zbornik - Fakulteta za arhitekturo

ZBORNIK FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 2012
2013 YEARBOOK
ZBORNIK FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 2012
2013 YEARBOOK
SPLOŠNI PODATKI GENERAL INFO
8
SEMINARJI DESIGN STUDIOS
116
128
10
SEMINAR AŽMAN STUDIO
16
SEMINAR BEGOVIĆ STUDIO
22
SEMINAR BLENKUŠ STUDIO
24
SEMINAR ČERPES STUDIO
28
SEMINAR DEŠMAN STUDIO
34
SEMINAR DEU STUDIO
36
SEMINAR ETTLINGER STUDIO
38
SEMINAR FIKFAK STUDIO
44
SEMINAR FLORIJANČIČ STUDIO
50
SEMINAR GABRIJELČIČ STUDIO
54
SEMINAR GLAŽAR STUDIO
60
SEMINAR IFKO STUDIO
64
SEMINAR JEZA STUDIO
66
SEMINAR KOBE STUDIO
72
SEMINAR KOŽELJ STUDIO
78
SEMINAR KRUŠEC STUDIO
84
SEMINAR NOVLJAN STUDIO
86
SEMINAR PEROVIĆ STUDIO
92
SEMINAR SADAR STUDIO
98
SEMINAR VODOPIVEC STUDIO
104
SEMINAR ZBAŠNIK-SENEGAČNIK STUDIO
108
SEMINAR ZOREC STUDIO
114
SEMINAR ZUPANČIČ STUDIO
DIPLOMA DIPLOMA
118
DIPLOMA MOJCA GABRIČ
120
DIPLOMA SINAN MIHELČIČ
122
DIPLOMA PETER PLANTAN
124
DIPLOMA ŽIGA ROŠER
126
DIPLOMA MATEVŽ ZALAR
KOLOFON COLOPHON
KAZALO CONTENTS
7
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF ARCHITECTURE
Address: Zoisova cesta 12, SI-1000 Ljubljana, P.O.B. 154, Slovenia
Website: www.fa.uni-lj.si
E-mail: [email protected], [email protected]
Telephone: +386 (0) 1 426 43 19
The Faculty of Architecture offers the following study programmes:
LONG-CYCLE MASTER’S STUDY PROGRAMME (SECOND-CYCLE) IN ARCHITECTURE
Duration of studies: 5 years (10 semesters)
Number of credits (ECTS): 300
Professional title: magister inženir arhitekture or magistrica inženirka arhitekture (master engineer in architecture)
FIRST-CYCLE UNIVERSITY STUDY PROGRAMME IN URBANISM
Duration of studies: 3 years (6 semesters)
Number of credits (ECTS): 180
Professional title: diplomirani inženir arhitekt urbanist (UN) or diplomirana inženirka arhitektka urbanistka (UN)
(university graduate engineer in architecture and urban design)
SECOND-CYCLE MASTER’S STUDY PROGRAMME IN URBANISM
Duration of studies: 2 years (4 semesters)
Number of credits (ECTS): 120
Professional title: magister inženir arhitekt urbanist or magistrica inženirka arhitektka urbanistka
(master engineer in architecture and urban design)
DOCTORAL STUDY PROGRAMME IN ARCHITECTURE
Duration of studies: 3 years (6 semesters)
Number of credits (ECTS): 180
Scientific title: doktor znanosti or doktorica znanosti (Doctor of Science)
The Faculty of Architecture is member of:
European Association for Architectural Education
Association Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture
International Research School, Design and Decision Support Systems
The education of architects in the Long-cycle Master’s Study Programme at the Faculty of Architecture of the University
of Ljubljana is in compliance with Article 46 of the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications. The professional title magister inženir arhitekture is listed in Annex V (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm#annexes).
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Naslov: Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana, p. p. 154, Slovenija
Spletna stran: www.fa.uni-lj.si
E-pošta: [email protected], [email protected]
Telefon: +386 (0)1 426 43 19
Fakulteta za arhitekturo izvaja naslednje študijske programe:
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA
Trajanje študija: 5 let (10 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 300
Strokovni naziv: magister inženir arhitekture oz. magistrica inženirka arhitekture
PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM URBANIZEM
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naziv: diplomirani inženir arhitekt urbanist (UN) oz. diplomirana inženirka arhitektka urbanistka (UN)
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM URBANIZEM
Trajanje študija: 2 leti (4 semestri)
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Strokovni naziv: magister inženir arhitekt urbanist oz. magistrica inženirka arhitektka urbanistka
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Znanstveni naziv: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Fakulteta za arhitekturo je članica:
European Association for Architectural Education
Association Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture
International Research School, Design and Decision Support Systems
Izobraževanje arhitektov na enovitem magistrskem študijskem programu na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani je v skladu s 46. členom evropske Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Strokovni naslov magister
inženir arhitekture je naveden v prilogi V (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm#annexes).
DESIGN STUDIOS
The seminar or design studio and today the course of Composition and Design, is still
the central part of the study programme at the Faculty of Architecture in Ljubljana. In
it a wealth of forms, work and teaching methods is evolved during the everyday direct
contact between the student and the teacher. Annual exhibitions of seminar works
mean public confrontation and competition. They stimulate both the teachers and the
students and raise the quality of work at the school. Following the example of predecessors, Plečnik, Vurnik, Ravnikar and Mihevc, contemporary seminars are held by widely recognised architects and teachers with publicly, even internationally recognised
realisations. Each one of them represents a »school within a school«, with a specific
relationship to the profession and professional subject matter. From the wide range of
seminars available, the students can select a study environment close to their professional, ethical and personal orientation. The seminar is a place of fusion of technical and
social theoretical knowledge and professional skills, which culminate in project solutions that are not only a mechanical composition of parts, but rather they reach into the
domain of artistic creation and spatial poetics. In comparison with the former study
programme, where the students' first encounter with the seminar and the notion of
composition was no earlier than in the third year, today the seminar is offered from the
first year onwards. Undoubtedly, this is an important shift resulting in a maximised creativity, artistic sensitivity and ethical awareness of our graduates. Due to the once too
diversified themes, the programme of the seminars today is rounded in substance and
takes due notice to the level of difficulty of the study tasks. Each year, the students take
part in at least one of the organised urban and architectural workshops, where they are
faced with concrete physical and social environments and problems. As a result, they
become aware that a well organised and globally encouraging space is an important
economic category. At the same time, they realise that the design of the atmosphere
or of die Stimmung is one of the essential roles of the architect. In his Harvard lecture
on Musical Semantics, the famous American composer, pianist and conductor Leonard
Bernstein said that music, as an art, is capable of producing a significant expressive
power, but that people also have the ability to respond to it in the way that the artist
expects us to. Music conveys its message through metaphors, through metaphorical
language. It expresses a sentiment of something beyond the real and tangible. Much
like in poetry, the metaphor is the source of its expressive strength. In music, the metaphor, as Bernstein sums up after Kant, is »das Ding an sich«, the thing in itself, a reality outside our conscious reality, an extra-conscious existence. The metaphor helps us
to come closest to the truth. A metaphor has the hardest task of naming something
that otherwise could not be named, the feeling of a person's inner world. To sum up,
the role of architecture as an art is the translation of the metaphorical, intangible world to the real, but also poetic world of forms.
Prof. Peter Gabrijelčič, MSc,
Dean of the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana
8
SEMINARJI
Seminar ali atelje, včasih imenovan tudi studio, danes pa predmet Kompozicija in projektiranje, je še vedno osrednji del študijskega programa Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. V njem se ob vsakodnevnem neposrednem stiku med študentom in profesorjem
razvija bogastvo oblik ter metod dela in poučevanja. Vsakoletne razstave seminarskih
del pomenijo javno soočenje in konkurenco. Tako stimulirajo pedagoge in študente ter
dvigajo kakovost dela na šoli. Po vzoru predhodnikov, Plečnika, Vurnika, Ravnikarja in
Mihevca, so tudi nosilci sodobnih seminarjev širše uveljavljeni arhitekti in pedagogi, z
javno, celo mednarodno priznanimi realizacijami. Vsak od njih predstavlja nekakšno
»šolo v šoli«, s specifičnim odnosom do stroke in do strokovne tematike. V bogastvu njihove raznolikosti lahko študenti izberejo študijsko okolje, ki je blizu njihovi strokovni,
etični in osebnostni naravnanosti. Seminar je kraj, kjer se zlivajo tehnična in družboslovna teoretična znanja ter strokovne veščine, in se prepletejo v projektne rešitve, ki
niso zgolj mehanična sestava delov, temveč segajo tudi v polje umetniškega ustvarjanja in prostorske poetike. V primerjavi z nekdanjim študijem, v katerem se je študent
srečal s seminarjem in pojmom kompozicija šele v tretjem letniku, je danes seminar organiziran od prvega letnika dalje. To je nedvomno pomemben vsebinski premik, ki se že
kaže v večji kreativnosti, likovni občutljivosti in etični ozaveščenosti naših diplomantov.
Zaradi nekdaj prevelike različnosti tematik je program seminarjev danes vsebinsko zaokrožen in upošteva rast zahtevnosti študijskih nalog. Študenti se vsako leto udeležijo
vsaj ene od organiziranih urbanistično-arhitekturnih delavnic, kjer se srečajo s konkretnim fizičnim in družbenim okoljem in njegovimi problemi. Ob tem gradijo zavest, da je
dobro organiziran in življenjsko spodbuden prostor pomembna ekonomska kategorija.
Sočasno spoznavajo, da je oblikovanje atmosfere ali »štimunga« ena bistvenih nalog
arhitekta. Znameniti ameriški skladatelj, pianist in dirigent Leonard Bernstein je v svojem predavanju o glasbeni semantiki na Harvardu dejal, da ima glasba, kot umetnost,
veliko ekspresivno moč, a da imamo tudi ljudje sposobnost, da se nanjo odzovemo na
za umetnika pričakovan način. Glasba izraža svoje sporočilo s pomočjo prispodob skozi
metaforični jezik. Izraža občutenja za nekaj, kar se nahaja izza stvarnega in otipljivega.
Ob tem je metafora, podobno kot v poeziji, izvor njene izpovedne moči. Metafora je
v glasbi, kot povzema Bernstein po Kantu, »Ding an sich« ali stvar sama po sebi, kot
realnost zunaj naše zavestne realnosti, nekakšen izvenzavestni obstoj. S pomočjo metafore smo se sposobni najbolj približati resnici. Metafora ima najtežjo nalogo poimenovati nekaj, kar bi se sicer ne dalo imenovati z besedo, torej občutenja človekovega
notranjega sveta. Če nadaljujemo gornje misli, lahko trdimo, da je naloga arhitekture
kot umetnosti prav prevajanje tega metaforičnega, neotipljivega sveta v realni, a hkrati
poetični svet oblik.
prof. mag. Peter Gabrijelčič,
dekan Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani
9
MATO BLATANČIĆ
Prostor – zunanje in
notranje središče, v
katerem se giblje človek
ali več ljudi skupaj.
Chevalier-Gheerbrant,
1969
Space – exterior and
interior area for a
person or a group of
people to move within.
asist. Gašper Kociper
asist. Tomaž Berčič
asist. Andrej Mahovič
izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
SEMINAR AŽMAN STUDIO
Chevalier-Gheerbrant,
1969
10
MATEVŽ BOH
SANDRA BOŠTJANČIČ
Temeljna razvojna stopnja študija arhitekture
je ozaveščanje vizualnih
soodvisnih povezav in
neposrednega dojemanja prostora, ki se v seštevku izražajo v zasnovi
arhitekture bivalnih prostorov za posameznika.
The basic development
stage of architectural
studies is for the students to become aware
of visual co-dependent
connections and direct
perception of space,
which are, in summary, expressed in the
design of housing areas
for the individual.
SANDRA BOŠTJANČIČ
11
LETNIK 1 YEAR
ŽIGA ADAMČIČ
Žiga Adamčič Nika Albreht Zala Avguštin Luka Badalič Marcel Baranja Valentina Barukčić Sandra Boštjančič Kristina Breznik Matevž Boh Alja Erznožnik Urška Kerec
ALJA ERZNOŽNIK
Nuša Katarina Murovec Tina Nered Alja Aleksandra Oblak Manca Pavlič Neja Pavlin Tina Perko Majda Selak Andrej Stegel Klemen Šenk Kaja Štepic Barbara Trunkelj
Sebastjan Altbauer Lea Bolko Anže Čuden Hana Daneu Sašo Leskovar Dominika Lušin Karina Majer Saša Marinko
LETNIK 2 YEAR
SEMINAR AŽMAN STUDIO
BARBARA TRUNKELJ
Kritični razmisleki o oblikovanju prostora sprožajo nova spoznanja in
tudi stanje neugodja
zaradi nasprotij med
željami in možnostmi
pri zasnovi arhitekture ter uveljavljanjem
presenetljivih posegov
na izbranih lokacijah.
Critical reflections on
spatial design lead to
new discoveries and
also cause a state of
discomfort due to the
gap between the desire
and possibilities in
architectural design,
and implementation of
surprising interventions
in selected locations.
KLEMEN ŠENK
ANDREJ STEGEL
NEJA PAVLIN
12
LETNIK 3 YEAR
Tamara Fras Alenka Gašperšič Nika Ivančič Maja Jakša Eva Kalinšek Nina Kobal Tomaž Kuplenik
Gašper Kus Simon Lušin Martin Mušič Matjaž Pekolj Nuša Podobnikar Blaž Rupert Petra Rus Neža Spruk Ema Stanonik Nina Telban Mateja Tomšič Nina Troje
ALENKA GAŠPERŠIČ
Kako odkriti, vnašati in
oblikovati nove elemente arhitekture (stene,
odprtine, stopnišča in
drugo), jih raziskovati in
iskati njihove povezave pri načrtovanju
prostorov in stavb?
How to find, introduce and design new
architectural elements
(walls, openings,
staircases and others);
how to study and
pursue new connections in the design of
spaces and buildings?
EVA KALINŠEK
NUŠA PODOBNIKAR
13
Tadej Podakar
Davor Pavlovič
Ustroj arhitekturnega
dela z razporeditvijo in
medsebojnimi odnosi
med glavnimi elementi,
sestavinami umetniškega dela, je zaključni izraz
ustvarjalnega dejanja.
Mato Blatančić
The structure of the
architectural work
– with the layout
and mutual relations
between the main
elements, i.e. components of an art work – is
the final expression of
a creative activity.
1. IN 3. NAGRADA
Mednarodi študentski natečaj
NATEČAJ ISOVER COMPETITION
1. NAGRADA NA MEDNARODNI RAVNI TER 1. NAGRADA NA NACIONALNI RAVNI: MATO BLATANČIĆ
3. NAGRADA NA NACIONALNI RAVNI: DAVOR PAVLOVIČ IN TADEJ PODAKAR
14
Kristi Marinič
Tadej Podakar
Veronika Podgrajšek
Mateja Tomišič
The urban field which
is in direct contact with
the water surface is
the edge, the dividing
line, and an exceptional
location due to the
contact of two spatial
elements: surface (land)
and water areas.
15
DELAVNICA OBALNE PREOBRAZBE WORKSHOP
Manca Žugič
Ana Vidrih
Urbano polje v neposrednem stiku z vodno
površino je rob in hkrati
ločnica ter izjemna
lokacija zaradi stika
dveh prostorskih prvin:
kopnega in vodnih
površin.
doc. Saša Begović
3LHD arhitekti
Fakulteta za arhitekturu, Univerza v Splitu
SEMINAR BEGOVIĆ STUDIO
16
Danica Sretenović
Na lokaciji je že na prvi
pogled očitno pomanjkanje organiziranega
javnega prostora, ki bi
vzpostavil prostorsko in
programsko hierarhijo
tega območja. Dve
obstoječi povezani
točki smo obravnavali
geometrično in tudi
programsko ter ob tem
poskušali odgovoriti na
več vprašanj, izpostavljenih v izhodišču.
POLJANE
Monika Tominšek
POLJANE MED
DVEMA SKRAJNOSTMA
POLJANE BETWEEN
TWO EXTREMES
17
FINALIST
IS ARCH Award competition, Barcelona 2013
The primary perception of the location
demonstrates a lack
of an organized public
space that could establish both spatial and
programmatic hierarchy
in the area. Two existing
connecting spots were
treated in a geometrically and programmatically different manner,
thus addressing the
problems that were
identified initially.
Sara Ana Vrtovec
Poseg sledi geometriji
okolja. Dvorane, odmaknjene od obstoječega objekta Partizan,
pred osrednjo stavbo
tvorijo trg, ki povezuje strehe, pritličje in
vhodni prostor. Športni
park oživlja izgubljeno
povezavo med Rudnikom, Trnovim in
središčem Ljubljane.
Laura Mercina
TRNOVO
ŠPORTNI CENTER
PARTIZAN
PARTIZAN SPORTS
CENTRE
ZELENJE, KI GA IZGUBIMO Z ZIDAVO, NADOMESTIMO NA STREHAH.
4
6
3
?
5
V NIZKI GRADNJI, BI VISOKA ŠPORTNA DVORANA PREKINILA POGLEDE IN METALA SENCE, HKRATI PA NADVLADALA VSE OSTALE OBJEKTE, ZATO VOLUMNE OBLIKUJEMO ČIM NIŽJE.
7
1
14
9
VIŠINO, KI JE POTREBNA ZA ŠPORTNI PROGRAM PRIDOBIMO Z VKOPANJEM VOLUMNOV.
8
2
11
KER SO STREHE VOLUMNOV PODALJŠEK TERENA, SE MED IN NA VOLUMNIH ODVIJA SEKUNDARNI PROGRAM ( SPREHAJAIŠČE, OTROŠKA IGRIŠČA... )
10
SEMINAR BEGOVIĆ STUDIO
DODATEN OBJEKT NA JUŽNEM DELU LOKACIJE VSEBUJE STANOVANJSKI PROGRAM, KI SE ODPIRA NA JUG IN JAVNI PROGRAM V PRITLIČJU, KI GA NAPAJA ŠPORTNI PARK.
12
13
1
0
10
5
20
18
The intervention follows
the surrounding geometries. Distanced from
the existing structure
of Partizan, the halls
create a square in front
of the main building,
connecting the rooftops,
the ground level and
the entrance level. The
sports park revives
the lost connection
between Rudnik, Trnovo
and Ljubljana center.
Uroš Kogoj
Večnamenski objekt je
zasnovan kot javni prostor na različnih ravneh.
Zaradi preprostega in
prilagodljivega tlorisa
je objekt primeren za
izvedbo predavanj,
delavnic, srečanj lokalne
skupnosti in za tržnico
na prostem za prodajo
zelenjave s Krakovskih
vrtov. Zasnovana je
tudi mostna povezava z Eipprovo ulico.
UNDER ONE ROOF
The multi-purpose
building is designed as
a public space on different levels. Its simple,
flexible layout can be
used to host lectures,
workshops, community
meetings and an open
air marketplace to sell
the produce from the
Krakovo Gardens. A
bridge connection with
the Eipprova street
is also designed.
19
KRAKOVO
Mohor Kordež
POD ENO STREHO
Janž Omerzu
Glavna naloga projekta je bila razširitev
Fakultete za arhitekturo
v Ljubljani. Predlagane
razširitve so programske
(krajinske in oblikovne) in tudi prostorske
– za umestitev novih
programov so bile izbrane štiri lokacije.
Gregor Bucik
KRAKOVO
KAMPUS KRAKOVO
KRAKOVO CAMPUS
The main idea of the
project was the extension of the Faculty of Architecture in Ljubljana.
The extensions were
proposed both in the
programmatic (landscape and design) and
spatial sense – four locations were chosen for
the new programmes.
1
4
3
SEMINAR BEGOVIĆ STUDIO
2
1 večnamenska dvorana
2 kavarna
3 prostor za delo seminarjev
4 zunanji vrt
20
Katja Martinčič
Barje, območje poselitve
na obrobju mesta, je
že vrsto let zapostavljeno – črnih gradenj
in neustrezne rabe tal
namreč ne nadzoruje nihče. Življenje je
prilagojeno prostorskih
zmožnostim in željam
posameznikov ter vključuje dejavnosti, kot so
vrtnarjenje in vrtičkarstvo, oddajanje sob in
tudi zbiranje odpadkov
za dodatni zaslužek.
servisni dovozi
servisi
skate park
skupne površine/trg
senčna zasaditev
zunanje pokrite površine
predelava manjših kosov
pokrita tržnica
odkrita tržnica
senčna zasaditev
P
nadaljevanje stanovanjske
cone
prireditveni prostor
CITY ON THE EDGE
drevored
recikliranje
senčna zasaditev
Barje, a marginal
built-up area, has been
neglected for many
years – nobody controls
the illegal construction or improper land
use. Living is adapted
to spatial capacities,
individual wishes, involving activities such as
gardening, room rental,
and collection of scrap
material, as a source
of additional income.
P
uprava
pošta
cvetličarna
frizer
trgovina
nadaljevanje predelovalne
cone
kavarna
zasaditev
restavracija
živica
shramba za tržnico
servisi bencinske črpalke
mladinski center
21
tipičen prerez objektov
BARJE
Maša Matoša
MESTO NA ROBU
doc. dr. Matej Blenkuš
SEMINAR BLENKUŠ STUDIO
22
LETNIK 1 YEAR
Zelimkhan Suleymanov
KARIN BULOVIČ
AhmedFetahu
Študentje so zasnovali
stanovanjsko sosesko
za skupino dvanajstih
naročnikov. Uporabljena so bila skupna oblikovna in konstrukcijska
načela. Gradnja je ekonomična in preprosta.
Luka Čalasan Dorn
Sabina Černič
TIM CESTNIK
Matej Cotič
Sebastjan Cvelbar
SEBASTJAN CVELBAR
Petra Colarič
The students designed
a residential neighbourhood for a group of
twelve clients. Common
design and construction
principles were used.
The construction is
economical and simple.
Laura Dovč
RESIDENTIAL
NEIGHBOURHOOD
»POD ROŽNIKOM«
23
Marko Brvar Karin Bulovič
Barbara Butara Tim Cestnik
STANOVANJSKA
SOSESKA POD
ROŽNIKOM
doc. dr. Ilka Čerpes
asist. Aleksander Vujović
Nejc Černigoj
SEMINAR ČERPES STUDIO
24
Damjana Kenda
Mateja Mele
Za osredinjenje danes
razpršenega primestnega naselja Brezovica
smo razvili dva scenarija. V policentričnem
scenariju predvidevamo
vzpostavitev omrežja lokalnih središč z
različnimi vsebinami.
Linearni scenarij pa
predvideva zgostitev
pozidave in programov v
koridor ob Tržaški cesti.
Vita Ilešič
Ana Jaušovec
Jan Kalšek
For the design of the
centre of the now
dispersed suburban
settlement of Brezovica
two scenarios were
developed. The polycentric scenario proposes
the establishment of a
network of local centres
with different contents.
The linear scenario
assumes the densification of development
and programmes
into a corridor along
the Tržaška street.
Tamara Glavnik
Maja Hrastar
TAMARA GLAVNIK
25
DELAVNICA BREZOVICA WORKSHOP
Anja Šuštar
DAMJANA KENDA
Matej Košmerl
Matic Kocjan
Matic Bizjak
DELAVNICA ŽIRI WORKSHOP
SEMINAR ČERPES STUDIO
Tema delavnice je
bila dolgoročna vizija
središča Žirov. Predvideli
smo preusmeritev prometa na obvoznico in
ureditev nove vpadnice
ob osrednjem trgu, ki
bi povezovala različne
razvojne intervencije:
poslovno-trgovski hibrid
z garažno hišo, hotel
z javnim programom,
stanovanja z medgeneracijskim središčem,
galerijo in info točko.
The topic of the workshop was a long-term
vision of the centre
of Žiri. We proposed
the diversion route of
transport to the bypass and the development of a new radial
road along the central
square connecting the
different development
interventions: a business and commercial
hybrid with a car park,
a hotel with public
programme, apartments with an
intergenerational
centre, a gallery
and an info point.
26
Anže Grubelnik
Eva Košan
Lafayette je mesto v
Louisiani na jugu ZDA.
Z natečajem so iskali
ideje za razvoj mestnega
središča. V prvonagrajeni rešitvi smo predlagali
zgostitev urbanega
tkiva z meandrastimi
strukturami, umirjanje prometa, ureditev
zelenih površin in novih
javnih prostorov.
IMAGINE DOWNTOWN
LAFAYETTE
27
1. NAGRADA
Mednarodni idejni
urbanistični natečaj
Matic Bizjak
Matic Kocjan
Matej Košmerl
Lafayette is a city in
the state of Louisiana,
USA. The task of the
competition was to find
preliminary concepts
for the development of
the city centre. In the
winning solution we
proposed a densification of the urban tissue
with meandering structures, traffic-calming
measures, development of green areas
and new public areas.
NATEČAJ LAFAYETTE COMPETITION
Maja Smonkar
IMAGINE DOWNTOWN
LAFAYETTE
doc. Mihael Dešman
Vlatka Ljubanović
Delavnica Les v sodelovanju z: Marko Štirn, Damahaus
SEMINAR DEŠMAN STUDIO
MARISA GRNJAK
28
DOMEN GJERGEK
Marisa Grnjak
Zasnova preproste stanovanjske hiše za umetnika Isamo Noguchija
v Rožni dolini v Ljubljani
sledi danostim lokacije.
Hiša je dovolj odprta za
naval navdiha iz okolice,
obenem pa dovolj
zaprta, da omogoča
neovirano gibanje v hiši.
Gaja Golob
Ines Galun
Nico Gamboc
Staša Gašić
Domen Gjergek
DAVID GROLEGER
Veronika Fojkar
The design of the
simple residential
building for the artist
Isamu Noguchi in Rožna
dolina in Ljubljana
follows the features
of the location. The
house is open enough
to draw inspiration
from the surroundings,
and closed enough to
allow free movement
around the house.
Urška Gregorič
RESIDENTIAL BUILDING
29
LETNIK 1 YEAR
David Groleger
STANOVANJSKA HIŠA
Naloga je bila zasnovati
študentski kondominij
za 16 študentov arhitekture na Trnovem v Ljubljani, natančneje med
Karunovo, Trnovsko in
Vogelno ulico. Z lokacije
je lepo vidna Trnovska
cerkev, jugovzhodno
se razprostirajo visoki
trnovski bloki, nasproti
pa stoji Plečnikova hiša
Nina Počervina
Sergeja Polutnik
Matjaž Škrinjar
ANA ORLIČ IN ŽENJA MAHER
STUDENT HALL OF
RESIDENCE ON
KARUNOVA STREET
The task was to design
a condominium for
16 students of architecture at Trnovo in
Ljubljana, i.e. between
the Karunova, Trnovska
in Vogelna streets. The
site offers a good view
of the Trnovo Church,
while high Trnovo
apartment blocks rise
to the southeast and
Plečnik’s house in situated in front of the site.
NINA POČERVINA
Nejc Luznar
Urh Grošelj
SEMINAR DEŠMAN STUDIO
Ženja Maher
Maša Malgaj
Ana Orlič
LETNIK 2 YEAR
ŠTUDENTSKI DOM
NA KARUNOVI ULICI
NEJC LUZNAR
30
ČETRTNI
CENTER TRNOVO
Luka Čotar
The design of the
student condominium
recognises the qualities of the location.
The combination of the
desire to preserve the
identity of the area and
the way of development
is reflected in the design
of the sunken building.
Between the street, the
building and the inhabitants is created a public
connecting space.
ROK SOJER IN LUKA ČOTAR
Četrtni center obsega
večnamensko dvorano
in v pritličju knjižnico s
prostorom za učenje. V
nadstropju so kavarna,
pisarne in dve manjši
predavalnici. Pod objektom je urejena garaža.
Del centra je tudi
zunanja tribuna, kjer
se odvijajo poletni
dogodki na prostem
pred KUD-om.
TRNOVO
DISTRICT CENTRE
The district centre
consists of a multi-purpose hall and a library
with study areas on
the ground floor. One
floor higher, there are
a coffee shop, offices
and two small lecture
rooms. A car park is
organised in front of
the building. Part of
the centre is also an
outdoor raised platform
for outdoor summer
events in front of the
KUD cultural centre.
31
LETNIK 3 YEAR
Nataša Kocjančič
Barbara Sinčič
Zasnova študentskega
kondominija upošteva
kvalitete lokacije.
Kombinacija želje po
ohranitvi identitete
območja, vključno z
načinom pozidave, se
zrcali v zasnovi vkopanega objekta. Tako se
ustvarja javen povezovalni prostor med ulico,
stavbo in prebivalci.
Rok Sojer
NATAŠA KOCJANČIČ IN BARBARA SINČIČ
Ureditev vzdolž Karunove ulice povezuje že
obstoječe programe, jih
nadgradi in med seboj
poveže. S tem zagotovi
vsebine, ki v prostoru
primanjkujejo in delujejo kohezivno v prostorskem in tudi socialnem
smislu. Predvideni
programi študentskega
doma, galerije, trga in
dvorane – gledališča
so navezani na KUD
Franceta Prešerna.
Katja Šivec
Rok Škrjanec
KATJA ŠIVEC IN ROK ŠKRJANEC
Domen Požlep
LETNIK 4 YEAR
UREDITEV OBMOČJA
KARUNOVE ULICE
V TRNOVEM
DEVELOPMENT OF THE
KARUNOVA STREET
AREA IN TRNOVO
SEMINAR DEŠMAN STUDIO
The development
along the Karunova
street connects and
upgrades the existing programmes. It
provides the contents
missing in the area and
has a cohesive function, both spatially and
socially. The proposed
programmes of the student hall of residence,
gallery, square and
hall (theatre) are tied
to the cultural centre
KUD France Prešeren.
32
Rok Sojer
Maša Malgaj
Marisa Grnjak
David Groleger
DAVID GROLEGER
Ines Galun
The project, developed
in collaboration with
company Damahaus
Prestige, tackles the
problem of garden tool
storage; the garden
cabinet is a useful
garden accessory of a
contemporary family
house. The choice of the
right form, i.e. between
a cabinet and a shed, is
the challenge that inspires the end products.
Nejc Luznar
WORKSHOP: WOOD
– GARDEN CABINET
ROK ŠKRJANEC
33
DELAVNICA LES WORKSHOP
INES GALUN, MARISA GRNJAK, NEJC LUZNAR, MAŠA MALGAJ, ROK SOJER
Projekt, ki je nastal v
sodelovanju s podjetjem
Damahaus Prestige, rešuje problem shranjevanja vrtnega orodja in je
uporaben vrtni dodatek
sodobne družinske hiše.
Izbira prave linije, med
omaro in uto, je pravi
izziv, ki navdihuje raznolikost končnih izdelkov.
Rok Škrjanec
DELAVNICA LES –
VRTNA OMARA
izr. prof.dr. Živa Deu
v sodelovanju z: Dr. Janez Bogataj
SEMINAR DEU STUDIO
34
Dea Gombač
Dominik Košak
Staro jedro naselja
Ročinj, ki se je razvilo na desnem bregu
spodnjega toka reke
Soče, sestavljajo strnjene kamnite kmečke
domačije, zaznamovane
z elementi skozi čas
oblikovane identitetne
arhitekture. Med njimi
je tudi domačija, za
katero je bil v okviru
delavnice pri predmetu
Prenova in konservatorstvo izdelan predlog
celovite prenove.
HOMESTEAD
RENOVATION IN
ROČINJ
The old town centre
of Ročinj, situated on
the right bank of the
Lower Soča River, is a
nucleated settlement
of stone-built homesteads, characterised
by elements of placeidentity architecture
that evolved over time.
During the workshop, as part of the
Architectural Renewal
and Conservation
course, a proposal
of a comprehensive
renovation has been
put forward for one
particular homestead.
35
DELAVNICA ROČINJ WORKSHOP
Miha Munda
PRENOVA DOMAČIJE
V VASI ROČINJ
doc. dr. Or Ettlinger
Lovrenc Košenina
v sodelovanju z: doc. dr. Iztok Lebar Bajec in asist. mag. Ciril Bohak
SEMINAR ETTLINGER STUDIO
36
The task was to plan
and design an architectural video game.
The games had to
transcend the buildings
that are being built or
altered, the notion of
architecture had to be
expanded – from the
notion of a »house« to
everything that defines
our environment.
The brief was to define
and create a complete visual space.
INCUBO: MATEJ ŠKRJANEC, MILAN MIHAJLOVSKI, OSKAR KOŠČAK, PRIMOŽ BARUT
37
ARHITEKTURNE VIDEO IGRE ARCHITECTURAL VIDEO GAMES
Naloga je bila nastaviti
in projektirati arhitekturno videoigro. Igre
so morale preseči
stavbe, ki se jih gradi
ali spreminja, pojem
arhitektura je bilo
treba razširiti iz »hiša«,
in to v vse kar določa
prostor. Naloga je bila
opredeliti in ustvariti
celotni vidni prostor.
Primož Barut Pia Berčič Sara Biraghi Möllersten Jan Boštjančič Lovro Jelenko Nejc Jurič
Oskar Koščak Milan Mihajlovski Samo Pajk Rute Peixoto Aleksander Polanko Agnieszka Radziszewska Monika Šafářová Matej Škrjanec Ricardo Tomé Julijan Varljen
SECTION MAN: ALEKSANDER POLANKO, LOVRO JELENKO, MONIKA ŠAFÁŘOVÁ
doc. dr. Alenka Fikfak
Janez P. Grom
SEMINAR FIKFAK STUDIO
38
DELAVNICA ČRNOMELJ WORKSHOP
BORIS OMAHEN
Delavnica je bila namenjena presoji in preverbi
urejanja mestnega jedra
Črnomlja s poudarkom
na prometu (povezava
z Majerjem, nov mostni
objekt). Kot posebnost
je bila izpostavljena
lokacija Ajdovo zrno
kot ureditev »mesta
za mlade« z vsem, kar
mladi potrebujejo:
prostori za delo,
srečevanje, hostel ...
URBAN DESIGN AND
ARCHITECTURAL
WORKSHOP FOR THE
REGULATORY AREA
OF THE ČRNOMELJ
URBAN CENTRE
The workshop focused
on the assessment
and verification of the
Črnomelj urban centre
development with an
emphasis on transport
(connection with Majer,
a new bridge construction). Particularly, the
site of Ajdovo zrno has
been addressed as a
»town for youth« with
all the facilities needed:
places for work, meetings, a hostel etc.
MAŠA KUŠAR
39
Rok Božič Gorazd Čater Petra Čertalič
Andrej Demšar Darja Dolenec Matej Fornazarič Maša Kušar Gregor Matijec Jure Mihevc Boris Omahen Mojca Simonič Klemen Škufca Grega Valenčič Nejc Vašl
URBANISTIČNO
ARHITEKTURNA
DELAVNICA ZA
OBMOČJE UREJANJA
MESTNEGA JEDRA
ČRNOMLJA
SEMINAR FIKFAK STUDIO
Aleš Dolenec Darja Dolenec Dani Kaludjerovič Maja Omerzel Tjaša Plavec Tanja Sajovic Ana Simčič Lina Skrinjar Sandra Stare Maša Širca Taja Škraban Katja Traunšek
Tomaž Cirkvenčič Marta Čadež
DELAVNICA BREZOVICA WORKSHOP
URBANISTIČNO ARHITEKTURNA DELAVNICA »OSREDINJENJE
KRAJA BREZOVICA«
Osrednja tema
delavnice je bil razvoj
Brezovice, občinskega
središča, razvijajočega
se ob prometnicah
(regionalna cesta,
avtocesta, železnica) in
ob robu Nature 2000:
ustvarjanje razpoznavnega funkcionalnega
občinskega središča.
URBAN DESIGN AND
ARCHITECTURAL
WORKSHOP »DESIGN
OF THE BREZOVICA
TOWN CENTRE«
The main topic of the
workshop was the
development of the
town of Brezovica, a
central municipal centre
developing along transport corridors (regional
road, motorway, railway) and at the edges
of Natura 2000: design
of a recognisable and
functional municipal
centre.
PROGRAMSKO SAMOZADOSTEN STANOVANJSKI KOMPLEKS
TJAŠA PLAVEC
Namen zasnove je
zapolnitev vrzeli na JZ
lokaciji območja naselja
Brezovica. Glede na
bližino šole, dostopnost
preko cestnega omrežja
in obstoječo stanovanjsko individualno zazidavo je lokacija primerna
za vzpostavitev socialnega središča naselja.
PROGRAMMATICALLY
SELF-SUFFICIENT RESIDENTIAL COMPLEX
40
The purpose of the
concept is to close the
gaps in the SW location
of the Brezovica area.
Owing to the direct
proximity of a school,
good accessibility from
the road network and
the existing individual
residential construction, the location is
suitable for establishment of a social centre
of the settlement.
Maja Omerzel
Tjaša Plavec
Idejna zasnova se
oblikuje na podlagi
urbanističnih značilnosti prostora in vključuje
vzpostavitev trga oz.
vhodne ploščadi in
zamik novega objekta.
Predlagana situacija se v
krajinsko-arhitekturno
zasnovo mehko vpne in
deluje kot celota, z novo
motociklistično avenijo.
RENOVATION AND
EXPANSION OF
THE VRANSKO
MOTORCYCLE
MUSEUM
41
1. NAGRADA
Študentski natečaj FA
The preliminary concept
is based on the urban
setting and it includes
the establishment of a
square or a front door
platform, and a new
location of the new
building. The proposed
situation is softly tied to
the concept of landscape architecture and
functions as a whole,
with a new motorcycle avenue.
NATEČAJ VRANSKO COMPETITION
Sandra Stare
PRENOVA IN ŠIRITEV
MUZEJA MOTOCIKLOV,
VRANSKO
Rok Božič Tomaž Cirkvenčič Marta Čadež Gorazd Čater Petra Čertalič Andrej Demšar Aleš Dolenec Darja Dolenec Matej Fornazarič Dani Kaludjerovič Maša Kušar Gregor Matijec Jure Mihevc
DELAVNICA INŠTALACIJA WORKSHOP
SEMINAR FIKFAK STUDIO
Boris Omahen Maja Omerzel Tomaž Perdan Tjaša Plavec Tanja Sajovic Ana Simčič Mojca Simonič Lina Skrinjar Sandra Stare Maša Širca Taja Škraban Klemen Škufca Katja Traunšek Grega Valenčič Nejc Vašl
PROSTORSKA
INŠTALACIJA – SOBA
ZA SPROSTITEV
Material – beli
plastični lončki; spenjanje posameznih elementov v krivulje; zlaganje
in zvijanje površin v
kompozicijo; izdelava
prostorske kompozicije sobe; finalizacija
kompozicije »sobe za
sprostitev«; oblikovanje
ambienta in posameznih elementov, krogla;
opazovanje strukture.
SPATIAL INSTALLATION
– A LEISURE ROOM
Material – white
plastic cups; clipping of
elements into curves;
stacking and folding of
surfaces into a composition; making a 3D
composition of a room;
completion of the composition of a »leisure
room«; shaping the
ambient and the
individual elements;
globe; observation of
structure.
42
Ana Simčič
Mojca Simonič
Odgovor na natečajno
nalogo je enostavna,
a hkrati razgibana
prostorska forma, v
katero so ujete vrednote
gorskih vojakov. Oblika
je abstrakten odraz
kombinacije motivov:
življenjska pot vojaka
gornika, ki se zaključi
na vrhu gora, zaplet
boja nasprotnikov in
stisk rok v znamenju
ljubezni, prijateljstva in
medsebojne pomoči.
MONUMENT TO
FALLEN SOLDIERS
IN THE SLOVENIAN
MOUNTAINS
The answer to the
design competition is
a simple and dynamic
spatial form, which
captures the values
of alpine soldiers. The
shape is an abstract
reflection of a combination of motives: the
life of an alpine soldier
that comes to an end at
the top of the mountains, battle with the
enemy, and handshake as a sign of love,
friendship and help.
43
NATEČAJ BOHINJSKA BELA COMPETITION
Lina Skrinjar
SPOMENIK PADLIM
VOJAKOM V
SLOVENSKIH GORAH
prof. Miloš Florijančič
doc. Mitja Zorc
Delavnica Krško v sodelovanju z: doc.dr. Matej Blenkuš
SEMINAR FLORIJANČIČ STUDIO
DENIS HITREC
ŽIGA JAGLIČIČ
44
LETNIK 1 YEAR
DENIS HITREC
Namen delavnice je
bil zasnovati zatočišče za branje v
ljubljanskem parku
Tivoli, torej – z uporabo lesenih elementov,
tehnike pletenja in
preučevanja značilnosti
lokacije – oblikovati
intimen prostor za
posameznika, par
ali skupino bralcev.
Zatočišče naj bo
sodoben paviljon in
utelešenje izvornega
poslanstva arhitekture.
THE TIVOLI WEAVE
The purpose of the
workshop was to
design a reading nook
in the Tivoli Park in
Ljubljana, i.e. by using
wooden elements, the
technique of weaving
and by studying the
characteristics of the
location – to design an
intimate space for an
individual, a pair or a
group of readers. The
reading nook should be
a contemporary pavilion
and the embodiment
of the original mission
of architecture.
Gaber Čas Jaka Černe Luka Figar Domagoj Gržanić
Nastja Fingušt Lejla Hafizović Špela Hafner Petra Hertl Denis Hitrec Žiga Jagličić Aleksandar Janevski Nina Jazbec Lucija Jelenko Matic Jontez Darja Josić Lana Jurak
TIVOLSKI ZAPLET
MATIC JONTEZ
LANA JURAK
45
Središče je umeščeno na
podolgovato zemljišče v
starem mestnem jedru.
V nizkem in visokem
pritličju je zasnovan
javni del s klubom,
lekarno, ambulanto in
trgovinami, v nadstropju pa varovana
stanovanja. Zasnova se
vpne v sistem obstoječih poti med vrtovi
in odziva na gabarite
stavb ob mestnem trgu.
Alja Leskovar
Jona Rak Koceli
Žiga Svetlik
ANŽE BRIŠKI, MATIC ČERIN
KRŠKO
INTERGENERATIONAL
CENTRE
Romina Čotar
LETNIK 2 YEAR
MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE KRŠKO
Nina Cikač
Kristina Capuder
Anže Briški
SEMINAR FLORIJANČIČ STUDIO
Matic Čerin
Marija Čermelj
The centre is situated
in an elongated land
plot in the old city
centre. In the lower and
upper ground floors,
the design includes
public areas with a club,
a pharmacy, a clinic
and shops, while the
upper floor consists of
sheltered housing units.
The design is tied to the
system of existing paths
among the gardens
and responds to the
outline of the buildings
along the city square.
46
Zasnova predstavlja
strategijo umeščanja in
oblikovanja sodobnega
delavskega naselja, ki
je socialno, prostorsko
in tehnološko vzdržno
ter odpira razvojne
priložnosti za lokalno in širšo skupnost.
Zasnovani so objekti z
inovativno rabo lokalnih
surovin in predvideno
prihodnjo rabo.
WORKERS SETTLEMENT FOR THE
CONSTRUCTION OF
BLOCK II. AT KRŠKO
NUCLEAR POWER
PLANT
How to place and design
a contemporary workers’ settlement, which is
socially, spatially and
technologically sustainable and offers development opportunities
for the local and wider
communities? Building
types were designed by
proposing an innovative
use of local materials
and expected future use.
TIPOLOGIJA I
PETER BULOVEC, TADEJ DOBRAJC, VID TANCER, MATEVŽ GAZVODA, BALTASAR GRALLA
Pilotna lokacija z
izrazitimi robovi: reka
in obvoznica, most,
železnica. Prostorska
zasnova in tehnologija
gradnje ustrezata tudi
scenariju prihodnje rabe
– tehnološki park. Nova
tržnica pod mostom
stke vez med mestom
in delavskim naseljem.
TYPOLOGY I
Pilot site with distinct
edges: river, by-pass,
bridge, railway. Spatial
design and building
technology correspond
to the future use scenario, i.e. a technology
park. The new market
under the bridge provides a connection between the town and the
worker’s settlement.
47
Matevž Gazvoda Baltasar Gralla Danaja Jovandič Tadej Kavčič Nina Klasinc
David Klobčar Blažka Sevčnikar Vid Tancer Jan Tinunin Miha Toplišek Urška Urh Maja Volk Ambrož Bartol Peter Bulovec Tadej Dobrajc Andrea Hlastec Lea Žlogar
DELAVNICA KRŠKO WORKSHOP
DELAVSKO NASELJE ZA
GRADNJO II. BLOKA
NUKLEARKE KRŠKO
DELAVNICA KRŠKO WORKSHOP
SEMINAR FLORIJANČIČ STUDIO
ANDREA HLASTEC, TADEJ KAVČIČ, NINA KLASINC, DAVID KLOBČAR, JAN TINUNIN, LEA ŽLOGAR
TIPOLOGIJA U
Pilotna lokacija na
robu industrijske cone.
Delavsko naselje,
zasnovano vzdolž dveh
poti, vzpostavi povezavo
med mestnimi predeli.
Atrijski bloki v montažni
leseni gradnji z nizi bivalnih celic in dvovišinskimi skupnimi prostori.
S prilagoditvijo gostote
gradnje se razvije v
stanovanjsko sosesko.
TYPOLOGY U
Pilot site at the edge
of the industrial zone.
Workers’ settlement designed along two roads
establishes a connection between different
parts of the town.
Atrium buildings of
prefabricated wooden
construction with sets
of residential cells and
double-height common
areas. By adjusting the
building density it shall
evolve into a residential neighbourhood.
48
Pilotna lokacija v podaljšku športnega parka ob
reki. Gruče kompaktnih
dvoranskih objektov
z lokalno proizvedenimi konstrukcijskimi
elementi iz papirja.
Transparentna streha
omogoča osvetlitev
celotnega tlorisa in
raznovrstne konfiguracije skupnega bivanja.
Objekte se po uporabi
preprosto razgradi
TYPOLOGY A
Pilot site in the extension of the sports
park along the river.
Groups of compact
hall structures with
local construction elements made of paper.
A transparent roof
enables the lighting of
the entire ground plan
and the heterogeneous
configuration of
community living. After
use, the structures
are simply taken apart.
49
DELAVNICA KRŠKO WORKSHOP
AMBROŽ BARTOL, DANAJA JOVANDIČ, BLAŽKA SEVČNIKAR, MAJA VOLK
International 2013 Piranesi Student's honorable mention
TIPOLOGIJA A
prof.mag. Peter Gabrijelčič
asist.dr. Gregor Čok
doc. Mojca Gregorski
doc. dr. Špela Hudnik
SEMINAR GABRIJELČIČ STUDIO
50
LETNIK 2 YEAR
Miran Alijagič Andreja Ambrožič Arijana Antič Lan Babič Matjaž Bahor Lara Baler Stefani Berginc Eva Birsa
Luka Bis Gregor Blaj Manca Božič Suzana Cvijanović Zina Grbič Marko Lazić Vita Marolt Rok Matoš Kristina Mijatovič Ajda Racman Karmen Slapar Urška Šušteršič
HIŠA V KONTEKSTU
Naloga obravnava
zasnovo manjših arhitekturnih intervencij na
potencialnih lokacijah
znotraj obstoječe
morfološke strukture.
Prikazani so alternativni
modeli revitalizacije
podeželskih naselij
slovenske Istre z
vzpostavitvijo sodobnih oblik dela in
bivanja na domu ter
zasnovi ustreznih
arhitekturnih detajlov v
razmerju staro–novo.
A CONTEXTUALISED
BUILDING
The task was to design
small architectural interventions in potential
locations within the
existing morphological
structure. Alternative
models of revitalisation
of rural areas of the Slovenian Istria are shown,
along with the establishment of contemporary forms of work and
living at home, and the
design of proper architectural details in the
relationship between
the old and the new.
51
Darja Dolenec Matej Fornazarič Dani Kaludjerovič Gregor Matijec Jure Mihevc Boris Omahen Taja Škraban Klemen Škufca Katja Traunšek Grega Valenčič Nejc Vašl
Rok Božič Tomaž Cirkvenčič Marta Čadež Petra Čertalič Andrej Demšar Aleš Dolenec
LETNIK 5 YEAR
SEMINAR GABRIJELČIČ STUDIO
BRV V ČRNOMLJU
ROK BOŽIČ
Brv v starem mestnem
jedru Črnomlja je zasnovana v enotni širini in
poskuša biti čim manj
vpadljiva. Zato ni podprta s stebrom, temveč
je v krivulji obešena na
štiri kable. Vhodni del
brvi označujejo temelji,
ki povezujejo kable in
omogočajo sidranje.
A FOOTBRIDGE
IN čRNOMELJ
The footbridge in
the old city centre of
Črnomelj has a uniform
width, and tries to be
as inconspicuous as
possible. Hence, it is not
supported by a pillar,
but rather it is hung
below four cables and
bent into an arc. The
ends of the footpath
are characterised by
foundations which
connect the cables
and allow anchoring.
52
CHAIR OF URBANISM
(UL FA), COMPETITION
FOR A LOGO DESIGN
The overall design
concept and the design
of the logo to serve
different applications is
simple and intelligible,
as it represents a copy of
the Emona ground plan
grid. It complements
and relies on the existing logo of the Faculty
of Architecture and the
University of Ljubljana.
53
NATEČAJ SIMBOL URBANIZMA COMPETITION
Celostna zasnova in
oblikovanje znaka,
namenjenega različnim
aplikacijam, je preprosta in razumljiva, saj
predstavlja preslikavo
tlorisne mreže antične
Emone. Navezuje se
na že obstoječi znak
Fakultete za arhitekturo
in Univerze v Ljubljani.
1. NAGRADA
Valentin Tribušon Ovsenik
UL FA KATEDRA ZA
URBANIZEM, NATEČAJ
ZA OBLIKOVANJE
ZNAKA
Izr.prof.mag.Tadej Glažar
asist. Vid De Gleria
Primož Kastelic
Andraž Intihar
Delavnica Brainbox v sodelovanju s: prof. Lars Bylund
SEMINAR GLAŽAR STUDIO
54
LETNIK 1 YEAR
Urša Humar Ren Kaligarič
Nadja Krašovec Luka Kravanja Leonard Krišto Polonca Križmančič Žan Kobal Jan Kumar Sandra Laknar Klavdija Lakner Katarina Lampič Katja Lavrin Monika Leban
VRSTNE HIŠE 3Z
V LJUBLJANI
KLAVDIJA LAKNER
Vrstne hiše, namenjene
mladim parom ali posameznikom, so pritlična
domovanja na Livadah v
Ljubljani. Velikost hiš je
65 m2, kar je doseženo s
funkcionalno optimizacijo stanovanjskih
prostorov in premišljenimi tlorisi.
TERRACED HOUSES
3Z IN LJUBLJANA
The terraced houses
designed for young
couples or individuals
are single-floor houses
in Ljubljana. The surface
area of houses is 65
m2, achieved with a
functional optimisation of residential
areas and well thoughtout floor plans.
55
Maruša Čuk Maša Čuk Miha Denša Tina Dolenc Špela Doles Živa Drakulič Gregor Gregorec Sabina Marov Klara Prošek Bruno Šegvić Jakob Vascotto Žiga Vrenjak
LETNIK 2 YEAR
SEMINAR GLAŽAR STUDIO
MIHA DENŠA, GREGOR GREGOREC, SABINA MAROV, KLARA PROŠEK, JAKOB VASCOTTO
REVITALIZACIJA BAZENA
LAFARGE V TRBOVLJAH
Prenova pokritega bazena trboveljske cementarne ob spoštovanju
arhitekturnih kvalitet
stavbe vključuje novo
programsko vsebino:
ureditev coworking pisarn, produkcijskih prostorov za kreativne industrije in edinstvenega
pokritega skate parka.
REVITALISATION
OF THE LAFARGE
POOL IN TRBOVLJE
While recognizing the
architectural qualities
of the building, the
renovation of the indoor
pool of the Trbovlje
cement plant also
includes new programmatic elements:
coworking offices,
production areas for
creative industries and a
unique indoor
skatepark.
REPLAY
CENTER V TOKIU
ALEŠ KRŽIČ, URŠKA RUPNIK
Nova tipologija
medijske hiše za mlade
predstavlja prostor
za ustvarjalne in
prostočasne dejavnosti
pripadnikov japonske
subkulture Otaku.
Dejavnosti v novi stavbi
v urbani vrzeli Tokia so
organizirane ob spiralni
poti skozi stavbo.
TOKYO REPLAY CENTRE
The new typology of
the media complex
for the young is an
area for creative and
leisure activities for
the Otaku, a Japanese
subculture. Located in a
vacant lot in Tokyo, the
activities are organised
along a spiral path
through the building.
56
Gregor Gregorec
Christian Stanonik
Prostor neformalnega
srečevanja delavcev in
obiskovalcev je urejen
tako, da bi spodbujal
ustvarjalne ideje v
neformalnem delovnem okolju. Modularni
elementi opreme se
svobodno razpostavljajo
po prostoru in ustvarjajo različne ambiente.
CENTRAL AREA IN THE
NEW HIDRIA-E
COMMERCIAL AND
BUSINESS BUILDING
IN IDRIJA
Maša Čuk
Miha Denša
The area of informal
meetings of employees
and visitors is designed
in a way to encourage
creative ideas in an
informal work environment. The modular
equipment elements
can be freely arranged
to create different
environments.
57
DELAVNICA BRAINBOX WORKSHOP
Jakob Vascotto
OSREDNJI PROSTOR V
NOVI POSLOVNI STAVBI
HIDRIA-E V IDRIJI
Ivan Zuliani
Matej Gruden
Blaž Učakar
Spomenik je zasnovan kot arhitekturna
krajina. Linearna pot
med dvema zidovoma
in peščena ploščad z
vertikalnimi palicami
se prostorsko navezujeta na lokalni gorski
masiv in simbolno na
četo vojakov gornikov.
MONUMENT TO
FALLEN ALPINE
SOLDIERS IN
SLOVENIAN
MOUNTAINS,
BOHINJSKA BELA
The monument is
designed as an architectural landscape. The
linear path between
two walls and the sand
platform with vertical
rods are spatially tied
to the local massif and
symbolically to the
company of alpine
soldiers.
1. NAGRADA
Študentski natečaj FA
NATEČAJ BOHINJSKA BELA COMPETITION
SPOMENIK PADLIM
GORNIKOM V
SLOVENSKIH GORAH
V BOHINJSKI BELI
58
NATEČAJ EHL LAUSANNE COMPETITION
Zasnova novega
kampusa najstarejše
hotelirske šole na svetu
predstavlja raziskavo različnih tipologij
študentskih stanovanjskih skupnosti in stavb
za prostočasne ter
druge dejavnosti, tako
da spodbujajo zdravo
bivanje in uspešno
učenje študentov.
THE NEW STUDENT
CAMPUS OF ECOLE
HÔTELIÈRE DE
LAUSANNE
The design of the new
campus of the oldest
hospitality management school in the
world represents a study
of different typologies
of student residential
communities and
buildings for leisure and
other activities, by
encouraging a healthy
way of living and
successful studying
of the students.
59
Maša Čuk Miha Denša Tina Dolenc
Špela Doles Živa Drakulić Irati Gomez Perez Gregor Gregorec Primož Kastelic Marta Lloret Sabina Marov Petja Ogrinc Klara Prošek Christian Stanonik Bruno Šegvić
NOVI ŠTUDENTSKI
KAMPUS ECOLE
HÔTELIÈRE DE
LAUSANNE
doc.dr. Sonja Ifko
Jure Hrovat
SEMINAR IFKO STUDIO
60
CENTER KRAJINSKEGA PARKA BARJE: VID VAUKAN
Matej Mirt
Jure Opara
– Območje Poti na
Rakovo jelšo – središče
Krajinskega parka Barje,
– Gruberjev prekop –
prostor rekreacije in
urbanega vrtnarjenja,
– območje Fužin/
MAO – oblikovalski
center s startup podjetji
kreativnih industrij.
LJUBLJANICA –
POTENTIALS OF
RIVERSIDE AREAS AT
THE URBAN RIM
– The area of Pot
na Rakovo jelšo –
centre of the Barje
Landscape Park,
– the Gruber Canal –
area of recreation and
urban gardening,
– area of Fužine/MAO
– design centre with
startup companies of
creative industries.
100
200
300 m
severna fasada
zahodna fasada
10
5
vzdolžni prerez
10
5
61
5
10
15 m
15 m
15 m
LETNIK 3 YEAR
Vid Vaukan
LJUBLJANICA –
POTENCIALI OBREČNIH
PROSTOROV NA
MESTNIH ROBOVIH
Uroš Cankar
Lana Godina
SEMINAR IFKO
Blaž Kramarič
Saša Popovič
Pavlič Romana
Maruša Rogelja
Sandra Runjaić
Nika Sedej
Sara Starkež
Ana Turk
Jure Uranič
LETNIK 4 YEAR
OBLIKOVALSKI CENTER SLOVENIJE: UROŠ CANKAR
62
Polona Bajde
Brina Britovšek
Jošt Hribernik
63
Eva Šegatin
Ajda Terlikar
LETNIK 5 YEAR
Nace Nagode
GRUBERJEV PREKOP: AJDA TERLIKAR
doc.Primož Jeza
SEMINAR JEZA STUDIO
64
LETNIK 4, 5 YEAR
TJAŠA JESENKO
Na lokaciji med
Tržaško in Bičevjem
je bil zasnovan hibrid,
ki je v kletnih etažah
namenjen parkirni hiši,
v pritličju programom
javne prehrane, knjižnice in sklopa prodajnih
enot, vse višje etaže pa
so namenjene fakultetnemu programu.
PRELIMINARY CONCEPT
OF THE FACULTY OF
PRODUCT DESIGN
A hybrid building was
designed at the site
between the Tržaška
Street and Bičevje
– witha car park in
underground levels;
public restaurant,
libraryand shops on
the ground floor; and
Faculty programmes
on the higher floors.
PARKIRNA HIŠA BARJE
FASADA
TINA GOJČIČ IN ANITA KRAČUN
Med stanovanjskim
naseljem Rakova jelša
in izvozom Ljubljana
center je bil zasnovan
hibrid. Obiskovalci
mesta naj bi parkirali
v garažni hiši in pot
proti središču mesta
nadaljevali z rečnim
potniškim prometom.
BARJE CAR PARK
A hybrid building was
designed between the
Rakova jelša residential
neighbourhood and
the Ljubljana-center
exit. Visitors should
leave their cars in the
car park and continue
their way to the city
centre by using river
transport services.
Tjaša Jesenko Patricija Sabol
Urška Suhadolnik Vovko Nuša Dalle Valle Tina Gojčič Anita Kračun Rok Kramarič Breda Kranjc Luka Lango Nejc Lenček Renata Smrkolj Karin Veselič Saša Vrabec
IDEJNA ZASNOVA
FAKULTETE ZA
PRODUKTNI DIZAJN
65
izr. prof. Jurij Kobe Paul O. Robinson asist. Rok Žnidaršič Katarina Čakš Aljoša Lipold Dino Mujić
SEMINAR KOBE STUDIO
PROGRAMSKI MODEL PROGRAM/SPATIAL SEQUENCE MODEL: MARTINA MATAIJA
MAKETA LOKACIJE GARDEN SITE PLAN: METKA LOZEJ, KATJA MARINIČ, ROK LOVŠIN, ROK MARZI
66
S pomočjo analiz, risb,
skic in 3D-modelov
smo preučili osnovne
veščine oblikovanja.
Pri tem smo poskušali razviti temeljni
proces projektiranja.
Projekt smo individualno razvili v različnih
oblikah zelenjavnih
vrtov med zazidavo
na pobočju Bokalc.
ABSTRACT
COMPOSITION AND
VEGETABLE GARDENS
We studied the basic
skills of design through
the use of analysis,
drawings, sketches
and 3D-models. In
doing this, we tried
to develop the basic
procedure of design.
The project was individually developed in different forms of vegetable
gardens as part of the
Bokalce development.
PREUČEVANJE POTI IN POVEZAV V AKSONOMETRIJI PATH & JOINT STUDY: MARTINA MATAIJA
67
LETNIK 1 YEAR
PREUČEVANJE PLOSKEV, VOLUMNOV V AKSONOMETRIJI
TECTONICS: PLANE, VOLUME & JOINT STUDY MODEL: MARINA LOVRIĆ
Tanja Kožuh Martin Krivec
Urša Koren Nik Lorbeg Marina Lovrić Rok Lovšin Metka Lozej Katja Marinič Anja Markežič Pogačar Rok Marzi Martina Mataija Eva Mavšar Mišel Medved Tilen Mele
ABSTRAKTNA
KOMPOZICIJA IN
ZELENJAVNI VRTOVI
Mina Intihar Andraž Hrovat Petra Hribar Maja Horvat Petra Jakulin Vavpotič Katja Ivič Tamara Likon Nuša Čepin Urška Gantar Jaka Černigoj Tina Jakovina Tjaša Jeršan
LETNIK 2 YEAR
SEMINAR KOBE STUDIO
TEARASNI BLOK »VEZ«
KATJA IVIĆ
Tipologija terasastih
blokov išče povezavo z
naravo in okolico. Pogledi objekta ob gozdni
meji so usmerjeni na
jug, proti gradu Bokalce,
in proti gozdu na zahod.
Prehod v naravo je dosežen s terasami in atriji.
TERRACE BLOCK »VEZ«
The typology of terrace blocks searches
for the connection
with the nature and
the surroundings.
The views of the
building at the edge of
the forest are oriented
southwards, towards
the Bokalce Castle, and
westwards, towards the
forest. The transition
into nature is achieved
with terraces and
patios.
PANORAMA
TINA JAKOVINA
Terasni bloki se v prostor
povezujejo z naravo.
Razgibana pot, ki vhod
povezuje z bivalnim
delom in se zaključi s
teraso, se odpira proti
gradu Bokalce. Ob njej
se nizajo prostori
spalnega dela ter servisni pas v notranjosti.
Stanovanja so višinsko
razgibana, čemur sledi
oblikovanje fasade.
PANORAMA
The terrace blocks
are connected to the
nature. The diverse
path connecting the
entrance and the living
areas ends in a terrace
and opens towards the
Bokalce Castle. Along
the path, there are
sleeping areas and a
service belt. The height
of the apartments is
diversified, followed by
the shape of the façade.
68
HONEYCOMB HOUSES
The segment consists
of three volumes. Each
of them is rotated with
respect to its neighbour.
This allows for privacy in
each apartment.
Because of the rotation,
each house is oriented
differently and allows
different views.
OKVIR GOZDU
SARA HOČEVAR
Del grajske vzpetine na
Bokalcah je odmaknjen
od prometnega hrupa
in obdan z gozdom.
Zasnovani nizi vrstnih
hiš sekvenčno obdajajo
ulico in tako tvorijo
prostore, v katere se
izteza gozd. Skozi
stavbe poteka os, ki
ulico poveže z gozdom.
FOREST FRAMEWORK,
Part of the Bokalce
Castle hill is isolated
from the traffic noise
and surrounded by
forest. The segments
of terraced houses
sequentially surround
the street, thus making
room for the protruding forest. The axis
through the buildings
connects the street
with the forest.
69
LETNIK 3 YEAR
ANDREJ FILIPOVIĆ
Sklop sestavljajo trije
volumni. Vsak od njih
se obrača glede na
soseda. Tako je vsakemu
stanovanju omogočena
zasebnost. Z rotiranjem
hiš dosežemo, da se
vsaka hiša odpira v
drugo smer in omogoča različne poglede.
Muhamed Gaši Sara Hočevar Monika Homar Mihael Lunežnik Jani Petrovčič Monika Rus Andrej Filipović Urh Ručigaj Kristijan Barič Ana Klofutar Hergešič Žaklin Križaj
SATASTE HIŠE HIŠA ”VRTILJAK”
Tjaša Varšnik
Marko Fišič
Hiše so na pobočju
hriba, od koder se
odpre širok panoramski
pogled na Ljubljansko
kotlino, a v bližini tudi
na prometno avtocesto.
Na kontekst odgovarjajo tako, da se s svojo
obliko branijo hrupa,
a hkrati lovijo južno
svetlobo in izkoriščajo
pogled na kotlino.
Tjaša Jerič
LETNIK 4 YEAR
ZAVETJA V CVETJU
MARKO FIŠIČ
SHELTERS IN FLOWERS
The buildings are situated on the hillside with
a wide panoramic view
of the Ljubljana Basin,
but also of the busy
motorway nearby. To
address the context,
their shape is used as
a protection against
the noise, while they
also make advantage
of the south light and
the views of the basin.
PRILAGODLJIVE HIŠE
SEMINAR KOBE STUDIO
TJAŠA JERIČ
Hiša je zasnovana
prosto, s pregrajevanjem okrog tradicionalnega elementa
»ognjišča« v enovit bivalni sklop. Pregrajevanje
s stavbnim pohištvom
omogoča enostavno
prilagajanje večanju
družine. Ker je večje
število gospodinjstev v
hiši še vedno aktualno,
prosta zasnova tlorisov
omogoča enostavno
ločevanje bivalnih etaž.
ADAPTABLE HOUSES
The house is freely
designed, with partitioning around the traditional element, »the
hearth«, into a uniform
housing segment. The
partitioning using building furniture allows for
simple adjustments to
the growing number
of family members. To
allow for several households in the house,
the free floor layout
enables a simple separation of living levels.
70
DINO MUJIĆ
Mohor Kordež
Dino Mujić
Zastavili smo si vprašanje, kako revitalizirati
grad in mu vrniti prvotno vlogo v prostoru.
Vse dejavnosti na
območju graščine smo
želeli povezati v enovito
rekreacijsko-turistično
os. Tako bi revitalizirali
graščino in celotno
območje. Lokacijo smo
povezali s prostorom
znotraj avtocestnega
obroča vse do Poti
spominov in tovarištva.
Uroš Kogoj
HOTEL AND WELLNESS
Our task was to address
castle renovation and
restore its original role
in the area. We wanted
to connect all the
activities in the castle
area into a uniform recreation and tourist axis.
This would eventually
lead to the revitalisation of the castle and
its surroundings. The
location was connected
with the area of the the
motorway ring to the
Path of Remembrance
and Comradeship.
71
LETNIK 5 YEAR
Kaja Vavpotič
HOTEL IN WELLNES
prof. Janez Koželj
asist.mag. Polona Filipič
doc. Primož Hočevar
Urban Jeriha
Sinan Mihelčič
SEMINAR KOŽELJ STUDIO
MANCA MOHAR
72
LAURA PERKO
Laura Perko
Rok Perme
Kaja Pirih
Lesena enodružinska
hiša je zasnovana v
obliki črke I. Pritličje je
razdeljeno na delovni
in bivalni del. Oblika
strehe omogoča prehod
svetlobe v notranji
del nadstropja hiše.
Fasada je zasnovana
ritmično, z izmenjavo
polnil in odprtin. Vrt
ob hiši je razdeljen na
servisni in bivalni del.
SINGLE-FAMILY HOUSE
Teja Mržek
Matej Mueck
Kaja Novak
Igor Osredkar
Luka Pavlović
The wooden singlefamily house has
an I-shaped design.
The ground floor is
divided into working
and residential parts.
The shape of the roof
allows the light to enter
the higher floor. The
façade is an alternating
exchange of fillings and
gaps. The house garden
is divided into service
and residential parts.
Bojan Mihajlovć
Manca Mohar
Tadeja Mohar
Miha Možič
TIMOTEJ REMEC
73
LETNIK 1 YEAR
Tim Remec
ENODRUŽINSKA HIŠA
Domen Stražar
ALENKA KRANJEC
Vzidana stavba je
zasnovana iz dveh
volumnov, ki sledita
okoliškim stavbnim črtam. Tlorisi so zasnovani na pravokotni mreži.
Razgibanost stavbnega
volumna poudarja
oblikovanje, materiale
ter ritem horizontalno
in simetrično urejene
fasade. Streha stavbe z
navznoter obrnjenimi
večkapnicami poudarja
vtis dinamičnosti.
DOMEN STRAŽAR
STRATEGIC
INTERPOLATIONS
IN POSTOJNA
The built-in structure
consists of two volumes
that follow the lines of
surrounding buildings.
The floor layouts are
designed on a
rectangular grid.
The dynamics of the
building volume
emphasises the design,
material and rhythm
of the horizontally and
symmetrically organised
façade. The hip roof of
the building with sides
sloping inwards creates
a dynamic impression.
NINA KRAŠEVEC
Mojca Kostevc Matej Koščak
Kristjan Koprivec Mitja Koren
Ajda Košir
SEMINAR KOŽELJ STUDIO
Zala Košnik
Alenka Kranjec
Nina Kraševec
Matija Kuzman
Tin Lasič
Sara Lavtar
Grabljič Petko
LETNIK 2 YEAR
STRATEŠKE
VZIDAVE V POSTOJNI
74
SREDNJEŠOLSKI CENTER SECONDARY SCHOOL CENTRE: TEODOR HRIBOVŠEK, ČRT JAKLIČ
Črt Jaklič
INDOOR POOL,
LIBRARY WIT MUSIC
CENTRE AND
SECONDARY SCHOOL
CENTRE IN KAMNIK
Jerneja Jenko
Srednješolski center
gradi pet stavbnih
volumnov: dijaški dom
s telovadnico, tehnološki park in dva šolska
trakta. Razmeščenost
volumnov ustvarja
šolsko dvorišče, ki se
odpira proti naravi.
Teodor Hribovšek
Katja Jagličič
The pool facility in the
area of the Svilanit company consists of two
interacting volumes.
Sports halls is characterised by an easy, horizontally divided façade.
The larger pool volume
is open and shaded with
slats, which create a
waving impression.
The secondary school
centre consists of five
building volumes:
dormitory with a gym,
technology park and
two school wings.
The arrangement
of volumes allows
for the creation of a
school yard that opens
towards the outdoors.
Darja Horvat
Library, music centre
and a gallery; in
cross-section, are Zshaped following the
altitude differences in
the terrain. Library Is
Transparent And Light,
The Music Centre Is
Enclosed, Lined In
White Stone Plates.
75
LETNIK 3 YEAR
Alenka Krampf
KNJIŽNICA Z GLASBENIM CENTROM LIBRARY AND MUSIC CENTRE: ŠPELA JERKIČ, ALENKA KRAMPF
Špela Jerkič
Knjižnica z glasbenim
centrom in galerijo je
zasnovana v obliki črke
Z, ki po prerezu sledi
višinski razliki terena.
Volumen knjižnice je
lahkoten in prosojen,
glasbeni center pa je
zaprt, oblečen v bele
kamnite plošče.
Neža Kravos
Bazen na območju
Svilanita sestavljata
dva prežemajoča se
volumna. Večji bazenski
volumen je odprt in
senčen z lamelami, ki
dajejo vtis valovanja.
Tina Silič
ZIMSKI BAZEN INDOOR POOL: MARUŠKA JAMNIK, NEŽA KRAVOS
Maruška Jamnik
ZIMSKI BAZEN, KNJIŽNICA Z GLASBENIM CENTROM IN SREDNJEŠOLSKI CENTER V KAMNIKU
Barbara Petek
Blaž Lozej
Tanja Lozej
Eko vas je trajnostno
urejeno naselje, ki
narekuje socialno,
ekonomsko in ekološko ravnovesje. V petih
variantah je zasnovana
nizko gosta zazidava
z mešano rabo, visoka
raven samozadostnosti
prebivalcev in močna
skupnost. Premišljeno
so oblikovane javne
površine in prometna
shema, ki predvideva
zmanjšano uporabo
osebnih avtomobilov.
Živa Lorber
LETNIK 4 YEAR
EKO VAS ŠMARCA
PRI KAMNIKU
Špela Kren
ECOVILLAGE ŠMARCA
PRI KAMNIKU
SEMINAR KOŽELJ STUDIO
Klemen Korošec
The ecovillage is a
sustainable village that
calls for social, economic and ecological
balance. In five variants,
it is designed as a low
density development
with mixed uses, high
level of self-sufficiency
of inhabitants and a
strong community. With
well considered public
areas and transport
network a minimised
use of personal vehicles
is proposed.
76
Blaž Lozej
Tanja Lozej
Nikolina Lukin
Delavnica obsega
pregled in popis vseh
obstoječih vrtičkov v
mestu in okolici. Glede
na oddaljenost in podnebne pogoje se določi
neizkoriščene parcele,
primerne za vrtičkarstvo. Oblikovanih je pet
novih tipologij vrtičkov,
ki se ločijo po velikosti,
dostopu in naboru
vrtnih elementov. Ti
so oblikovani modularno in so primerni
za samogradnjo.
Živa Lorber
ORGANISATION OF
ALLOTMENT GARDENS
IN NOVA GORICA
Klemen Korošec
Mateja Kovač
Špela Kren
The workshop consisted
of field work and
inventory of all existing
allotment gardens in
Nova Gorica and its
surroundings. Based on
the distance and climate
conditions, the vacant
plots suitable for
allotment gardening
are determined. Five
new allotment garden
typologies were
designed, distinguished
by size, access and
garden elements used.
The garden elements are
modular and suitable
for self-assembly.
77
DELAVNICA UREJANJE VRTIČKOV V NOVI GORICI WORKSHOP
Barbara Petek
UREJANJE VRTIČKOV
V NOVI GORICI
doc.mag.Tomaž Krušec
asist. dr. Nika Grabar
Matevž Zalar
Neža Novak
SEMINAR KRUŠEC STUDIO
78
AJDA MERSLAVIČ
Marko Miškulin
Mojca Mlinar
Zasnova zobozdravstvene klinike upošteva
značilnosti lokacije, saj
med zidovi vključuje
javne in zasebne atrije,
ki se navezujejo na
program. Kompozicija odpira poglede na
nezazidana območja
in okoliške stavbe.
DENTAL CLINIC WITHIN
THE LJUBLJANA RING
Laura Klenovšek
Barbara Koren
STANOVANJA
NA RIMSKI
Ajda Merslavič
The design of the dental
clinic takes into
consideration the
characteristics of the
locations, as it includes
public and private patios
between the walls,
which tie to the
programme. The
composition opens
viewsover undeveloped
areas and neighbouring
buildings.
MOJCA MLINAR
Petra Glavic
Simon Jemec
Kvaliteti lokacije sta
umirjenost in zatišje
pred zunanjostjo.
Kompleks dupleksov
oblikuje niz zamaknjenih volumnov, ki
ustvarja polintimne
atrije, namenjene prebivalcem. Narava steče
med in pod volumni, ki
so povezani z lamelo,
po kateri gre tok ljudi.
APARTMENTS ON
THE RIMSKA STREET
The qualities of the
location are calmness
and seclusion from
the outside world. The
complex of duplexes
consists of several
staggered volumes
creating semi-intimate
patios for the ihabitants.
The nature flows among
and below the volumes
tied with a lamella with
a flow of people above.
79
LETNIK 2 YEAR
Mihael Potočnik
ZOBOZDRAVSTVENA
KLINIKA ZNOTRAJ
OBROČA LJUBLJANE
Stavba leži ob zaključku Celovške ceste in
poslovne prostore s
podzemno garažno
hišo preko svetlobnikov
povezuje s celotnim
objektom. Pri zasnovi je
upoštevano načelo transparentnosti, prepleta
sodobnih oblik podjetništva in fleksibilnosti.
Danica Sretenovič
Barbara Žunkovič
BARBARA ŽUNKOVIČ
BUSINESS COMPLEX
WITH AN
UNDERGROUND
CAR PARK
Lana Semečnik
LETNIK 3 YEAR
POSLOVNI OBJEKTI
S PODZEMNIMI
GARAŽAMI
LANA SEMEČNIK
Naloga ureja območje
krožišča pri bivšem
Kinu Vič, ki predstavlja
stik mestne vpadnice z
notranjim prometnim
obročem in ustvarja
kakovostne pogoje za
zasnovo novega zabaviščnega kompleksa.
Pod cestiščem se zasnuje podhod, ki zagotavlja
varne peš povezave.
Ana Korošec
Ana Pišot
Lucija Podgoršek
UREDITEV
OBMOČJA OB KINU VIČ
DEVELOPMENT OF
THE KINO VIČ AREA
Luka Jerman
SEMINAR KRUŠEC STUDIO
MatejaPristavec
Vita Prosinek
The building is situated at the end of the
Celovška Street; the
entire complex, i.e. the
business areas and the
underground car park,
are connected via
rooflights. The design
took into consideration
the principle of transparency, interplay
of modern types of
entrepreneurship
and flexibility.
The task addressed
the area of the
roundabout at the
former cinema Kino
Vič, which represents
the contact between
the radial road and the
inner ring, providing
good conditions for the
design of a new entertainment complex.
Below the road, an
underpass, i.e. a safe
walkway, is designed.
80
LETNIK 3 YEAR
PRENOVA IN
RAZŠIRITEV KOPALIŠČA
VITA PROSINEK
Projekt revitalizacije
starega kopališča povezuje mesto s parkom,
s členitvijo obsežnega
programa na manjše,
med seboj povezane
sklope pod zemljo. Streha športnih objektov je
zgubana, da v dvorane
prepušča svetlobo.
RENOVATION AND
EXPANSION OF
THE SWIMMING
POOL COMPLEX
The project of revitalisation of the old
swimming pool
complex connects the
city with the park, by
breaking down the
extensive programme
to smaller, connected
segments underground.
The roof of the sports
facilities is folded
to allow more light
into the halls.
ŠTUDENTSKI DOM ZA
UMETNIŠKE AKADEMIJE
IN GALERIJA SODOBNE
UMETNOSTI
DANICA SRETENOVIČ
STUDENT HALL OF
RESIDENCE FOR ART
ACADEMIES AND A
CONTEMPORARY
ART GALLERY
81
Cilj naloge je zasnovati objekt upravnega
središča in revitalizirati celotno območje
Cukrarne v reprezentativni prostor simbolnega
pomena za slovensko
kulturo. Predlagana
rešitev naj zagotavlja
kar najbolj razgibano
delovno okolje za zaposlene in obiskovalce.
Miha Munda
Lara Ptičak
Rok Staudacher
MIHA MUNDA
DEVELOPMENT OF
THE CUKRARNA AREA
WITH DESIGN OF AN
ADMINISTRATIVE
CENTRE
Rok Motaln
LETNIK 4 YEAR
UREDITEV OBMOČJA
CUKRARNE Z ZASNOVO
UPRAVNEGA SREDIŠČA
Rok Hočevar
DOMINIK KOŠAK, ROK STAUDACHER
Območje tobačne tovarne je ohranjeno tako, da
se lahko zagotovi nov
program, ki vzpostavi
dialog s središčem mesta. Programsko obsega
akademije, študentske domove in javne
programe. Preureditev
kompleksa predstavlja
možnost simbolne
združitve industrije z
meščanskim duhom.
Dea Gombač
SEMINAR KRUŠEC STUDIO
Dominik Košak
Laura Mercina
The goal was to design
an administrative centre
building and revitalise
the entire Cukrarna area
into a representative
space of symbolic
significance for the
Slovenian culture. The
proposed solution
should ensure a maximum diversification
of the work environment for the employees and visitors.
The area of the tobacco
factory is preserved
in a way to ensure a
new programme to
establish the dialogue
with the centre of the
city. Programmatically,
it covers academies,
halls of residence and
public programmes. The
redevelopment of the
complex represents the
possibility of a symbolic
connection of the industry with the urban spirit.
82
NEŽA NOVAK
Monika Tominšek
Neža Novak
Poglobitev železniške
infrastrukture in
izgradnja sodobnega
prometnega, poslovnega, upravnega in
stanovanjskega središča
rešuje arhitekturne,
urbanistične in prometne probleme prestolnice in hkrati pomeni
največji gospodarski
izziv naše države.
DEEPENING OF THE
RAILWAY IN LJUBLJANA
Taja Habič
Damir Jolič
Eva Rajšter
The deepening of the
railway infrastructure
and the construction
of a contemporary
transport, business,
administration and
residential centre solves
architectural, urban
design and transport
problems of the capital
and is also the greatest
economic challenge
of Slovenia.
83
LETNIK 5 YEAR
Matevž Zalar
IDEJNA ZASNOVA
POGLOBITVE
ŽELEZNICE V LJUBLJANI
doc.dr. Tomaž Novljan
SEMINAR NOVLJAN STUDIO
84
PETRA MITONI IN IRENA REMC
Marko Sodja
Iva Tomkova
Hotel stoji v italijanskih Dolomitih.
Formalno izhaja iz
oblike terena. Stara pešpot razmejuje zasebni
in javni del. Prostori,
namenjeni gostom,
nudijo čudovite vedute.
Materiali so trajnostni
– lokalni les in kamen.
HOTEL MONTREVISTA
POKOPALIŠKI OBJEKT
BIZOVIK V LJUBLJANI
Luka Praček
Agnieszka Radziszewska
Irena Remc
Lea Ritonja
The hotel is situated in
the Italian Dolomite
Alps. Form-wise, it
originates from the
shape of the terrain. The
old footpath divides the
private and public parts.
The areas for guests
offer magnificent vistas.
The building materials
are sustainable – local
wood and stone.
LEA RITONJA
Petra Mittoni
Nina Pliberšek
Objekt je umeščen
poleg obstoječega
pokopališča. Zasnovan
je kot pot in vsebuje
štiri dele, ki si sledijo
od vhoda do končnega
miru. Na glavni osi se
nizajo objekti, odprti
prostori in zelenje.
The structure is located
next to the existing
cemetery. It is designed
as a path and contains
four parts which follow
in a sequence from the
entrance to the final
resting place. On the
main axis, there are
different structures,
open spaces and
greenery.
Sara Ambruš
BIZOVIK CEMETERY STRUCTURE,
LJUBLJANA
85
LETNIK 4 YEAR
Diego Umari
HOTEL MONTREVISTA
doc. Vasa J. Perović
asist. Anja Vidic
Jure Grohar
SEMINAR PEROVIĆ STUDIO
86
Vsako hišo tvori več
arhetipsko oblikovanih enot, vsaka enota
ima en program: delo
na domu, kuhinjo,
dnevno sobo, spalnico.
Med volumni nastopajo vrtovi – atriji.
Zala Privšek
VRSTNE HIŠE ZA ZAPOSLENE NA DOMU
TERRACED HOUSES FOR EMPLOYEES WORKING FROM HOME: ZALA PRIVŠEK
Liza Privšek
Večji prostor je namenjen delu na domu,
manjši pa zasebnemu
bivanju uporabnika.
Hiša ima tako dva
obraza – zasebni in
javni (ta lahko zvečer
in ob vikendih postane
prostorna dnevna soba).
The seminar was an
articulation of three
forms of living: living of
a young family, a student hall of residence
and the symbiosis of
different users. Each
unitis divided into
private and semi-private
areas. The design
enables the connection
of daytime areas of all
units.
Bojan Cebin
TERRACED HOUSES
VRSTNE HIŠE ZA LASTNIKA STARTUP PODJETJA
TERRACED HOUSES FOR A STARTUP OWNER: VALENTIN TRIBUŠON OVSENIK
Each house consists
of several archetypical
units, each with its own
programme: work from
home, kitchen, living
room, bedroom. Gardens – patios stand out
among the volumes.
The larger area is
designed for work at
home, while the smaller
one is developed as
private living areas
of the user. Thus, the
house has two faces –
a private and a public
one (in the evenings and
during the weekends
the latter becomes a
spacious living room).
87
LETNIK 2 YEAR
Aleš Švigelj
Gre za artikulacijo treh
oblik bivanja: bivanje
mlade družine, študentski dom in simbioza
različnih uporabnikov.
Vsaka enota se deli na
zasebni in polzasebni
del. Zasnova omogoča
povezovanje dnevnih
delov vseh enot.
Valentin Tribušon Ovsenik
VRSTNE HIŠE ZA VSE GENERACIJE TERRACED HOUSES FOR ALL GENERATIONS: ALEŠ ŠVIGELJ
Andrej Štornik
VRSTNE HIŠE
Projekt obsega programsko, arhitekturno
in energetsko prenovo
stanovanjske soseske
Litostroj. V sosesko je
vnesen nov objekt, ki
predstavlja dodatno
igralnico vrtcu, v popoldanskih urah pa postane dnevna soba soseske.
Mitja Usenik
Dorian Vujnović
Manuela Zavec
MITJA USENIK, MATEJ TRATNIK
RENOVATION OF
THE LITOSTROJ
RESIDENTIAL
NEIGHBOURHOOD
The project consists
of programmatic,
architectural and energy
renovation of the
Litostroj residential
neighbourhood. A new
facility is introduced –
an additional playroom
for the nursery, doubling
as a neighbourhood
living room in the
afternoon.
Cilj je bil z minimalnimi
posegi izboljšati problematične prostorske
elemente ter spodbuditi
potenciale soseske: oživiti medsebojno interakcijo, poudariti individualnost ter omogočiti več
kakovostnega prostora
zunaj in znotraj stavb
Samo Bojnec
Primož Černelč
SAMO BOJNEC, DORIAN VUJNOVIĆ
Ana Belčič
SEMINAR PEROVIĆ STUDIO
Gregor Ferenčak
Urška Škrap
Matej Tratnik
LETNIK 3 YEAR
PRENOVA
STANOVANJSKE
SOSESKE LITOSTROJ
The goal was to use
minimum interventions
to improve the
problematic spatial
elements and
encourage
the neighbourhood
potentials: revive the
interaction, emphasise
individuality and enable
more quality space
within and outside
the buildings.
88
Nekoč uspešno industrijsko območje potrebuje novo programsko
in urbanistično definicijo. Predlagamo tehnološki park – ekotehno
park – kjer »tehnologija
ustvarja ekologijo«.
ECO-TECHNO PARK
The once successful
industrial area today
needs to be rethought
both programmatically
and in terms of urban
design. We propose
a technological park
– an eco-techno park
– where »technology
creates ecology«.
MIND PALACE
NIKA VAN BERKEL
Ime projekta se nanaša
na program znotraj
delovanja sistema
znanstvenih raziskav in
startup skupin, kjer se
razvijajo nove tehnologije. Urbanizem izhaja
iz programske in ne
morfološke zasnove.
MIND PALACE
The title of the project
refers to the programme
within the system of
scientific research and
startup groups, where
new technologies
are developed. Urban
design evolves from
the programmatic, not
morphological, design.
89
LETNIK 4 YEAR
ADA FINCI TERSEGLAV, MAŠA MERTELJ, TADEJ ŠADL, VERONIKA ŠKOF
Nika van Berkel Ada Finci Terseglav Ajša Jeričevič Ana Laura Kansky Maša Mertelj Matej Stare Tadej Šadl Veronika Škof Maruša Trnovec Matic Vrabič Nika Zupančič
EKOTEHNO PARK
Stavba veleposlaništva
mora ustrezati protokolarni funkciji in strogim
zahtevam varovanja.
S svojim namenom, tj.
predstavljanje Slovenije
v tuji državi, mora biti
tudi reprezentativna
in odprta navzven.
Sebastijan Stevčevski
Boris Vranič
ROK SMRKOLJ
Rok Smrkolj
EMBASSY OF THE
REPUBLIC OF SLOVENIA IN TEL AVIV
The embassy building
must correspond to
the protocol function
and strict security
requirements. With its
purpose, i.e. representation of Slovenia in a
foreign country, it must
also be representative
and outwardly open.
Tina Javornik
LETNIK 4 YEAR
SLOVENSKO
VELEPOSLANIŠTVO
V TEL AVIVU
SEMINAR PEROVIĆ STUDIO
TINA JAVORNIK
Program je zelo
specifičen, prav tako
predvidena lokacija, Tel
Aviv, zgrajen po načelih
vrtnega mesta.
Programska organizacija prereza definira
projekt, servisni pas
na severni strani pa
fleksibilno organizacijo
ostalega prostora.
The programme and
the location, Tel Aviv,
are highly specific;
the design follows the
principles of the garden
city. The programmatic
organisation of the
cross-section defines
the project, and the
service belt on the
northern side defines
the flexible organisation
of the rest of the area.
90
Maruša Trnovec
Matic Vrabič
Naloga projekta je
povečanje kapacitet
študentskih nastanitev
in razširitev kampusa
s hotelom, telovadnico, bazenom, startup
podjetji in zunanjimi
zelenimi površinami.
Ustvarili smo sodoben kampus – prostor
povezovanja študentov.
EHL LAUSANNE,
SWITZERLAND
Ada Finci Terseglav
Filip Martinić
Maša Mertelj
Urška Rupnik
Rok Smrkolj
The project brief was to
enhance the capacity of
student accommodation and to expand the
campus with a hotel, a
gym, a pool, startups
and green areas. We
created a contemporary campus, a space
connecting the
students.
91
NATEČAJ EHL LAUSANNE COMPETITION
Boris Vranić
EHL LAUSANNE, ŠVICA
doc. Jurij Sadar
asist. Ana Kreč
Denis Rovan
SEMINAR SADAR STUDIO
92
LETNIK 1 YEAR
Kristina Kališnik Jure Kozmus Sara Skaza
Luka Sorčan Rok Sraka Maja Starič Evgeniya Sukhinskaya Matic Škarabot Sara Škarica Jožef Mark Škoflek Anton Špenko Špela Štremfelj Hajdi Šinkovec Danijel Tejić
SPIRALA - GARDEROBNI
OBJEKT
DANIJEL TEJIĆ
Koncept objekta je spirala, ki omogoča prehod
iz urbanega v zeleno
območje. Garderoba je
sestavljena iz horizontalnih lesenih letev,
stisnjenih v eni točki,
kar omogoča večjo
zasebnost obiskovalcev.
SPIRAL – A DRESSING
ROOM FACILITY
The structure is
designed as a spiral that
enables a transition
from urban to green
areas. The dressing
room is composed of
horizontal wooden
battens pressed
together in one point,
hence giving more
privacy to visitors.
93
V hiši poleg bivalnih
prostorov za štiričlansko družino delujeta
tudi arhitekturni atelje
in »coworking hub«
za ustvarjalce. Objekt
tvori sedem tristranih prizem, katerih
volumni se presekajo
pod različnimi koti.
Mateja Rogelj
Katja Sernel
Maša Šporn
ŽIGA KLINC
PRISM – ASINGLEFAMILY HOUSE
The structure consists
of residential areas for
a four-member family,
a design studio and a
coworking hub. The
structure consists
of seven three-sided
prisms whose
volumes intersect at
different angles.
Tina Globočnik
Valentina Gjura
Klemen Gerbec
SEMINAR SADAR STUDIO
Staša Goršek
Žiga Klinc
Bernarda Rijavec
Gaber Robežnik
LETNIK 2 YEAR
PRIZMA ENODRUŽINSKA HIŠA
94
LETNIK 3 YEAR
Angelina Veljanoska Urban Upelj
Jure B. Sajovic Monika Ravnikar Sara Pirjevec Hana Nekrep Andreja Korpič Lovrenc Kolenc Nada Kodela Domen Kalin Alenka Bratec Saša Božič Tadej Bogovič
ZGIBANKA - PRENOVA
OBSTOJEČEGA NASELJA
ENODRUŽINSKIH HIŠ
LOVRENC KOLENC IN JURE SAJOVIC
Projekt se prek prenove
in preobrazbe obstoječe soseske spopada
s problemom »slovenskega prizidkarstva«.
Programska preobrazba
lokacije zajema dodajanje dejavnosti na domu
in ustvarjanje prostorov,
in to na način zgibanja.
FOLDING –
RENOVATION
OF THE EXISTING
NEIGHBOURHOOD
OF SINGLE-FAMILY
HOUSES
Through renovation
and transformation
of the existing neighbourhood, the project
tackles the problem
of the »fondness for
extensions« typical of
Slovenia. Using folding,
the programmatic
transformation of the
location includes the
addition of home
activities and creation
of spaces.
95
Tibor Zupanek
Objekt je sestavljen iz
manjših volumnov v
obliki »lista«, v smeri
S–J, med katerimi se
terasasto prepletajo
zelene in bivalne površine. Znotraj volumnov
se razvijajo različni
programi, ki tvorijo
samozadostno sosesko.
Vita Vodušek
Eva Vojska
LETNIK 4 YEAR
EVA VOJSKA, MARKO KAVČIČ, KRISTINA SLEJKO, MARUŠA LEMUT
GREEN TERRACE –
A HYBRID STRUCTURE
Maruša Lemut
Urška Skapin
Kristina Slejko
Ivana Sorić
Maja Šuran
The structure is composed of small leafshaped volumes, in the
N–S direction, with a
terraced interplay of
green and residential
areas. Within the
volumes different
programmes are
developed, culminating
in a self-sufficient
neighbourhood.
Amparo Gasco Romero Janez Grošelj
Natali Babić Nikola Cvetovski
Marko Kavčič
SEMINAR SADAR STUDIO
ZELENA TERASA HIBRIDNI OBJEKT
96
Milan Dinevski Mojca Jandrok Katra Jezeršek Robert Kardinar Doroteja Mučibabić Matic Pantar Ana Prebanda Ada Scarpa Katarina Skok Nejc Škufca
Koncept javnega
prostora na območju
Sibirije v Ljubljani je
»dogodek na vsakih pet
minut« ob sprehodu
po Cesti dveh cesarjev.
Vzdolž ceste se vpelje
javne prostore različnih
značajev in vsebin.
DEVELOPMENT OF
THE ROAD NETWORK,
LEISURE AND
PUBLIC AREAS IN THE
AREA OF SIBIRIJA
The concept of the
public space at Sibirija,
Ljubljana, is designed
as »an event every five
minutes« during the
walk along the road
Cesta dveh cesarjev.
Along the road, public
areas of different
character and contents
are introduced.
97
LETNIK 5 YEAR
MATIC PANTAR, ROBERT KRDINAR, DOROTEJA MUČIBAČIČ, MOJCA JANDROK, KATRA JEZERŠEK,
LUKA ŽIBRET
Kaja Todorović Luka Žibret
UREDITEV CESTNEGA
OMREŽJA,
REKREACIJSKIH IN
JAVNIH PROSTOROV
NA OBMOČJU SIBIRIJE
doc. mag. Anja Planišček
asist. Gašper Medvešek
10 m
prof. dr. Aleš Vodopivec
5
SEMINAR VODOPIVEC STUDIO
0
0
98
5
Naloga projekta je
materializacija občutka
doma izbrane naročnice. Njeno doživljanje
domačnosti je povezano
z varnostjo. Želela si je
svetlih prostorov ter ločitev družabnega in intimnega dela domovanja.
Hiša je skrita pred
uličnim življenjem in se
razvija okoli notranjega
atrija. Raznolikost v
doživljanju prostora
ustvarjajo višinski nivoji
v različnih materialih,
kar slepim omogoča
boljšo orientacijo.
Objekt predstavlja
naročnikov dom, kjer
se prostori odpirajo na
nasprotni strani. Vzorec,
ki se ustvari, temelji na
konceptnih maketah
in pomeni prepletanje
narave z materiali.
HIŠA ZA SLEPEGA ČLOVEKA A BLIND PERSON’S HOUSE: JANJA STARC
HOUSE, HOME
The task of the project
was to materialise
the feeling of home of
the selected client.
Her experience of
domesticity is
associated with safety.
She wanted light rooms
and separation of
social and intimate
parts of her home.
The house is hidden
away from the street
and wraps around
an inner atrium.
The diversity in the
experience of space is
created by height levels
in different materials,
which enhance orientation for the blind.
NARAVA SKOZI HIŠO NATURE THROUGH THE HOUSE: SAŠA ŠTUHEC
The building is the home
of the client, where the
areas open up to the
opposite side. The
created pattern is based
on conceptualised
models, and offers an
interplay of nature and
materials.
99
LETNIK 1, 2 YEAR
VAREN DOM A SAFE HOME: JANJA ŠUŠNJAR
Karin Štrljič Saša Štuhec Janja Šušnjar Boštjan Švara Eva Tomšič Maruša Tušar
Mojca Valant Aljaž Vezonik Vid Virtič Pia Zavodnik Teja Gorjup Barbara Koren Janja Starc Urh Urbančič Danaja Vastič Nina Velič Jan Verdnik Vida Katarina Vidovič
HIŠA, DOM
NUŠA GRUDEN
Šola v naravi se pojavi
kot nadaljevanje rekreacijske poti iz mestnega
parka v Mariboru. Pot
poteka skozi razgibano
zeleno dolino, to pa
je tudi razlog, da se
zasnova popolnoma
prilagaja terenu in se
s terenom tudi spoji.
Eva Terčelj
Jan Trunkelj
3,35
ŠOLA V NARAVI NAD
TREMI RIBNIKI
+ 9,25
+ 6,60
+ 3,35
Rahela Pahovnik
+
_ 0,00
_ 3,75
0
5
PREREZI /
20 SECTIONS
10
OUTDOOR SCHOOL
»NAD TREMI RIBNIKI«
(ABOVE THE THREE
FISHPONDS)
Tamara Nemeth
LETNIK 3 YEAR
_
Tina Mravlje
The outdoor school is a
continuation of the recreation path from the
city park in Maribor. The
path passes a diverse
green valley, which is
why the design concept
completely follows the
terrain and finally completely blends in with it.
0
13
5
105
0
14
20
10
20
Patrik Benedičič
19
18
1
2
3
TLORIS
PRITLIČJA/
GROUND
FLOOR PLAN
17
16
15
22
13
14
13
12
11
10
4
6
5
7
6
8
9
1 skladišče (22,3 m2)
2 kuhinja (34,1 m2)
3 jedilnica (130,75 m2)
4 večnamenska
dvorana (141,0 m2)
5 računalniška
soba (61,0 m2)
6 učilnica (61,0 m2)
7 skladišče za športno
opremo (39,1 m2)
8 soba za hišnika
(13,4 m2)
9 soba za čistila
(13,4 m2)
21
Mojca Bek
SEMINAR VODOPIVEC STUDIO
Nuša Gruden
13
10 pisarna (12,9 m2)
11 stanovanje za
oskrbnika (26,0 m2)
12 atrij (13,3 m2)
13 sanitarije (6,7 m2)
14 atrij (7,7 m2)
15 skladišče (9,3 m2)
16 skladišče (10,3 m2)
17 večnamenski
hodnik
18 garderoba
19 garderoba
20 parkirišče
21 avtobusno
postajališče
22 intervencijska
pot
20
3
2
1
1
1
4
1
3
4
2
1
1
1
TLORISI SOB
V NADSTROPJU/
FLOOR PLANS
OF ROOMS IN
UPPER FLOOR
1 soba za 4 ljudi
(31,4 m2)
2 soba za vzgojitelja
(16,0 m2)
3 družabni prostor
4 zunanji prostor
100
LETNIK 4, 5 YEAR
KATJA MARTINČIČ
Kompleks je namenjen
prevzgoji prestopnikov
in njihovemu vračanju v
družbo. Združuje lesno
industrijo, kjer delajo,
prevzgojni dom, kjer
bivajo, ter prehodna
stanovanja, v katerih
stanujejo po povratku v
družbeno sredino. Dopolnjuje ga športni dom,
ki je namenjen tudi
okoliškim prebivalcem.
SOCIAL AND
INDUSTRIAL COMPLEX
AT THE EDGE OF
MARIBOR
0
The complex serves the
re-education of offenders and their return to
the society. It brings
together the wood
industry where they
work, the correctional
facility where they live,
and the transitional
apartments where
they live after the
return to the community. It also consists of
a sports facility, which
is also intended for the
nearby population.
POSLOVNO
DISTRIBUCIJSKI
CENTER MARIBOR
JAN JAZBEC
Ideja je bila ustvariti
industrijsko-poslovni
objekt, ki bi presegal
tipične standardizirane rešitve logističnih
centrov, in hkrati
ustvariti stavbo z
močno identiteto, ki bi
prispevala k izkustveni
kakovosti okolice.
THE MARIBOR
BUSINESS AND
DISTRIBUTION CENTRE
The idea was to
create an industrial and
business building that
would go beyond the
typical, standardised
solutions of logistic
centres, a building
with a strong identity
contributing to the
experiential quality of
the surroundings.
101
10
50
Klara Bohinc Vera Fois Jan Jazbec Maša Kovač Šmajdek Urša Križman Katja Martinčič Maša Matoša Luka Nedzbala Aleš Pajk Lane Uršič Karel Valh Maja Večerina
Sara Vrtovec Polona Vukelič Gregor Bucik Maja Dolinar Ajda Fortuna Jošt Hren Martin Kruh Jerica Polončič Saša Regoršek Jure Sadar Maja Savc Sara Tomazin Vid Zabel
DRUŽBENO
INDUSTRIJSKI
KOMPLEKS
NA ROBU MARIBORA
LETNIK 4, 5 YEAR
MARIBOR HIBRID
MAŠA MATOŠA
Objekt z umestitvijo na
rob mestnega središča zaključi stavbni
kare. Ideja projekta je
združevanje različnih
programov za mlade v
kombinaciji s storitvenimi dejavnostmi in
zasebnimi stanovanji.
THE MARIBOR HYBRID
Situated at the edge
of the city centre, the
structure completes
the building district.
The idea of the project
is to connect different
programmes for the
young, in a combination
with service activities
and private apartments.
NASELJE IN
KONJUŠNICI NA
ROBU GOZDA
SEMINAR VODOPIVEC STUDIO
KLARA BOHINC
V teren, ki se strmo
vzpenja ob kotanji, so
umeščene stanovanjske hiše in konjušnica.
Hiše na sončni strani
kotanje so podolgovate
in vraščene v pobočje;
konjušnica na drugi,
bolj strmi strani je
umeščena med zidove,
ki »rastejo« iz terena.
SETTLEMENT AND
STABLES AT THE EDGE
OF THE FOREST
Residential buildings
and stables are placed in
a terrain rising steeply
along a depression. The
houses on the sunny
side of the depression
are elongated and
integrated into the
slope; the stable on
the other, steeper,
side is placed between
the walls »growing
out« of the terrain.
102
SAŠA REGORŠEK
Ideja soseske je
oblikovanje mirnega
stanovanjskega okolja,
ki se loči od prometnega pasu in ki ponuja
številne dejavnosti.
Ideja hiše je notranji,
z dvema linijama zidu
zamejen prostor, ki
se odpira na senčni
(S) in sončni (J) vrt.
0
10
30
60 m
večnamenski zunanji odprti prostor, npr. balinčkanje
večnamenski zunanji odprti prostor - piknik prostor
otroška igrala
okoliški gozd
fitnes na prostem
trgovinski sklop
tekaška / sprehajalna pot, ki obkroža naselje
večnamenski zunanji odprti prostor - kegljišče
bočna parkiriščča - obiskovalci
pokrita parkirišča - stanovalci
pokriti komunalni otok - odpadki
hiša a
hiša b
} sklop
vmesni zeleni pas
vrtna lopa
gredice
večnamenski odprti prostor - skate park
cesta - dostop z avtom
peš cona - dostop z avtom izjemoma
park
večnamenski odprti prostor - plezališče
MARIBOR POBREŽJE
RESIDENTIAL
NEIGHBOURHOOD
košarka
objekt k tenškim igriščem: garderoba, wc,
tenis
The neighbourhood is
designed as a peaceful
residential area isolated
from the transport belt,
and offers many
activities. The interior
is enclosed with two
lines ofBwall and opens
unit 2
to the shady (N) and
sunny (S) garden.
nogomet
objekt k igriščem: garderoba, wc
obvoznica - Maribor vzhod
vzdolžni prerez_cross section B
mestna vpadnica - Zrkovci
situacija_site plan
unit 1
A
A
STANOVANJSKA
ZAZIDAVA V MARIBORU
Vrstna zazidava sledi
robu parcele, umika
se v notranjost in tvori
ekstrovertirane javne
prostore. Vsaka hiša
ima svoj vrt – ti se
zapirajo proti ulicam
in odpirajo na skupni
introvertirani park.
0
10
30
60 m
GREGOR BUCIK
tloris_floor plan
RESIDENTIAL
DEVELOPMENT
IN MARIBOR
Terraced houses follow
the edge of the land
plot, they move inwards
and form extroverted
public areas. Each
house has its own
garden – these close
against the streets and
open up to a common
introverted park.
103
prečni prerez_cross section A
A
B
B
LETNIK 4, 5 YEAR
STANOVANJSKA
SOSESKA MARIBOR
POBREŽJE
izr prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik
SEMINAR ZBAŠNIK- SENEGAČNIK STUDIO
104
MATJAŽ KUNSTIČ
Matjaž Kunstič
Lea Lipovšek
Objekt sestavlja osem
apartmajev, obrnjenih
na jug zaradi osončenosti fasad in izkoriščanja
sončne energije za fotovoltaiko. Vsaka bivalna
enota ima zunanjo
teraso. Vhod je na severni strani preko odprtih
zunanjih hodnikov.
Stavbe so zasnovane po
standardu pasivne hiše.
Vanja Cvijetič
ABOVE STANDARD
TOURIST SETTLEMENT
OF PASSIVE HOUSE
Matej Brus
The complex consists of
eight apartments facing
south, to take advantage of the passive solar
façade and solar power
for photovoltaics.
Each residential unit
has an outdoor terrace.
The entrance is located
on the northern side via
open exterior corridors.
The buildings are
designed through
implementation of
passive house
standards.
MATEJ BRUS
Objekt sestavljajo tri bivalne enote, razporejene v razgiban volumen,
ki omogoča zasebnost.
Vsaka bivalna enota ima
zunanjo teraso, ločeno
od sosednjih pogledov.
Stavbe so zasnovane po
standardu pasivne hiše,
v energijsko zasnovo
sta vključeni aktivna in
pasivna izraba obnovljivih virov (fotovoltaika).
The complex consists
of three residential
units arranged in a
dynamic volume that
allows for privacy. Each
residential unit has an
outdoor terrace, hidden
from neighbours’
glances. The buildings
are designed through
implementation of
passive house
standards; the electrical
power concept includes
active and passive
exploitation of
renewable resources
(photovoltaics).
105
LETNIK 4 YEAR
Luka Steklačič
NADSTANDARDNO
TURISTIČNO
NASELJE PASIVNIH HIŠ
Mate Blatančić
V natečajni nalogi je
bilo treba predvideti
večstanovanjske in poslovne objekte. Poseben
poudarek je bil na obdelavi večstanovanjskih
objektov po standardu
pasivne hiše. Mato
Blatančić je stanovanja
zasnoval v 10 manjših
blokih, dvignjenih nad
nivo okolice, in s tem
poudaril gradbeno linijo.
ISOVER MULTI-COMFORT HOUSE – AN
INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION
THE VISION OF
RENOVATION OF THE
EXISTING RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD IN MANNHEIM (GLÜCKSTEIN
QUARTIER), GERMANY
1. NAGRADA PRIZE
Nacionalni in mednarodni krog
NATEČAJ ISOVER COMPETITION
MEDNARODNI
ŠTUDENTSKI NATEČAJ ISOVER MULTI-COMFORT HOUSE
VIZIJA PRENOVE OBSTOJEČE STANOVANJSKE SOSESKE V MANNHEIMU (GLÜCKSTEIN
QUARTIER), NEMČIJA
The competition task
was to propose the
design of apartment
and commercial buildings. Special emphasis
was placed on the
implementation of
passive house standards
to the apartment buildings. Mato Blatančić
designed the apartments in 10 small blocks
raised above the level of
the surroundings, hence
placing emphasis on the
line of construction.
106
SEMINAR ZBAŠNIK-SENEGAČNIK STUDIO
107
izr.prof. Maruša Zorec
asist. Uroš Rustja
SEMINAR ZOREC STUDIO
108
LETNIK 1 YEAR
ERIK JURIČEVIČ
Členitev notranjega
prostora stanovanjske hiše v Krakovem
oblikuje prehod iz ulice
v Krakovske vrtove prek
različnih medprostorov.
Dinamiko bivalnega
prostora poudarja spuščanje terena preko treh
nivojev, ki predstavljajo
prehajanje iz javnega
v zasebni del hiše, ki
se odpira na vrtove.
LIVING IN KRAKOVO
The division of the
interiors of the residential house in Krakovo
provides a transition
from the street to
the Krakovo Gardens
through different
in-between areas. The
dynamics of the residential area is emphasised
through the lowering
of the terrain over three
levels representing
the passage from the
public to the private
part of the house, which
opens to the gardens.
109
Maša Bogataj Erik Juriševič Vida Rucli Vid Skrbinšek Nina Vodopivec
Nina Vičič Eva Vranjkovič Rok Willenpart Jure Zorko Rebeka Zorman Tim Zrimšek Manca Zupan Gregor Zupanc Katja Žagar Luka Žgajnar Tomaž Žlender Aleš Žmavc
BIVATI V KRAKOVEM
Nova vsebina gradu je
študijski center ljudskega slovstva in književnosti. Preko teras z vrtovi
se povzpnemo med obstoječa stolpa, povezana s komunikacijskim
kubusom, ki kompozicijo gradu poveže
v celoto in postavlja
zaslon študijskim in prireditvenim prostorom.
Tajda Vencelj
Aleksi Vičič
Nuša Zupanc
MAJA JAKŠA
RECONSTRUCTION OF
THE KAMEN CASTLE,
Klemen Stegu
LETNIK 3 YEAR
PRENOVA
GRADU KAMEN
PRENOVA
TOVARNE ROG
ALEKSI VIČIČ
Maja Jakša
Nika Koraca
Za objekti, ki določajo rob lokacije proti
obrežju Ljubljanice,
je umeščena platforma s skupnim
programom treh
umetniških akademij.
Njihovo obliko narekuje
konstrukcija z velikimi
razponi nad prostori,
ki postanejo prostor
ustvarjanja in druženja.
Andreja Ajlec
SEMINAR ZOREC STUDIO
Kaja Krebel
Eva Logonder
Matej Ramšak
For the castle a new
programme is proposed, i.e. to become
the centre of folk literary
history and literature.
Passing the terraced
gardens we reach the
existing towers; they
are connected with
cubic structure with
communications, which
integrates the composition of the castle into
a whole and provides a
screen for study areas
and the event venue.
RENOVATION OF
THE ROG FACTORY,
110
Behind the facilities
that determine the edge
of the location facing
the Ljubljanica banks,
the design proposes
the placement of a
platform with a common programme of
three art academies.
Their shape is dictated
by a major construction spanning over the
area, providing room for
creation and socialising.
Polona Senčar
Blaž Škorjanc
Visokogorska kmetija
pesnika Blaža Mavrela
leži ob gozdnem robu, ki
obdaja jaso s smučiščem in jahališčem.
Obstoječo hišo, hišo s
prenočišči in nov gospodarski objekt povezuje
niz teras. Center dobrega počutja, pod najnižjo
teraso, se odpira na
jaso, objekti pa ustvarjajo skupno dvorišče s
pogledi na Koroško.
Miha Rijavec
RENOVATION OF
THE STONKNA FARM
IN THE VILLAGE OF
STROJNA IN KOROŠKA,
Kristina Frelih
Ana Golmajer
Igor Hovnik
Janez Polda
The mountain farm
owned by poet Blaž
Mavrel is situated at
the edge of the forest
surrounding the
clearing with a ski
slope and horse riding
grounds. The existing
house, a lodging house
and a new farm building
are connected with
terraces. Below the
lowest terrace, there
is a wellness centre
that opens to the
clearing, while the
buildings create a
shared courtyard with
views over Koroška.
111
LETNIK 4 YEAR
Žiga Žgur
POLONA SENČAR
Filip Zupanc
PRENOVA KMETIJE
STONKNA V VASI
STROJNA NA
KOROŠKEM
Rok Žurbi
Aleksi Vičič
Kamen v spomeniku padlim vojakom gornikom
v Bohinjski Beli ima
vlogo fizične pojavne
oblike spomina, premisleka in postanka.
Obiskovalci, ki bodo
spomin na padle vojake
gornike obeležili s
kamnom, ki ga bodo prinesli od blizu ali daleč in
ga odložili na zid, bodo
soustvarjali prostor spomina in spreminjali naravo – znova in znova.
Matej Ramšak
2.MESTO PLACE Študentski natečaj FA NATEČAJ BOHINJSKA BELA COMPETITION
KAMNI SPOMINA
STONES OF MEMORY
The stone at the memorial to fallen alpine
soldiers in Bohinjska
Bela is a physical
manifestation of
memory, reflection
and pause. The visitors
who will wish to
commemorate the
fallen soldiers with
stones brought from
near and afar will place
it on the wall and
co-create the area of
commemoration and
thus change the setting – time and again.
112
Ana Golmajer
Maja Jakša
Vhodni prostor
vojašnice v Bohinjski
Beli je nasprotje jasi z
drevesi, ki se odpre nad
bližnjim bregom Save.
Spomenik vhodni prostor in intimni prostor
spomina povezuje v
celoto, z nagubano
površino vzdolž starega
zidu. Guba v površini
nas vodi po poti, a pogled ne seže do njenega
zaključka, saj se nadaljuje na strmine gora.
ROAD TO THE
UNKNOWN
113
POSEBNO PRIZNANJE
Študentski natečaj FA
The entrance area of
the Bohinjska Bela
barracks provides a
counterpoint to the
clearing with trees,
which opens above
the nearby Sava River
banks. The monument
connects the entrance
area and the intimate
space of memory into
a whole, with a folding
surface area along the
old wall. The fold at the
surface leads us along
the path, while the view
does not reach its end,
but rather it continues
to the steep slopes
of the mountains.
NATEČAJ BOHINJSKA BELA COMPETITION
Tajda Vencelj
POT V NEZNANO
izr. prof. dr. Tadeja Zupančič
dr. Anja Jutraž
v sodelovanju z: Univerza Stanford
SEMINAR ZUPANČIČ STUDIO
114
Program PBL na Univerzi Stanford je potekal
pod vodstvom prof. dr.
Renate Fruchter in gostujočim mentorstvom
Anje Jutraž. Program je
vključeval interdisciplinarno delo študentov v
mednarodnem okolju,
sodobna orodja za projektiranje in komunikacijo (več na www.pbl.si).
DELAVNICA PBL STANFORD WORKSHOP
PBL, GLOBALNO
PROJEKTNO TIMSKO
DELO
ANDREJ KURENT
PBL, GLOBAL PROJECT
BASED TEAMWORK
The PBL programme
at Stanford University
was headed by Prof.
Renate Fruchter and
visiting mentor Anja
Jutraž. It included
interdisciplinary work
of students in an
international
environment and stateof-the-art design tools
and communication
tools (more at
www.pbl.si).
115
DIPLOMA WORK
What makes our diploma works so different? We do not wish to create the profile of
a graduate, but rather we want them to find their own expression through work and
discussions. In fact, it would perhaps be better if the graduates themselves responded
to the question.
Graduates differ both in their knowledge and ambition; however, we want them to
find the way to produce their own work and expose it in front of others.
Indeed, our graduates are sometimes lost in the course of the project, as they are guided within the limits of the project, and not within their own limits. In the diploma
work their satisfaction is that much greater as the work is, indeed, their own.
Diploma works can differ widely within the rules that lay down the requirements to be
met. We try to find the topics of the diploma works together, which takes time. If a task
is tackled in a right way, it will be successfully completed; hence the preparations can
take several months.
Each diploma work has a mentor and at least one co-mentor. The so-called »third opinion« is the critique of the diploma, which happens long before the defence of the diploma and is essential for its quality.
Prof. Miloš Florijančič
116
DIPLOMA
Zakaj so naše diplome tako drugačne? Nočemo ustvarjati profila diplomanta, temveč
skozi delo in razgovore iščemo njegov lastni izraz. Morda bi bilo pametneje, če bi na to
vprašanje odgovarjali diplomanti sami.
Diplomanti so si po znanju in ambicijah seveda različni, vendar je predvsem način, kako
doseči lastno delo in ga dobro izpostaviti pred drugimi, tisto, kar iščemo in želimo.
Naši diplomanti so v razvoju projekta včasih tudi izgubljeni, saj jih usmerjamo znotraj
meja projekta, ne znotraj njihovih lastnih meja. Zato pa je pri diplomskem delu njihovo
zadoščenje toliko večje, kajti to je prav zares – njihovo!
Diplomska dela so si v okviru pravilnika, ki jih določa, lahko zelo različna. Temo z diplomantom iščemo skupaj in to traja. Če se naloge lotimo pravilno, bo uspešno izvedena,
zato lahko priprave trajajo več mesecev.
Pri diplomi poleg mentorja sodeluje vsaj še en somentor. Tako imenovani »third opinion« je kritika diplome, ki se dogaja že dolgo pred zagovorom in je za njeno kakovost
nujna.
prof. Miloš Florijančič
117
somentor: doc. Mitja Zorc
In Ljubljana the traces
and layers of the past
eras and the development of the city are
clearly legible. While
the city continues to
develop and grow, as
does the recognition of
its history, the traces
of different historical
periods are found all
over the city. Intensive
archaeological excavations in the recent 50
years have brought new
knowledge about the
early settlement in the
area. A lot of material has been compiled
and, except for rare
exhibitions, it is kept in
museum depots, while
several archaeological
sites in the city wait for
suitable programmes
and solutions.
The diploma work
proposes the creation
of a new museum
devoted to Emona at
one of the archaeological sites. It tries to
address the problem of
disorganisation and
unrecognisability of the
sites and become part of
the project uncovering
the Roman Ljubljana.
mentor: prof. Miloš Florijančič
DIPLOMA MOJCA GABRIČ
ARCHAEOLOGICAL
PARK WITH THE
EMONA MUSEUM
118
DIPLOMA
ARHEOLOŠKI PARK Z
MUZEJEM EMONE
V Ljubljani so sledi in
plasti preteklih obdobij
naše zgodovine in razvoja mest zelo berljive.
Mesto se razvija in raste
skupaj z zavedanjem
o svoji zgodovini in
tako ostanke različnih
zgodovinskih obdobij
najdemo po celem
mestu. Z intenzivnejšim
arheološkim izkopavanjem v zadnjih petdesetih letih smo prišli
do več novih spoznanj
o zgodnji poselitvi na
tem območju. Nabralo
se je veliko materiala, ki razen ob redkih
posebnih razstavah leži
v muzejskih depojih,
kar nekaj arheoloških
najdišč v mestu pa čaka
na primerne programe
in rešitve. Diplomska
naloga predlaga nov
muzej na eni od lokacij
arheološkega najdišča,
posvečen Emoni. Tako
skuša odgovoriti na
problem neurejenosti
in neprepoznavnosti
najdišč in se vključiti
v projekt predstavitve
rimske Ljubljane.
119
The diploma work is
focused on the topic of
energy retrofitting and
architectural renovation
of apartment buildings.
First, the work analyses
the state in Slovenia,
then it proposes legislative and regulatory
solutions and sets up a
theoretical model to
address the problem.
The solutions and
analyses include
civil engineering, legal,
economic and social
fields. In the second
part, based on a chosen
building in Ljubljana,
we propose a practical
preliminary concept and
implementation project
of energy retrofitting,
with an addition to the
building. This enables
the mostly retired
owners to pay for the
extensive renovation.
Finally, the results of
the retrofitting and the
possibilities of such
a system in Slovenia
are presented.
mentor: prof. Janez Koželj
DIPLOMA SINAN MIHELČIČ
ENERGY
RETROFITTING
OF A 1960’S
RESIDENTIAL BLOCK
120
DIPLOMA
ENERGETSKA
PRENOVA
STANOVANJSKEGA
BLOKA IZ ŠESTDESETIH
Diplomsko delo predstavlja tematiko reševanja
vprašanja energetskih
in arhitekturnih prenov
večstanovanjskih
stavb. Delo najprej
analizira stanje v Sloveniji, predlaga zakonske
in sistemske rešitve ter
postavi teoretični model
reševanja te problematike. Rešitve in analize
znotraj naloge segajo
na gradbeno, pravno,
ekonomsko in socialno
področje. V drugem
delu je na podlagi
izbrane stavbe v
Ljubljani izdelan praktični idejni in izvedbeni
projekt take prenove,
ki s pomočjo nadzidave stavbe povečini
upokojenim lastnikom
omogoči financiranje
celostne prenove. V
zaključku so predstavljeni rezultati prenove
in možnosti takega
sistema v naši državi.
121
The river Krka distinctly
affects the urban image of Novo mesto
and its wider region;
however, its development potential has been
completely forgotten
and unexploited.
The purpose of the
diploma work is to
show the ways to
exploit the potential
of the Krka river and
encourage the city and
the people to develop
the waterside area in
way to infuse it with
new life, to connect
it with the bridge and
enrich the quality of life
of the people in Novo
mesto. The diploma
work addresses the
landscape and
architectural design of
the Krka river banks,
between the Loka
sports park and Kandija
in Novo mesto. The
emphasis is placed on
the renovation of the
Loka sports park with
auxiliary programmes.
The work tries to
connect the different
areas along the river
into a whole – a linear
park complemented
by new footbridges
over the Krka. With
the new bridges, the
overall development
connects not only to
the riverside areas, but
to the wider city area.
sometor: asist. Žnidaršič Rok
mentor: izr. prof. Jurij Kobe
DIPLOMA PETER PLANTAN
PRELIMINARY DESIGN
OF RENOVATION OF
THE LOKA SPORTS PARK
AND THE FOOTBRIDGE
ACROSS THE KRKA
122
DIPLOMA
IDEJNA PRENOVA
ŠPORTNEGA PARKA
LOKA TER PROJEKT
PEŠ MOSTU PREKO
REKE KRKE
Reka Krka močno
zaznamuje mestno
podobo Novega mesta
in širšo regijo, vendar je njen razvojni
potencial povsem
pozabljen in neizrabljen.
Namen naloge je
prikazati, kako izkoristiti neizrabljeni potencial
reke Krke in spodbuditi
mesto in ljudi, da obvodni prostor uredijo tako,
da bo ta znova zaživel,
se povezal z mestom in
s tem obogatil kakovost
življenja Novomeščanov. Diplomsko delo
obravnava krajinsko in
arhitekturno oblikovanje nabrežja reke Krke,
med športnim parkom
Loka in Kandijo v Novem
mestu. Poudarek naloge
je na prenovi športnega
parka Loka s spremljajočimi programi.
Naloga skuša med
seboj povezati različne
ambiente ob reki in jih
zaokrožiti v zaključeno
celoto - linearni park,
ki ga dopolnjujejo novi
peš mostovi preko reke
Krke. Zaključena celota
ureditev se tako ne navezuje samo na obrečni
prostor, ampak je z novimi mostovi povezana s
širšim zaledjem mesta.
123
The diploma work
focuses on the design
of the school complex
in the village of Piali,
on the outskirts of the
Kolkata (Calcutta), a
city with several million
people in India. The
work is based on
spatial and climate
analyses and takes
into consideration the
specific programme and
the needs of the school
organisation Piali Ashar
Alo. Spatial design is
focused on the relationship between the
exteriors and the
interiors and maximises the conditions
of living. It enables a
flexible use of spaces
and the possibility of
phased construction.
The basic unit is a classroom for 20 pupils. The
classrooms are combined into separate pavilions arranged around
the central courtyard.
Along with the educational segment, the
complex also consists
of service and housing segments.
mentor: prof. dr. Aleš Vodopivec
DIPLOMA ŽIGA ROŠER
PRELIMINARY
ARCHITECTURAL
CONCEPT OF THE
PRIMARY SCHOOL
ON THE OUTSKIRTS
OF KOLKATA, INDIA
124
UNIVERZITETNA PREŠERNOVA NAGRADA 2013
IDEJNA ZASNOVA
ARHITEKTURE
OSNOVNE ŠOLE V
OKOLICI
KOLKATE V INDIJI
Diplomsko delo obravnava zasnovo šolskega
kompleksa v vasi Piali na
obrobju večmilijonske
Kolkate v Indiji. Naloga
izhaja iz prostorskih in
klimatskih analiz ter
upošteva specifičen
program in potrebe
šolske organizacije Piali
Ashar Alo. Prostorska
zasnova se osredotoča
na odnos med zunanjim
in notranjim prostorom
ter zagotavlja čim ugodnejše bivanjske pogoje.
Omogoča fleksibilno
rabo prostorov in možnost gradnje v fazah.
Osnovno enoto
predstavlja učilnica,
namenjena poučevanju
dvajsetih otrok. Več učilnic skupaj tvori ločene
paviljonske objekte, ki
so nanizani okoli osrednjega dvorišča. Poleg
izobraževalnega dela
zajema kompleks še
servisni in bivalni sklop.
125
CONCEPT DESIGN OF
RECONSTRUCTION
OF BOŠTANJ CASTLE
AT GROSUPLJE AS
A MULTI-PURPOSE
CULTURAL CENTRE
In the intervention, the
recognised qualities
of the existing state
are preserved and
actively included into
the new activities. It
tackles the problem
of ruins as the place of
memory and studies
their significance in
terms of material value
vs. symbolic value. A
clear relationship
between the new and
the old is established in
a way where the new
structures are subordinated to the old ones;
the latter are, indeed,
further emphasised.
The life of the ruins
is restored through
the installation of a
cultural centre for
creative workshops for
the young. Hence, the
castle obtains a new
programme, intended
for cultural activities
and active leisure time,
becoming the departure
point for excursions
exploring the heritage
of Grosuplje.
mentor: doc. mag. Tomaž Krušec
DIPLOMA MATEVŽ ZALAR
The diploma work
focuses on the identity of Grosuplje.
It emphasises the
significance of cultural
heritage and the
awareness of the
inhabitants regarding the quality of life
in a particular place.
126
DIPLOMA
IDEJNI PROJEKT
PRENOVE GRADU
BOŠTANJ PRI
GROSUPLJEM V
VEČNAMENSKI
KULTURNI CENTER
Izhodišče naloge je
problem identitete
Grosupljega. Opozarja na pomen
kulturne dediščine in na
ozaveščenost prebivalcev glede kakovosti
bivanja v nekem kraju.
Poseg ohranja prepoznane kvalitete
obstoječega stanja in
jih aktivno vključuje
v novo dogajanje.
Obravnava problem
ruševin kot prostora
spomina ter raziskuje,
katera vrednost ruševin
je večja: materialna ali
simbolna. V projektu se
vzpostavi jasen odnos
med novim in starim
na način, da se novo
podreja starim strukturam in jih še poudari.
Predvidena je oživitev
ruševin z umestitvijo
kulturnega centra za
ustvarjalne delavnice
za mlade. Grad tako
dobi nov program,
namenjen kulturnemu
dogajanju in aktivnemu
preživljanju prostega časa, in postane
izhodišče za izlete po
dediščini Grosupljega.
127
Zbornik 2012-2013
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Yearbook 2012-2013
Faculty of Architecture, University of Ljubljana
Avtorja uvodnih besedil Prefaces by
Peter Gabrijelčič, Miloš Florijančič
KOLOFON COLOPHON
Uredniki Editors
Polona Filipič, Anja Planišček, Mitja Zorc
Jezikovni pregled in prevod Language editing and translation
Mojca Vilfan
Oblikovanje Design
Urška Škrap, Danica Sretenović, Monika Tominšek
Grafična priprava in tisk Graphic design and print
Danilo Ambrož s.p.
Izdal in založil Published by
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Faculty of Architecture, University of Ljubljana
Naklada Printrun
500 izvodov 500 copies
prva izdaja, prvi natis first edition, first printing
Ljubljana, 2014
Besedila, slikovno gradivo in fotografije ostanejo avtorjem.
The copyright of the texts, illustrative matter and photographs remains with the author.
Ta publikacija je avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega dovoljenja izdajatelja je prepovedano
reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih sestavin, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem, javnim interaktivnim dostopom ali shranitvijo v elektronski obliki. This publication is copyrighted material. The copyrighted
material, or any part thereof, may not be reproduced, distributed, rented, communicated or made
available to the public, altered or used for any other purpose, including photocopying, printing, public interactive access and electronic saving, without the prior written consent of the publisher.