CURRICULUM VITAE

Reference podjetja
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Izdelava predloga občinskega prostorskega
OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241
načrta (OPN) Kamnik na podlagi stališč do
KAMNIK
pripomb iz ponovne (druge) javne razgrnitve
2013
Leon Kobetič
Definiranje načina določitve meje
posameznih kategorij znotraj dejanske rabe
pozidanih zemljišč (urbane rabe prostora)
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE,
Jamova cesta 2, 1000 LJUBLJANA
2013
Leon Kobetič
Izdelava vzorčnih primerov državnih
prostorskih načrtov v digitalni obliki
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Dunajska cesta 21,
1000 LJUBLJANA
2013
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora V11/1 – Trgovski center
»Količevo«
FMZD d.o.o., Dunajska cesta 151,
1000 LJUBLJANA
2013
Leon Kobetič
Zasnova cestnega omrežja v naselju Zaboršt
pri Domžalah
OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta
69, 1230 DOMŽALE
2013
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)
za ureditev površin za mirujoči promet na
ureditvenem območju D7/4 -Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta
69, 1230 DOMŽALE
2013
Leon Kobetič
Določitev vrst dopustnih objektov in
dopustnih dejavnosti po posameznih
kategorijah
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD
d.d., Karla Jankovič
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava vzorčnih primerov državnih
prostorskih načrtov v digitalni obliki
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Jurij Mlinar,
univ.dipl.inž.geod.
2013 -
Leon Kobetič
Definiranje načina določitve meje
posameznih kategorij znotraj dejanske rabe
pozidanih zemljišč (urbane rabe prostora)
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE,
Edvard Mivšek
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava tehničnih pravil za pripravo DPN v
digitalni obliki in izdelava vzorčnih primerov
DPN
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Marjetica Ilich Štefanec
2012 -
Leon Kobetič
Priprava odloka o predkupni pravici občine
Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2011 2012
Gvido Modrijan
Analiza z ZKZ-C predlaganega sistema
odškodnin za spremembo namembnosti
kmetijskih zemljišč
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Leon
Ravnikar
2010 2011
Leon Kobetič
Izdelava vzorčnih primerov programa
opremljanja in smernic za njihovo pripravo
REPUBLIKA SLOVENIJA, Jože Dekleva
2004 2005
Leon Kobetič
Testiranje modelov za izračun komunalnega
prispevka
REPUBLIKA SLOVENIJA, Jože Dekleva
2004 2004
Leon Kobetič
Priprava pravnih predpisov s področja urejanja prostora
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
1 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke
pravnih režimov
REPUBLIKA SLOVENIJA, Aleksander
Štular, univ.dipl.inž.arh.
2003 2003
Leon Kobetič
Izhodišča za izdelavo krajinske zasnove
Volčjega potoka
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Jelena Hladnik,
univ.dipl.inž.kraj.arh.
2002 2003
Leon Kobetič
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke
podatkov o upravnih aktih
REPUBLIKA SLOVENIJA, Aleksander
Štular, univ.dipl.inž.arh.
2002 2003
Leon Kobetič
Priročnik za pripravo in prenos prostorskih
planov občin v digitalno obliko (PDPPO)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, mag. Majda Čuček Kumelj, univ.dipl.inž.geod.
2001 2002
Leon Kobetič
Tehnično navodilo za pripravo in prenos
prostorskih planov občin v digitalno obliko
(TNDPPO)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, mag. Majda Čuček Kumelj, univ.dipl.inž.geod.
2001 2002
Leon Kobetič
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE,
Blaž Barborič
2013 2013
Leon Kobetič
Vzpostavitev sistema kazalnikov spremljanja
stanja v prostoru okviru evropskega projekta GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE,
ATTRACT-SEE (South Eastern Europe
Blaž Barborič
Programme)
2012 2013
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj v prostoru za
območje Goriške statistične regije z
upoštevanjem čezmejnega vidika v projektu
TRANSLAND 2007 (Interreg IIIA)
ICRA d.o.o. Idrija, Andreja Trojar
Lapajna
2006 2006
Leon Kobetič
Strokovno sodelovanje v projektnem
delovnem telesu projekta Interreg IIIA –
»Kraški okraj«
OBČINA KOMEN, Erik Modic
2005 2007
Leon Kobetič
2005 2007
Jelko Valenčak
Analiza izvzemov območij stavbnioh zemljišč
v postopku priprave občinskega
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,
prostorskega načrta (OPN) Gorenja vas Nataša Kopač
Poljane
2013 -
Nina Lipušček
Izdelava predloga občinskega prostorskega
OBČINA KAMNIK, dr. Marija Tadeja
načrta (OPN) Kamnik na podlagi stališč do
Ježek
pripomb iz ponovne (druge) javne razgrnitve
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava strokovnih podlag za posege na
kmetijska zemljišča
OBČINA GROSUPLJE, Miha Simončič
2013 -
Manca Jug
Dopolnitev določil v OPN Mestne občine
Ljubljana - izvedbeni del (OPN ID) za
enostavne in nezahtevne objekte
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Miran
Gajšek, univ.dipl.inž.arh.
2013 -
Maja Šinigoj
Priprava stališč do pripomb k dopolnjenemu
osnutku OPN Kamnik iz ponovne (druge)
javne razgrnitve
OBČINA KAMNIK, dr. Marija Tadeja
Ježek
2013 2013
Leon Kobetič
Mednarodni projekti
Testni primer za vzpostavitev sistema
kazalnikov spremljanja stanja v prostoru na
lokalni ravni v okviru evropskega projekta
ATTRACT-SEE
Strokovno vodenje in usmerjanje
čezmejnega projekta "Trajnostna prostorska ICRA d.o.o. Idrija, Andreja Trojar
zasnova čezmejnega prostora
Lapanja
Slovenija/Italija – TRANSLAND 2007"
Občinski prostorski načrti (opn)
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
2 I 37
Projekt
Naročnik
Analiza pobud za spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega načrta (OPN) za
Občino Gorenja vas - Poljane
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,
Nataša Kopač
2013 -
Maja Šinigoj
Priprava gradiva dopolnjenega osnutka OPN
Kamnik za drugo javno razgrnitev (2013)
OBČINA KAMNIK, Marija Tadeja
Ježek
2013 2013
Leon Kobetič
Digitalizacija in prenos podatkov občinskega
prostorskega načrta občine Dobrova-Polhov
Gradec na najnovejši zemljiški kataster
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2013 2013
Leon Kobetič
Izdelava sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta občine
Grosuplje
OBČINA GROSUPLJE, Miha Simončič,
univ.dipl.inž.arh.
2013 -
Manca Jug
Izdelava dopolnjenega osnutka OPN v delu
določitve podrobne namenske rabe prostora OBČINA SEŽANA, Alenka Rau,
in prostorsko izvedbenih pogojev za
univ.dipl.inž.arh.
območje mesta Sežana
2013 -
Manca Jug
Izdelava dopolnjenega osnutka OPN v delu
določitve podrobne namenske rabe prostora OBČINA SEŽANA, Alenka Rau,
in prostorsko izvedbenih pogojev za
univ.dipl.inž.arh.
območje Občine Sežana
2013 -
Manca Jug
Usklajevanje pobud za spremembe
namenske rabe prostora v občinskem
prostorskem načrtu (OPN) Brda
OBČINA BRDA, Andrej Markočič
2013 2013
Maja Šinigoj
Spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta (OPN) Šenčur v letu
2013
OBČINA ŠENČUR, Aleš puhar
2013 2013
Tomaž Kmet
Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
prostorskega načrta Mestne občine Nova
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
Gorica (SD OPN 1)
2013 2013
Maja Šinigoj
Analiza pobud za spremembe in dopolnitve
OPN Postojna
OBČINA POSTOJNA, Anita Kranjc
2013 2013
Tomaž Kmet
Analiza pobud za spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega načrta (OPN) Brda
OBČINA BRDA, Mitja Skubin
2012 2013
Maja Šinigoj
Analiza novih pobud (2012) za spremembe
in dopolnitve občinskega prostorkskega
načrta (OPN) občine Izola
OBČINA IZOLA, Vesna Vičič
2012 2013
Maja Šinigoj
Izdelava dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta (OPN) občine Sežana v
delu opredelitve namenske rabe prostora
OBČINA SEŽANA, Alenka Rau,
univ.dipl.inž.arh.
2012 2013
Manca Jug
Analiza pobud za spremembo in dopolnitev
OPN Občine Šenčur za razvojne pobude
sprejete v letu 2012
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2012 2013
Tomaž Kmet
Določitev stavbnih zemljišč objektom
razpršene gradnje v občini Brežice
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2012 2012
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela
občinskega prostorskega načrta (OPN)
OBČINA POSTOJNA, Tadeja Matičič
občine Postojna v letu 2012
2011 2013
Tomaž Kmet
Uskladitev strateškega dela OPN Škofja Loka OBČINA ŠKOFJA LOKA, Kristina
z veljavnimi predpisi
Onufrija
2011 2011
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Rok
Vodja
3 I 37
Projekt
Naročnik
Prikaz stanja prostora občine Kamnik
OBČINA KAMNIK, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar
2011 2012
Tomaž Kmet
Idejne zasnove prostorskih ureditev za
predlagane male gospodarske cone v
naseljih Srednja vas, Šmartno pri Tuhinju in
Motnik
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
Ježek
2011 2012
Leon Kobetič
Idejna zasnova prostorskih ureditev na
območju celotne gospodarske cone
Korenova
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
Ježek
2011 2011
Leon Kobetič
Ocena stanja in potreb po površinah za
razvoj
gospodarskih con v občini Kamnik
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
Ježek
2011 2011
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta (OPN) občine Postojna v OBČINA POSTOJNA, Anita Kranjc
letu 2011
2011 2012
Tomaž Kmet
Spremembe in dopolnitve občinskega
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED
prostorskega načrta (OPN) za lesno logistični d.o.o., mag. Marko Matjašič,
center Šenčur
univ.dipl.inž.gozd.
2011 2011
Leon Kobetič
Izdelava strokovnih podlag za usklajevanje
predloga občinskega prostorskega načrta
(OPN) Občine Tolmin
OBČINA TOLMIN, mag. Miran Drole
2011 2011
Nina Lipušček
Izvajanje strokovnih del in usklajevanje
postopkov za transformacijo Občinskega
prostorskega načrta v strateški akt (Predlog
OPN)
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
2010 2013
Maja Šinigoj
Izdelava dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta (OPN) občine Moravče
OBČINA MORAVČE, mag. Rok Penec
2010 2012
Tomaž Kmet
Izdelava usklajenega predloga občinskega
prostorskega načrta občine Miren
Kostanjevica
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA,
Blanka Gaber
2010 2013
Metka Jug
Izdelava občinskega prostorskega načrta
(OPN) občine Komen
OBČINA KOMEN, Andrejina Nardin,
univ.dipl.inž.arh.
2010 2010
Maja Šinigoj
Izdelava predloga občinskega prostorskega
načrta (OPN) občine Komen
OBČINA KOMEN, Andrejina Nardin
2010 -
Maja Šinigoj
Priprava strokovnih podlag za občinski
prostorski načrt za umestitev lesno
logističnega centra Škofja Loka
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED
d.o.o., mag. Marko Matjašič
2010 2011
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in
družbenega plana občine MirenKostanjevica 2010 za projekt Habestor Kras
Resort
HABESTOR d.o.o., Igor Bitežnik
2010 2010
Leon Kobetič
Predlog občinskega prostorskega načrta
(OPN) za občino Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek,
univ.dipl.inž.arh.
2010 -
Tomaž Kmet
Izdelava dopolnjenega osnutka in predloga
občinskega prostorskega načrta (OPN)
občine Ravne na Koroškem
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Potočnik Slivnik,
univ.dipl.inž.arh.
2010 2013
Manca Jug
Izdelava elaboratov posegov na najboljša
kmetijska zemljišča kot podlaga za pripravo
občinskega prostorskega načrta Ravne na
Koroškem
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Potočnik Slivnik
2010 2010
Manca Jug
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Rok
Vodja
4 I 37
Projekt
Naročnik
Priprava strokovnih podlag "Kopališča, parki
in sprehajalne poti ob morju - Lungomare" 1.faza
OBČINA IZOLA, Barbara Miklavc,
univ.dipl.inž.arh.
2009 2010
Maja Šinigoj
Trajnostna prenova urbanih območij kulturna dediščina, identiteta in razvoj
mesta Izola - 1.faza
OBČINA IZOLA, Barbara Miklavc,
univ.dipl.inž.arh.
2009 2010
Maja Šinigoj
Izdelava osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) občine Moravče
OBČINA MORAVČE, mag. Rok Penec,
univ.dipl.inž.geol.
2009 2010
Tomaž Kmet
Prikaz stanja prostora občine Domžale, kot
obvezni sestavni del občinskega
prostorskega načrta (OPN)
OBČINA DOMŽALE, Jure Košutnik
2009 2010
Leon Kobetič
Prikaz stanja prostora kot sestavni del
občinskega prostorskega načrta (OPN)
občine Izola
OBČINA IZOLA, Barbara Miklavc
2009 2009
Maja Šinigoj
Izdelava posebnih izvedbenih meril in
pogojev za širitve stavbnih zemljišč in večja
območja nezazidanih stavbnih zemljišč v
občini Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomislav
Žagar, univ.dipl.inž.arh.
2009 2010
Manca Jug
Izdelava občinskega prostorskega načrta
(OPN) občine Izola
OBČINA IZOLA, Vesna Vičič,
univ.dipl.iur.
2009 2013
Maja Šinigoj
Izdelava osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) občine Miren-Kostanjevica
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA,
Zlatko Martin Marušič, župan
2009 2009
Metka Jug
Izdelava prikaza stanja prostora občine Ig
OBČINA IG, Natalija Skok
2009 2010
Leon Kobetič
Izdelava dopolnjenega osnutka občinskega
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
prostorskega načrta (OPN) za Mestno občino
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
Nova Gorica
2009 2010
Maja Šinigoj
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Škofja Loka in urbanistični načrt za mesto
Škofja Loka in naselje Reteče
2009 2012
Tomaž Kmet
Prikaz stanja prostora občine Škofja Loka kot
sestavni del občinskega prostorskega načrta OBČINA ŠKOFJA LOKA, Andreja Troha
(OPN) občine Škofja Loka
2009 2009
Tomaž Kmet
Strokovne podlage za širitev turističnih
kapacitet na lokaciji smučarskega centra
Cerkno
HOTEL CERKNO d.o.o., Milan Zajc
2008 -
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine Moravče za območje poslovne
cone Moravče in drugih razvojnih lokacij
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj
2008 -
Leon Kobetič
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Dobrova-Polhov Gradec z urbanističnimi
načrti za naselja Dobrova in Polhov Gradec
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2008 2013
Manca Jug
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Tolmin z urbanisitčnim načrtom za mesto
Tolmin
OBČINA TOLMIN, Uroš Brežan, župan
2008 2012
Nina Lipušček
2008 2008
Leon Kobetič
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mateja
Hafner Dolenc
Bilance površin sprememb namenske rabe
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mateja
prostora v osnutku občinskega prostorskega
Hafner
načrta (OPN) Škofja Loka
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Rok
Vodja
5 I 37
Projekt
Naročnik
Izdelava konceptualnih delov urbanističnih
načrtov za naselja v Mestni občini Nova
Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
2008 2010
Maja Šinigoj
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine Domžale, dopolnitev 2008
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2008 2011
Manca Jug
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Brežice in urbanistični načrt za mesto
Brežice in naselja Dobova, Bizeljsko in
Cerklje ob Krki
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič
2008 2013
Manca Jug
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine Trbovlje za območja razvojnih
lokacij v mestu v letu 2008
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2008 2009
Tomaž Kmet
Izdelava urbanističnega načrta za naselje
Podsmreka in utemeljitve spremembe
namenske rabe prostora za novo kirurško
kliniko Podsmreka
KSDN d.o.o., Marko Mikuž
2008 2009
Manca Jug
Osnutek občinskega prostorskega načrta
(OPN) za občino Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek,
univ.dipl.inž.arh.
2008 2009
Tomaž Kmet
Strokovne podlage za urbanistični načrt
mesta Trbovlje - konceptualni del
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek,
univ.dipl.inž.arh.
2008 2008
Manca Jug
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice v letu
2008
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič
2008 2010
Manca Jug
Občinski prostorski načrt (OPN) občine Loška
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomo Žagar,
dolina in urbanistični načrt za naselje Stari
univ.dipl.inž.arh.
trg pri Ložu
2008 2012
Manca Jug
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Šenčur z urbanističnim načrtom za naselji
Šenčur in Srednja vas
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2008 2011
Tomaž Kmet
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Cerkno z urbanističnim načrtom za mesto
Cerkno
OBČINA CERKNO,
2008 2013
Nina Lipušček
Strokovne podlage za urbanistični načrt
mesta Kamnik
OBČINA KAMNIK, Marija Tadeja
Ježek
2007 2008
Leon Kobetič
Izdelava osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) za Mestno občino Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh.
2007 2008
Metka Jug
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana in prostorskih ureditvenih pogojev
občine Šempeter-Vrtojba v letu 2007/2008
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
Bogdan Nemec
2007 2008
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskega
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA,
plana občine Miren-Kostanjevica v letu 2007
2007 2010
Leon Kobetič
Izdelava osnutka občinskega prostorskega
načrta (OPN) občine Ravne na Koroškem
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Potočnik Slivnik,
univ.dipl.inž.arh.
2007 2009
Manca Jug
Izdelava prostorskega reda občine Loška
dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomo Žagar
2007 -
Tomaž Kmet
Izdelava strategije prostorskega razvoja
občine Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomo Žagar
2007 -
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Rok
Vodja
6 I 37
Projekt
Naročnik
Izdelava prostorskega reda občine Cerkno
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2007 -
Manca Jug
Izdelava prostorskega reda občine Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2006 -
Tomaž Kmet
Izdelava strateškega dela in osnutka
občinskega prostorskega načrta občine
Sežana
OBČINA SEŽANA, Alenka Rau,
univ.dipl.inž.arh.
2006 2010
Manca Jug
Izdelava strategije prostorskega razvoja
občine Cerkno
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2006 -
Manca Jug
Izdelava strategije prostorskega razvoja
občine Tolmin
OBČINA TOLMIN, mag. Miran Drole
2006 2006
Leon Kobetič
Izdelava prostorskega reda občine Tolmin
OBČINA TOLMIN, Ksenija Kikl,
univ.dipl.inž.grad.
2006 2006
Leon Kobetič
Prikaz stanja prostora občine Moravče kot
sestavni del občinskega prostorskega načrta
(OPN) občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj
2006 2010
Tomaž Kmet
Občinski prostorski načrt (OPN) občine Litija
z urbanističnim načrtom za mesto Litija in
naselje Hotič
OBČINA LITIJA, mag. Jože Cestnik,
univ.dipl.inž.geod.
2006 2011
Tomaž Kmet
Izdelava konceptualnih delov urbanističnih
načrtova za naselja Radomlje-Preserje, DobKrtina, Ihan-Prelog, Dragomelj in Rova
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2006 2011
Leon Kobetič
Izdelava strokovnih podlag za UZ Pivka,
strokovnih variantnih rešitev prometne
infrastrukture ter območij za širitev naselja
OBČINA PIVKA, Alenka Rau
2006 2008
Leon Kobetič
Izdelava strategije prostorskega razvoja
Mestne občine Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
2006 2006
Maja Šinigoj
Izdelava strokovnih podlag in osnutka
urbanistične zasnove za naselje Komen
OBČINA KOMEN, Andrejina Nardin
2006 2009
Leon Kobetič
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Domžale in urbanistični načrt za mesto
Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2006 2011
Leon Kobetič
Izdelava občinskega prostorskega načrta
(OPN) Kamniik in urbanističnega načrta
mesta Kamnik
OBČINA KAMNIK, Marija Ježek
2006 2012
Leon Kobetič
Izdelava prostorskega reda občine DobrovaPolhov Gradec
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2005 -
Manca Jug
Občinski prostorski načrt (OPN) občine
Šempeter-Vrtojba z urbanističnim načrtom
za naselji Šempeter in Vrtojba
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
Bogdan Nemec, univ.dipl.inž.grad.
2005 2011
Maja Šinigoj
Izdelava strategije prostorskega razvoja
občine Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2005 2008
Manca Jug
2004 2005
Leon Kobetič
Priprava izhodišč za izvedbo strategije
OBČINA BREŽICE, Mateja Sušin prostorskega razvoja (SPRO) in prostorskega
Brence
reda občine (PRO) Brežice
Rok
Vodja
Strateški prostorski načrti občin - občinski prostorski plani
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
7 I 37
Projekt
Naročnik
Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskega plana občine Brežice za
lokacije širšega javnega pomena v občini
Brežice v letu 2008
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič
2008 2009
Manca Jug
Priprava končnega gradiva sprememb in
dopolnitev prostorskega plana občine
Dobrova - Polhov Gradec v letu 2004
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2004 2008
Andrej Podjed
Izdelava osnutka krajinske zasnove Volčji
potok
OBČINA KAMNIK, Bojan Mlakar
2004 2004
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine Ravne na Koroškem za namen
kolektorja in centralne čistilne naprave
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Slivnik, univ.dipl.inž.arh.
2003 2004
Leon Kobetič
Izdelava osnutka krajinske zasnove Volčji
potok
OBČINA LUKOVICA, Tatjana Suhadolc
2003 2006
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve ter digitalizacija
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine
Komen
OBČINA KOMEN, Emil Grmek
2003 2005
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine Šmartno pri Litiji
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Milan
Izlakar, župan
2003 2004
Leon Kobetič
Izdelava osnutka krajinske zasnove Volčji
potok
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
Križnar, univ.dipl.geogr.
2002 2005
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana Občine Domžale, dopolnitev 2002
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2002 2004
Leon Kobetič
Preveritev pravilnika o vsebini in obliki
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
urbanističnih zasnov in izdelava dveh testnih IN PROSTOR, Natalija Fon Boštjančič,
primerov
univ.dipl.inž.arh.
2002 2003
Majda Zupanič
Priprava dopolnjenega osnutka in končne
oblike prostorskega plana Mestne občine
Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh.
2002 2011
Leon Kobetič
Spremembe prostorskega plana Občine
Domžale za del planskega območja D1/2 za
območje hale KC Domžale
OBČINA DOMŽALE, Marjan Potočnik,
univ.dipl.inž.arh.
2002 2003
Tomaž Kmet
Izdelava strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev prostorskega plana za
nadomestne lokacije za AC
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič,
univ.dipl.ing.gr.
2000 2003
Tomaž Kmet
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana Občine Litija
OBČINA LITIJA, Kati Oven
2000 2005
Tomaž Kmet
Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Občine Mengeš v letu
2002
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
2000 2004
Tomaž Kmet
Spremembe prostorskih planov občin
Mengeš, Domžale in Lukovica za glavno
cesto Vodice - Mengeš - Želodnik, sprejem
2004
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD
d.d., Tomaž Blaž, univ.dipl.inž.gr.
2000 2002
Tomaž Kmet
Programske zasnove za večja območja
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
sprememb in dopolnitev prostorskega plana
univ.dipl.inž.arh.
občine Domžale
2000 2000
Majda Zupanič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Rok
Vodja
8 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin SDP in DDP občine
Mengeš
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
1999 2000
Tomaž Kmet
Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin SDP in DDP občine
Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
1999 2001
Leon Kobetič
Sodelovanje v komisiji za izvedbo javnega,
anonimnega, enostopenjskega,
urbanističnega natečaja za ureditev naselij
Dobrova in polhov Gradec
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Franci Setnikar, župan
2012 2013
Leon Kobetič
Izdelava urbanističnih načrtov za naselja
Moravče, Vrhpolje in Peče
OBČINA MORAVČE, mag. Rok Penec
2010 -
Tomaž Kmet
Izdelava konceptualnega dela urbanističnega OBČINA SEŽANA, Alenka Rau,
načrta mesta Sežana
univ.dipl.inž.arh.
2010 2011
Manca Jug
Izdelava temeljnih strokovnih podlag
urbanistične zasnove mesta Izola v okviru
projekta "Trajnostna prenova urbanih
območij"
OBČINA IZOLA, Barbara Miklavc,
univ.dipl.inž.arh.
2010 2011
Maja Šinigoj
Strokovne podlage analize poselitve za
urbanistično zasnovo mesta Kočevje
OBČINA KOČEVJE, Robert Latin
2006 2008
Manca Jug
Izdelava stretegije prostorskega razvoja
občine Škofja Loka z urbanističnimi in
krajinskimi zasnovami
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Vesna Roblek
2005 2009
Leon Kobetič
Izdelava strategije prostorskega razvoja
občine Šenčur in urbanistične zasnove za
naselji Šenčur in Srednja vas
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2005 2008
Tomaž Kmet
Izdelava vzorčnega primera urbanistične
zasnove kot sestavine strategije
prostorskega razvoja občine
REPUBLIKA SLOVENIJA, Mojmir
Prelog
2004 2005
Jelko Valenčak
Urbanistična zasnova za naselji Štanjel in
Kobdilj
OBČINA KOMEN, Erik Modic
2003 2004
Jelko Valenčak
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za območje
občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Martin rebolj,
župan
2012 2013
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje občine
Domžale 2008
OBČINA DOMŽALE, Andreja Sever,
univ.dipl.inž.grad.
2009 2011
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje občine
Brežice v letu 2008/2009
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič,
univ.dipl.inž.grad.
2008 2011
Manca Jug
Spremembe in dopolnitve PUP za območje
občine Komen 2007
OBČINA KOMEN,
2007 -
Leon Kobetič
Izdelava strokovnih podlag in sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Domžale za območje J4 Jarše
SKUPINA INVESTITORJEV JARŠE,
Gregor Gerbec
2006 2006
Leon Kobetič
Urbanistični načrti / urbanistične zasnove
Prostorski ureditveni pogoji
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
9 I 37
Projekt
Naročnik
Izdelava strokovnih podlag in sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Domžale za območje V7/1 Količevo
HELIOS tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo d.o.o., Janez
Kralj
2006 2008
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje
urbanistične zasnove Cerkno v letu 2006
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2006 2006
Tomaž Kmet
Izdelava strokovnih podlag in sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev MERIT INTERNATIONAL D.O.O.,
občine Domžale za urejevalno enoto Sm24/a Marjan Bevk
Študa
2006 2006
Leon Kobetič
Izdelava prostorskega reda občine Škofja
Loka
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Vesna Roblek
2005 -
Tomaž Kmet
Izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Marjan Bricl
2005 2008
Tomaž Kmet
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje občine
Komen v letu 2005
OBČINA KOMEN, Emil Grmek
2004 2008
Tomaž Kmet
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje občine
Mengeš
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
2004 2005
Andrej Podjed
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič
2003 2004
Leon Kobetič
Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Šmartno pri Litiji
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Nirmala
Krofl
2003 2004
Tomaž Kmet
Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Litija
OBČINA LITIJA, Nirmala Krofl
2003 2004
Tomaž Kmet
PUP za območje za območje M 28/1 –
industrijska cona Mengeš (Topole)
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
2001 2003
Tomaž Kmet
2001 2004
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve PUP za dopolnilno
OBČINA TRZIN, Polona Gorše Prusnik
gradnjo v naselju Trzin - Mlake (T-1 in T-4)
Rok
Vodja
Prostorski ureditveni pogoji Občine Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2000 2003
Majda Zupanič
Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev za
ureditvene enote M1, M2, M3, M4, M7 in
M8 znotraj UZ Mengeš
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
2000 2003
Majda Zupanič
Spremembe in dopolnitve PUP za območje
UZ Mengeš in drugih UON, razen območij
znotraj UZ Mengeš M1, M2, M3, M4, M7 in
M8
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
2000 2002
Majda Zupanič
Spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev v občini Škofja Loka
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Tomaž Kmet,
univ.dipl.inž.arh.
1999 2000
Majda Zupanič
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2013 -
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrti
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)
za ureditev površin za mirujoči promet na
ureditvenem območju D7/4 -Kulturni dom
Franca Bernika Domžale
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
10 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Izdelava urbanistične zasnove poselitve
HYPO LEASING, d.o.o., Zvone
ureditvenega območja D36 - Zaboršt v občini
Pervanje
Domžale
2013 2013
Leon Kobetič
Izdelava osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje
Zdravstvenega doma Kranj
2013 -
Maja Šinigoj
Izdelava sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za del enote urejanja
UNIHEM d.o.o.,
prostora ME 28/3 v občini Mengeš (Unihem)
2013 2013
Tomaž Kmet
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora V11/1 – Trgovski center
»Količevo«
FMZD d.o.o., Peter Kukovič
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za del enote urejanja
prostora ME 28/3 v občini Mengeš (Izolacije
Pevec)
IZOLACIJE PEVEC d.o.o., Aleš Pevec
2013 2013
Manca Jug
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora LI-08 v občini Litija
JANKO VRHOVEC,
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora LI-08 v občini Litija
FRANC DOBRAVEC, Franc Dobravec
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora LI-08 v občini Litija
JOŽICA DOBRAVEC, Justina in Ciril
Frančišek Urbanč
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora LI-08 v občini Litija
VLADIMIR DOBRAVEC, Vladimir
Dobravec
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava variantnih zasnov poselitve
ureditvenega območja M-63 (MO-18) v
občini Moravče
OBČINA MORAVČE, Martin rebolj,
župan
2012 2013
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za enoto
urejanja prostora LI-08 v občini Litija
PINO d.o.o., Jože Poglajen
2012 -
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za obvozno
cesto Stari trg pri Ložu v občini Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Bogdan
Zevnik
2012 2013
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za del
območja "Sežana center 2" v občini Sežana
JADRAN trgovsko podjetje d.d.,
Boštjan Žiberna, pomočnik direktorja
2011 -
Leon Kobetič
Urbanistična presoja predloga sprememb
območja trgovskega centra Tuš in idejna
zasnova centra v okviru priprave OPPN
Domžale -center
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2010 2011
Leon Kobetič
Izdelava dopolnjenega osnutka in predloga
OPPN "Opekarna Radomlje 1"
KATARINA MOHORKO, Katarina
Mohorko
2010 2012
Leon Kobetič
Izdelava OPPN za prostorsko ureditev
skupnega pomena za ureditveno območje
»Bencinski servis Voklo« v občini Šenčur
PETROL d.d., Ljubljana, Janja
Žerovnik
2010 2012
Tomaž Kmet
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za poslovnotrgovsko-stanovanjsko območje B4-
KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA
d.o.o., Sašo Tomašek, inž.grad.
2010 2010
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
MESTNA OBČINA KRANJ, Boštjan
Gradišar, načelnik Urada
11 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
21C2/1/423-CU v občini Brežice
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje »C20 IN C-21 - OB AVTOBUSNI POSTAJI« v
občini Sežana
KRAŠKI ZIDAR d.d., Vladimir Mljač
2009 2010
Leon Kobetič
Izdelava idejne zasnove prostorske ureditve
in občinskega podrobnega prostorskega
načrta za novo naselje Zasap
OBČINA BREŽICE, Tanja Zupan
2009 2010
Leon Kobetič
Spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta za ureditveno območje "D20 - Nad
športnim parkom" v občini Domžale
IMP d.d., Srečko Koritnik
2008 2010
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
SONČNA VAS d.o.o., Karel Ferjanič,
območje "V7/7 Oljarna Vir" v občini Domžale direktor
2008 2013
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
ureditveno območje D36 - Zaboršt v občini
Domžale
KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA
d.o.o., Peter Kukovič
2008 2010
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditveno območje
Prod v občini Cerkno
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2008 2009
Tomaž Kmet
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
za ureditveno območje »V6/1 VIR« v občini
Domžale
GMAJNA PROJEKT d.o.o., Gregor
Gerbec
2007 2010
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
FANTASY 2000 d.o.o., Ivo Jukič
ureditveno območje "Opekarna Radomlje 1"
Wilfan
v občini Domžale
2007 2012
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
območje D-22/3 (Krakovska ulica) v občini
Domžale
Rudolf T.P.P.A. d.o.o., Ciril Rudolf
2007 2007
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
območje D-22/3 (Krakovska ulica) v občini
Domžale
Credo FM d.o.o., Franc Močnik.
2007 2007
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
ureditveno območje "Opekarna Radomlje 1" WILFAN d.o.o., Ivo Wilfan
v občini Domžale
2007 2012
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
območje D-22/3 (Krakovska ulica) v občini
Domžale
SYNCRO d.o.o., Primož Zajc, direktor
2007 2007
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
ureditveno območje D29 - Zaboršt v občini
Domžale
CEEREF PROJEKT ZABORŠT d.o.o.,
2007 2012
Leon Kobetič
Občinski podrobni prostorski načrt za
območje D-22/3 (Krakovska ulica) v občini
Domžale
KRAŠKI ZIDAR d.d., Vladimir Mljač
2007 2007
Leon Kobetič
Občinski lokacijski načrt za ureditveno
območje "Lavžnik" v občini Šempeter Vrtojba
HYPO LEASING, d.o.o., Nebojša
Jankovič, univ.dipl.inž.arh.
2007 2009
Leon Kobetič
Občinski lokacijski načrt za ureditveno
območje "Goričica" v občini Domžale
ZTC d.o.o., Andrejka Črnivec
2007 2011
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
12 I 37
Projekt
Naročnik
Občinski lokacijski načrt za ureditveno
območje "Goričica" v občini Domžale
J-PROFIT d.o.o., Janez Marinšek
2007 2011
Leon Kobetič
Občinski lokacijski načrt za ureditveno
območje "Goričica" v občini Domžale
GRAD, Obrtno gradbeno podjetje
Bled d.d., matjaž Šink
2007 2008
Leon Kobetič
Izdelava občinskega lokacijskega načrta za
ureditveno območje "Pi1 - LEK" v Občini
Domžale in ureditveno območje "ME32-P" v
Občini Mengeš
LEK farmacevtska družba d.d., Tomaž
Kristan
2006 2010
Leon Kobetič
Izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za ureditveno
območje D1/2 in D1/4 Domžale (Domžale center)
TUŠ NEPREMIČNINE d.o.o., Branko
Cokan
2006 2012
Leon Kobetič
Občinski lokacijski načrt za območje
rekreacijskega parka Češenik v občini
Domžale
ROD d.o.o., Janez Narat
2005 2005
Leon Kobetič
Lokacijski načrt za ureditev komunalne
infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj
OBČINA KOMEN, Erik Modic
2003 2004
Leon Kobetič
Lokacijski načrt za staro jedro naselja Štanjel OBČINA KOMEN, Erik Modic
2003 2004
Leon Kobetič
Spremembe ureditvenega načrta za območje
FILC d.d., Tomaž Drolec
M6 Mengeš (Filc)
2003 2003
Tomaž Kmet
Spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine, izdelava programske zasnove
in lokacijski načrt za območje Š5 - Ob
Mlinščici (Klinika Domžale)
KLINIKA LJUBLJANA d.o.o., Robert
Popovič, univ.dipl.oec.
2003 2004
Tomaž Kmet
Občinski lokacijski načrt za poslovno cono
Želodnik
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2002 2006
Leon Kobetič
Izdelava ureditvenega načrta za del
VELE d.d., Marjan Potočnik,
planskega območja D1/2 za območje hale KC
univ.dipl.inž.arh.
Domžale
2002 -
Tomaž Kmet
Lokacijski načrt za območje urejanja
Kamniška Bistrica - rekreacijska os regije
OBČINA DOMŽALE, Andreja Sever,
univ.dipl.inž.gr.
2001 2004
Tomaž Kmet
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo in razširitev OBČINA DOMŽALE, Andreja Sever,
lokalne ceste Podrečje-Dob
univ.dipl.inž.gr.
2001 2003
Tomaž Kmet
Ureditveni načrt za območje M6 Mengeš
(FILC)
FILC d.d., Franc Hribar
2001 2002
Majda Zupanič
Ureditveni načrt za območje M6 Mengeš
(ELEKTROTEHNA INTERSET)
ELEKTROTEHNA INTERSET d.d., Rudi
Žavbi
2001 2002
Majda Zupanič
Zazidalni načrt za ureditveno območje
M28/2 v Mengšu
Zadruga Z.O.R.A. Domžale, Martin
Čavž, oec.
2001 2002
Tomaž Kmet
Zazidalni načrt za območje M-21 (tovarna
Trak Mengeš)
VELE d.d., Miha Papič,
univ.dipl.ing.gr.
2001 2002
Leon Kobetič
Spremembe ureditvenega načrta Loka pri
Mengšu
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
2000 2002
Majda Zupanič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Rok
Vodja
13 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Ureditveni načrt za športno rekreacijski park
OBČINA TRZIN, Anton Peršak, župan
Trzin
2000 2002
Leon Kobetič
Spremembe ureditvenega načrta za
ureditveno območje M5 - pokopališče v
Mengšu
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
2000 2001
Majda Zupanič
Izdelava zazidalnega načrta za območje
obrtno stanovanjske cone Hrastnica
SKUPINA INVESTITORJEV,
1999 2000
Tomaž Kmet
Zazidalni načrt M22 Mengeš - območje
Tamiz Mengeš
AS DOMŽALE
servis in trgovina d.o.o.,
1999 2001
Majda Zupanič
Strokovna in tehnična pomoč pri
spremembah zasnove priključevanja na
glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na
območju tovarne »Lek Mengeš«
LEK farmacevtska družba d.d., Tomaž
Kristan
2012 -
Leon Kobetič
Izdelava državnega prostorskega načrta
(DPN) za ureditev izvennivojskega prehoda
Žirovnica - Selo v občini Žirovnica
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Tomaž Prohinar,
univ.dipl.inž.grad.
2010 2010
Tomaž Kmet
OBČINA GROSUPLJE, Miha Simončič
2013 -
Manca Jug
Priprava idejne zasnove kolesarske povezave
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, Miro
med Slapom ob Idrijci in Dolenjo Trebušo po
Kristan
levem bregu reke Idrijce
2013 2013
Nina Lipušček
Zasnova cestnega omrežja v naselju Zaboršt
pri Domžalah
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2013 -
Leon Kobetič
Izdelava prostorskih zasnov za ureditev
programskih točk ob reki Soči v občini
Tolmin
OBČINA TOLMIN, Miran Drole
2013 -
Nina Lipušček
Priprava strokovnih podlag za prostorsko
zasnovo območja ob reki Soči med
Volčanskim mostom in Mostom na Soči s
poudarkom na območju Sotočja
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, Miro
Kristan
2013 2013
Nina Lipušček
Utemeljitev pobude za sprememebo
namenske rabe prostora na lokaciji ob
N-PROJEKT d.o.o., Anton Modic
Verovškovi ulici (EUP ŠI-408) v Mestni občini
Ljubljana
2012 2013
Maja Šinigoj
Izdelava preveritve umestitve nove
predlagane trase daljnovoda 2x110 kV
Doblar-Gorica v prostor
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
2012 2012
Maja Šinigoj
Priprava idejnih urbanističnih zasnov za nov
družbeni center naselja Vir
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič
2011 2012
Leon Kobetič
Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice
AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Martin
Žerdin
2011 2012
Leon Kobetič
Analiza tipologije gradenj izven območij
urbanih naselij in določitev območij naselij,
razpršene poselitve in razpršene gradnje v
občini Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič
2011 2012
Leon Kobetič
Državni prostorski načrti
Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje
Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in
sprememb rabe prostora za potrebe
sprememb OPN Grosuplje
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
14 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Strokovne podlage za usklajevanje
OBČINA LOŠKA DOLINA, Nina
občinskega prostorskega načrta Loška dolina
Komidar Šraj
za širitev naselja Šmarata
2011 2011
Metka Jug
Priprava predloga prostorskih izvedbenih
pogojev za občinski prostorski načrt (OPN)
za razvoj dejavnosti na območju »K-12
Kočna« v občini Kamnik
2011 2012
Leon Kobetič
Analiza stanja in usmeritve za usmerjanje
poselitve, arhitekturno oblikovanje in
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
krajinsko načrtovanje na območju Gorjancev
2011 2013
Nuša Britovšek
Izdelava strokovnih podlag za utemeljevanje
posegov na najboljša kmetijska zemljišča
OBČINA KAMNIK, mag Tadeja Križnar
občine Kamnik v postopku izdelave
Jamnikar
občinskega prostorskega načrta
2011 2011
Metka Jug
Usmeritve za usmerjanje poselitve,
arhitekturno oblikovanje in krajinsko
načrtovanje na Bizeljskem
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2011 2013
Manca Jug
Analiza stanja ter problemov in teženj
prostorskega razvoja na Bizeljskem
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2011 2013
Manca Jug
Izdelava strokovnih podlag za utemeljitev
posegov na najboljša kmetijska zemljišča ob
izdelavi občinskega prostorskega načrta
(OPN) občine Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2011 2011
Metka Jug
Evidenca in analiza nelegalnih gradenj na
območju občine Brežice
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2011 2011
Leon Kobetič
Analiza variant sprememb šolskih okolišev v
občini Kamnik
OBČINA KAMNIK, Vesna Krmavnar
2011 -
Leon Kobetič
Novelacija analize razvojnih možnosti in
osnov za strategijo demografskega in
gospodarskega razvoja občine Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2011 2011
Leon Kobetič
Strokovne podlage za usklajevanje predloga
občinskega prostorskega načrta (OPN)
občine Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Nina
Komidar Šraj
2011 2011
Leon Kobetič
Analiza demografskih gibanj ter ocena
kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini
Kamnik v letu 2011
OBČINA KAMNIK, Vesna Krmavnar
2010 2011
Leon Kobetič
Analiza zmogljivosti vrtcev v Občini Domžale OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
v letu 2010
univ.dipl.inž.arh.
2010 2011
Leon Kobetič
Analiza kapacitet osnovnih šol in velikosti
šolskih okolišev v občini Domžale
2010 2011
Leon Kobetič
Idejna urbanistična zasnova za poslovno
cono Mlake (k.o. Brezovica), ureditev cestne
MLAKE d.o.o., Roman kalušnik
povezave proti Krumperku in skakalni center
Ihan
2009 2010
Leon Kobetič
Sistem odvajanja komunalnih vod na
območjih, ki niso priključena na centralno
čistilno napravo Domžale
OBČINA DOMŽALE, Andreja Sever
2008 2011
Leon Kobetič
Obravnava pobud za spremembe namenske
rabe prostora za izdelavo občinskega
prostorskega načrta (OPN) Škofja Loka
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mateja
Hafner
2008 2008
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
NEKTAR NATURA d.o.o., Tomaž Lah,
direktor
OBČINA DOMŽALE, Andreja Pogačnik
Jarc
15 I 37
Projekt
Naročnik
Analiza umestitve projekta Aeronavtičnega
muzeja Zahodnoevropske unije v prostor na
potencialnih lokacijah v Vipavski dolini
PROJEKT d.d. NOVA GORICA,
Bernarda Jurič,
univ.dipl.gosp.inž.grad.
2007 2008
Metka Jug
Določitev urejevalnih enot in izvedbenih
meril za urejanje prostora in gradnjo
objektov v mestu Kamnik
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
Ježek
2007 2009
Leon Kobetič
Strokovne podlage za določitev novih mej
enot urejanja prostora in nove namenske
rabe prostora ter prostorskih izvedbenih
pogojev občine Kamnik
OBČINA KAMNIK,
2007 2008
Manca Jug
Izdelava strokovnih podlag za določitev
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
novih mej enot urejanja prostora in nove
Anita Potočnik Slivnik,
namenske rabe kot podlaga za pripravo OPN
univ.dipl.inž.arh.
občine Ravne na Koroškem
2007 2008
Manca Jug
Analiza poselitve in usmeritve za razvoj
poselitve v občini Brda
OBČINA BRDA, Tonka Simčič
2007 2008
Metka Jug
Izdelava strokovnih podlag za nove
prostorske akte občine Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomo Žagar
2007 2007
Manca Jug
Izdelava strokovnih podlag za poselitev za
območje občine Cerkno kot strokovne
podlage za izdelavo novih prostorskih aktov
občine
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2007 2007
Manca Jug
Strokovne podlage za zasnovo krajine na
območju občine Kočevje
OBČINA KOČEVJE, Robert Latin
2006 2008
Metka Jug
Analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti z bilanco površin za gradnjo
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Slivnik
2006 2007
Leon Kobetič
Strokovne podlage za zasnovo krajine in
sistem javnih površin ter prostorska
ljivpostiljivosti za razvoj dejavnosti v
prostoru
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Slivnik
2006 2007
Metka Jug
Zasnova zelenih in drugih odprtih površin ter
študija ranljivosti prostora za območje
OBČINA TOLMIN, mag. Miran Drole
občine Tolmin
2006 2009
Nina Lipušček
Usmeritve in merila razvoja poselitve ter
merila in pogoji za gradnjo objektov v občini
Tolmin
2006 2009
Nina Lipušček
Izdelava analize razvojnih možnosti za razvoj
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
dejavnosti kot strokovna podlaga za nove
Ježek
prostorske akte občine Kamnik v letu 2006
2006 2007
Leon Kobetič
Analiza poselitve kot strokovna podlaga za
izdelavo novih prostorskih aktov občine
Brezovica v letu 2006
OBČINA BREZOVICA, Peter Lovšin,
spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh.
2006 2007
Manca Jug
Izdelava strokovnih podlag s področja
razvoja in poselitve Občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj
2006 2009
Leon Kobetič
Izdelava študije ranljivosti občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj
ter sistema zelenih in drugih odprtih površin
2006 -
Nina Lipušček
Izdelava analize poselitve kot strokovna
podlaga za nove prostorske akte občine
Kamnik v letu 2007
2006 2008
Manca Jug
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA TOLMIN, mag. Miran Drole
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
Ježek
Rok
Vodja
16 I 37
Projekt
Naročnik
Analiza poselitve v občini Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2006 2007
Manca Jug
Izdelava analize stanja in teženj ter
dopolnitev strokovnih podlag analize
razvojnih možnosti in študije ranljivosti
prostora za območje občine Komen
OBČINA KOMEN, Andrejina Nardin,
univ.dipl.inž.arh.
2006 -
Tomaž Kmet
Sistem zelenih in drugih odprtih površin ter
študija ranljivosti v občini Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2006 2008
Nina Lipušček
Analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti z bilanco površin za gradnjo
občine Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2006 2007
Leon Kobetič
Analiza razvojnih možnosti in potreb za
posamezne dejavnosti v prostoru
OBČINA LOGATEC, mag. Katja Žagar,
univ.dipl.inž.kraj.arh.
2006 2007
Leon Kobetič
Analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti z bilanco površin zemljišč za
gradnjo za občino Postojna
OBČINA POSTOJNA, Maja Burkeljca
2006 2007
Leon Kobetič
Analiza poselitve in strokovne podlage za
zasnovo krajine in zelenega sistema kot
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Aleš
podlage za izdelavo SPRO in PRO za območje Vodičar
občine Miren Kostanjevica
2006 2009
Metka Jug
Bilance ponudbe in potreb zemljišč za
gradnjo v občini Domžale
2006 2008
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj v prostoru in analiza
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Aleš
razvojnih možnosti za območje občine Miren
Vodiačr
Kostanjevica
2006 2008
Metka Jug
Analiza razvojnih možnosti in bilanca potreb
in zalog zemljišč za gradnjo za območje
Mestne občine Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Maja Šinigoj
2006 2007
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Mestne občine Nova Gorica
Maja Šinigoj
2006 2007
Leon Kobetič
Analiza poselitve v občini Dobrova-Polhov
Gradec kot podlaga za izdelavo novih
prostorskih aktov občine
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2006 2007
Manca Jug
Analiza stanja in teženj občine Postojna
OBČINA POSTOJNA, Maja Burkeljca
2006 2006
Nina Lipušček
Analiza ranljivosti za razvoj dejavnosti v
prostoru za območje občine Brežice
OBČINA BREŽICE, Mateja Sušin
Brence
2005 2007
Nina Lipušček
Študija razvoja gospodarskih dejavnosti v
občini Ivančna Gorica
OBČINA IVANČNA GORICA, Janez
Radoš
2005 2007
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj in analiza razvojnih
možnosti za razvoj dejavnosti kot stokovna
podlaga za izdelavo novih prostorskih aktov
občine Litija
OBČINA LITIJA, Jože Cestnik
2005 2007
Manca Jug
Analiza poselitve kot strokovna podlaga za
izdelavo novih prostorskih aktov občine
Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2005 2009
Tomaž Kmet
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
Križnar
Rok
Vodja
17 I 37
Projekt
Naročnik
Analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti kot strokovna podlaga za nove
prostorske akte občine Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
Rok
Vodja
2005 2008
Leon Kobetič
Analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti kot strokovna podlaga za pripravo OBČINA KOČEVJE, Robert Latin
novih prostorskih aktov občine Kočevje
2005 2006
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj v prostoru kot
strokovna podlaga za pripravo novih
prostorskih aktov občine Kočevje
OBČINA KOČEVJE, Robert Latin
2005 2006
Nina Lipušček
Izdelava strokovnih podlag za SPRO in PRO
občine Šempeter - Vrtojba
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
Bogdan Nemec, univ.dipl.inž.grad.
2005 2007
Jelko Valenčak
Študija ranljivosti prostora za poselitvena
območja v občini Domžale
HABITAT, mag. Tadeja Križnar,
univ.dipl.geog.
2005 2006
Tomaž Kmet
Izdelava bilanc za oceno ponudbe in
povpraševanja po površinah zazidljivih
zemljišč v občini Brežice
OBČINA BREŽICE,
2005 2012
Leon Kobetič
Analiza poselitve kot strokovna podlaga za
nove prostorske akte občine Brežice
OBČINA BREŽICE, Mateja SušinBrence
2005 2008
Manca Jug
Analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti v občini Brežice
OBČINA BREŽICE,
2005 2006
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj in izdelava osnutka
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Peter
programa priprave za strategijo
Lovšin, univ.dipl.inž.arh.
prostorskega razvoja občine Dol pri Ljubljani
2005 2006
Leon Kobetič
Sistem zelenih in drugih odprtih površin
občine Domžale
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
Križnar, univ.dipl.geogr.
2005 2006
Nina Lipušček
Analiza stanja in teženj v prostoru in analiza
poselitve kot strokovna podlaga za pripravo
novih prostorskih aktov občine Tolmin
OBČINA TOLMIN, Ksenija Kikl,
univ.dipl.inž.grad.
2005 2006
Nina Lipušček
Analiza stanja in teženj v prostoru in analiza
poselitve kot strokovna podlaga za pripravo
novih prostorskih aktov občine Sežana
OBČINA SEŽANA, Slavko Škulj,
univ.dipl.inž.arh.
2005 2006
Manca Jug
Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
in analiza razvojnih možnosti občine
Križnar Jamnikar
Domžale
2005 2006
Manca Jug
Izdelava bilance ponudbe in povpraševanja
po površinah zazidljivih zemljišč na primeru
vzorčnih občin
REPUBLIKA SLOVENIJA, Jože Dekleva
2005 2005
Leon Kobetič
Analiza stanja in teženj in izdelava osnutka
programa priprave za strategijo
prostorskega razvoja občine Logatec
OBČINA LOGATEC, Peter Lovšin
spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh.
2005 2006
Nina Lipušček
Analiza stanja in teženj in izdelava osnutka
programa priprave za strategijo
prostorskega razvoja občine Loška dolina.
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomislav
Žagar
2005 2006
Leon Kobetič
Izdelava analize stanja in teženj v prostoru in
izdelava osnutka programa priprave za
OBČINA BREZOVICA, Peter Lovšin,
strategijo prostorskega razvoja občine
univ.dipl.inž.arh.
Brezovica pri Ljubljani
2005 2006
Manca Jug
Izdelava analize stanja in teženj v prostoru
kot strokovne podlage za izdelavo strategije
2005 2005
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA ŽELEZNIKI, Marko Demšar,
univ.dipl.inž.geod.
18 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
prostorskega razvoja občine Železniki
Izdelava analize stanja in teženj v prostoru in
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
izdelava osnutka programa priprave za
Anita Potočnik Slivnik,
strategijo prostorskega razvoja občine Ravne
univ.dipl.inž.arh.
na Koroškem
2005 2006
Manca Jug
Presoja ustreznosti lokacije bencinskega
servisa ob obvoznici Mengeš
OMV ISTRABENZ d.o.o., Mario
Gregori
2004 2004
Leon Kobetič
Izdelava strokovnih podlag za poselitvena
območja občine Komen
OBČINA KOMEN, Emil Grmek
2003 2004
Tomaž Kmet
Strokovne podlage za poselitvena območja v OBČINA MORAVČE, Marjan Bricl,
občini Moravče
univ.dipl.inž.str.
2002 2004
Tomaž Kmet
Določitev meje rasti ureditvenih območij
naselij v Občini Domžale
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
Križnar
2001 2003
Tomaž Kmet
Analiza poselitve kot strokovna podlaga za
spremembe in dopolnitve prostorskega
plana Občine Mengeš
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
2000 2002
Majda Zupanič
Analiza poselitve kot strokovna podlaga za
spremembe in dopolnitve prostorskega
plana Občine Litija
OBČINA LITIJA, Blaž Zarnik
2000 2001
Tomaž Kmet
Analiza UZ za mesto Domžale, uskladitve
namenske rabe z ONIX-ovimi priporočili ter
uskladitev strokovnih podlag zasnove
dediščine s prostorskim planom
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
Križnar, univ.dipl.geog.
2000 -
Tomaž Kmet
Analiza poselitve kot strokovna podlaga za
spremembe in dopolnitve prostorskega
plana in prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
1999 2000
Tomaž Kmet
Javne in zasebne površine na mestnem
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
območju Nove Gorice - strokovna podlaga za
Valentina Lavrenčič,
spremembe in dopolnitve prostorskega
univ.dipl.inž.arh.
plana občine
1999 2000
Leon Kobetič
Določitev urbanističnih režimov za cone
širitev določenih v conaciji občine Domžale
1999 2000
Tomaž Kmet
Izdelava strokovnih podlag in kartografskega
OBČINA KAMNIK, Brigiota Vavpetič
gradiva za civilno zaščito Kamnik
2011 2011
Andrej Podjed
Analiza normativnih kapacitet osnovnih šol
in vrtcev in primerjava glede na ciljne
projekcije demografskega razvoja v občini
Domžale
2006 2007
Janja Železnikar
Študija ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti OBČINA LOGATEC, mag. Katja Žagar,
prostora za razvoj dejavnosti občine Logatec univ.dipl.inž.kraj.arh.
2006 2007
Nina Lipušček
Analiza ter določitev statusa zemljišč v lasti
Občine Domžale
2002 2003
Leon Kobetič
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
Druge strokovne podlage za potrebe urejanja prostora
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA DOMŽALE, Kristina Slapar
OBČINA DOMŽALE, Marjeta
Podpeskar, univ.dipl.oec.
19 I 37
Projekt
Naročnik
Analiza ustreznosti velikosti šolskih zemljišč
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
Rok
Vodja
1999 2000
Leon Kobetič
Strokovne podlage za varstvo kmetijskih zemljišč
Elaborat posegov na najboljša kmetijska
zemljišča za potrebe priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2013 2013
Leon Kobetič
Strokovne podlage za utemeljevanje
posegov na kmetijska zemljišča kot
strokovna podlaga za občinski prostorski
načrt (OPN) Škofja Loka
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Kristina
Onufrija
2012 2013
Leon Kobetič
Izdelava elaborata posegov na kmetijska
zemljišča v postopku priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN) Moravče
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj,
župan
2012 -
Tomaž Kmet
Strokovne podlage za utemeljevanje
posegov na kmetijska zemljišča kot
strokovna podlaga za občinski prostorski
načrt (OPN) Miren-Kostanjevica
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA,
Blanka Gaber
2012 2012
Metka Jug
Elaborat za utemeljevanje posegov na
kmetijska zemljišča - variantne rešitve
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2012 2012
Leon Kobetič
Elaborat za utemeljevanje posegov na
kmetijska zemljišča - analitični del
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2012 2012
Leon Kobetič
Izdelava strokovnih podlag za utemeljevanje
posegov na kmetijska zemljišča občine
OBČINA CERKNO, Gašper Mohorič
Cerkno v postopku izdelave občinskega
prostorskega načrta
2012 2012
Metka Jug
Prostorska in okoljska presoja primernosti
prostora za potrebe kmetijstva v Občini
Domžale
HABITAT, mag. Jelko Valenčak
2003 2005
Nina Lipušček
Predlog območij II. stopnje varstva pred
hrupom kot strokovne podlage za vnos v
OPN Mestne občine Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
2013 2013
Maja Šinigoj
Določitev območij varstva pred hrupom v
Občini Domžale
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2000 2002
Leon Kobetič
Strokovne podlage za varstvo okolja
Programi komunalnega opremljanja za celotno območje občine
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občine Komenda
OBČINA KOMENDA, Marjan Potočnik
2013 -
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Luka Djorovič
2013 -
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občine Ormož
OBČINA ORMOŽ, Boris Novak
2013 -
Uroš Košir
Novelacija programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Mestne občine Nova
Gorica ter njegova navezava na občinski
prostorski načrt
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Silvana Matelič, univ.dipl.ekon.
2013 -
Uroš Košir
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
20 I 37
Projekt
Naročnik
Novelacija odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo za območje občine
Tolmin
OBČINA TOLMIN, mag. Miran Drole
Rok
Vodja
2012 2013
Uroš Košir
Spremembe in dopolnitve Odloka o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo za OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
območje občine Šenčur
2012 2013
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občine Brda
OBČINA BRDA,
2011 2011
Gvido Modrijan
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občine Postojna
OBČINA POSTOJNA, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar
2010 2012
Gvido Modrijan
Izdelava sprememb in dopolnitev programa
opremljanja zemljišč za gradnjo za celotno
območje Mestne občine Novo mesto
MESTNA OBČINA NOVO MESTO,
Darja Plantan
2010 2010
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občine Gorenja vas Poljane
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,
Elizabeta Rakovec, direktorica
občinske uprave
2008 2010
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Prevalje
OBČINA PREVALJE, dr. Matic Tasič,
župan
2008 2009
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občine Šmarješke
toplice
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE,
2007 2008
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja zemljišč v
občini Sežana s podlagami za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo
OBČINA SEŽANA, Boštjan Lozej
2007 2009
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občine Ajdovščina
OBČINA AJDOVŠČINA, Alenka Čadež
Kobol
2007 2009
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Ravne na Koroškem
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Andrej Bukovec
2007 2008
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Ivančna Gorica
OBČINA IVANČNA GORICA, Janez
Radoš
2007 2009
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja zemljišč za
gradnjo v občini Straža
OBČINA STRAŽA,
2007 2009
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja zemljišč za
gradnjo v Mestni občini Novo mesto
MESTNA OBČINA NOVO MESTO,
Mojca Tavčar
2007 2008
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja zemljišč za
gradnjo v občini Šmarješke Toplice
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE,
2007 -
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrasturkturo za območje
občine Tolmin
OBČINA TOLMIN, Ksenija Kikl,
univ.dipl.inž.grad.
2007 2009
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomo Žagar
2007 2013
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo na območju
občine Kamnik in umestitev v prostorski
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc,
univ.dipl.inž.grad.
2006 2012
Gvido Modrijan
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
21 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
informacijski sistem občine
Izdelava programa opremljanja za
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
komunalno infrastrukturo občine Šempeter Bogdan Nemec
Vrtojba
2006 2007
Gvido Modrijan
Izdelava programa komunalnega
opremljanja za območje občine Cerkno
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2006 2007
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Dobrova-Polhov Gradec
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2006 2011
Gvido Modrijan
Program opremljanja za komunalno
infrastrukturo za območje občine Trbovlje
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2006 2006
Uroš Košir
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Miren-Kostanjevica
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Aleš
Vodičar
2006 2010
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo za območje
občine Lukovica
OBČINA LUKOVICA, Tomaž Cerar
2006 2008
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za odmero komunalnega prispevka
za občino Kranjska gora
OBČINA KRANJSKA GORA, Alojz
Jakelj
2006 2007
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
komunalno infrastrukturo v občini Domžale
OBČINA DOMŽALE, Marjeta
Podpeskar
2005 2008
Gvido Modrijan
2005 2006
Gvido Modrijan
Izdelava splošnega programa opremljanja za
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar,
obstoječo komunalno infrastrukturo v občini
univ.dipl.org.
Šenčur
Programi komunalnega opremljanja za posamične investicije
Izdelava programa opremljanja za izgradnjo
kanalizacije za območje naselij Milje in
Visoko
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2012 2013
Gvido Modrijan
Program komunalnega opremljanja za
območje OPPN »Opekarna Radomlje 1« v
občini Domžale
WILFAN d.o.o., Ivo Jukič Wilfan
2012 -
Leon Kobetič
Program komunalnega opremljanja za
območje OPPN »Opekarna Radomlje 1« v
občini Domžale
FANTASY 2000 d.o.o., Brane Brinšek
2012 2012
Leon Kobetič
Program komunalnega opremljanja za
območje Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovno obrtne cone
Veliki otok
OBČINA POSTOJNA, Anita Kranjc
2012 2012
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja v naseljih Četena ravan, Murave,
Javorje in Dolenčice …
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,
mag. Kristina Knific
2011 2012
Gvido Modrijan
Program opremljanja za območje OPPN
"Belokranjska cesta v Novem mestu"
HOFER TRGOVINA d.o.o., Tomaž
Zorec
2011 2012
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za območje
OPPN za CU-423 v občini Brežice
HOFER TRGOVINA d.o.o., Tomaž
Zorec
2010 2010
Gvido Modrijan
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
22 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Program komunalnega opremljanja za
območje P12/S9 in del območja P12/S6 Koče v občini Postojna
OBČINA POSTOJNA, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar
2010 2011
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja za
ureditveno območje "D20 - varovana
stanovanja" v občini Domžale
IMP d.d., Anica Rovanšek,
univ.dipl.ekon.
2009 2010
Gvido Modrijan
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
Topole in Gorenjsko cesto v občini Mengeš
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
2009 2010
Gvido Modrijan
Izdelava programa komunalnega
opremljanja za območje sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta "Na hribu" v
občini Šempeter-Vrtojba
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
2008 2009
Gvido Modrijan
Izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
prostorskega načrta Mlake
2008 2008
Gvido Modrijan
Izdelava programa komunalnega
opremljanja za industrijsko cono Poljubinj v
občini Tolmin
OBČINA TOLMIN, Ksenija Kikl,
univ.dipl.inž.grad.
2008 2008
Gvido Modrijan
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
odvajanje in čiščenje komunalnih vod v
naseljih Črni Vrh in Predgriže
OBČINA IDRIJA, Matija Podobnik
2003 -
Leon Kobetič
Program opremljanja zemljišč za območje BOBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc
25 Fructal
2003 2003
Leon Kobetič
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
območje zazidalnega načrta Nova Depala vas univ.dipl.inž.arh.
2002 2003
Leon Kobetič
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ureditvenega načrta D7 Stob
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2002 -
Leon Kobetič
Vzpostavitev podatkovnih baz in
informacijskega sistema za obračun
komunalnega prispevka
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.gr.
2001 2004
Leon Kobetič
Program opremljanja stavbnih zemljišč
Helios
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2001 2001
Leon Kobetič
Program opremljanja stavbnih zemljišč
Goričica
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2001 2001
Leon Kobetič
Program opremljanja stavbnih zemljišč
Krtina
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2001 2001
Leon Kobetič
Program opremljanja stavbnih zemljišč za
cono Dragomelj
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2000 2000
Leon Kobetič
Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo
stavb za območje občine Komen
OBČINA KOMEN, Andrejina Nardin
2013 -
Uroš Košir
Vzpostavitev zemljišč za gradnjo stavb za
območje občine Hrastnik, analiza vpliva
davka na nepremičnine ter analiza občinske
lastnine
OBČINA HRASTNIK, Marija Sajovic
2013 -
Uroš Košir
Davek na nepremičnine
Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
23 I 37
Projekt
Naročnik
Analiza vpliva davka na nepremičnine na
občinske prihodke za območje občine
Lendava
OBČINA LENDAVA, Sandra Kreslin
2013 -
Uroš Košir
Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih
zemljišč na novosprejeti občinski prostorski
načrt občine Gorenja vas - Poljane
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,
Nataša Kopač, univ. dipl. oec.
2013 2013
Uroš Košir
Vzdrževanje evidence nadomestil za
uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in
OBČINA MORAVČE, Franci Kos
posredovanje evidence na DURS za odmerno
leto 2013
2013 2013
Uroš Košir
Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih
zemljišč na podlagi občinskega prostorskega
načrta za območje Mestne občine Nova
Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Silvana Matelič
2013 -
Uroš Košir
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur
in njeno posredovanje na DURS (odmerno
leto 2013)
OBČINA ŠENČUR, Marija Cankar
2013 2013
Uroš Košir
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Kamnik
in njeno posredovanje na DURS (odmerno
leto 2013)
OBČINA KAMNIK, Marija Ježek
2013 2013
Uroš Košir
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje
na Gorenjskem in njeno posredovanje na
DURS za leto 2013
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,
Andreja Jerala
2013 2013
Uroš Košir
Analiza obstoječe odmere nadomestil za
uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v Mestni
občini Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
2013 2013
Gvido Modrijan
Posodobitev obstoječe evidence za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINA LUKOVICA, Katka Bohinc
za odmerno leto 2013 v občini Lukovica
2012 2013
Uroš Košir
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Mengeš
in njeno posredovanje na DURS (odmerno
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
leto 2013)
2012 2013
Gvido Modrijan
Izdelava sprememb odloka o nadomestilu za
OBČINA KAMNIK, Matjaž Srša
uporabo stavbnih zemljišč v občini Kamnik
2012 2012
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
OBČINA POSTOJNA, Martina Celin
(NUSZ) za odmerno leto 2013 v občini
Postojna
2012 2013
Gvido Modrijan
Posodobitev obstoječe evidence NUSZ v
občini Trzin v letu 2012 za odmerno leto
2013
2012 2013
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence za odmero nadomestil
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v
OBČINA PREDDVOR, Maja Kadunc
občini Preddvor v letu 2012
2012 2012
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija
za odmerno leto 2012
OBČINA LITIJA, Kati Zidar
2012 -
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini
Moravče in njeno posredovanje na DURS za
odmerno leto 2012
OBČINA MORAVČE, Martin rebolj,
župan
2012 2012
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in
njeno posredovanje na DURS (odmerno leto
OBČINA TRZIN, Valentina Hvala
2012 2012
Gvido Modrijan
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA TRZIN, Valentina Hvala
Rok
Vodja
24 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
2012)
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur
in njeno posredovanje na DURS (odmerno
leto 2012)
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2012 2012
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Cerklje
na Gorenjskem in njeno posredovanje na
DURS za odmerno leto 2012
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,
2012 2012
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini
Lukovica in njeno posredovanje na DURS za
leto 2012
OBČINA LUKOVICA, Katka Bohinc
2012 2012
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Mengeš
in njeno posredovanje na DURS za odmerno OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
leto 2012
2012 2012
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
OBČINA DOMŽALE, Andrej Bokan
Domžale za odmerno leto 2012
2011 2012
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
OBČINA POSTOJNA, Martina Celin
(NUSZ) za odmerno leto 2012 v občini
Postojna
2011 2012
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence NUSZ v občini Kamnik
in njeno posredovanje na DURS v odmerno OBČINA KAMNIK, Tadeja Križnar
leto 2012
2011 2012
Gvido Modrijan
Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
občini Kamnik
OBČINA KAMNIK, Tadeja Križnar
Jamnikar
2011 2012
Gvido Modrijan
Analiza obstoječe odmere nadomestila za
OBČINA KAMNIK, Tadeja Križnar
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občini
Jamnikar
Kamnik v letu 2011
2011 2011
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
OBČINA LITIJA, Kati Zidar
(NUSZ) na osnovi sprejetega občinskega
prostorskega načrta (OPN)
2011 2012
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini
Preddvor in njeno posredovanje na DURS
(odmerno leto 2011)
OBČINA PREDDVOR, Katja Pernus
2011 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini
Postojna in njeno posredovanje na DURS
(odmerno leto 2011)
OBČINA POSTOJNA, Tadeja Križnar
Jamnikar
2011 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini
Moravče in njeno posredovanje na DURS za
odmerno leto 2011
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj
2011 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Cerklje
na Gorenjskem in njeno posredovanje na
DURS za odmerno leto 2011
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,
2011 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini
Lukovica in njeno posredovanje na DURS
(odmerno leto 2011)
OBČINA LUKOVICA, Katka Bohinc
2011 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur
in njeno posredovanje na DURS (odmerno
leto 2011)
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2010 2011
Gvido Modrijan
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
25 I 37
Projekt
Naročnik
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in
njeno posredovanje na DURS (odmerno leto
2011)
OBČINA TRZIN, Bojana Lenaršič
2010 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini
Domžale in njeno posredovanje na DURS
(odmerno leto 2011)
OBČINA DOMŽALE, Aljoša Repanšek
2010 2011
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Mengeš
in njeno posredovanje na DURS (odmerno
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
leto 2011)
2010 -
Gvido Modrijan
Posodobitev in kontrola evidence zazidanih
stavbnih zemljišč iz obstoječe baze NUSZ ter
OBČINA LITIJA, Kati Zidar
njena nadgradnja z najnovejšimi geodetskimi
podatki - 2011
2010 2011
Gvido Modrijan
Primerjalna analiza obstoječe odmere NUSZ
in predvidenega davka na nepremičnine za
Občino Postojna
OBČINA POSTOJNA, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar
2010 2011
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno
leto NUSZ 2010 v občini Lukovica
OBČINA LUKOVICA, Katka Bohinc
2010 2010
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINA TRZIN, Valentina Hvala
v Občini Trzin za odmerno leto 2010
2010 2010
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za
OBČINA MORAVČE, Franci Kos
občino Moravče za odmerno leto 2010
2010 2010
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
OBČINA DOMŽALE, Andrej Bokan
Domžale za odmerno leto 2010
2010 2010
Gvido Modrijan
Posodobitev podatkov za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINA DOMŽALE, Andrej Bokan
v občini Domžale za odmerno leto 2010
2009 2010
Gvido Modrijan
Izdelava analize obstoječe odmere
OBČINA POSTOJNA, mag. Tadeja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Križnar Jamnikar
v Občini Postojna
2009 2010
Gvido Modrijan
Posodobitev obstoječe evidence
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINA TRZIN,
v občini Trzin za odmerno leto 2010
2009 -
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
Šenčur
2009 2010
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno
leto NUSZ 2009
OBČINA MORAVČE, Franci Kos
2009 2009
Gvido Modrijan
Ažuriranje evidence za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana
stavbna zemljišča za območje občine Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2009 2010
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno OBČINA DOMŽALE, Andrej Bokan
leto 2009
2009 2009
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence zazidanih stavbnih
zemljišč za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Šenčur v letu
2009
2009 2009
Gvido Modrijan
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
Rok
Vodja
26 I 37
Projekt
Naročnik
Posodobitev evidence zazidanih stavbnih
zemljišč za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2009 za območje
občine Preddvor
OBČINA PREDDVOR, Marija Strle
Rok
Vodja
2009 2009
Gvido Modrijan
Ažuriranje zbirke podatkov za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINA DOMŽALE,
za odmerno leto 2009 v občini Domžale
2009 -
Gvido Modrijan
Vpis novih objektov v evidenco zazidanih
stavbnih zemljišč za odmero nadomestila za
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,
uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerklje
na Gorenjskem
2009 2009
Gvido Modrijan
Posodobitev evidence zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno
leto NUSZ 2009
2009 2009
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč za odmero
OBČINA TRZIN, Anica Malešič
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Trzin
2008 2010
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko,
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
univ.dipl.inž.geod.
Mengeš
2008 2011
Gvido Modrijan
Ažuriranje evidence nezazidanih stavbnih
zemljišč za odmerno leto 2008 v občini
Lukovica
OBČINA LUKOVICA, Tomaž Cerar
2008 2009
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč za potrebe
odmere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča
OBČINA DOMŽALE, Marjeta
Podpeskar
2005 -
Gvido Modrijan
Vzdrževanje evidence za obračun
OBČINA DOMŽALE, Marjeta
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Podpeskar
v občini Domžale v letu 2005
2005 2008
Gvido Modrijan
Priprava podatkovne baze za vzpostavitev
evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Mestni občini Nova Gorica - priprava gradiva Maja Šinigoj
za javno razgrnitev
2005 2005
Gvido Modrijan
Priprava podatkovne baze za vzpostavitev
evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v
Mestni občini Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh.
2004 2004
Luka Krevs
Priprava sprememb in dopolnitev Odloka o
OBČINA DOMŽALE, Vinko Juhart,
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
podžupan
v občini Domžale v letu 2004
2004 2004
Leon Kobetič
Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih
zemljišč v občini Domžale v letu 2004
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič
2003 2005
Gvido Modrijan
Izdelava odloka in dopolnitev evidence
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trzin
OBČINA TRZIN, Jorg Petrovič
2003 2005
Gvido Modrijan
Ažuriranje evidence podatkov za odmero
OBČINA DOMŽALE, Marjeta
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Podpeskar, univ.dipl.oec.
v letu 2002 na podlagi novega odloka
2002 2003
Leon Kobetič
Priprava novega odloka za odmero
OBČINA DOMŽALE, mag. Milan
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Pirman
v letu 2000
2002 2002
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA LUKOVICA, Tomaž Cerar
27 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Vzpostavitev nove evidence za odmero
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc,
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč - 2.
univ.dipl.inž.gr.
FAZA
2001 2003
Leon Kobetič
Vzpostavitev nove evidence za odmero
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc,
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč - 1.
univ.dipl.inž.gr.
FAZA
2001 2001
Leon Kobetič
Vzpostavitev nove zbirke podatkov za
obračun nadomestil za stavbna zemljišča
občine Trzin
OBČINA TRZIN, Jorg Petrovič,
univ.dipl.ekon.
2000 2000
Leon Kobetič
Vzpostavitev prostorskega informacijskega
sistema Občine Moravče in vzpostavitev
zbirke podatkov za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč
OBČINA MORAVČE, Franci Kos
1998 1999
Leon Kobetič
Vzpostavitev prostorskega informacijskega
sistema Občine Lukovica in vzpostavitev
zbirke podatkov za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč
OBČINA LUKOVICA, Vinko Pirnat,
direktor občinske uprave
1998 1999
Leon Kobetič
Izdelava nove lokacijske informacije na
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
podlagi sprejetega OPN Mestne občine Nova
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh.
Gorica
2013 2013
Maja Šinigoj
Izdelava nove lokacijske informacije v okolju
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
PISO na podlagi sprejetega OPN Ravne na
Anita Potočnik Slivnik
Koroškem
2013 2013
Manca Jug
Digitalizacija in prenos podatkov OPN Ravne OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
na Koroškem na najnovejši zemljiški kataster Anita Potočnik Slivnik
2013 2013
Manca Jug
Izdelava nove lokacijske informacije v okolju
OBČINA LOŠKA DOLINA, Bogdan
PISO na podlagi sprejetega občinskega
Zevnik
prostorskega načrta občine Loška dolina
2012 -
Leon Kobetič
Digitalizacija dejanske rabe občinskih cest
Občine Domžale v poligonski
geoiinformacijski sloj na osnovi podatkov
DOF visoke natančnosti
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič
2012 2012
Uroš Košir
Izdelava računalniške aplikacije in gradiv za
izvedbo javne razgrnitve OPN Kamnik
OBČINA KAMNIK, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar
2012 2012
Leon Kobetič
Izdelava nove lokacijske informacije v okolju
PISO na podlagi sprejetega občinskega
OBČINA IG, Natalija Skok
prostorskega načrta občine Ig
2012 2012
Leon Kobetič
Razvoj in vzpostavitev prve faze
prostorskega informacijskega sistema
Slovenije
IGEA d.o.o., Martin Puhar
2011 2012
Leon Kobetič
Izdelava lokacijske informacije iz novega
občinskega prostorskega načrta občine
Šenčur v okolju PISO
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2011 2011
Tomaž Kmet
Pretvorba prostorskega plana občine
Domžale iz ArcView 3.x Shape formata v
OBČINA DOMŽALE, Jure Košutnik
ArcGIS 10 geodatabase format in nadgradnja
OLIS
2011 2011
Leon Kobetič
Strokovna podpora pri vzpostavitvi
prostorskega informacijskega sistema
Ministrstva za okolje in prostor
2010 2011
Leon Kobetič
Prostorski (geografski) informacijski sistem (gis)
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
IGEA d.o.o., Martin Puhar
28 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Vzpostavitev pregledne evidence obstoječih OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek,
prostorskih izvedbenih aktov občine Trbovlje univ.dipl.inž.arh.
2009 2009
Leon Kobetič
Vzdrževanje digitalnih podatkov
prostorskega informacijskega sistema
Občine Domžale v letu 2008
OBČINA DOMŽALE, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar
2008 -
Luka Krevs
Evidentiranje greznic in malih ČN na
področju občine Kamnik
OBČINA KAMNIK, Jože Štok
2004 2005
Luka Krevs
Vzpostavitev zbirke namenske rabe prostora
z zbirnimi bilancami rabe površin in analizo
IGEA d.o.o., Martin Puhar
kvalitete prostorskih podatkov
2004 -
Leon Kobetič
Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih
zemljišč v občini Moravče
OBČINA MORAVČE, Marjan Bricl
2003 2005
Gvido Modrijan
Vzpostavitev evidence nezazidanih stavbnih
zemljišč v občini Lukovica
OBČINA LUKOVICA, Tatjana Suhadolc
2003 2005
Gvido Modrijan
Informacijska podpora pilotnemu projektu
DODOMA d.o.o., Jože Murko,
testiranja modelov vrednotenja nepremičnin direktor
2003 2003
Leon Kobetič
Analiza tujih izkušenj na področju
vzpostavljanja in vodenja informacijskih
sistemov s področja urejanja prostora
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Metka Jug
2002 2002
Leon Kobetič
Vzpostavitev prostorskega informacijskega
sistema občine Kamnik
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc,
univ.dipl.inž.gr.
2001 2003
Leon Kobetič
Izdelava programske opreme za vodenje in
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, mag.
nadzor nad prostorskimi podatki ter posegi v
Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh.
prostor v občini Šempeter-Vrtojba
2001 2001
Leon Kobetič
Določitev območij nezazidanih stavbnih
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij v Valentina Lavrenčič,
Mestni občini Nova Gorica
univ.dipl.inž.arh.
2000 2001
Leon Kobetič
Programska oprema za vodenje in nadzor
nad prostorskimi podatki ter posegi v
prostor
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
1999 2000
Leon Kobetič
Zasnova izgradnje prostorskega
informacijskega sistema občine Kamnik
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc,
univ.dipl.inž.gr.
1999 1999
Leon Kobetič
Vzpostavitev prostorskega informacijskega
sistema občine Škofja Loka v podporo
prostorskemu planiranju
OBČINA BREŽICE, Majda Zupanič,
univ.dipl.inž.arh.
1998 2001
Leon Kobetič
Digitalizacija in prenos podatkov občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Nova
Gorica na najnovejši zemljiški kataster
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Niko Jurca
2013 2013
Maja Šinigoj
Digitalizacija in prenos podatkov OPN
Občine Cerkno na najnovejši digitalni
zemljiški kataster
OBČINA CERKNO, Gašper
2012 2013
Leon Kobetič
Digitalizacija in prenos podatkov občinskega
prostorskega načrta (OPN) Loška dolina na
najnovejši zemljiški kataster
OBČINA LOŠKA DOLINA, Bogdan
Zevnik
2012 2012
Leon Kobetič
2004 2005
Tomaž Kmet
Digitalizacije prostorskih podatkov
Priprava enotne digitalne oblike lokacijskega
OBČINA DOMŽALE, Andreja Sever
načrta ter prenos primera digitalnega
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
29 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
lokacijskega načrta v prostorski informacijski
sistem občine
Digitalizacija prostorskih ureditvenih
pogojev in priprava podatkov za izdelavo
lokacijske informacije občine Sežana
OBČINA SEŽANA, Slavko Škulj,
univ.dipl.inž.arh.
2004 2004
Andrej Podjed
Digitalizacija prostorskega plana občine
Sodražica v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA SODRAŽICA, Vinko Čampa
2004 2005
Luka Šolar
Digitalizacija prostorskega plana občine
Kočevje v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA KOČEVJE, Leon Behin
2004 2005
Luka Šolar
Digitalizacija prostorskega plana občine
Sežana v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA SEŽANA,
2004 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Trnovska vas v skladu s pravilnikom (UL RS
št. 20/2003)
OBČINA TRNOVSKA VAS, Irena Polič
2004 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
OBČINA LOŠKA DOLINA, Robert
Loška dolina v skladu s pravilnikom (UL RS št.
Gradišar
20/2003)
2004 2005
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Bloke v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA BLOKE, Stane Jakopin
2004 2005
Luka Šolar
Digitalizacija prostorskega plana občine
Kanal ob Soči v skladu s pravilnikom (UL RS
št. 20/2003)
OBČINA KANAL OB SOČI, Ivan Križnič
2004 2005
Luka Šolar
Digitalizacija prostorskega plana občine
Domžale v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA DOMŽALE,
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Horjul v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA HORJUL, Jana Jereb
2003 2005
Luka Šolar
Digitalizacija prostorskega plana občine
Mengeš v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Miren Kostanjevica v skladu s pravilnikom
(UL RS št. 20/2003)
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Aleš
Vodičar
2003 2005
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Moravče v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA MORAVČE,
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Kamnik v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Šempeter - Vrtojba v skladu s pravilnikom
(UL RS št. 20/2003)
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Šmartno pri Litiji v skladu s pravilnikom (UL
RS št. 20/2003)
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,
2003 2004
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
30 I 37
Projekt
Naročnik
Digitalizacija prostorskega plana občine
Ravne na Koroškem v skladu s pravilnikom
(UL RS št. 20/2003)
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Slivnik
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Cerkno v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA CERKNO, Janez Rupnik
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Šenčur v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Trbovlje v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA TRBOVLJE, mag. Darja
Tavzelj
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Brežice v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič
2003 2004
Andrej Podjed
Digitalizacija prostorskega plana občine
Lukovica v skladu s pravilnikom (UL RS št.
20/2003)
OBČINA LUKOVICA, Tatjana Suhadolc
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine Litija
OBČINA LITIJA, Blaž Zarnik
v skladu s pravilnikom (UL RS št. 20/2003)
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
Dobrova - Polhov Gradec v skladu s
pravilnikom (UL RS št. 20/2003)
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine
OBČINA IVANČNA GORICA, Janez
Ivančna Gorica v skladu s pravilnikom (UL RS
Radoš
št. 20/2003)
2003 2005
Luka Šolar
Digitalizacija prostorskega plana občine Trzin
OBČINA TRZIN, Jorg K. Petrovič
v skladu s pravilnikom (UL RS št. 20/2003)
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana občine Ig v
skladu s pravilnikom (UL RS št. 20/2003)
OBČINA IG, Natalija Skok,
univ.dipl.inž.arh.
2003 2004
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana Mestne
občine Nova Gorica v skladu s pravilnikom
(UL RS št. 20/2003)
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh.
2003 2004
Andrej Podjed
Digitalizacija in izdelava digitalne
kartografske dokumentacije prostorskih
ureditvenih pogojev Občine ŠempeterVrojba
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, mag.
jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh.
2002 2003
Leon Kobetič
Digitalizacija strokovnih podlag varstva
kulturne dediščine Občine Litija
OBČINA LITIJA, Blaž Zarnik
2002 2002
Tomaž Kmet
Digitalizacija sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Mestne občine Nova
Gorica v letu 2000
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Valentina Lavrenčič,
univ.dipl.inž.arh.
2000 2001
Leon Kobetič
Digitalizacija in izdelava digitalne
kartografske dokumentacije prostorskega
plana Mestne občine Novo mesto
MESTNA OBČINA NOVO MESTO,
Miha Udovč
2000 2002
Leon Kobetič
Digitalizacija in digitalna kartografska
dokumentacija prostorskega plana Občine
Šempeter - Vrtojba
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, mag.
Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh.
2000 2002
Andrej Podjed
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
Rok
Vodja
31 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Digitalizacija prostorskega plana občine Litija
OBČINA LITIJA, Blaž Zarnik
v letu 1999
1999 2000
Andrej Podjed
Digitalizacija prostorskega plana občine
Mengeš
OBČINA MENGEŠ, mag. Tomaž
Štebe, župan
1999 1999
Leon Kobetič
Digitalizacija prostorskega plana Mestne
občine Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Valentina Lavrenčič,
univ.dipl.inž.arh.
1998 1999
Leon Kobetič
Vzdrževanje digitalnih podatkov
prostorskega informacijskega sistema
Občine Domžale v letu 2011
OBČINA DOMŽALE,
2011 -
Leon Kobetič
Vzdrževanje prostorskih informacijskih sistemov
Vzdrževanje digitalnih podatkov
prostorskega informacijskega sistema
Občine Domžale v letu 2010
OBČINA DOMŽALE, Jure Košutnik
2010 2011
Luka Krevs
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema v letu 2009/2010
OBČINA POSTOJNA, mag. Tadeja
Križnar Jamnikar, univ.dipl.geogr.
2009 2011
Leon Kobetič
Vzdrževanje digitalnih podatkov
prostorskega informacijskega sistema
Občine Domžale v letu 2009
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
2009 2009
Leon Kobetič
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema Občine Brežice
OBČINA BREŽICE, Sonja Černoga
u.d.o., i.geod.
2000 -
Leon Kobetič
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema Mestne občine Nova Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Valentina Lavrenčič,
univ.dipl.inž.arh.
2000 2008
Luka Krevs
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema Občine Lukovica
OBČINA LUKOVICA, Vinko Pirnat,
direktor uprave
2000 2002
Leon Kobetič
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema občine Moravče
OBČINA MORAVČE, Franci Kos
2000 2006
Leon Kobetič
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema Občine Mengeš
LEK farmacevtska družba d.d.,
Robert Špenko
2000 2005
Andrej Podjed
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema Občine Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
1998 2002
Leon Kobetič
Vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema Občine Domžale - Oddelek za
prostor in varstvo okolja
OBČINA DOMŽALE, Zoran Vitorovič,
univ.dipl.inž.arh.
1998 2008
Leon Kobetič
Kategorizacije javnih cest in banka cestnih podatkov (bcp)
Priprava sprememb kategorizacije občinskih
cest v občini Kamnik - 2013
OBČINA KAMNIK, Aleš Škorjanc
2013 -
Uroš Košir
Analiza lastništva kategoriziranih občinskih
cest v občini Sežana
OBČINA SEŽANA, Alenka Rau
2013 -
Uroš Košir
Analiza lastništva kategoriziranih občinskih
cest v občini Ivančna Gorica
OBČINA IVANČNA GORICA, Janez
Radoš
2013 -
Uroš Košir
Analiza lastništva kategoriziranih občinskih
cest v občini Moravče
OBČINA MORAVČE, Tina Dervarič
2013 -
Uroš Košir
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
32 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Spremembe odloka o kategorizaciji
občinskih cest Mestne občine Nova Gorica, MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
kontrola lastništva občinskih cest in ureditev Silvana Matelič, univ.dipl. ekon.
BCP in GJI
2013 -
Uroš Košir
Priprava sprememb odloka o kategorizaciji
občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje
OBČINA IDRIJA, Bojana Oblak
katastra GJI za občinsko omrežje občine
Idrija na GURS - 2012
2012 2012
Gvido Modrijan
Priprava sprememb odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Podvelka, ureditev
OBČINA PODVELKA, Dušan Tkalec
BCP in posredovanje katastra GJI za občinske
ceste na GURS
2012 2013
Uroš Košir
Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji
OBČINA BOROVNICA, Andrej Ocepek
občinskih cest v občini Borovnica v letu 2011
2011 2012
Gvido Modrijan
Spremembe odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Domžale
OBČINA DOMŽALE, Andrej Bokan
2011 2012
Gvido Modrijan
Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji
javnih cest, ureditvi BCP in katastra GJI
omrežje občinskih javnih cest za občino
Mengeš v letu 2011
OBČINA MENGEŠ, Robert Špenko
2011 2012
Gvido Modrijan
Preverjanje BCP podatkov, osi cest in
kategorizacije občinskih javnih cest za leta
2011 do 2013
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Tone Švigelj
2011 2013
Uroš Košir
Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji
občinskih cest za občino Dornava, ureditev
BCP in izdelava katastra GJI za omrežje
občinskih cest
OBČINA DORNAVA, Rajko
Janžekovič, župan
2009 2010
Gvido Modrijan
Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji
občinskih cest za občino Destrnik, ureditev
BCP in izdelava katastra GJI za omrežje
občinskih cest
OBČINA DESTRNIK, Anton Kovačec
2009 2010
Gvido Modrijan
Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskih javnih cestah občine Videm
OBČINA VIDEM, Aleš Gregorec
2009 2009
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, ureditev Banke cestnih
podatkov in posredovanje katastra GJI na
GURS za območje občine Mežica
KOMUNALA MEŽICA d.o.o., Kranjc
2009 2011
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA,
katastra GJI na GURS za območje občine
Miren-Kostanjevica
2009 2010
Gvido Modrijan
Preverjanje BCP podatkov, digitalnih osi in
kategorizacije občinskih javnih cest za leto
2009 in 2010
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Tone Švigelj
2009 2011
Gvido Modrijan
Vzpostavitev "Banke cestnih podatkov" za
omrežje občinskih javnih cest Mestne občine MESTNA OBČINA CELJE, Maja Zlatar
Celje
2008 2010
Gvido Modrijan
Priprava odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
GJI za omrežje občinskih cest občine Ravne mag. Rajko Hovnik
na Koroškem
2008 2012
Gvido Modrijan
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
33 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Kategorizacija občinskih cest na območju
občine Renče-Vogrsko
OBČINA RENČE - VOGRSKO,
2008 2010
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI
za občinsko cestno omrežje občine Cerklje
na Gorenjskem na GURS
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM,
2008 2010
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest, uskladitev BCP in
ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno
omrežje občine Prevalje
OBČINA PREVALJE,
2008 2009
Gvido Modrijan
Uskladitev baze cestnih podatkov za občino
Trbovlje v letu 2008
OBČINA TRBOVLJE, Nives Kropivšek
2008 2009
Gvido Modrijan
Vzpostavitev digitalne evidence Odlokov o
kategorizaciji občinskih javnih cest
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Tone Švigelj
2008 2008
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje
katastra GJI za občinsko cestno omrežje
občine Zavrč
OBČINA ZAVRČ, Miran Vuk, župan
2008 2009
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje
katastra GJI za občinsko cestno omrežje
občine Pesnica
OBČINA PESNICA,
2008 2010
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje
katastra GJI za občinsko cestno omrežje
občine Podvelka
OBČINA PODVELKA,
2007 2009
Gvido Modrijan
Izvedba terenskih meritev, ureditev BCP,
izdelava katastra GJI ter novelacija odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest občine
Kamnik
OBČINA KAMNIK, mag. Marija Tadeja
Ježek
2007 2008
Gvido Modrijan
Priprava osnutka odloka o kategorizaciji
občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje
OBČINA ORMOŽ,
katastra GJI pri delitvi cest na tri novonastale
občine
2007 -
Gvido Modrijan
Preverjanje BCP podatkov, digitalnih osi in
kategorizacije občinskih javnih cest
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR, Tone Švigelj
2007 2008
Gvido Modrijan
Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje
podatkov o občinskih cestah v občini
Preddvor
OBČINA PREDDVOR, Miran Zadnikar,
župan
2011 2013
Uroš Košir
Letno vzdrževanje Banke cestnih podatkov
(BCP) in ažuriranje podatkov o občinskih
cestah v občini Moravče
OBČINA MORAVČE, Franci Kos
2009 2013
Uroš Košir
Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje
podatkov o občinskih cestah občine
Moravče
OBČINA MORAVČE, mag. Rok Penec
2009 2010
Gvido Modrijan
Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje
podatkov o občinskih cestah občine Sveti
Tomaž
OBČINA SVETI TOMAŽ, Mirko
Cvetko, župan
2008 2013
Uroš Košir
Vzdrževanje banke cestnih podatkov
Nepremičninske evidence in katastri
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
34 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo
OBČINA POSTOJNA, Tadeja Križnar
2010 2011
Gvido Modrijan
Izdelava evidence zemljišč v lasti, solasti in
upravljanju Občine Domžale v letu 2009
OBČINA DOMŽALE, Jure Košutnik
2009 2010
Gvido Modrijan
Izdelava digitalne zbirke podatkov
oskrbovanih območij javnih vodovodov za
območje občine Litija
OBČINA LITIJA, Branka Lavrih
2009 2009
Luka Krevs
Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja v Občini Dobrova Polhov Gradec
OBČINA DOBROVA - POLHOV
GRADEC, Boris Krnjajič
2006 2007
Gvido Modrijan
Izdelava katastra prometne signalizacije v
občini Domžale
GRASTO d.o.o., Primož Tonkli
2006 -
Gvido Modrijan
Vzpostavitev prostorskega informacijskega
sistema za vodenje katastra plinovodnega
omrežja za območje Občine Domžale
GRASTO d.o.o., Jože Duhovnik,
univ.dipl.ing.gr.
2000 2002
Leon Kobetič
Komunalni kataster Občine Domžale
PRODNIK d.o.o., Ivan Kenda
1998 1999
Leon Kobetič
Okoljska poročila za celovito presojo vplivov na okolje
Ugotavljanje potencialnih vplivov OPN
Grosuplje na okolje za potrebe priprave
okoljskega poročila
OBČINA GROSUPLJE, Miha Simončič
2013 -
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za spremembe
in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Šenčur
OBČINA ŠENČUR, Aleš Puhar
2013 -
Tomaž Kmet
Izdelava delov okoljskega poročila za
občinski prostorski načrt Občine Sežana
AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Martin
Žerdin
2013 2013
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za občinski
prostorski načrt Občine Izola
OBČINA IZOLA, Vesna Vičič
2013 2013
Metka Jug
Dopolnitev okoljskih presoj in utemeljitev
posegov na kmetijska zemljišča
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2013 2013
Metka Jug
Ugotavljanje potencialnih vplivov (scoping)
OPN Komen na okolje za potrebe priprave
okoljskega poročila
OBČINA KOMEN, Andrejina Nardin
2012 2013
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila v postopku
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za
občinski prostorski načrt (OPN) občine
Moravče
OBČINA MORAVČE, Matej Rauch
2012 2012
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila v postopku
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za
občinski prostorski načrt (OPN) občine
Brežice
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
2012 2012
Metka Jug
Vsebinjenje za okoljsko poročilo v postopku
celovite presoje vplivov na okolje občinskega OBČINA IZOLA, Vesna Vičič
prostorskega načrta občine Izola
2012 2012
Metka Jug
Ugotavljanje potencialnih vplivov (scoping)
OPN Brežice na okolje za potrebe priprave
okoljskega poročila
2011 2012
Metka Jug
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA BREŽICE, Katja Pongračič
35 I 37
Projekt
Naročnik
Rok
Vodja
Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov
na okolje (CPVO) za občinski prostorski načrt OBČINA BENEDIKT, Andreja Lorber
(OPN) občine Benedikt
2011 2013
Metka Jug
Ugotavljanje potencialnih vplivov (scoping)
OPN Moravče na okolje za potrebe priprave
okoljskega poročila
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj,
župan
2011 2011
Metka Jug
Priprava izhodišč in ugotavljanje
potencialnih vplivov plana - OPN občine
Sežana na okolje
OBČINA SEŽANA,
2011 2011
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za celovito
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Blanka
presojo vplivov na okolje za občinski
Gaber
prostorski načrt za občino Šempeter-Vrtojba
2010 2012
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za izvedbo
postopka celovite presoje vplivov na okolje
za občinski prostorski načrt (OPN) za občino
Miren-Kostanjevica
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA,
Blanka Gaber, univ.dipl.inž.arh.
2009 2012
Metka Jug
Celovita presoja vplivov na okolje za
spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta za ureditveno območje "D20 - Nad
športnim parkom" v občini Domžale
IMP d.d., Anica Rovanšek,
univ.dipl.ekon.
2009 2009
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za celovito
presojo vplivov na okolje za občinski
prostorski načrt občine Loška dolina
OBČINA LOŠKA DOLINA, Tomislav
Žagar, univ.dipl.inž.arh.
2009 2011
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila in vodenje
postopka celovite presoje vplivov na okolje
za območje občine Cerkno
OBČINA CERKNO, Gašper Mohorič
2009 2013
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila in vodenje
postopka celovite presoje vplivov na okolje
za območje občine Tolmin
OBČINA TOLMIN, mag. Miran Drole
2008 2012
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za celovito
presojo vplivov na okolje za občinski
prostorki načrt za občino Ravne na
Koroškem
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Potočnik Slivnik,
univ.dip.inž.arh.
2008 2010
Metka Jug
Izdelava okoljskega poročila za celovito
presojo vplivov na okolje za občinski
prostorski načrt za Mestno občino Nova
Gorica
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
Maja Šinigoj
2007 2012
Metka Jug
Stroški solastništva poslovnih prostorov
(kuhinja)
OBČINA KOMEN, Janez Šarec
2006 2006
Leon Kobetič
Priprava projektnih nalog, vodenje
urbanističnih delavnic in vključitev
rezultatov delavnic v nov OPN Domžale za
razvojne lokacije v mestu Domžale
OBČINA DOMŽALE,
2012 2012
Leon Kobetič
Priprava publikacijskega gradiva za izvedbo
javne razgrnitve občinskega prostorskega
načrta občine Ravne na Koroškem
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM,
Anita Potočnik Slivnik,
univ.dipl.inž.arh.
2010 -
Manca Jug
Izvedba urbanističnih delavnic po območjih
krajevnih skupnosti za pripravo novega
občinskega prostorskega načrta občine
Sežana
OBČINA SEŽANA, Alenka Rau,
univ.dipl.inž.arh.
2009 2009
Manca Jug
Sodelovanje z javnostmi
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
36 I 37
Projekt
Naročnik
Predstavitev nove prostorske zakonodaje na
OBČINA BREŽICE, Branko Blaževič
občini Brežice
Rok
Vodja
2005 2005
Leon Kobetič
Načrti arhitekture in krajinske arhitekture
Izdelava idejnega projekta in izvedbenih
detajlov za izgradnjo lokalne kmečke tržnice
v Moravčah
OBČINA MORAVČE, Martin Rebolj,
župan
2013 -
Nuša Britovšek
Idejni projekt za montažno skladiščni objekt
in ureditev manipulativnih površin za objekt
Vodoterm Radomlje v občini Domžale
VODOTERM RADOMLJE d.o.o., Miha
Cerar
2013 2013
Leon Kobetič
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
GRAD, Obrtno gradbeno podjetje
za kompleks stanovanjskih hiš v naselju
Bled d.d., Ivan Bassanese
Goričica v občini Domžale
2008 -
Iztok Perpar
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
za kompleks stanovanjskih hiš v naselju
ZTC d.o.o., Andrejka Črnivec
Goričica v občini Domžale
2008 -
Iztok Perpar
Izdelava idejne zasnove ureditev zunanjih
površin ob osnovni šoli Rodica
2007 -
Leon Kobetič
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
OBČINA DOMŽALE, Andreja Jarc
Pogačnik, podžupanja
37 I 37