OŠ Matije Valjavca Preddvor

OŠ Matije Valjavca Preddvor
_____________________________________
ime in priimek
_____________________________________
razred
_____________________________________
naslov, telefon
šolsko leto 2011/12
KAZALO
ŠOLA IN VRTCI: KONTAKTI ________________________________________ 3
UPRAVITELJI ŠOLE ______________________________________________ 4
ŠOLSKI OKOLIŠ _________________________________________________ 4
UČITELJI, KI POUČUJEJO V ŠOLI __________________________________ 5
KNJIŽNICA _____________________________________________________ 7
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ____________________________________ 7
TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO __________________________________ 8
STIKI MED STARŠI IN ŠOLO _______________________________________ 8
ŠOLSKA PREHRANA _____________________________________________ 8
ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA _____________________________________ 10
VARNA POT V ŠOLO_____________________________________________ 10
ŠOLSKI AVTOBUS_______________________________________________ 10
VARSTVO UČENCEV ____________________________________________ 11
ŠOLSKI KOLEDAR _____________________________________________ 12
ŠOLSKI ZVONEC _______________________________________________ 14
IZBIRNI PREDMETI _____________________________________________ 14
PREDMETNIK __________________________________________________ 15
ŠOLA V NARAVI ________________________________________________ 16
INTERESNE DEJAVNOSTI _______________________________________ 17
ZDRAVA ŠOLA _________________________________________________ 19
HIŠNI RED ____________________________________________________ 20
VZGOJNI NAČRT _______________________________________________ 21
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ______________________________________ 28
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE ____________________________________ 36
PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI __________________________ 39
2
Na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007) izdaja
OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
Šolska ulica 9, 4205 PREDDVOR
publikacijo o značilnostih njenega programa, organiziranosti dela šole ter pravice in
dolžnosti učencev. Publikacijo in dodatne informacije o šoli najdete tudi na spletni
strani (http://www.o-preddvor.kr.edus.si).
ŠOLA IN VRTCI: KONTAKTI
Matična šola PREDDVOR, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor
Ravnatelj
Pomočnik ravnatelja
Tajništvo
Računovodstvo
Specialna pedagoginja
Socialna delavka
Zbornica
Kuhinja
Knjižnica
Faks
Elektronski naslov
Transakcijski račun
Marjan PENEŠ
Janez PLANINC
Tatjana LUKANC
Alenka LOPUH
Mojca SODNIK
Mirjana ČRNAC
Erna MEGLIČ
učitelji predmetne in razredne
stopnje na matični šoli
Janja BODLAJ
Martina GAŠPERLIN
v tajništvu
[email protected]
01295-6030675836
Podružnična enota JEZERSKO, Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko
Tel: (04) 254 10 33, organizacijski vodja: Marija BAJT
Podružnična enota KOKRA, Kokra 23, 4205 Preddvor
Tel: (04) 255 14 38, organizacijski vodja: Irena KONČAN
3
(04) 27 50 712
(04) 27 50 713
(04) 27 50 710
(04) 27 50 711
(04) 27 50 714
(04) 27 50 715
(04) 27 50 716
(04) 27 50 717
(04) 27 50 718
(04) 27 50 719
VRTEC STORŽEK, Šolska ulica 7, 4205 Preddvor, tel: (04) 255 10 82 (vzgojiteljice),
(04) 620 97 03 (kuhinja vrtec)
VRTEC PALČEK, Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko, tel: (04) 254 10 33
VRTEC ČRIČEK, Zg. Bela 67, 4205 Preddvor, tel: (04) 255 11 56
Vrtci spadajo pod okrilje preddvorske šole. Vsako leto izdajo lastno publikacijo, ki ni
sestavni del te publikacije.
UPRAVITELJI ŠOLE
Ustanoviteljici šole, njenih podružnic in vrtcev sta občini Preddvor in Jezersko. Šolo
upravlja poleg ravnatelja še svet zavoda. Svet našega zavoda je bil izvoljen 16. 6.
2008, mandat pa mu poteče 16. 6. 2012. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljic
(Anka BOLKA, Danilo EKAR in Primož MURI), pet predstavnikov zavoda (Andrej
KARNIČAR - predsednik sveta zavoda, Maja ŠENK ZIDAR, Mateja MUŠIČ, Marija
BAJT in Anton TIČAR) in trije predstavniki staršev (Mateja SAJOVEC, Rihard MURN in
Zvone ZALOŽNIK).
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in
razredniki.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole pod vodstvom mentorja vodi dejavnosti za izboljšanje
medsebojnih odnosov, vzdušja na šoli, sodeluje pri oblikovanju vzgojnega načrta in
pravil šolskega reda ter predlaga izboljšave bivalnega okolja. Člani se udeležijo
šolskega parlamenta, ki ga skliče ravnatelj šole.
ŠOLSKI OKOLIŠ
V matično šolo se vpisujejo učenci iz šolskega okoliša Preddvor: Bašlja, Zgornje,
Srednje in Spodnje Bele, Brega ob Kokri, Hraš, Potoč, Hriba, Preddvora, Mač, Nove
4
vasi, Tupalič, Možjance in s podružničnih šol Jezersko in Kokra. Vpisujejo se tudi
nekateri učenci drugih šolskih okolišev: iz Hotemaž, Olševka, Visokega …
Šolski okoliš podružnične šole Jezersko obsega: Zgornje Fužine, Podlog, Bajte,
Grabnarjevo okolico z Vaniščem, Center, Mlinarjevo, Karničarjevo, Žabji trg, Ravno,
Sibirijo, Ancelnovo in Jezerski vrh.
Šolski okoliš podružnične šole Kokra obsega: Spodnje Fužine in celotno dolino
Kokre do domačije Koreninškovih.
Starši imajo pravico vpisati otroka v šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno
oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola
s tem soglaša. Šola lahko soglaša s prepisom v primeru, da prešolanje ne povzroči
oblikovanja dodatnih oddelkov na novi oz. ukinjanja oddelkov na prejšnji šoli (Uredba o
merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol …, Ur. l. RS, št. 16/98; 6. člen).
UČITELJI, KI POUČUJEJO V ŠOLI
* V prazen stolpec vpišite čas govorilnih ur učiteljev v svojem razredu.
MATIČNA ŠOLA
UČITELJ
Nataša KOROŠEC
Antonija PIRC
Jana ROBAS
Katja KOLARIČ
Renata ANDOLJŠEK
Barbara SLAVC
Bojana KORENT
Nuša ZADRAŽNIK
Katarina PUST
Mira VIZJAK
Bojana KOPRIVEC
Damjan KONČAN
Romana TAVČAR
Romana NAGLIČ
Gabrijela CUDERMAN
Petra LESJAK
Brigita KOŠMRLJ
PREDMET
Razredni pouk
Razredni pouk
Druga učiteljica v 1. r.
Druga učiteljica v 1. r.,
OPB**, jutranje varstvo 1. r.
Razredni pouk
Razredni pouk
Razredni pouk
Razredni pouk
Razredni pouk
Razredni pouk
Razredni pouk
Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje
Športno vzgojo
Angleški jezik
Slovenski jezik
5
RAZREDNIK
1. a
1. b
2. a
2. b
3. r.
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
GOV. URE*
Mojca ŽEPIČ
Jožica MLAKAR B.
Branka BAJŽELJ
Irena VARL PENEŠ
Tomaž PETERNEL
Urška GLAVAN
Alenka JURANČIČ
Katarina HRASTNIK
Andrej KARNIČAR
Francka PLANINC
Mateja ROZMAN
Darja RAVNIHAR
Maja ŠENK ZIDAR
Milena TAVŽELJ
Franc VAGNER
Mirjana ČRNAC
Naravoslovje, biologijo, kemijo
Matematiko, fiziko
Geografijo, zgodovino, državlj.
in domov, vzg. in etiko
Glasbeno vzgojo
Slovenski jezik, OPB **
Angleški jezik
Matematiko, računalništvo
Angleški jezik
Športno vzgojo
Matematiko, fiziko
Slovenski jezik
Nemški jezik
Naravoslovje, biologijo,
gospodinjstvo
Likovno vzgojo, zgodovino
Tehniko in tehnologijo
Individualna in skupinska
pomoč
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
-
PODRUŽNIČNA ŠOLA JEZERSKO
IME IN PRIIMEK
Marija BAJT
Janja JOŠT
Nina ZUPAN
Marija KUHAR
Jelka LIKOZAR
POUČUJE
razredni pouk – kombinacija
Druga učiteljica v 1. r., OPB**
Razredni pouk
Razredni pouk – kombinacija
Podaljšano bivanje
RAZREDNIK
1., 2. r.
3. r.
4., 5. r.
-
GOV. URE
PODRUŽNIČNA ŠOLA KOKRA
IME IN PRIIMEK
Silva MARKUN
Irena KONČAN
POUČUJE
Razredni pouk – komb.
Razredni pouk – komb.
** OPB = oddelek podaljšanega bivanja
6
RAZREDNIK
3. in 4.r
-
GOV. URE*
KNJIŽNICA
V šolski knjižnici so knjige za učence in učitelje. Revije in časopise lahko učenci berete
v obratovalnem času knjižnice, ni pa mogoča njihova izposoja.
Čas izposoje je vsak dan med 8. in 13. uro. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ
tri knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni.
Na šoli obstaja tudi učbeniški sklad, ki je bil vzpostavljen s pomočjo Ministrstva za
šolstvo in šport. Le-to je omogočilo, da si učbenike lahko brezplačno izposodijo vsi
učenci, delovne zvezke pa morajo kupiti starši sami.
V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Martina GAŠPERLIN.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalni delavci sodelujejo pri reševanju pedagoških, psiholoških, vzgojnih in
socialnih vprašanj. V ta namen vključujejo v svetovalni odnos vse udeležence v šoli
oz. vrtcu: pedagoške delavce, starše, učence, vodstvo in zunanje inštitucije (odvisno
od narave problema). Pomagajo pri poklicnih odločitvah učencev, še posebno
devetošolcev. Posebno pozornost namenjajo učencem, ki imajo učne težave.
Pomagajo jim pri delu med poukom ali delajo z njimi individualno. Vodijo postopek
odkrivanja nadarjenih učencev in koordinirajo delo z njimi. Posvečajo se preventivnim
dejavnostim, namenjenim dvigu kulture medsebojnih odnosov, izboljšanju šolske klime
in reda. Starši se v povezavi z omenjenimi področji lahko obračajo na psihologa in
socialno delavko tudi v ponedeljkih popoldne.
Svetovalno službo sestavljajo socialna delavka Erna MEGLIČ, specialna pedagoginja
Mirjana ČRNAC in psiholog Janez PLANINC.
Delovni čas svetovalne službe:
SVETOVALNA SLUŽBA
Erna MEGLIČ
Mirjana ČRNAC
Janez PLANINC
DAN
ponedeljek
torek–četrtek
petek
ponedeljek–četrtek
petek
ponedeljek
torek–četrtek
petek
7
DELOVNI ČAS
12.00–20.00
7.00–15.00
7.00–14.00
8.00–13.00
7.30–12.00
7.00–18.00
7.00–15.00
7.00–12.00
OPOMBE
na matični šoli
na obeh podružnicah
TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO
Administrativne in denarne zadeve lahko učenci, starši in učitelji urejate vsak dan med
12. in 15. uro. Pisarniška referentka je Tatjana LUKANC, računovodkinja Alenka
LOPUH, pomočnica računovodkinje pa Mojca SODNIK.
STIKI MED STARŠI IN ŠOLO
Učiteljski zbor želi, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker
bodo samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli in se izognili neljubim
razočaranjem, ki so posledica učnih ali vzgojnih težav, pa zanje zaradi opuščanja
stikov s šolo niso vedeli. Po drugi strani pa otrok dobi občutek, da se starši zanj
zanimajo in ga spremljajo. Pisne informacije in navodila bodo prejemali starši vse
šolsko leto.
Ravnateljeve ure, namenjene stikom s starši in učenci: vsak dan od 10. do 12. ure,
v izjemnih primerih pa kadarkoli.
Popoldanske govorilne so vsak drugi ponedeljek v mesecu, in sicer:
oktober
november
december
januar
februar
marec
april*
maj
10.
14.
12.
9.
13.
12.
16.
14.
OPOMBA: *Zaradi velikonočnega ponedeljka so popoldanske govorilne ure za starše
prestavljene na ta datum.
Govorilne ure potekajo za razredno stopnjo od 17.00 do 18.30, za predmetno stopnjo
pa od 18.00 do 19.30. Takrat bodo poleg razrednikov prisotni tudi vsi ostali učitelji, ki
poučujejo v šoli, in delavci šolske svetovalne službe.
ŠOLSKA PREHRANA
Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje bodo posebno pozornost namenili
razvijanju kulturnega in zdravega prehranjevanja pri učencih. V šoli skrbimo, da
učencem ponudimo raznovrstno, okusno in zdravo prehrano, pri tem pa upoštevamo
smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za
zdravje, avgust 2010). Enkrat mesečno bodo vsi obroki pripravljeni iz ekološko
8
pridelanih živil, šolska malica pa dvakrat mesečno. Učenci se lahko vsak odmor v
jedilnici odžejajo z vodo. V rekreacijskem odmoru in po pouku jim je na voljo tudi
sveže sadje ali zelenjava, ki pa ga morajo pojesti v jedilnici. Učenci od 1. do 5. razreda
se lahko odžejajo v učilnicah.
S 15. junijem 2010 je pričel veljati novi Zakon o šolski prehrani. Starši oz. skrbniki ste
morali otroke prijaviti na šolsko malico in ostale obroke. Cena šolske malice je z
zakonom določena in znaša 0,80 EUR.
Svet zavoda je sprejel tudi pravila šolske prehrane, ki so del šolskih pravil, ki urejajo
organizacijo prehrane, evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način
odjave posameznega obroka, ukrepe zaradi neplačevanja, ravnanje z neprevzetimi
obroki ter način seznanitve staršev in učencev s pravili. Preberite si jih na koncu
publikacije (str. 36).
Stroške prehrane za prijavljene obroke je potrebno poravnati do roka označenega na
položnici. V kolikor obveznosti za plačilo šolske prehrane niso poravnane po osmih
dneh od prejetega opomina, bo učencu ukinjena nadstandardna prehrana, nastali
finančni dolg pa bomo izterjali preko sodišča. Vse stroške izterjave nosi naročnik
prehrane, ki ne poravna pravočasno svojih obveznosti.
SUBVENCIONIRANA PREHRANA
Vsi učenci imajo po zakonu možnost do uveljavitve splošne subvencije, ki znaša 0,50
EUR. Tisti, ki prihajajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij lahko na podlagi odločbe o
otroškem dodatku (dohodek na družinskega člane ne sme presegati 30% povprečne
plače v Republiki Sloveniji) zaprosijo za dodatno subvencijo, ki znaša 0,30 EUR, in
imajo brezplačno malico. Za subvencionirano kosilo lahko zaprosijo tisti, ki imajo
dohodek na družinskega člana do vključno 5% povprečne plače v Republiki Sloveniji
(podatek je razviden iz odločbe o otroškem dodatku). Komisija za subvencioniranje
šolske prehrane bo pregledala vloge in odločila o upravičenosti do subvencije. Starši
bodo o odločitvi pisno obveščeni. Ostale informacije prejmete pri socialni delavki šole.
CENE ŠOLSKE PREHRANE
OBLIKA OBROKA
Zajtrk
Popoldanska malica
Kosila za učence
Kosila za zunanje
Šolska malica
DNEVNA CENA V EUR
0,72
0,61
2,58
4,28
0,80*
Vse cene so brez DDV.
* polna cena malice, ki jo je določil minister (z uveljavljeno splošno subvencijo je cena
0,30 EUR, z uveljavljeno dodatno subvencijo pa je malica brezplačna)
9
Pridržujemo si pravico do spremembe cene šolske prehrane (razen šolske malice), če
bo med šolskim letom prišlo do povišanja rasti cen življenjskih stroškov.
Vodja šolske prehrane je Maja ŠENK ZIDAR.
ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA
Šolska zobna ambulanta je na centralni šoli in jo lahko obiščete v ponedeljek, sredo in
četrtek od 7.30 do 12.00, v torek od 14.00 do 19.30 in v petek od 7.30 do 11.30. Prva
pomoč za tiste z bolečinami je na voljo vsak dan razen torka od 8.00 do 9.00, ob
torkih pa od 14.00 do 15.00, tel.: (04) 25 56 280. Za učence skrbita zobozdravnica
Barbara LOMBAR, dr. dent. med. in asistentka Sabina BENEDIK.
VARNA POT V ŠOLO
Šola staršem, ki so prvi vzgojitelji svojih otrok, priporoča, naj za varnost otrok
upoštevajo naslednje: otrok naj gre na avtobus oziroma v šolo pravočasno. Staršem
svetujemo, da spremljajo otroka v šolo toliko časa, dokler ne bo sam sposoben varno
sodelovati v prometu.
Prav tako naj prvošolci nosijo vse šolsko leto okoli vratu na poti v šolo in domov
rumene rutice.
Če prihajajo ali odhajajo v mraku ali slabi vidljivosti, naj nosijo svetla odbojna telesa
(kresničke), kar velja tudi za učence višjih razredov.
Starše učencev, ki so opravili kolesarski izpit in se vozijo v šolo s kolesom, opozarjamo
na obveznost, da njihovi otroci pri kolesarjenju uporabljajo zaščitno čelado.
Staršem tudi odsvetujemo, da bi učenci prihajali v šolo z rolkami, rolerji ali drugimi
pripomočki, saj so z njimi možne pogostejše poškodbe in prometne nesreče.
ŠOLSKI AVTOBUS
Učenci za prevoz uporabljajo avtobusne vozovnice, za katere odgovarjajo sami in jih
obdržijo v času počitnic do naslednjega šolskega leta (devetošolci vozovnice vrnejo
razrednikom, ko dobijo spričevala).
10
Občina stroške prevoza povrne tistim staršem, ki nimajo organiziranega javnega
prevoza svojih šoloobveznih otrok, od najbližjega avtobusnega postajališča pa so
oddaljeni več kot dva kilometra.
AVTOBUSNI VOZNI RED
JEZERSKO (Kazina) –
PREDDVOR
6:00
7:21
PREDDVOR –
JEZERSKO
11:55
13:35
14:51
TUPALIČE –
PREDDVOR
6:34
7:47
11:44
12:50
PREDDVOR –
TUPALIČE
11:55
12.45
13:06
13:35
14:45
16:01
17:02
POTOČE – PREDDVOR
7:45
IZSTOPNA
POSTAJA
Preddvor Križnar
SP. BELA – BAŠELJ –
PREDDVOR
6:50
7:25
Šola Preddvor
VSTOPNA
POSTAJA
Šola Preddvor
Šola Preddvor
Preddvor Križnar
IZSTOPNA
POSTAJA
Preddvor Križnar
Šola Preddvor
Šola Preddvor
Šola Preddvor
VSTOPNA
POSTAJA
Šola Preddvor
IZSTOPNA
POSTAJA
Preddvor Mecator
Šola Preddvor
PREDDVOR – SP.
BELA – BAŠELJ
VSTOPNA POSTAJA
11:55
13:35
16:47
17:47
Šola Preddvor
Šola Preddvor
Občina Preddvor
Občina Preddvor
PREDDVOR – BAŠELJ
VSTOPNA POSTAJA
12:53 (do Sp. Bele)
14:55 (do Sp. Bele)
15:48
Šola Preddvor
ARNEŽ – KAMNOLOM –
JEZERSKO
6:48
Šola Preddvor
Občina Preddvor
IZSTOPNA
POSTAJA
Jezersko Kazina
Preddvor Mecator
Preddvor Mecator
JEZERSKO –
KAMNOLOM – ARNEŽ
VSTOPNA POSTAJA
Šola Preddvor
11:35
13:05
Jezersko Kazina
PREDDVOR – POTOČE
VSTOPNA POSTAJA
11:55
13:35
Šola Preddvor
Preddvor Križnar
Jezersko Kazina
Preddvor Mecator
Preddvor Mecator
IZSTOPNA
POSTAJA
Šola Preddvor
11
Šola Preddvor
VARSTVO UČENCEV
JUTRANJE VARSTVO prvošolcev
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.00 do 7.55 v učilnici 1.
triade (učilnica 1. a razreda); po tem času jih prevzamejo razredniki.
Za nujne primere bo pred 6. uro zjutraj organizirano varstvo v prostorih vrtca Storžek.
V skupino se lahko do izpolnitve normativa (28 učencev) vključijo tudi otroci tistih
staršev, ki zaradi službe nimajo varstva, otroci pa obiskujejo 2. razred.
Ob 7.30. uri je organiziran zajtrk za učence v varstvu in ostale zainteresirane učence.
V PŠ Kokra je prav tako organizirano varstvo od 7.00 do 8.00 ure.
VARSTVO vozačev
• Jutranje varstvo vozačev se začne ob 7.05 in traja do 7.50 v učilnici za tehniko.
• Prav tako je organizirano varstvo vozačev 6. šolsko uro do odhoda avtobusov po
6. uri.
• Nekontrolirano gibanje učencev v času varstva po šoli ni dovoljeno.
• Za učence, ki se varstvu samovoljno odrekajo in pohajkujejo izven šole, šola ne
odgovarja, ampak obvesti starše.
PŠ KOKRA: Varstvo vozačev z učno pomočjo za učence PŠ Kokra bo trajalo od 11.45
do 15.00.
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. V času bivanja v
OPB imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih, kulturnih, športnih, umetniških in
drugih sprostitvenih dejavnostih. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske
obveznosti, pri katerih jim pomaga varstveni učitelj. Zaradi varnosti otrok in
odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim
dovoljenjem staršev.
Oddelki podaljšanega bivanja na MŠ Preddvor so odprti od 11.45 do 16.45, oddelek
podaljšanega bivanja na PŠ Jezersko pa od 11.15 do 15.25.
ŠOLSKI KOLEDAR
Pričetek pouka je v četrtek, 1. septembra 2011. Zadnji dan pouka za devetošolce je v
petek, 15. junija, za vse ostale pa v petek, 22. junija 2012.
12
TRAJANJE POSAMEZNIH OCENJEVALNIH OBDOBIJ
OBDOBJE
I. ocenjevalno obdobje
II. ocenjevalno obdobje
OD
1. 9. 2011
1. 2. 2012
DO
31. 1. 2012
15. 6. 2012 (9. r.), 22. 6. 2012 (ostali razredi)
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
V letošnjem šolskem letu bo potekal nacionalni preizkus znanja v 6. in 9. razredu.
Tretji predmet bo znan v mesecu marcu.
Redni rok
PREDMET
Matematika
Slovenščina
Angleščina
Tretji predmet
RAZRED
6. r.
6. r.
6. r.
9. r.
9. r.
9. r.
DATUM
4. 5. 2012
8. 5. 2012
10. 5. 2012
10. 5. 2012
POPRAVNI IZPITI
Predmetni, razredni in popravni izpiti bodo:
od 18. 6. do 2. 7. 2012: prvi rok za učence 9. razreda
od 26. 6. do 9. 7. 2012: prvi rok za učence od 1. do 8. razreda
in 20. 8 do 31. 8. 2012: drugi rok za učence od 1. do 9. razreda
POUKA PROSTI DNEVI
POČITNICE/PRAZNIKI in drugi prosti dnevi
dan reformacije
dan spomina na mrtve
jesenske počitnice
božič
dan samostojnosti in enotnosti
božično-novoletne počitnice
novo leto
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
informativni dan: za devetošolce
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice
praznik dela
13
OD
31. 10. 2011
1. 11. 2011
2. 11. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
27. 12. 2011
1. 1. 2012
8. 2. 2012
10. 2. 2012
20. 2. 2012
9. 4. 2012
27. 4. 2012
30. 4. 2012
1. 5. 2012
DO
4. 11. 2011
30. 12. 2012
2. 1. 2012
24. 2. 2012
2. 5. 2012
ŠOLSKI ZVONEC
Šolska ura
predura
1. ura
2. ura
Čas
7.10 - 7.55
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
malica za učence: 20 min
9.55 - 10.40
rekreacijski odmor: 20 min
11.00 - 11.45
11.50 - 12.35
12.40 - 13.25
13.35 - 14.20
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
IZBIRNI PREDMETI
7. razred
Ruščina I
M. Rozman
Turistična
B. Bajželj
vzgoja
Gledališki klub B. Košmrlj
Načini
M. Šenk Z.
prehranjevanja
8. razred
Nemščina II
Ruščina I
Turistična
vzgoja
Gledališki klub
Starinski in
družabni plesi
Načini
prehranjevanja
Obdelava
gradiv –
umetne snovi
D. Ravnihar
M. Rozman
B. Bajželj
B. Košmrlj
J. Cuderman
M. Šenk Z.
Obdelava
gradiv - les
F. Vagner
Urejanje
besedil
T. Peternel
Multimedija
A. Jurančič
Izbrani šport
J. Cuderman
Šport za
sprostitev
A. Karničar,
J. Cuderman
F. Vagner
14
9. razred
Nemščina III
Ruščina I
Turistična
vzgoja
Retorika
Starinski in
družabni plesi
Načini
prehranjevanja
D. Ravnihar
M. Rozman
B. Bajželj
P. Lesjak
J. Cuderman
M. Šenk Z.
Poskusi v
kemiji
M. Žepič
Šport za
sprostitev
A. Karničar,
J. Cuderman
PREDMETNIK
Tedensko število ur v razredih
Predmeti/razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Družba
Geografija
Zgodovina
Državljanska vzgoja in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Oddelčna skupnost
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Vseh tednov pouka
6
4
7
4
7
5
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
1,5
2
5
4
3
2
1,5
3
5
4
4
1
1
4
4
4
1
1
3,5
4
3
1
1
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1,5
2
2
2
1
1
3
3
3
2
2
1,5
3
3
3
3
3
3
1
3
6
20
35
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
38
6
21
35
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
38
6
22
35
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
38
0,5
8
24
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
38
0,5
9
26
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
38
15
2
3
2
1,5
3
1
1
0,5
11
26
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
38
2
2/1
1
1
0,5
14
29,5
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
38
2
2/1
1
1
0,5
16
30
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
38
2
2
2
2
2/1
1
1
0,5
14
30
32
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
35
ŠOLA V NARAVI
Šola organizira tudi v tem šolskem letu del pouka v obliki izkustvenega učenja iz
življenja za življenje, kar predstavlja eno najzahtevnejših oblik razširjenega programa
osnovne šole. Evalvacija dela šol v naravi je pokazala, da so to dobre pedagoškodidaktične oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci, saj omogočajo posebne
oblike druženja in poučevanja, kar motivacijsko in socializacijsko ugodno vpliva na
učence. Poudarek je na izkustvenem učenju, zato se pri poučevanju v naravi
poslužujemo projektnega dela, saj tako učenci najlažje pridejo do znanja v skladu s
svojimi interesi in sposobnostmi preko lastne aktivnosti. Ob prijavi so starši seznanjeni
z vsebino šole v naravi in s pravili obnašanja ter posledicami kršenja pravil. S
podpisom se obvežejo tudi k izpolnjevanju vseh finančnih obveznosti.
Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja sredstva za SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V
NARAVI za učence 5. razreda. Vsako leto oddamo komisiji za šolski sklad prošnjo za
subvencioniranje šole v naravi za učence 6. (šola smučanja) in 3. razreda (plavalni
tečaj). Obrazec za oddajo pisne vloge za subvencijo šole v naravi učenci oz. starši
prejmejo pri razredniku, socialni delavki ali na spletnih straneh šole. Do subvencije
bodo upravičeni učenci, ki izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem.
čas
kraj/nastanitev
organizator,
izvajalec
3.
5 dni
Lokacija šole v naravi
s tečajem plavanja
bo znana naknadno
šola:
Andrej Karničar s
sodelavci
4.
5 dni
Pohorje
šola:
Janez Planinc,
razredničarke
5.
junij 2012
(5 dni)
Poreč (Hrvaška)
6.
januar 2012
(5 dni)
Stari vrh nad
Poljanami
šola:
Andrej Karničar
s sodelavci
šola smučanja:
zimski športi, igre na
snegu, pohodništvo,
varstvo okolja
7.
22. do 26. 11.
2011 (5 dni)
Dom RAK, Rakov
Škocijan
CŠOD,
s strani šole:
Janez Planinc
naravoslovje,
zgodovina,
krasoslovje
r.
šola:
Jeli Cuderman s
sodelavci
16
vsebina
drugačna šola:
plavalni tečaj, življenje
v naravi, socialne in
družbene veščine
šola socialnih veščin,
naravoslovje
poletna šola plavanja:
vodni oz. poletni športi,
kulturne in nar. vsebine
INTERESNE DEJAVNOSTI
Prijavnica za interesne dejavnosti je v publikaciji na strani 39. Učenci naj jo oddajo do
datuma, ki je naveden na prijavnici. Priporočamo, da učenci izberejo le toliko
dejavnosti, kolikor jih v resnici zmorejo obiskovati. Dejavnost, ki jo učenec izbere,
pomeni zanj obvezo, saj jo mora obiskovati toliko časa, kolikor traja. Urnik za interesne
dejavnosti bo izobešen na oglasni deski šole.
INTERESNE DEJAVNOSTI – MATIČNA ŠOLA
DEJAVNOST
SUŠ (učenci so izvoljeni)
Mini rokomet
Vesela šola
Krožek za zdravo življenje
Logika
Računalniški krožek
Likovni krožek
Matematični kenguru
Dramski krožek
Bralna značka
Prostovoljno delo
SUŠ (učenci so izvoljeni)
Trening socialnih veščin
Literarni krožek
Bralna značka
Trening socialnih veščin
Vesela šola
Planinski krožek
Nemška bralna značka
Nemške urice
Bralna značka,
Šolsko glasilo
Ruščina
Planinski krožek
Likovni krožek
Lego dakta
Radijsko vodeni avtomobili
Mladi tehnik
RAZRED
6., 7.
2.– 5.
6.– 9.
5.–9.
6.– 9.
4., 5.
1.
3.
8., 9.
1.–9.
6.–9.
8., 9.
9. r.
8.–9.
8. –9.
9. b
4.–6.
4., 5.
1.–3.
1.–6.
6.–9.
6. –9.
6.–9.
6.–9.
9.
4., 5.
4., 5.
6.–9.
17
MENTOR
Branka Bajželj
Jeli Cuderman
Mirjana Črnac
Alenka Jurančič
Bojana Koprivec
Bojana Korent
Brigita Košmrlj
Erna Meglič
Tomaž Peternel
Katarina Pust
Darja Ravnihar
Mateja Rozman
Maja Šenk Zidar
Milena Tavželj
Franc Vagner
Lutke
Trening socialnih veščin
Eko krožek
Dramsko-prireditvena dejavnost
Biološki krožek
3.–9.
9. a
4.–5.
4.–9.
6.–9.
Irena Varl Peneš
Mira Vizjak
Nuša Zadražnik
Mojca Žepič
Zunanji izvajalci za potrebe matične šole Preddvor
DEJAVNOST
RAZRED
MENTOR
Folklorni krožek
1.–9.
Miran Murnik
Anja Bodlaj
Lutkovni krožek
3.–5.
6.–8.
Metka Bežek
Ponudba zunanjih izvajalcev, ki jih učenci plačajo
DEJAVNOST
RAZRED
Mini rokomet
2.–5.
MENTOR
Marjan Arnež – RK Preddvor
Ponudba zunanjih izvajalcev, ki jih financira Občina Preddvor
DEJAVNOST
Splošna telesna vzgoja
Košarka
RAZRED
1.–4.
1.–4.
MENTOR
Zunanji sodelavec
Zunanji sodelavec
INTERESNE DEJAVNOSTI – JEZERSKO
DEJAVNOST
RAZRED
Dramsko-prireditvena dejavnost
Pravljični krožek
Dramsko-prireditvena dejavnost
Planinski krožek – Mladi orli
Kolesarski krožek
Šolsko glasilo
Dramsko-prireditvena dejavnost
Likovni krožek
1., 2.
1., 2.
4.–5.
1.–5.
5.
1.–5.
3.
1.–5.
18
MENTOR
Marija Bajt
Mija Kuhar
Jelka Likozar
Nina Zupan
INTERESNE DEJAVNOSTI – KOKRA
DEJAVNOST
Dramski krožek
Ustvarjalne delavnice
Športni krožek
Pravljični krožek
RAZRED
MENTOR
1., 4., 5.
Silva Markun
1., 4., 5.
Irena Končan
GLASBENA ŠOLA IN TEČAJI
Glasbene šole: V letošnjem šolskem letu naša šola sodeluje z Glasbeno šolo Kranj,
glasbeno šolo Piano Forte – Sekne iz Trboj in glasbeno šolo Promusica iz Kranja.
Tečaji tujega jezika: Jezikovne tečaje bo izvajal Tales, ki posreduje ponudbo in zbira
prijave. Učenci bodo septembra prejeli njihove prijavnice.
Plesni tečaj bo izvajala plesna šola Studio ritem Kranj za učence od 1. do 9. razreda.
Učenci bodo septembra prejeli njihove prijavnice. Valetni plesni tečaj bo organiziran po
dogovoru z razredniki, učenci in starši.
ZDRAVA ŠOLA
Naša šola je bila 10. aprila 1998 sprejeta v Slovensko mrežo zdravih šol. To pomeni,
da bomo še posebej skrbeli za telesno in duševno zdravje učencev in zaposlenih.
Namen zdrave šole je učinkovita šola, ki promovira zdravje in se trudi, da bi učenci
maksimalno dosegli izobraževalne in socialne cilje. Omogoča ustrezen prostor za
fizične aktivnosti, zdravo prehranjevanje, čiste in urejene prostore, skrbi za kvaliteto
medsebojnih odnosov, razvija veščine za doseganje znanja, razumevanja, spretnosti,
izkušenj, ki učenca usposabljajo za izboljševanje njegovega zdravja in dobrega
počutja, vzpodbuja sodelovanje med šolo, družino in skupinami in zdravstvenimi
ustanovami.
V vseh teh letih smo izvedli kar nekaj projektov. Še posebno smo ponosni na uspešno
uvajanje ekološko pridelane hrane v prehrano naših otrok.
V tem šolskem letu se bodo že začeti projekti iz preteklega šolskega leta nadaljevali.
Potrudili se bomo, da bodo dejavnosti za vse udeležene čim bolj zanimive in uspešne.
Ta projekt je tudi odlična priložnost, da si vsa družina zastavi manjše, postopne, pa
vendar skupne cilje za spodbujanje zdravih navad. Starši imajo tu pomembno vlogo,
19
saj lahko s svojim zgledom in pozitivnim pristopom ne le povečajo znanje otrok in
mladostnikov, temveč tudi vplivajo na njihova stališča in spodbujajo zdravo izbiro na
področjih prehrane, gibanja, duševnega zdravja.
Sodelujte z nami!
HIŠNI RED
Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe
za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. Hišni red je v celoti
objavljen na spletnih straneh šole.
1. Šolski prostor, kjer šola odgovarja za učence: V MŠ v Preddvoru je to celotno
poslopje. Izven poslopja je to prostor igrišč za atletiko, rokomet in košarko na
severu poslopja (med glavnim odmorom se tu zadržujejo učenci 2. in 3. triletja), na
vzhodu do pločnika ob cesti, ki pelje v naselje Mače in do stopnišča, ki vodi k šoli,
na jugu med poslopjem šole in ograjo vrtca ter zahodu do poti, ki vodi od šole do
vrtca (tu se med glavnim odmorom zadržuje 1. triletje). Zelenica na zahodni strani
telovadnice, ki jo omejuje potok Suha, ne sodi v dovoljeno območje gibanje
učencev. V PŠ Kokra je poleg poslopja to še ograjeni del okrog šole. V PŠ
Jezersko je poleg poslopja to še ograjena zelenica okrog poslopja šole.
2. Delovni čas šole je: 7.00 – 15.00. Obratovalni čas zavoda je: 6.00 – 21.00.
3. Učenci 1. triletja vstopajo skozi stranski vhod (vhod 2), ki se odpre ob 6.00. Učenci
2. in 3. triletja ter obiskovalci vstopajo skozi glavni vhod (vhod 1), ki se odpre ob
6.25.
4. V šolo prihajajo učenci največ deset minut pred začetkom pouka ali drugih
organiziranih dejavnosti (krožki, tečaji ...). Po končanih obveznostih so učenci
dolžni zapustiti šolsko poslopje.
5. Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Dva reditelja skrbita za
čisto tablo in urejenost učilnice, še posebno v času malice in po njej. Vsako učno
uro obveščata učitelja o manjkajočih učencih. Obvestita ravnatelja, njegovega
pomočnika ali tajništvo, če učitelja ni k pouku več kot pet minut. Pomagata učitelju
pri pripravi učnih pripomočkov po njegovem naročilu. Drugi trije dežurni reditelji
odidejo po malico, ko zvoni, in pomagajo učitelju pri delitvi le-te. Pri malici se
učenci držijo dogovorjenih pravil.
6. Ni dovoljeno tekati, sedeti na tleh (oboje velja za šolsko poslopje) in se pretepati.
20
7. V šolskem prostoru ni dovoljeno posedovati vnetljivih snovi, vžigalnih oz.
pirotehničnih sredstev (vžigalniki, vžigalice, petarde, rakete za ognjemete …) in
ostrih predmetov, ki se jih ne uporablja pri pouku: noži, škarje …
8. Pravila vzdrževanja čistoče in reda veljajo za šolsko poslopje, druge šolske
površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.
SPLOŠNE INFORMACIJE za učence, starše in obiskovalce: Zunanji obiskovalci se
lahko gibajo v prostorih šole z utemeljenim razlogom. V šoli se lahko prodajajo knjige
in drugi artikli ter lepijo plakati le z dovoljenjem vodstva šole. Enako velja za
fotografiranje in snemanje. V obratovalnem času je zadrževanje tujih oseb na igralnih
površinah in igralih prepovedano. Izven obratovalnega časa jih uporabljajo na lastno
odgovornost. Šola ne odgovarja za vrednejše predmete ali denar. Starši in obiskovalci
naj ne parkirajo pred vhodom šole. Parkirajo na lastno odgovornost. V šolskem
prostoru (šola in njena okolica) je prepovedano kajenje za učence, zaposlene šole,
starše in obiskovalce. Šolsko poslopje je pod video-nadzorom.
VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Vzgojni načrt šole je dokument, ki ga izdela šola v sodelovanju s starši in učenci ter
nam pomaga pri doseganju vzgojnih ciljev. Je kratek, jedrnat in jasen. Vsebuje:
1. oblike sodelovanja s starši in učenci,
2. vzgojne cilje (vrednote),
3. vzgojne dejavnosti.
Na podlagi vzgojnega načrta šola sprejme akcijski načrt za tekoče šolsko leto, v
katerem predvidi konkretne vzgojne dejavnosti, ki vodijo k uresničevanju zastavljenih
vzgojnih ciljev. Sledi uresničevanje obeh dokumentov ter akcijskega načrta, evalvacija
in dopolnitve za naslednje leto.
1. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI IN UČENCI
Sodelovanje in razdelitev odgovornosti med starši in šolo:
STARŠI:
• Starši so prvi in najpomembnejši vzgojitelji.
• Šola podpira in dopolnjuje vzgojo staršev.
• Starši in šola se med sabo povezujemo in usklajujemo, in sicer z namenom, da
dobro vzgajamo otroka.
ŠOLA:
• Odgovorna je za izobraževanje.
21
• Starši podpirajo in dopolnjujejo izobraževanje.
Pomembno je, da med starši in šolo vlada zaupanje, medsebojno podpiranje in
enotnost.
Starši, učenci in šola sodelujemo pri pripravi dveh dokumentov:
• vzgojnega načrta šole - predpisuje ga novi Zakon o osnovni šoli (60. člen),
• pravil šolskega reda - izdelajo se na podlagi vzgojnega načrta šole.
Svet šole je sprejel oba dokumenta 28. 5. 2009.
2. VREDNOTE
Z vzgojnim načrtom želi šola doseči cilje in vrednote iz 2. člena Zakona o osnovni šoli.
Na tem mestu omenjamo le najpomembnejši cilj, ki zajema vseh sedem vzgojnih ciljev
osnovnošolskega izobraževanja: spodbujamo skladen telesni, spoznavni,
čustveni, moralni, duhovni in socialni razvoj učencev (celostni razvoj).
Starši, učenci in učitelji smo izmed vseh vrednot in ciljev kot najpomembnejše izbrali
naslednje tri:
● dobri odnosi,
● odgovornost,
● dobra samopodoba.
Tem trem vrednotam bomo v naslednjih letih namenili v vzgojnem načrtu največ
pozornosti.
Vzgojni cilji za šolsko leto 2011/12
Analiza vprašalnikov staršev, učencev in učiteljev o zadovoljstvu s šolo (izvedena v
šol. letu 2008/09) je pokazala močna in šibka področja šole. Vprašalnik je vseboval 38
kazalnikov zadovoljstva s šolo. Zadovoljstvo smo izražali z oceno od 1 do 5. Analiza
vprašalnikov je pokazala močna in šibka področja šole. Natančnejši rezultati
vprašalnikov so objavljeni na spletnih straneh šole.
Močna področja šole
LEGENDA: S = ocena staršev u = ocena učencev U = ocena učiteljev
1.
2.
3.
4.
Učitelji z veseljem opravljajo svoje delo. (4,7) – U
Učitelji učence spodbujajo k aktivnemu sodelovanju. (4,3) - S, u, U
Na šoli je dobro organizirano varstvo, podaljšano bivanje ... (4,3) - S
Učitelji so pripravljeni prisluhniti potrebam, željam in težavam posameznikov. (4,2)
– S, u, U
5. Pri učencih opazijo dobre stvari, jih pohvalijo in spodbujajo. (4,2) – S, u, U
6. Uporabljajo različne metode poučevanja. (4,2) - S, u, U
7. Na šoli je dobro organizirana nadstandardna ponudba: šola v naravi, ekskurzije v
tujino ... (4,2) - S, u, U
22
8. Učenci se v šoli počutijo varno. (4,2) - S, u, U
9. Učitelji pri učencih razvijajo odgovornost. (4,2) – U
Šibka področja šole
LEGENDA: S = ocena staršev u = ocena učencev U = ocena učiteljev
1. Učenci imajo dobre učne navade. (3,1) - u, U
2. Posameznih učencev ne izločajo iz razreda. (3,3) - u, U
3. V razredu se ne delijo na posamezne skupine, ki so med sabo skregane oz. se ne
pogovarjajo. (3,3) - u, U
4. Učenci govorijo lepo (ne preklinjajo) - tudi tedaj, ko učitelj ni prisoten. (3,3) - u
5. Učenci se medsebojno spoštujejo. (3,5) - S, u, U
Na podlagi šibkih točk šole smo izbrali tri vzgojne cilje, katerim smo namenili vzgojne
dejavnosti v šolskih letih 2009/10 in 2010/11. Enaki cilji ostajajo tudi v šolskem letu
2011/12.
Vzgojni cilji so:
1. Izboljšati učne navade učencev. (odgovornost)
2. Izboljšati odnose med vrstniki: da se učenci medsebojno spoštujejo, ne izločajo
posameznikov iz skupine in se ne delijo na posamezne skupine, ki so med sabo
skregane. (dobri odnosi)
3. Učenci lepo govorijo - ne preklinjajo. (dobra samopodoba in dobri odnosi)
3. VZGOJNE DEJAVNOSTI
• vzgojne dejavnosti za izvajanje izbranih treh vzgojnih ciljev – akcijski načrt za
šolsko leto 2011/12,
• svetovanje, usmerjanje in mediacija,
• pomoč v primeru osebnih oz. čustvenih težav učencev,
• pohvale, priznanja in nagrade,
• projekt Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu,
• šola za starše,
• restitucija (s postopkom restitucije učenec poravna etično, socialno, psihološko ali
materialno škodo; restitucija je prostovoljna).
Akcijski načrt šole za šolsko leto 2011/12
Vsak učitelj naredi načrt konkretnih dejavnosti, ki jih bo izvajal v letošnjem šolskem
letu (akcijski načrt za šolsko leto 2011/12). Vsi trije vzgojni cilji so neposredno
23
povezani z družinsko vzgojo, zato bomo k sodelovanju povabili tudi starše; in sicer v
okviru drugega roditeljskega sestanka. Splošni akcijski načrt šole je objavljen na
spletnih straneh šole.
Svetovanje, usmerjanje in mediacija
Učitelji in razredniki svetujejo in usmerjajo učence, kadar se pojavijo individualni ali
skupinski problemi. Svetovanje in usmerjanje potekata v okviru ur oddelčnih skupnosti,
ob sprotnem reševanju problemov in ob drugih priložnostih. Kadar ima učenec večje
vedenjske oz. disciplinske težave, razrednik v reševanje teh težav vključi poleg učenca
še starše in šolsko svetovalno službo.
Člani šolske svetovalne službe lahko svetujejo učencem in staršem, kadar imajo
različne osebne težave in stiske ter se posvetujejo z njimi, kadar gre za vzgojne
probleme, družinske odnose, učenje, finančno pomoč in poklicno odločanje. Pri
svetovalni službi lahko starši prejmejo tudi informacije o tem, kam se še lahko obrnejo
po pomoč (različne oblike terapij, možnosti za finančno pomoč in druge oblike
pomoči).
Pedagoški delavci se v medsebojnih konfliktih poslužujejo tudi mediacije. Mediacija je
postopek, v katerem se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (razrednik, učitelj,
svetovalni delavec) pogovorijo. Ugotovijo, kje so korenine njihovega spora, si
izmenjajo stališča, ideje, težave in čustva ter poskušajo najti rešitev, ki bo sprejemljiva
za obe vpleteni strani. V mediaciji obe strani prevzameta odgovornost za razrešitev
konflikta. Mediacija je prostovoljna.
Pomoč v primeru osebnih oz. čustvenih težav učencev
Če pedagoški delavci šole prejmejo informacijo o tem, da učenci kadijo, pijejo alkohol
ali uživajo ostale droge (marihuana ...) izven pouka, razredniki in/ali svetovalna služba
lahko v pogovorih z učenci in (po presoji) s pomočjo anonimnih anket o tem pridobijo
dodatne informacije. Z učenci, ki so bili omenjeni in njihovimi starši se o tem
pogovorijo. Šola želi delovati vzgojno: obvesti starše, ki začnejo reševati problem, če
se izkaže, da otrok res uživa drogo. Šolska svetovalna služba je pripravljena
sodelovati s starši in učenci pri reševanju omenjenih težav. Na ta način pripomoremo
tudi k temu, da učenci ne bi uživanja drog širili med svoje vrstnike.
Če pedagoški delavci šole prejmejo informacijo o tem, da ima učenec motnje hranjenja
(bulimija, anoreksija, prisilno prenajedanje), težnje po samopoškodbah (rezanje in
druge oblike samopoškodb), govori o samomoru …, pedagoški delavci ravno tako o
tem obvestijo starše. Tudi v tem primeru se je s soglasjem staršev šolska svetovalna
služba pripravljena vključiti v reševanje težav.
24
Pohvale, priznanja, nagrade
Najboljše vzgojno sredstvo je pohvala, zato bodo učitelji pozorni na učenčeva
področja, kjer je uspešen. Vrste pohval, priznanj in nagrad:
• ustne pohvale za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti,
• pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih šole,
• pohvale za vzorno vedenje (kriteriji so navedeni v naslednjem poglavju),
• pohvale ravnatelja za večletno izjemno prizadevnost pri pouku in drugih
dejavnostih (izrekajo se v 9. razredu),
• pohvale za dosežke izven šole: v soglasju s starši in učencem pohvalimo učenca
na valeti za vidne rezultate izven šole (dosežki na državni in mednarodni ravni) učenci ali starši naj razredniku povedo, če učenec dosega takšne uspehe,
• priznanja za dosežke na tekmovanjih,
• učenci, ki prejmejo priznanje oz. pohvalo, so lahko tudi nagrajeni.
Pohvaljeni učenci šolskem letu 2010/11 za izstopajoče dosežke in aktivnosti:
Pohvaljeno področje oz. aktivnost
Zlato priznanje iz konstruktorstva in
tehnologije obdelav (panoga
Konstruiranje z Lego gradniki)
Zlato priznanje iz konstruktorstva in
tehnologije obdelav (panoga Izdelava
izdelka iz papirja)
Srebrno Vegovo priznanje v znanju
matematike
Ime, priimek in razred
pohvaljenih učencev
Mark Valjavec, 4. a
Rafael Šenk, 6. b
Lucija Karničar, 7. b, Voranc Vid Tavželj,
7. b, Sara Križaj, 8. b, Maša Primožič, 8. b,
Jaka Zaplotnik, 8. b, Januš Likozar, 8. b,
Rok Lenaršič, 9. a, Luka Korent, 9. b
Januš Likozar, 8. b, Rok Lenaršič, 9. a
Srebrno Stefanovo priznanje v znanju
fizike
Srebrno priznanje v znanju angleškega
jezika
Srebrno Cankarjevo priznanje v znanju
slovenščine
Srebrno priznanje iz znanja logike
Vesna Pernuš, 7. b, Ajda Krč, 8. a
Srebrno priznanje v znanju Vesele šole
Meta Mekuč, 6. a
3. mesto na državnem prvenstvu v
atletiki: tek na 300 m
Anja Frantar, 7. b
Maks David Zorman, 8. a, Sara Križaj, 8. b
Ajda Krč, 8. a
25
Pohvala za vzorno vedenje (po vnaprej
sprejetih kriterijih): objavljamo samo
učence 8. in 9. razreda
Nejc Cerkovnik, 8. a, Ajda Krč, 8. a, Saša
Kociper, 8. b, Neža Križnar, 8. b, Maša
Primožič, 8. b, Natalija Karničar in Jaka
Zupanc iz 9. a, Mojca Naglič, 9. b
Pohvaljenih je bilo še nekaj učencev 9. razreda. Vsem omenjenim učencem čestitamo!
Pohvale učencem za vzorno vedenje
Učencem, ki se vzorno vedejo, na koncu šol. leta izdamo pohvale za vzorno vedenje.
Kriteriji izrekanja pohval za vzorno vedenje:
• Učenec/-ka se spoštljivo, vljudno, strpno in pozorno vede in do drugih ljudi:
sošolcev, vrstnikov, učiteljev, zaposlenih in vseh ostalih.
• Ima tovariški odnos do sošolcev in nesebično pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo.
• Aktivno in samoiniciativno sodeluje pri pouku in drugih dejavnostih šole.
Ostali napotki pri izrekanju pohval:
• Ni nujno, da učenec/-ka pozitivno izstopa v vseh treh točkah. Na nobenem
področju pa naj ne izstopa negativno. Na učenca/-ko gledamo celostno.
• 1. triada, 4., 5. razred: Razrednik se posvetuje z ostalimi učitelji, ki poučujejo v
oddelku in se na podlagi teh informacij odloči, katerim učencem bo izrekel
pohvalo. V drugi triadi lahko razrednik po lastni presoji pridobi tudi mnenje
učencev v oddelku.
• 6. - 9. razred: Ker je razrednik v stiku z učenci le nekaj ur tedensko, ne pozna
dobro vseh učencev. Da bi pridobil kar najbolj realno sliko vedenja učencev, vključi
v postopek izrekanja pohval tudi učence. Razrednik razdeli učencem v oddelku
vprašalnike, v katerih le-ti predlagajo sošolce/-ke za pohvalo. Na podlagi teh
informacij, zapisov v zvezek opazovanj in svojih opažanj, se odloči, katerim
učencem bo izrekel pohvale. Na učiteljski konferenci pridobi tudi mnenje
učiteljskega zbora.
V šolskem letu 2010/11 smo izdali na matični in podružničnih šolah 38 pohval za
vzorno vedenje (povprečno 1,8 pohval v oddelku). Vsem učencem, ki so prejeli
pohvalo, čestitamo in se skupaj s starši veselimo njihovega vzornega vedenja.
Projekt »Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu«
Šola si prizadeva, da bi, poleg posredovanja znanja, učence spodbujala k lepemu
vedenju in spoštljivemu odnosu do ljudi, stvari in narave. Temu je namenjen projekt z
naslovom »Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu«, ki bo potekal na predmetni stopnji
(oz. od 6. do 9. razreda) že štirinajsto leto.
26
Učence v posameznih oddelkih spremljamo na naslednjih področjih: vedenje,
prisotnost pri pouku, kultura malicanja, zbiranje papirja in šolski uspeh. Razredniki na
koncu konference seznanijo učence z rezultati. Rezultati pokažejo močna in šibka
področja posameznega oddelka. Na koncu šolskega leta najboljši oddelek prejme
prehodni pokal. Najboljša dva oddelka odideta na nagradni izlet: plavanje v toplice.
Končni rezultat obeh konferenc z vseh področij je bil v šol. letu 2010/11 sledeči:
Razred
1
2
3
4
5
6
7
8
Mesto
6. a
9. a
8. b
9. b
8. a
6. b
7. a
7. b
Točke
39
37
27
25
17
16
15
14
V šolskem letu 2010/11 je prehodni pokal prejel 6. a razred (razredničarka Brigita
Košmrlj). Drugo mesto je osvojil 9. a (razredničarka Milena Tavželj), tretje pa 8. b
razred (razrednik Tomaž Peternel).
Na nagradni izlet sta odšla prva dva razreda in vsi tisti učenci od 6. do 9. razreda, ki so
prejeli pohvalo za vzorno vedenje in ki so imeli največkrat domačo nalogo v
posameznem oddelku.
Čestitamo najboljšim oddelkom in vsem učencem, ki ste prejeli pohvalo za vzorno
vedenje ter tistim, ki ste najbolj vestno delali domače naloge.
Stroške nagradnega izleta je poravnal šolski sklad. Zahvaljujemo se šolskemu skladu
in donatorjem, da ste nam namenili sredstva za izlet.
Šola za starše
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo za starše na temo varne rabe
interneta. Več informacij o tem boste prejeli na začetku šolskega leta.
Vzgojnemu načrtu in vzgoji bo namenjen drugi roditeljski sestanek. Že sedaj vabimo
starše učencev od 1. do 9. razreda, da si vzamete čas in se udeležite tega sestanka.
Pedagoški delavci šole verjamemo, da je dobro, da se čim večkrat med sabo srečamo
tisti, ki otroka vzgajamo in smo z njim največ skupaj: starši in učitelji. Takšna srečanja
so priložnost, da se pogovarjamo o vzgoji, med sabo usklajujemo vrednote, vzgojne
cilje, metode ter gradimo medsebojno zaupanje. Vse to je namreč bistveno za dobro
vzgojo otrok.
27
Za starše učencev 9. razreda vsako leto organiziramo četrti roditeljski sestanek na
temo: preventiva pred odvisnostjo od alkohola in droge.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
1. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
1. Učenci si v predprostoru ob glavnem in stranskem vhodu sezujejo čevlje in jih
skupaj z ostalo garderobo odnesejo na posebej določeno mesto v šolski avli.
2. Ob zvonjenju morajo učenci učitelja počakati pred učilnico.
3. Učenci na začetku ure vstanejo. Na ta način učitelja pozdravijo in se umirijo.
4. Med poukom sedijo na svojem prostoru, poslušajo razlago in aktivno sodelujejo pri
različnih učnih oblikah. Po končanem delu pospravijo za seboj in mirno odidejo iz
razreda, ko jim to dovoli učitelj.
5. Med urami pouka ni dovoljeno žvečiti.
6. Med poukom in v podaljšanem bivanju ni dovoljena uporaba mobilnega telefona
(ali osebne avdio naprave), razen med odmori.
7. Učencev in delavcev šole ni dovoljeno izsiljevati. Učenci se ne smejo pretepati,
pljuvati in žaljivo govoriti: zmerjati, preklinjati …
8. V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali
uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih sredstev (energijske pijače ipd.).
Enako velja za druge oblike šolskega dela: šolo v naravi, ekskurzije ...
9. Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi, tekmovanja ...) velja glede
reda dogovor med učenci in učiteljem oziroma razrednikom.
10. Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari veljajo za šolsko
poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojnoizobraževalno delo.
2. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA
• Spoštuje hišni red in pravila šolskega reda,
• spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos
do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi,
rase in spola drugih učencev in delavcev šole,
• v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in
varnosti drugih učencev in delavcev šole,
• varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev
šole ter le-te namerno ne poškoduje,
28
•
•
•
•
•
učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (dežurstvo ipd.),
izpolni osnovnošolsko obveznost (9 let šolanja).
3. VZGOJNI UKREPI OB KRŠITVAH PRAVIL
Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, ponavlja kršitve ali
huje krši pravila, lahko šola učencu izreče naslednje vzgojne ukrepe:
• če učenec moti pouk ali je žaljiv do učitelja, le-ta učencu izreče dogovorjene
ukrepe (poglavje - zaporedje ukrepov pri motenju pouka),
• če učenec krši 8. točko pravil obnašanja in ravnanja, bo izločen iz skupine (ukrep
izločitve velja tudi za šolo v naravi, športne, kulturne … dneve ipd.),
• če učenec uporablja mobilni telefon med urami pouka in v podaljšanem bivanju, ga
izroči učitelju (razrednik ga vrne staršem),
• učenec je zadržan na razgovoru po pouku (starši bodo o tem obveščeni),
• poveča se nadzor nad učencem,
• učencu se ukinejo nekatere pravice (npr. status športnika),
• učenec/starši plača/-jo oz. povrne/-jo namerno povzročeno materialno škodo,
• učencu je prepovedana udeležba pri drugačnih oblikah pouka (na ekskurzijah,
športnih dnevih, v šoli v naravi …) - šola mu zagotovi izobraževanje v drugi obliki
(50. čl. ZOsn),
• če je učenec neopravičeno odsoten v varstveni učilnici v času njegovih prostih ur
med poukom, ga dežurni učitelj zapiše v zvezek opazovanj in obvesti razrednika,
le-ta pa že takoj ob prvi odsotnosti obvesti starše,
• če učenec zamudi k pouku, prejme neopravičeno uro,
• če učenci kolektivno neopravičeno izostajajo, prejmejo neopravičeno uro, zapisani
so v zvezek opazovanj in razrednik o tem takoj obvesti vse starše manjkajočih
učencev; če se dogodek ponovi, razrednik skliče izredni roditeljski sestanek,
• drugi vzgojni ukrepi po presoji razrednika in/ali učiteljskega zbora.
Zaporedje ukrepov pri motenju pouka
Šola je dolžna zagotoviti učencem pogoje za kvaliteten pouk. Takšnega pouka si želi
tudi večina učencev in njihovih staršev. Učenci želijo uspešno zaključiti osnovno šolo
in nadaljevati šolanje ter tako priti do poklica, ki jih bo veselil. Ne strinjajo se s tem, da
jim določeni posamezniki s svojim stalnim motenjem pouka in nespoštljivim odnosom
do sošolcev in učiteljev kratijo njihovo pravico do nemotenega pouka. V takih primerih
morajo učitelji nemudoma, strokovno, korektno in učinkovito, ukrepati. Sprejeli smo
29
postopkovnik ukrepov, ki jih učitelj izreče motečemu učencu. Namen ukrepov ni
kaznovanje učenca, ampak pomoč učencu, da se umiri, preneha z motenjem, začne
poslušati, sodelovati pri pouku in se spoštljivo vesti do učiteljev ter ostalih. Če te
pomoči ne sprejme in še naprej moti pouk ter je nespoštljiv, prevzame posledice svoje
odločitve.
Zaporedje ukrepov:
1. OPOZORILO učitelja motečemu učencu.
2. Učitelj motečega učenca PRESEDE (če obstajajo prostorske možnosti) ali izreče
drugo opozorilo.
3. Učitelj ZAPIŠE motečega učenca v zvezek opazovanj in opiše dogodek.
4. ASISTENCA še enega strokovnega delavca pri učencu. Po strokovnega delavca
gre predsednik razreda. Razrednik o vsaki asistenci obvesti starše.
5. IZLOČITEV motečega učenca iz skupine: učenec nadaljuje delo individualno pod
nadzorom strokovnega delavca. Razrednik starše še isti dan seznani z ukrepom
izločitve in posledicami nadaljnjega neprimernega vedenja učenca. V primeru
osebne žalitve učitelja ali grožnje učitelju le–ta takoj izreče ukrep izločitve
(vsi predhodni ukrepi se preskočijo). Ukrep izločitve lahko učenec prejme le
enkrat.
6. V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po točki
5, se pokliče starše, ki učenca PREVZAMEJO in odpeljejo domov.
7. V primeru ponavljajočega se ukrepanja po točki 6 (in neuspešnega vzgojnega
delovanja staršev in šole), učiteljski zbor predlaga učenca za PREŠOLANJE.
Če je učenec žaljiv do učitelja med odmori, na športnem, kulturnem dnevu,
ekskurziji …, učitelj ravno tako izreče ukrep izločitve. Dogodek zapiše v zvezek
opazovanj in obvesti razrednika, ki o tem še isti dan obvesti starše. Opozori jih, da
bodo morali otroka v primeru ponovne izločitve prevzeti in odpeljati domov.
Analiza izrečenih ukrepov na predmetni stopnji (6.–9. r.) v zadnjih sedmih letih:
Šolsko leto
Zapis
Asistenca
Izločitev
Starši
Prešolanje
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
1418
805
565
385
423
606
518
28
26
29
8
3
13
13
5
4
6
7
5
8
7
2
5
3
1
2
-
2
-
30
Število zapisov v zvezek opazovanj se je v šolskem letu 2010/11 v primerjavi s
preteklim zmanjšalo za 14,5 % (kar pomeni 88 zapisov). Število asistenc je enako,
ena izločitev je letošnje leto manj kot lani. Letošnje leto ni bilo nobenega prevzema
učencev s strani staršev. Zadnjih pet let ni bilo potrebno nobenega učenca prešolati na
drugo šolo zaradi vedenjskih težav.
Analiza izrečenih ukrepov v 2. triletju (4. in 5. r.) na matični šoli v zadnjih petih letih:
Šolsko leto
Zapis
Asistenca
Izločitev
Starši
Prešolanje
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
34
64
80
85
40
1
6
4
-
1
1
1
2
1
2
-
-
Analiza ukrepov kaže, da je se je število zapisov v zvezek opazovanj v šolskem letu
2010/11 zmanjšalo kar za 53 % ( kar pomeni 45 zapisov).
Analiza izrečenih ukrepov v 1. triletju (1.-3. r.) na matični šoli kaže, da je bilo v
šolskem letu 2010/11 izrečenih 8 zapisov v zvezek opazovanj. Ostalih vzgojnih
ukrepov v 1. triletju ni bilo. Število zapisov se zadnjih 5 let bistveno ne spreminja.
Ukrepi ob neopravičenem izostajanju od pouka
Novi Zakon o osnovni šoli predvideva, da se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje
starše, če njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru obveznega
programa osnovne šole iz neopravičljivih razlogov (102. čl. ZOsn). V tem primeru ima
šola dolžnost, da ustrezno ukrepa tako, da vloži predlog pri Inšpektoratu RS za šolstvo
in šport. V vzgojnem načrtu šola lahko opredeli mejo, pri kateri bo vložila predlog.
Učiteljski zbor (učiteljska konferenca 23. 4. 2009) in starši (svet staršev 23. 4. 2009) so
sprejeli, da je meja za prijavo 18 neopravičenih ur. Želimo, da bi učenci redno
obiskovali pouk in da šoli ne bi bilo potrebno vlagati predlogov na Inšpektorat.
Vkolikor bo učenec neopravičeno izostajal, bomo problem reševali po naslednjem
postopku:
• pri 6 neopravičenih urah razrednik skliče timski sestanek s starši, učencem in
svetovalno službo,
• pri 12 neopravičenih urah ponovno opozori starše, kakšne so posledice
neopravičenega izostajanja od pouka,
• pri 18 neopravičenih urah šola vloži predlog pri Inšpektoratu RS za šolstvo in
šport.
31
Hujše kršitve pravil
Razredniki bodo še posebej pozorni, kadar bodo učenci huje kršili pravila šolskega
reda. Izvajali bodo vzgojne dejavnosti, izrekali vzgojne ukrepe in v končni fazi tudi
vzgojne opomine.
Učenec huje krši pravila, kadar:
• ponavlja istovrstne kršitve dolžnosti,
• fizično napade učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
• grobo verbalno napade učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
• ogroža življenje in zdravje učencev in delavcev šole,
• izsiljuje druge učence ali delavce šole,
• spolno nadleguje učence ali delavce šole,
• krade lastnino šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
• namerno poškoduje in uničuje šolsko opremo, zgradbo ter stvari in opremo drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
• občasno neopravičeno izostane nad 12 ur oziroma strnjeno neopravičeno izostane
(izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma) nad 18 ur,
• kadi ter prinaša, poseduje, ponuja, prodaja ali uživa alkohol, drogo ter druga
psihoaktivna sredstva (energijske pijače ipd.) in napeljuje sošolce k takemu
dejanju v času pouka in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne
dejavnosti; je prisoten pod vplivom zgoraj omenjenih sredstev,
• uporablja pirotehnična sredstva v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih
ekskurzijah,
• uničuje uradne dokumente ter ponareja podatke in podpise v uradnih dokumentih
in listinah, ki jih izdaja šola,
• popravlja in vpisuje ocene v šolsko dokumentacijo.
Vzgojni opomini
Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom,
drugimi predpisi in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da
vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola
izreka vzgojne opomine v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih.
Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi
individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne
dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja.
Šola lahko učenca po izrečenem 3. vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez
soglasja staršev (54 čl. ZOsn in Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ, Uradni list RS,
št. 76/08).
32
V šolskem letu 2010/11 je bilo izrečenih šest vzgojnih opominov štirim učencem.
4. VARNOST UČENCEV
Šola mora poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom izvajamo naslednje
aktivnosti:
• zagotavljamo varnost v šolskem prostoru (v poslopju šole in njeni okolici) v skladu
z veljavnimi normativi in standardi,
• varujemo in nadziramo vstopanje v šolo,
• zagotavljamo jutranje varstvo,
• zagotavljamo varstvo vozačev (to so učenci, ki so s poukom zaključili in čakajo na
avtobus) in varstvo učencev med prostimi urami (npr. za nivojske skupine) v šolski
učilnici ali knjižnici,
• strokovni delavci dežuramo med rekreacijskim odmorom,
• prepovedujemo zapuščanje šolskega prostora v času pouka (odhajanje v trgovino
ipd.),
• nadzorujemo vstopanje v avtobuse pred šolo,
• v primeru avtobusnih prevozov (npr. učenci gredo na ekskurzijo, športni dan, v
šolo v naravi …) učenci vstopajo in izstopajo samo na začetni in končni postaji,
• učenci v podaljšanem bivanju odidejo domov v spremstvu staršev oziroma
skrbnikov (sami le s pisnim privoljenjem staršev),
• občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega
dela z učenci (lahko tudi individualno), in sicer z namenom, da se učencem
zagotovi varnost ali nemoten pouk,
• izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo učence pred
nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, namernim poniževanjem, diskriminacijo
in nagovarjanjem k neetičnim dejanjem.
5. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti
vzrok izostanka. Najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši
posredovati pisno ali osebno opravičilo razredniku. Če razrednik dvomi v
verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti
izostanka.
Starši lahko vnaprej napovedo strnjeno ali v več delih trajajočo odsotnost največ 5
dni v letu (tako imenovani dopust). Priporočamo, da se pred zaključkom šolskega leta
starši pred napovedjo dopusta posvetujejo z razrednikom o tem, če ima učenec vse
potrebne ocene in pogoje za zaključeno oceno. Če starši želijo izkoristiti za otroka več
33
kot 5 dni dopusta, morajo napisati pisno prošnjo, s katero se osebno obrnejo na
ravnatelja.
Če je otrok odsoten od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov (jo prepisati).
Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah
pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in
navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve,
ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše.
Navedene odsotnosti so opravičene. Kadar potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so
učenci prisotni pri pouku. Naslednji dan so opravičeni spraševanja in domače naloge.
Če se bodo udeležili tekmovanja iz učne snovi, so na dan tekmovanja oproščeni tudi
ustnega preverjanja znanja.
Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in
dejavnostih obveznega programa. Razrednik o učenčevih neopravičenih izostankih
obvesti starše.
6. ORGANIZIRANOST UČENCEV
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev
šole. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Več o tem si lahko
preberete na spletnih straneh šole.
7. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva
učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi
razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja (tretji, šesti in
osmi razred). Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu,
razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi
zavodi sistematične preglede zob, predavanja na temo negovanja in učenje
pravilnega čiščenja zob. Za zdravljenje zob skrbi šolska zobna ambulanta.
Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih
iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v
družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
Učenci ste skupaj s starši dolžni sporočiti razrednikom vse morebitne
posebnosti v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem (npr. sladkorna bolezen,
astmatični napadi, alergije ...), da bi lahko to stanje učitelji v učnem procesu primerno
upoštevali.
34
PROTOKOL PRI OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI
Protokol ni predmet razprave vzgojnega načrta, saj smo ga šole po zakonu dolžne
izvajati. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND, Uradni list RS, št. 16/2008, čl.
10, 14 in 16) in Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
(Ur. l. RS, št. 104/2009) določata pravila in postopke za vzgojno-izobraževalne zavode
(VIZ) pri obravnavi nasilja v družini. Z novo zakonodajo želi država doseči večjo
občutljivost do pojavov nasilja in ničelno toleranco do nasilja v VIZ.
Šola mora starše seznaniti z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini in s
protokolom pri obravnavi nasilja v družini.
Dolžnost prijavljanja
Učitelj/vzgojitelj ali drug delavec šole:
• ki je na otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja v družini,
• kateremu je otrok zaupal, da preživlja nasilje ali
• ki ima informacijo o nasilju od tretje osebe, takoj reagira po naslednjem protokolu:
1. Obvesti o tem svetovalnega delavca šole.
2. Če je potrebno, obvesti Center za socialno delo (CSD), da poskrbi za zdravstveno
oskrbo oz. varnost otroka.
3. Sam ali s pomočjo svetovalnega delavca naredi zapis dogodka, opažanj,
pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom (poseben obrazec).
Isti ali najkasneje naslednji dan vodstvo šole ali svetovalna služba pošlje prijavo na
CSD, policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja nad otrokom. Svetovalni delavec
naslednji dan skliče interni tim šole, katerega namen je pomoč in podpora otroku, ki je
žrtev nasilja.
Center za socialno delo v nadaljevanju izvaja različne postopke in dejavnosti za
zaščito otroka.
SKLEPNE MISLI
Starše, učence in učitelje vabimo, da natančno preberete oba dokumenta. Starši se
pogovorite s svojimi otroki o njuni vsebini. Pomembno je, da starši podprete vzgojno
delovanje šole in da šola podpira vzgojno delovanje staršev. Kadar se odrasli
medsebojno podpiramo, si zaupamo in smo enotni pri vzgoji, otroci bolje sledijo našim
vzgojnim ciljem.
Le s skupnimi močmi bomo oblikovali vzgojni načrt, ki nas bo pripeljal k cilju: da otrok
postane zdrava, srečna, dobra, odgovorna in zrela oseba, ki bo našla svoje pravo
mesto (poslanstvo oz. smisel) tako v poklicu kot v osebnem življenju. Želimo, da bi
otrok znal živeti v pozitivnem sožitju z drugimi ljudmi.
35
Opomba:
V šolski publikaciji smo pri hišnem redu, vzgojnem načrtu in pravilih šolskega reda
nekaj podatkov izpustili, dodali pa nekaj analiz, poročil in drugih dodatkov. Omenjene
tri dokumente si lahko v celoti preberete na spletnih straneh šole.
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
Dopolnjujejo Zakon o šolski prehrani (6. člen).
Organizacija prehrane
Šolska prehrana na OŠ Matije Valjavca Preddvor obsega:
- zajtrk, ki se razdeljuje v jedilnici šole ob 7.30 (matični šoli) oz. ob 7.15 (PŠ
Jezersko),
- šolsko malico, ki se razdeljuje ob 9.35 v učilnicah (matična šola) oz. v jedilnici (PŠ
Kokra) in ob 10.00 (PŠ Jezersko),
- kosilo, ki se razdeljuje od 12.30 do 14.00 v jedilnici (matična šola) oz. ob 12.00
(PŠ Jezersko),
- popoldansko malico, ki se popoldan razdeljuje v razredih.
Prijava/odjava na šolsko prehrano
Ob koncu vsakega šolskega leta, v juniju, starši oz. skrbniki izpolnijo obrazec
»Prijava« učenca na šolsko prehrano« za prihodnje šolsko leto in jo oddajo
razredniku/-čarki ali vodji šolske prehrane.
Starši oz. skrbniki lahko za stalno odjavijo šolsko prehrano s tem, da izpolnijo
obrazec »Preklic«, ki ga dobijo na spletni strani šole. Odjava velja z naslednjim
dnem po prejemu preklica.
Čas in način odjave posameznega obroka
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej
do 10.00 po telefonu ali el. pošti ([email protected]) v
tajništvu šole (za matično šolo in PŠ Kokra) oz. učiteljicam na PŠ Jezersko.
Za šolsko malico velja, da v primeru bolezni učenca prvi dan nenapovedane vendar
sporočene odsotnosti, zaračunamo 0,30 EUR, kar zajema stroške že dobavljenih
živil. V kolikor šolska malica ne bo odjavljena za prihodnje dni odsotnosti,
zaračunamo polno ceno 0,80 EUR.
36
V primeru, da so učenci, ki so prijavljeni na kosilo, odsotni, lahko starši ali skrbniki
po dogovoru prevzamejo kosilo s svojo posodo do 14.00 v šolski jedilnici. Prevzem
kosila morajo najaviti do 9.00 istega dne v tajništvo šole.
Ukrepi zaradi neplačevanja (zajtrk, kosilo, pop. malica)
V kolikor starši niso plačali stroškov za omenjene obroke šolske prehrane do roka
zapadlosti računa, se učencu, po predhodnem pisnem obvestilu staršev, onemogoči
prejemanje teh obrokov do plačila zaostalih obveznosti. Pred tem se staršem vroči
pisni opomin in opomin pred tožbo.
Postopki evidentiranja
Šola vodi evidenco prijavljenih učencev na šolsko prehrano. Do podatkov lahko
dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloga
na področju šolske prehrane. Podatki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
Postopki nadzora nad koriščenjem obrokov
Poslovna sekretarka oziroma računovodkinja zabeleži sporočene odjave in jih
sporoči v kuhinjo šole.
Kuhar/-ica šolske kuhinja zabeleži in upošteva odjavo posameznih obrokov ter
sporoči odjave zajtrkov, kosil in popoldanske malice v kuhinjo vrtca.
Ravnanje z neprevzetimi obroki
Neprevzeti zajtrki in šolske malice bodo na voljo v rekreacijskem odmoru in po
končanem pouku učencem v jedilnici. Učenci jih morajo pojesti v jedilnici.
Obroki, ki do 14.00 ure ne bodo prevzeti, se brezplačno odstopijo učencem, lahko
pa tudi humanitarnim organizacijam (Rdeči križ, Karitas).
Seznanitev učencev in staršev s pravili
Učenci bodo s pravili šolske prehrane seznanjeni na prvih razrednih urah, starši na
prvih roditeljskih sestankih v septembru. Pravila šolske prehrane bodo objavljena v
šolski publikaciji in na spletni strani šole.
Dietna in brezmesna prehrana
Učencem se zagotovi dietna prehrana ob predložitvi zdravniškega potrdila in
seznama dovoljenih / prepovedanih živil.
Za učence, ki želijo brezmesno prehrano, morajo starši oz. skrbniki napisati pisno
prošnjo. Oboje lahko oddajo razredniku/-čarki ali vodji šolske prehrane.
37
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
AVTORJI ILUSTRACIJE NA NASLOVNI STRANI: UČENCI 5. B RAZREDA
SEPTEMBER 2011
NAKLADA: 450 IZVODOV
38
PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI
v šol. letu 20011/12
Moj otrok ___________________________________, ki obiskuje _______ razred,
bo obiskoval naslednje interesne dejavnosti:
Dejavnost ___________________________
Mentor ____________________
Dejavnost ___________________________
Mentor ____________________
Podpis staršev oz. skrbnika:
__________________________
Otrok naj prijavnico prinese najkasneje do petka, 9. 9. 2011, svojemu razredniku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39