8. razred - II. osnovna šola Celje

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE, UČBENIKI IN GRADIVA 2014 /15
UČBENIKI ZA 8. RAZRED, KI SI JIH UČENCI LAHKO IZPOSODIJO V ŠOLI
Zaradi prenove učnih načrtov in razprodanosti določenih učbenikov vam priporočamo, da si
učbenike izposodite v šoli preko učbeniškega sklada.
M. Honzak et al.:
BERILO 8, Dober dan, življenje, berilo za slovenščino za 8. razred, MKZ
J. Berk, J. Draksler, M. Robič:
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. OŠ, ROKUS KLETT
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:
LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu OŠ, DEBORA,
H. Verdev:
RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik za geografijo v 8. razredu
osnovne šole, ROKUS KLETT
J. Razpotnik et al.:
RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT
M. Čepič et al.:
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8, učbenik za državljansko in domovinsko
vzgojo ter etiko v 8. razredu osnovne šole, i2
B. Beznec et al.:
MOJA PRVA FIZIKA 1, Učbenik, Fizika za8. razred osnovnošolskega izobraževanja,MODRIJAN
A. Gabrič et al.:
KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8. razredu, DZS
U. Lunder:
DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT
S. Fošnarič et al.:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovnošolskega
izobraževanja, IZOTECH
Odrežite in otrok naj naročilnico izroči razredničarki.
Naročilnica za izposojo učbenika iz učbeniškega sklada na II. OŠ Celje za 2014/15
Priimek in ime učenca/-ke:___________________________________________,
razred______________
Obkroži:
A Da, za svojega otroka naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.
B
Ne, za svojega otroka ne naročam izposoje kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.
Učbenike bomo priskrbeli sami.
Podpis staršev:_____________________
II. OSNOVNA ŠOLA CELJE, UČBENIKI IN GRADIVA 2014 /15
OSTALE POTREBŠČINE IN GRADIVA ZA 8. RAZRED, KI JIH KUPIJO STARŠI
SLO
P. Kodre: Od glasov do knjižnih svetov (samostojni delovni zvezek za
slovenščino v 8. razredu osnovne šole: jezik in književnost), ROKUS KLETT,
(9789612712501),
1 črtast zvezek, A4
MAT
J.Berk, …: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, delovni zvezek, ROKUS KLETT,
(9789612712259)
2 velika zvezka A4, mali karo (pravilni), geo trikotnik, šestilo
ANG (učbenik in delovni zvezek učeni kupijo v šoli zaradi ugodnejše ponudbe)
B. Wetz:
ENGLISH PLUS 2, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, OUP,
(9780194748575)
B. Wetz:
ENGLISH PLUS 2, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole, OUP,
(9780194749435)
1 črtast zvezek, A4
GVZ
A.Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek z zgoščenko ROKUS
KLETT, (9789612096267)
1 mali črtasti zvezek
GEO
1 črtast zvezek, A4
ZGO
1 črtast zvezek, A4
DIE
1 črtast zvezek, A4
FIZ
A. Jagodic: Brihtna glavca: Fizika – zbirka nalog z rešitvami za 8.r OŠ, MKZ,
(9789610117780)
1 zvezek velik pravilni mali karo
KEM
KEMIJA DANES 1- PRENOVLJEN DELOVNI ZVEZEK ZA KEMIJO V 8.RAZREDU OŠ,
DZS, (9788634128222),
1 velik črtast zvezek
A. Šmalc: PERIDONI SISTEM, DZS, (9788634138771)
BIO
INTERAKTIVNI UČNI KOMPLET NOVE GENERACIJE ZA BIOLOGIJO V 8. RAZREDU
OSNOVNE ŠOLE, Rokus, (NOVO)
1 črtan zvezek A4
TIT
S. Fošnarič et.al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek, IZOTECH,
(9789619104873)
NEM
WIR2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. r oš, ROKUS KLETT, (9789612094348)
WIR2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. r oš, ROKUS KLETT,
(9789612094331)
LVZ IN DNEVI DEJAVNOSTI
Na predmetni stopnji je že več let uvedena praksa, ki je bila potrjena tudi s strani staršev, da
pri likovni vzgoji učenci ne nabavljajo sami materiala in pripomočkov (raznovrstni papir,
tempera barve, pasteli, akvareli, raznobarvni tuši, tiskarske barve za visoki in globoki tisk,
matrične plošče, lepila, raznobarvne gline, keramične barve, glazure, patine, nožke za
linorez, orodje za suho iglo, modelirke, razne materiale za plastično in prostorsko
oblikovanje, …), ampak ga nabavi šola. To se je izkazalo za pozitivno, kajti material in
II. OSNOVNA ŠOLA CELJE, UČBENIKI IN GRADIVA 2014 /15
pripomočki so specifični, raznoliki in nekaterim težko dosegljivi. Takšen način omogoča vsem
enake izhodiščne možnosti za aktivnosti, ki jih zahteva učni načrt, poleg tega pa je za
učence z ekonomičnega vidika ugodnejši. Predviden znesek, ki ga bomo pobirali septembra
je 10 EUR, ki jih bo učenec oddal učiteljici likovne vzgoje in od nje prejel potrdilo o plačilu.