Predmet prodaje je oprema za izdelavo gumbov kot

REMIX d. o. o. – v stečaju
Kocbekova cesta 58
3202 Ljubečna
NA PODLAGI SKLEPA O PRODAJI, KI GA JE IZDALO OKROŽNO SODIŠČE V CELJU, DNE 18. 6. 2014, V
STEČAJNEM POSTOPKU ST 2696/2011 IN JE POSTAL PRAVNOMOČEN 4. 7. 2014, OBJAVLJA
JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB
(NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUD ZARADI PRODAJE NA PODLAGI NEPOSREDNIH POGAJANJ S
KUPCEM)
I. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je oprema za izdelavo gumbov kot celota, in sicer:
-
avtomatski stroj Futura za izdelavo gumbov,
avtomatski stroj Giusistandard,
stroj za izdelavo gumbov iz poliestra - Modatransfer Guisi,
stroj za izdelavo gumbov iz poliestra - Modatransfer Guisi,
stroj za razrez poliestrskih plošč – vertikalni,
stroj za izdelavo gumbov in razrez plošč iz poliestra – horizontalni,
odsesevalna naprava (sesalni kanal, dve platneni vreči, elektromotor) – v delu, v katerem bo možna
mehanska odstranitev brez nastanka škode na tujem premoženju,
manjši boben za vlivanje vzorcev iz poliestra.
Otvoritveno poročilo, objavljeno dne 21. 6. 2012, obsega slike strojev, ki so predmet prodaje.
Stečajni dolžnik ni zavezanec za DDV.
II. POGOJI PRODAJE
Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je
obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.
Predmet prodaje bo, na podlagi sklepa sodišča o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe, prodan najugodnejšemu
ponudniku, ki ga bo izbrala stečajna upraviteljica v postopku pisnih neposrednih pogajanj in je svojo ponudbo
oddal v postopku ne zavezujočega zbiranja ponudb pred začetkom neposrednih pogajanj.
Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne ali fizične osebe.
Varščina v višini 10 % ponujene cene se vplača do poteka roka za oddajo ponudb, na transakcijski račun
stečajnega dolžnika, odprt pri NLB d.d. Ljubljana, št. SI56 0254 5025 9815 993.
Rok za oddajo ponudb je 9. 9. 2014.
Ponudniki pisne ponudbe s povratnico pošljejo na naslov: M. B. svetovanje in storitve d.o.o., Kocljeva ulica 16,
9000 Murska Sobota. Pisne ponudbe, podpisane s strani odgovorne osebe, morajo vsebovati naziv kupca, točen
naslov, davčno številko, naziv predmeta prodaje, ponujeno ceno in rok plačila v okviru pogojev tega razpisa.
1