vabilo na volilni občni zbor - PD Vrelec Rogaška

Planinsko društvo VRELEC Rogaška
3250 Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a
T: 031 679 677, E: [email protected]
W: http://pdvrelec.wordpress.com/
D.Š.: 60422688, TRR 06000-0008214744 BC
VABILO NA VOLILNI OBČNI ZBOR
Vabimo Vas na redni volilni Občni zbor Planinskega društva Vrelec Rogaška, ki bo
v petek, 1. marca 2013, ob 18. uri
v prostorih Kulturnega centra v Rogaški Slatini.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov Občnega zbora: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije,
zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
3. Poročilo o delu društva v letu 2012 - poročilo UO – predsednik PD:
- poročilo vodniškega odseka,
- poročilo markacijskega odseka,
- poročilo sekcije za tuja gorstva - Klub 4000+,
- poročilo sekcije veteranov – Polžki,
- poročilo odseka za varstvo gorske narave.
4. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2012.
5. Poročilo Nadzornega odbora.
6. Razprava o poročilih in njihovo sprejemanje.
7. Predstavitev, obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2013.
8. Razrešnica dosedanjemu vodstvu PD
9. Volitve organov PD (UO, NO, disciplinske komisije), predsednika in podpredsednika
PD, tajnika in blagajnika PD.
10. Podelitev priznanj.
11. Beseda gostom in članom PD.
12. Razno.
Vabimo Vas, da se po zaključenem uradnem delu zadržite ob pogovoru s planinskimi prijatelji
ob skromni pogostitvi in glasbi.
Prisrčen planinski pozdrav!
Predsednica PD Vrelec Rogaška
Zinka Berk
Na Občnem zboru bo možno poravnati članarino za leto 2013.
Kot gostje vabljeni predstavniki:
- občine Rogaška Slatina,
- Športne zveze,
- Savinjskega MDO PD,
- Rogaških novic.
- sosednjih planinskih društev,