OKOLJSKI HRUP

12/23/2011
GLAVNA PODROČJA DELA
Javnozdravstveni ukrepi za obvladovanje
okoljskega tveganja
OKOLJSKI HRUP
• Operativni program varovanja pred hrupom (MOP, MOL)
– Mestna občina Ljubljana
– Ceste in železnice izven Ljubljane
• Kazalci okolja (ARSO)
– Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v
Ljubljani
• Pritožbe občanov (MNZ)
dr. Sonja Jeram
Inštitut za varovanje zdravja RS
http://www.ivz.si/
– Kazni v skladu z 8. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru
• Poškodbe sluha (IVZ, ZZV-ji, Mreža zdravih šol)
– Problematika poslušanja glasbe s prenosnimi predvajalniki
MF - Metode javnega zdravja, 12. decembre 2011, Ljubljana
ZAKONODAJA
STRATEŠKE KARTE HRUPA
• DIREKTIVA 2002/49/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju
okoljskega hrupa
ARSO Agencija RS za okolje http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/
ARSO Atlas okolja http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Uradni list
RS, št. 121/2004.
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list
RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010.
STRATEŠKE KARTE HRUPA
1
12/23/2011
OPERATIVNI PROGRAM
Operativni program varovanja pred hrupom
UKREPI
–
–
–
–
–
–
–
KAZALCI OKOLJA
Zmanjševanje hrupa pri viru (cestišče, gume, motorji…)
Postavitev protihrupnih ograj
Protihrupna izolacija stavb
Sprememba prometa
Omejitve prometa
Omejitve hitrosti vožnje v določenih območji npr. v nočnem času
Ozaveščanje javnosti o škodljivih učinkih hrupa na zdravje in počutje ljudi
KAZALCI OKOLJA – OSNOVNE ŠOLE
Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani
Preglednica ZD14-1: Izpostavljenost osnovnih šol hrupu zaradi cestnega prometa v
MO Ljubljana - raven hrupa na najbolj izpostavljeni fasadi šole
45-50
dB(A)
50-55
dB(A)
55-60
dB(A)
60-65
dB(A)
65-70
dB(A)
70-75
dB(A)
osnovne
šole
število
3
10
15
18
5
2
učenci
število
681
2780
6592
7476
1563
716
osnovne
šole
%
5.7
18.9
28.3
34
9.4
3.8
učenci
%
3.4
14
33.3
37.7
7.9
3.6
Vir: Agencija RS za okolje, Mestna občina Ljubljana, 2011.
KAZALCI OKOLJA
KAZALCI OKOLJA - VRTCI
Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani
Preglednica ZD14-2: Izpostavljenost vrtcev hrupu zaradi cestnega prometa v MO
Ljubljana - raven hrupa na najbolj izpostavljeni fasadi vrtca
45-50
dB(A)
50-55
dB(A)
55-60
dB(A)
60-65
dB(A)
65-70
dB(A)
70-75
dB(A)
vrtci
število
7
22
42
19
16
4
otroci
število
744
2411
5277
2574
1501
554
vrtci
%
6.4
20
38.2
17.3
14.5
3.6
otroci
%
5.7
18.5
40.4
19.7
11.5
4.2
Vir: Agencija RS za okolje, Mestna občina Ljubljana, 2011.
2
12/23/2011
PRIPOROČILA
OPERATIVNI PROGRAM
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, naj hrup na igriščih
šol in vrtcev v času igre ne presega vrednosti LAeq 55 dBA.
Operativni program varovanja pred hrupom
WHO, 2000. Guidelines for Community Noise. Eds. B. Berglund, T. Lindvall, D.
Schwela, Kee-Tai Goh, World Health Organization, Geneva.
UKREPI
–
–
–
–
–
–
–
Preveriti dejanski nivo hrupa z meritvami
Identificirati igrišča, kjer je hrup prekomeren
Postavitev protihrupnih ograj
Meritve hrupa v stavbah
Protihrupna izolacija stavb
Ureditev primerne akustike v sami stavbi
Ozaveščanje otrok, učiteljev in staršev o škodljivih učinkih hrupa na
zdravje in počutje ljudi
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
PRITOŽBE OBČANOV
ZAKONODAJA
• Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), Uradni list RS št.
št. 70/2006
Število izrečenih kazni v letu 2010
600
Število kazni
500
400
300
200
TRBOVLJE
LJUTOMER
MURSKA SOBOTA
ZAGORJE OB SAVI
PTUJ
RAVNE NA KOROŠKEM
IZOLA
HRASTNIK
CELJE
VELENJE
PIRAN
KOPER
MARIBOR
0
LJUBLJANA
100
Občina
UKREPI
NEVARNOST POŠKODBE SLUHA
Na Inštitutu za varovanje zdravja RS občanom nudimo svetovanje
pri reševanju problemov zaradi okoljskega hrupa.
–
–
–
–
–
–
Identifikacija vira hrupa
Identifikacija pristojne ustanove za reševanje tega problema
Posredovanje smernic Svetovne zdravstvene organizacije
Podajanje mnenj
Ozaveščanje javnosti o škodljivih učinkih hrupa na zdravje in počutje ljudi
Objavljanje vsebin na spletni strani http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=21
3
12/23/2011
NEVARNOST POŠKODBE SLUHA
Porast prodaje MP3 predvajalnikov
Hearing loss 'epidemic' in Canada
http://hearingtech.com.au/sitemap/news-2/news/hearing-loss-epidemic-in-canada/
15. december 2008
“Reduced hearing is reaching epidemic
proportions. Hearing loss diagnosed at
younger ages than ever before...”
http://www.google.com/imgres?q=Listening+to+loud+music&um=1&hl=sl&sa=N&rls=com.microsoft:sl:IE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_en&biw=1161&bih=684&tbm=isch&tbnid=pUqWFzhrR-RN0M:&imgrefurl=http://www.health-family.info/tin-tuc-suc-khoe-va-y-te8/tinnitus-why-my-ears-ringing-288/&docid=NwCK1lH6RZ6osM&imgurl=http://images.medicinenet.com/images/slideshow/tinnitus-s12-photo-of-boy-listening-to-loudmusic.jpg&w=493&h=335&ei=36TLTuv2HYi7hAfg7LWrDQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=101729547209377168438&page=10&tbnh=134&tbnw=184&start=157&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:157&tx=117&ty=42
VPRAŠALNIK – Izvedba pilotne študije
• 30 vprašanj
• 21 srednjih šol
• 770 razdeljenih vprašalnikov
• 20 srednjih šol
• 661 izpolnjenih vprašalnikov
• Izločanje vprašalnikov
-
Leto rojstva 1994, 1995, 1996
Nesmiselni odgovori
• 515 vprašalnikov za analizo
Vir: Dorothee Twardella (2010) OHRKAN - An epidemiologic study on hearing in adolescents.
OHRKAN-Team, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
VPRAŠALNIK – Izvedba pilotne študije
VPRAŠALNIK – Komentarji in izboljšave
70
Število poslanih
vprašalnikov (770)
60
50
Število izpolnjenih
vprašalnikov (661)
40
62% deklet
38% fantov
30
20
• Predlogi za popravke v
vprašalniku
• Boljša navodila pri nekaterih
vprašanjih
• Boljši način vnašanja
odgovorov
• Možnosti za pripravo
spletnega vprašalnika
10
NMSGLŠ
NMSŠMET
NGBTŠ
NMSEŠTG
MSSZŠ
MBSŠGT
MSEŠSŠG
LJVET
MBBTŠ
MBORM
LJSUA
LJSPSŠ
LJSŠFKZ
KRJES
LJSGGEŠ
KRBTŠ
CEŠSD
KPSGTŠ
CEGV
CELAVA
CESPSŠ
0
4
12/23/2011
REZULTATI PILOTNE ŠTUDIJE
REZULTATI PILOTNE ŠTUDIJE
Si v zadnjem tednu (7 dni) poslušal glasbo prek prenosnega
predvajalnika glasbe?
Katera od navedenih oznak bi najbolje ponazarjala glasnost
predvajane glasbe, ki jo najpogosteje poslušaš?
14%
11%
DA
NE
89%
Zelo tiho
1% 3%
40%
Tiho
Srednje glasno
42%
Glasno
Zelo glasno
Število vseh odgovorov: 515
Število vseh odgovorov: 515
REZULTATI PILOTNE ŠTUDIJE
REZULTATI PILOTNE ŠTUDIJE
Katero vrsto slušalk pri tem po navadi uporabljaš?
Kako bi ocenil svoj sluh?
Naglavne slušalke
Ušesne slušalke
90%
Kot zelo dober
11% 1% 0,2%
0,4% 9,7%
39%
Kot dober
Kot srednje dober
49%
Kot slab
Ni relevantno
Kot zelo slab
Število vseh odgovorov: 515
Število vseh odgovorov: 515
REZULTATI PILOTNE ŠTUDIJE
REZULTATI PILOTNE ŠTUDIJE
Si že kdaj občutil šumenje v ušesih?
Ali si že kdaj po dolgem izpostavljanju hrupu (npr. glasen koncert,
disko) imel začasno izgubo sluha oziroma si določen čas slabše
slišal?
0,4%
6%
32%
38%
30%
Število vseh odgovorov: 515
Ne
Da, enkrat
Da, večkrat
Stalno
24%
70%
Ne
Da, enkrat
Da, večkrat
Število vseh odgovorov: 515
5
12/23/2011
http://www.ivan-ml.com/band/napovednik/
KAKO SVETOVATI ?
http://www.google.com/imgres?q=H.E.A.R.+pete+townshend&um
=1&hl=sl&sa=N&rls=com.microsoft:sl:IESearchBox&rlz=1I7ADSA_en&biw=1161&bih=684&tbm=isch&tbni
d=A85V62vzkQOt1M:&imgrefurl=http://www.goldminemag.com/bl
ogs/pete-townshend-delivers-inaugural-john-peel-lecture-inmanchester&docid=LNGy_9wURg0FNM&imgurl=http://www.gold
minemag.com/wp-content/uploads/Pete-Townshend-John-PeelLecture2011.jpg&w=640&h=360&ei=VLPLTrfwOcWGhQexg6XBDQ&zoo
m=1&iact=hc&vpx=267&vpy=165&dur=141&hovh=168&hovw=30
0&tx=178&ty=129&sig=101729547209377168438&page=1&tbnh
=143&tbnw=206&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.ivan-ml.com/band/napovednik/
NAČRTOVANJE DELA
http://www.innocentw
ords.com/tabId/807/it
emId/2322/pageId/3/
Pete-TownshendAnnouncesQuadrophenia-BoxSet.aspx
• Priprava spletne ankete
• Vključiti čim več mladostnikov
• Izvedba ankete in analiza rezultatov
• Priprava gradiv za predavanja in svetovanje
• Priprava gradiv za učitelje in starše
H.E.A.R.
Hearing Education and Awareness for Rockers
http://www.hearnet.com/
PREVALENCA POŠKODB SLUHA
• Izvedba aktivnosti v sklopu mednarodnega dneva ozaveščanja
o hrupu
SODELUJOČI PRI NALOGI
Simona Uršič, ZZV Celje
Bojana Bažec, ZZV Koper
Majda Pohar, ZZV Kranj
Irena Perpar, ZZV Ljubljana
Zdenka Breg, ZZV Maribor
Jožica Goričanec, ZZV Murska Sobota
Nataša Šimac, ZZV Nova Gorica
Bonia Miljavac, ZZV Novo mesto
Metka Horvat, ZZV Ravne na Koroškem

Mojca Bevc, IVZ Slovenska mreža zdravih šol

Zdravstveno podatkovni center IVZ
6