9.
7.–9.
1.–6.
1.–9.
MENTOR
Karmen Milošič
Marjana Notersberg
Ksenija Širovnik
Mateja Krajnc
Klementina Orešek/Nataša Brodnjak
Iztok Roškar
Zdenka Žvajkar
Jože Šoštar
Ksenija Samojlenko
Ksenija Samojlenko
Mateja Krajnc
Mateja Krajnc
Mateja Krajnc
Mateja Krajnc
Beno Repič
Stanka Veršič
Damjana Cebe
Petra Hadler
18
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.7.3 Šola Sela
INTERESNA DEJAVNOST
Otroški pevski zbor
Dramski krožek
Vesela šola
Angleški krožek
Računalniški krožek
Planinski krožek
Mladi radovedneži
Vrtnarski
Plesni krožek
Zdrav življenjski slog
RAZRED
1.–5.
2.–5.
4.–5.
1.–3.
5.
1.–5.
4.–5.
3.–5.
1.–5.
1.–5.
MENTOR
Maja Belčič Kralj
Alenka Pernat
Claudia Beguš Mihelič
Karmen
Nataša Brodnjak / Klementina Cafuta
Petra Hadler
Barbara Ambrož
Claudia Beguš Mihelič
Maja Belčič Kralj
Beno Repič
1.8 Druge zadolžitve
1.8.1 Šola Videm
Mladinski tisk
Skupnost učencev šole
Prispevki za šolsko spletno stran
Prispevki za glasilo
Šolska spletna stran
Radio
Ozvočenje
Fotografiranje
Anica Topolovec
Damjana Hliš
Vesna Voglar Pulko in nosilci dejavnosti
Vesna Voglar Pulko
Klementina Orešek /Nataša Brodnjak
Dejan Štuhec / Peter Purg
Dejan Štuhec
Aleksandra Vidovič
1.8.2 Šola Leskovec
Mladinski tisk
Skupnost učencev šole
Prispevki za šolsko spletno stran
Prispevki za šolsko glasilo
Prispevki za Naš glas
Šolska spletna stran
Fotografiranje
Ozvočenje
Janja Gjurasek
Iztok Roškar
Marija Srdinšek in nosilci dejavnosti
Mateja Krajnc
Mateja Krajnc
Klementina Orešek/Nataša Brodnjak
Marko Kunčnik, Marjana Notersberg
Iztok Roškar, Janez Merc
19
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.8.3 Šola Sela
MČRK
Šolska skupnost
Prispevki za šolsko spletno stran
Prispevki za šolsko glasilo
Prispevki za Naš glas
Šolska spletna stran
Petra Hadler
Claudia B. Mihelič
Claudia B. Mihelič in nosilci dejavnosti
Claudia B. Mihelič
Claudia B. Mihelič
Klementina Orešek/Nataša Brodnjak
1.9 Proslave in druge prireditve
1.9.1 Šola Videm
Datum
September
Oktober
Oktober
Oktober
December
December
Februar
Marec
April
April
Maj
Maj
Maj
Maj
Junij
Zadolžen
Damjana Hliš, Darja Petek,
Prvi šolski dan
razredničarki 1. r.
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
Damjana Hliš, razredničarki
Vesna Voglar Pulko, Matjaž
Spominska ura ob dnevu reformacije
Klasinc
Dan spomina na mrtve
Damjana Hliš
Dan samostojnosti – nacionalni simboli
Stanka Vogrinec, Danica Tili
Novoletni koncert
Dejan Štuhec
Vesna Voglar Pulko, Damjana
Slovenski kulturni praznik
Hliš, Dejan Štuhec
Vesna Voglar Pulko, Damjana
Ob materinskem dnevu in dnevu šole
Hliš, Dejan Štuhec, razredniki
Dan upora, praznik dela – spominska ura
Polona Vindiš, Olga Zelenik
Likovna kolonija
Aleksandra Vidovič
Olga Zelenik, Jože Šoštar,
Šport špas
Gorazd Černila
Zaključek bralne značke
Vesna Voglar Pulko
Koncert pevskih zborov šole Videm
Dejan Štuhec
Kulturna prireditev ob srečanju starejših
Dragica Majhen, Olga Zelenik
krajanov
Zaključek devetošolcev
Razredniki
Dejavnost
20
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Zaključna prireditev
Dan državnosti
Junij
Junij
Mojca Repič
Nataša Varnica
1.9.2 Šola Leskovec
Datum
Dejavnost
September
Prvi šolski dan
April
Sprejem prvošolcev v šolsko
skupnost
Spominska ura ob dnevu
reformacije in dnevu mrtvih
Kulturni program ob
decembrskih praznikih in dnevu
samostojnosti in enotnosti
Slovenski kulturni praznik –
prireditev za krajane
Pustna delavnica
Kulturna prireditev ob dnevu
žena in materinskem dnevu
Spominska ura – dan upora,
praznik dela
Likovna kolonija
Maj
Šport špas
Maj
Junij
Zaključek bralne značke
Zaključek devetošolcev
Junij
Sprejem bodočih prvošolcev
Oktober
Oktober
December
Februar
Februar
Marec
April
Dan državnosti in
zaključek šolskega leta
Kulturna prireditev ob srečanju
starejših krajanov
Junij
Junij
Zadolžen
Jana Gjurasek,
Ksenija Samojlenko
Janja Gjurasek,
Marko Kunčnik
Aninia Kodrič
Janja Gjurasek,
Marija Šosterič
Mateja Krajnc,
Marjana Notersberg
Marko Kunčnik
Iztok Roškar,
Ksenija Samojlenko
Aninia Kodrič
Marko Kunčnik
Jože Šoštar,
Marjana Srdinšek
Mateja Krajnc
Marko Kunčnik
Ksenija Širovnik
Ksenija Samojlenko
Marko Kunčnik
Ksenija Širovnik
Marija Srdinšek
1.9.3 Šola Sela
DATUM
NASLOV
18.
december
2014
Veseli december
6. februar
2015
Prešernov dan
VSEBINA:
Kulturni program ob dnevu
samostojnosti in enotnosti ter ob
srečanju z Božičkom za šolske in
predšolske otroke
Kulturna ura ob slovenskem
kulturnem prazniku
NOSILCI:
Alenka Pernat,
Claudia Beguš
Mihelič
Petra Hadler
21
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
25. marec
2015
18. junij
2015
24. junij
2015
Javna kulturna prireditev ob
Maja Belčič Kralj,
materinskem dnevu
Marija Božičko
Kulturni program učencev ob koncu Alenka Pernat,
Živ žav
šolskega leta ter športne igre s starši Claudia B. Mihelič
Proslava ob
Kulturni program učencev
Claudia Beguš
dnevu državnosti
(delavnica) v počastitev dneva
Mihelič,
državnosti
Maja Belčič Kralj
Nekatere prireditve bodo izvedene v sodelovanju s KS in z društvi v kraju ter z občino Videm.
V nekatere prireditve bodo vključeni tudi otroci vrtca.
Materinski dan
1.10 Obeležitev nekaterih dni
Teden otroka
Zaključek bralne značke
Dan zdravja
Dan rdečega križa
Dan boja proti kajenju
Dan družine
Dan hrane
Dan varčevanja
Dan sladkorne bolezni
Dan človekovih pravic
Dan pismenosti
Svetovni dan UNICEF-a
Svetovni dan knjige
Mednarodni dan knjige za otroke
Svetovni dan učiteljev
Evropski dan jezikov
Mesec boja proti odvisnosti
Dan boja proti AIDS-u
Zadolženi za izvedbo: svetovalna služba, knjižničarke, ekokoordinatorice, učitelji.
1.11 Šolski koledar
1.11.1 Pedagoške konference



Vsak drugi delovni ponedeljek v mesecu ob 16.30 na sedežu zavoda.
Zaključna pedagoška konferenca za vse tri šole: 30. 6. 2015.
Uvodna pedagoška konferenca za naslednje šolsko leto (za vse tri šole): 24. 8.
2015.
1.11.2 Ocenjevalno obdobje
OCENJEVALNO OBDOBJE
I. OCENJEVALNO OBDOBJE:
II. OCENJEVALNO OBDOBJE:
ČAS
1. 9. 2014–31. 1. 2015
1. 2. 2015–13. 6. 2015 (za učence 9. r.)
1. 2. 2015–24. 6. 2015 (za učence od 1. do 8. r.)
22
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.11.3 Redovalne konference
Redovalne konference bodo potekale po posameznih šolah.
ŠOLA
RAZRED
VIDEM
1.–5.
6.–9.
LESKOVEC
SELA
1.–6.
1.–5.
I. OCENJEVALNO
OBDOBJE
28. 1. 2015
2. 2. 2015
30. 1. 2015
29. 1. 2015
RAZRED
1.–5.
6.–8.
9.
1.–6.
1.–5.
II.
OCENJEVALNO
OBDOBJE
17. 6. 2015
18. 6. 2015
10. 6. 2015
16. 6. 2015
15. 6. 2015
1.11.4 Počitnice
Jesenske
Novoletne
Zimske
Prvomajske
27. 10.–30. 10. 2014
29. 12.–31. 12. 2014
16. 2.–20. 2. 2015
28. 4.–30. 4. 2015
1.11.5 Delovni soboti
 11. april 2015 – Očistimo svoj kraj (pouka prosto 2. 1. 2015)
 16. maj 2015 – Šport špas (pouka prosto 24. 12. 2014)
1.11.6 Roki za predmetne in popravne izpite
1. ROK
2. ROK
16. 6.–30. 6. 2015 (za učence 9. r.)
26. 6.–9. 7. 2015 (za učence od 1.–8. r.)
18. 8.–31. 8. 2015 (za učence od 1.–9. r.)
1.12 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)
23
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da lahko vsi učenci pokažejo
svoje znanje, ko na isti dan rešujejo naloge pod enakimi pogoji. Preverja se le tisto znanje, ki
ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenke in učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega
dela. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju
učencev. Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni
ravni.
Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.
Dosežki ob koncu 6. razreda so za učenke in učence lahko koristni, ker jim pokažejo njihova
močna področja, pa tudi katerim od teh bi bilo treba med osnovnošolskim izobraževanjem
posvetiti več pozornosti.
Dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 9. razreda ne vplivajo na končni uspeh v
osnovni šoli, na prehod v srednji šoli pa le v nekaterih točno določenih primerih.
Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo le v rednem roku.
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda se opravlja iz matematike, slovenščine in
tujega jezika.
Preverjanje znanja ob koncu devetega razreda se opravlja iz slovenščine, matematike in tretjega
obveznega predmeta, ki ga določi minister vsako šolsko leto posebej 1. septembra.
Za učence 9. razreda bo na naši šoli v tem šolskem letu 3. predmet domovinska in
državljanska kultura in etika.
Tudi v letošnjem šolskem letu se naloge preverjanja znanja vrednotijo elektronsko za učence 6.
in 9. razreda. Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 2. 6. 2015 učence 9.
razreda, 9. 6. 2015 pa učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9.
razreda 15. 6. 2015, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2015.
Roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)
Datum
5. maj 2015
7. maj 2015
11. maj 2015
11. maj 2015
Predmet
matematika
slovenščina
angleščina
DKE
Razred
6. razred
6. razred
6. razred
~
Razred
9. razred
9. razred
~
9. razred
1.13 Sodelovanje s starši
Pomemben del razrednikove aktivnosti predstavlja sodelovanje s starši. Da bi družina in šola
skladno in čim bolj učinkovito vplivali na otrokov razvoj, je partnersko sodelovanje obojih zelo
pomembno. Pomemben dejavnik takega sodelovanja je medsebojno spoznavanje, zaupanje in
obojestranska obveščenost, s skupnim ciljem za dobro otrok oziroma učencev.
Oblike sodelovanja razrednika, drugih učiteljev in staršev so:
- pedagoški pogovori,
- roditeljski sestanki,
24
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
-
govorilne ure,
tedenske pogovorne ure,
druženje ob različnih dejavnostih z učenci.
1.13.1 Skupni roditeljski sestanki
ŠOLA
VIDEM
LESKOVEC
SELA
I.
15. september 2014
18. september 2014
4. september 2014
II.
17. november 2014
17. november 2014
17. november 2014
Tema skupnega roditeljskega sestanka v mesecu novembru bo Tanka črta odgovornosti s
predavateljem Janijem Prgićem.
1.13.2 Razredni roditeljski sestanki
Razrednik organizira po letnem delovnem programu najmanj dva razredna roditeljska sestanka
v šolskem letu.
1.13.3 Govorilne ure
ŠOLA
VIDEM
ŠOLA IN VRTEC LESKOVEC
ŠOLA IN VRTEC SELA
DAN
vsak tretji delovni ponedeljek v mesecu
vsak zadnji delovni četrtek v mesecu
vsak prvi delovni četrtek v mesecu
1.14.4 Pogovorne ure za starše in učence
Urnik pogovornih ur je objavljen na oglasni deski šole, na šolski spletni strani in v obvestilu za
starše. Pogovor je možen tudi drugače, a le v dogovoru z učiteljem.
Pogovorne ure učiteljev:
UČITELJ
Nataša Brodnjak
ZA STARŠE
Torek, 6. ura
ZA UČENCE
Ponedeljek, 1. ura
Gorazd Černila
Četrtek, 6. ura
Torek, 1. ura
Petra Fošnarič
Četrtek, 8. ura
Četrtek, 1. ura
25
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Damjana Hliš
Ponedeljek, 3. ura
Četrtek, 1. ura
Anton Kovačec
Petek, 1. ura
Petek, 1. ura
Aleksandra Kukovič
Sreda, 5. ura
Torek, 7. ura
Matjaž Klasinc
Sreda, 4. ura
Ponedeljek, 7. ura
Dragica Majhen
Sreda, 3. ura
Sreda, 7. ura
Darja Ostroško
Ponedeljek, 1. ura
Torek, 1. ura
Darja Petek
Četrtek, 5. ura
Četrtek, 7.00-7.35
Boštjan Petrovič
Torek, 1. ura
Sreda, 1. ura
Mojca Repič
Torek, 1.ura
Petek, 1. ura
Iztok Roškar
Ponedeljek, 4. ura
Ponedeljek, 7. ura
Biserka Selak
Četrtek, 1. ura
Sreda, 1. ura
Marija Srdinšek
Torek, 6. ura
Torek, 6. ura
Helena Šegula
Petek, 2. ura
Petek, 1. ura
Marija Šmigoc
Torek, 6. ura
Četrtek, 7. ura
Dejan Štuhec
Sreda, 5. ura
Ponedeljek, 1. ura
Jože Šoštar
Četrtek, 6. ura
Ponedeljek, 4 ura
Danica Tili
Ponedeljek, 3. ura
Četrtek, 7. ura
Anica Topolovec
Četrtek, 1. ura
Torek, 1. ura
Nataša Varnica
Torek, 5. ura
Ponedeljek, 8. ura
Stanka Veršič
Petek, 3. ura
Ponedeljek, 1. ura
Aleksandra Vidovič
Sreda, 2. ura
Torek, 8.00–8.30
26
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Vesna Voglar Pulko
Petek, 2. ura
Ponedeljek, 7. ura
Stanka Vogrinec
Četrtek, 3. ura
Petek, 1. ura
Olga Zelenik
Torek, 6. ura
Ponedeljek, 6. ura
Mirjana Žlahtič
Ponedeljek, 3. ura
Petek, 6. ura
Zdenka Žvajkar
Torek, 7. ura
Sreda, 1. ura
Šola Leskovec
UČITELJ
ZA STARŠE
ZA UČENCE
Marija Šosterič
Sreda, 8.00–8.45
Petek, 12.25–13.10
Janja Gjurasek
Sreda, 12.25–13.10
Petek, 8.00–8.45
Ksenija Širovnik
Ponedeljek, 11.35–12.20
Ponedeljek, 13.15–14.00
Marjana Notersberg
Ponedeljek, 12.25–13.10
Ponedeljek, 8.00–8.45
Marko Kunčnik
Sreda, 11.35–12.20
Sreda, 10.45–11.30
Iztok Roškar
Petek, 9.40–10.25
Četrtek, 8.00–8.45
Mateja Krajnc
Torek, 11.35–12.20
Petek, 7.30–8.00
Zdenka Žvajkar
Četrtek, 12.25–13.10
Ponedeljek, 13.15–14.00
Marjana Srdinšek
Sreda, 10.45–11.30
Sreda, 12.25–13.10
Aninia Kodrič
Torek, 11.40–12.25
Torek, 14.40–15.25
Dejan Štuhec
Četrtek, 8.00–8.45
Četrtek, 8.00–8.45
Anton Kovačec
Sreda, 8.50–9.35
Sreda, 8.50–9.35
Darja Petek
Torek, 9.40–10.25
Petek, 8.00–8.45
Stanka Veršič
Torek, 13.15–14.00
Torek, 13.15–14.00
Helena Šegula
Sreda, 15.00–15.45
Sreda, 14.15–15.00
Jože Šoštar
Petek, 9.40–10.25
Petek, 11.35–12.20
Nataša Brodnjak
Sreda, 12.25–13.10
Sreda, 12.25–13.10
Aleksandra Kukovič
Četrtek, 8.50–9.35
Četrtek, 13.15–14.00
27
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Šola Sela
UČITELJ
ZA STARŠE
ZA UČENCE
Marija Božičko
Ponedeljek, 7.30
Sreda, 7.30
Alenka Pernat
Torek, 11.45
Ponedeljek, 11.45
Maja Belčič Kralj
Sreda, 11.45
Ponedeljek, 12.30
Claudia Beguš Mihelič
Sreda, 11.45
Petek, 12.30
Petra Hadler
Četrtek, 11.00
Torek, 11.00
Petra Fošnarič
Četrtek, 12.30
Dejan Štuhec
Torek, 11.45
1.14 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
V šolskem letu bo pri izobraževanju prioriteta v programih, ki usposabljajo učitelje v smeri
razvojnega načrta šole. Izobraževanje strokovnih delavcev bo opravljeno v obliki:
- pedagoških konferenc,
- pedagoških delavnic,
- pedagoških pogovorov,
- izobraževanja pedagoških delavcev,
- udeležbe na študijskih skupinah,
- predavanj strokovnjakov,
- permanentnega izobraževanja.
1.14.1 Program izobraževanj strokovnih delavcev
-
Tanka črta odgovornosti (predavatelj Jani Prgić),
Metode raziskovanja (tim naravoslovcev)
Bralne učne strategije (tim slovenistov)
1.14.2 Program dela strokovnih organov
Program pedagoškega vodenja šole pripravi v. d. ravnatelja mag. Robert Murko.
Program strokovnih aktivov pripravijo učitelji, vodje strokovnih aktivov po predmetnih
področjih in po VIO.
Program dela učiteljev pripravijo učitelji.
Program dela svetovalne službe pripravijo svetovalne delavke.
Individualizirane programe za učence s posebnimi potrebami pripravijo šolska svetovalna
služba, razredniki in izvajalci posameznih ur dodatne strokovne pomoči.
28
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.14.3 Strokovni aktivi učiteljev po vzgojno-izobraževalnih obdobjih:
AKTIVI
1. do 3. razred
1. do 5. razred
6. do 9. razred
VODJA
Anica Topolovec
Mirjana Žlahtič
Darja Petek
Strokovni aktivi se bodo sestali enkrat mesečno oziroma po potrebi.
Naloge:
- organizacija dela in dnevov dejavnosti,
- aktualnosti ob izvajanju programa šole,
- analiza učnega uspeha pred vsakim ocenjevalnim obdobjem,
- spremljanje dela v prvem, drugem in tretjem VIO,
- posodabljanje učiteljeve letne priprave na pouk,
- medrazredno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela,
- medpredmetno načrtovanje,
- načrtovanje varne poti v šolo,
- reševanje sprotnih zadev in nalog,
- spremljanje izvajanja šolskega reda – kritična presoja,
- spremljanje novosti v vzgoji in izobraževanju.
1.15 Druge dejavnosti
1.15.1 Skupnost učencev šole
ŠOLA
Videm
Leskovec
Sela
MENTOR
Damjana Hliš
Iztok Roškar
Claudia Beguš Mihelič
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti o življenju in delu učencev,
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- predlaga izboljšave in sodeluje pri uresničitvi idej,
- informira učence o svojih dejavnostih,
- obravnava hišni red šole.
Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Šolski parlament se skliče najmanj
dvakrat letno. Geslo letošnjega otroškega parlamenta je RAZMERE V DRUŽBI.
29
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
1.15.2 Raziskovalno delo
Raziskovalno delo bo potekalo v okviru projektov. Veliko raziskovalnega dela bo tudi pri pouku
naravoslovja in družboslovja. V mesecu novembru bomo izvedli dan dejavnosti na temo:
Metode raziskovanja.
Učenci bodo pripravili raziskovalni nalogi, in sicer:
 Kulturno-zgodovinska učna pot – učenci 8. in 9. razreda z mentorjema Matjažem
Klasincem in Polonco Vindiš;
 Hišni ljubljenčki – učenci 8. razreda z mentorico Ksenijo Samojlenko.
1.15.3 Projekti
PROJEKTI
Zdrava šola
Rastem s knjigo
Mednarodni mesec šolskih knjižnic
Zabavna šola nogometa
Policist Leon
Zdrav življenjski slog
Bralni nahrbtnik
Tradicionalni slovenski zajtrk
Šolski sadovnjak
Šolski vrt
Minutke za zdravje
Lahkotni svet (Talum)
NOSILCI
Lidija Kosar
Vesna Voglar Pulko
Vesna Voglar Pulko
Jože Šoštar
Danica Tili, Claudia Beguš Mihelič, Ksenija
Širovnik, Nataša Varnica
Beno Repič
razredniki, Dragica Majhen
Tamara Vamberger
Marjana Srdinšek
Marjana Notersberg
Tamara Vamberger, Dragica Majhen
Fanika Novak
V projektih bodo ob učencih sodelovali še strokovni delavci šole, strokovnjaki iz raznih
institucij, starši in Občina Videm.
Projekt Popestrimo šolo (ustvarjalni izraz skozi jezikovne, naravoslovne, tehnične in
umetnostne medije) bomo izvajali, če bo z razpisom odobren.
Skozi različne oblike dela se bodo v okviru projektov na šoli izvajale naslednje dejavnosti:
1. Individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah:
 Do boljše bralne in funkcionalne pismenosti – z uporabo ustreznih učnih bralnih
strategij ter metod didaktike mladinske književnosti bomo ugodno vplivali na učenčev
kognitivni, jezikovni in bralni razvoj.
 Po poti literarnega ustvarjanja – ob prebiranju poezije, proze in dramatike bomo
spoznavali različne književne vrste in zvrsti, učenci bodo svoje literarno-estetsko
doživetje poglabljali, izražali skozi izvirna poustvarjalna besedila. Najbolj izvirna
besedila bomo objavljali v Literarnem listu.
 Od besede do odra – dejavnost bo namenjena učencem vseh treh VIO. V 1. VIO se
bodo učenci srečali z gledališko improvizacijo, lutkovno in dramsko igro, v 2. in 3. VIO
30
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm



pa bodo učenci usvajali različne gledališke veščine (improvizacija, pantomima, odrski
gib …). Vsi bodo pripravili gledališko predstavo, s katero se bodo tudi predstavili.
Integrativne ustvarjalne delavnice – z dvema skupinama po 8 in 7 otrok se bo izvedlo
več glasbenih, gibalnih, likovnih in dramskih ustvarjalnih delavnic, katerih cilj bo
spoznavanje samih sebe, izražanje, krepitev pozitivne samopodobe ter socialnih veščin.
Delavnice za glasbeni muzikal – gre za ustvarjalno multimedijsko delavnico, kjer se
bodo učenci na začetku seznanili z osnovnimi prvinami muzikala, ki vsebuje osnovne
glasbeno-dramske prvine. Končni cilj je izvedba muzikala, kjer se povežemo še z
drugimi delavnicami ustvarjalnega izražanja.
Slikarska kolonija, fotografska in grafična delavnica – učenci se bodo na likovnem
področju izrazili skozi sliko, fotografijo in grafiko ter nastala dela javno predstavili.
2. Mentorske oblike dela z učenci na področju naravoslovja, tehnike in tujih jezikov:
 Raziskujmo naravo v štirih letnih časih – v okviru delavnic se bodo učenci 1. in 2.
VIO skozi letne čase naučili veseliti se sveta narave, skrbeti zanjo in skozi različne
dejavnosti, preproste in zanimive poskuse, različne izdelke in tudi igro spoznali naravo
v štirih letnih časih in skrbeti za čisto okolje.
 Narava kot navdih za ustvarjalni izraz.
 Klub radovednežev – učenci se bodo preizkusili in nadgrajevali znanje v naslednjih
dejavnostih: bogatili besedni zaklad, se igrali z besedami, jih povezovali v povedi,
ustvarjali zgodbe in pesmi, razpravljali in izpopolnjevali svoje govorniške sposobnosti,
reševali zahtevnejše naloge iz logike, igrali in pripravljali različne kvize, se srečali z
gasilci in sodelovali pri gasilski vaji, se srečali s policistom, imeli vajo v spretnostni
vožnji s kolesom, izvajali poizkuse v naravi in se udeležili Otroške varnostne
olimpijade.
3. Počitniške dejavnosti:
 Tabor radovednežev – namenjen bo druženju učencev različnih starosti, sprejemanju
drugačnosti drug drugega, oblikovanju in izvajanju skupnih dnevnih aktivnosti.
 Izmenjava medgeneracijskih izkušenj – druženje in izmenjava različnih veščin
(brskanje po svetovnem spletu, spletna pošta, veščine kuhanja …) med dedki in
babicami ter njihovimi vnuki.
PROJEKT MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC (OKTOBER)
Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje. S projektom želimo opozoriti na široko
paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. Na naši šoli se
bomo lotili naslednjih aktivnosti:
- Od 20. do 24. oktobra 2014 bodo potekala v knjižnici pravljična jutra s pripovedovanjem
pravljic, izdelovanjem knjižnih kazalk ipd.
- Pripravili in izvedli bomo spominsko uro ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve.
- Učenci bodo imeli možnost sodelovati v natečaju, povezanem s knjigami in knjižnico.
31
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
PROJEKT MINUTKE ZA ZDRAVJE
S projektom Minutke za zdravje želimo nadgraditi že obstoječi ukrep evropskega razdeljevanja
sadja in zelenjave (SŠS) na naši osnovni šoli, s ciljem širiti obzorja učencev in spodbuditi
učence k razmišljanju o zdravi prehrani in vplivu hrane na telo. Projekt bo izveden v okviru
izbirnega predmeta načini prehranjevanja, ki poteka v devetem razredu. Učenci bodo enkrat
mesečno po šolskem radiu osveščali svoje vrstnike o zdravilnih učinkih sadja in zelenjave na
telo in v okviru desetih dogodkov podali svoja spoznanja in izsledke, ki jih bodo zbirali skozi
leto. Dodali bomo tudi razgibalne vaje za učence. Prispevki bodo prirejeni starostni skupini
osnovnošolcev in lahko zajemajo trače, stare ljudske vraže in najrazličnejše zanimivosti, ki so
morda povezane z našim okolišem. Cilj je, da so prispevki atraktivne narave, z namenom, da
pritegnejo ciljno publiko. Naše delo in odzive bomo evalvirali sprotno in ob koncu šolskega
leta.
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Projekt Zdrav življenjski slog je ustanovljen kot sistemska rešitev za dodatne ure športne
dejavnosti v šolskem prostoru. Namenjen je vsem učencem od 1. do 9. razreda, predvsem tistim,
ki niso usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Program je usmerjen v razvoj temeljnih
gibalnih sposobnosti in k spodbujanju zdravega načina življenja. Z različnimi športnimi
vsebinami otroke poskuša še dodatno spodbuditi predvsem k večji športni dejavnosti. Številni
strokovnjaki namreč dokazujejo, da je strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno
strukturirana in redna športna vadba edina dejavnost, ki lahko nevtralizira negativne posledice
današnjega pretežno sedečega načina življenja in neustreznih prehranjevalnih navad otrok in
mladine.
1.15.4 Tekmovanja
Učenci se bodo udeleževali šolskih tekmovanj, ki so razpisana s strani Zavoda za šolstvo RS in
drugih institucij. Kdor bo zadostil kriterijem za uvrstitev v nadaljnja tekmovanja, se bo udeležil
regijskega oziroma državnega tekmovanja.
 VIDEM, LESKOVEC
TEKMOVANJA
Cankarjevo priznanje
tekmovanje v logiki
računalniško tekmovanje
tekmovanje iz nemščine
Mladi tehniki
tekmovanje iz angleščine
Vegovo priznanje
tekmovanje iz fizike
Kaj veš o prometu
tekmovanje iz kemije
Vesela šola
tekmovanje iz zgodovine
Male sive celice
tekmovanje iz geografije
Računanje je igra
športna tekmovanja
bralna značka
tekmovanje iz šaha
bralna značka pri tujem jeziku
tekmovanje za zdrave in čiste zobe
Otroška varnostna olimpijada
medobčinska revija OPZ in MPZ
32
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
 SELA
TEKMOVANJA
Cici vesela šola
Računanje je igra
Vegovo priznanje
Tekmovanje za zdrave in čiste zobe
Bralna značka
Cankarjevo priznanje
1. do 3. razred
1. do 5. razred
1. do 5. razred
1. do 5. razred
1. do 5. razred
2. do 5. razred
Otroška varnostna olimpijada
4. razred
1.15.5 Šolska svetovalna služba
Šolsko svetovalno službo sestavljajo pedagoginja, socialna delavka in socialna pedagoginja.
Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena temeljna
naloga je, da se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj
v šoli. Svetovalna služba preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
dejavnosti načrtovanja in evalvacije pomaga in sodeluje z učenci, učitelji, s starši in z vodstvom
šole na področju učenja in poučevanja, šolske kulture, klime, vzgoje in reda, telesnega,
osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialnoekonomskih stisk.
Delo svetovalne službe je povezano s spoznavanjem celostnega razvoja učenca in njegovega
okolja. Strategija dela zahteva holističen pristop do otroka, do vzgoje in izobraževanja, kar
pomeni, da ni pomemben samo učni uspeh otroka, temveč kognitivni in psihomotorični razvoj
otroka, kvalitetni medsebojni odnosi, boljša komunikativnost, sodelovanje, medsebojno
spoštovanje, priznavanje individualnosti … Učenci imajo različne razvojne potrebe in
sposobnosti, zato je individualizacija v vzgoji in izobraževanju nujno potrebna.
Šolsko svetovalno delo vključuje različne oblike svetovalne pomoči, ki jo svetovalni delavci
preko svetovalnega odnosa nudimo učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole, da bi čim bolj
učinkovito uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje.
Svetovalna služba sodeluje pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa devetletne
osnovne šole, pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela šole ter
povezovanju šole s širšim okoljem.
1.15.6 UČNE TEŽAVE IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Vzroki za pojavljanje učnih težav so lahko zelo različni. Lahko so primarno v otroku, lahko so
primarno v okolju oziroma v povezavi otroka in okolja. Za uspešno in učinkovito premagovanje
učnih težav moramo poiskati in razložiti vzroke učnih težav.
33
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Učne težave lahko vodijo do različnih posledic, ki jih posredno še povečujejo. Kadar so učenci
v šoli neuspešni, se lahko pojavijo razne emocionalne stiske, kar neuspeh še poveča in vodi v
kompleksnejše posledice. Učne težave delimo na splošne in specifične učne težave.
Splošne učne težave
Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo največkrat težave pri osvajanju znanj in spretnosti
pri več izobraževalnih predmetih. Pogosto te otroke odkrijemo, ker imajo bistveno nižje šolske
dosežke pri več šolskih predmetih kot njihovi vrstniki.
Specifične učne težave
Specifične učne težave (SUT) tvorijo kontinuum in variirajo od lažjih do zmernih in težjih učnih
težav. Otroci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami spadajo v skupino otrok z učnimi težavami
(opredeljeni so v Zakonu o OŠ, 1996), otroci s težjimi učnimi težavami pa spadajo v skupino
otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (kot so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami, 2013).
Glede na kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju,
slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci
z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s
čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
V šolskem letu 2014/2015 imamo v zavodu Videm 21 otrok s posebnimi potrebami. Od tega
14 otrok v šoli Videm, 4 otroci na podružnični šoli Leskovec, 1 otrok na podružnični šoli Sela,
1 otrok v vrtcu na Selih in 1 otrok v vrtcu Leskovec. Dva otroka imata stalnega spremljevalca
za nudenje fizične pomoči.
Ostali učenci spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami s primanjkljajem na posameznih
področjih učenja. Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami izvajajo
defektologinja, socialna pedagoginja, pedagoginja, logopedinja ter učitelji.
Vsi učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so usmerjeni v osnovnošolski
program s prilagojenim izvajanjem. Pomeni, da se jim glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanje in časovna razporeditev pouka.
1.15.7 Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci izhaja iz sodobnega pojmovanja nadarjenosti,
ki pravi, da so nadarjeni tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli
pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično
34
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa
potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.
Termin »odkrivanje nadarjenih učencev« označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje,
identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.
V prvem VIO poteka delo z nadarjenim učenci v okviru matičnega razreda v oblikah notranje
diferenciacije pouka. V drugem in tretjem VIO se delo z nadarjenimi razširi na druge oblike
dela. Že nekaj let se učenci vključujejo v Klub radovednežev, ki pa ni namenjen samo
nadarjenim učencem, temveč vsem, ki želijo sodelovati. Tu razvijamo njihova močna področja,
ustvarjalnost, besedni zaklad, vsesplošno razgledanost …
Učence spodbujamo, da se vključijo v različne interesne dejavnosti, projekte in dodatni pouk,
kjer razširjajo in poglabljajo znanje in se pomerijo na različnih tekmovanjih.
1.15.8 Poklicna orientacija
Naša izobraževalna pot se začne v vrtcu, ko otroci uživajo v igri in se učijo osnovnih
življenjskih opravil, se vzpne v osnovno in nato v srednjo šolo. Pri prehodu iz osnovne v srednjo
šolo se otroci znajdejo pred zelo pomembno odločitvijo, kam po končani osnovni šoli. Najprej
si morajo odgovoriti na vprašanja:
1. Kdo sem? Otrok mora poznati svoje sposobnosti, interese in stališča.
2. Kakšne možnosti imam? Otrok mora pridobiti čim več informacij o poklicih, zahtevah,
delovnih pogojih, potrebni izobrazbi za opravljanje poklica …
3. Kaj bom storil? Otrok mora poznati merila, ki jih je potrebno izpolniti, da je sprejet v srednjo
šolo.
4. Kako bom cilje uresničil? Ob prehodu z nižje na višjo stopnjo izobraževanja se mora naučiti
veščin in spretnosti za uresničitev namer.
Vsa ta znanja, spretnosti in veščine pridobijo otroci tekom osnovnošolskega izobraževanja. Pri
poklicni orientaciji pomagamo vsi, učitelji, razredniki, šolska svetovalna služba in predvsem
njihovi starši. Učence usmerjamo v poklice, za katere imajo potrebne spretnosti, sposobnosti in
interes, predvsem pa v današnjem času postaja vse bolj pomembno, da je v izbranem poklicu
tudi možnost zaposlitve.
Za uresničevanje načrtovanih ciljev bomo v letošnjem šolskem letu organizirali različne
aktivnosti. Med drugim bomo učencem 9. razreda v sodelovanju z obrtno zbornico Ptuj
organizirali oglede različnih poklicev.
1.15.9 Preprečevanje vedenjskih težav in nasilja v šoli
Nasilje izvira iz nestrpnosti, nespoštovanja, zaprtosti do sebe in drugih ter je povezano z
nerazumevanjem sebe in drugih in z nepostavljenimi ali nejasnimi pravili.
Nasilje je neustrezno reševanje konfliktov. Konflikt, ki vodi k nasilnemu vedenju, pa je
obremenjen s čustvi, praviloma z negativnimi, kot so: strah, jeza, sovraštvo, izguba, nemoč,
maščevanje.
35
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Na pojav nasilja v šoli vplivajo različni dejavniki. Vsak posameznik prinaša v šolo lastne
izkušnje sobivanja, katerih del so lahko tudi izkušnje z nasiljem v okolju ali družini. Za
preprečevanje nasilja v šoli je zelo pomembno stališče ničelne tolerance do nasilja.
Tudi naša šola ima oblikovano lastno strategijo preprečevanja nasilja:
 jasen sistem vrednot;
 pripadnost družini, šoli, razredu, kraju, državi, zemlji;
 ozaveščanje učencev o resnosti problema nasilja;
 prizadevanje za sodelovanje vseh (učencev, učiteljev in staršev) v skupnih, tudi
medgeneracijskih projektih;
 jasno oblikovan šolski red;
 prisotnost in nadzor dežurnih učiteljev, ki odreagirajo ob vsakem pojavu nasilja;
 šolska klima, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov. Želimo si, da bi se vsi v šoli
počutili spoštovane, sprejete, varne. S vsem tem razvijamo občutek pripadnosti šoli;
 vključevanje otrok v različne interesne dejavnosti, ki jim omogočajo pozitivno
potrjevanje;
 izvajanje preventivnih programov za učence, s katerimi razvijamo spretnosti za
vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov.
V primeru pojava nasilja v šoli imamo izdelan postopek ukrepanja. Podroben opis postopka je
sestavni del pravil šolskega reda oziroma vzgojnega načrta šole.
1.15.10 Zdravstveno varstvo učencev
Osnovna šola sodeluje z JZ Zdravstveni dom Ptuj pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev
in predšolskih otrok, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi
razred, rednih sistematičnih zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov v času šolanja ter
cepljenj, ki potekajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli in s priporočili Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport RS. Sistematični zdravstveni in zobozdravstveni pregledi bodo
potekali v Zdravstvenem domu Videm in Leskovec ter v šoli Sela in Leskovec. Za organizacijo
vseh nalog, ki jih bo zdravstvena služba izvajala za naše učence, je zadolžena socialna delavka
Frančiška Novak.
Higienske navade privzgajamo učencem pri pouku z različnimi oblikami in metodami dela. Na
razredni stopnji pričnemo s predavanji o zdravem načinu življenja, o negi telesa in zob (čiščenje
zob v šoli). Učenci od 1. do 5. razreda ter otroci iz vrtca so vključeni v tekmovanje za zdrave
zobe, ki ga organizira ZC Ptuj. Za učence od 6. do 9. razreda organiziramo predavanja o AIDSu, spolni vzgoji, razvadah, drogah, zdravih zobeh, medsebojnih odnosih, nasilju, cepljenju proti
virusu HPV za deklice v 6. razredu … Tej tematiki posvečamo pozornost tudi pri pouku
biologije, domovinske in državljanske kulture in etike, pri razrednih urah in dnevih dejavnostih.
V šolah navajamo učence k umivanju rok pred jedjo in po uporabi stranišč že v 1. VIO pri
rednem pouku in v času podaljšanega bivanja. Učenci se lahko vsak odmor odžejajo z vodo,
ponujeni pa so jim tudi jabolka in kruh.
36
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Učence spodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam s pomočjo sheme šolskega sadja in
zelenjave (SŠS). Ukrep SŠS bomo v letošnjem letu nadgradili z internim projektom Minutke
za zdravje, v okviru katerega bomo učence šole Videm seznanjali z zanimivostmi, zdravilnimi
učinki, s poreklom sadja in zelenjave, ki ga učenci uživajo v okviru SŠS, ter različnimi
razgibalnimi vajami.
Šola je bila sprejeta v slovensko in istočasno mednarodno mrežo ZDRAVIH ŠOL. Zdrava šola
poskuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija
različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje
telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.
1.15.11 Varnost na šoli
Šole so urejene tako, da so učenci v njih varni in se dobro počutijo. V šoli velja šolski red. Šola
ima izdelan prometnovarnostni načrt. Šola se povezuje s policijsko postajo, da omogoči
učencem varen prihod in odhod. Ob začetku šolskega leta je organizirano posebno dežurstvo
na prehodih za pešce pred šolami, ki ga izvajajo Policijska postaja Podlehnik in SPV občine
Videm. Na skupnih roditeljskih sestankih policist staršem predstavi varno pot v šolo, z učenci
1. in 2. razreda pa opravi sprehode po bližnji okolici šole in jih pouči o pravilnem obnašanju v
prometu in varnih šolskih poteh. Učenci in predšolski otroci dobijo rumene rutice, kapice in
odsevne trakove.
Učenci so v vseh razredih poučeni o prometni vzgoji. V 5. razredu opravljajo kolesarski izpit
in so vključeni v vseslovenski projekt Policist Leon svetuje. 4. razred se udeležuje tudi
Varnostne olimpijade. V 9. razredu opravljajo izpit za vožnjo s kolesi z motorjem v izvedbi
avtošole in SPV občine Videm.
Šola se vključuje v vse preventivne akcije, ki jih pripravljajo policijske postaje za večjo varnost
učencev.
Prihodi in odhodi učencev, šolski prevozi:
Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi, ki jih shranijo na šolskem
dvorišču v kolesarnici.
Za učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, in učence, katerih
varnost je ogrožena na poti v šolo, če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med nevarne
relacije, je organiziran brezplačni šolski ali redni prevoz avtobusnega podjetja ARRIVA.
Učenci imajo brezplačne letne vozovnice.
Po končanem pouku (tega ne končajo vsi hkrati) učenci čakajo na avtobus na šolskem
avtobusnem postajališču. Za učence, ki morajo po pouku čakati na avtobus, je organizirano
varstvo vozačev. Učenci vozači se ravnajo po določenem redu na avtobusnih postajah in v
avtobusu.
Za varnost učencev skrbijo tudi dežurni učitelji na šolskem avtobusnem postajališču.
37
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Vozni red za OŠ Videm in podružnico Sela:
V ŠOLO
IZ ŠOLE
MAJSKI VRH, VAREJA (Lovski
dom), DRAVINJSKI VRH
6.50 (šolska linija)
14.45 (šolska linija)
JUROVCI, POPOVCI, DOLENA
6.35 (šolska linija)
13.05 (šolska linija)
SELA, LANCOVA VAS, TRŽEC
(Dolena)
LANCOVA VAS, SELA,
AVGUŠTIN, POPOVCI,
JUROVCI, TRŽEC
7.50 (šolska linija)
13.55 (šolska linija) – Dolena
SOVIČE, DRAVCI, VAREJA
7.18 (redna linija)
12.34 (redna linija)
7.59 (redna linija)
13.54 (redna linija)
9.09 (redna linija)
14.00 (šolska linija)
14.45 (šolska linija) – Dolena
14.44 (redna linija)
14.45 (šolska linija)
SUHA VEJA, POBREŽJE
7.28 (redna linija)
12.07 (redna linija)
8.18 (redna linija)
13.05 (šolska linija)
9.38 (redna linija)
13.55 (šolska linija)
14.27 (redna linija)
14.45 (šolska linija)
15.17 (redna linija)
ŠTURMOVCI
7.15 (šolska linija)
14.45 (šolska linija)
TRNOVEC
7.00 (šolska linija)
14.20 (šolska linija)
38
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Šola Leskovec:
V ŠOLO
IZ ŠOLE
REPIŠČE, MALI OKIČ,
6.50
15.15
SPODNJI LESKOVEC,
(šolska linija)
(šolska linija)
AVGUŠTIN,
7.15
15.35
ZVELIČARJEVA KAPELA,
(šolska linija))
(šolska linija)
PODLEHNIK BREG,
7.50
15.05
TRDOBOJCI
(šolska linija)
(šolska linija)
SOVIČE,
7.39 (redna linija)
14.14 (redna linija)
SPODNJI LESKOVEC
8.24 (redna linija))
14.57 (redna linija)
SPODNJI LESKOVEC – kapela
LOŽINA, SKORIŠNJAK-OKIČ
15.04 (redna linija)
VELIKA VARNICA,
7.05 (redna linija)
12.49 (redna linija)
MALA VARNICA
7.50 (redna linija)
14.05 (redna linija)
14.59 (redna linija)
15.44 (redna linija)
Šola Sela
JUROVCI, POPOVCI, DOLENA,
SELA, LANCOVA VAS, TRŽEC
…
6.35 (šolska linija)
(Dolena)
LANCOVA VAS, SELA,
DOLENA, POPOVCI, JUROVCI,
TRŽEC
7.50 (šolska linija)
… LANCOVA VAS, SELA …
7.15 (redna linija)
TRNOVEC – SELA
6.55 (šolska linija)
13.55 (šolska linija – tudi
Dolena)
14.45 (šolska linija – tudi
Dolena)
13.05 (šolska linija)
14.15 (šolska linija)
39
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Požarna varnost – v mesecu požarne varnosti skupaj s krajevnimi gasilskimi društvi izvedemo
evakuacijo šole in predstavitev dejavnosti gasilcev.
1.15.12 Program povezovanja šole z okoljem
Šola je odprta ustanova za starše in za zainteresirano javnost. Prireja proslave in druge
prireditve, ki so namenjene tudi širšemu okolju. Vključuje se v vse prireditve in različne
dejavnosti, ki se organizirajo v kraju.
Šola sodeluje z različnimi fakultetami, saj nudi študentom možnost opravljanja obvezne prakse
in pripravništva. Zelo tesno je sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, OE Maribor, pri nudenju
strokovne pomoči pedagoškim delavcem, pri izvedbi stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter
pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Šola sodeluje tudi z ostalimi institucijami, ki so v
širšem okolju šole (Občina Videm, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Center
za socialno delo Ptuj, JZ Zdravstveni dom Ptuj in ambulanta Videm, Policijska postaja
Podlehnik, Svetovalni center Maribor, Dispanzer za mentalno zdravje Maribor, Center za sluh
in govor, Zavod za zaposlovanje, CID, srednje šole, prevozno podjetje Arriva, Štajerska d.d.,
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj…).
1.15.13 Šolska knjižnica
Delo v šolski knjižnici je dejavnost, s katero pomaga osnovna šola uresničevati vzgojnoizobraževalno funkcijo, s tem da učiteljem in učencem nudi podporo za kakovosten potek
vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli.
V šolski knjižnici se izvajajo naslednje dejavnosti:
- organiziranje in postavitev knjižnične zbirke primerno učencem in delavcem šole;
- posodabljanje knjižnične zbirke z ustreznim gradivom in odpisom neustreznega gradiva;
- izvajanje bibliopedagoškega dela, ki zajema individualno motiviranje, svetovanje,
usmerjanje, in vzgajanje učenca in bralca;
- usmerjanje in pomoč učencem pri iskanju ustreznega gradiva ter vzgoja bralca za
samostojno iskanje želenega gradiva;
- izvajanje knjižničnih informativnih znanj za vse učence (skupinsko in posamično);
- širjenje literarnega obzorja učencev;
- razvijanje bralne kulture preko bralnih in pravljičnih uric ter tematskih razstav;
- vzgoja bralca za branje v učnem procesu učenje ter branje v prostem času za osebno
obogatitev in čustveno in socialno zorenje;
- pomoč pri informacijskem opismenjevanju učencev;
- pomoč pri iskanju informacij in gradiva za seminarsko in raziskovalno delo pri pouku;
- organizacija izposoje ter vračanja učbeniškega gradiva;
- podpora pedagoškim delavcem idr.
Ob naštetih dejavnostih bomo izvajali tudi slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz, razgovore
za bralno značko od 6. do 9. razreda, pripravili zaključno prireditev s podelitvijo priznanj za
40
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
osvojeno bralno značko, nadaljevali pa bomo tudi s knjižničarskim krožkom in pravljičnimi
jutri v oktobru (mesec šolskih knjižnic), decembru (praznični december) in aprilu (praznik
knjige). Za učence bomo pripravljali tudi literarne uganke in tematske razstave. Sedmošolci
bodo vključeni v projekt Rastem s knjigo. Spomnili se bomo obletnic rojstva in smrti pisateljev,
pesnikov in drugih kulturnih delavcev s priložnostnimi razstavami njihovih del. Obeležili bomo
8. september – mednarodni dan pismenosti, 26. september – evropski dan jezikov, 31. oktober
– dan reformacije, 8. februar – slovenski kulturni praznik, 2. april – mednarodni dan knjig za
otroke in 23. april – svetovni dan knjige.
1.15.14 Učbeniški sklad
Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo
komplete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS.
Če učenci učbenike uničijo, so v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni
plačati ustrezen znesek odškodnine. Vodja učbeniškega sklada je Iztok Roškar.
41
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Delavci šole
V. d. RAVNATELJA
POMOČNICI V. D. RAVNATELJA
VODJI PODRUŽNIC
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Ime in priimek
Mag. Robert Murko
Frančiška Novak
Vida Rižner
Marjana Srdinšek
Claudia Beguš Mihelič
Barbara Ambrož
Frančiška Novak
Ksenija Samojlenko
Tamara Vamberger
UČITELJICE DODATNE
STROKOVNE POMOČI
KNJIŽNIČARKE
RAČUNALNIČARKI
Barbara Ambrož
Ksenija Samojlenko
Tamara Vamberger
Mobilna služba
Vesna Voglar Pulko
Aninia Kodrič
Marija Božičko
Klementina Orešek / Nataša
Brodnjak
UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Olga Zelenik
Mojca Repič
Lidija Kosar
Manja Vinko
Marija Božičko
Alenka Pernat
Janja Gjurasek
Marjana Notersberg
Darja Ostroško
Anica Topolovec
Mateja Gabrovec, Lidija Kosar,
Aleksandra Vidovič
za šolo
za vrtec
Leskovec
Sela
socialna pedagoginja
(Videm, Sela)
socialna delavka (Videm)
pedagoginja (Leskovec,
Videm, vrtec Leskovec)
pedagoginja (vrtec
Videm, Sela)
socialna pedagoginja
pedagoginja
pedagoginja
defektologinja
Videm
Leskovec
Sela
Videm,
Leskovec, Sela
Razred
RP
RP
druga strokovna delavka
OPB
RP
RP
RP
RP
RP
RP
1. a
1. b
1. r.
1. r.
1. d/2. d
druga strokovna delavka
1. e/2. e
druga strokovna delavka
2. a
2. b
OPB
2. r.
42
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Boštjan Petrovič
Biserka Selak
Gorazd Černila
Maja Belčič Kralj
Marija Šosterič
Stanka Vogrinec
Mirjana Žlahtič
Nataša Varnica
Danica Tili
Marija Šmigoc, Helena Šegula
Claudia Beguš Mihelič
Petra Hadler
Ksenija Širovnik
Marko Kunčnik, Iztok Roškar, Marija
Srdinšek
Dragica Majhen
Stanka Veršič
Mateja Gabrovec
Aleksandra Kukovič
Dejan Štuhec
Iztok Roškar
Aleksandra Vidovič
Petra Fošnarič
Zdenka Žvajkar
Darja Petek
Marko Kunčnik
Gorazd Černila
Damjana Hliš
Anton Kovačec
Mateja Krajnc
Klementina Orešek/Nataša Brodnjak
Beno Repič
Marija Srdinšek
Helena Šegula
Marija Šmigoc
Jože Šoštar
Polonca Vindiš/Matjaž Klasinc
Vesna Voglar Pulko
RP
RP
OPB
RP, OPZ
RP
RP
RP
RP
RP
OPB
RP
OPB
RP
3. a
3. b
3. r.
3. d/4. d
3. e/4. e
4. a
4. b
5. a
5. b
4. r./5. r.
5. d
1.–5. d
5. e/6. e
OPB
1.–5. e
SLJ, GOS, DKE, SPH, NAR
TJA
Spremljevalka OPP, GUM
TJA
GUM, MPZ, OPZ, GLP
NE2, NI1,NITJN, SLJ, OPB
LUM, LS 1, 2, 3, TIS, OPB
TJA
MAT
BIO, KEM, POK
LUM, LS 2, 3, JV, OPB L
ŠPO, NŠPO, OPB
SLJ, FIE
TIT, NAR, OGL, OGK, DIP,
NTIT, SLZ
SLJ, MPZ, OPZ, HI1
MAT, ROM, NRAČ,
računal.
Zdrav življenjski slog (ZŽS)
ZGO, GEO, DKE, OPB
FIZ, MAT, OPB
MAT, OPB
ŠPO, ŠZZ, IŠP
GEO, ZGO
SLJ, knjižničarka
6. a
6. b
6. b
7. a
7. b
7. e
8. a
8. b
8. e
9. a
9. e
sorazrednik 9. a
sorazredničarka 6. b
sorazredničarka 8. b
sorazredničarka 6. a
sorazrednik 7. a
sorazrednik 7. b
sorazredničarka 8. a
43
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI
RAČUNOVODKINJA
POSLOVNA SEKRETARKA
POSLOVNA SEKRETARKA IN
RAČUNOVODKINJA
ADMINISTRATORKA IN
KNJIGOVODJA
Renata Samec
Silva Anzelc
Doris Bezjak
Maja Ratajc
TEHNIČNO OSEBJE
HIŠNIKA
KUHARICE
ČISTILKE
Radovan Ferš
Janko Merc
Romana Dajnko
Martina Kardinar
Daniela Krajnc
Marjana Peršuh
Irena Vidovič
Jožica Emeršič
Dragica Erhatič
Marica Galinec
Ida Hojsak
Jožica Hrženjak
Marija Pišec
Ivanka Roškar
Marija Rozinger
Ivanka Vidovič
44
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3 VRTEC
V vrtcu Sonček otrokom omogočamo delovno in ustvarjalno klimo, okolje v katerem se otroci
dobro počutijo in kjer lahko razvijajo svoje sposobnosti ter se učijo drug od drugega. Ne glede
na socialno in kulturno poreklo, spol, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, jim
dajemo možnost za optimalen razvoj. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti
posameznika. Skrbimo za uresničevanje temeljnih pravic otrok in staršev.
Naša vzgoja temelji na strpnosti, razumevanju, prijateljstvu, iskrenosti in občutku do
sočloveka. Naša temeljna naloga je kakovostno izvajanje vzgoje, varstva, izobraževanja,
prehrane in nege otrok.
S sproščeno igrivostjo in z vedrim vzdušjem bomo ustvarjali vrtec, v katerem se bodo otroci
dobro počutili in vanj radi zahajali.
3.1 Podatki o vrtcu
Vrtec deluje v sklopu Osnovne šole Videm.
Centralni vrtec SONČEK je pod okriljem zavoda Osnovne šole Videm, s sedežem na Vidmu
pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju.
Na podružnični šoli SELA deluje vrtec ZVEZDICE, s sedežem na Selih 33, 2324 Lovrenc na
Dravskem polju.
Na podružnični šoli Leskovec deluje vrtec MAVRICA, s sedežem v Zg. Leskovcu 10, 2285 Zg.
Leskovec.
Vrtec obiskuje 177 otrok iz občine Videm.
3.2 Organiziranost in obseg
VRTEC SONČEK
V našem vrtcu deluje v šolskem letu 2014/15 šest oddelkov, ki izvajajo dnevni program vzgoje
in varstva. Vključenih je 111 otrok.
SONČEK
1. starostno obdobje 1 leto–2 leti
1. starostno obdobje 1 leto–3 leta
kombinirani oddelek 2 leti–4 leta
2. starostno obdobje 4 leta–5 let
2. starostno obdobje 5–6 let
Vrtec posluje od 5.30 do 16.00.
Število oddelkov
1
1
2
1
1
Število otrok
14
12
38
23
24
45
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
VRTEC MAVRICA
Izvaja se dnevni program vzgoje in varstva. Vrtec obiskuje 33 otrok.
MAVRICA
kombinirani oddelek 1 leto–4 leta
2. starostno obdobje 3 leta–6 let
Vrtec posluje od 5.30 do 16.00.
število oddelkov
1
1
število otrok
12
21
VRTEC ZVEZDICE
Izvaja se dnevni program vzgoje in varstva. Vključenih je 33 otrok.
ZVEZDICE
kombinirani oddelek 1 leto–4 leta
1. starostno obdobje 3 leta–6 let
Vrtec posluje od 5.30 do 16.00.
število oddelkov
1
1
število otrok
12
21
Vrtec obiskujejo otroci, ki potrebujejo celodnevno vzgojo in varstvo. Vrata vrtcev so zaradi
varnosti otrok med 8.15 in 12.00 zaklenjena. Zaradi nemotenega dela se na telefon ne oglašamo
med 8.15 in 12.00. Odsotnost otroka naj se sporoči do 8.15. V nasprotnem primeru se
zaračunajo stroški prehrane.
3.3 Organi upravljanja in strokovni organi
3.3.1 RAVNATELJ
Vršilec dolžnosti ravnatelja: mag. Robert Murko
3.3.2 POMOČNICA RAVNATELJA
Vzgojiteljica: Vida Rižner
3.3.3 SVET STARŠEV
V vrtcu Sonček na Vidmu so predstavniki v svetu staršev naslednji starši: Sonček – Albina
Drevenšek, Zvezdice – Martina Krajnc, Oblaček – Mojca Stramič, Mavrica – Maja Šori, Luna
– David Veselič, Snežinke – Gordana Bedrač.
Enota Mavrica, Leskovec: Oranžna skupina – Nina Emeršič, Zelena skupina – Damjana Cebe.
Enota Zvezdice, Sela: Modra skupina – Barbara Rajh, Rumena skupina – Matjaž Muzek.
46
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.3.4 STROKOVNI ORGANI
Vzgojiteljski zbor
Vodja: Vida Rižner
3.4
Razporeditev oddelkov, število otrok v oddelkih in strokovnih
delavcev
3.4.1 ODDELKI IN ŠTEVILO OTROK:
VRTEC SONČEK:
1. starostno obdobje:
oddelek 1 leto–2 leti
oddelek 1 leto–3 leta
14 otrok – skupina SONČEK
12 otrok – skupina ZVEZDICE
kombinirani oddelek:
oddelek 2 leti–4 leta
oddelek 2 leti–4 leta
19 otrok – skupina OBLAČEK
19 otrok – skupina MAVRICA
2. starostno obdobje:
oddelek 4 leta–5 let
oddelek 5–6 let
23 otrok – skupina LUNA
24 otrok – skupina SNEŽINKE
VRTEC MAVRICA:
kombinirani oddelek:
oddelek 1 leto–4 leta
12 otrok – ORANŽNA skupina
2. starostno obdobje:
oddelek 3 leta–6 let
21 otrok – ZELENA skupina
VRTEC ZVEZDICE:
kombinirani oddelek:
oddelek 1 leto–4 leta
12 otrok – MODRA skupina
2. starostno obdobje:
oddelek 3 leta–6 let
21 otrok – RUMENA skupina
Vsi otroci so vključeni v dnevni program vzgoje, ki traja od 6 do 9 ur. Zajema vzgojo, varstvo,
prehrano s tremi obroki (zajtrk, kosilo, malica). Vedno imajo na razpolago kruh, sadje in
napitek.
47
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.4.2 STROKOVNI DELAVCI V ODDELKIH
VRTEC SONČEK:
1. starostno obdobje:
SKUPINA SONČEK
vzgojiteljica: SANDA KANDRIČ
vzgojiteljica: VIDA RIŽNER
pomočnica vzgojiteljice: BARBARA MARINIČ
SKUPINA ZVEZDICE
vzgojiteljica: BRIGITA PLOHL
pomočnica vzgojiteljice: MARJETA ERHATIČ
dodatna oseba v 1. starostnem obdobju: ZDENKA ČEH
kombinirani oddelek:
SKUPINA OBLAČEK
vzgojiteljica: KARMEN AUER
pomočnica vzgojiteljice: SMILJANA ŠTRUCL
SKUPINA MAVRICA
vzgojiteljica: MARIJA VAUPOTIČ
pomočnica vzgojiteljice: BARBARA MURKO/ANEJA CAFUTA
2. starostno obdobje:
SKUPINA LUNA
vzgojiteljica: POLONA HUZJAN
pomočnica vzgojiteljice: NATALIJA HLIŠ
SKUPINA SNEŽINKE
vzgojiteljica: ANA TRAFELA
pomočnica vzgojiteljice: URŠKA TIKVIČ/TEA JERENKO
48
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
VRTEC MAVRICA:
kombinirani oddelek:
ORANŽNA SKUPINA
vzgojiteljica: ŽANA VRAZ/TADEJA TEŽAK
pomočnica vzgojiteljice: HELENA PETROVIČ
2. starostno obdobje:
ZELENA SKUPINA
vzgojiteljica: KRISTINA ORLAČ
pomočnica vzgojiteljice: PETRA STOKLAS
dodatna oseba: SMILJANA ŠTRUCL
VRTEC ZVEZDICE:
kombinirani oddelek:
MODRA SKUPINA
vzgojiteljica: SONJA VALANT GODEC
vzgojiteljica: DARIJA GLAZER
pomočnica vzgojiteljice: VESNA HORVAT
spremljevalka otroku s posebnimi potrebami: BRIGITA NAHBERGER
2. starostno obdobje:
RUMENA SKUPINA
vzgojiteljica: VIOLETA FLAJS
pomočnica vzgojiteljice: DARJA MERKUŠ
DRUGO OSEBJE V VRTCU
SVETOVALNA SLUŽBA:
Tamara VAMBERGER – Videm, Sela
Ksenija SAMOJLENKO – Leskovec
Kot pomoč pri uresničevanju razvojnih ciljev bodo svetovalne delavke v posameznem vrtcu na
razpolago v dogovorjenem času.
Za administrativna dela, prehrano, čistočo in hišniška opravila v celoti skrbijo delavci, ki delajo
tudi v šoli. Za sestavo jedilnikov in higienski minimum je zadolžena TAMARA
VAMBERGER.
49
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.5 Vzgojni program
3.5.1 CILJI IN NAČELA V VRTCU
Vrtec izvaja vzgojno delo po programu KURIKULUMA ZA VRTCE, ki je nacionalni
dokument in je namenjen vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev ter omogoča strokovno
načrtovanje in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. Ta se na ravni izvedbenega kurikuluma
razvija in spreminja, pri tem pa se upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacija
življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v okolje. Kurikulum vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo
v naslednja področja: GIBANJE, JEZIK, UMETNOST, DRUŽBA, NARAVA,
MATEMATIKA.
CILJI
GIBANJE
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.
 Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti.
 Spodbujanje gibalnega razvoja otrok (razvijanje ravnotežja, izvajanje naravnih oblik
gibanja: hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plazenje ter različne spretnosti z žogo).
JEZIK
 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
 Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija …).
 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke.
DRUŽBA
 Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.
 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti
in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved …
 Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja.
 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
UMETNOST
 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti (plesni, glasbeni, likovni, dramski).
 Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti.
MATEMATIKA
 Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.
 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
NARAVA
 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
 Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
NAČELA: demokratičnosti in pluralizma, enakih možnosti in upoštevanja različnosti med
otroci ter multikulturalizma, omogočanje izbire in drugačnosti, uravnoteženosti aktivnega
učenja, načelo razvojnoprocesnega pristopa, sodelovanje s starši in z okoljem, spoštovanje
zasebnosti in intimnosti, horizontalne in vertikalne povezanosti.
50
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.5.2 DNEVNI RED VRTCEV
1. starostno obdobje:
5.30–8.15
sprejem otrok
8.15–9.00
zajtrk in nega
9.00–11.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem
11.00–12.00 priprava na kosilo in kosilo, nega
12.00–13.30 počitek otrok
13.30–14.00 malica in nega
14.00–16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok
kombinirani oddelek:
5.30–8.15
sprejem otrok
8.15–9.00
zajtrk in nega
9.00–11.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem
11.00–12.00 priprava na kosilo in kosilo, nega
12.00–13.30 počitek otrok
13.30–14.00 malica in nega
14.00–16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok
2. starostno obdobje:
5.30–8.15
sprejem otrok
8.15–9.00
zajtrk
9.00–11.30 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem
11.30–12.00 priprava na kosilo in kosilo
12.00–13.30 aktiven, pasiven počitek otrok
13.30–14.00 malica
14.00–16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok
Skupine se združujejo zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja ob manjšem številu
otrok ob jutranjem sprejemu in odhodu otrok.
Združujejo pa se tudi ob praznikih in med šolskimi počitnicami, t.j. med jesenskimi
počitnicami, božično-novoletnimi prazniki, zimskimi počitnicami, prvomajskimi prazniki in
poletnimi počitnicami.
Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
51
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.6 OBLIKE VZGOJNEGA DELA ZA OTROKE IN ZADOLŽITVE
STROKOVNIH DELAVK
VRTEC SONČEK:
Temeljna vedenja o razvoju otroka in učenja v predšolskem obdobju nam omogočajo, da
načrtujemo dejavnosti z raznovrstnimi vsebinami in temu primernimi metodami in oblikami
skladno s starostjo in sposobnostjo posameznika ter s skupino otrok kot celoto in njihovimi
sposobnostmi – dosegamo cilje Kurikuluma za vrtce. V okviru celodnevne vzgoje in varstva
predšolskih otrok pa so otrokom ponujene še dodatno popestrene dejavnosti
SEPTEMBER:
- uvajalni mesec, sprejem otrok, seznanitev z novim okoljem, pričakovanje
»tetke« Jeseni (tetka« Jesen: Smiljana ŠTRUCL)
OKTOBER:
- praznovanje jeseni, vsebine na ta letni čas
NOSILKE: vse strokovne delavke
- dekoracija v jeseni: Zdenka ČEH
- od 6. do 10. oktober 2014 – teden otroka: ZA RAZIGRANO IN USTVARJALNO
OTROŠTVO, otrokom popestrene dejavnosti
- jesenski piknik – ustvarjalne delavnice
NOSILKE: vse strokovne delavke
- plavalni tečaj za skupino Snežinke
NOSILKA: Ana TRAFELA
NOVEMBER:
- ustvarjalna delavnica – BAZAR
NOSILKE: vse strokovne delavke
DECEMBER:
- pričakovanje božiča in novega leta ter »babice« zime (izdelovanje voščilnic, zimske
vsebine, obisk Božička), novoletni bazar, namenjen nakupu otroških rekvizitov
NOSILKE: vzgojiteljice
»Babica« Zima: Tea JERENKO
- zimska dekoracija: Natalija HLIŠ
- skupno srečanje staršev in otrok ob veselem decembru, delavnice
NOSILKE: strokovne delavke, gledališko predstavo pripravijo starši
FEBRUAR:
- praznujemo slovenski kulturni praznik 8. februar (obisk knjižnice, ure pravljic,
ustvarjalne delavnice, učimo se lepega ravnanja s knjigo …)
NOSILKE: vse strokovne delavke
- predstava za otroke v izvedbi vzgojiteljic
NOSILKA: Ana TRAFELA
- skupaj se veselimo pusta (rajamo, izdelujemo maske, se fotografiramo, mlajši si
priredijo svojo povorko, starejši skupini se udeležita otroške povorke v Ptuju in povorke
na Vidmu)
52
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
NOSILKE: vse strokovne delavke
- klovnska predstava: Ana TRAFELA, Tea JERENKO
MAREC:
- vsebine na temo starši – MAMA, izdelovanje darilc, voščilnic, pričakovanje pomladi
NOSILKE: vse strokovne delavke
- pomladna dekoracija: Barbara MARINIČ
- skupna prireditev ob MATERINSKEM DNEVU
NOSILKI: Brigita PLOHL, Marija VAUPOTIČ
APRIL:
- dejavnosti ob tednu knjige, knjižni sejem
NOSILKA: Karmen AUER
MAJ:
- izleti otrok
NOSILKE: strokovne delavke po oddelkih
JUNIJ:
- DAN VRTCA – skupni piknik za vse otroke vrtca na igrišču vrtca
- zaključna srečanja za starše in otroke bodo po oddelkih v organizaciji strokovnih delavk
(program) in staršev (družabni del)
NOSILKE: strokovne delavke po oddelkih
- dekoracija v poletnih mesecih: Marjeta ERHATIČ
VRTEC MAVRICA, ZVEZDICE:
SEPTEMBER:
- uvajalni mesec, sprejem otrok, spoznavanje novih prijateljev, novo okolje;
- pričakovanje »tetke Jeseni« (Petra STOKLAS – vrtec Mavrica,
Vesna HORVAT – vrtec Zvezdice);
OKTOBER:
- praznovanje jeseni
- od 6. do 10. oktober 2014 – teden otroka: ZA RAZIGRANO IN USTVARJALNO
OTROŠTVO;
- kostanjev piknik z ustvarjalnimi delavnicami – srečanje staršev in otrok
NOSILKE: strokovne delavke
- dekoracija jeseni: Tadeja TEŽAK (vrtec Mavrica)
Darja MERKUŠ (vrtec Zvezdice)
- plavalni tečaj za starejše otroke Zelene (vrtec Mavrica, nosilka Kristina Orlač) in
Rumene (vrtec Zvezdice, nosilka Violeta Flajs) skupine
NOVEMBER:
- ustvarjalna delavnica – BAZAR (vrtec Zvezdice)
NOSILKE: vse strokovne delavke
DECEMBER:
- v pričakovanju dobrih mož, voščilnice, okraski, skupno srečanje staršev in otrok, starši
pripravijo gledališko predstavo za otroke (vrtec Mavrica, Zvezdice)
- priprava programa ob Božičku za zunanje otroke v okviru občine (vrtec Mavrica)
53
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
NOSILKI: Petra STOKLAS, Helena PETROVIČ
- srečanje z babicami in dedki (vrtec Mavrica)
NOSILKE: vse strokovne delavke
- zimska dekoracija: Petra STOKLAS (vrtec Mavrica), Sonja VALANT GODEC (vrtec
Zvezdice)
- ustvarjalna delavnica – BAZAR (vrtec Mavrica)
NOSILKE: vse strokovne delavke
FEBRUAR:
- obisk knjižnice, ustvarjalne delavnice, pravljice, lep odnos do slikanic
- pust – pustna povorka v kraju (vrtec Mavrica)
NOSILKE: vse strokovne delavke
MAREC:
- moja mamica, družina (darila, voščilnice …)
- prireditev ob MATERINSKEM DNEVU
NOSILKA:
Kristina ORLAČ, Tadeja TEŽAK (vrtec Mavrica)
Violeta FLAJS (vrtec Zvezdice)
- OČKOV DAN: strokovne delavke (vrtec Mavrica)
- pomladna dekoracija: Kristina ORLAČ (vrtec Mavrica)
Violeta FLAJS (vrtec Zvezdice)
APRIL:
- aktivnosti ob tednu knjige
NOSILKA: Tadeja TEŽAK, Kristina ORLAČ (vrtec Mavrica), Darija GLAZER (vrtec
Zvezdice)
- sodelovanje na razstavi pisanic v kraju (Moja pisanka)
NOSILKI: Tadeja TEŽAK, Helena PETROVIČ (vrtec Mavrica)
MAJ:
- izleti otrok
NOSILKE: vzgojiteljice po oddelkih
JUNIJ:
- DAN VRTCA – skupni piknik za vse otroke na vrtčevskih igriščih ob dnevu vrtca,
- zaključna srečanja za starše in otroke bodo po oddelkih v organizaciji strokovnih delavk
(program) in staršev (družabni del)
NOSILKE: strokovne delavke (vrtec Mavrica, Zvezdice)
- poletna dekoracija: Helena PETROVIČ (vrtec Mavrica)
vse strokovne delavke (vrtec Zvezdice)
3.6.1 PROJEKTI
VRTEC
Sonček
Zvezdice
Mavrica
Sonček
PROJEKT
Športni sonček
Od tkanine do obleke v
lahkotni svet
NOSILKE
TRAFELA
GLAZER
ORLAČ
PLOHL
VAUPOTIČ
54
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Zvezdice
Mavrica
FLAJS
ORLAČ, TEŽAK
VRTEC SONČEK, MAVRICA, ZVEZDICE
Bralni palček
Lutkovne in
dramske
predstave
strokovnih delavk
Izlet otrok
Športne
aktivnosti v
telovadnici
Jesenski piknik z
ustvarjalnimi
delavnicami
Novoletna
praznovanja,
obdarovanje
Praznični bazar
Mini maturanti
Skupni piknik za
vse otroke po
enotah
Zaključna
srečanja za starše
in otroke po
oddelkih
Zobozdravstvena
vzgoja
SKUPINA
Zvezdice
Oblaček
Mavrica,
Luna,
Snežinke,
Zelena skupina,
Rumena skupina,
Modra skupina
vse
vse
2. starostno
obdobje
ČAS
oktober 2014–
junij 2015
VRTEC
Sonček
Mavrica
Zvezdice
občasno po
LDN
Sonček
Mavrica
Zvezdice
maj 2015
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček,
Mavrica,
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Zvezdice
Mavrica
Sonček
Zvezdice
Mavrice
vzgojiteljice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
vzgojiteljice
po dogovoru s
šolo
vse
v tednu
otroka
vse
december
2014
vse
november
2014
starejši otroci
junij 2015
vse
dan vrtca –
junij 2015
vse
junij 2015
vsi otroci
celo šolsko
leto
NOSILKA
PLOHL
AUER
VAUPOTIČ
HUZJAN
TRAFELA
ORLAČ
FLAJS
GODEC, GLAZER
vzgojiteljice
vzgojiteljice
vzgojiteljice
vzgojiteljice
vzgojiteljice
TRAFELA,
ORLAČ,
FLAJS
vzgojiteljice
vzgojiteljice,
starši
55
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Pravljične urice
vsi otroci
Pevski zbor
starejši otroci
Igralni dan
vsi otroci
Lutkarstvo
starejši otroci
celo šolsko
leto
celo šolsko
leto
vsak petek
vsak petek
vsak petek
oktober 2014
– junij 2015
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
mesečna menjava,
vsi oddelki
STOKLAS
HORVAT
TRAFELA
GLAZER
vzgojiteljice
PLOHL
3.6.2 NADSTANDARDNI programi
Ti so financirani s strani staršev. Vanje se vključujejo otroci drugega starostnega obdobja.
SKUPINA
ČAS
Športna šola
Žogica nogica
starejši otroci –
4 leta do 6 let
oktober 2014 –
junij 2015
Plavalni tečaj
Snežinke,
starejši otroci
Zelene in
Modre skupine
oktober 2014
Plesne igrarije
starejši otroci –
3 leta do 6 let
oktober 2014–
junij 2015
Začetne urice
angleščine
starejši otroci –
4 leta do 6 let
oktober 2014–
junij 2015
pohodništvo
otroci vseh
skupin, skupaj
s starši
oktober 2014 junij 2015
VRTEC
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
Sonček
Mavrica
Zvezdice
IZVAJALEC/KA
Mojca REPIČ
Terme Ptuj
Aneja CAFUTA
Karmen MILOŠIČ
PD Naveza – Danilo
MILOŠIČ,
koordinatorka
Marija VAUPOTIČ
Vsi otroci so vključeni v oglede gledaliških predstav, ki jih bomo gostili v dvorani občine
Videm. Predstave bodo razporejene čez celo šolsko leto.
3.6.3 DODATNE ZADOLŽITVE DELAVCEV
VRTEC SONČEK:
- otroška publikacija, strokovna literatura: Natalija HLIŠ
- šolska internetna stran (vrtec): Karmen AUER
- zbiranje prisotnosti otrok (za prehrano): Zdenka ČEH
- urejanje knjižnice: Natalija HLIŠ
56
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
urejanje kabinetov: - likovni: SONČEK
- športni, glasbeni: ZVEZDICE
- odpadni material: OBLAČEK
- zunanji kabinet: LUNA
- zbornica: SNEŽINKE
- rojstni dnevi: Sanda KANDRIČ
- pravljične urice: mesečna menjava, vse skupine
-
VRTEC MAVRICA:
- urejanje kabineta: vse strokovne delavke
- skrb za knjige: vse strokovne delavke
- skrb za CD: vse strokovne delavke
- razstava v igralnici in šoli: vse strokovne delavke
- urejanje spletne strani: Tadeja TEŽAK
- pravljične urice: Helena PETROVIČ, Petra STOKLAS
VRTEC ZVEZDICE:
- pravljične urice: Vesna HORVAT
- otroška publikacija: Darija GLAZER
- urejanje spletne strani: Sonja VALANT GODEC
3.7 Razvojni cilji in prednostne naloge








Spodbujanje samostojnosti pri otrocih.
Otrokom omogočiti čim boljše predbralne zmožnosti, pritegniti otroke za jezikovno
komunikacijo ter pravilno izgovarjanje besed in spoznati pomen knjige.
Poskrbeti za čim prejšnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami, sodelovanje s
starši in svetovalno službo na otrokovi nadaljnji poti.
Ohraniti dobre odnose med strokovnimi delavkami, nadrejenimi in tehničnim osebjem.
Večje povezovanje otrok in odprtost med oddelki.
Skrbeti za rast in osebnostni razvoj strokovnih delavk in nadgraditi sodelovanje s starši.
Posredovanje in izmenjava znanj in izkušenj z dijaki, s študenti na šolski praksi in
pripravniki.
Zagotovitev raznolikega potrošnega in didaktičnega materiala.
Izmed navedenih ciljev v razvojnem načrtu 2010/2015 bo v tem šolskem letu poudarek na
naslednjih ciljih.
57
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.7.1 AKCIJSKI NAČRT 2014/2015
CILJ
DEJAVNOST
- MINUTKE ZA
GOVOR (izštevanke,
pravljične urice, stalni
dnevni kotiček za
pravljico, vaje za
artikulacijo, samostojno
pripovedovanje znanih
pravljic, izmišljenih
vsebin, večja uporaba
Otrokom
ponazoril, razvijanje
omogočiti čim
boljše predbralne grafomotorike – pravilna
drža pisal, večje
zmožnosti
omogočanje proste igre
in hkrati komunikacije)
- poudarek na
samostojnem
pripovedovanju
- spodbujanje idej otrok
za jezikovne minutke
- razločna izgovorjava
besed
- neformalna srečanja
Ohraniti dobre
- skriti prijatelj
odnose med
- sprotno reševanje
strokovnimi
težav, odprti pogovori
delavkami,
- medsebojna pomoč
nadrejenimi in
- načrtovanje v tandemu,
tehničnim
timu
osebjem
- primerna komunikacija
ODPRTA VRATA 1-krat mesečno:
 ZA IGRO
 ZA VODENE
DEJAVNOSTI
(oktober –
eksperimentiranje,
Večje povezovanje november – sprostitvene
otrok in odprtost
igre, december –
med oddelki
sončkova pekarna,
januar – dramsko-plesne
dejavnosti (pon.–pet.)
(predstavitev drugim
skupinam), februar –
ustvarjalne delavnice,
pustno rajanje, marec –
ustvarjalne delavnice na
NOSILKA
MERILA
Polona Huzjan,
vzgojiteljice
- opazovanje otrok
–pogovor v
tandemu
- evalvacija 2-krat
letno kolektivu
- povezanost
strokovnih delavk
med vrtcem in šolo
- izmenjava
opaženega pri
posamezniku –
poudarek pri
predšolskih otrocih
med samimi
vzgojitelji ter
učitelji
Žana Vraz,
vzgojiteljice
- sprotni pogovori v
tandemu, timu
- 2-krat letno
evalvacija v timu –
po posameznih
enotah, vrtcu
Brigita Plohl,
vzgojiteljice
- evalvacija po
posamezni
dejavnosti med
vzgojiteljicami
- spremljanje
zanimanja otrok za
posamezno
dejavnost
- zapisi vzgojiteljic
- poročanje 2-krat
letno za celoten
kolektiv
58
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
temo mama, prireditev
ob koncu projekta: OD
TKANINE DO
OBLEKE V
LAHKOTNI SVET
(končna prireditev:
modna revija), april –
jezikovni kotički, (vaje,
lutke, pravljice...), maj –
orientacijski pohod,
junij – piknik ob dnevu
vrtca)
- udeležba na seminarjih
predavanjih
- načrtovanje v tandemu
in timu
Skrbeti za rast in
osebnostni razvoj
strokovnih delavk
in nadgraditi
sodelovanje s
starši
Posredovanje in
izmenjava znanj
in izkušenj z
dijaki, študenti na
šolski praksi in
pripravniki
Dovolj sem velik,
da zmorem sam
- starši pripravijo
predstavo za otroke
- primerna – premišljena
komunikacija
- povezovanje staršev na
predavanjih, seminarjih,
delavnicah, pikniku
- upoštevanju primernih,
koristnih pobud,
predlogov
- spoznavanje
organizacije, nalog in del
strokovega delavca v
vrtcu
- neposredna vključitev v
vzgojno izobraževalno
delo
- seznanitev s
pravilnikom o varovanju
osebnih podatkov in
upoštevanjem etično
moralnega kodeksa
- težnja k samostojnosti:
pri dnevni rutini, igrireševanje konfliktov,
samozavedanje,
samostojnost v
komunikaciji
Sonja Valant
Godec,
vzgojiteljice
- anonimna anketa
pred koncem
šolskega leta
- analiza slišanega v
tandemu po
udeležbi
- evalvacija v timu
po udeležbi
- 2-krat letno
evalvacija v timu
- evalvacija po
posameznem
druženju
- zapisovanje
pobud, predlogov
po roditeljskih
sestankih in
analiziranje teh na
koncu šolskega leta
Violeta Flajs,
vzgojiteljice,
mentorice
- podpis izjave
- sprotni pogovori
in evalvacije po
nastopih
- evalvacija po
opravljeni šolski
praksi,
pripravništvu
Žana Vraz,
vzgojiteljice
opazovanje otrok,
pogovor v tandemu,
aktivi vzgojiteljic –
za samodisciplino
in postavljanje
meril za ponujeno
59
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
pomoč otrokom,
zahtev do otrok;
po starostnih
skupinah
Vsebine dejavnosti in cilje le-teh si bodo vzgojiteljice prilagajale glede na starostno skupino
otrok in njihove že pridobljene sposobnosti.
3.8 Sodelovanje s starši
Sodelovanje med starši in vrtcem je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to
sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje,
ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo.
3.8.1 PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV
Vsak oddelek ima svojega predstavnika, ki interese oddelka uveljavlja v svetu staršev vrtca
Videm.
Vrtec Sonček
Vrtec Mavrica
Vrtec Zvezdice
Albina DREVENŠEK
Martina KRAJNC
Mojca STRAMIČ
Maja ŠORI
David VESELIČ
Gordana BEDRAČ
Nina EMERŠIČ
Damjana CEBE
Barbara RAJH
Matjaž MUZEK
Tesnejše in prijetnejše sodelovanje s starši pa poteka na: vsakodnevni izmenjavi informacij,
mesečnih pogovornih urah, roditeljskih sestankih, srečanjih oziroma delavnicah.
Srečanja so informativnega, združevalnega in družabnega značaja (prireditve ob različnih
priložnostih …).
3.8.2 POGOVORNE URE
Vrtec Sonček
Vrtec Zvezdice
Vrtec Mavrica
prvi delovni TOREK
prvi delovni ČETRTEK
zadnji delovni ČETRTEK
16.00–18.00
16.00–18.00
16.00–18.00
Zaradi lažjega poteka pogovornih ure se starši predhodno vpišejo na listo.
60
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.8.3 SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK
Vrtec Sonček
2. september 2014
Vrtec Zvezdice
2. september 2014
Vrtec Mavrica
2. september 2014
5. maj 2015
7. maj 2015
7. maj 2015
Informativni roditeljski sestanek za starše otrok novincev iz vseh treh enot: 28. 8. 2014 v vrtcu
Sonček.
3.8.4 PREDAVANJE ZA STARŠE
SAMOSTOJNOST: Simona
vrtec Sonček, Zvezdice,
LEVC
Mavrica
2. september 2014
3.8.5 SREČANJE – DELAVNICE ZA STARŠE IN OTROKE
VRTEC
ČAS
TEDEN OTROKA –
Sonček
7. oktober 2014
ustvarjalne delavnice s
Zvezdice
9. oktober 2014
kostanjevim piknikom
Mavrica
9. oktober 2014
Sonček
2. december 2014
Prireditev ob veselem
Zvezdice
4. december 2014
decembru
Mavrica
11. december 2014
Božiček v sklopu Občine
Mavrica
18. december 2014
Sonček
november 2014
Bazar
Mavrica
december 2014
Zvezdice
november 2014
Šivanje pustnih kostumov
Mavrica
februar 2015
Prireditev ob materinskem
Sonček
marec 2015
dnevu
Zvezdice
26. marec 2015
Mavrica
26. marec 2015
Očkov dan
Mavrica
5. marec 2015
Sonček
datum odvisen od dogovora
Zaključna srečanja po
Zvezdice
s starši
oddelkih
Mavrica
Sodelovanje staršev v vzgojno-izobraževalnem delu:
- prinašanje odpadnega papirja,
- sodelovanje pri organizaciji piknika,
- pomoč pri izdelavi izdelkov za bazar,
- priprava gledališke predstave v veselem decembru,
- sodelovanje pri organizaciji izleta,
- pomoč pri šivanju.
61
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
3.9 Sodelovanje vrtca z okoljem
3.9.1 OŽJE OKOLJE
Otroci imajo v igralnicah na razpolago stalni kotiček dom, literarni kotiček, konstrukcijski,
lutkovni in kotiček z družabnimi igrami (2. starostno obdobje), v katere imajo vedno dostop in
možnost izbire. Drugi kotički so priložnostni. Kot skupen prostor koristijo avlo, ki služi
večnamensko (Sonček). Podrobneje bodo spoznali dom, prostore doma, v vrtcu, šoli, spoznali
osebe doma in v šoli, priložnostno uporabljali šolska igrišča, telovadnico, obiskali knjižnico,
računalniško učilnico, sodelovali s svetovalno službo.
3.9.2 ŠIRŠE OKOLJE
Na sprehodih bodo raziskovali naravo, ki nas obdaja, park, ribogojnico, športna igrišča, odvisno
od naravnih in družbenih danosti, ogled kulturnih prireditev v občinski dvorani, starejši tudi v
gledališču Ptuj, primerno tematiki se bodo srečali s policistom, z lovcem, obiskali ostarele na
domu, sodelovali s sosednjimi vrtci, zobozdravstveno ambulanto, ki poteka v sodelovanju z ZD
PTUJ, Občino Videm, Naš glas, Zavod za šolstvo RS, Policijsko postajo Podlehnik … Obiskali
bodo občinsko stavbo, trgovine, cvetličarno, potujočo knjižnico, ljudi, ki tam delajo.
3.10 Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev
V šolskem letu 2014/2015 bo kot prioritetni cilj poglobljeno izpopolnjevanje strokovnih
delavcev. To bomo uresničevali:
- z udeležbo na pedagoških konferencah,
- preko pedagoških pogovorov,
- s skupnim opazovanje otrok,
- s spremljanjem strokovne literature,
- z udeležbo na študijskih skupinah,
- z izobraževanjem na Pohorju (tema: TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI; 24. in 25.
oktober 2014),
- s seminarjem za kolektiv vrtca: Petra ŠKOF: IGRA ZA ŽIVLJENJE (igralna terapija)
– 24. 1. 2015;
- z nadaljevanjem šolanja oziroma dopolnjevanja izobrazbe – Sanda KANDRIČ,
Smiljana ŠTRUCL,
- z udeležbo strokovnih delavk na strokovni ekskurziji: 22. maj 2015.
3.11 Mentorstvo dijakom in študentom
Možnost mentorstva pri opravljanju praktičnega dela in praktičnih nastopov je omogočeno:
- dijakinjam in dijakom III. Gimnazije Maribor, predšolska vzgoja;
- odraslim, ki opravljajo prekvalifikacijo na Ljudski univerzi Ptuj;
- študentkam in študentom Pedagoške fakultete Maribor, predšolska vzgoja.
Mentorstva se bodo določala sproti, glede na potrebe posameznih ustanov.
62
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
POSLANSTVO:
Smo vrtec,
ki ima odprte dlani, srce in oči
za bivališče otroške igrivosti,
medsebojnega zaupanja in
skupne uspešnosti.
VIDEM, september 2014
Pomočnica ravnatelja za vrtce:
Vida Rižner
63
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
4 Opremljenost – potrebe za uresničitev programa šole in vrtca
4.1 Potrebe za šolsko leto 2014/2015
 VIDEM:
o učila,
o knjige za knjižnico,
o strokovna literatura,
o posodobitev računalniške opreme,
o posodobitev računalniške učilnice na OŠ Videm,
o interaktivne table za preostale razrede 1. VIO,
o garderobne omarice, III. del,
o omare za strokovno literaturo,
o vitrine za pokale,
o klima v mansardnih učilnicah in knjižnici,
o igrala za šolske otroke,
o pleskanje učilnic v 1. nadstropju,
o stoli v računalniški učilnici,
o oprema za delavnice proizvodno tehnične vzgoje – orodje,
o ureditev parka pri igriščih,
o atletska steza,
o nabava orodja za vzdrževanje,
o popravilo in vzdrževanje strojev za vzdrževanje šolske zgradbe in okolice.
 LESKOVEC:
o učila,
o knjige za knjižnico,
o strokovna literatura,
o posodobitev računalniške opreme v učilnicah,
o interaktivne table za preostale učilnice 1. VIO,
o garderobne omarice,
o igrala za šolske otroke,
o podaljšanje nadstreška ob vhodnih stopnicah v šolo (zaledenele stopnice v zimskem
času, nevarnost zdrsa),
o oprema za delavnice proizvodno tehnične vzgoje – orodje,
o atletska steza,
o brušenje in lakiranje parketa v učilnicah,
o pleskanje učilnic.
64
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
 SELA:
o učila,
o knjige za knjižnico,
o strokovna literatura,
o posodobljena računalniška oprema,
o senzorska luč na igrišče,
o telovadno orodje, pripomočki,
o projektor za 3./4. razred
o ura za učilnico 5. razreda
o sobni termometri za v učilnice
o brušenje in lakiranje parketa v učilnicah
o senzorska luč na igrišče,
o telovadno orodje, pripomočki,
o popravilo nadstreška pred vhodom v šolo
o zastave
o križi na oknih na južni steni in žaluzije, ki so zelo uničene
 PREDŠOLSKA VZGOJA
Vrtec Sonček Videm:
o dograditev vrtca,
o klima,
o mehčanje sanitarne vode,
o zamenjava dotrajanih varoval na notranjih vratih,
o majice, kape za mini maturante.
Vrtec Mavrica Leskovec:
o ureditev terase oziroma nadstreška,
o prenosni računalnik,
o ureditev sanitarij v Oranžni skupini,
o majice, kape za mini maturante.
Vrtec Zvezdice Sela:
o fotoaparat,
o prenosni računalnik,
o pleskarska dela v obeh igralnicah,
o gugalnica mreža, okrogla,
o športni pripomočki,
o majice, kape za mini maturante.
65
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
5 ZAKLJUČEK
Izvajanje letnega delovnega načrta bosta spremljala Svet zavoda in v. d. ravnatelja.
Za uspešno uresničitev letnega delovnega načrta je odgovoren v. d. ravnatelja.
LDN pripravila: Frančiška Novak
Odgovorna oseba: mag. Robert Murko
Oblikovanje: Peter Purg
Lektoriranje: Vesna Voglar Pulko
September 2014
66
Letni delovni načrt zavoda OŠ Videm
Delovni program OŠ Videm je potrdil Svet zavoda OŠ Videm na svoji seji dne __________.
Predsednica Sveta zavoda OŠ Videm
Claudia Beguš Mihelič
67