SPLOŠNA MEHANIČNA DELA- KELEMAN GAVRO SP - SZZ-ZZH

OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: SPLOŠNA MEHANIČNA DELA- KELEMAN GAVRO S.P.
Skraćeni naziv poslodavca: KELEMAN GAVRO S.P.
Adresa:
5250 SOLKAN, Cesta IX.korpusa 54
Ponuda broj : KR14646
Lokacija rada:
na terenu , tudi Nemčija
Broj potrebnih radnika: 8
Broj radnika za selekciju: 8
Poklicna kvalifikacija: Gradbinci ipd., d. n.
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: TESAR/DELO NA TERENU - M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca:
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 12 mes
Visina plaće (bruto): 783,66
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: stanovanjska hiša, stroške nosi delodajalec
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
Poslodavac želi, da se obavi intervju: DA
Kontakt osoba
Ime, priimek:
GAVRO KELEMAN
Telefon:
059028424/041720754
Faks:
05 9030509
E-pošta:
[email protected]
Veza: 11153-226/2013-9900-6-1447
Pripremila: Marjeta Benedik
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
Delovodna št.: 11153-226/2013-9900-6-1447
Datum: 16. 05. 2013
SPLOŠNA MEHANIČNA DELA- KELEMAN GAVRO S.P.
Cesta IX. korpusa 54
5250 SOLKAN
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. KR14646
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected] in cc: [email protected], ki vas bo o
ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z delavci neposredno obvestila.
Morebitno dodatno dogovarjanje glede vseh zadev (znanih kandidatov) lahko opravite neposredno z
Agencijo preko navedene e pošte ali preko telefona +387 33 560 340 .
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Marjeta Benedik
Vročiti:
Vlagatelj: SPLOŠNA MEHANIČNA DELA- KELEMAN GAVRO S.P.
MIHO ŠEPEC