sklic/vabilo - Občina Ankaran

OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO
Na podlagi 34. in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00,
30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) v zvezi z 2. členom Statutarnega sklepa (Sprejet dne 22.10. 2014 na 1.
seji Občinskega sveta Občine Ankaran)
SKLICUJEM
02. redno sejo Občinskega Sveta občine Ankaran,
ki bo v ponedeljek, 17. novembra 2014, ob 19:00 uri
v prostorih Občine Ankaran v konstituiranju - KS Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran.
Predlagam naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
Potrditev zapisnika 01. seje Občinskega sveta občine Ankaran;
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran;
Predlog Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev
Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih
stroškov;
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje;
Razno.
Ankaran, dne 10. november 2014
Občina Ankaran
Župan
Gregor Strmčnik
Priloge:
Gradivo k točki 1.: Zapisnik 01. seje Občinskega sveta občine Ankaran;
Gradivo k točki 2.: Predlog sklepa o financiranju političnih strank in list iz sredstev proračuna Občine Ankaran z obrazložitvijo
in Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 140/2006);
Gradivo k točki 3: Predlog Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin
funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o
povračilih stroškov z obrazložitvijo,
Gradivo k točki 4: Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje.
Vabljeni:
Člani Občinskega sveta občine
Ankaran:
Iztok Mermolja, Barbara Švagelj, mag. Aleks Abramović, Nina Derenda,
Zvezdan Ražman, Svetlana Marić, Zoran Pejanović, Davor Andrioli, Gašpar
Gašpar Mišić, Klara Maučec, Zoran Pavić, Darko Kavre, Franko Železnjak.
Stran 1 od 2
OBČINA ANKARAN - COMUNE DI ANCARANO
Visto l'articolo 34 e 42 dello Statuto del Comune Citta di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e l’articolo 35. del Regolamento del Consiglio comunale del Comune
Citta di Capodistria (Bollettino ufficiale No. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta uff. della RS No. 90/05, 39/08) in
relazione al articolo 2. della delibera Statutaria (accolta il 22. novembre 2014 dal Consiglio comunale del Comune di
Ancarano)
CONVOCO
La 2a seduta ordinaria del Consiglio del Comune di Ancarano,
che si terrà Lunedi, 17. Novembre 2014 alle ore 19:00
presso la sede del Comune di Ancarano in costituzione – CL Ancarano, Strada dell’Adriatico 66, Ancarano.
con il seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
Approvazione del verbale della 1° seduta ordinaria del Consiglio del Comune di Ancarano.
Proposta della delibera sul finanziamento dei partiti politici e delle liste dai fondi del bilancio del Comune di
Ancarano;
Proposta del Regolamento in materia degli importi e delle modalità di definizione dei salari ovvero di parte dei
salari dei funzionari del Comune di Ancarano e del Sindaco, delle indennità di carica dei membri degli organi interni
del Consiglio comunale, di altri organi del Comune di Ancarano non che del rimborso delle spese;
Nomina dei membri della Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine;
Varie.
Ancarano, 10. Novembre 2014
Comune di Ancarano
Il sindaco
Gregor Strmčnik
Allegati:
Al punto 1: Verbale della 1a seduta del Consiglio comunale del Comune di Ancarano;
Al punto 2: Proposta della delibera sul finanziamento dei partiti politici e delle liste dai fondi del bilancio del Comune di
Ancarano con spiegazione in Proposta della delibera sul finanziamento dei partiti politici e delle liste dai fondi del bilancio
del Comune citta di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 140/2006);
Al punto 3: Proposta del Regolamento in materia degli importi e delle modalità di definizione dei salari ovvero di parte dei
salari dei funzionari del Comune di Ancarano e del Sindaco, delle indennità di carica dei membri degli organi interni del
Consiglio comunale, di altri organi del Comune di Ancarano non che del rimborso delle spese con spiegazione,
Al punto 4: Invito alla presentazione delle proposte per la nomina dei membri della Commissione per i mandati, le elezioni
e le nomine
Invitati:
I membri del Consiglio del Comune
di Ancarano:
Iztok Mermolja, Barbara Švagelj, Aleks Abramović, Nina Derenda,
Zvezdan Ražman, Svetlana Marić, Zoran Pejanović, Davor Andrioli,
Gašpar Gašpar Mišić, Klara Maučec, Zoran Pavić, Darko Kavre, Franko
Železnjak.
Stran 2 od 2