1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: enokrilno

IZJAVA O LASTNOSTIH
DOP-MS-7.1
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
enokrilno okno
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega
je mogoče prepoznati gradbene proizvode:
tip UDOBJE
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z
veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:
vgradnja v privatne in javne zgradbe
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov
proizvajalca:
M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda:
sistem 3
6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja standard
14351-1:2006 je testiranje izvedel:
inštitut IFT Rosenheim v okviru sistema 3 in izdal poročilo o preskusih
7. Navedena lastnost:
Bistvene značilnosti
Odpornost proti obremenitvam z vetrom
Vodotesnost
Prepustnost zraka
Toplotna prehodnost stekla
Toplotna prehodnost okna
Zvočna izolativnost
Lastnost
Harmonizirane
tehnične specifikacije
Razred C4/B4
EN 12210
Razred 8A
EN 12208
Razred 4
EN 12207
2
EN 673
2
1,3 W/m K
EN 10077-1
33 dB (-1;-5)
EN 14351-1
1,1 W/m K
8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenimi
lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno
proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu
M SORE d.d.:
Žiri, 1.7.2013
dr. Aleš Ugovšek,
Vodja projektov