Publikacija 2014/2015

POZITIVNO NARAVNANI
DO ZNANJA IN VREDNOT
―
TO JE NAŠA POT.
GROHARCA
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2014/2015
1
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA LOKA
http://www.groharca.si
E-naslov šole: [email protected]
Davčna številka: 94792259
Transakcijski račun: 01322-6030682952
Ustanovitelj: OBČINA ŠKOFJA LOKA
ravnatelj
MARKO PRIMOŽIČ
pomočnica ravnatelja
MAJA DOLJAK
Tajništvo, poslovna sekretarka
DARJA BEGUŠ
JUDITA SLABE
svetovalna služba
POLONCA MAČEK
šolska knjižnica
ANICA BENEDIČIČ
LENA VASTL
računovodstvo
MARIJA ŽAKELJ
TINA MOHORIČ
zbornica
04 506 11 11
[email protected]
04 506 11 12
[email protected]
04 506 11 13
fax: 04 512 51 41
[email protected]
04 506 11 20
[email protected]
04 506 11 19
[email protected]
04 506 11 21
[email protected]
[email protected]
04 506 11 29
[email protected]
[email protected]
04 506 11 14
PODRUŽNIČNA ŠOLA TADEUSZ SADOWSKI BUKOVICA
BUKOVICA 21
4227 SELCA
Telefon: 04 510 36 10
PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVŠČICA
BUKOVŠČICA 4
4227 SELCA
Telefon: 04 510 35 80
PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART
LENART NAD LUŠO n. n.
4227 SELCA
Telefon: 04 510 35 70
ŠOLSKI OKOLIŠ: Binkelj, Bukovica, Bukovščica, Jarčje Brdo s hišno številko 1 (Občina Gorenja vas - Poljane), Knape,
Krivo Brdo (Občina Gorenja vas - Poljane), Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Pozirno, Praprotno, Rovte v
Selški dolini, Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Sv. Lenart, Sv. Tomaž, Ševlje,
Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje, Zgornja Luša.
2
Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Novo šolsko leto je že v polnem teku. Pred nami so novi izzivi in doživetja, ki se jih že veselimo. Med
počitnicami smo poskušali postoriti kar največ, da se čim bolje pripravimo na novo šolsko leto. Obnavljali
smo stavbe, opremili nekatere učilnice, učitelji smo se izobraževali za uporabo novih načinov dela z
učenci.
Na podružničnih šolah Lenart in Bukovščica smo izvajali dela na energetski sanaciji stavb. Zamenjali smo
vsa okna in vrata, ter izolirali objekta, da bosta energetsko učinkovitejša. Tudi na PŠ Bukovica so
potekala obnovitvena dela, saj smo reševali težave z zamakanjem šole. Uredili smo kanalizacijo pred šolo
in na novo nanesli omet v kleti in pritličju ter zidove na novo prepleskali. V telovadnici matične šole smo
zamenjali dotrajano in potratno električno razsvetljavo z reflektorji, ki so energetsko varčnejši.
Na šoli bo letos nekaj več učencev kot v preteklem šolskem letu. Zaradi odlogov šolanja in posredno
manjšega števila učencev na PŠ Bukovščica je na tej podružnici samo en kombiniran oddelek od 1. do 4.
razreda. Oddelek podaljšanega bivanja smo na tej podružnici lahko organizirali s pomočjo občine Škofja
Loka, v dogovoru s krajani in županom na zboru krajanov, ki smo ga imeli v spomladanskem času.
Uspešni smo bili pri kandidaturah na treh razpisih. Ponovno smo na razpisu Zavoda za šport RS Planica
uspeli pridobiti projekt Zdrav življenjski slog. Na razpisu Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma (SPIRIT Slovenija) smo uspeli
pridobiti dodatna sredstva za izvajanje aktivnosti, usmerjenih v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti
in inovativnosti. Na razpisu Slovenske filantropije smo pridobili donatorska sredstva, s katerimi bomo
uredili 2 visoki gredici za učence prve triade in izbirnega predmeta na južni strani naše šole.
Še za tri mesece smo se vključili v projekt ŠR Priložnost za vsakogar!, saj želimo z njim učencem ponuditi
dodatne možnosti za poglabljanje znanja, predvsem pa za sproščeno druženje in za priložnosti
neformalnega druženja z vrstniki znotraj šole. Projekt poteka v sodelovanju s sosednjimi šolami.
V tem šolskem letu bomosledili naslednjim ciljem:
 izboljšati bralno pismenost učencev,
 izboljšati funkcionalno pismenost učencev,
 spodbujati ustvarjalnost učencev,
 okrepiti ekološko naravnanost šole,
 spodbujati delovanje za zdrav način življenja,
 povečati uporabo IKT-tehnologije pri delu z učenci in vodenju šolske dokumentacije,
 krepiti dobre medsebojne odnose med zaposlenimi in s starši ter
nadgraditi delo z nadarjenimi učenci.
Veliko aktualnih podatkov, obvestil in novic bomo sproti objavljali tudi na spletni strani šole:
http://www.groharca.si.
Vabim vas, da postanete aktivni soustvarjalci še enega uspešnega šolskega leta.
Marko Primožič, ravnatelj
3
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata RAVNATELJ in SVET ŠOLE. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:
-
trije predstavniki ustanovitelja: Urška Florjančič, Zlatko Košič, Špela Rostan,
trije predstavniki staršev: Martina Omerzel, Simon Šifrar, Tomaž Rant,
pet predstavnikov šole: Ivanka Dolenc – predsednica Sveta zavoda, Majda Jeraj, Branka Mali,
Zinka Pintar, Barbara Trdina.
Svet šole spremlja program razvoja šole, odloča o nadstandardnih storitvah in opravlja še druge naloge,
določene z zakonom.
SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V delo šole se starši vključujejo
preko Sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih:
1. razred: Marjan Debeljak, Aljaž Vodopivec,
2. razred: Neža Karlin, Alenka Šmid Oblak, Brigita Babnik,
3. razred: Marko Trček, Nataša Hafner,
4. razred: Irena Rolih, Tomaž Rant,
5. razred: Boštjan Tomažin, Nataša Jerman,
6. razred: Anton Zupanc, Simon Šifrar,
7. razred: Iztok Hiršenfelder, Damjana Poljanec, Alenka Tavčar,
8. razred: Mihael Bergant, Saša Bogataj Suljanović, Tjaša Pečnik Vavpotič,
9. razred: Klara Škopelja, Gregor Kustec, Dean Jug,
PŠ Bukovica: Simon Zupanc, Barbara Bernik, Nataša Gartnar,
PŠ Bukovščica: Peter Debeljak,
PŠ Lenart: Alenka Ozebek, Damjan Perovšek.
Predsednik Sveta staršev je Dean Jug.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki.
OSTALI DELAVCI ŠOLE
Kuhinja: Janez Klemenčič, Andreja Ažbe, Špela Potrebuješ.
Tehnično vzdrževanje šole in podružnic: Franci Gabrovšek (041 773 793), Vlado Potočnik (040 392 829).
Čiščenje šole: Barbara Kunc, Vera Pajič, Andreja Petrovič, Viktorija Torkar, Milanka Jović, Ivanka Lavtar,
Snežana Kajzar, Rahima Mizić.
Kombinirano delovno mesto – podružnice (gospodinjec): Amalija Potočnik, Marija Potočnik (Marija
Stržinar), Vesna Bernik.
Šolska zobozdravnica (ambulanta je v Vrtcu Najdihojca): Stanka Ritonja, dr. stomatologije; Judita
Šinkovec, zob. asistentka. Telefon: 04 512 24 64.
SKUPNOST UČENCEV je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolski parlament. Delovanje
skupnosti učencev usmerjata na predmetni stopnji Polonca Maček in na razredni stopnji Jerneja Tolar.
4
UČITELJICE IN UČITELJI
MATIČNA ŠOLA
Razredna stopnja
Razred
Razrednik - učitelj
IVANKA DOLENC
1. a
MARTINA ŠMID
(druga strokovna delavka v 1. r.)
URŠKA ZIHERL
1. b
VALENTINA ŽAGAR
(druga strokovna delavka v 1. r.)
Govorilne ure
Prostor
sreda predura
kabinet RP pritličje
sreda, 11.50 - 12.35
kabinet RP pritličje
sreda, 7.30 - 8.15
učilnica 1. b
sreda, 8.15- 9.00
kabinet RP pritličje
2. a
TANJA VEBER
petek, 7.15 - 8.00
učilnica 2. a
2. b
TATJANA JERAM
četrtek, 7.30 - 8.15
učilnica 2. b
2. c
MAJA TROJAR KEPIC
petek, 7.15 - 8.00
učilnica 2. c
3. a
ANDREJA ERŽEN
ponedeljek, 7.30 - 8.15
učilnica 3. a
3. b
JANJA BRAČKO
ponedeljek, 7.30 - 8.15
učilnica 3. b
4. a
KLAVDIJA REMIC
torek, 8.20 - 9.05
kabinet RP (242)
4. b
JERNEJA TOLAR
torek, 11.05 - 11.50
kabinet RP pritličje
5. a
BRANKA MALI
torek, 11.05 - 11.40
kabinet RP (242)
5. b
ANDREJA ŠIFRER
ponedeljek, 10.15 - 11.00
kabinet RP (242)
Oddelki podaljšanega bivanja
Razred
OPB
Učitelj
Govorilne ure
Prostor
IRENA PETERNELJ
četrtek, 11.05 - 11.50
kabinet RP pritličje
DUŠKA BROVČ
sreda, 16.30 – 17.15
učilnica 2. c
MARTINA ŠMID
sreda, 11.50 - 12.35
kabinet RP pritličje
sreda, 8.15- 9.00
kabinet RP pritličje
torek, 11.50 - 12.40
pisarna pom. ravnatelja
ponedeljek, 9.10-9.55
kabinet TJA
IRENA FRAKELJ KEŠNAR
torek, 11.05 - 11.50
kabinet RP pritličje
MOJCA DEBELJAK
sreda, 11.55 - 12.40
kabinet RP pritličje
VALENTINA ŽAGAR
MAJA DOLJAK
TJAŠA JARC
5
Predmetna stopnja – razredniki
Razred
Razrednik
6. a
JANA RŽEN
6. b
MANCA ČADEŽ
7. a
NATAŠA IVANUŠIČ
7. b
TINA OSTERMAN
7. c
KATARINA PEGAM
8. a
TATJANA
IGNATOV ŽLEBNIK
8. b
KRISTINA POLJANŠEK
8. c
BARBARA TRDINA
9. a
JANEZ BEGUŠ
9. b
GORAZD PINTAR
9. c
SABINA LEBEN
Poučuje
Govorilne ure
NAR: 6.a, 6.b, 7.c; IP-NPH, IPONA
MAT: 6.a, 6.b, 9MA1, 9MA3A; IPKL1
MAT: 6.b mus, 8MA2A, 8MA2B,
7.a, 7.b
NAR: 7.a, 7.b; KEM: 8.a, 8.b, 8.c,
9.a, 9.b, 9.c; IP-POK, IP-KEŽ
TJA: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.c, 8.c, 8.a
mus, 8.b mus
TJA: 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b mus, 8.c
mus, 9.a, 9.b
TJA: 7.b, 8.b, 8.a mus, 9.a mus,
9.b mus, 9.c, mus; IP-FI1, IP-FI2,
IP-FI3
ZGO: 7.a, 7.b, 7.c; 8.a, 8.b, 8.c;
9.a, 9.b, 9.c; DKE: 7.a, 7.b, 7.c;
8.a, 8.b, 8.c
TIT: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b,
8.c; IP-OGL, IP-OGK
GUM: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b,
7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b,
9.c,4.,5.r-PŠ BK; IP-ANI, MLPZ
SLJ: 6.a, 6.b, 8SLH3, 9SL3B,
9SLH1
Prostor
torek, 3. šolska ura
kabinet biokem
kabinet MAT
- FIZ
kabinet MAT
- FIZ
kabinet KEM
- BIO
sreda, 2. šolsko uro
kabinet TJA
četrtek, 2. šolska ura
petek, 3. šolska ura
torek, 2. šolska ura
torek, 3. šolska ura
sreda, 4.šolska ura
učilnica 214
(TJA)
učilnica TJA
211 ali
kabinet TJA
četrtek, 3. šolska ura
učilnica 229
(ZGO)
učilnica 135
(TIT)
sreda, 5. šolska ura
kabinet GUM
sreda, 4. šolska ura
učilnica 120
(SLJ)
četrtek, 2.šolska ura
Predmetna stopnja – ostali učitelji
Učitelj
ANICA BENEDIČIČ
OLGA KOPLAN
LENA VASTL
BRANKA SVOLJŠAK
MAJDA JERAJ
URŠKA OBLAK
MILOJKA BOZOVIČAR
BLAŽENKA RAVNIKAR
JOŽE KORDIŠ
MARA PETERNELJ
Poučuje
SLJ 6.a, 9 SLH2
SLJ: 7.a, 8SLH1, 9SL3a, 9SLH3;
IP-GKL
SLJ: 6.b mus, 7.b, 7.c, 8SLH2,
8SL3
GEO: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a,
8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c,; ZGO: 6.a,
6.b; IP-TVZ
MAT: 9MA3B; FIZ 8.a, 8.b, 8.c,
9.a, 9.b, 9.c
MAT: 7.c, 8MA1, 8MA3, 9MA2A,
9MA2B
LUM: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a,
8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c; IP-LS1, IPLS2, IP-LS3
GOS: 6.a, 6.b ; BIO: 8.a, 8.b, 8.c;
9.a, 9.b, 9.c; IP-SPH
ŠPO: 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a,
8.b, 9.a, 9.b; IŠ-IŠPn
ŠPO: 4.a, 6.a, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a,
8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c; IP-ŠSP
Govorilne ure
ponedeljek, 2. šolska
ura
sreda, 3. šolska ura
ponedeljek, 4. šolska
ura
Prostor
šolska knjižnica
učilnica 219 (SLJ)
učilnica 216 (SLJ)
ponedeljek, 4. šolska
ura
kabinet GEO
torek, 4. šolska ura
kabinet MAT - FIZ
petek, 3. šolska ura
učilnica 128 (MAT)
petek, 1. šolska ura
učilnica 137 (LUM)
torek, 3 šolska ura
učilnica 221 (BIO)
sreda, 4. šolska ura
kabinet ŠPO
četrtek, 3. šolska ura
kabinet ŠPO
6
ŠPO: 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.b, 7.c,
8.c, 9.c 4.,5.r-PŠ BK, 4.,5.r- PŠ
LE; IP-ŠZZ
BERNARDA POHLEVEN
TJAŠA JARC
MAJDA ŠUBIC
kabinet ŠPO
IN2, NI1, NI2, NI3, OPB, DSP
četrtek, 1.šolska ura
ponedeljek, 2. šolska
ura
MME, ROM
sreda, 4. šolska ura
učilnica 117 (RAČ)
Svetovalna služba in učiteljice dodatne strokovne pomoči
Ime in priimek
Del. področje
Čas
JUDITA SLABE
psihologinja
POLONCA MAČEK
Šolska svetovalna
služba, DSP
MAJA BENEDIČIČ
KATARINA PODREKAR
DSP
vsak dan dopoldne po
dogovoru, popoldne 1.
torek v mesecu
vsak dan dopoldne po
dogovoru, popoldne 1.
torek v mesecu
vsak dan dopoldne po
dogovoru, popoldne 1.
torek v mesecu
kabinet TJA
Prostor
kabinet psihologinje
kabinet svetovalne službe
kabinet DSP (spodaj)
PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVICA
Razred
Razrednik - učitelj
1., 2.
kombinacia
IRENA MEGUŠAR / MATINA POTOČNIK
3.
BARBARA TRAVEN TERAŽ
4., 5.
kombinacija
IRENA BENEDIČIČ
Podaljšano bivanje
ANDREJA URŠIČ
Govorilne ure
sreda, 10.55 - 11.40
četrtek, 10.05 - 10.50
sreda, 8.55 - 9.40
torek, 11.45 - 12. 30
PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVŠČICA
Razred
Razrednik - učitelj
1., 2., 3., 4.
kombinacija
ALENKA MAGAJNE GERM
Podaljšano bivanje, TJA
TINKARA ŠUŠTARŠIČ
Govorilne ure
torek, 7.00 – 7.45
sreda, 15.30 – 16.00
četrtek, 15.30 – 16.00
PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART
Razred
1., 2., 3.
Kombinacija
4., 5.
Kombinacija
Podaljšano bivanje
Razrednik – učitelj
MAJA REBOLJ
ZINKA PINTAR
MARTINA POTOČNIK
Govorilne ure
torek pred poukom
po dogovoru
torek pred poukom
po dogovoru
Po pouku, od 15.30 dalje
7
PREDMETNIK
Predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura
in etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
SLJ
MAT
TJA
LUM
GUM
DRU
GEO
ZGO
1.
r.
6
4
2.
r.
7
4
2
2
2
2
Število šolskih ur tedensko po posameznih razredih
3.
4. r. 5. r. 6. r.
7. r.
8. r.
r.
7
5
5
5
4
3,5
5
5
4
4
4
4
2
3
4
4
3
2
2
2
1
1
1
2
1,5
1,5
1
1
1
2
3
1
2
1,5
1
2
2
DKE
SPO
FIZ
KEM
BIO
NAR
1
3
3
4,5
4
3
1
1
2
2
1
3
2
2
1,5
NIT
3
2
3
2
1
1
2
2/3
2
2/3
2
2
2
3
TIT
GOS
ŠPO
IP
9. r.
3
3
3
3
1
3
število predmetov skupaj
število šolskih ur tedensko
število tednov
6
20
35
6
21
35
6
22
35
8
23,5
35
9
25,5
35
Razredne ure
RU
1,5
3
2
2/3
10 12/13/14 14/15/16 12/13/14
25,5
27/28
27,5/28,5 27,5/28,5
35
35
35
32
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
dnevi dejavnosti skupaj
Število dni dejavnosti v šolskem letu po posameznih rezredih
1. r.
2. r. 3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
15
15
15
9. r.
3
3
4
5
15
8
IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So
obvezni del pouka in se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Pouk izbirnih predmetov
poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Izbirni predmet tuji jezik poteka 2 uri tedensko.
Izbirni predmeti
Nemščina 1
Nemščina 2
Nemščina 3
Francoščina 1
Francoščina 2
Francoščina 3
Turistična vzgoja
Likovno snovanje 1
Likovno snovanje 2
Likovno snovanje 3
Multimedija
Računalniško omrežje
Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – kovine
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Izbrani šport – nogomet
Sodobna priprava hrane
Poskusi v kemiji
Kemija v življenju
Organizmi v naravnem in
umetnem okolju
Načini prehranjevanja
Gledališki klub
Ansambelska igra
Klekljanje
NI1
NI2
NI3
FI1
FI2
FI3
TVZ
LS1
LS2
LS3
MME
ROM
OGL
OGK
ŠSP
ŠZZ
IŠPN
SPH
POK
KEŽ
Razred
7. r.
8. r.
9. r.
7. r.
8. r.
9. r
7., 8., 9. r.
7. r.
8. r.
9. r.
8. r.
9. r.
7. r.
8. r.
7. r.
8. r.
9. r.
7., 8., 9. r.
8., 9. r.
9. r
Učitelj
TJAŠA JARC
TJAŠA JARC
TJAŠA JARC
KRISTINA POLJANŠEK
KRISTINA POLJANŠEK
KRISTINA POLJANŠEK
BRANKA SVOLJŠAK
MILOJKA BOZOVIČAR
MILOJKA BOZOVIČAR
MILOJKA BOZOVIČAR
MAJDA ŠUBIC
MAJDA ŠUBIC
JANEZ BEGUŠ
JANEZ BEGUŠ
MARA PETERNELJ
BERNARDA POHLEVEN
JOŽE KORDIŠ
BLAŽKA RAVNIKAR
TINA OSTERMAN
TINA OSTERMAN
ONA
7., 8., 9. r.
JANA RŽEN
NPH
GKL
ANI
KL1
9. r.
7., 8., 9.r.
7., 8., 9.r.
7., 8., 9.r.
JANA RŽEN
OLGA KOPLAN
GORAZD PINTAR
MANCA ČADEŽ
9
INTERESNE DEJAVNOSTI
Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost. Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite
pri razredniku in na spletni strani šole.
Urnik bo objavljen na oglasnih deskah in spletni strani šole.
MATIČNA ŠOLA
Interesne dejavnosti
Mentor/-ica
Razred
Dan/ura
angleški krožek
MOJCA DEBELJAK
1
ponedeljek, 5. ura
2., 3.
ponedeljek, 6. ura
TANJA VEBER
2.–5.
ponedeljek, 7.30
telovadnica
TINA ŽAGAR
1.
torek, 7.30
telovadnica
foto krožek
JANEZ BEGUŠ
6.–9.
ponedeljek, 7. ura
135
modelarstvo
JANEZ BEGUŠ
4.–6.
sreda, 7. ura
135
krožek mini rokomet
MARKO PRIMOŽIČ
2.–3.
torek, 14.20–15.30,
četrtek, 14.00–15.15
kuharski krožek
ANDREJA ERŽEN
4.–6.
ponedeljek od 13. 30 do 15. 00
likovni krožek
DUŠKA BROVČ
1.–5.
torek, 15.10–16.20
lutkarski krožek
ANICA BENEDIČIČ
3. –6.
ponedeljek, 6. ura
MEPI
SABINA LEBEN
9
po dogovoru (po 15. 9. 2014)
učilnica 120
JANA RŽEN
po dogovoru (po 15. 9. 2014)
učilnica 120
JANJA BRAČKO
po dogovoru (po 15. 9. 2014)
učilnica 120
sreda 6. in 7. ura, četrtek predura
učilnica
GUM
folklora
mladinski pevski zbor
GORAZD PINTAR
6.–9.
Prostor
3. a
Male sive celice
LENA VASTL
7.
četrtek, 17.00–18.00
uč. 216
novinarski krožek
URŠKA ZIHERL
6.–9.
sreda ali četrtek, 6./7. ura
SLJ 120
SABINA LEBEN
6.–9.
sreda ali četrtek, 6./7. ura
SLJ 120
TATJANA JERAM
1.–2.
torek, 13.00–13.45
učilnica
GUM
sobota, 6 izletov, 3 planinske urice
hribi
sobota, 6 izletov, 3 planinske
urice
učilnica 203
otroški pevski zbor
Planinski krožek
1. skupina
IVANKA DOLENC
Planinski krožek
2. skupina
1.–4.
5.–9.
pravljičarski krožek
MAJA TROJAR KEPIC
1., 2.
ponedeljek, 13.00 –13.45
računalniški krožek
MAJDA ŠUBIC
2.–6.
četrtek, 6. ura
uč. 117
Radio Sora
LENA VASTL
7.–8.
torek, 6. šolska ura
uč. 117
turistični krožek
BRANKA SVOLJŠAK
6.–9.
sreda, 6. ali 7. ura
ID umetnost
MILOJKA BOZOVIČAR
7.–9.
po dogovoru (odprtja razstav)
ID umetnost
MAJDA ŠUBIC
7.–9.
četrtek, 7. ura
rač. 117
10
kolesarski tečaj
JANEZ BEGUŠ
5.
po dogovoru
bralna značka
IVANKA DOLENC
1. a
po dogovoru
URŠKA ZIHERL
1. b
po dogovoru
TANJA VEBER
2. a
po dogovoru
TATJANA JERAM
2. b
po dogovoru
MAJA TROJAR KEPIC
2. c
po dogovoru
ANDREJA ERŽEN
3. a
po dogovoru
JANJA BRAČKO
3. b
po dogovoru
KLAVDIJA REMIC
4. a
po dogovoru
JERNEJA TOLAR
4. b
po dogovoru
ANDREJA ŠIFRER
5. a
po dogovoru
BRANKA MALI
5. b
po dogovoru
SABINA LEBEN
7. -9.
ponedeljek, 6. šolsko uro, četrtek
preduro
OLGA KOPLAN
7., 9.
sreda po urniku B, 6. šolsko uro
ANICA BENEDIČIČ
6., 8., 9.
po dogovoru
LENA VASTL
6., 8.
sreda, 6. šolska ura
POLONCA MAČEK
1. –5.
po dogovoru
SABINA LEBEN
6. –9.
po dogovoru
angleška bralna značka
KATARINA PEGAM
4., 5.
torek, 6. ura
Šolska skupnost
JERNEJA TOLAR
1. –5.
četrtek, 6.,7. uro po dogovoru
POLONCA MAČEK
6. –9.
ročna dela
MANCA ČADEŽ
5. in 6.
torek, 7. uro
dopisniški krožek
OLGA KOPLAN
6. –9.
ponedeljek, 7. uro
logika
MANCA ČADEŽ
7. –9.
Radio Hudo
LENA VASTL
7. –9.
3., 4., 10., 11. in 15. november
knjižničarski krožek
ANICA BENEDIČIČ
3. –6.
četrtek, 6. ura
spodbujanje UPI
BRANKA MALI
5. –9.
četrtek, 6. in 7. šolska ura
KATARINA PEGAM
5. –9.
ANDREJA ŠIFRER
4.–5.
jezikovne urice
logične pošasti
četrtek, 6. šolska ura
učilnica 123
Radio SLO
učilnica 5. B
PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVICA
Interesne dejavnosti
Mentor/-ica
Razred
Dan/ura
Kombinirana ID
IRENA MEGUŠAR
1., 2.
3.
4., 5.
4., 5.
1., 2.
3.–5.
Petek, 5. ura
Vesela šola
Otroški pevski zbor
BARBARA TRAVEN TERAŽ
IRENA BENEDIČIČ
IRENA BENEDIČIČ
GORAZD PINTAR
GORAZD PINTAR
Prostor
Četrtek, predura
Petek, 4. ura
Petek, 5. ura
Sreda, 4. ura
Sreda, 3. ura
11
Angleški krožek
TINKARA ŠUŠTERŠIČ
TINKARA ŠUŠTERŠIČ
2.–3.
1.
Ponedeljek, 2. ura
Četrtek, 3. ura
PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVŠČICA
Interesne dejavnosti
Mentor/-ica
Razred
Dan/ura
Kombinirana ID
Otroški pevski zbor
ALENKA MAGAJNE GERM
Petek, 5. ura
ALENKA MAGAJNE GERM
1.- 4.
1.–4.
1.–4.
TINKARA ŠUŠTERŠIČ
1.–3.
Angleški krožek
TINKARA ŠUŠTERŠIČ
Prostor
Sreda, 5. ura
Torek, 5. ura
PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART
Interesne dejavnosti
Mentor/-ica
Razred
Dan/ura
Kombinirana ID
MAJA REBOLJ
ZINKA PINTAR
ZINKA PINTAR
MAJA REBOLJ
1.–3.
4., 5.
4., 5.
1.–5.
Sreda, 5. ura
Vesela šola
Otroški pevski zbor
Prostor
Petek, 6. ura
Ponedeljek, 5. ura
Sreda, 3. ura
Organizirane interesne dejavnosti v sodelovanju z društvi, klubi in drugimi organizacijami
Interesne dejavnosti
Informacije
Razred Dan/ura
SK Alpetour
Alpsko smučanje
1.–9.
041 633 651 (Peternel)
Jurij Demšar
Atletika
031 768 774
[email protected]
Baseball
Lisjaki in lisičke
1.–9.
041 408 051 (Rok Krmelj)
ŠKD Ritem
oktober 2013 – junij 2014
Doživetja v bazenu
1.–5.
041 849 846 (Samo Klemenc)
040 419 444 (Gorazd Tomc)
1.–4.
Floorball
041 789 728 (Janez Šubic)
5.–9.
Futsal klub Stripy Škofja Loka
Futsal
040 577 164 (Rok Pogačnik)
5.–9.
dvoranski nogomet
[email protected]
ŠD Partizan Škofja Loka
Karate
041 460 898 (Stanislav Strnad)
2.–9.
[email protected]
KK Škofja Loka
Košarkarska šola
1.–9.
031 622 502 (Iris Dumenčič)
ŠD Partizan Škofja Loka
Lokostrelstvo
1.–9.
041 805 062 (Vlado Justin)
Namizno teniški klub Škofja Loka
Igor Drakulič
Namizni tenis
041 344 138
[email protected]
»Na divje«
Nina Vastl
031 214 829
1.–3.
4. –6.
12
Nogomet
Odbojka
Orientacija
Planinsko društvo
Škofja Loka
Ples
Plesno-športne
dejavnosti
Podjetniški krožek
Prostovoljno gasilsko
društvo
Rokomet – dečki
Rokomet – deklice
Strelski šport
Športno plezanje
Športno plezanje
Športno plezanje
NK Ločan
051 235 720 (Sandi)
[email protected]
ŽOK Partizan
031 850 530 (Aleksandra Kavčič)
ŠOK Škofjeloški orientacijski klub
041 274 639 Matjaž Draksler
04 51 20 667 (Ivanka Dolenc)
ŠKD Ritem
041 962 247 (Mateja Tuta)
Plesno-športni center RitmoLoko
041 710 310
Razvojna agencija Sora, d. o. o.
04 506 02 20 (Julija Primožič)
[email protected]
PGD Stara Loka
031 632 854 (Marija Kovač)
RD Loka 2012
041 811 167 (Jani Klemenčič)
ŽRK Škofja Loka
Janez Beguš
Strelsko društvo Škofja Loka
041 719 049 (Janko Demšar)
041 866 903 (Janko Platiša)
Plezalni klub Kinezis
041 334 973 (Tomaž Rant)
Plezalni klub Škofja Loka
031 519 699 (Roman Krajnik)
Gorniško športno društvo Bricalp
041 607 064 (Mitja Kovačič)
Taborniki
RSK Škofja loka
www.rsk.rutka.net (Katarina Sekirnik)
Deskanje na snegu
EŠK MUNGO
041 585 823 (Žiga Škufca)
3.–9.
5.–9.
5.–9.
september 2014 – junij
2015
1.–9.
1.–9.
oktober 2013 – junij
2014
1.–9.
7.–9.
1.–9.
4.–9.
2.–5.
6.-9.
3.–9.
1.–9.
1.–9
1.–9
1.–9.
1.–9.
13
OSTALE DEJAVNOSTI
Dejavnosti
TABOR
POLETNA ŠOLA
V NARAVI
ZIMSKA ŠOLA
V NARAVI
Razred Čas
25. 5. 2015 do
1.
29. 5. 2015
15. – 19. 6.
5.
2015
7.
NARAVOSLOVNI
8.
TABOR
TEČAJI
kolesarski tečaj
5. razred
tečaj rolanja
1. razred
smučarski tečaj
2. razred
tečaj plavanja
1. razred
tečaj plavanja
3. razred
5.
1.
Kraj
Vsebine
kmetija Podmlačan
delo na kmetiji
Novigrad
12. – 16. 1.
2015
CŠOD Gorenje
29. 9. - 3. 10.
2014
Dom CŠOD Kavka, Livške
Ravne nad Kobaridom
september 2014 – šolska okolica
junij 2015
maj 2015
šolsko igrišče
2.
januar,
februar
2015
1.
september,
oktober 2014
1., 3. oktober 2014 december 2015
plavanje, spoznavanje
slovenske obale
tečaj alpskega smučanja,
tek na smučeh,
pohodništvo
vsebine s področja
naravoslovja,
družboslovja, športa
tečaj varne vožnje
kolesom in izpit
Vincarje
tečaj alpskega smučanja
Bazen Stara Loka
1. r. začetni tečaj plavanja
Bazen Stara Loka
Bazen Železniki
3. r. obvezni 20-urni tečaj
plavanja
ŠPORTNI PROGRAMI
Zlati sonček
Športna značka Krpan
1.–3. celo leto
4.-6- celo leto
šola
šola
športne dejavnosti
športne dejavnosti
TESTIRANJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON
1.–9. april, maj
šola
športne dejavnosti
BRALNA ZNAČKA
Slovenščina
Eko bralna značka
Angleška bralna značka
1.–9.
1.–9.
4.,5.
s
branje slovenskega leposlovja; izvajajo slovenisti oz. razredniki
branje besedil na temo ekologije; izvajajo slovenisti oz. razredniki
branje literature v angleškem jeziku; izvaja ga. Katarina Pegam

95. člen Zakona o osnovni šoli predpisuje, da šole v začetku aprila med poukom športne vzgoje izvedejo testiranje vseh
učencev. Testirajo se učenci, katerih starši so oddali soglasje. Vrednotenje dosežkov posameznega učenca lahko opravi le
športni pedagog, podatki so na voljo staršem med govorilnimi urami.
14
PROJEKTI, PROGRAMI IN RAZVOJNE NALOGE
Vrsta projekta,
programa, razvojne
Cilji
naloge – tema
Lena Vastl
Dediščina gre v šole
Spoznavanje kulturne dediščine v Škofji Loki.
Berem, berem – 3. razred
Lena Vastl
v sodelovanju z Društvom Povečanje števila bralcev.
prijateljev mladine
Leto kulture – Rastem s
Anica Benedičič
Sodelovanje s knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka.
knjigo
Učencem pomagati, da se izkažejo in dokažejo na štirih
Jana Ržen,
Mednarodno priznanje za področjih delovanja: služenje, veščine, rekreativni šport
Sabina Leben
mlade – MEPI
in odprave. Program za bronasto stopnjo traja 6
mesecev.
Iz vrtca v šolo –
Lažji prehod vrtčevskih otrok v šolo, spoznavati delo v
Tanja Veber
sodelovanje med vrtcema šoli, pogled učencev 1. razreda nazaj v vrtec.
in šolo
Med leta bomo v skrbi za čisto okolje skrbeli za eko
mlako, ki se nahaja pri vhodu na nižjo stopnjo na
Tina Osterman
Skrb za čisto okolje
spodnjem hodniku. Sodelovali bomo pri zbiralnih akcijah
papirja, izrabljenih mobilnih telefonih, kartuš ter
tonerjev, plastičnih zamaškov in baterij ter tekstila.
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja
porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje
Blažka Ravnikar,
pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
Shema šolskega sadja
Jani Klemenčič
Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih
bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2,
srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza itd).
Nadaljevali bomo s promocijo Loške učne poti in skrbeli
Martina Bukovšek Loška učna pot
za njeno vzdrževanje.
Uvajanje in razvoj raznovrstnih didaktičnih strategij za
Opolnomočenje učencev izboljševanje medpredmetnega načrtovanja, poučevanja
z izboljšanjem bralne
in učenja, sporazumevalne zmožnosti in bralne
projektni tim
pismenosti in dostopa do pismenosti
skozi razvoj projekta Opolnomočenje
znanja – Berem, razumem učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do
znanja
Projekt poteka v povezavi z LAS loškega pogorja po
Irena Benedičič,
Babica pripoveduje o
pristopu LEADER. Vanj smo vključene vse tri PŠ. V okviru
Zinka Pintar, Alenka
zeliščih – Od ust do ust
tega projekta izvajamo različne dejavnosti v povezavi z
Germ Magajne
zelišči, pred šolami pa smo zasadili tudi zeliščne vrtove.
Na razpisu Zavoda za šport RS Planica smo uspeli
pridobiti projekt Zdrav življenjski slog in na ta način
bomo omogočili brezplačno športno vadbo učencem od
1. do 9. razreda, še posebej želimo vključiti tudi tiste
Vedrana Sember
Zdrav življenjski slog
učence, ki do sedaj niso bili najbolj športno aktivni.
Pomembna sestavina tega programa je sodelovanje z
lokalnimi športnimi društvi in spoznavanje različnih
športnih vsebin.
Koordinator –
nosilec
15
Metka Trobec
Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v
lokalnih skupnostih za
razvoj enakih možnosti in
spodbujanje socialne
vključenosti – SKK.
Projekt se izvaja v okviru sredstev evropskega socialnega
sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje,
znanost. Projekt smo poimenovali Priložnost za
vsakogar! Naša šola je nosilka, v mrežo so vključene še
OŠ Škofja Loka – Mesto in OŠ Poljane.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Irena Benedičič
Prijatelj – prijatelju
Nadaljujemo s projektom Prijatelj – prijatelju, ki poteka med
podružnično šolo TadeuszSadowski Bukovica in Ljudsko šolo
Šentilj ob Dravi/Volkschule St. Egyden na Avstrijskem
Koroškem. Gre za povezovanje in dopisovanje med učenci, ki
se učijo slovenski jezik. Ob dnevu jezikov prirejajo vse šole v
Vrbi prireditev in takrat jih bomo z učenci obiskali.
RAZISKOVALNE NALOGE
Pri rednem pouku bomo učencem omogočali pisanje referatov in seminarskih nalog s področja, ki je
povezano z učno snovjo. V okviru drugih dejavnosti bodo učenci pod mentorjevim vodstvom delali
raziskovalne naloge. Z najboljšimi bomo sodelovali na srečanju mladih raziskovalcev.
Nosilec, mentor
Majda Šubic
Jana Ržen
Področje
računalništvo
ekologija
Vrsta raziskovalne naloge – tema
Office 365
Naslov bo določen kasneje.
NAČRT VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.
OBVEZNI PROGRAM obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Med
dneve pouka se šteje tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve ter celodnevne strokovne
ekskurzije.
Oddelčno/razredno uro imamo vsak torek ob 7.30, razen učencev prvega triletja.
Za otroke s posebnimi potrebami organiziramo individualni pouk oz. dodatno strokovno pomoč.
Ob koncu ocenjevalnega obdobja bodo starši učencev od 2. do 9. razreda pisno obveščeni o učnem
uspehu, v prvem razredu pa bodo starši o učnem uspehu svojega otroka med šolskim letom obveščeni
samo ustno.
Ob zaključku razreda dobijo učenci spričevalo.
RAZŠIRJENI PROGRAM obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in
interesne dejavnosti ter šolo v naravi.
16
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA
Kriterije ocenjevanja znanja sprejmejo strokovni aktvi. Pri nekaterih predmetih učitelji informirajo
učence in starše z njimi preko zapisa v zvezku, za druge predmete so objavljeni na spletni strani šole.
DOBRO JE VEDETI
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolske svetovalne delavke lahko pomagajo učencem, kadar sami niso kos učenju, če pridejo v spor s
sošolci, učitelji, če imajo težave doma ali sami s seboj.
Razgovori staršev s svetovalno službo so možni med govorilnimi urami oziroma po predhodnem
dogovoru v dopoldanskem času.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in ostalim delavcem šole. Urejena je po sistemu prostega
pristopa, kar pomeni, da učenci lahko sami iščejo želeno gradivo na knjižnih policah.
V šolski knjižnici je tudi računalnik z dostopom do interneta in je namenjen učencem.
Odprta je vsak dan, obratovalni čas je objavljen na vhodnih vratih knjižnice.
Vsako izposojeno gradivo je potrebno vrniti v štirinajstih dneh. Če se izposojeno gradivo izgubi, je
potrebno škodo poravnati. Ob zaključku šolskega leta mora biti vse gradivo vrnjeno v knjižnico.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ Ivana Groharja ima že več let oblikovan učbeniški sklad. V tem šolskem letu so si učbenike izposodili
učenci od 3. do 9. razreda, saj imajo učenci 1. in 2. razreda samo delovne zvezke. Pogoji izposoje so
urejeni v skladu s Pravilnikom o upravljanju s šolskimi učbeniškimi skladi. Za vodenje sklada, ugotavljanje
potreb po učbenikih, delovnih zvezkih, izposojo učbenikov ter vodenje evidence sta odgovorni skrbnici
učbeniškega sklada Anica Benedičič in Lena Vastl. Knjižnica je odprta od 7.00 do 14.00.
GOVORILNE URE
Pogovorne ure imajo vsi strokovni delavci praviloma vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri in po dogovoru
dopoldne. Učiteljice razredne stopnje uskladijo govorilne ure s starši na prvem roditeljskem sestanku.
MANJŠE UČNE SKUPINE
Spremenjeni 40. člen Zakona o osnovni šoli daje šoli možnost, da pri posameznih predmetih v
predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih skupinah.
V 6. razredu bomo pri slovenščini in matematiki ter v 8., 9. razredu pri angleščini pouk izvajali v manjših
heterogenih učnih skupinah z drugo učiteljico pri dveh oz. eni uri pouka tedensko.
V 8. in 9. razredu poteka pri slovenščini pouk v treh heterogenih in eni homogeni skupini, pri matematiki
pa nivojski pouk – zunanja fleksibilna diferenciacija. Učenci obiskujejo pouk na izbrani ravni zahtevnosti.
FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Zaradi večanja uporabe raznolikosti metod in oblik dela in posledično samostojnosti učencev v procesu,
stopnje individualizacije in notranje diferenciacije, medpredmetnega povezovanja pri različnih
kombinacijah predmetov, v letošnjem letu še razširjamo ta način dela. Poteka v 6. razredu pri
predmentih GEO in ZGO, v 7. in 8. razredu pri predmetih LUM in DKE, ter v 8. razredu pri predmetih BIO
in GEO.
17
NACIONALNI PREIZKUS ZNANJ (NPZ)
Preverjanje znanja v 6. razredu
Tudi v letošnjem letu bo obvezno za vse učence. Preverjalo se bo znanje iz slovenščine, matematike in
angleščine.
Preverjanje znanja v 9. razredu
Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine, matematike in
tretjega predmeta, ki je letos tehnika in tehnologija.
Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Opravljajo ga vsi učenci 6. in 9. razreda v Republiki
Sloveniji na isti dan ob isti uri. Preverjanje traja najmanj 45 in največ 90 minut. Izvede se v mesecu maju.
V letošnjem letu ni več naknadnega roka za devetošolce.
Vsi datumi NPZ so objavljeni v Šolskem koledarju ter na spletni strani RICa.
Za pripravo in izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli je odgovoren ravnatelj, ki v skladu
z navodili za izvedbo pripravi podrobnejši izvedbeni načrt šole.
Namestnica za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razred je Judita Slabe, pomočnica za
e-vrednotenje pa Majda Šubic.
Čeprav je udeležba pri nacionalnem preverjanju znanja obvezna, pa te obveznosti ne gre razumeti kot
breme, pač pa predvsem kot dragoceno priložnost, da učenci preverijo, kakšno je njihovo znanje na
posameznih področjih, in ga primerjajo z znanjem vrstnikov po vsej Sloveniji. Prav tako lahko izvejo, kako
kakovostno je njihovo učenje in katera so njihova močna področja. Pri tem jim pomagajo učitelji naše
šole, saj skupaj z njimi pregledajo naloge.
Pomembna podpora učencem pri NPZ pa je tudi ravnanje in spodbuda staršev, ki je tudi sicer
pomembna za uspeh otrok v šoli.
JUTRANJE VARSTVO
Za naše najmlajše imamo organizirano brezplačno jutranje varstvo, ki se začne ob 6. uri zjutraj in poteka
do začetka pouka. Čas izkoristijo z različnimi skupinskimi in individualnimi igrami, branjem in ostalim
vodenim delom. Ob 7. uri imajo naročniki tudi zajtrk.
Jutranje varstvo imamo organizirano na matični šoli, PŠ Bukovica in PŠ Bukovščica.
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB)
V šolskem letu 2014/2015 je organizirano na matični šoli 7 oddelkov podaljšanega bivanja. Program
nudimo učencem od 1. do vključno 5. razreda, ki doma nimajo varstva, od 11.50 do 16.00, po tej uri pa
do 16.30 poteka varstvo učencev. Po pouku se učenci zberejo v učilnicah podaljšanega bivanja.
Podaljšano bivanje ni le varstvo, ampak so učenci vključeni v različne dejavnosti. V tem času imajo
učenci kosilo ter ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Rešujejo domače naloge in se
učijo. Vse dejavnosti potekajo po urniku. Posamezniki med tem obiskujejo tudi interesne dejavnosti.
Za nemoteno vključevanje otrok v dejavnosti je potreben določen čas in red, zato ostanejo otroci, ki so
vpisani v OPB, v šoli do 14. ure. Za vključitev otrok v OPB bomo upoštevali oddane prijavnice. Odločitev
je prostovoljna in velja za celo šolsko leto.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učiteljica OPB predčasno dovoli odhod iz šole le na
podlagi pisnega obvestila staršev.
V letošnjem šolskem letu poteka podaljšano bivanje na vseh treh podružničnih šolah.
18
VARSTVO VOZAČEV
Učenci vozači od 1. do 5. razreda počakajo na prevoz v OPB, učenci od 6. do 9. razreda so organizirani v
skupine varstva vozačev do odhodov avtobusov in kombijev; enako je na podružnicah.
Učenci, ki zjutraj pridejo z avtobusom ali kombijem v šolo morajo počakati na začetek pouka v varstvu
vozačev. Tudi po zaključku pouka, ko učenci čakajo na prevoz domov, morajo biti v organiziranem
varstvu vozačev. Odsotni so le, če jih pisno opravičijo starši. Opravičilo je lahko letno ali pa tudi samo za
posamezen dan.
VARNA POT V ŠOLO
Zaradi varnosti morajo učenci prvih razredov nositi rumene rutke ter v šolo prihajati in odhajati v
spremstvu odrasle osebe. Starši, svetujemo vam, da z otroki večkrat skupaj prehodite njihovo
najvarnejšo pot v šolo in jih ob tem opozarjate na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno pozornost.
Kasneje ni odveč preveriti, če otrok dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja.
ŠOLSKI PREVOZ
Do brezplačnega prevoza so upravičeni vsi tisti učenci, ki imajo bivališče oddaljeno od šole več kot 4
kilometre in stanujejo v našem šolskem okolišu.
Za vozače je organiziran avtobusni prevoz, ki ga izvaja Pavle Pečelin s. p., na avtobusni relaciji:
 Bukovščica–Knape–Ševlje–Bukovica–Zg. Luša–Sp. Luša–Praprotno–Škofja Loka in nazaj.
Učenci vozači s posebej zagotovljenimi pogodbenimi prevozi – s kombiji se vozijo na relacijah:
 Rovte–Sv. Lenart–Bukovica–Stirpnik–Škofja Loka–Sv. Lenart–Rovte,
 Sp. Luša–Sv. Lenart–Sp. Luša,
 Krivo Brdo–Rantovše–Sp. Luša–Bukovica–Praprotno–Sv. Tomaž–Bukovica–Sv. Tomaž–Bukovica–
Krivo Brdo,
 Križna Gora–Škofja Loka–Križna Gora
 Bukovščica - Pozirno – Bukovščica (Dunaj) - Bukovščica (AP in PŠ BK)
 Strmica – Bukovščica (AP in šola).
Nekaj vozačev uporablja kombiniran prevoz, to je avtobus in kombi. Zaradi zagotavljanja varnosti morate
biti učenci med dvožnjo pripeti z varnostnim pasom.
Učenci, na avtobusnih postajah, v avtobusih in kombijih bodite prijazni drug do drugega. Še posebej
bodite pozorni do mlajših učencev.
Vozni redi visijo na oglasni deski pred računalnico. Objavljeni so tudi na spletni strani šole.
PREHRANA UČENCEV
Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en
obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi uri, razen prvošolčkov, ki imajo malico že ob 8.30. Učenci od 1.
do 5. razreda malicajo v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda pa v učilnicah, v katerih imajo
pouk tretjo uro. Učenci, ki imajo športno vzgojo, malicajo v večnamenskem prostoru.
Prav posebno pozornost bomo namenili kulturi prehranjevanja (higiena, uporaba pribora, bonton pri
mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno). Dežurni učenci prinašajo malico, po njej pospravijo
in pobrišejo mize. Prtičke dobijo v kuhinji. Embalažo in posodo vrnejo v kuhinjo.
Šolsko malico in kosilo starši ali učenci odjavijo v tajništvu na tel. številko 04 506 11 13 ali preko epošte na naslov: [email protected] do začetka prve šolske ure. Pravočasno odjavljeno malico
in kosilo bomo upoštevali pri plačilu.
Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši oz. skrbniki poravnati do roka, ki je
označen na položnici.
19
ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Starši ste dolžni sporočiti šoli vse v zvezi z zdravjem vaših otrok. Posebno vas opozarjamo na bolezni, ki
lahko nenadoma ogrozijo zdravje otroka (alergija, epilepsija, sladkorna bolezen, astmatični napadi ipd.).
Vsaki dve leti so organizirani preventivni sistematski pregledi učencev v ZD Škofja Loka.
Učenci od 1. do 5. razreda sodelujejo v akciji »Tekmujmo za zdrave in čiste zobe«. V okviru tega so tudi
preventivni pregledi zob ter preizkus sluha.
Šolska zobna ambulanta deluje v Vrtcu Najdihojca. Šolska zobozdravnica je Stanka Ritonja, dr.
stomatologije; zobna asistentka pa Judita Šinkovec. Telefon: 04 512 24 64.
STATUSI UČENCEV
Učenci lahko zaprosijo za več statusov. Podrobneje urejajo postopek pridobitve in nato prilagajanje
šolskih obveznosti Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, dosega rezultate na
državnem nivoju:
 do 30. mesta v individualnih športnih panogah,
 do 10. mesta v ekipnih športnih panogah.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma
nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Pojasnila dobite pri svetovalni delavki Juditi Slabe.
PREPIS UČENCA
Učenca lahko iz različnih, z zakonom opredeljenih vzrokov prepišemo v drug oddelek na šoli ali v drugo
šolo. V primeru prepisa na željo staršev je potrebno to, zaradi načrtovanja dela v naslednjem šolskem
letu, storiti do 15. junija.
SODELOVANJE MED STARŠI IN ŠOLO
Sodelovanje staršev s šolo je osnovni pogoj za uspešno vzgojo in izobraževanje šolajoče se mladine.
Načini sodelovanja:
 roditeljski sestanki,
 govorilne ure (skupne v popoldanskem času od 17.00 do 18.30 po objavljenem koledarju in
individualne v dopoldanskem času po predhodnem dogovoru z učiteljem)
 neformalna srečanja s starši (povabimo jih v šolo na kulturne in športne prireditve, dan odprtih vrat).
 individualni razgovori v okviru šolske svetovalne službe;
 obveščanje staršev preko telefona, beležke, poštnih obvestil, spletne strani, oglasne deske; možno
obveščanje preko eAsistenta za starše, podrobnosti na https://www.easistent.com;
 predavanja za starše, ki so primerna razvojnim značilnostim njihovih otrok;
 sestanki sveta staršev in sveta šole;
 sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih šole (delavnice, izleti, pikniki itd.);
20
ŠOLSKI SKLAD
Na šoli deluje Šolski sklad za izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega
izobraževalnega programa osnovne šole, za pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti
zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom, za razvojno-raziskovalne in druge
projekte zavoda, za nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko
vzdrževanje. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in strokovnih
delavce šole. Svet staršev je imenoval upravni odbor šolskega sklada na OŠ Ivana Groharja, v sestavi:
predsednica Polonca Maček in člani – predstavniki strokovnih delavcev šole: Urško Ziherl, Branko
Svoljšak in Martino Potočnik ter predstavnike staršev Boštjana Tomažina, Antona Zupanca in Natašo
Gartnar.
S sredstvi iz sklada se podpira dejavnosti v okviru pouka tistim učencem, ki za pomoč zaprosijo in zanje
komisija Sklada ugotovi, da so do nje upravičeni.
Starši, ki pomoč potrebujete, se lahko oglasite pri šolski svetovalni službi.
Vsi, ki bi želeli darovati v šolski dobrodelni sklad, lahko svoj prispevek nakažete na:
TRR 013226030682952, sklic 00 29253 (obvezno navedite sklic).
ŠOLSKI ZVONEC
Matična šola
Jutranje
varstvo
Predura
1. ura
2. ura
Odmor
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
Odmor
7. ura
6.0 0–8.10,
zajtrk ob 7.00
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
20 minut
malica
10.15–11.00
11.05–11.50
11.55–12.40
kosilo OPB
12.45–13.30
kosilo OPB
15 minut
kosilo
13.45–14.30
OPB do 16.30 ure
Bukovica
Bukovščica
Lenart
6.00–7.30
po potrebi
ni organizirano
7.30–8.00
8.05–8.50
8.55–9.40
25 minut
malica
10.05–10.50
10.55–11.40
11.45–12.30
7.30–7.55
8.00–8.45
8.50–9.35
25 minut
malica
10.00–10.45
10.50–11.35
11. 40–12.25
8.00–8.45
8.50–9.35
20 minut
malica
9.55–10.40
10.45–11.30
11.35–12.20
12.35–13.20
12.30–13.15
12.25–13.10
OPB od 11.45 do
16.00
OPB od 11.40 do
15.45
OPB od 11.35
do 15.30
21
URNIK ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJEV
Kontaktni podatki:
Maja Doljak, pomočnica ravnatelja: 04 506 11 12, 051 616 669
Marko Primožič, ravnatelj: 04 506 11 11, 041 759 018
Tajništvo: 04 506 11 13
Pričetek predure je ob 7.30, pričetek pouka ob 8.20. Ob torkih začenjamo na matični šoli s poukom ob
7.30, tako da morajo biti takrat vsi učenci na AP pred šolo ob 7.20.
Relacija:
ROVTE-SV. LENART-BUKOVICA-STIRPNIK-BUKOVICA-ŠKOFJA LOKA-ROVTE
ČAS ODHODA
6.40
6.42
6.45
6.48
6.50
6.52
6.56
7.00
7.07
7.11
7.18
7.20
VSTOPNA POSTAJA
Rovte 1
Rovte 2
Lenart (Na Kuclju)
Na ovinku za MEBOR
Lenart (Pr Hudičarju)
Na ovinku pod Starim vrhom
Pred hišo na Luši 12
Stirpnik
Bukovica
Križna Gora - Dolenc
Vešter
Škofja Loka
ČAS ODHODA
13.40
13.42
13.48
13.53
14.00
14.06
14.08
14.10
14.15
14.20
14.22
14.25
VSTOPNA POSTAJA
Škofja Loka
Vešter
Križna Gora - Dolenc
Bukovica
Stirpnik
Pred hišo na Luši 12
Na ovinku pod Starim vrhom
Lenart (Pr Hudičarju)
Na ovinku za MEBOR
Lenart (Na Kuclju)
Rovte 2
Rovte 1
22
Relacija:
SP. LUŠA - SV. LENART - SP. LUŠA
ČAS ODHODA
7.34
7.38
7.41
7.45
7.47
7.49
7.51
ČAS ODHODA
(SE PRILAGAJA POUKU NA MATIČNI ŠOLI)
13.15
13.17
13.20
13.22
13.26
13.28
VSTOPNA POSTAJA
Pr' Birt
Sp. Luša
Zg. Luša
Na ovinku pod parkiriščem Starega vrha
Ravni
Na ovinku za MEBOR
Lenart
VSTOPNA POSTAJA
Lenart
Na ovinku za MEBOR
Ravni
Na ovinku pod parkiriščem Starega vrha
Zg. Luša
Sp. Luša
Po izbirnih predmetih, učenci pridejo z avtobusom do postaje Pr Birt.
ČAS ODHODA
VSTOPNA POSTAJA
14.56
Pr Birt
14.59
Sp. Luša
15.02
Zg. Luša
15.06
Na ovinku pod parkiriščem Starega vrha
15.08
Ravni
15.10
Na ovinku za MEBOR
15.12
Lenart
23
Relacija:
KRIVO BRDO - RANTOVŠE - SP. LUŠA - BUKOVICA - PRAPROTNO - SV. TOMAŽ - BUKOVICA - SV. TOMAŽ
- BUKOVICA - KRIVO BRDO
ČAS ODHODA - torek
6.30
6.35
6.39
6.40
6.47
ČAS ODHODA - ostali dnevi
7.20
7.25
7.29
7.30
7.37
ČAS ODHODA - torek
ČAS ODHODA - ostali
dnevi
7.40
7.45
7.49
7.54
8.00
6.57
7.01
7.08 (nazaj)
7.15
7.23
ČAS ODHODA – 1. vožnja
vsak dan
14.10
14.13
14.16
14.21
14.24
ČAS ODHODA – 2. vožnja
torek, četrtek
14.49
14.58
15.01
VSTOPNA POSTAJA
Krivo Brdo (Potočnik)
Rantovše
Sp. Luša (odcep za Rantovše)
Sp. Luša – AP (6. – 9.r)
Bukovica
VSTOPNA POSTAJA
Sv. Tomaž-Muja
Sv. Tomaž-vrh
Praprotno (AP 6.-9.r)
Sv. Tomaž-vrh
Bukovica
VSTOPNA POSTAJA
Bukovica
Pr Birt
Sp. Luša (spomenik)
Rantovše
Krivo Brdo
VSTOPNA POSTAJA
AP Praprotno
Sv. Tomaž-Muja
Sv. Tomaž
24
ŠOLSKI AVTOBUS
BUKOVŠČICA - ZGORNJA LUŠA - ŠKOFJA LOKA - ZGORNJA LUŠA – BUKOVŠČICA
ČAS ODHODA - 1. vožnja
6.45
6.47
6.50
6.54
7.03
7.03
7.05
7.08
7.10
7.20
ČAS ODHODA - 2. Vožnja *
7.35
7.37
7.40
7.44
7.54
7.54
7.56
8.00
8.02
8.10
8.12
VSTOPNA POSTAJA
Bukovščica
Knape
Ševlje
Bukovica
Zg. Luša
Sp. Luša (spomenik)
Sp. Luša (Kovač)
Pr Birt
Praprotno
OŠ Ivana Groharja
AP Škofja Loka
ČAS ODHODA - 1. vožnja
13.35
13.40
13.49
13.50
13.53
13.53
13.55
14.00
14.07
14.10
14.15
ČAS ODHODA - 2. vožnja
14.35
14.40
14.49
14.50
14.53
14.53
14.55
15.00
15.07
15.10
15.15
VSTOPNA POSTAJA
AP Škofja Loka
OŠ Ivana Groharja
Praprotno
Pr Birt
Sp. Luša (spomenik)
Sp. Luša (Kovač)
Zg. Luša
Bukovica
Ševlje
Knape
Bukovščica
ČAS ODHODA PETEK - 1.
vožnja
12.45
12.50
12.59
13.00
13.03
13.03
13.05
13.10
13.17
13.20
13.25
ČAS ODHODA PETEK - 2.
vožnja
13.35
13.40
13.49
13.50
13.53
13.53
13.55
14.00
14.07
14.10
14.15
VSTOPNA POSTAJA
AP Škofja Loka
OŠ Ivana Groharja
Praprotno
Pr Birt
Sp. Luša (spomenik)
Sp. Luša (Kovač)
Zg. Luša
Bukovica
Ševlje
Knape
Bukovščica
* Zaradi skupnega začetka pouka vseh oddelkov, vozi vsak torek zjutraj le en avtobus, v
času prve vožnje, torej ob 6.45 iz Bukovščice.
25
Prevoznik: Olga Kavčič, 04 514 13 54, 041 517 008.
RELACIJA: POZIRNO – BUKOVŠČICA(DUNAJ) - BUKOVŠČICA (AP in PŠ BK) – število km: 6,5
Odhod izpred hiše Pozirno 4 :
 Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek ob 6.30, nato pobere še v naselju »Dunaj« na
Bukovščici 42 ob 6.34.
Ker prevoznica lahko pelje le 4 učence, smo se s starši 3. 10. 2014 uskladili, da se sami dogovarjajo kateri
učenci se bodo peljali z njo in kateri od njih bo peljal petega učenca.
Prevoz po pouku v Pozirno ni potreben.
RELACIJA: STRMICA – BUKOVŠČICA (AP in šola) - STRMICA -– število km: 4,4
Odhod izpred hiše Strmica 12:
 Ponedeljek do petek 6.55.
Po zaključenem pouku je potreben prevoz v Strmico vsak dan.
Odhod izpred PŠ Bukovščica: vsak dan (ponedeljek do petek) ob 15.15. Učiteljice morajo učenke
opozoriti, da pravočasno počakajo na Olgo, glede na dogovorjen čas odhoda prevoza.
Pričetek voženj je ponedeljek, 1. 10. 2014.
RELACIJA: KNAPE (AP) in KNAPE 24 (Hudi Laz)
število km: 1,3 v eno smer
Učenko vozijo do AP Knape starši.
Staršem, ki vozijo otroke se prizna 8 % cene neosvinčenega bencina na km. Vložiti morajo splošno vlogo
na Občino Škofja Loka.
Šolski prevoz na relaciji Pevno – OŠ Ivana Groharja bo do nadaljnjega potekal enako kot ob koncu
lanskega šolskega leta, preko Moškrina.
Relacija: KRIŽNA GORA - ŠKOFJA LOKA
ČAS ODHODA
6.50
7.00
7.10
7.15
7.20
7.25
VSTOPNA POSTAJA
Križna gora
Cavrno
Moškrin
Podlubnik
Šolska ulica
Novi svet
ČAS ODHODA
14.00
14.05
14.10
14.15
14.25
14.35
VSTOPNA POSTAJA
Šolska ulica
Novi svet
Podlubnik
Moškrin
Cavrno
Križna gora
V primeru spremembe voznega reda boste obveščeni preko spletne strani šole, učenci pa z obvestilom
na oglasni deski ter z objavo po ozvočenju.
26
MOJ ŠOLSKI URNIK
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
predura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
predura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Če težje slediš pouku zaradi daljše odsotnosti ali za razumevanje učne ure posameznega predmeta
potrebuješ več časa ali imaš pri določenem predmetu težave, poišči pomoč pri dopolnilnem pouku.
Če si med tistimi, ki jim gre pri posameznih predmetih »vse od rok« in si pri katerem predmetu res
dober, pa se vključi v organizirane oblike dodatnega pouka.
predmet
učitelj/-ica
dan/ura
27
MOJE OCENE
predmet
Slovenščina
1. ocenjevalno obdobje
2. ocenjevalno obdobje
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Državljanska in domovinska
kultura ter etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
IP1
IP2
IP3
28
DOMAČE BRANJE PRI SLOVENSKEM JEZIKU
avtor
naslov
datum
MOJE PREBRANE KNJIGE
avtor
naslov
datum
29
DOMAČE NALOGE
S terminom domača naloga označujemo pisno, ustno in praktično obliko učenčevega dela, ki jo
posreduje učencem učitelj in jo učenec opravlja praviloma samostojno po rednem šolskem delu.
Učitelji spremljajo domače naloge in o tem obveščajo starše. Na razredni stopnji bodo obvestila staršem
mesečna, na predmetni stopnji pa v dveh korakih.
1. korak: Podpis staršem v knjižico in vpis v vzgojni zvezek, da so starši obveščeni.
2. korak: Če korak 1 ni bil učinkovit in se nedelo domačih nalog nadaljuje, sledi korak 2. Učitelj povabi
starše skupaj z učencem na govorilno uro. Ugotovi se vzrok nedela domačih nalog, pogovori o morebitni
potrebni pomoči in določi, do kdaj bodo manjkajoče domače naloge narejene. Dogovor se na kratko
napiše s starši.
OBVESTILA O DOMAČIH NALOGAH NA RAZREDNI STOPNJI
mesec
število
nenarejenih nalog
podpis učitelja
podpis staršev
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
OPRAVIČILA
Obiskovanje pouka in šolskih aktivnosti je za vsakega učenca obvezno, zato morajo vsako odsotnost
opravičiti starši. Pisno ali ustno opravičilo je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh
po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v tem času ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen.
Odsotnost, daljšo od petih dni, ki ni povezana z boleznijo, odobri ravnatelj šole.
30
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so namenjeni celovitejši obravnavi in sprejemanju posameznih znanj in veščin. V
celotnem šolskem letu bo, skladno s predmetnikom, 15 dni dejavnosti. Ker se programi šole v naravi
izvajajo med šolskim letom, se vsebinski program izvaja iz obsega dni, predvidenih za dneve dejavnosti.
Velik poudarek je na medpredmetnem povezovanju.
Zaradi lažje organizacije pouka bomo nekaj dnevov dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda izpeljali na
isti dan. Dneve dejavnosti bomo koristili tudi za izpeljavo šol v naravi, za ekskurzije in zdravniške
preglede.
Vertikalna razporeditev dnevov dejavnosti na matični šoli
Kulturni dnevi
razred
mesec
oktober 2014
24. 12. 2014
1.
april 2015
24. 6. 2015
oktober 2014
24. 12. 2014
2.
april 2015
april 2015
oktober 2014
24. 12. 2014
3.
4.
5.
6.
7.
april 2015
24. 6. 2015
marec 2015
24. 12. 2014
marec 2015
15. in 16. 10.
2014
24. 12. 2014
oktober 2014
16. 9. 2014
2. 12. 2014
27. 3. 2015
od 15.30 do
19.45
2. 12. 2014
7. 10. 2014
vsebina
gledališka vzgoja
novoletna prireditev in proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
glasbeni kulturni dan
prireditev ob dnevu državnosti
gledališka vzgoja
novoletna prireditev in proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
glasbeni kulturni dan
dan za pravljico
gledališka vzgoja
novoletna prireditev in proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
glasbeni kulturni dan
prireditev ob dnevu državnosti
gledališka vzgoja
novoletna prireditev in proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
gledališka vzgoja
likovna in glasbena delavnica v Sorici
nosilec
Urška Ziherl
Branka Mali, Andreja
Šifrer
Tatjana Jeram
novoletna prireditev in proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
gledališka vzgoja
likovni KD (Loški muzej)
glasbeni KD
Branka Mali, Andreja
Šifrer
Urška Ziherl
Milojka Bozovičar
Gorazd Pintar
KD Škofjeloški pasijon
Olga Koplan
glasbeni KD
filmski KD
Gorazd Pintar
Olga Koplan
Urška Ziherl
Branka Mali, Andreja
Šifrer
Tatjana Jeram
Maja T. Kepic
Urška Ziherl
Branka Mali, Andreja
Šifrer
Tatjana Jeram
Urška Ziherl
Branka Mali, Andreja
Šifrer
Urška Ziherl
Branka Mali
31
27. 3. 2015
od 15.30 do
19.45
2. 12. 2014
20. 10. 2014
27. 3. 2015
od 15.30 do
19.45
2. 12. 2014
8.
9.
KD Škofjeloški pasijon
Olga Koplan
glasbeni KD
KD Po poti kulturne dediščine
Gorazd Pintar
Lena Vastl
Olga Koplan
KD Škofjeloški pasijon
glasbeni KD
22. 10. 2014
KD Škofja Loka, moje mesto
27. 3. 2015
od 15.30 do
19.45
KD Škofjeloški pasijon
Gorazd Pintar
Sabina Leben
Barbara Trdina
Olga Koplan
Naravoslovni dnevi
razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mesec
marec 2015
maj 2015
junij 2015
oktober 2014
maj 2015
junij 2015
september 2014
januar 2015
junij 2015
september 2014
januar 2015
april 2015
8. 4. 2015
24. 6. 2015
junij 2015
19. 9. 2014
februar 2015
23. 3. 2015
12. 1. 2015
29. 1. 2015
30. 1. 2015
23. 3. 2015
november
/december 2014
23. 3. 2015
29. 9. 2014
vsebina
zdravniški pregled
Kmetija – ŠN
Živalski vrt
Zdravje
Nacetova hiša
Arboretum Volčji potok
Gozd
zdravniški pregled
Bled in Bohinj
Gobe
Mešanje in ločevanje snovi
Človek
Rakov Škocjan
Dejavnosti ob zaključku šolskega leta
ND bo realiziran v ŠN – obmorski svet
Alpske pokrajine – ekskurzija
Kruh
Eko dan – dan vode
zimska šola v naravi
Emona – Ljubljana CŠOD (en oddelek)
(dva oddelka)
Eko dan – dan vode
nosilec
razrednik
Valentina Žagar
Valentina Žagar
Maja T. Kepic
Tatjana Jeram
Tanja Veber
Janja Bračko
Andreja Eržen
Andreja Eržen
Jerneja Tolar
Klavdija Remic
Jerneja Tolar
Branka Mali
Andreja Šifrer
Branka Mali
Branka Svoljšak
Blažka Ravnikar
Tina Osterman, Jana Ržen
Jože Kordiš
Astronomija
Majda Jeraj
Eko dan – dan vode
Tina Osterman, Jana Ržen
Naravoslovni tabor Posočje
CŠOD Kavka
Tatjana Ignatov-Žlebnik
Barbara Trdina
Tina Osterman, Jana Ržen
32
26. 9. 2014
Zamejska Koroška – ekskurzija
Branka Svoljšak
9. oktober, december 2014 Zasvojenosti, aids, droge (Sukič, Prelc) Blažka Ravnikar
23. 3. 2015
Eko dan – dan vode
Tina Osterman, Jana Ržen
Tehniški dnevi
razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
mesec
21. 11. 2014
januar 2015
maj 2015
21. 11. 2014
januar 2015
april 2015
21. 11. 2014
april 2015
marec 2015
oktober 2014
21. 11. 2014
9. 10. 2014
maj 2015
30. 9. 2014
21. 11. 2014
junij 2015
9. 10. 2014
oktober 2014
21. 11. 2014
maj 2015
junij 2015
21. 11. 2014
13. 1. 2015
januar 2015
5. maj 2015
21. 11. 2014
december 2013
7. maj 2015
februar 2015
21. 11. 2014
10. 4. 2015
maj 2014
junij 2014
vsebina
izdelki za Miklavžev sejem
Tehniška igrača
šola v naravi – Punčka iz cunj
izdelki za Miklavžev sejem
risanje v programu Slikar
Tehniška igrača
izdelki za Miklavžev sejem
izdelava igrače
Hiša eksperimentov
izdelava hišice po načrtu
izdelki za Miklavžev sejem
Ne-odvisen.si
Šolski muzej
Jumicar
izdelki za Miklavžev sejem
šola v naravi,taborniške veščine
Ne-odvisen.si
zdravniški pregled, Ne-odvisen.si
izdelki za Miklavžev sejem
priprava zeliščnih namazov
konzerviranje živil
izdelki za Miklavžev sejem
zimska šola v naravi
Srednja lesarska šola, Ne-odvisen.si
ekskurzija Vače, Bogenšperk …
izdelki za Miklavžev sejem
zdravniški pregled, Ne-odvisen.si
ekskurzija Rašica, Kočevski rog …
Srednja strojna šola
izdelki za Miklavžev sejem
ekskurzija Idrija, bolnica Franja …
ročne spretnosti, Ne-odvisen.si
priprava na valeto
nosilec
razrednik
Ivanka Dolenc
Valentina Žagar
razrednik
Tatjana Jeram
Tanja Veber
razrednik
Andreja Eržen
Janja Bračko
Klavdija Remic
razrednik
Polonca Maček
Jerneja Tolar
Andreja Šifrer
razrednik
Branka Mali
Branka Mali
razrednik
razrednik
Blažka Ravnikar
Blažka Ravnikar
razredniki
Jože Kordiš
Janez Beguš
Barbara Trdina
razredniki
razredniki
Branka Svoljšak
Janez Beguš
razredniki
Barbara Trdina
razrednik
razrednik
33
Športni dnevi
razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mesec
september 2014
december 2014
marec 2015
maj 2015
maj 2015
september 2014
oktober 2014
januar 2015
februar 2015
junij 2015
september 2014
marec 2015
januar 2015
februar 2015
junij 2015
16. 9. 2014
oktober 2014
januar 2015
maj 2015/junij
2015
24. 6. 2015
september 2014
februar 2015
maj 2015
junij 2015
junij 2015
1. 10. 2014
januar 2015
marec 2015
7. 5. 2015
22. 6. 2015
vsebina
Loška učna pot – pohod
zimski pohod v Crngrob
pohod v Bukovščico
rolanje, kolesarjenje
pohod na Stari vrh
Kobila – Stari grad
pohod – Lenart
zimski pohod z igrami na snegu
zaključek smučarskega tečaja
športne igre
pohod na Križno Goro
športne igre na Bukovici
zimski pohod z igrami
zaključek plavalnega tečaja
športne igre
Veter v laseh
pohod na Sv. Andrej
zimski pohod v Crngrob
aktivnosti v pustolovskem parku Straža pri
Bledu
dejavnosti ob zaključku šolskega leta
orientacijski pohod na Križno goro
zimski pohod v Tamar
pohod na Lubnik
mnogoboj – v ŠN
plavalni maraton – v ŠN
Planinski pohod na Osolnik
zimski – smučanje, drsanje, pohod
zimski – smučanje, smučarski tek, drsanje
orientacija – okolica Škofje Loke
športne igre, streljanje, tenis, plezanje
1. 10. 2014
13. 1. 2015
14. 1. 2015
15. 1. 2015
22. 6. 2015
planinski pohod na Jošt
zimska šola v naravi
zimska šola v naravi
zimska šola v naravi
športne igre, streljanje, tenis, plezanje
30. 9. 2014
1. 10. 2014
2. 10. 2014
naravoslovni tabor
naravoslovni tabor
naravoslovni tabor
nosilec
Martina Šmid
Ivanka Dolenc
Martina Šmid
Martina Šmid
Valentina Žagar
Tanja Veber
Maja Rebolj
Tanja Veber
Maja T. Kepic
Maja T. Kepic
Janja Bračko
Andreja Eržen
Andreja Eržen
Janja Bračko
Janja Bračko
Jerneja Tolar
Klavdija Remic
Klavdija Remic
Jerneja Tolar
Klavdija Remic
Branka Mali
Andreja Šifrer
Branka Mali
Andreja Šifrer
Branka Mali
Jože Kordiš
Mara Peternelj
Mara Peternelj
Jože Kordiš
Bernarda
Pohleven
Mara Peternelj
Jože Kordiš
Jože Kordiš
Jože Kordiš
Bernarda
Pohleven
Barbara Trdina
Kristina Poljanšek
Barbara Trdina
34
9.
januar 2015
zimski – smučanje, drsanje, pohod
22. 6. 2015
športne igre, streljanje, tenis, plezanje
1. 10. 2014
januar 2015
marec 2015
5. 6. 2015
12. 6. 2015
planinski pohod na Ratitovec
zimski – smučanje, drsanje, pohod
zimski – smučanje, smučarski tek, fitnes
športne aktivnosti
igre z žogo – odbojka, nogomet
Mara Peternelj
Bernarda
Pohleven
Jože Kordiš
Mara Peternelj
Mara Peternelj
razredniki
Bernarda
Pohleven
Vertikalna razporeditev dnevov dejavnosti na podružničnih šolah
Kulturni dnevi
razred
mesec
oktober 2014
24. 12. 2014
PŠ Bukovica
1., 2.
marec 2015
april 2015
oktober 2014
24. 12. 2014
PŠ Bukovica
3.
marec 2015
april 2015
oktober 2014
PŠ Bukovica 24. 12. 2014
4., 5.
marec 2015
oktober 2014
PŠ
24. 12. 2014
Bukovščica
1., 2., 3.
marec 2015
junij 2015
oktober 2014
PŠ
24. 12. 2014
Bukovščica
4.
marec 2015
oktober 2014
24. 12. 2014
PŠ Lenart
1.,2.,3.
marec 2015
junij 2015
oktober 2014
PŠ Lenart 24. 12. 2014
4., 5.
marec 2015
vsebina
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
obisk bodočih prvošolcev
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
zaključek projekta Berem, berem
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
prireditev ob obisku bodočih prvošolcev
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
prireditev ob obisku bodočih prvošolcev
gledališka vzgoja
prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
glasbeni kulturni dan
nosilec
Urška Ziherl
Irena Benedičič
Tatjana Jeram
Irena Megušar
Urška Ziherl
Irena Benedičič
Tatjana Jeram
Barbara T. Teraž
Urška Ziherl
Irena Benedičič
Tatjana Jeram
Urška Ziherl
Alenka M. Germ
Tatjana Jeram
Alenka M. Germ
Urška Ziherl
Alenka M. Germ
Tatjana Jeram
Urška Ziherl
Zinka Pintar
Tatjana Jeram
Maja Rebolj
Urška Ziherl
Zinka Pintar
Tatjana Jeram
35
Naravoslovni dnevi
razred
mesec
januar, februar,
PŠ Bukovica 2015
1., 2.
maj 2015
junij 2015
januar, februar,
PŠ Bukovica 2015
3.
maj 2015
junij 2015
oktober 2014
PŠ Bukovica maj 2015
4., 5.
junij 2015
PŠ
Bukovščica
1., 2., 3.
PŠ
Bukovščica
4.
PŠ Lenart
1., 2., 3.
PŠ Lenart
4., 5.
januar, februar
2015
maj 2015
junij 2015
oktober 2014
maj 2015
junij 2015
januar, februar
2015
maj 2015
junij 2015
oktober 2014
maj 2015
junij 2015
vsebina
nosilec
rokodelske delavnice s centrom DUO
Irena Megušar
Čebelar
skupni izlet vseh podružnic – Bled, Bohinj
Irena Megušar
Tinkara Šušteršič
rokodelske delavnice s centrom DUO
Irena Megušar
Čebelar
skupni izlet vseh podružnic – Bled, Bohinj
Gozd (gozdar, lovec, gobar)
rokodelec (dražgoški kruhek)
skupna ekskurzija vseh podružnic – Bled,
Bohinj
rokodelske delavnice s centrom DUO
Irena Megušar
Tinkara Šušteršič
Irena Benedičič
Irena Benedičič
Tinkara Šušteršič
Čebelar
skupni izlet vseh podružnic – Bled, Bohinj
Gozd (gozdar, lovec, gobar)
Čebelar
skupni izlet vseh podružnic - Bled, Bohinj
rokodelske delavnice s centrom DUO
Alenka M. Germ
Tinkara Šušteršič
Alenka M. Germ
Alenka M. Germ
Tinkara Šušteršič
Maja Rebolj
Čebelar
skupni izlet vseh podružnic – Bled, Bohinj
gobe
čebele, čebelar
skupni izlet vseh podružnic - Bled, Bohinj
Zinka Pintar
Tinkara Šušteršič
Zinka Pintar
Zinka Pintar
Tinkara Šušteršič
Alenka M. Germ
Tehniški dnevi
razred
mesec
9. oktober 2014
PŠ Bukovica 21. november
1., 2.
2014
december 2014
9. oktober 2014
PŠ Bukovica 21. november
3.
2014
december 2014
9. oktober 2014
21. november
PŠ Bukovica 2014
4., 5.
november,
december 2014
maj 2015
vsebina
Ne-odvisen. si
izdelki za Miklavžev sejem
nosilec
Irena Benedičič
Irena Megušar
obisk računalniške učilnice
Ne-odvisen. si
Martina Potočnik
Irena Benedičič
izdelki za Miklavžev sejem
Barbara T. Teraž
obisk računalniške učilnice
Ne-odvisen. si
Martina Potočnik
Irena Benedičič
izdelki za Miklavžev sejem
Irena Benedičič
obisk računalniške učilnice
Irena Benedičič
Loški grad, obisk rokodelskega centra DUO
Zinka Pintar
36
PŠ
Bukovščica
1., 2., 3.
PŠ
Bukovščica
4.
PŠ Lenart
1., 2., 3.
PŠ Lenart
4., 5.
9. oktober 2014
21. november
2014
december 2014
9. oktober 2014
21. november
2014
november,
december 2014
maj 2015
9. oktober 2014
21. november
2014
november,
december 2014
9. oktober 2014
21. 11 2014
november,
december 2014
maj 2015
Ne-odvisen. si
Irena Benedičič
izdelki za Miklavžev sejem
Alenka M. Germ
obisk računalniške učilnice
Ne-odvisen. si
Maja Rebolj
Irena Benedičič
izdelki za Miklavžev sejem
Alenka M. Germ
obisk računalniške učilnice
Alenka M. Germ
Loški grad, obisk rokodelskega centra DUO
Ne-odvisen. si
Zinka Pintar
Irena Benedičič
izdelki za Miklavžev sejem
Zinka Pintar
obisk računalniške učilnice
Maja Rebolj
Ne-odvisen. si
izdelki za Miklavžev sejem
Irena Benedičič
Zinka Pintar
obisk računalniške učilnice
Maja Rebolj
Loški grad, obisk rokodelskega centra DUO
Zinka Pintar
vsebina
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod za Zlati sonček z matično šolo
igre na snegu
testiranje za ŠVK
igre na igrišču PŠ
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod za Zlati sonček z matično šolo
igre na snegu
testiranje za ŠVK
igre na igrišču PŠ
nosilec
Maja Rebolj
Irena Megušar
Barbara T. Teraž
Martina Potočnik
Barbara T. Teraž
Maja Rebolj
Irena Megušar
Barbara T. Teraž
Martina Potočnik
Barbara T. Teraž
Veter v laseh
Zinka Pintar
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod na Lubnik – orientacija
Maja Rebolj
Zinka Pintar
igre na snegu
Irena Benedičič
igre na igrišču PŠ
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod za Zlati sonček z matično šolo
igre na snegu
testiranje za ŠVK
igre na igrišču PŠ
Irena Benedičič
Maja Rebolj
Alenka M. Germ
Alenka M. Germ
Alenka M. Germ
Tinkara Šušteršič
Športni dnevi
razred
mesec
oktober 2014
oktober 2014
PŠ Bukovica
januar 2015
1., 2.
april 2015
junij 2015
oktober 2014
oktober 2014
PŠ Bukovica
januar 2015
3.
april 2015
junij 2015
16. september
2014
oktober 2014
PŠ Bukovica
oktober 2014
4., 5.
januar, februar
2015
24. junij 2015
oktober 2014
oktober 2014
PŠ
Bukovščica januar 2015
1., 2., 3.
april 2015
junij 2015
37
PŠ
Bukovščica
4.
PŠ Lenart
1., 2., 3.
PŠ Lenart
4., 5.
16. september
2014
oktober 2014
oktober 2014
januar, februar
2015
24. junij 2015
oktober 2014
oktober 2014
januar 2015
april 2015
24. junij 2015
16. september
2014
oktober 2014
oktober 2014
januar, februar
2015
24. junij 2015
Veter v laseh
Zinka Pintar
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod na Lubnik – orientacija
Maja Rebolj
Zinka Pintar
igre na snegu
Alenka M. Germ
igre na igrišču PŠ
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod za Zlati sonček z matično šolo
igre na snegu
testiranje za ŠVK
igre na igrišču PŠ
Tinkara Šušteršič
Maja Rebolj
Maja Rebolj
Maja Rebolj
Maja Rebolj
Zinka Pintar
Veter v laseh
Zinka Pintar
skupni pohod vseh podružnic – Sv. Jakob
pohod na Lubnik – orientacija
Maja Rebolj
Zinka Pintar
igre na snegu
Zinka Pintar
igre na igrišču PŠ
Zinka Pintar
38
ŠOLSKI KOLEDAR 2014/2015
OCENJEVALNI OBDOBJI
1. ocenjevalno obdobje (1.–9. r): 1. 9. 2014 – 31. 1. 2015
2. ocenjevalno obdobje (9. r.): 1. 2. 2015 – 15. 6. 2015
2. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.): 1. 2. 2015 – 24. 6. 2015
OCENJEVALNE KONFERENCE
1. ocenjevalna konferenca: 27. 1. 2015
2. ocenjevalna konferenca (9. r.): 9. 6. 2015
2. ocenjevalna konferenca (1.–4. in 6. –8. r.): 19. 6. 2015
2. ocenjevalna konferenca (5. r.): 22. 6. 2015
ZAKLJUČEK POUKA IN PODELITEV SPRIČEVAL
- za učence 9. razredov: 15. 6. 2015
- za učence od 1. do 8. razreda: 24. 6. 2015
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
- za učence 9. razredov (1. rok): 16. 6. 2015–30. 6. 2015
- za učence od 1. do 8. razreda (1. rok): 26. 6. 2015–10. 7. 2015
- za učence od 1. do 9. razreda (2. rok): 17. 8. 2015–28. 8. 2015
DRŽAVNI PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI
- dan reformacije: 31. 10. 2014
- dan spomina na mrtve: 1. 11. 2014
- božič: 25. 12. 2014
- novo leto: 1. in 2. 1. 2015 (2. 1. se nadomešča v soboto, 11. 4. 2015)
- dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2014
- velikonočni ponedeljek: 6. 4. 2015
- praznik dela: 1. in 2. 5. 2015
- dan državnosti: 25. 6. 2015
POMEMBNI DATUMI
- informativna dneva v srednjih šolah: 13. in 14. 2. 2015
- dan naše šole: 19. 4. (obletnica smrti slikarja Ivana Groharja), obeležili ga bomo v soboto, 11. 4.
2015, z dnevom odprtih vrat in razširjeno vajo evakuacije.
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Vsi zgoraj našteti dokumenti se nahajajo na spletni strani šole v rubriki interni akti šole.
39
Z materialom ali finančnimi sredstvi pomagajo bogatiti šolski sklad:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Alpetour Škofja Loka
Škofjeloški orientacijski klub
Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar Sv. Duh
Kanuf insulation
Studio vizual
Odeja d.o.o.
Steklarstvo Puštal
Trilar Tončka
Biro Šerc
Tiskarna Fara, Stara Loka
EGP, d. d., Škofja Loka
Mercator, d. d.
Foto Šturm
Toto GM
Loška zadruga
Mateja Podobnik
40
GROHARCA
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2014/2015
Izdala:
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka
Odgovorna oseba Marko Primožič, ravnatelj
Zbrala in uredila:
Maja Doljak, Marko Primožič
Lektorirale:
Olga Koplan, Sabina Leben, Lena Vastl
41