REŠITVE; 7. razred, šolsko tekmovanje Splošno navodilo Naloge

REŠITVE; 7. razred, šolsko tekmovanje
Splošno navodilo
Naloge izbirnega tipa se ocenjuje po naslednjem ključu:
PRAVILEN JE EN ODGOVOR :

če tekmovalec ne upošteva navodil in obkroži dva ali več odgovorov – 0 točk
PRAVILNA STA DVA ODGOVORA:

če tekmovalec ne upošteva navodil in obkroži tri, štiri ali pet odgovorov – 0 točk

če tekmovalec upošteva navodila in obkroži dva odgovora ali manj, se točkuje odgovore, ki so
pravilni – 1 pravilen odgovor – 1 točka.
Naloge povezovanja:
Upošteva se tudi, če je tekmovalec pojme povezal le s črtami, ni pa dopisal črk k številkam.
1. c, č; 1 pravilen odgovor – 1 točka, skupaj 2 točki
2. č – 2 točki
3. a – 2 točki
4. b, č; 1 pravilen odgovor – 1 točka, skupaj 2 točki
5. 1-a, 2-d, 3-č, 4-b; 1 pravilen odgovor – 0,5 točke; skupaj 2 točki
6. c – 2 točki
7. c, d; 1 pravilen odgovor – 1 točka, skupaj 2 točki
8. b – 2 točki
9. 1-c, 2-b, 3-č, 4-a; 1 pravilen odgovor – 0,5 točke; skupaj 2 točki
10. b, č; 1 pravilen odgovor – 1 točka; skupaj 2 točki
11. b – 2 točki
12. 1-MILIJARDE, 2-NARAVNEGA; 1 pravilen odgovor – 1 točka; skupaj 2 točki
13. a –2 točki
14. Platonu; šteje tudi, če napiše z velikimi tiskanimi črkami – 2 točki
(če napiše z malo začetnico – 1 točka)
15. 1-č, 2-b, 3-a, 4-d; 1 pravilen odgovor – 0,5 točke; skupaj 2 točki
16. 1-c, 2-d, 3-č, 4-a; 1 pravilen odgovor – 0,5 točke; skupaj 2 točki
17. b, c; 1 pravilen odgovor – 1 točka; skupaj 2 točki
18.
PRETEKLIK
se je izoblikovala
SEDANJIK
govori
se imenuje
PRIHODNJIK
bom obiskal
1 pravilen odgovor (izpisan mora biti s pomožnim glagolom) – 0,5 točke; skupaj 2 točki
19. Rešitev: vsi trije posnetki skupaj trajajo 4 minute in 40 sekund – dvakrat toliko kot Markov
posnetek. Tekmovalec zapiše končni rezultat – 2 točki.
Stopnje točkovanja pri delnih rezultatih:
Ugotovitev, da Markov posnetek traja 140 sekund – 0,5 točke.
Ugotovitev, da četrtina Markovega posnetka traja 35 sekund in da zato Andrejev posnetek traja 105
sekund – 0,5 točke.
Ugotovitev, da Rokov posnetek traja 35 sekund – 0,5 točke.
Ugotovitev, da vsi trije posnetki skupaj trajajo 280 sekund ali 4 minute in 40 sekund – 0,5 točke.
Skupaj: 2 točki.
Druga možnost oziroma točkovanje drugačne poti reševanja:
Ugotovitev, da Andrejev posnetek traja tri četrtine Markovega – 0,5 točke.
Ugotovitev, da Rokov posnetek traja četrtino Markovega – 0,5 točke.
Ugotovitev, da vsi posnetki skupaj trajajo toliko kot dva Markova – 0,5 točke.
Pravilni rezultat – 0,5 točke.
Skupaj: 2 točki.
20. V primeru obeh rešenih tujejezičnih nalog, se upošteva samo eno rešeno nalogo, in sicer tisto, pri
kateri se tekmovalec odreže bolje.
ANG: 1-b, 2-d, 3-a, 4-c; 1 pravilen odgovor – 0,5 točke; skupaj 2 točki
NEM: 1-b, 2-d, 3-a, 4-c; 1 pravilen odgovor – 0,5 točke; skupaj 2 točki