Aluminijaste nakladalane klančine

Aluminijaste
nakladalne
klanãine
ALTEC GmbH Singen.
ALTEC GMBH
Inovacije in re‰itve iz
inovativnega podjetja.
Altec gmbh je srednje veliko
nem‰ko podjetje iz pokrajine
Baden Württemberg, ki leÏi ob
mestu Singen, blizu ‰vicarske
meje in bodenskega jezera.
Popolno okolje za inovativne
ideje in njihovo uresniãitev.
Za vsako dovozno pot,
naklon ali klanãino vedno
poi‰ãemo pravilno re‰itev.
·irok obseg proizvodnje
nudi uporabnikom veliko
proizvodov, ki re‰ujejo veãino
problemov pri dovozih
nakladalnih poti in naklonih,
ki jih moramo pri tem
premagati. Za specifiãne
probleme nudimo specifiãne
re‰itve, pisane na koÏo
uporabnika.
Pri nas v Altec-u so na prvem
mestu izku‰nje, cena in
varnost. Vsi na‰i produkti so
certificirani in izdelani v
skladu s pravili trgovinske
zbornice.
Nosilnosti, prikazane v tej
bro‰uri, so preraãunane za
dvoosna vozila s 40% do 60%
razporeditvijo teÏe. Za vozila
z eno osjo je zmogljivost
zmanj‰ana na 60%.
Vse zmogljivosti so
preraãunane z upo‰tevanim
varnostnim faktorjem 2.1.
Ves ãas od ideje in oblike do
proizvodnje Vam ponujamo
najbolj‰o kvaliteto, made in
Germany.
Vsi proizvodi podjetja Altec
so narejeni po evropskih
standardih. Kakorkoli Ïe,
prosimo upo‰tevajte, da
nakladalne klanãine niso
pokrite s CE predpisi in
nimajo CE certifikatov.
Altecove nakladalne klanãine v proizvodnji.
V ozadju je na‰ avtomatizirani skladi‰ãni in izbirni sistem.
Prikazana je tudi naprava za testiranje vzdrÏljivosti, ki je del
na‰ega notranjega sistema kontrole kvalitete.
2
Kazalo
Tip AOS
do 2390 kg
stran 6/7
Tip ABS
do 900 kg
stran 8
Vzmetni sistem za
klanãine
stran 22/23
Klanãine za
voziãke
do 500 kg
stran 9
Tip RRK
do 450 kg
stran 24/25
stran 10/11
Tip RRD
vrtljiva
do 450 kg
stran 26
Klanãine za
vzdrÏevanje
do 7850 kg
stran 27
stran 14/15
Tip LB
do 600 kg
stran 28/29
stran 16/17
Zadnje vratne
klanãine
tip RWB/RPB
do 4500 kg
stran 30/31
Tip VFR 120/134
do 32 ton
stran 18/19
Tehniãne
podrobnosti
primerov uporabe
stran 32-35
Tip VFR 185
do 80 ton
stran 20
VFR zagozde
do 50 ton
stran 21
Tip AVS 80/110
do 4050 kg
Tip AVS 130/150
do 7350 kg
Tip 170/200
do 11240 kg
Za jeklene traãnice
Tip AVS 150/170/200
do 850 kg
stran 12/13
Tip AOS
Dostavni in paletni voziãki z manj‰imi kolesi
so dnevno izpostavljeni veã tisoã nakladanjem in
razkladanjem. Aluminijasti profil, ki se uporablja pri
izdelavi AOS klanãin, je popoln za ta tip opreme, ‰e
posebej zaradi perforacije visoko oprijemljive
protizdrsne povr‰ine. Perforacija omogoãa, da voda
in sneg enostavno odteãeta s tekalne povr‰ine, kar
zagotavlja odliãno trenje tako za pe‰ca, kot tudi za
opremo, ne glede na vreme.
AOS klanãine po standardu niso pritrjene z
varnostnimi obrobami, lahko pa se jih pritrdi kot
opcijo. Dobavljive so tudi v zloÏljivi verziji.
DolÏina L
(mm)
·irina B
(mm)
Debelina E
(mm)
Razlika vi‰ine 30%
klanãine (mm)
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
TeÏa
(kg/posamezna)
Oznaka
1500
2000
2500
3000
1500
2000
2500
3000
3500
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1500
2000
2500
3000
3500
1500
2000
2500
3000
3500
4000
200 (+15)
200 (+15)
200 (+15)
200 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
400 (+15)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
0450
600
0750
900
450
600
0750
900
1050
450
600
750
900
1050
1200
450
600
750
900
1050
450
600
750
900
1050
1200
870
550
400
310
1340
890
650
510
410
1920
1620
1480
1330
1090
930
1680
1060
770
600
490
2390
2020
1850
1750
1530
1290
07
8
09
11
10
12
14
16
18
14
17
21
25
29
32
13
16
19
22
25
17
21
26
30
35
39
081.01.008
081.01.009
081.01.010
081.01.011
081.01.020
081.01.021
081.01.022
081.01.023
081.01.024
081.01.026
081.01.027
081.01.028
081.01.029
081.01.030
081.01.031
081.01.035
081.01.036
081.01.037
081.01.038
081.01.039
081.01.041
081.01.042
081.01.043
081.01.044
081.01.045
081.01.046
DolÏina L
(mm)
·irina B
(mm)
Debelina E
(mm)
Razlika vi‰ine 30%
klanãine (mm)
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
TeÏa
(kg/posamezna)
Oznaka
1500
2000
2000
2500
3000
1500
2000
2500
3000
600 (+15)
600 (+15)
600 (+15)
600 (+15)
600 (+15)
800 (+15)
800 (+15)
800 (+15)
800 (+15)
60
60
70
70
70
70
70
70
70
450
600
600
750
900
450
600
750
900
1230
870
1210
1100
1040
1520
1280
1170
1110
19
23
31
38
44
32
41
50
59
081.01.047
081.01.048
081.01.050
081.01.051
081.01.052
081.01.053
081.01.054
081.01.055
081.01.056
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
TeÏa
(kg/posamezna)
Oznaka
8
9
11
12
14
16
081.55.009
081.55.010
081.55.011
081.55.021
081.55.022
081.55.023
ZloÏljiva verzija
DolÏina L
(mm)
·irina B
(mm)
L1
L2
Razlika vi‰ine 30%
klanãine (mm)
2000
2500
3000
2000
2500
3000
200 (+15)
200 (+15)
200 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
300 (+15)
940
1185
1430
940
1185
1430
1105
1350
1595
1105
1350
1595
600
750
900
600
750
900
Ostale dimenzije na pro‰njo.
6
500
400
300
650
500
400
Konstrukcija:
AOS klanãine so oblikovane tako, da zagotavljajo maksimalno
nakladalno nosilnost v njihovem obsegu, z najtanj‰imi profili in z
najniÏjo moÏno enoto teÏe, brez stro‰kov vzdrÏevanja aluminija.
Standardna oblika AOS vkljuãuje popolno ojaãitev. Vitka oblika
na spodnjem delu AOS klanãine, ki pride v stik s tlemi,
zagotavlja gladek prehod z vodoravne podlage na tekalno
povr‰ino klanãine z maksimalno 5 mm stopnico.
햲
B
햲
L2
L1
햳
B
햳
zloÏljiva opcija
H 40 mm
햴
B
햴
L
H 40 mm
Dimenzije glej na strani 32.
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
햲 robni podpornik
햳 kljukast rob
햴 teãajna pritrditev
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
B
7
Tip ABS
Te aluminijaste klanãine nudijo zelo dobro ravnoteÏje med zelo
lahko teÏo in visoko nakladalno nosilnostjo. Robustne in lahkotne
za upravljanje so oblikovane tako, da par zdrÏi do 400 kg, z
maksimalno razliko v vi‰ini 900 mm. Te klanãine so izdelane iz
vleãenega profila, ki je narezan na dolÏino in oblikovan pod
kotom kot je zahtevano. Z notranjo ‰irino 150 mm in skupno
‰irino 235 mm so te klanãine idealne za nalaganje/razlaganje
npr. motorjev, visokotlaãnih ãistilcev, delov generatorja,
voziãkov itd. Profil dovoljuje, da se klanãini lahko zloÏita ena v
drugo, kar omogoãa laÏje skladi‰ãenje, 45 mm visok varnostni
robnik na obeh straneh pa prepreãi moÏne stranske zdrse.
235
150
47
150
H
L
DolÏina
(mm)
Notranja ‰irina Zunanja ‰irina
(mm)
(mm)
1000
1500
2000
2500
3000
150
150
150
150
150
235
235
235
235
235
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
tip
Oznaka
700
600
500
400
350
300
450
600
750
900
5
6
8
10
12
ABS 04
ABS 05
ABS 01
ABS 02
ABS 03
082.00.004
082.00.005
082.00.001
082.00.002
082.00.003
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
Dimenzija (mm)
Oznaka
400
350
300
600
750
900
L1
L2
950 900
1200 1150
1450 1400
082.55.001
082.55.002
082.55.003
Tip ABS
zloÏljiva
ZloÏljiva opcija je ravno tako na voljo.
DolÏina
(mm)
2000
2500
3000
Notranja ‰irina Zunanja ‰irina
(mm)
(mm)
150
150
150
235
235
235
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
8
9
11
13
Klanãine za
voziãke
Ta tip klanãine se veãinoma uporablja za voziãke z gumijastimi
kole‰ãki.
Selitveni servisi, pohi‰tvena podjetja ali prevozniki pijaã so
glavni uporabniki teh zelo lahkih, nedrseãih nakladalnih
klanãin.
Opcija vsebuje premiãni rob in
zloÏljivo verzijo.
80/110
600 mm
600 mm
DolÏina
(mm)
3000
3900
Notranja ‰irina Zunanja ‰irina
(mm)
(mm)
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
z obrobami
350
500
900
1170
29
36
080.01.050
110.01.050
080.00.050
110.00.050
600 (+20)
600 (+20)
540
540
80/110
25
540 mm
Oznaka
PriloÏnostne
klanãine
Te klanãine so bile oblikovane posebej za voziãke oziroma
kovãke z majhnimi kole‰ãki. Najpogosteje so uporabljene s
strani glasbenikov, priloÏnostnih oblikovalcev oziroma tistih,
ki nakladajo potovalne kovãke.
Povr‰ina s KVS prevleko zagotavlja minimalne vibracije.
L
B
DolÏina
(mm)
Notranja ‰irina
(mm)
Zunanja ‰irina
(mm)
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
Oznaka
3000
4000
900
900
920 (+15)
920 (+15)
400
350
900
1170
63
80
081.00.001
081.00.002
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
9
Tip AVS 80
do 2630 kg/par
Te klanãine so idealne za nalaganje manj‰ih naprav z
gumijastimi kolesi in vozil s pnevmatikami.
Povr‰inski profil je vleãen iz visoko kvalitetne aluminijaste
zlitine, ki zagotavlja dolgo Ïivljenjsko dobo kljub stalni uporabi.
Kot vse AVS klanãine, so tudi te dobavljive z ali brez obrob ali z
obrobo samo na eni strani.
DolÏina
(mm)
Notranja ‰irina Zunanja ‰irina
(mm)
(mm)
1620
1980
2340
3240
3960
245
245
245
245
245
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
2630
2150
1660
1000
750
500
590
720
950
1175
10
12
14
19
23
080.01.000
080.01.002
080.01.005
080.01.010
080.01.015
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
B
햲
80
햲
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,5 m
햳
B
A
80
25
햳
B
A
햴
80
25
햴
Dimenzije glej
na strani 32.
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
햲 robni podpornik
햳 kljukast rob
햴 teãajna pritrditev
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
10
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
Oznaka
z obrobami
080.00.000
080.00.002
080.00.005
080.00.010
080.00.015
Tip AVS 110
do 4050 kg/par
Narejene za nalaganje naprav z gumijastimi kolesi in vozila s
pnevmatikami so AVS 110 klanãine, idealne klanãine za
uporabo skupaj s prikoliãarji in 3,5-tonskimi tovornjaki.
Robustna povr‰ina zagotavlja minimalno obrabo, kljub nenehni
uporabi.
Dobavljivo tudi z obrobami in kot zloÏljiva opcija.
DolÏina
(mm)
Notranja ‰irina Zunanja ‰irina
(mm)
(mm)
1610
1970
2330
3230
3950
4670
1610
1970
2330
3230
3950
245
245
245
245
245
245
340
340
340
340
340
B
햳
B
A
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
4050
3310
2800
1810
1360
1090
4050
3310
2800
1810
1360
500
590
720
950
1175
1400
500
590
720
950
1175
13
15
17
23
27
31
15
17
20
26
31
110.01.000
110.01.002
110.01.005
110.01.010
110.01.015
110.01.020
110.01.024
110.01.026
110.01.029
110.01.034
110.01.039
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
305 (+20)
400 (+20)
400 (+20)
400 (+20)
400 (+20)
400 (+20)
Oznaka
z obrobami
110.00.000
110.00.002
110.00.005
110.00.010
110.00.015
110.00.000
110.00.024
110.00.026
110.00.029
110.00.034
110.00.039
햲
110
햲
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,5 m
110
30
햳
B
A
햴
110
30
햴
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
Dimenzije glej
na strani 32.
햲 robni podpornik
햳 kljukast rob
햴 teãajna pritrditev
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
11
Tip AVS 130
do 5150 kg/par
Narejene za nalaganje naprav z gumijastimi kolesi in vozila s
pnevmatikami so AVS 130 klanãine, idealne klanãine za
uporabo skupaj z velikimi prikoliãarji in 7,5-tonskimi tovornjaki.
Robustna povr‰ina zagotavlja minimalno obrabo, kljub nenehni
uporabi.
Dobavljivo tudi z obrobami in kot zloÏljiva opcija.
Spustni zapah standardno
dobavljiv.
DolÏina
(mm)
Notranja ‰irina Zunanja ‰irina
(mm)
(mm)
2510
3050
3590
4130
4670
5210
325
325
325
325
325
325
B
햳
B
A
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
5150
4390
3470
2860
2430
2120
750
915
1080
1240
1400
1560
26
31
35
40
45
50
130.01.003
130.01.006
130.01.009
130.01.012
130.01.015
130.01.028
405 (+20)
405 (+20)
405 (+20)
405 (+20)
405 (+20)
405 (+20)
Oznaka
z obrobami
130.00.003
130.00.006
130.00.009
130.00.012
130.00.015
130.00.018
햲
130
햲
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 1,5 m
130
30
햳
B
A
햴
130
30
햴
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
Dimenzije glej
na strani 32.
햲 robni podpornik
햳 kljukast rob
햴 teãajna pritrditev
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
12
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
Vse nakladalne klanãine so dobavljive v zloÏljivih verzijah.
Tip AVS 150
do 7350 kg/par
Narejena za nalaganje srednje teÏke in zelo teÏke opreme je
AVS 150 veãja in ‰ir‰a kot njeni manj‰i bratranci.
ZloÏljiva verzija in obrobe so dobavljive.
Kljub zelo majhni teÏi, glede na dano nosilnost, smo zmoÏni
ponuditi vzmetno podporo, kadar se uporablja z opcijo na
teãajih.
(Prikazano na strani 22.)
DolÏina
(mm)
Notranja
‰irina (mm)
Zunanja
‰irina (mm)
2640
3040
3640
4040
4440
5040
360
360
360
360
360
360
460 (+20)
460 (+20)
460 (+20)
460 (+20)
460 (+20)
460 (+20)
B
햳
B
A
7840
6810
5400
4610
4010
3350
7350
6380
5250
4470
3890
3260
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
790
910
1090
1210
1330
1510
36
41
48
53
58
65
150.01.002
150.01.004
150.01.007
150.01.009
150.01.011
150.01.014
Oznaka
z obrobami
150.00.002
150.00.004
150.00.007
150.00.009
150.00.011
150.00.014
햲
150
햲
Nosilnost (kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
brez obrob
z obrobami
150
35
햳
햴
B
A
150
35
햴
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
햵
Dimenzije glej
na strani 32.
햲
햳
햴
햵
robni podpornik
kljukast rob
kljukast rob
teãajna pritrditev
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
na pro‰njo
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
13
Tip AVS 170
do 7990 kg/par
Narejena za nalaganje srednje teÏke in zelo teÏke opreme
je AVS 170 veãja in ‰ir‰a kot njeni manj‰i bratranci.
Glede na to, da nosilnost ni bistveno veãja kot pri AVS 150,
je dodatna ‰irina uporabna za ‰ir‰e kolesnice ali pnevmatike.
Dobavljivo tudi kot zloÏljiva verzija z obrobo in vzmetno
podporo.
(Prikazano na strani 22.)
DolÏina
(mm)
Notranja
‰irina (A)
(mm)
2840
3240
3840
4240
4640
5240
5440
400
400
400
400
400
400
400
B
햳
B
A
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
7840
6870
5790
5250
4790
4250
4090
7990
6970
5320
4590
4030
3400
3230
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/
posamezna)
brez obrob
850
970
1150
1270
1390
1570
1645
41
46
54
58
64
71
74
170.01.003
170.01.005
170.01.008
170.01.010
170.01.012
170.01.015
170.01.016
Oznaka
z obrobami
170.00.003
170.00.005
170.00.008
170.00.010
170.00.012
170.00.015
170.00.016
햲
170
햲
Nosilnost (kg/par)
Zunanja ‰irina (B)
dolÏina osi 2,0 m
(mm)
brez obrob z obrobami brez obrob z obrobami
170
50
햳
햴
B
A
170
50
햴
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
햵
Dimenzije glej
na strani 32.
햲
햳
햴
햵
robni podpornik
kljukast rob
kljukast rob
teãajna pritrditev
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
14
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
na pro‰njo
Opcijsko so te klanãine dobavljive s teãaji, zloÏljive in sistemom
vzmetne podpore.
Tip AVS 200
do 11240 kg/par
So najveãje in najmoãnej‰e od AVS klanãin ter idealne za
nalaganje rovokopaãev in traktorjev. Uporabne so tudi za
razlaganje kontejnerjev.
Kot pri vseh AVS klanãinah uporaba zelo kvalitetne zlitine
zagotavlja, da bodo te klanãine zdrÏale veã let, kljub nenehni
uporabi.
Dobavljivo v zloÏljivi verziji, z obrobami in vzmetno podporo.
(Prikazano na strani 22.)
Zunanja
Notranja
‰irina (A) (mm) ‰irina (B) (mm)
DolÏina
(mm)
2840
3440
4240
4440
5040
5240
450
450
450
450
450
450
B
햳
B
A
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
11240
11180
8500
7950
6650
6310
850
1030
1270
1330
1510
1570
59
70
85
89
100
104
200.01.003
200.01.006
200.01.010
200.01.011
200.01.014
200.01.015
Oznaka
z obrobami
200.00.003
200.00.006
200.00.010
200.00.011
200.00.014
200.00.015
햲
200
햲
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
Nosilnost (kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
200
65
햳
햴
B
A
200
65
햴
햵
Dimenzije glej
na strani 32.
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
햲
햳
햴
햵
robni podpornik
kljukast rob
kljukast rob
teãajna pritrditev
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
na pro‰njo
Vse klanãine so opremljene z ojaãano povr‰ino, primerno za vozila z gumijastimi kolesnicami.
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
15
Tip AVS
za jekleno tirna vozila do 8500 kg/par
Te klanãine so oblikovno uporabne za vsa vozila, vkljuãno za vozila z jeklenimi traãnicami. Dobavljive so z varnostnimi obrobami ali
brez. Tekalna povr‰ina klanãine je bila oblikovana na osnovi ‰tudije vozil z jeklenimi traãnicami, zato je veliko bolj odporna in teÏja
kot standardne oblike. Opcijsko so te klanãine dobavljive s teãaji, kot zloÏljive ter z ali brez vzmeti za uravnoteÏenost teÏe klanãine.
Tip AVS 150
DolÏina
(mm)
Notranja
‰irina (A)
(mm)
Zunanja
‰irina (B) (mm)
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
2640
3040
3640
4040
4440
5040
400
400
400
400
400
400
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
7300
6300
5200
4400
3800
3250
790
910
1090
1210
1330
1510
44
49
57
64
70
79
150.11.002
150.11.004
150.11.007
150.11.009
150.11.011
150.11.014
Oznaka
z obrobami
150.10.002
150.10.004
150.10.007
150.10.009
150.10.011
150.10.014
Tip AVS 170
DolÏina
(mm)
Notranja
‰irina (A)
(mm)
2840
3240
3840
4240
4640
5240
5440
400
400
400
400
400
400
400
Zunanja ‰irina (B)
(mm)
brez obrob z obrobami
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
8000
6900
5300
4600
4000
3400
3200
850
970
1150
1270
1390
1570
1645
51
58
68
73
81
90
94
170.11.003
170.11.005
170.11.008
170.11.010
170.11.012
170.11.015
170.11.016
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
500 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
Oznaka
z obrobami
170.10.003
170.10.005
170.10.008
170.10.010
170.10.012
170.10.015
170.10.016
Tip AVS 200
DolÏina
(mm)
Notranja
‰irina (A)
(mm)
Zunanja
‰irina (B)
(mm)
Nosilnost
(kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
brez obrob
2840
3440
4240
4440
5040
5240
450
450
450
450
450
450
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
580 (+20)
8500
8500
8200
7700
6400
6100
850
1030
1270
1330
1510
1570
65
78
95
100
110
115
200.11.003
200.11.006
200.11.010
200.11.011
200.11.014
200.11.015
햲
B
햳
B
A
Oznaka
z obrobami
200.10.003
200.10.006
200.10.010
200.10.011
200.10.014
200.10.015
햲
햳
햴
햴
B
A
햵
Dimenzije glej
na strani 32.
햲 brez obrob
standardno
햳 obrobe na obeh straneh na pro‰njo
햴 obrobe na eni strani
na pro‰njo
햲
햳
햴
햵
robni podpornik
kljukast rob
kljukast rob
teãajna pritrditev
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
16
standardno
na pro‰njo
na pro‰njo
na pro‰njo
Posebna priprava jeklene traãnice daje oprijem brez obrabe.
17
Tip VFR 105/120
do 22750 kg/par
Te klanãine se uporabljajo za stroje, opremljene z gumijastimi
pnevmatikami, trdnimi kolesi in gumijastimi ali jeklenimi
traãnicami. Vsebujejo posebno aluminijasto sestavo za ãvrstost,
trdnost in vodoodpornost. Te klanãine se lahko dobavijo z
viseãim robom ali s kavljem, ki se prilega vodilni tirnici.
TIP VFR 105
DolÏina
(mm)
·irina (B)
(mm)
Nosilnost (kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
risba B
risba A
2000
2400
2800
3200
3500
4000
2000
2400
2800
3200
3500
4000
390 (+20)
390 (+20)
390 (+20)
390 (+20)
390 (+20)
390 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
520 (+20)
15230
12690
10870
9510
8700
7130
20300
16920
14500
12690
11600
9510
·irina (B)
(mm)
Nosilnost (kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
risba B
risba A
11770
10880
9890
9250
8700
7130
15690
14500
13180
12340
11600
9510
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
risba A
risba B
600
720
840
960
1050
1200
600
720
840
960
1050
1200
37
43
49
54
59
66
49
57
65
72
78
88
105.00.303
105.00.305
105.00.307
105.00.309
105.00.311
105.00.314
105.00.403
105.00.405
105.00.407
105.00.409
105.00.411
105.00.414
105.01.303
105.01.305
105.01.307
105.01.309
105.01.311
105.01.314
105.01.403
105.01.405
105.01.407
105.01.409
105.01.411
105.01.414
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
TeÏa
(kg/posamezna)
risba A
Oznaka
TIP VFR 120
Oznaka
risba B
3000
400 (+20)
10110
50
7370
900
120.00.000
2000
450 (+20)
22750
10820
600
51
120.00.001
2400
59
450 (+20)
18960
9390
720
120.00.002
3000
450 (+20)
15170
8300
900
71
120.00.003
3500
450 (+20)
13000
7780
1050
81
120.00.004
4000
450 (+20)
10660
7430
1200
90
120.00.005
Vodilna tirnica VFR, dolÏina 2600 mm, oznaka barvne tirnice 134.22.000; oznaka galvanizirane tirnice 134.22.001
Tip VFR 105
Tip VFR 120
risba A
risba A
400
156
142
156
min. 200
B = 390
120.01.000
120.01.001
120.01.002
120.01.003
120.01.004
120.01.005
156
min. 200
DolÏina
(mm)
420
410
175
risba B
450
risba B
175
B = 520
138
115
ø 20
40
540
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
18
ø 20
40
470
Profil teÏke konstrukcije in visoka stopnja aluminija, uporabljena pri
klanãinah tipa VFR 134, zagotavljata trdnost tudi ob nakladanju
jekleno tirnih strojev.
Te klanãine so opcijsko dobavljive s kavljem ali viseãe na teãajih z
uporabo 60 mm svetlo jeklenega droga.
Za teÏje klanãine, ki visijo na teãajih, priporoãamo na‰ vzmetno
protiuteÏni sistem.
DolÏina L
(mm)
·irina (B)
(mm)
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
2400
2800
3000
2400
2800
3000
450 (+20)
450 (+20)
450 (+20)
600 (+20)
600 (+20)
600 (+20)
720
840
900
720
840
900
Tip VFR 134
do 32000 kg/par
Nosilnost
TeÏa
(kg/par)
dolÏina osi 2,0 m (kg/posamezna)
24000
20000
18000
32000
26000
22000
076
86
091
104
114
118
Oznaka
risba A
risba B
134.04.000
134.04.001
134.04.007
134.04.002
134.04.003
134.04.004
134.00.000
134.00.001
134.00.007
134.00.002
134.00.003
134.00.004
Vodilna tirnica VFR, dolÏina 2600 mm, oznaka barvne tirnice 134.22.000; oznaka galvanizirane tirnice 134.22.001
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
450
470
600
620
risba A
182
risba B
19
Tip VFR 185
do 80000 kg/par
Na‰ posebni profil teÏke
konstrukcije nam omogoãa
izdelavo posebne klanãine z
nosilnostjo do 80000 kg.
Klanãina v dveh delih s
stojalom.
Ti profili so bili oblikovani
posebno za nas, da lahko
ponudimo oblikovne re‰itve za
nizko nakladalne proizvajalce.
60
6
Preãni prerez VFR 185
Verzija s kavljem
Razliãne prilagoditve za nizko
nakladanje
20
Tip VFR kolesne klanãine
do 50000 kg/par
Te klanãine se veãinoma uporabljajo za prikoliãarje in nizke
nakladalnike. Profil, uporabljen pri konstrukciji teh klanãin,
maksimizira njene dimenzije in nosilnost.
Uporabljajo se za stroje z gumijastimi pnevmatikami, trdnimi
kolesi in gumijastimi ali jeklenimi traãnicami.
Uporablja se posebna
aluminijeva konstrukcija za
trajno trdnost in odpornost na
vremenske razmere.
Klanãine se lahko dobavijo z
viseãim koncem ali kot
zloÏljiva verzija (opcijsko je
navoljo tudi protiuteÏno
vzmetenje).
Za laÏje rokovanje se lahko
veã enot postavi eno zraven
druge.
Razlika v vi‰ini, dimenzija "H",
je zahtevana.
DolÏina L
(mm)
·irina (B)
(mm)
Razlika vi‰ine
30% klanãine
(mm)
Nosilnost
(kg/par)
TeÏa
(kg/posamezna)
Oznaka
risba E
1450
1450
1450
450
600
690
350
350
350
30000
35000
50000
070
92
110
134.80.000
134.80.001
134.80.002
Modeli, prikazani v risbi "F", so dobavljivi na Ïeljo kupca.
B
Risba E
B + 20
H
L
B
Risba F
B + 20
L1
H
L2
21
Vzmetni sistem
za klanãine
Klanãinam tipa AVS 150, 170, 200, VFR 120/134 opocijsko lahko
vgradimo vzmetni sistem. Na‰ protiuteÏni sistem omogoãa, da
lahko teÏke nakladalne klanãine postavi v poloÏaj ena oseba.
Oznaka
Vzmetni
134.00.901 Vzmetni sistem za ‰irino 450 mm, stranski premik 920 mm
134.00.902 Vzmetni sistem za ‰irino 600 mm, stranski premik 1010 mm
22
TeÏa (kg/posamezna)
82
82
jeklen drog ø 60
920 /1010
+ 90
Vzmetni sistem za klanãine
VFR nakladalna klanãina, zloÏljiva vkljuãno z vzmetnim
sistemom. V primeru naroãila je potrebna dimenzija “H“.
Enostavno rokovanje!
Na‰ protiuteÏni sistem omogoãa, da lahko teÏke nakladalne
klanãine postavi v poloÏaj ena oseba.
23
Tip RRK
geprüfte
Sicherheit
Konstrukcija:
Te aluminijaste klanãine so oblikovane za enostavno
delovanje ene osebe. Zlaganje in razlaganje opravimo skoraj
brez napora z uporabo opornikov, ki uravnoteÏijo teÏo klanãine.
Povr‰ina klanãine je proizvedena iz vleãenega aluminijastega
profila, ki je perforiran in izboãen, kar daje popolno nedrseão
povr‰ino. Ta pa hkrati omogoãa, da deÏ in sneg enostavno
odteãeta. Lahka teÏa klanãine omogoãa, da se obdrÏi veãina
nosilnosti vozila. Klanãina RRK se obdrÏi v vertikalni poziciji z
dvema zapahoma, ki trdno drÏita zloÏeno klanãino in
prepreãujeta kakr‰nekoli vibracije med transportom.
Ostale prednosti:
- Dejansko brez vzdrÏevanja.
- Pritrjena s 30 mm visokim varnstnim robom vzdolÏ obeh
koncev.
- Robustni zgibi (Ïivljenjska garancija).
4
v zloÏeni
1 Klanãina
poziciji.
Instalacija:
Klanãina je premostljiva in prilagodljiva in se lahko montira v
razliãna vozila podobnih mer, na zadnja ali stranska vrata. V
primeru, da se spremeni namembnost vozila, se klanãina
enostavno odmontira z odvitjem priloÏenih vijakov. Klanãine so
dobavljive s popolno montaÏno opremo, vkljuãno z osnovno
plo‰ão in ojaãano nasprotno plo‰ão.
1
ravnanje s
2 Enostavno
strani ene osebe.
3 Razgrnjena klanãina.
4 Podstavek, ki zdrÏi teÏo
veã kot 450 kg.
3
2
Razlika vi‰ine HD
DolÏina L
(mm)
·irina (B)
(mm)
Vi‰ina H
(mm)
min. (21%)
maks. (30%)
a
(mm)
c
(mm)
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2000
2200
2200
2400
2400
2400
2600
2600
2600
2800
2800
3000
3000
0800
1000
0800
1000
0800
1000
0800
1000
1200
800
1000
800
1000
1200
0800
1000
1200
800
1000
800
1000
0800
800
0875
875
980
980
1045
1045
1045
1150
1150
1250
1250
1250
1360
1360
1360
1465
1465
1570
1570
0220
220
0240
240
0285
285
0310
310
0310
355
355
400
400
400
0440
440
0440
485
485
530
530
0340
340
0380
380
0460
460
0500
500
0500
570
570
640
640
640
0700
700
0700
760
760
840
840
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
285
285
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
300
Ostale dimenzije so dobavljive na Ïeljo kupca.
24
Nosilnost
TeÏa
(kg/par) (kg/posamezna)
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
430
430
400
400
37
43
39
46
41
50
44
53
64
46
56
51
60
72
53
63
73
56
66
58
68
tip
Oznaka
RRK 02
RRK 03
RRK 04
RRK 05
RRK 06
RRK 07
RRK 08
RRK 09
RRK 10
RRK 11
RRK 12
RRK 00
RRK 01
RRK 14
RRK 15
RRK 16
RRK 17
RRK 18
RRK 19
RRK 20
RRK 21
081.01.102
081.01.103
081.01.104
081.01.105
081.01.106
081.01.107
081.01.108
081.01.109
081.01.110
081.01.111
081.01.112
081.01.100
081.01.101
081.01.114
081.01.115
081.01.116
081.01.117
081.01.118
081.01.119
081.01.120
081.01.121
6
5
Montiranje na
5 stranskih vratih.
6 Zaklepni zapah.
c
265
50 min.
B
pogled X
Ansicht X
H
X
85°
90°
B + 200
140 max.
160
a
HD
L
40
25
Tip RRD
vrtljiva
RRD klanãina je logiãni razvoj klanãine RRK. V osnovi povsem
enaka klanãina, vendar s pripomoãkom, ki omogoãa, da se
zavrti nazaj ob kolotek va‰ega vozila. Opcijsko je na voljo tudi
zaklepni zapah, ki obdrÏi enoto ob koloteku.
Idealno za podjetja s paketno dostavo.
Razlika vi‰ine HD
DolÏina L
(mm)
·irina (B)
(mm)
Vi‰ina H
(mm)
min (21%)
max (30%)
a
(mm)
c
(mm)
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2200
2200
2400
2400
2600
2600
2800
0800
1000
0800
1000
0800
1000
0800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
0865
865
0940
940
1045
1045
1115
1115
1220
1220
1325
1325
1430
1430
1535
0220
220
0240
240
0285
285
0310
310
355
355
400
400
440
440
485
0340
340
0380
380
0460
460
0500
500
570
570
640
640
700
700
760
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
285
285
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
Zaklepni zapah za pritrditev
klanãine v notranjosti vozila.
26
TeÏa
Nosilnost
(kg/par) (kg/posamezna)
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
430
37
43
39
46
41
50
44
53
46
56
51
60
53
63
56
tip
Oznaka
RRD 02
RRD 03
RRD 04
RRD 05
RRD 06
RRD 07
RRD 08
RRD 09
RRD 11
RRD 12
RRD 00
RRD 01
RRD 15
RRD 16
RRD 18
081.01.302
081.01.303
081.01.304
081.01.305
081.01.306
081.01.307
081.01.308
081.01.309
081.01.311
081.01.312
081.01.300
081.01.301
081.01.315
081.01.316
081.01.318
Klanãina RRD se vrti
navznoter in navzven.
VzdrÏevalne
klanãine
Izdelane za vzdrÏevanje vozil (pregledi, ãi‰ãenje ...).
Te klanãine se proizvajajo veãinoma na pro‰njo in so dobavljive
z ali brez varnostnih obrob.
DolÏina A
(mm)
·irina C
(mm)
·irina E
(mm)
Vi‰ina H
(mm)
Nosilnost (kg/par)
dolÏina osi 2,0 m
Dimenzija B
(mm)
1970
2330
2040
2440
340
340
360
360
400
400
460
460
400
600
400
600
3310
2790
7850
7850
500
500
700
700
TeÏa
podstavek / klanãina
kg
14
18
19
23
17
20
29
33
Oznaka
140.01.100
140.01.101
140.01.102
140.01.103
B
E
C
H
A
27
Klanãine za dvigala
Stranska klanãina za dvigala in plo‰ãe na zadnjem delu vozil.
Te klanãine olaj‰ajo nalaganje in razlaganje z vozil vzdolÏ
robnikov.
Prina‰ajo varnost in hitrej‰i razlagalni ãas za kurirje, ki morajo
dostaviti po‰iljke v sredi‰ãa mest z vozili, opremljenimi s
hidravliãnim dvigalom na zadnjem delu.
Tip LBGM
Premiãen model za pritrditev
na aluminijasto vodilo znotraj
dviÏne plo‰ãe. Vsebuje vodila
za kolesa in varnostne obrobe
na obeh straneh.
25
15°
L
734
734
640
42
32
150
Oznaka
Tip LBWM
Model
DolÏina (L)
mm
Nosilnost
(kg)
TeÏa
kg
083.09.000
LBGM 1
1.980
600
13
083.09.001
LBGM 2
1.180
600
15
083.09.003
LBGM 4
1.480
600
18
083.09.002
LBGM 3
1.980
600
24
Premiãen model za pritrditev
na aluminijasto vodilo znotraj
dviÏne plo‰ãe. Brez vodil za
kolesa. Varnostne obrobe na
obeh straneh.
25
L
15°
50
735
625
Oznaka
28
Model
DolÏina (L)
mm
Nosilnost
(kg)
TeÏa
kg
083.10.000
LBWM 1
1.000
600
15
083.10.001
LBWM 2
1.200
600
18
083.10.002
LBWM 3
2.000
600
30
Premiãen model z vodoravno
plo‰ãadjo. Galvaniziran kavelj je
pritrjen na dviÏno plo‰ão skozi 12
x 40 mm utor. Vsebuje vodila za
kolesa, varnostne obrobe na
obeh straneh in prilagodljive kavlje.
Tip LBK
150
65
15°
reÏa 12 x 40
L
734
640
42
32
150
710
Oznaka
Model
DolÏina (L)
mm
Nosilnost
(kg)
TeÏa
kg
083.07.000
LBK 1
1.970
600
12
083.07.001
LBK 2
1.170
600
15
083.07.003
LBK 4
1.470
600
18
083.07.002
LBK 3
1.970
600
24
Premiãen model z galvaniziranim
kavljem, ki je pritrjen na dviÏno
plo‰ão skozi 12 x 40 mm utor.
Vsebuje vodila za kolesa,
varnostne obrobe na obeh
straneh in prilagodljive kavlje.
Tip LBG
L
105
10°
reÏa 12 x 40
690
32
42
734
640
150
Oznaka
Model
DolÏina (L)
mm
Nosilnost
(kg)
TeÏa
kg
083.06.000
LBG 1
1.980
600
13
083.06.001
LBG 2
1.180
600
15
083.06.003
LBG 4
1.480
600
18
083.06.002
LBG 3
1.980
600
24
Premiãen model z galvaniziranim
kavljem, ki je pritrjen na dviÏno
plo‰ão skozi 12 x 40 mm utor.
Vsebuje varnostne obrobe na obeh
straneh in prilagodljive kavlje.
Brez kolesnih vodil.
Tip LBW
105
10°
L
30
Otvor 12 x 40
50
735
625
690
Oznaka
Model
DolÏina (L)
mm
Nosilnost
(kg)
TeÏa
kg
083.08.000
LBW 1
1.000
600
15
083.08.001
LBW 2
1.200
600
18
083.08.003
LBW 3
2.000
600
30
29
Klanãine na
teãajih za
zadnji del plo‰ã
Te klanãine se uporabljajo med
zadnjim delom komercialnih
vozil in nakladanim dokom ali
kot dostopne klanãine, ko je
plo‰ãad vozila na nivoju tal. Ko
so pritrjene na zadnjem delu
komercialnih vozil, opravljajo
funkcijo plo‰ãadi ali nakladalno
dostopne klanãine.
Plo‰ãadne klanãine so izdelane
iz izrivnega satastega aluminija
(model RPB) ali iz plo‰ãe z
brazdastim vzorcem (model
RWB), ki zagotavljata nedrseão
povr‰ino. Pritrdilni materiali so
dobavljivi, kot je razvidno v
risbah po ‰tevilkah 1, 2 in 3,
vkljuãno z teãajno ojnico.
Tip RWB
Viseãa plo‰ãad s plo‰ão z brazdastim vzorcem.
Pritrdilni materiali
model 1
model 2
model 3
Pritrdilni materiali
model 3
Pritrdilni materiali
model 1 in 2
Tip RPB-30
Viseãa plo‰ãad s 30 mm satastim profilom.
Robni zakljuãni profil - 30
(opcijska ponudba)
model 1
model 2
Oznaka:
390.00.020
model 3
Pritrdilni materiali
model 3
Pritrdilni materiali
model 1 in 2
Tip RPB-40
Viseãa plo‰ãad s 40 mm satastim profilom.
Robni zakljuãni profil - 40
(opcijska ponudba)
Oznaka:
390.00.019
model 3
30
Oblike prikljuãkov
Vzorec 1
Vzorec 2
Vzorec 3
Privit aluminijast
profil
Privarjena jeklena
cev
Privit ali zavarjen
teãaj
sistem
(ALTEC
)
???????
Nosilnost
TeÏa
model 1
model 2
model 3
mm
mm
kg
kg
391.31.000
391.32.000
391.30.000
600
2300
2500
40
391.31.001
391.32.001
391.30.001
600
2500
2500
44
391.31.002
391.32.002
391.30.002
800
2300
1900
53
391.31.003
391.32.003
391.30.003
800
2500
1900
58
391.31.004
391.32.004
391.30.004
900
2300
1700
59
391.31.005
391.32.005
391.30.005
900
2500
1700
65
391.31.006
391.32.006
391.30.006
1000
2300
1500
66
391.31.007
391.32.007
391.30.007
1000
2500
1500
72
Oznaka
Oznaka
DolÏina (L)
·irina (B)
Nosilnost
TeÏa
model 2
model 3
mm
mm
kg
kg
390.31.000
390.32.000
390.30.000
565
3500
16
390.31.001
390.32.001
390.30.001
690
3000
19
390.31.002
390.32.002
390.30.002
815
2500
22
390.31.003
390.32.003
390.30.003
940
2300
26
390.31.004
390.32.004
390.30.004
1065
2100
29
390.31.005
390.32.005
390.30.005
1190
1900
32
390.31.006
390.32.006
390.30.006
1315
1600
35
390.31.007
390.32.007
390.30.007
1565
1300
42
390.31.008
390.32.008
390.30.008
1690
1100
45
390.31.009
390.32.009
390.30.009
1815
900
48
390.31.010
390.32.010
390.30.010
2065
700
54
Oznaka
DolÏina (L)
·irina (B)
Nosilnost
TeÏa
model 3
mm
mm
kg
kg
392.30.000
565
4500
21
392.30.001
690
4000
23
392.30.002
815
3500
27
3000
31
2800
33
2600
37
k
o
p
c
i
k
o
Oznaka
model 1
s
·irina (B)
j
DolÏina (L)
0
Oznaka
s
Oznaka
j
Oznaka
940
392.30.004
1065
392.30.005
1190
392.30.006
1315
2500
41
392.30.007
1565
2400
47
392.30.008
1690
2100
51
392.30.009
1815
1800
53
392.30.010
2065
1400
60
0
p
c
i
392.30.003
31
Razliãna podpora in opcije
prikljuãkov z varnostnimi
napravami
AOS/AVS 80
Tekalna povr‰ina AOS
햲
햴
햳
ø 30
110
25
100
Tekalna povr‰ina AVS 80
12
30
ø 20
AVS 110/130
햵
햶
110
100
40
123
149
30
햷
ø 40
40
Tekalna povr‰ina AVS 110/130
ø 20
15
53
102
AVS 150/170/200
햸
햹
150
햻
햺
120
ø 60
40
ø 20
15
40
182
220
Tekalna povr‰ina 150/170/200
55
6
Tekalna povr‰ina 150/170/200
za jekleno tirna vozila
60
VFR 134
182
220
200
Spodnji kavelj/drog:
Spodnji kavelj/drog je privarjen pod klanãino,
da omogoãa pritrditev verige oziroma jermena
(ni dobavljivo).
6
156
VFR 120
6
60
60
VFR 120/134
햲 Rob z jekleno zaponko in
premiãno varnostno napravo.
ø 60
햳 Rob s ploskim materialom, s
spodnje strani za obe‰anje.
햴 Cevna povezava za jekleno os.
햵 Rob z jekleno zaponko in
premiãno varnostno napravo.
햶 Rob s ploskim materialom, s
spodnje strani za obe‰anje.
32
햷 Cevna povezava za jekleno os.
햸 Rob z jekleno zapnko in
spodnjim kljukastim drogom.
햹 Rob s ploskim materialom, s
spodnje strani za obe‰anje.
햺 Cevna povezava za jekleno os.
햻 Zatikalni profil.
Doloãanje
dolÏine
Diagram
V mejnem diagramu boste na‰li
dimenzije, ki se uporabljajo za
nalaganje in razlaganje. To so:
dolÏina nakladalne klanãine,
naklon in razlika v vi‰ini ter
kako so med seboj povezane.
Vi‰inska razilka
(mm)
Primer:
Pri vi‰inski razliki 1200 mm in
naklonu 30%.
Kako dolga mora biti klanãina?
Izraãun:
1200 mm x 100 = dolÏina 4000 mm
30
DolÏina klanãine
(mm)
DolÏina = vi‰inska razlika
naklon (maks. 30%)
Ni priporoãljivo uporabljati
klanãin, ki imajo naklon veãji
kot 30%.
Pri vsakem pravilu
so izjeme
x 100
To pravilo ni veljavno za
nizka vozila, kot so viliãarji,
avtomobilska dvigala ali
ostali stroji z majhnimi kolesi.
a
DolÏin
)
L
(
(S)
Vi‰inska razlika
(H)
naklon
maks. 30 % = 16,5°
• teÏa vozila
• kolesni upor
• premer in dolÏina koles
T
S
R
Prosimo, preverite te podatke
kot tudi dimenzije, oznaãene
pri viliãarju.
W
X
Y
33
Primeri uporabe
햵
햶
햲
햳
햷
햲 AOS nakladalne klanãine
햳 AOS nakladalne klanãine -
posebna verzija
햴 RRK klanãine in ABS
nakladalne klanãine
v kombinaciji.
햵 Lahke ABS - klanãine.
햶 Za teÏja dela, trojno traãna
vozila.
햷 ZloÏljiva s podstavkom.
햸 AVS 150 v uporabi.
햹 RRK-klanãine
햺 Kolesne klanãine za
uravnoteÏenje vi‰inske razlike.
햻 VFR - klanãine, viseãe na
teãajih s protiuteÏnim
sistemom.
햽 Posebne klanãine za dvigala na
zadnjem delu vozil.
햾 VFR - klanãine z robno
햴
34
podporo.
햽
햸
햾
햹
햺
Na‰e izku‰eno tehniãno osebje bo z veseljem razvilo
individualno re‰itev za vas.
햻
35
Na‰e nadaljnje
podrobnosti o dobavi.
Prosimo,
naroãite
katalog
Nosilni mostovi
NO
IZD SILN
JE ELA I MO
AL KLA NI IZ STO
UM IN
VI,
INI
JA
Invalidske in dovozne
klanãine iz aluminija
Inv
do alid
iz vozn ske
alu e in
mi kla
nij nã
a
ine
Sorti d.o.o.
Jamnikarjeva 14, 1000 Ljubljana
Tel.:
00386 (0)1 423 18 80
Fax.:
00386 (0)1 256 52 00
E-Mail: [email protected]
www.sortimo.net
Uredil: Sorti TEAM 07/08