Plinski grelnik CERASTAR

FZoh]beZ8sZ8h]oZcZgc^8]bfgba8iebgho8sZ
Hebgldb8`k^egbd
;=J9KL9J
„8…€ˆ8„‚ƒ8…‚8ª€ˆˆ¥ˆ‡«8KD
RKF¥ROF8€‚¦…89=
RKF¥ROF8†¦…89=
Kazalo vsebine
Kazalo vsebine
1
Razlaga simbolov in varnostna opozorila . . . . . . 3
1.1
Razlaga simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Plinski grelniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Prilagajanje opremi za dimne pline . . . . . .
2.4
Kombinacije z opremo za dimne pline . . . .
4
4
4
4
4
3
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Navodila za montažo . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Priključitev z ločeno cevjo . . . . . . . . . . . . .
3.3
Priključitev na LAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
4
Najmanjše vgradne mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.1
Vodoravno odvajanje dimnih plinov . . . . . . 6
4.1.1 Plinski grelniki brez zalogovnika (slika 1) . 6
4.1.2 Plinski grelnik poleg stenskega
zalogovnika ST 75 (slika 2). . . . . . . . . . . . . . 6
4.1.3 Plinski grelnik nad talnim zalogovnikom
ST 90-3, ST 120-1 E/Z, SE 120 ... ali
ST 160-1 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.2
Navpično odvajanje dimnih plinov iz
strehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2.1 Plinski grelnik brez zalogovnika . . . . . . . 10
4.2.2 Plinski grelnik poleg stenskega
zalogovnika ST 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2.3 Plinski grelnik nad talnim zalogovnikom
ST 90-3, ST 120-1 E/Z, SE 120 ... ali
ST 160-1 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3
Odvod dimnih plinov z ločeno cevjo
(AZ 314) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3.1 Plinski grelnik brez zalogovnika . . . . . . . 16
4.3.2 Plinski grelnik poleg stenskega
zalogovnika ST 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3.3 Plinski grelnik nad talnim
zalogovnikom ST 90-3, ST 120-1 E/Z,
SE 120 ali ST 160-1 E . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.4
Priključitev na LAS (nova namestitev) . . . 22
5
Pregled prilagoditev plinskih grelnikov na
opremo za odvod dimnih plinov . . . . . . . . . . . . 25
2
6 720 645 714 (2010/09)
Razlaga simbolov in varnostna opozorila
1
Razlaga simbolov in varnostna opozorila
1.1
Razlaga simbolov
Varnostna opozorila
Varnostna opozorila v besedilu so označena
z opozorilnim trikotnikom in okvirjem na sivi
podlagi.
Pri nevarnostih zaradi električne napetosti
je klicaj v opozorilnem trikotniku zamenjan s
simbolom za strelo.
1.2
Varnostna navodila
Nemoteno delovanje je zagotovljeno samo v primeru, da
upoštevate ta navodila za vgradnjo. Pridržujemo si
pravico do sprememb. Vgradnjo mora opraviti
pooblaščeni serviser. Za vgradnjo naprav je treba
upoštevati ustrezna navodila za namestitev.
Nevarnost pri vonju po dimnem plinu
B Izključite grelnik.
B Odprite vrata in okna.
B Obvestite pooblaščenega serviserja.
Opozorilna beseda na začetku varnostnega opozorila
izraža vrsto in resnost posledic, če se ukrepi za
odpravljanje nevarnosti ne upoštevajo.
• OPOMBA pomeni, da lahko pride do materialne
škode.
Namestitev, predelava
B Napravo sme postaviti le pooblaščeni serviser.
B Delov, ki so v stiku z dimnimi plini, ne spreminjajte.
• POZOR pomeni, da lahko neupoštevanje navodil
privede do manjših ali srednje težkih telesnih
poškodb.
• OPOZORILO opozarja, da lahko pride do hudih
telesnih poškodb.
• NEVARNOST pomeni, da lahko pride do smrtno
nevarnih telesnih poškodb.
Pomembne informacije
Pomembne informacije za primere, ko ni
nevarnosti za ljudi ali stvari, so v teh
navodilih označene s sosednjim simbolom.
Od ostalega besedila so ločene z
vodoravnima črtama.
Dodatni simboli
Simbol
Pomen
B
Korak opravila
Æ
Sklic na druga mesta v dokumentu ali na
druge dokumente
•
Naštevanje/vnos na seznam
–
Naštevanje/vnos na seznam (2. nivo)
Tab. 1
6 720 645 714 (2010/09)
3
Uporaba
2
Uporaba
2.1
Splošno
Pred vgradnjo plinskih grelnikov in odvoda dimnih plinov
se pri pristojnih gradbenih organih in okrožnem
dimnikarju informirajte o morebitnih ugovorih.
2.4
Kombinacije z opremo za dimne pline
Plinski grelniki se lahko z opremo za dimne pline
kombinirajo po naslednji tabeli.
Oprema za dimne pline
Oprema za dimne plina je del odobritve CE. Zaradi tega
je dovoljeno uporabiti izključno opremo za odvajanje
dimnih plinov znamke Junkers.
AZ 122
AZ 183
AZ 212/11.
AZ 282
AZ 123
AZ 184
AZ 212/2
AZ 296
AZ 135
AZ 185
AZ 213
AZ 302
AZ 136
AZ 186
AZ 2161.
AZ 303
AZ 137
AZ 187
AZ 243
AZ 304
AZ 156
AZ 190
AZ 2601.
AZ 307
AZ 178
AZ 201
AZ 261
AZ 3141.
AZ 179
AZ 207
AZ 278
AZ 328
Plinski grelniki
AZ 180
AZ 209/11
AZ 279
AZ 329
ZSN 18-7 AE
AZ 181
AZ 210
AZ 280
AZ 3411.
ZWN 18-7 AE
AZ 182
AZ 2121.
AZ 281
AZ 342
Največja površinska temperatura na cevi za izgorevalni
zrak je pod 85 °C. Zato po TRGI 1986 oz. TRF 1988 niso
potrebne posebne varnostne razdalje za gorljive
gradbene materiale in vgradno pohištvo. Od tega lahko
odstopajo krajevni predpisi (LBO, FeuVo), ki
predpisujejo najmanjše razdalje do gorljivih materialov.
2.2
Plinski grelniki
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
Tab. 3
1. samo v povezavi z AZ 342
Tab. 2
Omenjeni plinski grelniki Junkers so preizkušeni in
odobreni po direktivah ES za plinske naprave (2009/
142/ES, 92/42/EGP, 2006/95/ES, 2004/108/ES) in
standardu EN677.
2.3
Prilagajanje opremi za dimne pline
Plinski grelniki se samodejno prilagodijo uporu odvoda
dimnih plinov. Nastavitev z dušilnimi ploščami ali
stojnimi pločevinami ni potrebna.
Pri ločeni napeljavi cevi in priključitvijo na sisteme za
zrak ter dimne pline (LAS) je treba uporabiti kodirne
vtiče in pokrivno pločevino za pomožni zrak. Potrebni
deli so v AZ 212/2 oz. AZ 342.
4
6 720 645 714 (2010/09)
Montaža
3
Montaža
3.1
Navodila za montažo
B Upoštevajte navodila za namestitev opreme za odvod
dimnih plinov.
B Pri uporabi zalogovnikov: Upoštevajte vgradne mere
za opremo za odvod dimnih plinov.
3.2
Priključitev z ločeno cevjo
Priključitev z ločeno cevjo po C82x je mogoča z AZ 314
(št. za naročanje: 7 719 002 188) v povezavi z AZ 342.
3.3
Priključitev na LAS
Priključitev na sisteme za zrak in dimne pline s
premerom 80/110 mm je mogoča z AZ 212/2.
Nadomestne inštalacije s priključitvijo na dimnike za zrak
in dimne pline so odobrene z opremo AZ 108, AZ 109,
AZ 114, AFL 710 P, AFL 410 HSD, AFL 410 SSD ali
AFL 920 SSW, saj dosegajo dovoljene temperature in
masne pretoke dimnih plinov. Pri tem je treba vedno
dodatno uporabiti AZ 342 (kodirni vtič, pokrivne
pločevine za pomožni zrak).
6 720 645 714 (2010/09)
5
Najmanjše vgradne mere
4
Najmanjše vgradne mere
4.1
Vodoravno odvajanje dimnih plinov
Vodoravno odvajanje dimnih plinov je mogoče realizirati
na dva načina:
• Z dovodom zraka iz prostora po B32 z AZ 209/1 za
priključitev na hišne dimnike/izpušni vod v
podtlačnem načinu
• Z dovodom zraka izven prostora po C12x in C32x z
AZ 182, AZ 183, AZ 184 ali AZ 185
4.1.1
Plinski grelniki brez zalogovnika (slika 1)
4.1.2
Plinski grelnik poleg stenskega zalogovnika ST 75 (slika 2)
Y
AZ 209/1
t 150
AZ 182, AZ 183, AZ 184, AZ 185
t 100
Tab. 4
Plinski grelnik
Največja
dolžina cevi za dimne pline
[mm]
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
2000
–
1 x 90°
4000
4000
2 x 90°
3000
3000
3 x 90°
2000
2000
Skupno število
preusmeritev
1 x 90° = 2 x 45°
Vodoravno odvajanje dimnih plinov po B32
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
1 x 90°
2 x 90°
3 x 90°
Vodoravno odvajanje dimnih plinov po C12x, C32x
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
Tab. 5
V odvodu dimnih plinov in dovodu
zgorevalnega zraka so vedno dovoljene
največ 3 preusmeritve za 90°. Preusmeritev
90° je enakovredna dvema preusmeritvama
po 45°.
6
6 720 645 714 (2010/09)
Y
Najmanjše vgradne mere
8
41
Ø120
850
980
1057
185
77
360
t100
512
t100
t 800
6 720 611 415-01.2O
Slika 1
Y
8
41
185
980
ST 75
77
450
850
360
850
1057
Ø120
t 920
t100
15
440
512
t100
6 720 611 415-02.2O
Slika 2
Legenda za sliki 1 in 2:
8
41
AZ 209/1
AZ 182, 183, 184, 185
6 720 645 714 (2010/09)
7
Najmanjše vgradne mere
4.1.3
Plinski grelnik nad talnim zalogovnikom ST 90-3, ST 120-1 E/Z, SE 120 ... ali
ST 160-1 E
Plinski grelnik
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
Zalogovnik
B
ST 90-3
D
E1
H
T
X
1150 –
1500
t 2230 –
t 2580
820
540
0
t 2230
500
1150
920
d 60
550
0
500
ST 120-1 E/Z
SE 120 ...
ST 160-1 E
550
Tab. 6
1. Z dovodom zraka iz prostora po B32 z AZ 209/1 se mera E poveča za 50 mm
Y
AZ 209/1
t 150
AZ 182, AZ 183, AZ 184, AZ 185
t 100
Tab. 7
Plinski grelnik
Največja
dolžina cevi za dimne pline
[mm]
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
2000
–
1 x 90°
4000
4000
2 x 90°
3000
3000
3 x 90°
2000
2000
Skupno število
preusmeritev
1 x 90° = 2 x 45°
Vodoravno odvajanje dimnih plinov po B32
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
1 x 90°
2 x 90°
3 x 90°
Vodoravno odvajanje dimnih plinov po C12x, C32x
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
Tab. 8
V odvodu dimnih plinov in dovodu
zgorevalnega zraka so vedno dovoljene
največ 3 preusmeritve za 90°. Preusmeritev
90° je enakovredna dvema preusmeritvama
po 45°.
8
6 720 645 714 (2010/09)
Najmanjše vgradne mere
8
Y
41
t100
850
980
1057
185
E
77
360
B
T
H
D
512
X
6 720 611 415-03.1O
Slika 3
8
41
AZ 209/1
AZ 182, 183, 184, 185
6 720 645 714 (2010/09)
9
FZcfZgc0^8o`kZ]g^8f^k^
‚’€
FZoibegh8h]oZcZgc^8]bfgba8iebgho8bs8lmk^a^
‚’€’
Hebgldb8`k^egbd8[k^s8sZeh`hogbdZ
Hebgldb8`k^egbd
Kdnigh80m^obeh8
ik^nlf^kbm^o
FZco^ecZ8
]he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8iebg^
¬ff­
FZco^ecZ8
]he6bgZ8\^ob8sZ8
s`hk^oZegb8skZd
¬ff­
‚ˆˆˆ
‚ˆˆˆ
„ˆˆˆ
8„ˆˆˆ
[k^s8h]oh]Z8dhg]^gsZmZ
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
€8q8‡ˆ·
€8q8‚ƒ·
s8h]oh]hf8dhg]^gsZmZ89R €†
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
€8q8‡ˆ·
€8q8‚ƒ·
LZ[’8‡
;
HehldZ8
lmk^aZ
Hh0^ogZ8
lmk^aZ
<he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8
iebg^8å8‚ f
≥ 8€…ƒ
≥ 8ƒ…
<he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8
iebg^8î8‚ f
≥ 8‚ˆ
≥ 8€€€
LZ[’8ˆ
ˆ
„8…€ˆ8„‚ƒ8…‚ ª€ˆˆ¥ˆ‡«
Najmanjše vgradne mere
44
Ø110
45
t 100
t 100
16
850
C
185
77
360
512
t 800
6 720 611 415-04.2O
Slika 4
Ploska streha
t 800
44
45
Ø110 t 100
t 100
16
77
360
850
C
185
512
6 720 611 415-05.2O
Slika 5
Poševna streha
Legenda za sliki 4 in 5:
16
44
45
AZ 328 (pomembno je samo za dolžine cevi > 4 m)
AZ 186, 210, 296
AZ 187
6 720 645 714 (2010/09)
11
FZcfZgc0^8o`kZ]g^8f^k^
‚’€’€
Hebgldb8`k^egbd8ihe^`8lm^gld^`Z8sZeh`hogbdZ8KL8…ƒ
Hebgldb8`k^egbd
Kdnigh80m^obeh8
ik^nlf^kbm^o
FZco^ecZ8
]he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8iebg^
¬ff­
FZco^ecZ8
]he6bgZ8\^ob8sZ8
s`hk^oZegb8skZd
¬ff­
‚ˆˆˆ
‚ˆˆˆ
„ˆˆˆ
8„ˆˆˆ
[k^s8h]oh]Z8dhg]^gsZmZ
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
€8q8‡ˆ·
€8q8‚ƒ·
s8h]oh]hf8dhg]^gsZmZ89R €†
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
€8q8‡ˆ·
€8q8‚ƒ·
LZ[’8
;
HehldZ8
lmk^aZ
Hh0^ogZ8
lmk^aZ
<he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8
iebg^8å8‚ f
≥ 8€…ƒ
≥ 8ƒ…
<he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8
iebg^8î8‚ f
≥ 8‚ˆ
≥ 8€€€
LZ[’8€
€
„8…€ˆ8„‚ƒ8…‚ ª€ˆˆ¥ˆ‡«
Najmanjše vgradne mere
Ø110
44
t 100
15
t 100
45
t 1275
185
ST 75
77
450
850
850
360
t 920
440
512
6 720 611 415-06.2 O
Slika 6
Navpični odvod dimnih plinov, ploska streha
t 920
Ø110
44
t 100
t 100
45
15
185
t 1157
ST 75
850
77
450
850
360
440
512
6 720 611 415-07.2O
Slika 7
Navpični odvod dimnih plinov, poševna streha
Legenda za sliki 6 in 7:
16
44
45
AZ 328 (pomembno je samo za dolžine cevi > 4 m)
AZ 186, 210, 296
AZ 187
6 720 645 714 (2010/09)
13
FZcfZgc0^8o`kZ]g^8f^k^
‚’€’
Hebgldb8`k^egbd8gZ]8mZegbf8sZeh`hogbdhf8KL8‡ˆ¦—8KL8€ˆ¦8=¥R—8K= €ˆ8’’’8Zeb8
KL8„ˆ¦8=
Hebgldb8`k^egbd
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
RZeh`hogbd
:
KL8‡ˆ¦
<
@
L
P
ƒˆ8¦8
ƒˆˆ
†€ˆ
ƒ‚ˆ
ˆ
ƒˆˆ
ƒˆ
‡€ˆ
≤ 8„ˆ
ƒƒˆ
ˆ
ƒˆˆ
KL8€ˆ¦8=¥R
K= €ˆ8’’’
KL8„ˆ¦8=
ƒƒˆ
LZ[’8
;
=
KL ‡ˆ¦
KL €ˆ¦8=¥R
K= €ˆ ’’’
KL „ˆ¦ =
<he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8
iebg^8å8‚ f
≥ 8€…ƒ
≥ 8€‚€ƒ8¦8≥ 8€……ƒ
≥ 8€‚€ƒ
<he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8
iebg^8î8‚ f
≥ 8‚ˆ
≥ 8€‚‡ˆ8¦8≥ 8€†‚ˆ
≥ 8€‚‡ˆ
LZ[’8‚
Hebgldb8`k^egbd
Kdnigh80m^obeh8
ik^nlf^kbm^o
FZco^ecZ8
]he6bgZ8\^ob8sZ8]bfg^8iebg^8
¬ff­
FZco^ecZ8]he6bgZ8\^ob8sZ8
s`hk^oZegb8skZd8¬ff­
‚ˆˆˆ
‚ˆˆˆ
„ˆˆˆ
8„ˆˆˆ
[k^s8h]oh]Z8dhg]^gsZmZ
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
€8q8‡ˆ·
€8q8‚ƒ·
s8h]oh]hf8dhg]^gsZmZ89R €†
RKF8†¦…89=
ROF8†¦…89=
RKF8€‚¦…89=
ROF8€‚¦…89=
€8q8‡ˆ·
€8q8‚ƒ·
LZ[’8ƒ
‚
„8…€ˆ8„‚ƒ8…‚ ª€ˆˆ¥ˆ‡«
Najmanjše vgradne mere
44
t 100
45
Ø110
16
850
C
185
77
360
t 1100
D
B
H
T
E
512
X
6 720 611 415-08.2 O
Slika 8
16
44
45
AZ 328 (pomembno je samo za dolžine cevi > 4 m)
AZ 186, 210, 296
AZ 187
6 720 645 714 (2010/09)
15
Najmanjše vgradne mere
4.3
Odvod dimnih plinov z ločeno cevjo (AZ 314)
4.3.1
Plinski grelnik brez zalogovnika
Plinski grelnik
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWR 24-7 AE
Skupno število
preusmeritev
1 x 90° = 2 x 45°
1 x 90°
2 x 90°
1 x 90° + valovita
cev1
3 x 90°
Največja
dolžina cevi za
dimne pline
[mm]
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
2000
4000
Pokrivna pločevina za
pomožni zrak + kodirni vtič
+
da
(AZ 342)
Tab. 16
1. AZ 213 ali AZ 261
V odvodu dimnih plinov in dovodu
zgorevalnega zraka so vedno dovoljene
največ 3 preusmeritve za 90°. Preusmeritev
90° je enakovredna dvema preusmeritvama
po 45°.
Valovita cev AZ 213 sme biti kombinirana
samo z eno preusmeritvijo 90° (koleno za
priključitev na napravo).
Če je za priključitev na napravo uporabljeno
valovito koleno AZ 261, je dovoljeno vgraditi
le eno dodatno preusmeritev 90°.
16
6 720 645 714 (2010/09)
120
9.1
45
t150
Najmanjše vgradne mere
185
1052
1129
360
77
850
9.6
t 100
t 800
t 100
512
6 720 611 415-13.1O
185
120
9.1
t150
Odvod dimnih plinov v levo, dovod zgorevalnega zraka z desne
45
Slika 9
1129
1052
360
77
850
9.6
t 800
t 100
512
t 100
6 720 611 415-10.1O
Slika 10 Odvod dimnih plinov v desno, dovod zgorevalnega zraka z leve
Legenda za sliki 9 in 10:
9
AZ 314
6 720 645 714 (2010/09)
17
Najmanjše vgradne mere
4.3.2
Plinski grelnik poleg stenskega zalogovnika ST 75
Plinski grelnik
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWR 24-7 AE
Skupno število
preusmeritev
1 x 90° = 2 x 45°
1 x 90°
2 x 90°
1 x 90° + valovita
cev1
3 x 90°
Največja
dolžina cevi za
dimne pline
[mm]
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
2000
4000
Pokrivna pločevina za
pomožni zrak + kodirni vtič
+
da
(AZ 342)
Tab. 17
1. AZ 213 ali AZ 261
V odvodu dimnih plinov in dovodu
zgorevalnega zraka so vedno dovoljene
največ 3 preusmeritve za 90°. Preusmeritev
90° je enakovredna dvema preusmeritvama
po 45°.
Valovita cev AZ 213 sme biti kombinirana
samo z eno preusmeritvijo 90° (koleno za
priključitev na napravo).
Če je za priključitev na napravo uporabljeno
valovito koleno AZ 261, je dovoljeno vgraditi
le eno dodatno preusmeritev 90°.
18
6 720 645 714 (2010/09)
185
t150
120 9.1
9.1
45
Najmanjše vgradne mere
t100
t 800
77
450
ST 75
850
850
360
1052
1129
9.6
15
440
t 100
512
6 720 611 415-11.1O
185
9.1
t150
9.7 120
45
Slika 11 Odvod dimnih plinov v levo, dovod zgorevalnega zraka z desne
t 800
t100
77
450
ST 75
850
850
360
1052
1129
9.6
15
440
512
t 100
6 720 611 415-12.1O
Slika 12 Odvod dimnih plinov v desno, dovod zgorevalnega zraka z leve
Legenda za sliki 11 in 12:
9
AZ 314
6 720 645 714 (2010/09)
19
Najmanjše vgradne mere
4.3.3
Plinski grelnik nad talnim zalogovnikom ST 90-3, ST 120-1 E/Z, SE 120 ... ali
ST 160-1 E
Plinski grelnik
Zalogovnik
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
ST 90-3
B
500
ST 120-1 E/Z
SE 120 ...
ST 160-1 E
D
E
H
T
X
1150 1500
t 2352 t 2702
820
540
0
1150
t 2352
920
500
d 60
550
0
550
120 9.7
45
9.1
t150
Tab. 18
185
9.6
850
1129
1052
t 100
77
360
t 1100
D
B
H
T
E
512
X
6 720 611 415-13.1O
Slika 13 Odvod dimnih plinov v levo, dovod zgorevalnega zraka z desne
Legenda za sliki 13 in 14:
20
9
AZ 314
6 720 645 714 (2010/09)
Najmanjše vgradne mere
Plinski grelnik
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWR 24-7 AE
Skupno število
preusmeritev
1 x 90° = 2 x 45°
Največja
dolžina cevi za
dimne pline
[mm]
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
1 x 90°
2 x 90°
1 x 90° + valovita
cev1
3 x 90°
2000
4000
Pokrivna pločevina za
pomožni zrak + kodirni vtič
+
da
(AZ 342)
Tab. 19
1. AZ 213 ali AZ 261
6 720 645 714 (2010/09)
21
9.1
45
9.7 120
t150
Najmanjše vgradne mere
185
9.6
850
1129
1052
t 100
77
360
t 1100
D
B
H
T
E
512
X
6 720 611 415-14.1O
Slika 14 Odvod dimnih plinov v desno, dovod zgorevalnega zraka z leve
4.4
Priključitev na LAS (nova namestitev)
Za dodatne ukrepe pri vgradnji glejte risbe in
tabele v poglavju 4.1.
22
6 720 645 714 (2010/09)
Najmanjše vgradne mere
Skupno število
preusmeritev
1 x 90° = 2 x 45°
Plinski grelnik
1 x 90°
2 x 90°
1 x 90° + valovita
cev1
3 x 90°
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
Največja
dolžina cevi za
dimne pline
[mm]
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
1400
1400
Pokrivna pločevina za
pomožni zrak + kodirni vtič
+
da
(AZ 212/2)
Tab. 20
1. AZ 213 ali AZ 261
t150
V odvodu dimnih plinov in dovodu
zgorevalnega zraka so vedno dovoljene
največ 3 preusmeritve za 90°. Preusmeritev
90° je enakovredna dvema preusmeritvama
po 45°.
Valovita cev AZ 213 sme biti kombinirana
samo z eno preusmeritvijo 90° (koleno za
priključitev na napravo).
Če je za priključitev na napravo uporabljeno
valovito koleno AZ 261, je dovoljeno vgraditi
le eno dodatno preusmeritev 90°.
7
Ø120
77
360
850
980
1057
185
t100
512
t100
6 720 611 415-15.1O
Slika 15 LAS 80/110 s cevnim kolenom 90°
7
AZ 212/2
6 720 645 714 (2010/09)
23
t150
Najmanjše vgradne mere
13
Ø120
77
360
850
1090
1167
185
t100
512
t100
6 720 611 415-16.1O
Slika 16 LAS 80/110 z valovito cevjo
13
24
AZ 261
6 720 645 714 (2010/09)
Pregled prilagoditev plinskih grelnikov na opremo za odvod dimnih plinov
5
Pregled prilagoditev plinskih grelnikov na opremo za odvod
dimnih plinov
Plinski grelniki se samodejno prilagodijo uporu odvoda
dimnih plinov. Nastavitev z dušilnimi ploščami ali
stojnimi pločevinami ni potrebna.
Pri ločeni napeljavi cevi in priključitvijo na sisteme za
zrak ter dimne pline (LAS) je treba uporabiti kodirne
vtiče in pokrivno pločevino za pomožni zrak. Potrebni
deli so v AZ 212/2 oz. AZ 342.
Izbira pravega kodirnega vtiča je odvisna od
plinskega grelnika in vrste plina (glejte
navodila za vgradnjo opreme)
V odvodu dimnih plinov in dovodu
zgorevalnega zraka so vedno dovoljene
največ 3 preusmeritve za 90°. Preusmeritev
90° je enakovredna dvema preusmeritvama
po 45°.
Pri navpičnem odvodu dimnih plinov v
kombinaciji z odvodom kondenzata AZ 328
sta dovoljeni največ dve preusmeritvi 90° ali
45° v dovodu zgorevalnega zraka in odvodu
dimnih plinov
Valovita cev AZ 213 sme biti kombinirana
samo z eno preusmeritvijo 90° (koleno za
priključitev na napravo).
Če je za priključitev na napravo uporabljeno
valovito koleno AZ 261, je dovoljeno vgraditi
le eno dodatno preusmeritev 90°.
6 720 645 714 (2010/09)
25
Pregled prilagoditev plinskih grelnikov na opremo za odvod dimnih plinov
Plinski grelnik
Skupno število
preusmeritev
Največja dolžina
cevi za dimne pline
[mm]
(1 x 90° = 2 x 45°)1
Največja
dolžina cevi za
zgorevalni zrak
[mm]
Pokrivna pločevina za
pomožni zrak + kodirni
vtič
+
Vodoravno odvajanje dimnih plinov po B32
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
1 x 90°
2 x 90°
3 x 90°
2000
–
1 x 90°
4000
4000
2 x 90°
3000
3000
3 x 90°
2000
2000
Ne
Vodoravno odvajanje dimnih plinov po C12x, C32x
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
Ne
Navpično odvajanje dimnih plinov po C32x brez odvoda kondenzata
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
0 x 90°
0 x 45°
2 x 90°
2 x 45°
4000
4000
Ne
6000
6000
Ne
2000
4000
da
(AZ 342)
1400
1400
da
(AZ 212/2)
–
da
(AZ 342)
Navpično odvajanje dimnih plinov po C32x z odvodom kondenzata AZ 328
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
0 x 90°
0 x 45°
2 x 90°
2 x 45°
Ločena cevna napeljava po C82x
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWR 24-7 AE
1 x 90°
2 x 90°
1 x 90° + valovita
cev2
3 x 90°
Priključitev na LAS po C42x, 80/110
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
1 x 90°
2 x 90°
1 x 90° + valovita
cev2.
3 x 90°
Priključitev na LAS, 60/90 (nadomestna namestitev)
ZSN 18-7 AE
ZWN 18-7 AE
ZSN 24-7 AE
ZWN 24-7 AE
AFL 710 P
AFL 410 HSD
AFL 410 SSD
AFL 920 SSW
1400
Tab. 21
1. Ne velja za navpično odvajanje dimnih plinov po C32x
2. AZ 213 ali AZ 261
26
6 720 645 714 (2010/09)
Beležke
6 720 645 714 (2010/09)
27