pravila novoletna

Pravila in pogoji sodelovanja v VELIKI NOVOLETNI NAGRADNI KRIŽANKI časopisa DELO
I. Trajanje in potek nagradnega razpisa
VI. Nagrada in njen prevzem
Velika novoletna nagradna križanka časopisa Delo je nagradni razpis
časnika Delo (izdajatelj Delo, d. d.) in traja od 29. decembra 2012 do 10.
januarja 2013. V nagradnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki v
času trajanja nagradnega razpisa pravilno izpolnjeno nagradno križanko,
objavljeno v Sobotni prilogi časopisa Delo 29. decembra 2012 – pošljejo
v ovojnici na naslov izdajatelja s pripisom Nagradna križanka. Naslov za
pošiljanje rešitve je Delo, d. d., Marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
Organizator bo podelil 3 nagrade:
1. nagrada: nakit v vrednosti 500 EUR*
2. nagrada: nakit v vrednosti 300 EUR*
3. nagrada: nakit v vrednosti 200 EUR*
*Cena je z 20% DDV.
Vse pravilno izpolnjene dopisnice oziroma pravilna gesla, prispela na
naslov izdajatelja do 10. januarja 2013, se bodo uvrstila v nagradno
žrebanje, ki bo v prostorih Dela, d. d., v marketingu.
Nagrade niso zamenljive za gotovino in niso prenosljive na drugo osebo.
Nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obveščeni po pošti.
Organizator posreduje seznam nagrajencev podjetju Zlatarna Celje, d. d.,
za namen izročitve nagrad.
II. Definicije pojmov
VII. Plačilo davkov
Organizator nagradnega razpisa je časopis Delo, ki ga izdaja podjetje
Delo, d. d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana.
1. Vrednosti nagrad so v bruto znesku, od katerega podjetje Zlatarna Celje,
d. d., kot soorganizator obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu
in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o
davčnem postopku. Zlatarna Celje, d. d., ob koncu dohodninskega leta
prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske
napovedi za leto 2013.
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo
gredo v breme nagrajenca.
2. Nagrajenec je dolžan pred izročitvijo nagrade organizatorju predložiti
potrdilo o svoji davčni številki. Predložitev potrdila je pogoj za izročitev
nagrade. Organizator posreduje te podatke podjetju Zlatarna Celje, d. d.
3. Če nagrajenec v 30 dneh po objavi rezultata žrebanja ne predloži
davčne številke, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve
nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima
do nagrajenca na podlagi teh pravil in nagradnega razpisa (javne obljube
nagrade). V tem primeru se nagrada ne podeli.
4. Najkasneje osmi dan po prejemu potrdila o davčni številki bo podjetje
Zlatarna Celje, d. d., nagrajence obvestilo o prejemu nagrad in plačilu
pripadajoče akontacije dohodnine ter nagrade tudi izročilo oz. poslalo po
pošti vsem nagrajencem.
Pravila nagradnega razpisa (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke
in pogoje, pod katerimi udeleženec sodeluje v nagradnem razpisu Velika
novoletna nagradna križanka časopisa Delo. Veljavna pravila in pogoji
sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.delo.si ter dostopni na
sedežu podjetja Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, v uredništvu Dela.
Udeleženec nagradnega razpisa Velika novoletna nagradna križanka
časopisa Delo je lahko fizična oseba, ki se strinja s temi pravili. V
nagradnem razpisu ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri
organizatorju nagradnega razpisa. Enako velja tudi za njihove ožje
družinske člane. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije.
III. Sodelovanje v nagradnem razpisu
1. V nagradnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki v času trajanja
nagradnega razpisa pravilno izpolnjeno nagradno križanko, objavljeno
v Sobotni prilogi časopisa Delo 29. decembra 2012 – pošljejo v ovojnici
na naslov izdajatelja s pripisom Nagradna križanka. Naslov za pošiljanje
rešitve je Delo, d. d., Marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
2. Udeleženec v nagradnem razpisu s pravilno izpolnjenim geslom lahko
prejme le eno nagrado.
3. V nagradnem razpisu ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene
pri organizatorju nagradnega razpisa. Enako velja tudi za njihove ožje
družinske člane. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije.
IV. Postopek oddaje pravilne rešitve
1. Udeleženec lahko v času trajanja nagradnega razpisa pošlje pravilno
izpolnjeno nagradno križanko, objavljeno v časopisu Delo 29. decembra
2012, po pošti v pismu na naslov Delo, d. d., Marketing, Dunajska 5,
1509 Ljubljana, s pripisom: Nagradna križanka. Vse prejete ovojnice
z nepravilno izpolnjenimi križankami ali brez pripisa se izločijo iz
nagradnega žrebanja.
2. Pošiljatelj gesla mora na dopisnici oziroma v pismu poslati naslednje
podatke: ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, številka telefona
(GSM ali stacionarni) in e-naslov, če ga imajo. Za mladoletne pošiljatelje
izpolnijo podatke starši ali skrbnik.
V. Nagradno žrebanje
1. Nagradno žrebanje bo v petek, 11. januarja 2013, ob 11. uri v prostorih
Dela, d. d., v marketingu.
2. Nagradno žrebanje poteka med pravočasno prispelimi, pravilno
poslanimi pravilnimi rešitvami nagradnega razpisa.
3. Vsak udeleženec je lahko izžreban le enkrat. Če je kdo izžreban dvakrat,
se poznejša nagrada ne podeli, nagradno žrebanje te nagrade pa se
ponovi.
4. Nagradno žrebanje poteka v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo
imenuje organizator razpisa. Če v komisiji nastane spor glede posamezne
odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.
5. Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se
hranita v marketingu Dela.
6. Rezultati žrebanja bodo objavljeni v časopisu Delo 11. januarja 2013 in
na spletni strani www.delo.si. Vsi nagrajenci bodo o tem obveščeni po
pošti v tednu dni po žrebanju.
7. Odločitev organizatorja nagradnega razpisa o vseh vprašanjih v zvezi z
nagradnim razpisom in pravili nagradnega razpisa je dokončna in velja za
vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči.
Ljubljana, 12. decembra 2013
VIII. Zasebnost in varstvo podatkov
1. S sodelovanjem v nagradnem razpisu udeleženec dovoli organizatorju,
da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime in priimek, naslov, poštna
številka in pošta, objavijo na spletni strani www.delo.si ter v časopisu
Delo ter da se posredujejo soorganizatorju podjetju Zlatarna Celje, d. d.,
za izvedbo izročitve nagrad.
2. Hkrati udeleženec s sodelovanjem v nagradnem razpisu dovoljuje
organizatorju uporabo njegovih podatkov. Osebni podatki udeležencev
se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec dovoljuje,
da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter
jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo
preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb,
oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke organizatorja in partnerskih
podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje
ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani
in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu
potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98-78/11).
3. Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev
in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen,
fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem
dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem.
IX. Pritožbe
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem
roku in o tem obvestil udeleženca.
X. Spremembe pravil in pogojev
1. Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali
komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.
2. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa
obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.delo.si.