ENOTA CENA DELOVNE URE

CENIK DELOVNIH UR – VELJAVEN NA DAN 1.7.2013 (brez DDV)
ENOTA
CENA
DELOVNE URE
PK- delavec splošna komunalna dela
€/uro
10,09
KV zidar, mizar, voznik, strojnik - zahtevnejša dela
€/uro
11,70
Čiščenje greznic in kanalizacij - delavec
€/uro
11,70
KV mehanik, avtoličar, ključavničar, vodovodni inštalater, cvetličarka
€/uro
13,30
VKV - visoko zahtevna dela (vodenje del, aranžiranje…)
€/uro
15,15
Nadzor in vodenje vzdrževalnih del in del manjše vrednosti
€/uro
19,40
Nadzor investicij in geodetska dela
€/uro
25,25
Cene za investicijska dela in za zunanje naročnike se povišajo do 30%
V cene ni zajet DDV.
Ravne na Koroškem, 01.07.2013
Izdelal:
Pregledal:
Odobril:
Matjaž Majdič
Irena Škafar
Štefan Šumah
___________
____________
___________
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.: +386 (0)2 870 57 41, fax: +386 (0)2 870 57 50, e-pošta:
[email protected], splet: www.jkp-log.si; Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, pod vložno številko 1/00738/00, matična številka: 5102103,
osnovni kapital: 534.899,00 EUR, ID za DDV: SI23002107, TRR: 25100-9705263184 pri Probanki, d.d.