ŠTUDIJSKO GRADIVO ŠTUDIJSKO GRADIVO

ŠT
UD
Študijsko leto 2006/07
Grafi na tehnologija UNI, 3. letnik
STANDARDIZACIJA
IJ
SK PROCESOV 1
GRAFI NIH
O
G
Vaje
RA
D
dr. Helena Gabrijel i
Govorilne ure: ponedeljek 10 - 11
Tel.: 200 3 278
[email protected]
ŠT
UD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
IV
O
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
NAMEN IN CILJI
↓
spoznati in razumeti
IJ
SK
O
- namen, pomen in prakti no uporabo standardizacije pri grafi nih postopkih
GR
AD
- merilne metode in tehnike denzitometrije in spektorfotometrije v
standardizaciji
- postopek tiskanja na ofsetnem tiskarskem stroju
IV
O
- najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto tiska
- pomen standarda pri izdelavi tiskovnih form
- slikovno analizo odtisov po procesu tiskanja
1
ŠT
1. del:
UD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
VSEBINA
1. vaja:
IJ
SK
O
UVOD V STANDARDIZACIJO GRAFI NIH PROCESOV IN
SPOZNAVANJE STANDARDOV ZA OFSET TISK
2. vaja:
OSNOVE DENZITOMETRIJE IN REFLEKSIJSKA
DENZITOMETRIJA
3. vaja:
RASTRSKA TONSKA VREDNOST IN TISKARSKA GRADACIJA
4. vaja:
RASTRSKA TONSKA VREDNOST IN GRAFI NA PRIPRAVA
5. vaja:
TRANSMISIJSKA DENZITOMETRIJA
6. vaja:
OSNOVE BARVNE METRIKE V STANDARDIZACIJI GRAFI NIH
PROCESOV
7. vaja:
NAVZEMANJE TISKARSKIH BARV, ZAMIK BARVITOSTI IN
POSIVITEV
ŠT
UD
2. del:
GR
AD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
VSEBINA
8. vaja:
9. vaja:
IJ
SK
O
IV
O
RELATIVNI TISKOVNI KONTRAST
VPLIV RAZLI NIH PARAMETROV PRI TISKU
GR
AD
10. vaja: STANDARDNO OBARVANJE ODTISA PO STANDARDU SIST ISO
12647-2
11. vaja:
MERITVE RASTRSKE TONSKE VREDNOSTI NA TISKOVNI
FORMI IN ODTISU
12. vaja:
IZDELAVA PLOŠ PO STANDARDU
13. vaja:
SLIKOVNA ANALIZA
IV
O
2
ŠT
UD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
Potrebna znanja študentov:
- poznavanje programa Microsoft Excell in Word
IJ
SK
O
- poznavanje okolja Macintosh
- osnovno poznavanje programov Photoshop, ImageJ
GR
AD
- iznajdljivost pri uporabi nove merilne opreme
ŠT
UD
IV
O
Obveznosti študentov:
- obvezna prisotnost na vajah (odsotnost
dodatne naloge)
IJ
SK
O
seminarska naloga ali
- pripravljenost na vaje (navodila prejmejo študentje predhodno)
- samostojno in skupinsko delo, sodelovanje pri demonstracijskih vajah
GR
AD
-oddajanje poro il iz vaj (pogoj za opravljanje kolokvija)
- samostojni projekt: Analiza odtisa (izbor grafi nega izdelka, uporaba
merilnih metod in postopkov, ki jih bomo spoznali pri SGP1)
IV
O
- kolokvij po koncu vaj-zimske semestrske po itnice (pogoj za
opravljanje izpita)
- samostojnost pri oblikovanju poro il in sodelovanje na vajah!
3
ŠT
UD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
PORO ILO O MERITVAH
Poro ilo meritvah mora vsebovati:
IJ
SK
O
ime in priimek izvajalca
kraj in datum meritev
naslov vaje oz. eksperimenta
namen vaje oz. eksperimentalnega dela
oznaka oz. ime metode
potek eksperimenta
oznaka instrumenta
pogoji pri merjenju (standardni, posebnosti)
tabelari ni in grafi ni prikaz rezultatov meritev z ustreznimi oznakami vzorcev
odgovori na vprašanja
komentar
ŠT
UD
GR
AD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
Študijsko leto 2005/2006
Grafi na tehnologija
3. letnik
Standardizacija grafi nih procesov I
IJ
SK
O
Ime:
Priimek:
IV
O
Datum izvajanja vaje:
Datum oddaje vaje:
1. VAJA
NASLOV VAJE
GR
AD
1. Vsebina vaje oz. podatki o meritvah:
- namen vaje oz. eksperimentalnega dela
- oznaka oz. ime metode
- potek eksperimenta
- oznaka instrumenta (ime, proizvajalec, status, polarizacijski filtri, na in ni lanja)
- pogoji pri merjenju (standardni, posebnosti)
- tabelari ni in grafi ni prikaz rezultatov meritev z ustreznimi oznakami vzorcev
- odgovori na vprašanja
- komentar
IV
O
4
ŠT
UD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Ime:
Priimek:
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
___. vaja
Naslov vaje
2. Podajanje preglednic in slik
IJ
SK
O
Preglednica 1: Rastrska tonska vrednost
RTV=A
C
D
0
0
10
0,09
…
M
1,6
K
D
A (%)
D
A (%)
D
0
0
0
0
0
0
0
19
0,08
18
0,05
11
0,09
19
100
1,37
100
…
100
Y
A (%)
A (%)
GR
AD
…
1,52
100
1,67
100
IV
O
Slika 1: Relativni tiskovni kontrast.
ŠT
UD
Grafi na tehnologija, 3. letnik, študijsko leto 2006/07
Standardizacija grafi nih procesov 1-vaje
LITERATURA
KIPPHAN, H., Handbook of print media : technologies and production methods
IJ
SK
O
GOLOB, G.: Uvod v denzitometrijo, delovno gradivo
AULL, M.: Tehnologija tiska: U benik in delovni zvezek. Tehniška
založba Slovenije, Ljubljana, 1997.
KUMAR, M. Uporabna denzitometrija.
GR
AD
KUMAR, M. Standardizacija izrade i eksploatacija tiskovne forme za
plošni tisak. Viša grafi ka škola, Zagreb, 1978.
IV
O
Informacijski material GretagMacbetrh, X-rite, Techkon.
5
ŠT
UD
Obvestila in študijsko gradivo
http://www2.grafika.ntf.uni-lj.si/
IJ
SK
O
GR
AD
IV
O
6