ZBORZBIRK - ZRC SAZU

Standardni projekt
Kulturna dediščina v zbirkah med
Alpami in Krasom
Progetto standard
L’eredità culturale nelle collezioni
fra Alpi e Carso
ZBORZBIRK
Projekt sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 20072013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai
fondi nazionali.
Vabimo vas na predstavitev publikacije »Fiabe
resiane / Rezijanske pravljice / Pravice po
rozajanskin« in na odprtje informacijske
točke, ki bo v soboto, 28. marca 2015,
ob 11. uri v prostorih Muzeja rezijanskih ljudi
v Bili (via Prato, 61 Rezija).
Siete invitati alla presentazione della
pubblicazione »Fiabe resiane / Rezijanske
pravljice / Pravice po rozajanskin« e all'apertura
dell'nfo point che avrà luogo sabato 28 marzo
2015 alle ore 11.00 presso la sede del Museo
della gente della val Resia a San Giorgio (via
Prato, 61 Resia).
Uvodni pozdrav:
-
Luigia Negro, predsednica društva Muzej
rezijanskih ljudi
Bruna Dorbolò, predsednica Inštituta za
slovensko kulturo
Predstavitev projekta ZBORZBIRK:
-
Špela Ledinek Lozej, vodja projekta,
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici
Predstavitev publikacije »Fiabe resiane /
Rezijanske pravljice / Pravice po rozajanskin«
-
Roberto Dapit, Univerza v Vidmu
Ogled zbirk na Solbici.
Prosimo, da udeležbo potrdite na elektronski
naslov: [email protected]
Bruna Dorbolò,
predsednica ISK / presidente ISK
Luigia Negro,
Predsednica društva Muzej rezijanskih ljudi /
presidente Associazione culturale Museo della
Gente della Val Resia
Saluti:
-
Luigia Negro, presidente Associazione culturale
Museo della Gente della Val Resia
Bruna Dorbolò, presidente ISK- Istituto per la
cultura slovena
Presentazione del progetto ZBORZBIRK
Špela Ledinek Lozej, project manager,
Sede distaccata di ZRC SAZU a Nova Gorica
Presentazione della pubblicazione »Fiabe resiane
/ Rezijanske pravljice / Pravice po rozajanskin«
- Roberto Dapit, Università degli Studi di Udine
Visita alle raccolte museali a Stolvizza.
Vi preghiamo cortesemente di confermare la
partecipazione all’indirizzo e-mail: [email protected]