Številka: 430-132/2013/16 Datum: 21. 1. 2014 Zadeva: Popravek

Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
T: 01 300 56 70
F: 01 300 56 20
E: [email protected]
http://www.mp.gov.si
Številka:
Datum:
430-132/2013/16
21. 1. 2014
Zadeva:
Popravek razpisne dokumentacije
V razpisni dokumentaciji št. 430-132/2013/14 z dne 6. 1. 2014 se priloga št. 1 spremeni tako,
kot je določeno v prilogi.
Pripravila:
Maja Milošič
svetovalka II
Dušan VALENTINČIČ
generalni direktor
Priloga:
-
popravek priloge št. 1 razpisne dokumentacije
Poslano:
- Objavljeno na spletni strani naročnika in portalu javnih naročil
Priloga 1
PODATKI O PONUDNIKU
Predmet naročila:
Firma oz. naziv
Naslov
Pooblaščena oseba
Matična številka
ID za DDV
Številka TRR, odprt pri banki
Kontaktna oseba, mobilni telefon
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Kraj in datum: ___________________
žig
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe
ponudnika)
___________________________
(podpis)
PONUDBA št. _________________
Na osnovi razpisne dokumentacije po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za
izvajanje deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije dajemo ponudbo, kot sledi:
1. SKLOP izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije za Generalni urad, ZPKZ Ig,
ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek ZPKZ Ljubljana – Ig
Vrsta storitve
EM
Okvirna
količina
za tri
leta
Dezinfekcija
Dezinfekcija s hladnim zamegljevalcem (a 10 l)
Delo
kos
ura
6
kos
12
kos
kos
ura
60
kos
kos
160
1000
Dezinsekcija
Dezinsekcija z ročno brizgalko (a 10 L)
insekticidom
Insekticidni gel za ščurke v tubi (a 30 g)
Vabe – pasti za mravlje faraonke
Delo
z
Deratizacija
Deratizacija s parafinsko vabo
Posebna vaba za glodalce
Cena na
EM brez
DDV
Cena
za
količino brez
DDV
Skupaj brez DDV
....% DDV
Skupaj za količino z DDV
2. SKLOP izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije za Oddelek ZPKZ Ljubljana Novo Mesto, ZPKZ Dob
Vrsta storitve
EM
Okvirna
količina
za tri
leta
Dezinfekcija
Dezinfekcija s hladnim zamegljevalcem (a 10 l)
Delo
kos
ura
12
kos
39
kos
kos
ura
12
6
kos
kos
200
148
Dezinsekcija
Dezinsekcija z ročno brizgalko (a 10 L)
insekticidom
Insekticidni gel za ščurke v tubi (a 30 g)
Vabe – pasti za mravlje faraonke
Delo
Deratizacija
Deratizacija s parafinsko vabo
Posebna vaba za glodalce
z
Cena na
EM brez
DDV
Cena
za
količino brez
DDV
Skupaj brez DDV
....% DDV
Skupaj za količino z DDV
3. SKLOP izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije za ZPKZ Koper, Oddelek ZPKZ
Koper - Nova Gorica
Vrsta storitve
EM
Dezinfekcija
Dezinfekcija s hladnim zamegljevalcem (a 10 l)
Delo
kos
ura
Dezinsekcija
Dezinsekcija z ročno brizgalko (a 10 L)
insekticidom
Insekticidni gel za ščurke v tubi (a 30 g)
Vabe – pasti za mravlje faraonke
Delo
z
Deratizacija
Deratizacija s parafinsko vabo
Posebna vaba za glodalce
Okvirna
količina
za tri
leta
kos
13
kos
kos
ura
4
20
kos
kos
160
130
Cena na
EM brez
DDV
Cena
za
količino brez
DDV
Skupaj brez DDV
....% DDV
Skupaj za količino z DDV
4. SKLOP izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije za ZPKZ Maribor, Oddelek
ZPKZ Maribor - Murska Sobota, Odprti oddelek ZPKZ Maribor – Rogoza
Vrsta storitve
EM
Okvirna
količina
za tri
leta
Dezinfekcija
Dezinfekcija s hladnim zamegljevalcem (a 10 l)
Delo
kos
ura
9
kos
90
kos
kos
ura
30
250
kos
kos
216
594
Dezinsekcija
Dezinsekcija z ročno brizgalko (a 10 L)
insekticidom
Insekticidni gel za ščurke v tubi (a 30 g)
Vabe – pasti za mravlje faraonke
Delo
Deratizacija
Deratizacija s parafinsko vabo
Posebna vaba za glodalce
z
Cena na
EM brez
DDV
Cena
za
količino brez
DDV
Skupaj brez DDV
....% DDV
Skupaj za količino z DDV
5. SKLOP izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije za ZPMZKZ Celje
Vrsta storitve
EM
Okvirna
količina
za tri
leta
Dezinfekcija
Dezinfekcija s hladnim zamegljevalcem (a 10 l)
Delo
kos
ura
6
kos
12
kos
kos
ura
15
12
kos
kos
180
45
Dezinsekcija
Dezinsekcija z ročno brizgalko (a 10 L)
insekticidom
Insekticidni gel za ščurke v tubi (a 30 g)
Vabe – pasti za mravlje faraonke
Delo
z
Deratizacija
Deratizacija s parafinsko vabo
Posebna vaba za glodalce
Cena na
EM brez
DDV
Cena
za
količino brez
DDV
Skupaj brez DDV
....% DDV
Skupaj za količino z DDV
6. SKLOP izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije za Prevzgojni dom Radeče
Vrsta storitve
EM
Dezinfekcija
Dezinfekcija s hladnim zamegljevalcem (a 10 l)
Delo
kos
ura
Dezinsekcija
Dezinsekcija z ročno brizgalko (a 10 L)
insekticidom
Insekticidni gel za ščurke v tubi (a 30 g)
Vabe – pasti za mravlje faraonke
Delo
Deratizacija
Deratizacija s parafinsko vabo
Posebna vaba za glodalce
Skupaj brez DDV
....% DDV
Skupaj za količino z DDV
z
Okvirna
količina
za tri
leta
kos
kos
kos
ura
kos
kos
210
Cena na
EM brez
DDV
Cena
za
količino brez
DDV
(* V ceno morajo biti vključeni vsi spremljajoči stroški (prevozni in potni stroški,
amortizacija…)
Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti cenik storitev in materiala za izvajanje
deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije. Ponudnik mora podati ceno na enoto tudi, kjer
ni navedene količine in ceno ene delovne ure.
Naša ponudba ostaja v veljavi do …………….. (najmanj do 31. 3. 2014).
Kraj in datum:
___________________
žig
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe
ponudnika)
___________________________
(podpis)