Razpis tekmovanja 2013/2014

Razpis tekmovanja v znanju poslovne in
finančne matematike ter statistike za srednje
šole za šolsko leto 2013/2014
Koledar tekmovanj
Tekmovanja bodo v tekočem šolskem letu potekala:
Tekmovanje
Datum
Ura pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 5. marec 2014 ob 12:30
Državno tekmovanje petek, 4. april 2014 ob 10:00
Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega
zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika.
Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti
na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.
Dovoljeni pripomočki
Dijaki lahko tako na šolskem kot na državnem tekmovanju uporabljajo kemično pisalo, ravnilo in
žepno računalo, pri tekmovanju v znanju statistike pa še geotrikotnik, šestilo in barvice. Uporaba
korekturnih sredstev ni dovoljena, prav tako ne uporaba vnaprej pripravljenih formul.
Šolsko tekmovanje
Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o
tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Dostop je mogoč z geslom, ki vam ga
dodelimo in pred tekmovanjem pošljemo na šolo, skupaj z osnovnimi navodili za uporabo. Na
informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.
Za šolsko leto 2013/2014 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,50 € (z
vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev
na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste
poravnali v predpisanem roku. Prijavnino bomo porabili za vzdrževanje informacijskega strežnika
(računalnik, tiskalnik in vse kar sodi zraven), tiskanje obrazcev za priznanja in potrdila mentorjem
ter natis in odpošiljanje le-teh.
Dijaki v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik)
Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno
tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je
potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisi prijavnice na tekmovanje.
I. skupina: poslovna matematika
Tekmujejo lahko dijaki, ki v tem šolskem letu obiskujejo programe: ekonomski tehnik SSI,
ekonomski tehnik PTI, trgovec, administrator. Hkrati morajo ti dijaki poslušati predavanja po
učbeniku J. A. Čibeja: Poslovna matematika, 1. oz. 2. del ali po drugi, podobni literaturi, in sicer
naslednja poglavja: sklepni, razdelilni, procentni, navadni obrestni in obrestno-obrestni račun.
Šolsko tekmovanje:
•
•
•
•
Sklepni in verižni račun
Razdelilni račun
Procentni račun
Navadni obrestni račun
Državno tekmovanje:
• Vsebine šolskega tekmovanja
• Obrestnoobrestni račun (anticipativni in dekurzivni obračun)
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
J. A. Čibej: Poslovna matematika, I. del, Učbenik, DZS, Ljubljana, 2005
J. A. Čibej: Poslovna matematika, II. del, Učbenik, DZS, Ljubljana, 2004
J. A. Čibej: Poslovno računstvo, Učbenik, DZS, Ljubljana, 2011
G. Jager: Poslovna matematika, Delovni zvezek z osnovami teorije, samozaložba, avgust
2002
G. Jager: Finančna matematika, Delovni zvezek z osnovami teorije, samozaložba, september
2001
R. Ivanuša, A. Zabukovec: Poslovna matematika, I. del, Delovni zvezek, DZS, Ljubljana,
1997
M. Fundak, M. Mohorič: Ekonomika poslovanja 1, Statistična analiza pojavov, poslovno
računstvo, Mohorjeva, Celovec, 2010
N. Marčić, I. Galun: Matematika: Zbirka nalog za pregledno ponovitev osnovnošolskega
programa, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1995
M. Štalec: Trgovinsko računstvo 1, Srednja trgovska šola Ljubljana, Ljubljana, 1997
M. Štalec: Trgovinsko računstvo 2, Srednja trgovska šola Ljubljana, Ljubljana, 1997
I. Štalec: Zbirka vaj iz aritmetike, algebre in analize za IV. razred srednjih šol, DZS,
Ljubljana, 1983
II. skupina: statistika
Tekmujejo lahko dijaki, ki v tem šolskem letu obiskujejo programe: ekonomski tehnik SSI,
ekonomski tehnik PTI, trgovec, administrator, Hkrati morajo ti dijaki v letošnjem šolskem letu
poslušati naslednja poglavja: relativna števila, srednje vrednosti in frekvenčne porazdelitve.
Šolsko tekmovanje:
• Relativna števila
• Frekvenčne porazdelitve
• Aritmetična sredina
Državno tekmovanje:
• Relativna števila
• Frekvenčne porazdelitve
• Srednje vrednosti
Literatura:
• M. Šadl: Statistika, Učbenik, Mohorjeva, Celovec, 2004
• I. Trstenjak: Statistika za srednje ekonomske šole, Delovni zvezek z osnovami teorije,
Modrijan, Ljubljana, 2007
• J. A. Čibej: Poslovno računstvo, Učbenik, DZS, Ljubljana, 2011
• M. Fundak, M. Mohorič: Ekonomika poslovanja 1, Statistična analiza pojavov, poslovno
računstvo, Mohorjeva, Celovec, 2010
• B. Košmelj: Statistika, Učbenik, DZS, Ljubljana, 1999
• Košmelj, Blaženka in drugi: Statistični terminološki slovar. Ljubljana: Statistično društvo
Slovenije, 2002
III. skupina: finančna matematika in statistika za gimnazijce
Tekmujejo lahko dijaki vseh gimnazij in srednjih šol.
Teme za šolsko in državno tekmovanje:
• navadno in obrestno obrestni račun
• osnovni statistični pojmi (vzorec, prikazovanje podatkov, srednja vrednost, mere
variabilnosti, kvartili, indeksi)
• osnovno o vrednostnih papirjih (obveznice, terminski posli, opcije, pojem arbitraže)
Literatura:
•
•
•
•
•
J. Šparovec in drugi: Tempus, učbenik, Modrijan, Ljubljana, 2004
G. Pavlič in drugi: Linea nova, učbenik, Modrijan, Ljubljana, 2012
J. A. Čibej: Poslovna matematika, II. del, učbenik, DZS, Ljubljana, 2004
B. Košmelj: Statistika, učbenik, DZS, 1996
spletno gradivo (na straneh DMFA)
Državno tekmovanje
Gostitelj državnega tekmovanja bo Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija,
Noršinska ulica 13, Murska Sobota.
Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega
strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno
dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi
onemogočeni.
Dijaki, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti v
nedeljo, 25. maja 2014 ob 1000 v Ljubljani.
Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.
Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov
[email protected] Vprašanja v zvezi s III. tekmovalno skupino (finančna matematika in
statistika za gimnazijce) naslavljajte na naslov: Tomaž Košir ([email protected]).
Viri:
http://www.dmfa.si/PMa_SS/Razpis.html (10.10.2013)