vabilo 2010 - Kozjanski raj

NA SEJMU BOSTE SREÈALI
NASLEDNJE PONUDNIKE:
INFORMACIJE:
Podsreda 45, 3257 Podsreda
Tel.: ++386/3 800-7100, Fax.: ++386/3 800-7108
E-pošta: [email protected]
www.kozjanski-park.si
Izdal in založil: Kozjanski park
Uvodni nagovor: Ivo Trošt
Besedilo: mag. Valerija Slemenšek
Risba in oblikovanje: Vesna Zakonjšek
Tisk: Tiskarna Utrip, Brežice
Naklada: 15000
Podsreda, september 2010
Pridržujemo si pravico do sprememb v programu!
KMETIJE TER OSTALI
PONUDNIKI
Ekološka kmetija, Franc Stegenšek,
Lesièno
Ekološka kmetija, Martin Šmalèiè,
Podsreda
Ekološka kmetija, Miha Zakošek,
Lesièno
Ekološka kmetija, Jurij Krivec, Podsreda
Ekološka kmetija, Irena Maèek, Lesièno
Ekološka kmetija, Milan Mikolavèiè,
Krško
Ekološka kmetija, Stanko Valpatiè,
Ponikva
Ekološka kmetija, Mirko Dobravc, Buèe
Zelišèna kmetija Kalan, Kalobje
Kmetija Robek, Bistrica ob Sotli
Kmetija Marof, Bistrica ob Sotli
Kmetija Ferlinc, Šmarje pri Jelšah
Kmetija Grobelšek, Šmarje pri Jelšah
Kmetija Kovaèiè, Lesièno
Kmetija Fabinc, Brežice
Kmetija Podpeèan, Žalec
Kmetija Butul, Koper
Kmetija Roštohar, Blanca
Kmetija Peèovnik, Podsreda
Kmetija Koštomaj, Dobje pri Planini
Domaèija Švajger, Kozje
Vrtnarstvo Štravs, Imeno
Vinogradništvo Peènik, Sedlarjevo
Vinogradništvo Zorin, Poljèane
Domaèa pekarna Resnik, Kozje
Jože Hohnjec, Bistrica ob Sotli
Mramor Jože, Buèe
Šulc Martin, Podsreda
Toni Omerzel, Podsreda
Marko Kunej, Podsreda
Anton Kolar, Lesièno
Ciril Gnus, Buèe
Janez Gmajniè, Trebèe
Ivan Preskar, Podsreda
Marijana Zorko, Zdole
Marica Kolar, Kozje
Marija Kunej, Bistrica ob Sotli
Jože Simonišek, Mali Kamen
Branko Manèek, Šentvid pri Planini
Marija Bahè, Zdole pri Krškem
Marta Tovornik, Dobje pri Planini
Zinka Razum, Senovo
Slavko Žavski, Sveti Štefan
Lužnik Karmen, Slovenj Gradec
Medièarstvo Celec, Murska Sobota
Dragotin Gašpariè, s.p., Rogaška Slatina
Marina Painkret, Žalec
Vita-med, èebelarstvo, Podplat
Anica Župevc, Krško
Ana Jamnik, Slovenj Gradec
Renata Vrhovski, Žalec
Rosanda Ploštajner, Šentjur
Jernej Majcen, Prevorje
Atelje sadja Irenee, Irena Cijan, Celje
Adi Toplak, pletar, Fram
Arteus, umetniške slike sadja, Pišece
Marica Lesjak, izdelava suhega cvetja,
Laško
Zdenka Pulko, pletenje iz šibja, Žetale
KD Fran Maselj Podlimbrski, lièkanje,
Krašnja
DOMAÈE IN UMETNOSTNE
Vesna Zakonjšek s.p. „VEZ“, Senovo
OBRTI TER PREDSTAVITVE
Marija Mojškerc, slike na keramiki, Log
Drobna embalaža Kunej Jože s.p.,
pri Brezovici
Podsreda
Daniela Topolovec, predstavitev tkanja,
Marko Kostanjšek, rezbarstvo, Podsreda
Hodoš
Marija Kramer, izdelava rož iz papirja,
Alja Venturini, polstenje kroglic,
Podsreda
Ljubljana
Bojan Kunej, kovaštvo, Bistrica ob Sotli
CDUO, Slovenska Bistrica
Franc Kostanjšek, kovaštvo, Bistrica ob
Bernarda Kovaèiè, umetnostna obrt,
Sotli
Šmartno ob Paki
Janez Bojc, lonèarstvo, Dolenja vas
Anika Kolar, Ravne na Koroškem
Stanka Gorenc, kleklanje, Kostanjevica na
Urška Juršiè, Ljubljana
Krki
Štefan Županek, Šalovci
Jožica Flander, kleklanje, Ljubljana
Duša Sušnik, umetnostna obrt, Ljubljana
Sabina Zakšek, Zdole
Varstveno delovni center Šentjur
Zavod Ekoalt – Vindol, Lesièno
Varstveno delovni center Šmarje pri
Cvetka Bolus, Komenda
Jelšah
Radomira Antiè, Brežice
Anton Jakliè, suha roba, Velike Lašèe
Cirila Šmid, Železniki
Mirlen d.o.o., Alenka Lever, Šmartno ob
Center za razvoj podeželja, Stane Kržan,
Dreti
Krško
Tanja Florjanèiè, vitražno steklo,
Preddvor
Nada Kozjek, Podsreda
Koželj Art, Šenèur
Branko Drugoviè, Sromlje
Marjan Koèevar, Prevorje
Liljana Pšajd, Maribor
Nevenka Žlender, Maribor
Mihela Jezernik, Šentjur
Zdenka Vilfan, Žabnica
Mojca Hudobivnik, Visoko
Jože Koželj, Šenèur
Gaal int. d.o.o., Jesenice
Damir Rizman, Velenje
Franc Pahovnik, Gornji Grad
Nada Simonèiè, Sevnica
Ivanka Balabaniè, Novo mesto
Gregor Èampa, Ortnik
ŠOLE
OŠ Dobje, Eko šola
OŠ Bistrica ob Sotli
OŠ Lesièno, Eko šola
OŠ Koprivnica
OŠ Kozje
Vrtec Kozje
Vrtec Bistrica ob Sotli
ETRŠ Brežice
DRUŠTVA
Društvo Kozjanske jabke
Društvo kmetic Ajda
Društvo kmeèkih žena, Koprivnica
Društvo Izviri, Dobrina
Društvo vinogradnikov in kletarjev
Šempeter
Turistièno društvo Bizeljsko
Turistièno društvo Pilštanj
Turistièno društvo Bistrica ob Sotli
Turistièno društvo Podsreda
Kulturno društvo Anton Aškerc,
Koprivnica
Društvo steklarjev Slovenije
Gorièko drüjštvo za lepše vütro
Kozjerejska zadruga Capra, Bohor,
Sevnica
Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje
Športno društvo Podsreda
PARTNERSKE INSTITUCIJE
Krajinski park Gorièko
Krajinski park Logarska dolina
Krajinski park Kolpa
Muzej na prostem Rogatec
Zavod RS za gozdove
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Turizem Podèetrtek, GIZ
Fotografsko društvo Celje
Fotografska zveza Slovenije
Turistièna skupnost, severno Zagorje,
Hrvaška
Ekoremediacijski tehnološki center, Celje
KULTURNI PROGRAM
Mladi korenjaki
Folklorna skupina OŠ Dobje
Mladi veseljaki
Ljudski pevci Bizeljsko
Ljudski pevci izpod Boèa
Desinièke mažuretke, Hrvaška
Pihalni orkester Lira, Hrvaška
Folklorna skupina Kozje
Ljudski pevci iz Prevorja
Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec
Etno skupina Nojek, Bistrica ob Sotli
Ansambel Komet
Folkorna skupina Duplo Pišece
Ljudski pevci in godci iz Gornjih
Petrovcev
MoPZ Kozje
Dekliški pevski zbor OŠ Bistrica ob Sotli
Pravljièar Boris Kononenko
Fantje iz Žusma
Tamburaši Zelenjak, Hrvaška
Sosede, ljudske pevke
Trebeški drotarji, Artièe
Mladi harmonikarji Franca Rajgla
Ljudski pevci iz Krašnje
Fantje Artiški
Fešta band-Velenjski trubaèi
Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki
Deèki iz Zibke, Hrvaška
Paridolske korenine, Dobje
Pokrovitelj
prireditve:
Gostinska ponudba:
gostilna Šempeter iz
Bistrice ob Sotli
predsednik
Republike
Slovenije
dr. Danilo Türk.
Prireditev organizira Kozjanski park.
OB PRAZNIKU KOZJANSKEGA JABOLKA
ÈASOVNI PREGLED PRIREDITEV:
Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki jo letos organiziramo od 3. do 10.
oktobra že enajstiè zapovrstjo. S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu
naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipièni razpoznavni krajinski element
so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.
NEDELJA, 3. oktober, od 10. do 14. ure
Pohod v okviru DNEVOV EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠÈINE, zbirališèe: grad Podsreda
Pot: od gradu Podsreda do Sv. gor nad Bistrico ob Sotli. Pot
bomo zakljuèili z vodenim ogledom cerkve in kapel na Sv. gorah.
Èas hoje: cca 3h. Prevoz na zbirno mesto bo organiziran.
Praznik ostaja etnološka in ekološka prireditev domaèinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz drugih zavarovanih
obmoèij brez »globalnega« kièa, bižuterije in kramarije. Ekološke kmetije ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke
pridelane na sonaravni naèin in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske
izdelke ljudske tradicionalne obrti. Na prireditvi se predstavljajo tudi društva in strokovne službe, ki upravljajo s prostorom
zavarovanega obmoèja ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju na prireditvi. V
letošnjem letu smo sejemsko prizorišèe poveèali z razstavnim prostorom ob cerkvi, kjer bo slašèièarsko tekmovanje v pripravi
jabolènega zavitka in obnovili kozolec, kjer bo obratovala mobilna stiskalnica in polnilnica jabolènega soka.
Vsi sodelujoèi na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka in zaposleni v Kozjanskem parku vas ob koncu drugega tedna v
oktobru prisrèno vabimo na že enajsto prireditev in vam želimo prijetno poèutje v idiliènem, lepo urejenem trgu Podsreda, ki je
postal primer dobre prakse sodelovanja domaèinov, lokalnih skupnosti in Kozjanskega parka.
PONEDELJEK, 4. oktober
Dan odprtih vrat gradu Podsreda in Kolarjeve domaèije, Trebèe.
TOREK, 5. oktober, ob 11. uri
„ZLATO JABOLKO“
Grad Podsreda, otvoritev razstave likovnih del dijakov umetniške
gimnazije Celje Center.
SREDA, 6. oktober, ob 9. uri
Ustvarjalna delavnica z glino za uèence OŠ Koprivnica.
Kraj: Vindol, sodelovanje z zavodom „EkoAlt Vindol“.
SREDA, 6. oktober, ob 17. uri
Odprtje info toèke v kolekcijskem nasadu na Èerèkovi
domaèiji, zbirališèe: uprava Kozjanskega parka v Podsredi.
ÈETRTEK, 7. oktober, ob 10. uri
Grad Podsreda: posvet na temo: BIOSFERNO OBMOÈJE
KOZJANSKO IN OBSOTELJE
Med 13 novimi predlogi za biosferna obmoèja je bil v svetovno
mrežo obmoèij MAB kot biosferno obmoèje Kozjansko in
Obsotelje sprejet tudi predlog Kozjanskega parka.
PETEK, 8. oktober, ob 16. uri
Uprava Kozjanskega parka v Podsredi: Predavanje na temo:
»PTICE VISOKODEBELNIH SADOVNJAKOV«;
predavatelj: Tomaž Miheliè, univ. dipl. gozd.
OD PETKA, 8. DO NEDELJE, 10. OKTOBRA BO
POTEKAL FOTOGRAFSKI EXTEMPORE – KOZJANSKO
JABOLKO
K sodelovanju so vabljeni vsi ljubitelji fotografije, predvsem
ljubitelji narave in okolja, ki želijo svoja doživetja prikazati s
pomoèjo fotografije.
PETEK, 8. oktober, ob 18. uri
Odprtje dveh razstav s skupnim naslovom Podoba raja
v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi:
STARE SORTE JABOLK, avtor Adrijan Èernelè
UPODOBITVE ROŽNIH SLIK IN HERBARIJEV, avtorica
Marija Gaber
Postavitev razstav Vesna Zakonjšek,
Marijo Gaber bo predstavila Nada Vreže.
SOBOTA, 9. oktober 2010
SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
od 10. do 19. ure
Tržnica z regionalnimi proizvodi,
predstavitve projektov, zavarovanih obmoèij ter partnerjev,
predstavitve društev in združenj,
predstavitve tradicionalnih obrti,
predstavitve tradicionalnih naèinov prešanja in žganjekuhe,
tekmovalne in družabne igre,
ustvarjalne delavnice za otroke,
bogat kulturni program.
SOBOTA, 9. oktober
ob 11. uri
Odprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA
KOZJANSKO KOZJE.
od 16. ure
Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za pokal
Kozjanskega parka, na igrišèu v Podsredi.
od 19. do 24. ure
Program z Velenjskimi trubaèi in ansamblom Komet.
od 9. do 14. ure
Pohod po kozjanskih sadovnjakih. Pohod organizira Planinsko
društvo Atomske toplice. Zaèetek pohoda je v Polju ob Sotli pri
cerkvi, zakljuèek pa v Podsredi.
NEDELJA, 10. oktober 2010
SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
od 10. do 16. ure Tržnica in bogat kulturni program.
od 11. do 13. ure Rekreativni tek na grad Podsreda.