letni delovni načrt - Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

LETNI DELOVNI NAČRT
OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA
JESENICE
Šolsko leto 2011-2012
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
KAZALO
1. Vsebina LDN in osnovne naloge šole
2. Vrsta, obseg in razporeditev vzgojno izobraževalnega dela
3. Razredi, oddelki, razredniki
4. Delavci šole, učitelji-ce, vzgojiteljice ter predmeti, ki jih poučujejo
5. Predmetnik
6. Heterogene skupine in skupine nivojskega pouka
7. Izbirni predmeti
8. Nacionalno preverjanje znanja
9. Dodatna strokovna pomoč
10. Dodatni in dopolnilni pouk
11. Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
12. Šolski koledar, obvezni predmetnik, popravni izpiti, konference
13. Šolski zvonec
14. Vsebine kulturnih dni in dejavnosti
15. Vsebine tehniških dni in dejavnosti
16. Naravoslovne ekskurzije
17. Vsebine naravoslovnih dni in dejavnosti
18. Vsebine športnih dni in športnih dejavnosti
19. Šole v naravi
20. Letni načrt za oddelke podaljšanega bivanja
21. Interesne dejavnosti
22. Prehrana učencev
23. Zdravstveno varstvo učencev
24. Prometna varnost učencev
25. Šolska knjižnica
26. Šolska svetovalna služba
27. Strokovni organi šole
28. Strokovni aktivi
29. Strokovni svet
30. Sestava strokovnega sveta
31. Dela in naloge ravnatelja
32. Šolska skupnost učencev
33. Vzgojni načrt
34. Izvleček iz vzgojnega načrta
35. Šolski sklad
36. Sodelovanje s starši
37. Govorilne ure
38. Roditeljski sestanki
39. Tematska predavanja za starše
40. Strokovno izobraževanje za delavce šole
41. Sodelovanje z okoljem
42. Načrtovane investicije
43. Druge dejavnosti
44. Tekmovanja iz različnih znanj
45. Akcije zbiranja papirja, zamaškov, kartuš
46. Sprejem Letnega delovnega načrta šole
47. Izvleček iz Hišnega reda
2
3
3
3
4
7
8
9
10
11
11
12
13
15
16
18
19
19
19
21
22
24
24
24
25
25
25
26
27
28
28
29
30
31
31
35
35
35
36
36
36
36
37
38
38
39
40
41
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
1. Vsebina LDN in osnovne naloge šole
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki
opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega področja KS
Podmežaklja, Sava ter naslednje ulice: Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (Cesta
maršala Tita od številke 1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz šolskega okoliša OŠ Koroška
Bela in Toneta Čufarja.
V sklopu dejavnosti šole so še storitve kuhinje, obratovanje športnih objektov, prevozi
otrok za lastne potrebe in dajanje prostih prostorskih kapacitet v najem.
2. Vrsta, obseg in razporeditev vzgojno izobraževalnega dela

pouk in druge oblike organiziranega dela izvajamo od 1. do 9. razreda po programu in
predmetniku devetletne osnovne šole za 583 učencev v 27 oddelkih. V šolskem letu
2011-2012 imamo po tri oddelke v vsakem razredu, torej skupno 27 oddelkov.
Učenci po oddelkih, razredniki
Razredničarka, razrednik
Svetina Branka, Šebjanič Sonja-vzg.
Vidrgar Erika, Richter Irena-vzg.
Vilič Mojca, Urbas Fotak Nevenka-vzg.
Blatnik Irena
Magnik Renata
Hrovat Petra
Podnar Sergeja
Cvetko Mateja
Lah Mirica
Skupaj I. triada
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
Dečki
11
10
9
11
11
12
10
8
9
91
Deklice
9
10
10
11
10
11
11
12
11
95
Skupaj
20
20
19
59
22
21
23
66
21
20
61
20
186
Miklavčič Begović Brigita
Šifrer Renata
Mandelc Mirjam
Rajgelj Klavdija
Morič Alojzija
Kocjančič Mateja
Horvat Katrca
Kranjc Jensterle Klavdija
Vahčič Mateja
Skupaj II. triada
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
6. a
6. b
6. c
15
16
17
10
13
12
10
11
11
117
9
8
8
11
8
8
11
11
10
81
24
24
25
21
20
20
21
22
21
198
Otovič Tatjana
Kovačič Maja
Gril Barbara
Kikelj Danica
Kosem Anita
Tišov Mojca
Horvat Snježana
Polajnar Katjuša
Gale Matjaž
Skupaj III. triada
Skupaj šola
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c
12
12
11
11
11
11
13
8
11
100
308
9
9
8
12
12
13
14
11
11
99
275
21
21
19
23
23
24
27
19
22
199
583
3
73
61
64
61
70
68
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
3. Delavci šole
Učitelji in drugi strokovni delavci
Razredničarka, razrednik
Svetina Branka
Šebjanič Sonja
Vidrgar Erika
Richter Irena
Vilič Mojca
Urbas Fotak Nevenka
Blatnik Irena
Hrovat Petra
Magnik Renata
Podnar Sergeja
Cvetko Mateja
Lah Mirica
Miklavčič Begović Brigita
Šifrer Renata
Mandelc Mirjam
Rajgelj Klavdija
Morič Alojzija
Kocjančič Mateja
Horvat Katrca
Kranjc Jensterle Klavdija
Vahčič Mateja
Otovič Tatjana
Kovačič Maja
Gril Barbara
Kikelj Danica
Kosem Anita
Tišov Mojca
Horvat Snježana
Polajnar Katjuša
Gale Matjaž
Poučuje
1. a 1. a
vzgojiteljica 1. a, JV, OPB
1. b
vzgojiteljica 1. b, JV, OPB
1. c 1. c
vzgojiteljica 1. c, JV, OPB
2. a 2. a
2. b 2. b
2. c 2. c
3. a 3. a
3. b 3. b
3. c 3. c
4. a 4. a
4. b 4. b
4. c 4. c
5. a 5. a, kolesarski izpit
5. b 5. b, kolesarski izpit
5. c 5. c, kolesarski izpit
6. a tehnika in tehnologija, široki ris
(izb.), temeljne tehnike v slovenski
čipki (izb.)
6. b slovenščina
6. c geografija
7. a slovenščina, nemščina (izb.)
7. b slovenščina, angleščina
7. c matematika, fizika, izbirni
8. a kemija, tehnika in tehnologija,
obdelava gradiv-les, umetne mase,
poskusi v kemiji (izb.)
8. b naravoslovje, biologija,
gospodinjstvo
8. c matematika, fizika
9. a angleščina, francoščina (izb.)
9. b angleščina
9. c športna vzgoja, plavalni tečaj,
kolesarski izpit, OPB, izbrani šport
(izb.)
4
Učilnica
1A
1B
1C
2A
2B
2.C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
TEH
SLJ 1
GEO
SLO 3
TJA 4
MAT 3
KEM
BIO
FIZ
TJA 1
TJA 2
ŠPD
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Učiteljica, učitelj
Kusterle Jelka
Gašperin Natalija
Učilnica
SLJ 2
NAR
Likar Lado
Malič Anita
Bernetič Irena
Zupanc Andrej
Žumer Uršula
Poučuje
slovenščina, gledališki klub (izb.)
naravoslovje, biologija, gospodinjstvo, sodobna
priprava hrane (izb.)
likovna vzgoja, likovna snovanja (izb.)
angleščina
matematika
matematika
matematika, robotika v tehniki, multimedija,
računalniško omrežje (izb.)
športna vzgoja, šport za zdravje (izb.)
športna vzgoja, šport za sprostitev (izb.)
zgodovina, socialna pedagoginja
glasbena vzgoja, otroški in mladinski pevski
zbor, slovenščina
glasbena vzgoja
slovenščina, angleščina, novinarstvo (izb.)
slovenščina, zgodovina
laborant, OPB, JV
pedagoginja, DSP, nadarjeni učenci, DDE
Stare Alenka
Vrabec Martina
Bošnjak Katarina
Lužnik Tanja
specialna mobilna pedagoginja
specialna mobilna pedagoginja
specialna mobilna pedagoginja-absolventka
mobilna pedagoginja
SPEC.PED.
SPEC.PED.
SPEC.PED.
PEDAGOG
Vzgojiteljice in vzgojitelj
Šebjanič Sonja
Richter Irena
Fotak Urbas Nevenka
Felc Sabina
Janjoš Mirjam
Džananovič Mirnesa
Derlink Alenka
Baš Marija
Gosar Grega
Zupanc Andrej
Poučuje
OPB 1.,5. razred, JV 1. razred
OPB 1.,5. razred, JV 1. razred
OPB 1.,4. razred, JV 1. razred
OPB 2. razred
OPB 2. razred
OPB 1. razred
OPB 3. razred
OPB 3. razred
OPB 4.,5. razred, JV 2.,3. razred
OPB 4. razred, JV 2. razred
Učilnica
1. C
1. B
1. C
B-16
A5
OPB-B 16
B-1
LAH
B-17
B-3
Ostali delavci šole
Kerštajn Robert
Krajnc Nataša
Kusterle Jelka
Robič Alenka
Reškovac Irena
Milonik Vesna
Udrih Barbara
Lumpert Bojan
Zašev Venco
ravnatelj
poslovna sekretarka
pomočnica ravnatelja, učiteljica
svetovalna delavka
računovodkinja
materialna knjigovodkinja
knjižničarka
hišnik
hišnik
Horvat Irena
Kersnik Zdenka
Zupančič Marija
Kranjc Romana
Višnar Bogdan
Lamberger Inga
Ržen Božena
Polajnar Rada
Mencinger Stanka
5
LIK
TJA 3
MAT2
MAT 1
RAČ, MAT
4
ŠPD
ŠPD
ZGO
GVZ
GVZ 2
TJA 4
SLJ 4
TIT 2
SVE, ZGO
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Skoporec Veronika
Jeftenič Boško
Zorko Nataša
Bogataj Barbara
Huskič Remzija
Jeftenič Sava
Krajnovič Mejra
Huseinbašič Emira
Šarič Samira
Alibabič Sabiha
Mahalbašič Ferka
Kneževič Mara
Mertelj Renata
Pristov Roman
kuharica, vodja šolske kuhinje
kuhar
kuhinjska pomočnica
čistilke
čistilka, športna dvorana
čistilka, kuhinja
delo z učenci – javna dela
informator
Na šoli je zaposlenih 74 delavcev. Imeli smo tudi kar nekaj razpisov za delovna mesta, ki
pa smo jih večinoma prerazporedili med že zaposlene. V pokoj je šla delavka na mestu
OPB in ena čistilka. Z razpisom in notranjo prerazporeditvijo smo ju nadomestili z novima
delavkama, zaposlenima za določen čas enega leta. Prav tako smo za določen čas zaposlili
delavko, ki je nastopila porodniški dopust.
Poleg tega smo razpisali tudi skoraj dva prosta delovna mesta v podaljšanem bivanju in
jutranjem varstvu, prvo zaradi odhoda delavke v pokoj, drugo zaradi popolnitve
povečanega obsega podaljšanega bivanja. Prav tako smo razpisali še delovno mesto
glasbenega pedagoga za polovični delovni čas, saj učitelj, ki je poučeval to šolsko leto ni
imel ustrezne izobrazbe.
6
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
4. Organizacija in izvedba vzgojno izobraževalnega dela
Predmetnik
Razred
Predmet
1.
SLJ
6
210
4
140
MAT
T
L
2.
T
3.
L T
L
7 245 7 245
4 140 5 175
TJA
4.
T
L
5
175
5
5.
T
L
5
175
175
4
2
70
70
6.
T
L
7.
T
L
5
175
4 140
140
4
140
4 140
3
105
4 140
4 140
2
70
8.
T
L
2
70
2
70 2
70
2
1
35
1
35
GVZ
2
70
2
70 2
70
1,5 52,5 1,5 52,5 1
35
1
35
1
35
2
70
1,5 52,5
1
35
2
70
2
70
1
35
1
35
2
70
35
1
35
70
2
70
2
70
3
105
ZGO
DDE
SPO
FIZ
3
105
BIO
2
3
3
105
3 105 3 105
3
105
3
105
105
1
3
35
105
70
3 105
2 70
1
1,5 52,5
3 105 2
35/70
1 35
35/70
1 35
Izbirni predmet
1
1
Oddelčna skupnost
Število dni dejavnosti ob pouku
Št. tednov pouka
35
Tedenska obveznost Največ
učencev
22 ur
Učna pomoč
Dop/dod.
Interesne dejavnosti
OPB, JV
Šola v naravi
Jutranje varstvo
35
35
0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
4
3
3
5
2
64
2
64
2
64
2 70
2
64
1,5 52,5 2
64
Izbirni predmet
Izbirni predmet
Kulturni
Naravosl.
Tehniški
Športni
L
3 105 3 105
KEM
NAR
NIT
TIT
GOS
ŠVZ
T
3,5 122,5 4,5
144
4 140 4
128
3 105
3
96
1 35
1
32
1 35
1
32
LVZ
DRU
GEO
9.
4
3
3
5
4
3
3
5
35
35
Največ Največ
22 ur
22 ur
Razširjeni program
1
35
1 35 1 35
2 70
2 70 2 70
OPB, JV OPB
OPB
ŠN
ŠN
ŠN
Nadstandardni program
JV
JV
2
64
64/32
1
32
1
32
0,5
16
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
35
Največ
26 ur
35
Največ
26 ur
35
Največ
26 ur
35
Največ
30 ur
35
Največ
30 ur
32
Največ
30 ur
0,5 17,5
1
35
2
70
OPB
ŠN
7
0,5 17,5
1
35
2
70
OPB
ŠN
0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
1
35 1
35 1
35 1
32
2
70 2
70 2
70 2
64
ŠN
ŠN
ŠN
ŠN
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt

v 1. razredih poučuje učiteljica, pri delu pouka pa sodeluje tudi vzgojiteljica, letos le v
obsegu 10 ur zaradi številčno majhnih oddelkov,

v 2. in 3. razredih poučuje razredna učiteljica, v 4. razredih poučujejo predmetne
učiteljice angleščino, v 5. razredih pa angleščino, likovno vzgojo in gospodinjstvo,

v 6. razredih poučujejo predmetni učitelji in učiteljice, glasbeno vzgojo in slovenščino
pa tudi razredna učiteljica,

v 7. do 9. razredu poučujejo predmetni učitelji in učiteljice,

od 1. do 9. razreda bodo učitelji prilagajali delo pri pouku vseh predmetov in pri drugih
oblikah organiziranih dejavnosti učenčevim zmožnostim (notranja diferenciacija),

oblike in obseg diferenciacije pri SLO, MAT in TJA:
Diferenciacija 4.razred
SLJ 5
Fleksibilna,
nivoji
Heterogene
skupine

5.razred
SLJ
MAT
4
4
6.razred 7.razred
SLJ
4
MAT 4
TJA 4
SLJ
4
MAT 4
TJA 4
8.razred
9.razred
SLJ
5
MAT 5
TJA 5
SLJ
5
MAT 5
TJA 5
od 4. do 7. razreda bomo izvajali nivojski pouk kot fleksibilno diferenciacijo.
Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali tako, da bomo največ četrtino ur pouka pri
slovenščini, matematiki in angleščini izvajali v homogenih skupinah kot nivojski pouk na
treh ravneh zahtevnosti, namenjen pa bo utrjevanju in ponavljanju oz. poglabljanju in
razširjanju učne snovi.
-
v 4. razredu bomo fleksibilno diferenciacijo izvajali z aprilom pri slovenščini. Učenci
bodo odločitev za učno skupino sporočili po posvetovanju z učitelji in starši najkasneje
do začetka marca 2012.
-
v 5. razredu bomo fleksibilno diferenciacijo izvajali pri slovenščini in matematiki v
obsegu 35 ur nivojskega pouka.
-
v 6. in 7. razredu bomo fleksibilno diferenciacijo izvajali pri slovenščini, matematiki
in angleščini v obsegu 35 ur letno.
-
Učenec lahko med letom po posvetovanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno službo
spremeni raven zahtevnosti pri nivojskem pouku in ima tako možnost doseči vse cilje in
standarde znanja iz učnih načrtov.
-
v 8. in 9. razredu bomo izvajali delno zunanjo diferenciacijo s heterogenimi
skupinami: heterogene skupine bomo oblikovali pri vseh treh predmetih; tako v 8. kot v
9. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini.
8
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt

Izbirni predmeti
Zap.
št.
Število Število
učencev skupin
Izbirni predmet
Poučuje
1.
Francoščina 7. r. (FI 1/1)
3
1
Snježana Horvat
2.
Francoščina 8. r. (FI 1/1)
11
1
Snježana Horvat
3.
Francoščina 9. r. (FI 1/1)
12
1
Snježana Horvat
4.
Nemščina 7.r. (NI 1/1)
23
1
Tatjana Otovič
5.
Robotika v tehniki 8. in 9. r. (RVT)
13
1
Bogdan Višnar
6.
Nemščina 7.r. (NI 1/2)
19
1
Tatjana Otovič
7.
Nemščina 8.r. (NI 2/1)
21
1
Tatjana Otovič
8.
Nemščina 9.r. (NI 3/1)
27
1
Tatjana Otovič
9.
Likovna snovanja I. (LS 1)
7
1
Irena Horvat
10.
Likovno snovanje II. 8.r. (LS 2)
10
1
Irena Horvat
11.
Likovno snovanje III. 9.r. (LS 3)
16
1
Irena Horvat
12.
Obdelava gradiv – Les 7.r. (OGL)
8
1
Danica Kikelj
13.
Široki ris 9.r. (ŠIR)
7
1
Katrca Horvat
14.
Varstvo pred naravnimi nesrečami 7.,8.,9. r. (VPN)
11
1
Marija Zupančič
15.
Temeljne tehnike v slovenski čipki 8.r. (TTE)
4
1
Katrca Horvat
16.
Poskusi v kemiji 8.,9. r. (POK)
14
1
Danica Kikelj
17.
Gledališki klub 7.,8.,9.r. (GKL)
11
1
Jelka Kusterle
18.
Sodobna priprava hrane 7.r. (SPH)
13
1
Natalija Gašperin
19.
Obdelava gradiv – Umetne mase 8.r. (OGU)
9
1
Danica Kikelj
20.
Šolsko novinarstvo 7.,8.,9.r. (ŠNO)
25
1
Malič Anita
21.
Multimedija 8.,9.r. (MME)
9
1
Bogdan Višnar
22.
Računalniško omrežje 9.r. (ROM)
11
1
Bogdan Višnar
23.
Zvezde in vesolje 7.,8.,9.r. (TVZ)
6
1
Gril Barbara
24.
Šport za zdravje 7.r. (ŠZZ 1/1)
9
1
Inga Lamberger
25.
Šport za zdravje 7.r. (ŠZZ 1/2)
12
1
Inga Lamberger
26.
Šport za sprostitev 8.r. (ŠSP 1/1)
16
1
Božena Ržen
27.
Šport za sprostitev 8.r. (ŠSP 1/2)
14
1
Božena Ržen
28.
Izbrani šport rokomet 9.r. (IŠP 1/1)
14
1
Matjaž Gale
29.
Izbrani šport rokomet 9.r. (IŠP 1/2)
17
1
Matjaž Gale
Št. ur
tedensko
Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 19 izbirnih predmetov v 29 skupinah, v obsegu 36
ur tedensko.
9
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
1. september 2011 četrtek
30. november 2011 sreda
1. marec 2012 četrtek
4. maj 2012 – petek
8. maj 2012 – torek
10. maj 2012 - četrtek
11. maj 2012 - petek
28. maj 2012 - ponedeljek
30. maj 2012 - sreda
31. maj 2012 – četrtek
1. junij 2012 – petek
11. junij 2012 – ponedeljek
12. junij 2012 – torek
15. junij 2012 – petek
Objava sklepa ministra o izboru štirih predmetov za
določitev tretjega predmeta v 9. razredu
Zadnji roka za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.
razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku
Objava sklepa ministra o določitvi šol, v katerih se bo
preverjalo znanje z NPZ iz določenega 3. predmeta
NPZ MAT – redni rok za 6. in 9. razred
NPZ SLO – redni rok za 6. in 9. razred
NPZ tretji predmet – redni rok 9. razred
NPZ TJA – 6. razred
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki
se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli
udeležiti NPZ v rednem roku
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do
vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ
Možnost poizvedbe za 6. razred (na šoli), za 9. razred na OE
ZRSŠ
NPZ MAT – naknadni rok za učence 9. razreda, ki se zaradi
bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov niso mogli udeležiti
NPZ v rednem roku
NPZ SLO – naknadni rok za učence 9. razreda
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6.
razreda
NPZ tretji predmet – naknadni rok za učence 9. razreda
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev 9. razreda za redni rok
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev
pri NPZ (naknadni rok)
Seznanitev učencev z dosežki
Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne
naloge
Možnost poizvedbe za učence 9. razreda na OE ZRSŠ,
naknadni rok
Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. razreda
Učence in njihove starše bo šola seznanila z dosežki na NPZ z vpogledom v ovrednotene
pisne naloge NPZ.
Šola bo učencem 6. razredov izdala obvestila o dosežkih na NPZ, učencem 9. razredov pa
bo šola vpisala dosežke v zaključna spričevala.
Učence in starše bo šola o poteku NPZ seznanila na roditeljskem sestanku, pomembni
datumi z aktivnostmi pa so tudi v koledarju, ki je priloga LDN.
10
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt

za učence 3. razredov bomo organizirali tečaj plavanja in sicer v okviru šole v naravi
v Kranjski Gori, predvidoma spomladi 2012,

za učence 5. razredov bomo organizirali usposabljanje za vožnjo s kolesom in možnost
opravljanja kolesarskega izpita,

dodatno strokovno in učno pomoč (individualno ali v skupini) bomo nudili učencem
s posebnimi potrebami in učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami v
naslednjem obsegu:
Učenci z odločbo DSP
Razred
Ure pomoči
specialni pedagog
pedagog
socialni pedagog
slovenščina
matematika
angleščina
Skupaj

2
1.
0
2.
3
3.
6
4.
3
5.
2
6.
6
7.
10
8.
8
0
8
5
13
1
2
1
12
3
2
9
5
7
12
2
1
17
12
8
0
13
5
14
22
5
9.
Skupaj: 37 učencev
6
1
4
1
12
60
31
5
2
4
1
103
dodatni in dopolnilni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja ali pa potrebujejo pomoč pri učenju. Za učence 1.
do 5. razredov bodo pouk dopolnilnega in dodatnega pouka izvajale razredničarke, od
6. do 9. razreda pa predmetne učiteljice.
DODATNI, DOPOLNILNI POUK ŠOLSKO LETO 2011-2012
6. RAZRED
SLOVENŠČINA
Otovič T.-1
64
MATEMATIKA
Kranjc R.-1
ANGLEŠČINA
Horvat S.-0,5
7. RAZRED
SLOVENŠČINA
Otovič.-0,5
61
MATEMATIKA
Kranjc R.-1
ANGLEŠČINA
Horvat S.-0,5
11
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
8. RAZRED
SLOVENŠČINA
70
Kranjc K.J.-1
KEMIJA
ZGODOVINA
Kikelj D.-0.5
Polajnar R.-0,5
MATEMATIKA
Gril B.-1
ANGLEŠČINA
Horvat S.-0,5
9. RAZRED
SLOVENŠČINA
68
FIZIKA
Kranjc K.J.-1
Tišov M.-1
MATEMATIKA
Višnar B.-1
ANGLEŠČINA
Kersnik Z.-1

Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
Poučuje
Šebjanič Sonja
Richter Irena
Fotak Urbas Nevenka
Felc Sabina
Janjoš Mirjam
Džananovič Mirnesa
Derlink Alenka
Baš Marija
Gosar Grega
Zupanc Andrej
Oddelek
OPB 1.,5. razred, JV 1. razred
OPB 1.,5. razred, JV 1. razred
OPB 1.,4. razred, JV 1. razred
OPB 2. razred
OPB 2. razred
OPB 1. razred
OPB 3. razred
OPB 3. razred
OPB 4.,5. razred, JV 2.,3. razred
OPB 4. razred, JV 2. razred
Vzgojiteljice 1. razreda
JV 1. r. od 6.00 do 8.00
Zupanc Andrej
Gosar Grega
JV 2., 3.r. od 5.30 do 8. ure
Vpisanih otrok
OPB
1. razred – 58 učencev
2. razred – 66 učencev
3. razred – 61 učencev
4. razred – 54 učencev
5. razred – 31 učencev
SKUPAJ: 270 UČENCEV
JV
1. razred – 45 učencev
2. razred – 49 učencev
Ostali – 49 učencev
SKUPAJ: 143 učencev
V oddelke podaljšanega bivanja je vključenih 270 otrok od 1. do 5. razreda, program pa
obsega 191 ur tedensko. Učenci imajo možnost obiskovati oddelke podaljšanega bivanja od
11.30 do 16.00. V jutranje varstvo je vključenih kar 143 učencev 1., 2. ter tudi 3 in celo 4.
razreda. Za učence 1. razreda jutranje varstvo omogoča MŠŠ, za učence 2. razreda občina
Jesenice, za vse ostale pa poskušamo najti vzgojitelja, ki je financiran iz »viška«
normativov. Jutranje varstvo poteka od 5.30 do 8.00. Urnik dela oddelkov podaljšanega
bivanja in jutranjega varstva je priloga letnemu delovnemu načrtu.
12
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
ŠOLSKI KOLEDAR
za šolsko leto 2011-2012
1. OCENJEVALNO OBDOBJE
od 1. septembra 2011 do 31. januarja 2012
september 2011
oktober 2011
november 2011
december 2011
januar 2012
Skupaj:
22 delovnih dni
20 delovnih dni
21 delovnih dni
17 delovnih dni
21 delovnih dni
101 delovnih dni
2. OCENJEVALNO OBDOBJE
od 1. februarja 2012 do 15. junija 2012
od 1. februarja 2012 do 22. junija 2012
februar 2012
marec 2012
april 2012
maj 2012
junij 2012 9. razred
junij 2012 1. do 8. razred
Skupaj 9. razred
Skupaj 1. do 8. razred
Skupaj v šolskem letu:
9. razred
1. do 8. razred
15 delovnih dni
22 delovnih dni
19 delovnih dni
21 delovnih dni
11 delovnih dni
16 delovnih dni
88 delovnih dni
93 delovnih dni
1. do 8. razred
9. razred
194 delovnih dni
189 delovnih dni
OBVEZNI PREDMETNIK ZA OSNOVNE ŠOLE
1. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO
1. do 8. razred
9. razred
38 tednov
36 tednov
2. POUK – ZA REALIZACIJO
1. do 8. razred
9. razred
35 tednov
32 tednov
13
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
3. DNEVI DEJAVNOSTI, POUKA PROSTI DELOVNI DNEVI
Raz/dej
ND
KD
ŠD
TD
Zdr. p.
Inf. d.
NPZ
Skupaj
1.
3
4
5
3
1
16
2.
3
4
5
3
15
3.
3
4
5
3
1
16
4.
3
3
5
4
5.
3
3
5
4
1
15
16
6.
3
3
5
4
(3)
15
(18)
7.
3
3
5
4
15
8.
3
3
5
4
1
16
9.
3
3
5
4
1
3
19
Vaja evakuacija – nenapovedana jesen 2011
Skupna - v sodelovanju z Občino Jesenice: dnevi Civilne Zaščite, spomladi 2012
Očistimo Slovenijo – sodelovanje v vseslovenski akciji, 23.3.2012 (1. do 5. razred, pouk)
4. POČITNICE
jesenske
novoletne
zimske
prvomajske
ponedeljek 31. oktober 2011 – petek 04. november 2011
ponedeljek 26. december 2011 – petek 30. december 2011
ponedeljek 20. februar 2012 – petek 24. februar 2012
ponedeljek 30. april 2012 – sreda 02. maj 2012
Začetek junija 2012 dan šole – nadomestimo z razstavo izdelkov naših učencev v avli šole,
z dežurnimi učitelji.
5. PRAZNIKI
PO 31. oktober 2011
TO 1. november 2011
NE 25. december 2011
PO 26. december 2011
NE, PO 1. in 2. januar 2012
SR 8. februar 2012
PO 09. april 2012
PE 27. april 2012
TO, SR 1. in 2. maj 2012
PO 25. junij 2012
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
dan državnosti
6. INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH
-
10. in 11. februar 2012 (petek, sobota),
dan odprtih vrat na šoli: teden dni pred vpisom v 1. razred
7. POPRAVNI IZPITI
18. junij 2012 – 02. julij 2012
26. junij 2012 – 9. julij 2012
20. avgust 2012 – 31. avgust 2012
predmetni in popravni izpiti za učence 9.
razreda
predmetni in popravni izpiti za učence 7. in 8.
razreda
predmetni in popravni izpiti za vse učence, 2.rok
14
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
8. OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE
Zaključek 1. ocenjevalnega
obdobja
Zaključek pouka
torek, 31. januarja 2012
1. ocenjevalna konferenca
2. ocenjevalna konferenca
četrtek, 26. januarja 2012
torek, 12. junija 2012 – 9. razred
torek, 19. junija 2012 – 1. do 8. razred
petek, 15. junija 2012 – 9. razred
petek, 22. junija 2012 – 1. do 8. razred
9. PEDAGOŠKE KONFERENCE
Po potrebi, vsaj tri v šolskem letu oz. po potrebi. Kolegij strokovnega sveta (vodje
aktivov) ob koncu šolskega leta oz. po potrebi.. Zaključna pedagoška konferenca
predvidoma ponedeljek, 2 . julija 2012.
5. Časovni razpored pouka – urnik zvonjenja
1. razred
VRSTA AKTIVNOSTI
URA
6.00 – 8.00, 2. razred 5.30 – 8.00
jutranje varstvo
O D M O R ( malica ob 8.00)
do 11.30
pouk
11.30 – 16.00
podaljšano bivanje
2., 3., 4. in 5. razred
URA
1.
2.
3.
4.
5.
TRAJANJE
VRSTA AKTIVNOSTI
8.00 – 8.45
8.45 – 9.05
9.05 – 9.50
9.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
11.30 oz. 12.20 – 16.00
pouk
odmor ( malica )
pouk
pouk
pouk
pouk
podaljšano bivanje
6., 7., 8. in 9. razred
URA
predura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TRAJANJE
VRSTA AKTIVNOSTI
7.10 – 7.55
8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.35 – 9.55
9.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.25 - 13.10
13.15 – 14.00
pouk
pouk
pouk
odmor ( malica )
pouk
pouk
pouk
pouk
pouk
15
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
6. Vsebine dni ob pouku in šol v naravi
KULTURNI DNEVI
Razred Vsebina
1.
Gledališka predstava
Termin
1. September
2011
22. December
2011
April 2012
Junij 2012
Oktober 2011
22. December
2011
Junij 2012
Junij 2012
28. Marec 2012
Novoletno rajanje, ples
2.
3.
Narodna galerija Ljubljana
Zaključna prireditev
Lutkovno gledališče, ogled Ljubljane
Novoletno rajanje, ples
Bralna značka – Občinska knjižnica
Zaključna prireditev
Glasbena pravljica, Peter in volk
Novoletno rajanje, ples
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bralna značka – Vrba
Zaključna
prireditev,
predstava na Jesenicah
Novoletno rajanje, ples
Vodja
Kusterle Jelka
Mirjam Mandelc
Šebjanič Sonja
Urbas F. Nevenka
Magnik Renata
Mandelc Mirjam
Hrovat Petra
Blatnik Irena
Cvetko Mateja, Mencinger
Stanka
December Mandeljc Mirjam
22.
2011
Maj 2012
gledališka 22. Junij 2012
22. December
2011
Gledališka predstava na Jesenicah
April 2012
Simfonična matineja, Glasbeno
11.
Oktober
kraljestvo živali, CD Ljubljana
2011
Zaključna prireditev (ni v sklopu Junij 2012
kulturnih dni)
Novoletno rajanje, ples
22. December
2011
Martin Krpan, Policijski orkester, CD 26. Januar 2012
Ljubljana
Zaključna prireditev (ni v sklopu Junij 2012
kulturnih dni)
Mesto Ljubljana (CŠOD)
19. Junij 2012
Groharjeva hiša (CŠOD)
26.,27.,28.
Marec 2012
Plesne delavnice,Srečanja z dediščino Okt. 2011
Gledališka predstava, MGL Ljubljana Nov.- Jan.
Bogenšperk, Vače
September
2011
Gledališka predstava ali film
Nov.-Jan
Simfonična matineja, Čudoviti svet 15. November
glasbil, CD Ljubljana
2011
Simfonični matineja, z glasbo v 21. Marec 2012
vesolje, CD Ljubljana
Čopova hiša (CŠOD)
3.,4.,5.
April
2012
Gledališka predstava
Nov.-Jan.
Razstava na Bledu – Picasso, Oktober 2011
slovenski impresionisti, Planšarski
muzej Bohinj, Hudičev most
Gledališka predstava
Nov.-Jan.
Blejski grad, generalka valete
Junij 2012
16
Cvetko Mateja
Cvetko Mateja
Mandeljc Mirjam
Mandeljc Mirjam
Mandeljc Mirjam,
Mencinger Stanka
Mandeljc Mirjam
Mandeljc Mirjam
Rajgelj Klavdija,
Mencinger Stanka
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja, Morič
Lojzka
Mencinger Stanka
Mencinger Stanka
Kranjc Jensterle K.
Otovič Tatjana
Kranjc Jensterle K.
Mencinger Stanka
Mencinger Stanka
Kovačič Maja
Kranjc Jensterle K.
Kovačič Maja
Kranjc Jensterle K.
Razredniki 9. razredov
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Ostale zadolžitve na področju kulturnih dejavnosti:
-
zadolžitev v okviru Kekčevih dni, 1.-5. razredi: Irena Blatnik, Mandelc Mirjam;
priprava programa za Prežihiado, (Mandelc, Miklavčič);
novoletno rajanje, koordinatorka za 1.-9. razred: Mandeljc Mirjam, razredniki;
priprava programa za valeto: vodja: Razredniki 9. razredov, organizacijske zadeve Inga
Lamberger, povezovalni program Jelka Kusterle, tehnična organizacija Bogdan Višnar;
- obeleženje 8. februarja - predmetna stopnja: Kovačič Maja;
- obeleženje 8. februarja – razredna stopnja: Cvetko Mateja, Vidrgar Erika;
- Finžgarjeva bralna značka: koordinator-Kranjc J.K.
- Zaključna prireditev za FBZ po triadah.
Mentorji:
6. razred-Mencinger
7. razred-Otovič
8. razred-Kovačič
9. razred-Kranjc J.K.
4. do 6. razred-razredniki sprašujejo, vodja- Rajgelj Klavdija;
7. do 9. Razred-vodja Klavdija Kranjc J.
- angleška bralna značka in tekmovanje: Polajnar Katjuša v okviru ID;
- nemška bralna značka in tekmovanje: Tatjana Otovič v okviru ID;
- francoska bralna značka: Snježana Horvat v okviru ID;
- časopis v treh jezikih ''Regenbogen'': Kovačič Maja, Katjuša Polajnar;
- Cankarjevo tekmovanje: koordinator-Kocjančič Mateja v okviru SIS ID 4. In 5. razred,
Otovič Tatjana 6. In 7. razred in Kranjc J.K. v okviru dodatnega pouka 8.-9. razred, ;
- zaključna prireditev za 1. do 8. razred: vodje aktivov in Fotak Urbas Nevenka za razredno
stopnjo, Malič, Kovačič, Mencinger, Kranjc J.K. za predmetno stopnjo;
- teden otroka, filmska predstava, oktober 2011: Renata Magnik, Otovič Tatjana;
- filmska predstava pred božičem, 1. do 5. razred – Renata Magnik;
- svetovni dan knjige; 2.4.2011 Udrih Barbara, Renata Magnik, zaključek FBZ;
- šolsko glasilo: Malič Anita, v okviru izbirnega predmeta;
- šolski radio, 1. – 5. razred: Marija Baš, Nevenka Fotak Urbas v okviru ID, vsak zadnji
petek v mesecu;
- šolski radio, 6. – 9. razred: Tatjana Otovič v okviru ID;
- otroški in mladinski pevski zbor: od 2. do 9. razreda, vodja Stanka Mencinger;
- intenzivne vikend vaje, pevski zbor, v šolskem letu 2011-2012: Stanka Mencinger
- spremstvo pevskega zbora: Petra Hrovat;
- pevska pripravnica 1. razred: Irena Richter;
- spremstvo pevske pripravnice: Mirjam Janjoš, 1. in 2. razred;
- koncerti Glasbene mladine (priloga): Stanka Mencinger;
- koordinator projekta Rastem s knjigo: Barbara Udrih;
- kulturna spletna stran: Klavdija Kranjc Jensterle;
- obeleženje svetovnih dni: v okviru šolskega radia, Tatjana Otovič;
- slovenščina za tujce: tečajni pouk slovenščine – izvajalki sta: za učence prve triade
Mirjam Janjoš, za učence druge in tretje triade pa Stanka Mencinger;
- vodja razstavnega prostora v avli šole: Irena Horvat;
- tehnična podpora pri izvedbi prireditev: hišnika, Andrej Zupanc.
- obeleženje 25.6.2012, državni praznik-šolski radio-Otovič Tatjana
- Vesela šola, 4.-6.razred: Petra Hrovat, 7.-9. razred: Nevenka F. Urbas, Cici Vesela šola,
Renata Magnik;
- Obisk Občinske knjižnice Jesenice, v 6. razredu – Udrih Barbara
- srečanje z našimi upokojenci, december 2011, božično novoletni nastop-pevski zbor,
Mencinger Stanka, Kusterle Jelka-pogostitev
- Sodelovanje z Ameriško ambasado v Ljubljani-Kusterle Jelka;
- Stiki z mediji, Malič Anita;
17
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
- Sodelovanje pri: maj Mesec Narcis-Kovačič Maja s kulturnim programom;
- Sodelovanje z domom ostarelih Bergelj, gledališke predstave, pevski zbor, Horvat
Katrca, Mencinger Stanka
- Sodelovanje z Mladinskim Centrom Jesenice-Mavrica in Pozdrav poletju: Malič Anita
TEHNIŠKI DNEVI
Razred Vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izdelava izdelkov za novo leto skupaj
s starši učencev
Naslikajmo čustva
Poskusi iz naravoslovja
Izdelava izdelkov za praznovanje
Naslikajmo mavrico
Od zemlje do žemlje
O čustvih
Od skice do izdelka - odpadni
materijal
Čistilna naprava-ogled
Hidroelektrarna Moste
Model vozička
Termin
November 2011
Vodja
Vilič Mojca
Oktober 2011
Maj 2012
November 2011
September 2011
April 2012
Oktober 2011
November 2011
Vilič Mojca
Vilič Mojca
Hrovat Petra
Hrovat Petra
Hrovat Petra
Podnar Sergeja
Podnar Sergeja
April 2011
Marec 2012
September 2012
Podnar Sergeja
Šifrer Renata
Šifrer Renata, Zupanc
Andrej
Šifrer Renata
Šifrer Renata, Zupanc
Andrej
Morič Lojzka
Morič Lojzka, Zupanc
Andrej
Morič Lojzka
Morič Lojzka, Zupanc
Andrej
Horvat Katrca
Elektrika – izdelava svetilnika
Izdelava vodnega kolesa
Januar 2012
December 2012
Železarski muzej in delavnice
Izdelava zmaja
Oktober 2012
Junij 2012
Tehnični muzej Bistra (CŠOD)
Izdelava hladilne torbe
17. januar 2012
Maj 2012
Srednja biotehnična šola Strahinj- Oktober 2011
drugi materiali
Okrasimo novoletno drevo
8. december
2011
Velikonočni običaji
5. april 2012
Dan
varnosti
pred
naravnimi Maj 2012
nesrečami, sodelovanje s CZ Jesenice
Srednja lesarska šola Škofja Loka
Oktober 2011
Okrasimo šolo
8. december
2011
Velikonočni običaji
5. april 2012
Dan
varnosti
pred
naravnimi Maj 2011
nesrečami, sodelovanje s CZ Jesenice
Srednja šola Jesenice, delavnice
Oktober 2011
Izdelajmo voščilnice
8. december
2011
Velikonočni običaji
5. april 2012
Dan
varnosti
pred
naravnimi Maj 2012
nesrečami, sodelovanje s CZ Jesenice
Tehniški šolski center Kranj
Oktober 2011
Izdelajmo darila
8. december
2011
Velikonočni običaji
5. april 2012
Dan
varnosti
pred
naravnimi Maj 2012
nesrečami, sodelovanje s CZ Jesenice
18
Kikelj Danica
Horvat Katrca
Zupančič Marija, Šifrer
Renata
Horvat Katrca
Kikelj Danica
Horvat Katrca
Zupančič Marija, Šifrer
Renata
Horvat Katrca
Kikelj Danica
Horvat Katrca
Zupančič Marija, Šifrer
Renata
Horvat Katrca
Kikelj Danica
Horvat Katrca
Zupančič Marija, Šifrer
Renata
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
EKSKURZIJE (3. NARAVOSLOVNI DAN)
Razred
6.
7.
8.
Vsebina
Po Dolenjski
Šempeter, Ptuj
Jama Dimnice-CŠOD
9.
Posočje, Soška fronta
Termin
Maj 2012
Maj 2012
19. in 21. marec
2012
prvi teden oktobra
2011
Vodja
Kranjc J.K.
Rada Polajnar
Mateja Vahčič
Polajnar Rada
NARAVOSLOVNI DNEVI
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vsebina
Kostanjev piknik
Obisk muzeja Jesenice
Iskanje skritega zaklada - Ukova
Gozdna učna pot - Pristava
Poskusi iz naravoslovja, vremenski
pojavi
Šolski muzej Ljubljana
Čebelarski muzej Radovljica
Blejski grad, vode
Živalski vrt Ljubljana
Prirodoslovni muzej Ljubljana
Delavnice, Čutila
Življenjski prostor živali in rastlin
Postojnska jama in obmorsko
mesto
Škofjeloški grad
Pitna voda in zbiralniki vode
Tipi naselij v alpskem svetu (TNP)
Hiša eksperimentov
Termin
Oktober 2011
April 2012
Maj 2012
Oktober 2011
November-April
2011
Maj 2012
November 2011
Maj 2012
Junij 2012
April 2011
Februar 2012
Maj 2012
September 2011
April 2012
April 2012
22. in 23.9.2011
28. september
2011
Arboretum Volčji Potok (CŠOD)
3. in 4. oktober
2011
Ukova
Maj, Junij 2012
Muzej premogovništva Velenje 23. september
(CŠOD)
2011
Astronomski večer
December 2011
Zdravstvena vzgoja
Oktober 2011
Astronomski večer
Januar 2012
Vodja
Svetina Branka
Svetina Branka
Svetina Branka
Blatnik Irena
Blatnik Irena
Blatnik Irena
Lah Mirica
Lah Mirica
Lah Mirica
Mandelc Mirjam
Mandelc Mirjam
Mandelc Mirjam
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja
Vahčič Mateja
Kikelj Danica
Kosem Anita
Gašperin Natalija
Kikelj Danica
Gril Barbara
Kosem Anita, ZZVK
Tišov Mojca
ŠPORTNI DNEVI
Razred
1.
2.
Vsebina
Pohod na Pejce
Mini Olimpijada 2011
Sankanje v Gozd Martuljku
Športne igre
Pohod do slapa Peričnik
Pohod na Srnjak-Kranjska Gora
Zimske aktivnosti v G. Martulj.
Atletika in športne igre
Trim steza-Plavž
Termin
September 2011
September 2011
Januar 2012
Maj 2012
Junij 2012
September 2011
Januar 2012
April-Maj 2012
Oktober 2012
19
Vodja
Vidrgar Erika
Vidrgar Erika
Vidrgar Erika
Vidrgar Erika
Vidrgar Erika
Magnik Renata
Magnik Renata
Magnik Renata
Magnik Renata
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Pomladanski pohod – Krnica
Pohod na Hom
Pohod-Pristava
Zimske aktivnosti, sankanje
Trim steza-Plavž
Atletika in športne igre
Pohod na Valvazor
Zimski športni dan
Preverjaje znanja plavanja
Atletika in športne igre
Pohod na Sv. Petra
Pohod do slapa Savice
Zimske aktivnosti
Atletika in športne igre
Pohod ob Blejskem jezeru
Pohod – Gornjesavska dolina
Pohod Uskovnica
Športne igre
Zimske aktivnosti
Orientacijski pohod
Plavanje
Pohod Blejska koča, Lipnca
Športne igre
Zimske aktivnosti
Orientacijski pohod
Plavanje
Pohod Planina pod Golico
Športne igre
Zimske aktivnosti
Športni park Podmežaklja
Plavanje
Pohod Valvazor
Športne igre
Zimske aktivnosti
Trim steza, kolesarski izlet
Plavanje
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Junij 2012
September 2011
Oktober 2011
Januar 2012
April 2012
April-Maj 2012
September 2011
Januar 2012
April 2012
Maj 2012
Junij 2012
September 2011
Januar 2012
Maj 2012
Maj 2012
Junij 2012
September 2011
Nov- Dec 2011
Januar 2012
April 2012
Maj 2012
September 2011
Nov- Dec. 2011
Januar 2012
April 2012
Maj 2012
September 2011
Nov- Dec 2011
Januar 2012
April 2012
Maj 20112
September 2011
Nov- Dec 2011
Januar 2012
April 2012
Junij 2012
Magnik Renata
Lah Mirica
Cvetko Mateja
Podnar Sergeja
Lah Mirica
Cvetko Mateja
Miklavčič Begović Brigita
Miklavčič Begović Brigita
Miklavčič Begović Brigita
Miklavčič Begović Brigita
Miklavčič Begović Brigita
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja
Kocjančič Mateja
Vahčič Mateja
Lamberger Inga
Ržen Božena
Ržen Božena
Gale Matjaž
Gale Matjaž
Lamberger Inga
Ržen Božena
Ržen Božena
Gale Matjaž
Lamberger Inga
Lamberger Inga
Ržen Božena
Lamberger Inga
Gale Matjaž
Ržen Božena
Lamberger Inga
Ržen Božena
Gale Matjaž
Gale Matjaž
Zadolžitve na področju športnih dejavnosti:
-
športni karton: Inga Lamberger, koordinator ŠKL in med dvema ognjema: Matjaž
Gale, vodja športne dvorane: Božena Ržen;
Stankov memorial – 2.,3. razred Inga Lamberger:, 4., 5. razred: Božena Ržen;
spremstvo na Stankov memorial: 4. razred –Miklavčič B., 5. razred – Rajgelj K.., 2.
razred –Blatnik I., 3. razred – Lah M.;
atletsko dvoransko prvenstvo (doma) – 6., 7. razred: Inga Lamberger, 8., 9. razred:
Gale Matjaž;
atletsko prvenstvo (Koroška Bela) – 6.,7. razred: Lamberger I., 8., 9. razred: Matjaž
Gale;
spremstvo na jesenski kros: 1. razred: Richter I., 2. razred: Magnik R., 3. razred:
Cvetko M., 4. razred: Šifrer R., 5. razred: Kocjančič M. in športni pedagog Ržen
Božena;
med dvema ognjema (ŠKL turnir): 1., 2. razred: Blatnik Irena, Renata Magnik, 3.,4.
razred: Urbas F. Nevenka, Baš Marija, 5.,6. razred: Mateja Kocjančič, Rajgelj K.
Udeležili se bomo dve turnirjev v bližini.
Cicibanova olimpijada – 3. teden v septembru, na šoli ali Podmežaklo
20
-
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Smučarski tečaj za vse zainteresirane učence od 1. do 9. razreda: Gale M., Zašev
Venco v sodelovanju z Zavodom za Šport Jesenice (za 1. razred dodatni
spremljevalec za učence pred in po tečaju v šoli).
ŠOLE V NARAVI:
1. razred: Naravoslovni tabor (Poljanska dolina, kmetija Davčen, Tavčar) – 16. do 18. maj
2012, vodja: Vilič Mojca;
2. razred: Šola v naravi (dom Fara CŠOD) – 26. do 28. marec 2012,
vodja Magnik R.;
3. razred: Šola v naravi s plavalnim tečajem Kranjska Gora, dom Šumica – 16. do 20. april
2012, vodja Podnar Sergeja;
4. razred: Zimska šola v naravi (kraj naknadno) –januar 2012,
vodja Matjaž Gale;
5. razred: Šola v naravi (Savudrija) – 8. do 13. september 2011,
vodja Inga Lamberger;
6. razred: Šola v naravi (Dom Radenci) – 28. maj do 1. junij 2012,
vodja Horvat Katrca;
7. razred: Teden naravoslovja (Pohorje-Ruška koča) – 23. do 26. april 2012,
vodja Ržen Božena;
8. razred: Šola v naravi (Dom Rak-CŠOD) – 27. februar do 2. marec 2012,
vodja Kosem Anita;
Kot je razvidno iz zgornjih podatkov imamo šolo v naravi ponujeno skoraj v vsakem
razredu devetletne osnovne šole. Letos smo se odločili, da je ne ponudimo le v 9. razredu.
Ni potrebno naglašati, da je to tako za šolo kot za učitelje, ki šole v naravi pripravljajo,
dodatna obremenitev, predvsem pa odgovornost. Seveda pa skušamo slediti tudi željam
staršev, ki so organizacije šol v naravi še posebej izpostavili in imajo željo, da ostanejo v
vseh razredih devetletke tudi še v bodoče. Ker je naša želja tudi, da se šol v naravi
udeležuje kar največ učencev, lahko starši ob izrednih razmerah in upravičenosti zaprosijo
tudi za subvencijo oz. denarno pomoč, ki jo nato omogočita šola oz. šolski sklad. Želimo,
da vsaj v 5. razredu prav vsi učenci odidejo v šolo v naravi. Ta šola je še posebej
pomembna, saj se lahko prav vsi učenci naučijo plavati, kar je ena od osnovnih otrokovih
veščin, ki naj bi jih obvladal. Vsekakor pa je prav, da se stroški s strani staršev poravnavajo
redno in tako šoli omogočajo kvalitetno in uspešno, ne le organizacijo šol v naravi, temveč
tudi vso ostalo obšolsko dejavnost. Ker pa so šole v naravi del razširjenega programa, ki ni
obvezen, smo se tudi odločili, da vodja posameznih šol v naravi, izmed prijavljenih
učencev, lahko izloči tiste, ki imajo še veljaven vzgojni ukrep in ki bi lahko s svojim
odnosom in obnašanjem, povzročali v šoli v naravi razne nevšečnosti.
21
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
LETNI NAČRT ORGANIZIRANEGA PODALJŠANEGA BIVANJA
DODATNE DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2011-2012
SEPTEMBER
- na šolski spletni strani predstavimo skupinske fotografije vseh oddelkov
OPB, fotografiranje v sredo, 14. 9.
- Praznovanje prihoda jeseni – JESENSKA OLIMPIADA v tednu od
25.9. do 29. 9., na igrišču za šolo ali v telovadnici v primeru dežja, za
pripravo so zadolženi vsi trije učitelji športne vzgoje, ki poučujejo v
OPB.
OKTOBER
- Teden otroka : - ogled risanih filmov v predavalnici
- likovne delavnice na temo : OTROCI SVETA
NOVEMBER
- ogled filmske predstave v kinu Železar, organizatorica Nevenka Fotak
Urbas
DECEMBER
- izdelovanje zimske dekoracije
- praznovanje prihoda zime – zimska glasbena delavnica, vodi Mirjam
Janjoš
- izdelovanje novoletnih čestitk
- novoletni ples v telovadnici
- zabava nas žongler Rožle Bregar – že v septembru se dogovorimo za
datum in ceno
JANUAR
- modna revija v mali telovadnici
22
FEBRUAR
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
- Kulturni praznik : obisk Občinske knjižnice Jesenice
- bralna urica v čitalnici naše šole
MAREC
- izdelovanje čestitk za mamice
- praznovanje prihoda pomladi, pomladanska likovna delavnica
- izdelovanje pomladne dekoracije
APRIL
- velikonočni običaji, izdelovanje velikonočnih motivov, razstava v avli
šole, vodi Anita Kosem
MAJ
- svetovni dan športa : športne igre in poligon v telovadnici, pripravijo
učitelji
športne vzgoje v OPB
JUNIJ
- likovna razstava vseh oddelkov OPB v avli šole na temo : » METULJI
»
- praznovanje prihoda poletja
- zaključni izleti oddelkov OPB
23
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
INTERESNE DEJAVNOSTI
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki
jih določi z letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti je narejen na podlagi
povpraševanja in lokalnih značilnosti šole, učenci pa ga dobijo v mesecu septembru in se
lahko prostovoljno odločijo za več dejavnosti. Starši in učenci pa si ga boste lahko ogledali
tudi na naši spletni strani. Večino dejavnosti opravljajo delavci naše šole, nekatere pa tudi
zunanji sodelavci.
Seznam interesnih dejavnosti je kot priloga LDN-ju.
7. Prehrana učencev
V šolski kuhinji pripravijo dnevno okoli 650 malic in 320 kosil za prijavljene učence. Tako
malico kot kosilo, v skladu s pogodbo zagotavljamo tudi učencem OŠ Polde Stražišar.
Učencem 1. razreda, ki pridejo v jutranje varstvo do 7. ure, nudimo zajtrk. Učencem lahko
iz zdravstvenih razlogov (alergije, sladkorna bolezen, celijakija) pripravijo dietno prehrano.
Ministrstvo za šolstvo in šport delno subvencionira 383 malic in v celoti 204 malic ter 5
kosil, občina pa subvencionira 23,5 kosila.
Cena subvencionirane malice v skladu z novim zakonom o šolski prehrani je za vse učence
0,50 €, brez državne subvencije 0,80 €, starši pa lahko zaprosijo tudi za dodatno
subvencijo. Za učitelje je cena malice 1,31 €. Cena kosil pa je: učenci 1. do 4. razred: 1,70
€, učenci 5. do 9. razred : 2,20, cena kosila za odrasle-zaposlene: 4,00 €, cena kosila za
domov-menažke: 5,24 €, sendviči, solate: 2,45 €.
8. Zdravstveno varstvo učencev
Učenci od 1. do 9. razreda imajo enkrat letno sistematski zdravstveni pregled, ki vključuje
tudi pregled sluha in cepljenje po programu. Pregledani bodo učenci 1., 3., 6. in 8. razreda.
Prvi razred bo cepljen proti hepatitisu B, 3. doza, tretji razred pa bo cepljen proti davici in
tetanusu. Za učence od 7. do 9. razreda bodo hkrati pripravljena tudi krajša predavanja o
zdravem načinu življenja, spolnosti in nevarnosti odvisnosti. Na sistematske preglede
učence spremljajo razredničarke. Učence 1. razreda zaradi cepljenja spremljajo tudi starši.
Tudi v letošnjem šolskem letu bo organizirano cepljenje deklic 6. razreda proti okužbi
HPV. Informacije za starše, razrednike in privolitvene izjave bo šola posredovala staršem
ob začetku šolskega leta.
V prvih razredih bomo v sodelovanju z osnovnim zdravstvom Gorenjske imeli tudi
zdravstveno vzgojo s temo: Moji prvi koraki do zdravja.
Za učence tretjih razredov pa je v pripravi zdravstvena vzgoja z naslovom: Danes je moj
dan - z gibanjem do zdravja.
Za učence 6. razredov se bo pripravilo predavanje z naslovom: Puberteta.
Za učence 8. razredov pa bomo v sodelovanju z osnovnim zdravstvom Gorenjske izvedli
predavanje z naslovom: Zdrav način življenja.
Zobozdravstveno preventivo izvajamo s preventivnimi pregledi v ZD Jesenice, mesečnimi
pregledi zob in želiranjem ter z vključevanjem v republiško tekmovanje za zdrave zobe.
24
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
9. Prometna varnost učencev
Trudimo se, da bi imeli na šolskem dvorišču cono mirujočega prometa. Na dostope do šole
je nameščena nova zapornica s kamero in zvočno ter video povezavo s tajništvom, hkrati
pa prometni znak opozarja, da je dostop do šolskega dvorišča namenjen le zaposlenim.
Starši prvošolcev lahko pripeljejo otroke do šole do 7.20, nato imajo dostop na parkirne
prostore le zaposleni in dostava. Pri urah pouka učitelji priložnostno obravnavajo varnost v
prometu, posebej pešcev in kolesarjev. Učenci 5. razreda se vključujejo v priprave za
kolesarski izpit in ga v šoli lahko tudi opravijo. Učenci 4. razredov so vključeni v projekt
Varnost v prometu, Jumicar. Dobro sodelujemo tudi s Svetom za preventivo in varstvom v
cestnem prometu ter Policijsko postajo Jesenice, ki se s svojimi predstavitvami in
preventivnimi dejavnostmi vključuje v program dela s starši in učenci od 1. do 4. razreda
(varnost v prometu, varna pot v šolo, uporaba varnostnega pasu-Pasavček). Z lastnim
vozilom, ki je sodobno in v skladu s prometnimi predpisi in zakonom o prometni varnosti
otrok opremljen, smo še povečali varnost naših učencev pri lastnih prevozih..
10. Šolska knjižnica
Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V
knjižnici imamo okrog 16500 enot knjižničnega gradiva, ki je namenjeno učencem in
učiteljem. Večino gradiva si uporabniki lahko izposodijo na dom. Rok izposoje je 14 dni.
Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraževalnem delu šole.
Del šolske knjižnice je tudi čitalnica. To je ločen prostor, kjer uporabniki lahko ves čas, ko
je knjižnica odprta, samostojno tiho delajo (berejo, se učijo, delajo naloge, prebirajo
periodični tisk...).
Knjižnica in čitalnica sta odprti vsak dan od 8.00 do 10.20 in od 10.40 do 14.00.
V šolski knjižnici imajo uporabniki dostop do dveh baz podatkov o knjižničnem gradivu –
do baze šolske knjižnice in do vzajemnega kataloga Cobiss /Opac. Pridobitev je dostop do
interneta (za potrebe pouka) za vse uporabnike.
Šolsko knjižnico vodi Barbara Udrih.
11. Šolska svetovalna služba
V skladu z normativi in standardi ima šola svetovalno službo, ki svetuje učencem in
staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji
razvoja šole ter pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Program dela šolske svetovalne delavke za šolsko leto 2011/2012
Pri načrtovanju dela šolska svetovalna služba izhaja iz aktualnih potreb učencev, učiteljev,
vodstva šole, staršev ter potreb, na katere opozori širše okolje. K večini delovnih nalog
pristopa timsko.
Program dela je razdeljen na posamezna področja delovanja, ki vključujejo različne vrste
dejavnosti.
I. Delo s šolskimi novinci:
- izvedba roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev,
- vpis otrok v 1. razred in razgovori o razvojnih značilnostih otroka,
- razgovori o šolanju otroka oziroma o odložitvi šolanja, sodelovanje v komisiji za
ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo,
- oblikovanje oddelkov 1. razreda.
25
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
II. Delo z učenci:
- sprejem in vpis učencev, ki se všolajo iz drugih šol,
- svetovanje učencem z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami, ugotavljanje vzrokov
za njihove težave in napotitev v ustrezne oblike pomoči,
- koordinacija pomoči učencem s statusom tujca,
- poklicno usmerjanje: izvedba vprašalnika o poklicnih interesih, organizacija testiranja z
MFBT testi, izvedba vpisa v srednje šole, individualno preverjanje poklicnih interesov s
programom Kam in kako,
- izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
- usposabljanje vrstniških mediatorjev.
III. Sodelovanje s starši:
- individualno svetovanje in pomoč staršem, ki imajo otroke z učnimi, čustvenimi,
vedenjskimi in drugimi težavami, izvajanje postopkov subvencioniranja,
- razgovori s starši glede napredovanja učenca, ponavljanja razreda, iskanja najbolj
primernih oblik pomoči učencu,
- poklicno usmerjanje in vpis v srednjo šolo: predavanje za starše otrok 8. in 9. razreda in
individualno svetovanje pri vpisu v srednje šole,
- delo s starši učencev s statusom tujca: vpis, nostrifikacija spričeval, koordinacija učne
pomoči in sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov.
IV. Sodelovanje s pedagoškimi delavci in vodstvom šole:
- udeležba in sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah,
- sodelovanje pri prilagajanju učnih zahtev učencem in oblikovanju individualiziranih
učnih
programov za otroke s posebnimi potrebami in učencem s statusom tujca (prilagoditev
vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovna
razporeditev pouka),
- sodelovanje in pomoč oddelčnim skupnostim pri reševanju učne in vzgojne problematike,
pri oblikovanju ustreznih medsebojnih odnosov in razvijanju socialnih veščin ter ugodne
razredne klime,
- posredovanje rezultatov analiz in anket,
- sodelovanje v postopku za izvedbo NPZ,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami ( VVO Jesenice, drugimi OŠ, CSD Jesenice,
zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, Občino Jesenice).
V. Druga dela:
- izvajanje postopkov za subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi, obveznih vsebin
ob pouku, delovnih zvezkov in vodenje evidenc,
- urejanje računalniške evidence učencev Logi in Lopolis ter aplikacij Ministrstva za
šolstvo in šport za subvencioniranje šolske prehrane, prijave v NPZ in vpisa v SŠ ter
CEUVIZ
- sodelovanje v aktivu šolskih svetovalnih delavk in študijski skupini SVE,
- sprotno spremljanje sprememb šolske zakonodaje in stalno strokovno izpopolnjevanje,
- sodelovanje v komisiji za izvedbo popravnih izpitov, pritožbeni komisiji, timskih
sestankih in drugih skupinah za opravljane drugih del po navodilih ravnatelja.
Delo šolske svetovalne službe opravlja:
Alenka Robič –svetovalna delavka
12. Strokovni organi šole
Šola ima naslednje strokovne organe:
- učiteljski zbor,
26
-
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
oddelčni učiteljski zbor,
razrednike
razredne in predmetne strokovne aktive
strokovni svet, kolegij
Učiteljski in oddelčni učiteljski zbori na pedagoških konferencah in konferencah ob koncu
ocenjevalnih obdobij spremljajo in analizirajo izvajanje letnega delovnega načrta šole,
analizirajo uspeh in vzgojno problematiko, sklepajo o vzgojnih ukrepih, oblikujejo
program dela z nadarjenimi učenci in učenci, ki potrebujejo dodatno pomoč, obravnavajo
predloge za napredovanje strokovnih delavcev in predloge o strokovnih vprašanjih,
povezanih z vzgojno izobraževalnim delom in njihovo izvedbo ter podajo mnenje k
letnemu delovnemu načrtu.
13. Strokovni aktivi
Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
usklajujejo merila za ocenjevanje, predloge za prehajanje med nivoji, dajejo učiteljskemu
zboru predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev
in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Na šoli bodo delovali aktivi v sestavi:
1. razredi:
Branka Svetina - vodja, Erika Vidrgar, Mojca Vilič, Sonja Šebjanič, Richter Irena,
Nevenka Fotak Urbas.
2. razredi:
Magnik Renata - vodja, Blatnik Irena, Petra Hrovat,
3. razredi:
Mateja Cvetko - vodja, Podnar Sergeja, Mirica Lah.
4. razredi:
Mandelc Mirjam - vodja, Renata Šifrer, Brigita Miklavčič Begovič
5. razredi
Mateja Kocjančič - vodja, Alojzija Morič, Klavdija Rajgelj
Vzgojiteljice in vzgojitelj:
Mirjam Janjoš - vodja, Sonja Šebjanič, Irena Richter, Nevenka Fotak Urbas, Alenka
Derlink, Marija Baš, Mirnesa Džananovič, Grega Gosar, Sabina Felc, Andrej Zupanc.
Vzgojni predmeti:
Irena Horvat - vodja, Božena Ržen, Matjaž Gale, Likar Lado, Inga Lamberger.
Slovenisti, knjižnjičarka:
Kovačič Maja - vodja, Klavdija Kranjc Jensterle, Tatjana Otovič, Stanka Mencinger, Jelka
Kusterle, Irena Bernetič, Anita Malič, Barbara Udrih.
Aktiv tujih jezikov:
Zdenka Kersnik– vodja, Snježana Horvat, Katjuša Polajnar, Maja Kovačič
27
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Družboslovci in naravoslovci:
Anita Kosem – vodja, Natalija Gašperin, Rada Polajnar, Danica Kikelj, Mateja Vahčič,
Andrej Zupanc, Katrca Horvat.
Matematiki in fiziki:
Romana Kranjc - vodja, Bogdan Višnar, Marija Zupančič, Gril Barbara, Mojca Tišov.
Aktiv šolske svetovalne službe, pedagoginj in specialnih pedagoginj:
Alenka Robič – vodja, Uršula Žumer – pedagoginja
Stare Alenka – vodja specialnih pedagoginj, Martina Vrabec, Tanja Lužnik, Bošnjak
Katarina.
14. Strokovni svet
Učitelji se za uresničevanje posameznih nalog povezujejo tudi medpredmetno. Za potrebe
medpredmetnega povezovanja predvsem po razredni vertikali smo s šolskim letom 20092010 ustanovili Strokovni svet, ki ga sestavljajo vodje aktivov. Strokovni svet bo imel
skozi šolsko leto srečanja po potrebi, bolj intenzivno na začetku in ob koncu šolskega leta.
Na kolegijih strokovnega sveta bo aktivno sodelovala tudi šolska svetovalna služba.
Sestava strokovnega sveta:
Robert Kerštajn – ravnatelj, Jelka Kusterle - pomočnica ravnatelja, Branka Svetina – 1.
razred, Magnik Renata – 2. razred, Mateja Cvetko – 3. razred, Mandelc Mirjam – 4. razred,
Mateja Kocjančič – 5. razred, Mirjam Janjoš – vzgojiteljice, Irena Horvat – vzgojni
predmeti, Kovačič Maja – slovenisti, Zdenka Kersnik – tuji jeziki, Anita Kosem –
naravoslovje in družboslovje, Romana Kranjc – matematika, fizika, Robič Alenka –
svetovalna delavka, Stare Alenka – specialni pedagogi.
Za usklajevanje dela z učenci s posebnimi potrebami sta zadolženi koordinatorici Stare
Alenka za razredno stopnjo in Uršula Žumer ter Romana Kranjc za predmetno stopnjo,
koordinatorka za nadarjene je Uršula Žumer. Razredniki ob začetku šolskega leta skličejo
sestanek s specialnima pedagoginjama, kjer se dogovorijo za nadaljnje korake.
28
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
NAČRT DELA RAVNATELJA
Dela in naloge pri vodenju Termin
zavoda
Sodelavci
Zastopa, predstavlja zavod
in je odgovoren za
zakonitost dela
šolsko leto
Priprava in vodenje
konferenc, pedagoških
sestankov, aktivov,…
tedensko načrtovanje;
konference-ob zaključkih
ocenjevalnih obdobij;
pedagoški sestanki-najmanj
3 krat letno in po potrebi;
aktivi-v skladu z LDN in po
potrebi;
šolsko leto
šolsko leto
pomočnica Jelka Kusterle,
učiteljice, učitelji,
vzgojiteljice, strokovni
delavci
Jelka Kusterle,
učiteljski zbor
Hospitacije
Strokovna srečanja
ravnateljev, seminarji,
predavanja
Spremljanje izvajanja pouka šolsko leto
Mentorstvo pripravnikom
šolsko leto
Vzpodbujanje izobraževanja šolsko leto
učiteljev
Jelka Kusterle
Organizacija dela
Termin
Sodelavci
Sistemizacija delovnih mest
Razpored del in nalog
Izdelava urnika pouka
Priprava in izpeljava nabora
izbirnih predmetov
Priprava publikacije
Organizacijsko poročilo
Vnos podatkov v KPIS
Priprava LDN
Pregled učnih načrtov
Pregled
in
spremljanje
pedagoške dokumentacija
Organizacija roditeljskih
sestankov
Statistična in letna poročila
april do oktober
april do avgust
julij, avgust
marec, april
Jelka Kusterle
Jelka Kusterle
Jelka Kusterle
mentorji pripravnikom
učitelji
julij do september
september
september
september
september, oktober
šolsko leto
Jelka Kusterle
september, november, maj
razredniki, učitelji ŠSS
šolsko leto
Jelka Kusterle, Irena
Reškovac, Krajnc Nataša
Irena Reškovac
Poslovno in računovodsko februar
poročilo
Izvedba javnega razpisa in šolsko leto
organizacijska
priprava,
spremljanje ter vodenje
urnika zasedenosti športne
dvorane in male telovadnice
Irena Reškovac
aktivi učiteljev
Jelka Kusterle
Božena Ržen
29
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Upravni posli
Termin
Sodelavci
Priprava, razpis in sklepanje
pogodb o zaposlitvi
Razpisi in sklepanje pogodb
o najemu prostorov
Priprava pravilnikov ob
spremembi zakonodaje
Odločanje o napredovanjih
zaposlenih
Imenovanje komisij
Urejanje finančnih zadev
Priprava soglasij, vlog za
odločanje
ob kadrovskih menjavah
Krajnc Nataša
september
Krajnc Nataša
šolsko leto
šolsko leto
šolsko leto
Irena Reškovac
Gospodarjenje s
premoženjem
Termin
Sodelavci
šolsko leto
šolsko leto
Organizacija
vzdrževanja šolsko leto
stavbe in okolice
Nabava učnih sredstev in šolsko leto
učil
Investicije, vzdrževanje
šolsko leto
Jelka Kusterle, hišnika,
čistilke, zunanji sodelavci
učiteljice, vzgojiteljice
Sodelovanje učitelji, starši, Termin
občina
Sodelavci
Predstavitev in
LDN
Letno poročilo
pedagoški zbor, Svet
staršev, Svet šole
Irena Reškovec, Svet
staršev, Svet šole
pedagoški zbor, Svet
staršev, Svet šole
Občina Jesenice
sprejem september
februar
Evalvacijsko
poročilo, junij, september
uspešnost, NPZ,…
Sodelovanje z mediji
šolsko leto
Sodelovanje z Občino
šolsko leto
Jesenice
Posebej je potrebno izpostaviti sodelovanje z Občino Jesenice, krajevno skupnostjo našega
okoliša, šolami v jeseniški občini in širše, z Zavodom za šolstvo, Mladinskim centrom
Jesenice, DPM Jesenice, Ministrstvom za šolstvo in šport, s podjetji, organizacijami,
kulturnimi in športnimi ustanovami, mediji,…
15. Šolska skupnost učencev
Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti, po dva predstavnika vsake oddelčne skupnosti
pa v skupnost učencev šole. Učenci preko svojih izvoljenih predstavnikov sodelujejo v
šolskem parlamentu. Mentor šolskega parlamenta je pedagoginja Uršula Žumer.
Izvoljeni predstavniki šolske skupnosti učencev sodelujejo na Otroškem parlamentu, ki bo
letos razpravljal o temi z naslovom: Junaki našega časa – kdo so in zakaj.
30
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
16. Vzgojni načrt
Vzgojni načrt OŠ Prežihovega Voranca Jesenice je pripravila skupina, ki so jo sestavljali
predstavniki staršev, učiteljev in učencev. Cilj vzgojnega načrta je varna in prijetna šola, v
kateri se bomo vsi dobro počutili. Sprejet in potrjen je bil 25. in 26. maja 2009 s strani
pedagoškega zbora, Sveta staršev in Sveta šole. Vzgojni načrt je v šolskem letu 2009-2010
zaživel in bil dobra podlaga za življenje in delo na naši šoli. Vsekakor pa ga je potrebno
sproti prilagajati novim izzivom in okoliščinam. Prvo prilagoditev je doživel že v šolskem
letu 2010-2011.
Del vzgojnega načrta sta tudi šolski red in hišni red.
Izvleček iz vzgojnega načrta
VIZIJA NAŠE ŠOLE JE:
• vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično
družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih
ljudi, do svoje in do drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih
generacij,
• razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujati državljansko odgovornost,
• vzgajati za splošne kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
• vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
Šola se bo zavzemala za to, da bomo delovali preventivno in s tem preprečili pojav hujših
nepravilnosti in kršitev vzgojnih načel in pravil, ki bodo zahtevale dolgotrajnejšo in
posebno obravnavo.
Vsaka oddelčna skupnost bo v prvih oddelčnih urah sprejela pravila oddelka.
Skrbeli bomo za vse učence, tudi tiste ki se teže vključujejo v skupine in so zaradi tega
lahko žrtve vrstniškega nasilja.
Svetovanje in usmerjanje
Usmerjanje in svetovanje je usmerjena strokovna dejavnost šole in lahko poteka v času
pouka ali izven pouka, za kar se dogovorimo sprotno, za vsak primer posebej.
Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med strokovnimi delavci šole, učenci in
starši.
Pravila šolskega reda
Pravice učenca v osnovni šoli so:





da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot
in posebnosti različnih kultur,
da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično
pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
31












Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi
predpisi,
da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter
njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in
individualne posebnosti,
da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in
strok,
da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij,
interesnih dejavnosti in prireditev šole,
da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih življenja in dela šole,
da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega
parlamenta,
da sodeluje pri ocenjevanju,
da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.
Dolžnosti učenca v osnovni šoli so:












da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti,
veroizpovedi, rase in spola drugih,
da izpolni osnovnošolsko obveznost,
da redno in točno obiskuje pouk ter druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in
varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
da obvešča odgovorne učitelje o nepravilnostih, ki se dogajajo na šoli in obenem
izrazi pohvalo za vse tisto, kar se mu zdi dobrega,
da spoštuje pravila hišnega reda,
da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev
šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
da se spoštljivo vede do drugih,
da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti
ali skupnosti učencev šole,
da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
SPLOŠNA PRAVILA




Učenci in odrasli imajo dostojen in spoštljiv odnos do vseh v medsebojni
komunikaciji (učenci odrasle vikajo, pomembni so: vljudnost, strpnost,
pozdravljanje, komunikacija brez groženj, žaljivk in kletvic).
Pogovor naj poteka zmerno glasno, brez kričanja.
Pri pogovoru se upošteva sogovornika, naj se ga posluša, ne da bi mu skakali v
besedo.
Učenci in učitelji imajo pravico do nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa.
32
















Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Učenci sodelujejo pri vseh oblikah pouka po svojih zmožnostih in s svojim
vedenjem ne motijo ter ne ovirajo drugih udeležencev pri izvajanju pouka in drugih
dejavnosti.
Ob koncu pouka oz. vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učenci za seboj pustijo
urejene učilnice oz. šolske prostore.
Kape in druga pokrivala ter neprimerna oblačila pri pouku niso dovoljena.
V šolo učenci nosijo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku
ter drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim na šoli ter zunaj nje.
Učenci upoštevajo navodila strokovnih delavcev in drugih delavcev na šoli pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa šole.
S pazljivim odnosom do sebe in do drugih skrbijo za lastno varnost in varnost
drugih.
Skrbijo za urejenost in čistočo šole ter njene okolice.
Vstop in gibanje v šolskih prostorih z rolerji, skiroji, rolkami, kotalkami in
športnimi copati, opremljenimi s koleščki, je prepovedan.
V šolo je prepovedano prinašanje predmetov (vžigalniki, ostri predmeti, verige…
ipd.), s katerimi je lahko ogrožena lastna varnost in varnost drugih učencev oz.
odraslih.
V šolskih prostorih in njeni okolici ter pri vsakršnih oblikah vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti je prepovedano kajenje, uživanje drog in drugih psiho-aktivnih sredstev
(razen v primeru, ko so razna tovrstna zdravila predpisana s strani zdravnika).
Prepovedano je prinašanje le-teh snovi v šolo in njeno okolico. Kakršna koli
preprodaja in napeljevanje k uživanju in uporabi teh sredstev in predmetov je
prepovedana in kazniva.
Dežurni učenci opravljajo naloge, za katere jih pooblastijo razredniki, učitelji,
šolska svetovalna služba ali vodstvo šole.
Učitelji v času odmorov opravljajo dežurstvo v avli, na hodnikih in v jedilnici po
razporedu vodstva šole.
Med poukom učenci učilnice praviloma ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo
pred poukom in med odmori.
V času trajanja pouka in v času odmorov učencem praviloma ni dovoljeno zapuščati
šole.
V izjemnih primerih ali ob nepredvidenih dogodkih se učencu dovoli odhod iz šole
s strani strokovnega delavca šole ob predhodnem dogovoru strokovnega delavca
šole s starši oz. z otrokovim skrbnikom.
V izjemnih primerih lahko strokovni delavec šole zaradi kršitev odstrani učenca od
pouka. O tem obvesti razrednika (napiše uradni zaznamek). Le-ta obvesti starše.
Učitelj o tem obvesti šolsko svetovalno službo in vodstvo šole.
Med poukom velja:








prisotnost na svojem prostoru,
pripravljeni pripomočki za pouk,
poslušanje in zapisovanje razlage,
aktivno sodelovanje pri različnih oblikah pouka,
pospravljanje za seboj po končanem delu,
mirno zapuščanje učilnice ob koncu pouka,
med poukom je prepovedana uporaba elektronskih naprav (mobilnih telefonov,
digitalnih predvajalnikov in drugih podobnih naprav). V primeru rabe ali zlorabe
naprav strokovni delavec šole napravo učencu začasno odvzame in o tem obvesti
starše ter razrednika,
v času pouka in 5-minutnih odmorov se ni dovoljeno zadrževati v avli šole.
33
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
V jedilnici velja:







ob prihodu v jedilnico učenci ne povzročajo hrupa, ne vpijejo in se ne prerivajo,
hrano uživajo sede, na za to določenem prostoru,
do hrane imajo primeren in spoštljiv odnos,
pazljivo ravnajo s posodo in jedilnim priborom,
v jedilnici so v času kosila le učenci, ki so prijavljeni na kosilo,
po končanem obroku zapustijo za seboj urejeno in čisto mizo,
hrane iz jedilnice ne nosimo.
POHVALE , PRIZNANJA IN NAGRADE
Pohvale
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale,
priznanja in nagrade.
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Ustne pohvale izrečejo delavci šole učencem po lastni presoji.
Pisne pohvale podeljujejo razredniki, mentorji dejavnosti in ravnatelj šole.
Priznanja
Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je
pomemben za celotno šolo in/ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Nagrade
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega
učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so
nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih
dejavnostih šole.
Ravnatelj lahko nagradi tudi skupino učencev in oddelčno skupnost.
IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
Učencu, ki krši pravila šolskega reda, hišni red in pravice, dolžnosti ter odgovornosti,
zapisane v Vzgojnem načrtu šole, se lahko izreče vzgojni ukrep – vzgojno opozorilo ali pa
se mu naloži družbeno koristno delo oz. alternativni vzgojni ukrep.
Predlog za začetek postopka ob kršitvi šolskih pravil lahko poda vsak delavec šole, starši
ali učenec.
Postopek vodi razrednik, v primeru prešolanja ali premestitve učenca v drug oddelek pa
tudi ravnatelj.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI IN ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Starši morajo najkasneje v 5 dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok
izostanka, razen v primeru, če njegov izostanek vnaprej napovejo. Tak izostanek lahko
strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene
prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
34
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Kadar imajo učenci športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dan ali druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti, za katere je potrebno organizirati avtobusne prevoze, morajo
starši najkasneje do osme ure zjutraj tistega dne javiti odsotnost razredniku ali poklicati v
tajništvo šole, če učenec nenadoma zboli in ostane doma. Če se odsotnosti učenca ne javijo,
morajo poravnati stroške dneva dejavnosti, kot da bi se učenec dejavnosti udeležil. Če je
otrok odsoten od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov (jo prepisati).
17. Šolski sklad
Na šoli deluje šolski sklad. V upravnem odboru so predstavniki staršev in delavcev naše
šole. Namen šolskega sklada je zagotavljanje finančnih sredstev za nadstandardne
programe, ki jih ministrstvo za šolstvo ne financira, za dodatne učne pripomočke, za pomoč
socialno šibkejšim učencem, za sofinanciranje ekskurzij, itd.
Upravni odbor bo na začetku vsakega šolskega leta načrtoval prioritetne potrebe. Do sedaj
je Šolski sklad deloval odlično, tako da smo na šoli z pomočjo zbranih finančnih sredstev
staršev preko Šolskega sklada pomagali že veliko učencem ter kupili že več učnih
pripomočkov ter financirali seveda tudi garderobne omarice tako za predmetno kot za
razredno stopnjo.
18. Sodelovanje s starši
Oblike sodelovanja s starši so roditeljski sestanki in govorilne ure.
Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki, in sicer v mesecu septembru (izvajajo
ga razredniki in vodje šol v naravi), novembru in decembru (pedagogi in svetovalna služba
z zunanjimi sodelavci) in v maju (razredniki, svetovalna služba in zunanji sodelavci).
Govorilne ure so dvakrat mesečno in potekajo v matičnih učilnicah. Za učitelje športne
vzgoje bodo prostori dogovorjeni kasneje.
Prva govorilna ura je skupna za celotni učiteljski zbor in bo predvidoma vsak drugi torek v
mesecu od 17.30 do 18.30, čas druge pa izbere učitelj in ga sporoči učencem. Razpored 2.
govorilne ure je priloga LDN.
19. Govorilne ure
Skupne govorilne ure, vsak drugi torek v mesecu, s pričetkom ob 17.30 uri bodo
naslednje dni:
v letu 2011: septembra-po roditeljskem sestanku, 11. oktobra, 8. novembra, 13. decembra
v letu 2012: 11. januarja, 14. februarja, 13. marca, 10. aprila, 8. maja, 29. maja.
V času govorilnih ur so na šoli poleg učiteljev še: socialna delavka, pedagoginja, specialna
pedagoginja, vzgojiteljice in ravnatelj ter njegova pomočnica. Vse učiteljice in učitelji
imajo tudi drugo govorilno uro, katere razpored je priloga LDN-ja.
Starše bomo sproti pisno obveščali o uspehu in dosežkih učencev, vzgojni problematiki in
izostajanjih od pouka.
35
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
20. Roditeljski sestanki
Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:
1. sestanek
1. do 9. r.
Vsebina
Uvodni sestanek
Izvaja
termin
2. sestanek
Vsebina
Izvaja
termin
Vsebina
Izvaja
termin
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
3. sestanek
1., 2., 3. r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
Predstavitev LDN, Šole v naravi
razredničarke,
vodje šol v naravi
Delavnice za starše
Delavnice za starše
Kako naj se učim
Brain Gym
Brain Gym
Najstniki in odgovornost
Najstniki in odgovornost
Poklicna orientacija
Vpis v srednje šole
Vrabec Martina
Vrabec Martina
Vrabec Martina
Vrabec Martina
Vrabec Martina
Žumer Uršula
Žumer Uršula
Robič Alenka
Robič Alenka
Prikaz dela, prireditev za starše
Analiza dela, šola v naravi
Analiza dela in nastop za starše
Izbirni predmeti
Ko šola postane vir težav
Ko šola postane vir težav
Ko šola postane vir težav
učiteljice in vzgojiteljice
razredničarke
razredničarke
pomočnica ravnatelja,
razredničarke
Familylab in Žumer Uršula
Familylab in Žumer Uršula
Familylab in Žumer Uršula
september
november
november
november
december
december
november
november
januar
februar
maj
maj
maj
marec
april
april
april
Poleg roditeljskih sestankov za posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za
vse starše, ki jih posamezna problematika zanima.
21. Tematska predavanja za starše bodo




Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
O odvisnostih – Ivanka Berčan, november;
Dan odprtih vrat za šolske novince, teden pred vpisom, februar 2012;
Otroci s posebnimi potrebami in integracija – specialna pedagoginja, 1. do 9. razred.
22. Strokovno izobraževanje za delavce šole
Po katalogu stalnega strokovnega izobraževanja in ostalih vsebin izobraževanja, ki so
ponujene v katalogu in izven. Predavanje o načinu dela z učenci tujci. Predavanje za
učitelje o delu socialne pedagoginje na šoli. Za vse strokovne delavce, v sodelovanju z
Bolnico Jesenice, načrtujemo tudi izobraževanje za nudenje prve pomoči v mesecu oktobru
2011.
23. Sodelovanje z okoljem
Sodelovanje poteka na različnih področjih in z različnimi organizacijami. Na strokovnem
področju se povezujemo vse šole v občini v okviru strokovnih aktivov posameznih
področij.
Pri reševanju družinske in socialne problematike sodelujemo s Centrom za socialno delo
Jesenice, mentalnim dispanzerjem v ZD Jesenice, pedopsihiatrinjo v Bolnišnici Jesenice,
36
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
čedalje pogosteje pa tudi s Policijsko postajo Jesenice in to ne samo v smislu problematike
oz. represije, temveč predvsem v smislu preventive.
Program šole uspešno dopolnjujemo s spoznavanjem vseh pomembnih organizacij v občini
in njihovo dejavnostjo. Dobro sodelujemo z Gledališčem Jesenice, Radiom Triglav,
Glasbeno šolo, Srednjo šolo, Gimnazijo Jesenice, z različnimi športnimi društvi in zvezami,
z Društvom prijateljev mladine, Mladinskim centrom, s krajevnimi skupnostmi in Občino
Jesenice. Predvsem z Občino Jesenice bomo sodelovanje bolj poglobili, se več predstavljali
s svojimi dosežki, več pa načrtujemo tudi sodelovanja z mediji. Eden izmed ciljev je prav
gotovo večja prepoznavnost naše šole, učencev in delavcev v bližnji in širši okolici.
Povezujemo se s šolami v Sloveniji in tujini, ki nosijo ime Prežihovega Voranca, ter s
šolami v Unescovi ASP-net mreži.
V šolskem letu 2011-2012, se nam bo pridružila tudi študentka Kitajščine, ki bo v razredu
in tudi izven pomagala naše učenki, ki je prišla s Kitajske in hodi v 4. razred, pri
razumevanju slovenskega jezika in sporazumevanju s sošolci ter učiteljico.
Zelo dobro sodelujemo tudi z ameriško ambasado v Ljubljani, kjer nam vsako leto pošljejo
zanimivega sogovornika, ki našim učencem predmetne stopnje na prijeten in hkrati poučen
način razlaga način življenja in dela Američanov in njihove zgodovine.
Učenci naše šole bodo letos že četrto leto v okviru novoletnih aktivnosti pomagali Občini
Jesenice s izdelovanjem novoletnih voščilnic. Izkupiček pa gre v šolski sklad S svojo
mentorico Jelko Kusterle bodo sodelovali z gledališko predstavo. Nekaj naših učencev
vsakoletno sodeluje z DPM Jesenice in pripravlja program ter obdaritve za otroke vrtcev v
celi bivši jeseniški občini.
Jeseni v šolskem letu 2011-2012 bomo izvedli drugo vajo evakuacije na naši šoli, tokrat
nenapovedano. Predvidoma spomladi pa načrtujemo še eno vajo evakuacije, tokrat s
sodelovanjem Gasilske službe in predstavitvijo reševanja s stavbe in nudenja prve pomoči.
24. Načrtovane investicije
V proračun Občine Jesenice za leto 2012 smo dodali ureditev in asfaltiranje dovoza v
športno dvorano s severne strani (od vrtca Julke Pibernik do vhoda v športno dvorano. Za
to smo pridobili tudi predračun. V koledarskem letu 2011 smo s pomočjo Občine Jesenice
postavili zunanje kamere pred in za šolo, kar bo prispevalo še k dodatni varnosti učencev in
delavcev šole. Prav tako smo uspešno nadgradili in posodobili že obstoječe kamere v
garderobah razredne, predmetne stopnje, kakšno pa bomo dodali po potrebi tudi na šolske
hodnike. Najbolj smo veseli novih oken, ki smo jih med šolskimi počitnicami uspešno
zamenjali. Na tem mestu bi se še enkrat zahvalil Občini Jesenice, ki nam je finančno
omogočila realizacijo tega velikega projekta. V delu je priprava predračuna za ureditev
zasilne razsvetljave. V sodelovanju z gasilci bomo poskrbeli tudi, da bodo odstranjena
suha drevesa pred šolo.
Kratkoročno bo potrebno obnoviti parket v športni dvorani in na novo označiti črte za
igrišča. Od Elana smo pridobili tudi že predračun. Prav tako pa je vedno bolj potrebna
temeljite obnove tudi zelo dotrajano vodovodno omrežje in odtoki. V vseh »glavnih žilah«
po šoli so še svinčene cevi, vsako leto pa imamo veliko dela s saniranjem puščanja vode po
stenah razredov. Prve korake smo naredili že letos med počitnicami, ko smo zamenjali
enega od 8 glavnih vodov na šoli. Postopoma bomo zamenjali še preostale. Za vse zgoraj
naštete investicije smo poslali na Občino Jesenice predlog za vključitev v financiranje
potrebnih vzdrževalnih del zavodov za obdobje 2011 do 2015.
37
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
25. Druge dejavnosti
Šolsko športno društvo Zvezde organizira in spremlja izvajanje interesnih dejavnosti s
področja športa, pripravlja in vodi učence na razna tekmovanja v domačem kraju in drugje.
Redno se prijavlja tudi na občinski razpis za sofinanciranje športa in je pri tem uspešno.
Vključeni smo v slovensko šolsko košarkarsko ligo. Odločili pa smo se, da se bodo letos
naši najmlajši učenci preizkusili v različici ŠKL – med dvema ognjema in v vseh treh
kategorijah, na dveh nam najbližjih prizoriščih.
Organizirali bomo preizkus plavanja in plavalni tečaj za učence 3. razredov v sklopu šole v
naravi v Kranjski Gori, kolesarski izpit za 5. razred in smučarski tečaj za vse
zainteresirane.
Med šolskim letom bomo obeležili pomembne dneve, s kulturnim sporedom pa bomo
sodelovali na tradicionalnem srečanju šol s Prežihovim imenom, ki bo letos v Dolini pri
Trstu.
V okviru OS bodo v decembru 2011, 5. razredi izvedli projekt: Prenovimo stare predmete
in stare odnose
Posebno pozornost bomo namenili organizaciji in izvedbi naslednjih oblik kulturnih
dejavnosti:
- ogledom gledaliških predstav,
- obiskom glasbenih ustanov v občini Jesenice in širše
- obiskom umetnikov in kulturnih delavcev na šoli,
- obiskom muzejev in likovnih galerij,
- obisku 9. razredov v Občinski knjižnici Jesenice,
- 6. razredi bodo v občinski knjižnici gostili posebnega gosta,
- družabnim prireditvam (decembrska praznovanja, valeta, Prežihiada),
- ogledom likovnih, fotografskih in drugih razstav,
- tekmovanju za Finžgarjevo bralno značko,
- sodelovanju v projektu Rastem s knjigo,
- izdaji šolskega glasila,
- sodelovanju pevskega zbora na kulturnih prireditvah,
- sodelovanju v likovni koloniji,
- sodelovanju na Frankofonskem dnevu, srečanju šol, ki izvajajo pouk francoščine,
- nastopom za starše (predstavitev posameznih razredov in OPB),
- stalnim likovnim razstavam izdelkov učencev v avli in na hodnikih šole,
- občasnim razstavam del zunanjih likovnih in fotografskih ustvarjalcev,
- oddajam šolskega radia ob spominskih dnevih,
- vključevanju učencev v interesne dejavnosti s področja kulture in športa,
- zaključni prireditvi za devetošolce,
- zaključni prireditvi za učence ostalih razredov,
- pripravi kulturne prireditve za prvošolce ob prvem šolskem dnevu,
- pripravi kulturnih programov za krajevne skupnosti, za starejše krajane, za Rdeči križ in
druge,
- v okviru izbirnega predmeta Nemščina, Dunaj v mesecu aprilu ali maju.
26. Tekmovanja iz različnih znanj
Učenci se vključujejo v tekmovanja prostovoljno. Na razredni stopnji bodo tekmovali za
priznanja iz slovenskega jezika (bralna značka), matematike (Kenguru), Vesele šole, šaha,
športnih panog (ŠKL, med dvema ognjema, jesenski kros, atletika – Stankov memorial,
dvoransko atletsko tekmovanje pri nas, atletsko tekmovanje na OŠ Koroška Bela,
plavanje,…).
38
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Na predmetni stopnji bodo učenci preverjali svoje znanje in spretnosti na področjih:
















slovenskega jezika: Malič Anita, Mencinger Stanka, Otovič Tatjana (bralna značka,
Cankarjevo priznanje, literarni natečaji),
koordinator za FBZ: Klavdija Kranjc Jensterle,
angleškega jezika: Katjuša Polajnar-bralna značka, Horvat Snježana-tekmovanje v
znanju iz tujega jezika za 8. in Kersnik Zdenka za 9. razred,
nemškega jezika: Otovič Tatjana (tekmovanje 9. razred) in bralna značka,
francoskega jezika: Horvat Snežana (bralna značka), Frankofonski dnevi,
matematike: Barbara Gril, Mateja Kocjančič - koordinator za razredno stopnjo
(Kenguru, Vegovo priznanje),
področno tekmovanje iz matematike: Barbara Gril, Bogdan Višnar,
fizike: Tišov Mojca (Stefanovo priznanje),
kemije: Kikelj Danica (Preglovo priznanje),
biologije: Kosem Anita (Proteus), tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
Bistroumnice,
zgodovine mesta Jesenic: Šifrer Renata- 5.,6. razred, Polajnar Rada – 7. do 9. razred
logike: Zupančič Marija,
modelarstva: Zupanc Andrej
tekmovanje iz konstruktorstva: Horvat Katrca
Cici Vesela šola: Magnik Renata
gasilstva: Šifrer Renata.
NPZ-MAT popravljajo:
učiteljice matematika
NPZ-SLJ popravljajo:
učiteljice slovenskega jezika.
Učenci bodo sodelovali tudi na likovnih natečajih, revijah pevskih zborov in tekmovanjih v
poznavanju cestno-prometnih predpisov ter tehnike vožnje s kolesom.
Na naši šoli bomo zbirali tudi:



plastične pokrovčke, zbira cela šola, izkupiček gre v dobrodelne namene, odvoz 2
krat letno. Pomagajo: hišnika, učitelji, učiteljice in vzgojiteljice; koordinatorka
Petra Hrovat,
star papir, akcija bo dvakrat letno, oktobra 2011 in v aprilu 2012: koordinatorka je
Petra Hrovat. Izkupiček gre v šolski sklad. Tekmujemo za najbolj uspešen razred v
zbiranju papirja.
odpadne kartuše, tonerje, računalniške odpadke, zbiramo v okviru akcije Rdeči
nosek in v sodelovanju s Študentsko organizacijo Jesenice – Vahčič Mateja
Letni delovni načrt šole je pripravljen na podlagi veljavne šolske zakonodaje in strokovnih
podlag, usklajenih na uvodnih strokovnih aktivih junija 2011 in avgusta 2011 ter sprejet in
potrjen na pedagoškem sestanku 27. septembra 2011.
Izvajali bomo obseg dejavnosti po veljavnem predmetniku za devetletno osnovno šolo, v
katerega so vključeni obvezni predmeti, izbirni predmeti, nivojski pouk, dodatna strokovna
pomoč, oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva ter interesne dejavnosti. Obseg
dejavnosti bomo izvajali v skladu s standardi in normativi za devetletno osnovno šolo.
39
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
Letni delovni načrt je obravnaval in potrdil učiteljski zbor šole na pedagoškem sestanku
dne_____________, obravnaval ga je svet staršev _____________ in obravnaval ter sprejel
svet šole dne _____________.
Predsednica sveta šole:
Ravnatelj:
Zdenka Kersnik, prof.
Robert Kerštajn, prof.
40
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
UVOD
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. K temu bomo prispevali vsi s primernim
vedenjem in upoštevanjem pravil hišnega reda.
PRAVILA
1.








PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE
Šolska vrata se odpirajo ob 6.00 uri, ko prihajajo v jutranje varstvo učenci 1. razreda.
Učenci od 2. do 9. razreda prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in sicer:
ob 7.00 učenci, ki imajo preduro,
ob 7.50 učenci, ki pričnejo s poukom 1. šolsko uro,
ob 8.40 učenci, ki pričnejo s poukom 2. šolsko uro.
Učenci prihajajo v šolo točno, predčasno prihajanje in zamujanje ni dovoljeno.
Ob prihodu v šolo odidejo učenci v garderobe, kjer na označenih mestih pustijo svojo
garderobo.
Zapuščanje šolske stavbe v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno.
Po končanem pouku gredo učenci takoj domov, zadrževanje na šoli ni dovoljeno.
Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk v popoldanskem
času, počakajo učitelja 10 minut pred pričetkom pouka pred šolo.
Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti s področja športa, prihajajo v športno
dvorano skozi severni (zadnji) vhod.
2. RAZPORED DEŽURSTVA V AVLI
Od 6.00 do 7.00 sta v avli dežurna hišnik oz. dopoldanska čistilka, od 7.00 do 14.00
dežurni učenec, od 13.10 do 16.00 pa zopet hišnik oz. delavec javnih del.
3. DEŽURSTVO UČENCEV
a) V RAZREDU
Dežurni učenec v razredu skrbi za red in zadnji zapušča urejen razred. Vsako uro učiteljem
javi odsotnost učencev od pouka, po vsaki uri počisti tablo, pospravi in pregleda učilnico,
skrbi pa tudi za urejenost garderob.
b) V JEDILNICI
Dežurni učenci v jedilnici so dolžni poskrbeti za naslednje:
 prinašanje malice na mize in razdelitev malice,
 odnašanje ostankov hrane in pribora,
 brisanje miz.
c) V AVLI
Dežurstvo v avli opravljata po en učenec 7., 8. oz. 9. razreda in delavec javnih del.
Navodila in naloge dežurnih učencev so podrobno opisane v hišnem redu.
41
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
4. DEŽURSTVO UČITELJEV
 Učitelji opravljajo dežurstvo od ponedeljka do petka.
 Naloge dežurnih učiteljev so:
- nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah, v
avli šole in v jedilnici,
- v primeru, da ugotovijo poškodbo šolskega inventarja, to javijo vodstvu šole,
- vse probleme, ki nastanejo v času dežurstva, naj vsak učitelj poskuša reševati takoj,
strpno in objektivno.
 Razpored dežurstev je objavljen v avli šole, na oglasni deski v vsakem nadstropju šole
in je priloga hišnemu redu.
5. NOŠENJE COPAT
Po prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. V vseh prostorih šole je
obvezno nošenje šolskih copat. Učenec, ki nima copat, bo ta dan bos. Šolskih copat ne
puščamo v garderobi.
6. PRIPRAVA NA POUK IN KULTURA OBNAŠANJA
 Učenci počakajo učitelja po zvonjenju v razredu s pripravljenimi učnimi pripomočki.
Ob prihodu učitelja kulturno vstanejo in pozdravijo.
 Petminutni odmori so namenjeni zamenjavi razredov in pripravi na pouk.
 Med poukom učenci razreda ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo učenci pred
poukom.
 V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi: dobro jutro, dober dan,
dober večer, nasvidenje, lahko noč.
 Preden vstopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet, zbornico,…), potrkamo.
 Ne pozabimo na čudežni besedi prosim in hvala.
7.






ŠOLSKA MALICA IN KOSILO
Malica je pripravljena v jedilnici. Ko jemo, se kulturno vedemo.
Pri odhajanju v jedilnico hodijo učenci po desni strani.
Puščanje torb v glavnem odmoru:
- Učenci od 6. do 9. razreda pred odhodom na malico pustijo torbe pred učilnicami, v
katerih so imeli pouk.
- Učenci, ki imajo pouk v športni dvorani, pustijo torbe v predprostoru pred vhodom
v dvorano. Učenci, ki pridejo iz učilnice gospe Otovič, pustijo torbe v 1. nadstropju.
- Učenci, ki imajo pouk v učilnicah gospe Mencinger in v računalnici, torbe pustijo
na delu stopnišča, ki pelje v avlo.
Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in dežurni učitelji.
Učence pelje na malico učitelj, ki je imel pred odmorom pri njih pouk. Učitelj pelje na
malico učence tako, da gre pred njimi – učenci sledijo učitelju.
Čas kosila je od 11.30 do 14.30. Učenci odhajajo na kosilo po pouku!
8. UPORABA PRENOSNIH TELEFONSKIH APARATOV
 Med šolskim delom ni dovoljena uporaba prenosnih telefonskih aparatov.
 Za izgubljene ali drugače odtujene telefonske aparate šola ne odgovarja!
42
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letni delovni načrt
OSTALA PRAVILA









V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi.
V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov. Denar hranite pri sebi in ga ne puščajte v
torbah ali v garderobi. Za svoje stvari odgovarjate učenci sami.
Prepovedano je pisanje po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače poškodovati
šolsko lastnino.
Krivca namerno povzročene škode bomo našli in ustrezno ukrepali.
Vsak učenec zapusti svoj prostor v razredu ali garderobi urejen.
Odpadke mečemo v koš za smeti.
Razredne skupnosti so skupaj z razrednikom dolžne upoštevati razpored čiščenja
okolice šole in v določenem terminu skrbeti za urejenost šolske okolice. Razpored
čiščenja je priloga hišnega reda.
Dolžnost učencev je vljudnost in spoštljiv odnos do učiteljev, delavcev šole in do
sošolcev.
Poleg pravil hišnega reda so v knjižici ŠOLSKA PRAVILA zapisane Pravice in
dolžnosti učencev v osnovni šoli in Kršitve šolskih pravil. Vsako kršenje šolskih pravil
bomo raziskali in ustrezno ukrepali (vzgojni ukrepi).
NALOGE UČITELJEV
1) Razredniki hišni red predstavijo učencem na začetku šolskega leta in večkrat tudi med
šolskim letom.
2) Učitelji se bodo z učenci večkrat pogovarjali tudi o bontonu.
3) Potrebna je doslednost pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
4) Redni stiki s starši (vabila s priporočeno pošto).
5) V času pouka učencev ne pošiljamo iz razreda.
6) Vestno opravljanje dežurstva po pravilih 5. točke Hišnega reda.
43