OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, Žolgarjeva

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
MARIBOR, Žolgarjeva ulica 2
LETNI DELOVNI NAČRT
za šolsko leto 2013/2014
Maribor, september 2013
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
KAZALO
1 TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014.............................................................................................5
2 GLOBALNA OCENA ZA DELO ŠOLE – STANJE IN DOSEŽKI
TER PERSPEKTIVA RAZVOJA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 .........................6
3 PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 .........................................7
4 TEMELJNE PREDNOSTI IN NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 .........................8
4.1 Aktivnosti – kreativnost ter samostojnost učenja ...........................................................9
4.2 Širjenje in podružbljanje dela šole ..................................................................................9
4.3 Organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela ..............................................................10
4.4 Šolski okoliš ..................................................................................................................10
4.5 Prostorski pogoji ...........................................................................................................11
4.6 Kadrovski pogoji ...........................................................................................................12
4.7 Učenci ...........................................................................................................................13
5 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VID .................................................................................13
5.1 Šolski koledar – dnevi ...................................................................................................13
5.2 Organizacija pouka .......................................................................................................17
5.3 Delo učiteljev ................................................................................................................19
5.4 Dejavnosti ob pouku v šol. letu 2013/2014...................................................................24
5.4.1 1. razredi ............................................................................................................24
5.4.2 2. razredi ............................................................................................................26
5.4.3 3. razredi ............................................................................................................28
5.4.4 4. razredi ............................................................................................................30
5.4.5 5. razredi ............................................................................................................32
5.4.6 6. razredi ............................................................................................................34
5.4.7 7. razredi ............................................................................................................36
5.4.8 8. razredi ............................................................................................................39
5.4.9 9. razredi ............................................................................................................41
5.4.10 Šola v naravi ......................................................................................................43
5.4.11 Šolske ekskurzije ...............................................................................................43
5.4.12 Proslave in prireditve ........................................................................................44
5.4.13 Spominske ure in dnevi .....................................................................................44
5.4.14 Druge dejavnosti ...............................................................................................45
2
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
5.5 Dopolnilni in dodatni pouk ...........................................................................................45
5.6 Tečajne oblike pouka – (nadstandard) ..........................................................................46
5.7 Fakultativni pouk ..........................................................................................................46
5.8 Individualni pouk z učenci s posebnimi potrebami ......................................................47
5.9 Razredništvo..................................................................................................................47
5.10 Druge pedagoške naloge .............................................................................................47
5.11 Izvajanje meritev za športno-vzgojni karton ..............................................................47
5.12 Priprava individualnih letnih načrtov .........................................................................47
5.13 Projekti ........................................................................................................................48
5.14 Tekmovanja ................................................................................................................55
5.15 Skupnost učencev .......................................................................................................56
5.16 Skrb za zdrav telesni razvoj ........................................................................................56
5.17 Šolska prehrana ...........................................................................................................56
5.18 Strokovno izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev ...............................58
5.19 Strokovni aktivi ..........................................................................................................58
6 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE ........................................60
6.1 Delo ravnateljice ...........................................................................................................60
6.2 Delo pomočnic ravnateljice ..........................................................................................61
6.3 Delo šolske svetovalne službe.......................................................................................61
6.4 Delo specialnih pedagoginj in psihologinje ..................................................................61
6.5 Dodatna strokovna pomoč za učence Rome .................................................................62
6.6 Delo šolske knjižnice ....................................................................................................62
7 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE ........................................................................62
8 DELO S STARŠI .................................................................................................................63
8.1 Roditeljski sestanki .......................................................................................................63
8.2 Govorilne ure ................................................................................................................63
8.3 Pogovorne ure ...............................................................................................................63
9 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM ...............................................................................63
9.1 Sodelovanje z drugimi OŠ, vrtci in SŠ .........................................................................63
9.2 Sodelovanje s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto in
Fakulteto za matematiko in naravoslovje......................................................................64
9.3 Sodelovanje z društvi in drugimi dejavniki ..................................................................64
9.4 Svet zavoda ...................................................................................................................64
9.5 Svet staršev ...................................................................................................................65
3
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
10 UČBENIŠKI SKLAD ..........................................................................................................65
11 ŠOLSKI SKLAD .................................................................................................................65
12 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI, DELO Z NADARJENIMI UČENCI ......66
13 ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................................................66
14 SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LDN ...................................................................67
15 NAČRT NABAVE OPREME IN UČIL TER UČNIH PRIPOMOČKOV –
VZDRŽEVANJE OPREME IN OBEH ZGRADB..............................................................67
15.1 Osnovna sredstva ........................................................................................................67
15.2 Nujna vzdrževalna dela...............................................................................................67
15.3 Drobni inventar in učila ..............................................................................................68
4
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
1 TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA
ŠOLSKO LETO 2013/2014
LDN je dokument, s katerim določimo vsako leto obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli.
Želimo si sodobno, moderno, vsebinsko bogato šolo. Med letom bomo izvajali številne naloge, ki
jih bomo v LDN nakazali, kasneje pa jim bomo sproti dajali vsebino in pomen.
LDN je nastajal z idejnimi osnutki že ob koncu prejšnjega šolskega leta znotraj aktivov, na
kolegijih in pedagoških delovnih sestankih ter v okviru smernic predloga Razvojnega načrta šole.
Vse naloge so bile posredovane na pedagoških konferencah v mesecu juniju in avgustu.
Izvajanje LDN bomo spremljali skozi vse šolsko leto. Vodstvo šole in vodje strokovnih aktivov so
zadolženi za analizo in evalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa se lahko
LDN med letom dograjuje, spremeni, če bi okoliščine in narava dela to zahtevale.
K LDN sodijo še naslednje priloge, ki jih posebej izdelajo strokovni delavci in jih ne vključimo v
LDN:
1.
2.
3.
4.
letne priprave za posamezne predmete in pouk,
medpredmetno načrtovanje,
individualni letni načrt strokovnih delavcev,
vsebinski načrti:
 delo v interesnih dejavnostih,
 delo v šoli v naravi,
 delo strokovnih aktivov,
 delo šolske skupnosti in parlamenta,
 razredne ure,
 letni programi knjižničarke, računalnikarja, vodje prehrane,
 program prometne vzgoje.
5
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
2 GLOBALNA OCENA ZA DELO ŠOLE – STANJE IN DOSEŽKI TER
PERSPEKTIVA RAZVOJA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA, Žolgarjeva ulica 2, MARIBOR deluje kot popolna
osnovna šola s podružnično osnovno šolo STANETA LENARDONA v Razvanju, Razvanjska 66.
Delo poteka utečeno na področju izbirnih predmetov in dela v manjših učnih skupinah. Izbirne
predmete učenci izbirajo glede na svoje interese, spretnosti in nadarjenost. V 5. razredu se bo
pouk izvajal v manjših učnih skupinah pri SLJ in MAT, v 6. in 7. razredu pa pri SLJ, MAT in
TJA v obsegu največ ene četrtine ur. V 8. in 9. razredu se bo pouk pri navedenih predmetih
izvajal v manjših učnih skupinah vse šolsko leto.
Pouk poteka v prenovljeni stavbi na Žolgarjevi ul. 2, ki povsem ustreza zahtevam sodobne šole, le
prostori namenjeni športu so premajhni in neustrezni, zato si vsi želimo, da bi bila obnova teh
prostorov čimprej realizirana.
Na podružnični šoli primanjkuje prostor za izvajanje športa, zato učenci podružnične šole
uporabljajo prostore krajevne dvorane. Za ogrevanje prostorov obeh šol uporabljamo za centralno
ogrevanje plin. V letošnjem šolskem letu pripravljamo kosila za učence podružnične šole na
matični šoli in jih dostavljamo v enoto.
Pouk se pričenja ob 7.30. Učenci od 1. do 4. razreda malicajo v prvem 20-minutnem odmoru,
učenci od 5. do 9. razreda pa v drugem 20-minutnem odmoru. Učenci prvih, petih in devetih
razredov malicajo v učilnicah. Pouk na matični in podružnični šoli bo potekal v tem šolskem letu
samo v dopoldanskem času, v eni izmeni.
Obnova telovadnic je nujno potrebna, še posebej telovadnica na vzhodu, ki je v izredno slabem
stanju, a dela za obnovo telovadnic so v MO Maribor načrtovana šele za leto 2014. Pripravljeni so
vsi gradbeni projekti za celovito obnovo telovadnice 2 in 3, kjer je sedaj telovadnica 1, pa je
predvidena gradnja nove telovadnice. V slačilnicah in sanitarnih prostorih telovadnice 2 in 3 smo
obnovili tla in nekaj sanitarne opreme, sanirali poškodovan parket v telovadnici 3 in zamenjali
poškodovane plošče na stropu ter zamenjali polomljena stekla. MO Maribor pa je v okviru
investijcijskega vzdrževanja v mesecu avgustu zamenjala vsa okna v garderobah in sanitarnih
prostorih.
Kadrovskih problemov v tem šolskem letu ne pričakujemo. Vsi delavci šole imajo ustrezno
izobrazbo. Učitelji se bodo v tem šolskem letu strokovno izobraževali v okviru finančnih sredstev,
ki jih bo imela šola na razpolago glede ukrepov MZIŠ. Svoja znanja bodo izpolnjevali ter si
pridobili nova znanja in novosti na področju svoje stroke s samoizobraževanjem.
Za učence in njihove starše želimo narediti šolo prijazno in zanimivo, za učitelje in delavce šole pa
ustvariti dobre delovne pogoje. To pomeni, da bi otroci radi prihajali v šolo in jo z veseljem
obiskovali, se veliko naučili ter iz nje odnesli čim več koristnega, trajnega in uporabnega znanja.
Vse spremembe so narejene v dobro otrok. Želimo si, da bi dosegli vse zastavljene cilje. To lahko
uresničimo le s kvalitetnim poukom, z vključevanjem učencev v različne projekte, s sodobnejšimi
oblikami in metodami pouka, didaktično zanimivejšimi pristopi k vzgojno-izobraževalnemu delu
ter s strokovnim in doštudijskim izpopolnjevanjem strokovnih in tudi drugih delavcev šole ter
seveda tudi z dobrimi prostorskimi pogoji.
6
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Vizija šole: Skozi strokoven in zanimiv učni proces nenehno razvijamo znanje in vrednote.
Poslanstvo šole: Pripravljamo otroka za kreativno in uspešno življenje.
To dosegamo s strokovnim, zabavnim in ustvarjalnim učnim procesom.
Vrednote šole: strpnost, spoštovanje, odgovornost, ustvarjalnost, doslednost, ekološka
osveščenost.
3 PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte:
 nadaljevali bomo z zgodnjim učenjem drugega tujega jezika – tečajem nemščine v 1. in 2.
razredu in angleščine v 1., 2. in 3. razredu v obliki interesne dejavnosti ter s fakultativnim
poučevanjem nemščine od 3. do 6. razreda v obsegu 70 ur letno na skupino,
 fakultativno poučevanje računalništva v 4., 5., 6. razredu v obsegu 35 ur letno,
 nadaljevali bomo s projektnim učnim delom, integriranim poukom in delom v manjših učnih
skupinah.
V letošnjem šolskem letu bodo na šoli potekali naslednji projekti:
 EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
 KULTURNI DNEVNIK
 RASTEM S KNJIGO
 NAŠA MALA KNJIŽNICA
 *OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN
DOSTOPA DO ZNANJA
 EVROPA V ŠOLI
 DEDIŠČINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA – PROJEKT V SODELOVANJU Z
ZAVODOM ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
 UNESCO ASPnet
 KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
 POGOVORIMO SE
 KULTURNA ŠOLA
 TKANJE PRIJATELJSKIH VEZI
 PROJEKT PREŠERNOVCI
 SOBOTNE ŠOLE
 DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA
RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI (SKK)
 URBANE BRAZDE
 BARVITI KESONI ZA PRIJAZNEJŠI MARIBOR
 POLICIST LEON SVETUJE
 RAZISKAVA O UPORABI ELEKTRONSKEGA UČBENIŠKEGA KOMPLETA LILI IN
BINE V OSNOVNIH ŠOLAH
 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
 MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA
 GIBALNICA
 PROJEKT O 2 ZA VSAKEGA
7
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Iz razširjenega programa izvajamo:
 podaljšano bivanje (OPB) z 8 oddelki na matični šoli in 1,66 oddelki na podružnični šoli (9
skupin na matični šoli in 2 skupini na podružnični šoli) od 11.50 do 16. ure, 2,5 oddelka
jutranjega varstva za učence prvih razredov (JV – 1 oddelek na podružnični in 1,5 oddelka na
matični šoli) in 1 oddelek jutranjega varstva učencev od drugega do petega razreda;
 šolo v naravi za učence tretjega, petega in sedmega razreda;
 tečaj plavanja v prvem razredu v obsegu 10 ur in v tretjem razredu v obsegu 20 ur;
 tečaj drsanja za učence 1. razreda;
 kolesarski tečaj v 5. razredu – z izpitom;
 plesni tečaj v 9. razredu.
Jutranje varstvo organiziramo na željo staršev tudi za ostale učence matične in podružnične šole.
Stroške za JV poravnajo starši sami.
Učenci bodo imeli možnost obiskovanja in sodelovanja v različnih interesnih dejavnostih v obsegu
74 ur tedensko, ki jih organizira šola in jih vodijo učitelji šole.
Prioritetni program izboljšanja materialnih pogojev za delo šole:
 Nabava novih didaktičnih pripomočkov in učil za potrebe izvajanja pouka.
 Nabava nekaterih AV sredstev (diaprojektorjev, videorekorderjev, interaktivnih tabel in še
nekaj strojne in programske računalniške opreme) ter vzdrževanje le-teh.
 Nabava orodja in opreme ter pripomočkov za pouk športa.
 Redna vzdrževalna dela na opremi in zgradbi podružnične šole.
4 TEMELJNE PREDNOSTI IN NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Vzgojno-izobraževalno delo bo temeljilo na izvajanju programa življenja in dela osnovne šole,
smernicah za delo osnovne šole ter po predpisanem predmetniku in podrobnih učnih načrtih za
posamezne predmete.
Pri realizaciji temeljnih družbenih ciljev osnovne šole, opredeljenih v zakonu, si bomo pri
vzgojno-izobraževalnem delu prizadevali uresničiti zlasti naslednje:
 dograjevati in izpopolniti obliko integriranega pouka, medpredmetnega povezovanja,
projektnega učnega dela, bralne kulture;
 večji poudarek in večja doslednost pri ponavljanju, utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju
znanja ter pisanju domačih nalog;
 razviti dobre in kvalitetne odnose med učitelji, med učenci in učitelji ter drugimi delavci šole;
 izpolniti projekt zgodnjega učenja drugega tujega jezika – nemščine z vertikalno kontinuirano
povezavo fakultativnega pouka in izbirnega predmeta;
 izpolniti projekt pogovornih ur – privabiti več staršev v šolo in njihovo aktivno vključevanje v
delo šole;
 več izobraževanja na področju IKT;
 učence pripraviti k doslednemu izpolnjevanju nalog – pisanju domačih nalog.
V tem šolskem letu smo tudi prvič na vseh področjih in v vseh razredih uvedli e-dnevnik in
e- redovalnico.
8
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
4.1 Aktivnosti – kreativnost ter samostojnost učenja
Dejavnosti ob pouku:
 priprava kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni;
 priprava in izvajanje programov interesnih dejavnosti;
 priprava in izvajanje dejavnosti EKO šole;
 organiziranje in izvajanje zbiralnih akcij odpadnega papirja in drugih aktivnosti;
 priprava in izvajanje delovnih akcij v okolici šole;
 pomoč in nadzor pri delitvi kosil;
 aktivno sodelovanje in udeležba na različnih šolskih, občinskih, regijskih in državnih
tekmovanjih;
 sodelovanje pri raziskovalnih nalogah, na razstavah in sejmih ter tekmovanjih iz znanja in
športa;
 skrb za zdrav telesni in duševni razvoj otrok;
 skrb za zdravo prehrano in higieno v šoli;
 sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora in sodelovanje na različnih drugih
tekmovanjih (npr. otroški in mladinski pevski zbor, interesne dejavnosti …), ki že vrsto let
uspešno promovirajo našo šolo v širšem slovenskem prostoru.
Medsebojni odnosi in pomoč:
 individualna pomoč sošolcem, ki so le-te potrebni;
 poudarek na dodatnem pouku in pomoč pri dopolnilnem pouku iz slovenščine in angleščine,
matematike in fizike, kemije ter iz drugih predmetov, pri katerih učenci pomoč potrebujejo
(prednost ima dodatni pouk);
 aktivno sodelovanje pri zbiranju gradiva in drugih materialov, potrebnih za raziskovalno
dejavnost;
 razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in medsebojnega spoštovanja;
 spodbujanje in razvijanje lepega vedenja v šoli in izven nje;
 pripadnost šoli;
 razvijanje pravilnega odnosa do opreme in inventarja v šoli;
 vključevanje učencev v organizacijo in priprave razstav na šoli in izven nje;
 priprava in vodenje šolskega radia – Prešernov val;
 sodelovanje v različnih natečajih – literarnih in likovnih;
 priprava in vodenje vsebin za srečanje Prešernovcev.
4.2 Širjenje in podružbljanje dela šole
V šolskem letu 2013/2014 bomo:
 organizirali in izvedli proslave, ki jih bomo pripravili za učence šole, krajane MČ in KS našega
šol. okoliša matične in podružnične šole v Razvanju;
 pripravili skupne roditeljske sestanke z aktualnimi temami;
 pripravili in izvedli projekt v okviru ekošole;
 pripravili sklepno prireditev ob koncu projektov in šolskega leta;
 pripravili in izvedli številne projekte po razredih;
 organizirali dan odprtih vrat šole 3. december 2013
 v mesecu decembru bomo pripravili božično-novoletni bazar in koncert pevskih zborov,
izkupiček pa bo namenjen za opremo gibalnice oz. za šolskemu skladu OŠ Franceta Prešerna;
 sodelovali na srečanju in predstavitvi Osnovnih šol Franceta Prešerna;
9
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
 na srečanju gledaliških skupin Prešernovcev, ki bo prihodnje leto v Črenšovcih, in sicer v
mesecu aprilu;
 sodelovali na srečanju Unescovih šol;
 organizirali srečanje generacij na podružnični šoli v Razvanju;
 organizirali dobrodelno prireditev v atriju šole in sredstva namenili za obnovo atrija.
4.3 Organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela
V vseh razredih bo pouk načeloma potekal v dopoldanskem času, nekateri izbirni predmeti pa do
16. ure.
Interesne dejavnosti in druge aktivnosti se bodo po večini izvajale v popoldanskem času, dodatni
in dopolnilni pouk pa tudi zjutraj prvo uro, z upoštevanjem urnika pevskih zborov.
4.4 Šolski okoliš
Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA, Žolgarjeva ulica 2, Maribor s podružnično šolo Staneta
Lenardona v Razvanju, Razvanjska 66, s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in
zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju otrok na območju, za katerega je
ustanovljena.
Osnovno šolo Franceta Prešerna Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom
Mestnega sveta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda na 22. seji, dne 24. 11.
2008, kar je bilo objavljeno v Medobčinskem Uradnem vestniku, št. 27/2008, dne 25. 11. 2008, in
z odlokom, sprejetim na redni seji Mestnega sveta MO Maribor, dne 28. 2. 2011, ki je bil objavljen
v Medobčinskem Uradnem vestniku, dne 18. 3. 2011.
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju
osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša OŠ Franceta
Prešerna Maribor in OŠ Angela Besednjaka Maribor. Znotraj skupnega šolskega okoliša so
določena posamezna gravitacijska območja za OŠ Franceta Prešerna Maribor, za katero je znotraj
gravitacijskega območja opredeljeno tudi območje podružnične šole Staneta Lenardona Razvanje.
Gravitacijska območja šol so opredeljena s popisnimi prostorskimi okoliši iz Registra prostorskih
enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Gravitacijsko območje OŠ Franceta
Prešerna zajema del območja Mestne četrti Magdalena, del območja Mestne četrti Studenci, del
območja Mestne četrti Tabor, območje KS Razvanje, ki je hkrati območje podružnične šole
Staneta Lenardona Razvanje.
V določenih primerih lahko osnovna šola iz utemeljenih razlogov vpisuje učence tudi iz drugih
vpisnih območij.
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor prevzema odgovornost za učence v prostorih matične in
podružnične šole, na šolskem igrišču ter na področju drugega funkcionalnega zemljišča, s katerim
šola upravlja, na ekskurzijah, v šoli v naravi in pri vseh dejavnostih, ki jih šola organizirala izven
šole.
10
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
4.5 Prostorski pogoji
MATIČNA ŠOLA
Vrsta prostora




















število
učilnice za pouk od 1. do 5. razreda
učilnice za pouk od 6. do 9. razreda
kabineti
zbornica
manjša jedilnica
jedilnica
centralna kuhinja
specialna učilnica za GOS – (za praktični pouk)
specialna učilnica za TIT (za prakt. pouk)
računalniška učilnica
telovadnica
šolska knjižnica
drugi prostori (pisarne, skladišča)
kotlovnica
šolsko dvorišče (zelenica, poti)
šolska igrišča
od tega notranjih čistilnih površin
poti
zelenih površin
asfaltiranega športnega igrišča
19
16
11
2
1
1
1
1
1
2
3
1
5
1
1
1,5
7755,5 m2
740 m2
4895 m2
1200 m2
PODRUŽNIČNA ŠOLA







učilnica za RP
knjižnica
kuhinja (ŠMK)
jedilnica
odbojkarsko igrišče – asfaltno
zelenica
notranjih površin 579,3 m2, 2407 m2 igrišča in zelenice.
4,5
1
1
1
1
1
Igrišči sta opremljeni s peskovnikom ter manjšimi igrali in sta primerno vzdrževani.
11
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
4.6 Kadrovski pogoji
PEDAGOŠKI DELAVCI
Pedagoški
delavci
ravnateljica
pomočnici
ravnateljice
vodja podružn. šole
učitelji
Učitelji, ki
dopolnjujejo iz drugih
šol
vzgojiteljice
Spremljevalka gibalno
oviranega učenca
pripravnik
SKUPAJ
1
Z ustrezno
izobrazbo
1
2
2
-
2
1
66
1
66
1
1
65
6
6
2
4
5
5
-
5
2
2
2
-
3
86
3
86
3
8
78
Po zasedbi
Z ustrezno
izobrazbo
Določen čas
Nedoločen čas
1
1
1
0,5
0,5
3
1
0,5
0,5
3
Po zasedbi
Določen čas
Nedoločen čas
-
1
ADMINISTRATIVNI DELAVCI
Administrativni
delavci
poslovna sekretarka
računovodkinja
administratorka
knjigovodkinja
1
0,5
0,5
1
0,5
2,5
Določen čas
Nedoločen čas
1
1
2
3,5
2
1,5
9
STROKOVNI DELAVCI
Strokovni delavci
Po zasedbi
svetovalna delavka
specialna pedagoginja
DSP – Romi
knjižničarka
SKUPAJ
2
4,5
2
1,5
10
Z ustrezno
izobrazbo
2
4,5
2
1,5
10
12
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
TEHNIČNI DELAVCI
Tehnični
delavci
hišnik
gospodinjec na
podružnici
vodja kuhinje
organizator
prehrane
kuhar, kuharica
slaščičarka
kuharska
pomočnica II.
čistilke
SKUPAJ
2,1
Z ustrezno
izobrazbo
2,1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
3
1
3
1
-
3
1
2
2
-
2
8,5
19,6
8,5
19,6
-
8,5
19,6
Po zasedbi
Določen čas
Nedoločen čas
-
2,1
4.7 Učenci
V letošnjem šolskem letu je vpisanih 725 učencev v matično in podružnično šolo.
Učenci matične šole prihajajo v šolo peš, le izjemoma nekateri s kolesi. Iz Razvanja in iz nekoliko
oddaljenih naselij našega šolskega okoliša, ki so oddaljeni več kot 4 km od šole, se vozijo z rednim
avtobusom mestnega prometa. Učencem, skoraj vsem, plačuje letno avtobusno vozovnico – Urad
za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine
Maribor. Imamo kar nekaj zelo nevarnih, tudi nesemaforiziranih križišč v neposredni bližini šole,
to je križišče Pariške komune s Cesto zmage.
5 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VID
5.1 Šolski koledar – dnevi
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Redni
pouk / dni
174
174
174
174
174
174
174
174
169
KD
ND
ŠD
TD
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Delovni
dnevi
190
190
190
190
190
190
190
190
185
V šolskem letu 2013/2014 se prične pouk v ponedeljek, 2. septembra 2013, in sicer za učence od 2.
do vključno 9. razreda ob 8.30, za učence podružnične šole ob 9. uri, za učence 1. razreda ob 11.
uri.
Šolsko leto se začne 1. septembra 2013 in konča 31. avgusta 2014. Pouk z dejavnostmi ob pouku v
šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu), izjemoma lahko pouk v posameznem tednu
traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
13
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Ura pouka traja 45 minut.
Urnik zvonjenja za učence od 1. do 4. razreda matične šole in za učence od 1. do 5. razreda
podružnične šole
730
820
1. ura
2. ura
-
odmor 20 minut
815
905
(malica)
925
1015
1105
1155
1245
1335
1425
1515
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
10. ura
-
1010
1100
1150
1240
1330
1420
1510
1600
Urnik zvonjenja za učence od 5. do 9. razreda matične šole
1. ura
2. ura
3. ura
730
820
910
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
10. ura
15
-
815
905
955
odmor 20 minut
( malica)
10
1105
1155
1245
1335
1425
1515
-
1100
1150
1240
1330
1420
1510
1600
Urnik zvonjenja za učence v OPB
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
1150
- 1240
40
12
- 1330
30
13
- 1420
1420
- 1510
10
15
- 1600
(dežurna skupina do 16.50)
Ura pouka traja 45 minut.
Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji.
Ocenjevalni obdobji v šolskem letu 2013/2014 sta:
1. ocenjevalno obdobje: od 2. septembra 2013 do 31. januarja 2014.
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2014 do 24. junija 2014,
od 1. februarja 2014 do 15. junija 2014 za učence 9. razreda.
14
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Ocenjevalni konferenci
1. ocenjevalna konferenca: 30. 1. 2014 – za učence od 1. do 9. razreda
2. ocenjevalna konferenca: 10. 6. 2014 – za učence 9. razreda
19. 6. 2014 – za učence od 1. do 8. razreda
Nacionalno preverjanje znanja za učence:
 Redni rok:
6. maj 2014 – matematika (za 6. in 9. razred)
8. maj 2014 – slovenščina (za 6. in 9. razred)
12. maj 2014 – tretji predmet – FIZ (za 9. razred)
12. maj 2014 – tuji jezik (za 6. razred)
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6.–30.6. 2014
26. 6.–9. 7. 2014
18. 8.–29. 8. 2014
1. rok
1. rok
2. rok
UČENCI 9. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
5. 5.–13. 6. 2014
5. 5.–24. 6. 2014
18. 8.–29. 8. 2014
1. rok
1. rok
2. rok
UČENCI 9. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA
Vse komisije za popravne in razredne izpite imenuje ravnateljica na 2. ocenjevalni konferenci.
V začetku septembra je minister določil tretji predmet (fizika), iz katerega bodo naši učenci 9.
razredov opravljali NPZ. Za učence 6. razredov je NPZ iz SLJ, MAT in TJA v letošnjem šolskem
letu obvezno.
V šolskem letu 2013/14 bomo nacionalne preizkuse izvajali ob koncu drugega in tretjega VIO. Za
izvedbo nacionalnih preizkusov je odgovorna ravnateljica, ki je 1. 9. 2013 imenovala svojo
namestnico – Metko Pelicon.
15
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Šolski koledar
ponedeljek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
2. 9. 2013
28. 10. 2013
29. 10. 2013
30. 10. 2013
31. 10. 2013
1. 11. 2013
praznik
praznik
sobota
21. 12. 2013
pouk
torek
sreda
četrtek
petek
ponedeljek
torek
sreda
24. 12. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 12. 2013
31. 12. 2013
1. 1. 2014
pouka prost dan
praznik
praznik
petek
31. 1. 2014
pouk
petek
7. 2. 2014
pouk
sobota
8. 2. 2014
praznik
petek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
ponedeljek
nedelja
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
14. 2. 2014
16. 2. 2014
24. 2. 2014
25. 2. 2014
26. 2. 2014
27. 2. 2014
28. 2. 2014
21. 4. 2014
27. 4. 2014
28. 4. 2014
29. 4. 2014
30. 4. 2014
1. 5. 2014
2. 5. 2014
petek
13. 6. 2014
pouk
torek
24. 6. 2014
pouk
torek
24. 6. 2014
pouk
sreda
25. 6. 2014
26. 6.–29. 8. 2014
praznik
ZAČETEK POUKA
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
(nadomeščamo 24. 12. 2013)
PROSLAVA PRED DNEVOM
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
jesenske
počitnice
novoletne počitnice
praznik
zimske
počitnice
praznik
praznik
prvomajske
počitnice
praznik
praznik
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK
1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED KULTURNIM
PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V
SREDNJE ŠOLE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK
2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 9. RAZREDA
ZAKLJUČEK
POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA,
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
ZAKLJUČEK
2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA
ZAKLJUČEK
POUKA ZA UČENCE
OD 1. DO 8. RAZREDA, RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN OBVESTIL
PROSLAVA PRED DNEVOM
DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE
Pouka prost dan je tudi dan šole – šola ta dan organizira različne dejavnosti, opredeljene v LDN.
16
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Dnevi pouka v šolskem letu 2013/14 po mesecih
Mesec
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Skupaj
Število tednov 1.–6. razred
Število tednov 7. razred
Število tednov 8. razred
Število tednov 9. razred
Število dni
21
19
20
17
22
15
21
18
20
17
190
Število tednov
4,1
3,4
4
3,2
4,2
3
4,1
3,3
4
3,2
38
-
38
38
38
37
5.2 Organizacija pouka
Vsi učenci v matični in podružnični šoli obiskujejo pouk v eni izmeni.
Število učencev in oddelkov v matični in podružnični šoli
RAZRED
ŠT. ODDELKOV
1. A
1. B
1. C
1. D
1. razred
2. A
2. B
2. C
2. D
2. E
2. razred
3. A
3. B
3. C
3. D
3. E
3. razred
SKUPAJ 1.–3. R.
FANTJE
DEKLETA
SKUPAJ
10
12
8
3
33
11
10
11
13
7
52
9
11
10
9
8
47
132
13
8
13
7
41
10
9
10
7
5
41
9
7
10
10
6
42
124
23
20
21
10
74
21
19
21
20
12
93
18
18
20
19
14
89
256
17
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
RAZRED
ŠT. ODDELKOV
4. A
4. B
4. C
4. E*
4. razred
5. A
5. B
5. C
5. D
5. E*
5. razred
6. A
6. B
6. C
6. D
6. razred
SKUPAJ 4.–6. R.
Letni delovni načrt 2013/2014
FANTJE
DEKLETA
SKUPAJ
9
12
10
5
36
9
8
10
6
4
37
9
9
12
12
42
115
12
10
11
1
34
12
10
10
10
2
44
13
12
8
8
41
119
21
22
21
6
70
21
18
20
16
6
81
22
21
20
20
83
234
FANTJE
DEKLETA
SKUPAJ
10
11
14
35
15
13
11
9
48
12
13
12
10
47
130
377
11
11
10
32
7
9
11
12
39
11
10
7
6
34
105
348
21
22
24
67
22
22
22
21
87
23
23
19
16
81
235
725
* kombiniran oddelek
RAZRED
ŠT. ODDELKOV
7. A
7. B
7. C
7. razred
8. A
8. B
8. C
8. D
8. razred
9. A
9. B
9. C
9. D
9. razred
SKUPAJ 7.–9. R.
SKUPAJ 1.–9. R.
18
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Jutranje varstvo
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
VI. skupina
Letni delovni načrt 2013/2014
Učenci iz razredov
Število učencev
1. a, b, c
14+3*+3
1. b, c
6+3*+7
2. a, b, c, d, 3. a, b, c, d
10+5+9+11+8+10+9+7
4. a, b, c
+1+5+3+2+2+1
5. a, 5. b, 5. d
1. d
10
2. e, 3. e, 4. d, 5. e
2+7+4+2
Oddelki podaljšanega
Učenci iz razredov
bivanja
I. skupina
1. a, 1. c
II. skupina
1. b, 1. c
III. skupina
2. b, 2. d
IV. skupina
2. a, 2. c
V. skupina
2. b, 2. c, 3. b
VI. skupina
3. a, 3. b, 3. c
VII skupina
3. c, 3. d
VIII. skupina
3. d, 4. b, 5. b, 5. c, 5. d
IX. skupina
4. a, 4. c, 5. a,
X. skupina
1. d, 2. e
XI. skupina
3. e, 4. d, 5. e
VSI
Vsi učenci
20
13
83
10
15
Število učencev
Vsi učenci
23+8
18+12
10+20
20+10
9+10+6
15+11+4
15+13
5+19+6+5+5
19+13+10
9+12
14+5+6
332
31*
30
30
30
25
30
28
40*
42*
21
25*
332
* Število učencev v skupini je nad normativom, vendar zaradi različnih urnikov in ID normativa ne
presežejo za več kot za dva učenca, za kar pa imamo soglasje MIZŠ.
5.3 Delo učiteljev
Za vse pedagoške delavce je izdelan predmetnik, v katerem so zapisane vse naloge: tedenska
obveza pouka, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesna dejavnost, individualna pomoč,
razredništvo, jutranje varstvo, podaljšano bivanje. Predmetnik je arhiviran v mapi za šolsko leto
2013/14.
PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE
Ime in
priimek
Ravnateljica
Marta Otič
Končana šola in
stopnja izobrazbe
PeF, prof. ZGOGEO,VII.
Naziv
svetnica
Pomočnica
Metka
PeF, prof. SL, VII. svetovalka
ravnateljice
Pelicon
Pomočnica
PeF, prof. razrednega
Karin Kaloh
svetovalka
ravnateljice
pouka, VII.
19
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
UČITELJI RAZREDNIKI in SORAZREDNIKI
Razred
Ime in priimek
Predmet
Interesne dejavnosti
1. a
Karmen Kresnik
Milena Zaner
RP,
JV, vzgojiteljica –
druga strokovna
delavka
UJEMI EKO ZNANJE: 1.–3. r.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
MALČKI PALČKI,
ŠOLSKA SPLETNA STRAN
1. b
Emanuela Mohorko
Jožica Šošter
RP,
JV vzgojiteljica –
druga strokovna
delavka
MLADI KULTURNIKI: 1.–5. r.
IGRAJMO SE – DRUŽABNE
IGRE: 1., 2. r.
Vesna Trampuš
RP
Brigita Tominc
vzgojiteljica –
druga strokovna
delavka, JV/R
1. c
OTROŠKA FOLKLORNA
SKUPINA: 2.–6. r.
PRAVLJIČNI KROŽEK: 1., 2. r.
1. d
Miranda Irgolič
4. d/5. e
RP
druga strokovna
delavka (2 uri)
RADOVEDNI KROŽEK
Razvanje
2. a
Mojca Povoden
RP
ŠPORT ZA ZABAVO: 1. r.
2. b
Sanja Antolić
RP
KUHARSKI KROŽEK: 2. r.
2. c
Silva Vivod
RP
ŠPORTNI KROŽEK: 2., 3. r.
2. d
Mojca Selinšek
RP
EKO DEJAVNOSTI: 1.–3. r.
2. e
Simona Debeljak
RP, JV/R
Z RAZVEDRILOM DO ZNANJA
Razvanje: 2., 3. r.
3. a
Tanja Vodušek
RP, DNU
OTROŠKA VARNOSTNA
OLIMPIJADA: 4. r.
3. b
Valerija Lepener
RP
VESELA ŠOLA
3. c
Vesna Dužič
RP
CICI VESELA ŠOLA: 1.–3. r.
3. d
Aleksandra Gorjup
RP
PLESNI KROŽEK: 3. r.
3. e
Natalija Drakšič
RP,
RAČ/F 4., 5. r.
EKOLOŠKA DEJAVNOST –
Razvanje
4. a
Brigita Trinko
RP
PLANINSKI KROŽEK: 1.–5. r.
4. b
Sabina Uranjek
RP, RAČ/F 4. r.
4. c
Marjetka Goljat
RP, OPB/R
CICI VESELA ŠOLA, VESELA
ŠOLA – Razvanje
4. d/
5. e
Boris Györköš
RP, JV/R
GLEDALIŠKA DEJAVNOST
Razvanje: 4., 5. r.
20
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Razred
Ime in priimek
Letni delovni načrt 2013/2014
Predmet
Interesne dejavnosti
5. a
Tatjana Stamenkovič
RP
5. b
Mihaela Robič Ritonja
RP
ŠOLSKI PARLAMENT: 6.–9. r.
5. c
Simona Hartman
RP
MATEMATIČNI KROŽEK: 5. r.
5. d
Alenka Fajfar
RP, DNU, JV/R
ZBIRALNE AKCIJE IN
HORTIKULTURNI KROŽEK,
LOGIKA: 4., 5. r.
Razvanje: 3.–5. r.
6. a
Damijana Počkaj Horvat GEO, DKE
Tina Bujišić
DSP, DSP Romi
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
6. b
Mirjana Colnarič
Milan Jalen
ZGO, GEO, DNU
BIO, NAR, SLZ,
ROD, DNU
MLADI ZGODOVINARJI
6. c
Branko Koražija
ŠPO, IŠP O
ODBOJKA DEKLICE: 7.–9.r.
IGRE Z ŽOGO: 5. r.
BRALNA ZNAČKA
NEMŠČINA: 2. r.
Irena Gradišnik
6. d
Zlatka Bertalanič
Berden
Andrej Juder
KEM, GOS, OPB/R
FIZ, TIT, MME,
ROM
ŠOLSKI RADIO
7. a
Andreja Vračko
Metka Sevčnikar
Krasnik
TJA
ZGO, GEO
ANGLEŠKI KROŽEK: 2. r.
7. b
Lidija Štrucl
Martina Borko
SLJ, ŠNO
DSP Romi
RECITACIJSKI KROŽEK: 6.–9. r.
NEMŠČINA: 1. r.
ŠOLSKI PARLAMENT: 1.–5. r.
7. c
Damjan Pihler
MAT, FIZ, ŠHO
ŠAH: 3.–9. r.
RAZVEDRILNA
MATEMATIKA, HITRO IN
ZANESLJIVO RAČUNANJE
Andreja Novak
SLJ
ŠOLSKO GLASILO MLADA
RAST
Karolina Reich
Jožica Hrženjak
MAT
MAT, VEO/VES
LOGIKA: 6.–9. r.
8. a
21
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Razred
8. b
Ime in priimek
Letni delovni načrt 2013/2014
Predmet
Interesne dejavnosti
Biserka Bratovščak
Danica Verzel
MAT
NAR, BIO, SPH,
OPB/R
8. c
Blanka Zajšek
Metka Kuraj
TJA
GUM
ANGLEŠKI KROŽEK: 3. r.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
KOMORNA ZASEDBA
8. d
Radeja Lokar Rutar
LUM, LS 1, LS 2,
LS 3, KGU, DNU
TIT, OGL
LIKOVNE DELAVNICE: 6.–9. r.
TJA
NEMŠČINA: 2. r.
Ferdinand Rus
9. a
Marjeta Bunford
Selinšek
Gregor Hartman
NARAVOSLOVNA
DEJAVNOST,
EKO ŠOLA
ŠPO, ŠSP
KOŠARKA: 6.–9. r.
9. b
Nataša Želježič
Sandra Ivanuša
TJA
PEDAGOGINJA
ANGLEŠKI KROŽEK: 2. r.
9. c
Dijana Gradišnik
ŠPO, ŠSP, KOL
PROMETNI KROŽEK: 5.–9.r.
MINI ODBOJKA: 5., 6. r.
Boštjan Strnad
MAT, RAČ/F
Ana Klemenčič
Bojana Potisk
SLJ
KEM, POK
9. d
ŠOLSKO GLASILO ZA 9. r.
UČITELJI NERAZREDNIKI IN STROKOVNI DELAVCI
Ime in priimek
Mojca Holler
Predmet
Interesne dejavnosti
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
(matična šola in Razvanje),
UNESCO
GUM, GLP
Metka Pelicon
Janja Senekovič
SLJ, DNU
TJN/F, NI 1, NI 2, NI 3
Tanja Iršič
Danilo Šibila
Ida Brmež
Mateja Podlesek
Nina Smerke
Vida Živkovič
SLJ
ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP N
LAB
FI 1, FI 2, FI 3
ŠI 1, ŠI 2, ŠI 3
SVETOVALNA DELAVKA
SKUPNOST UČENCEV
Ida Kocmut Žužek
SVETOVALNA DELAVKA
SKUPNOST UČENCEV
Branka Ribič
Hederih
Simona Kuhar
Tadeja Ules
PSIHOLOGINJA, DNU
NEMŠČINA:
Razvanje: 1., 2. r.
SPECIALNA PEDAGOGINJA
SPECIALNA PEDAGOGINJA
22
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Ime in priimek
Letni delovni načrt 2013/2014
Predmet
Interesne
dejavnosti
Nada Šarenac Jarc
Karin Kaloh
Marjeta Šibila
INKLUZIVNA PEDAGOGINJA
MAT, SLJ 5. r., DSP/R
KNJIŽNIČARKA
Irena Gradišnik
KNJIŽNIČARKA
Zlatka Harl
ORGANIZATORKA PREHRANE
V ŠOLI
RAČUNALNIKAR –
ORGANIZATOR
INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
RAČUNALNIKAR –
ORGANIZATOR
INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
SPREMLJEVALKA GIBALNO
OVIRANIH OTROK
SPREMLJEVALKA GIBALNO
OVIRANIH OTROK
Boštjan Strnad
Andrej Juder
Valerija Karel
Blanka Perović
UČITELJI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
Ime in priimek
Metka Čepe
Tatjana Dornik
Ramona Lesar
Petrovič
Sabina Hartman
Darja Dobaja Humar
Interesne dejavnosti
LIKOVNI KROŽEK:
3., 4. r.
OPB 5. skupina
OPB 3. skupina
OPB Razvanje – 10. skupina
OPB 8. skupina
OPB 2. skupina
Lidija Lovše
Ksenija Oder
Vajsman
Matjaž Pirman
OPB 4. skupina
OPB 1. skupina
Mojca Vinko
Andreja Kovačič
Kolbl
Milena Zaner
OPB 9. skupina
DSP, OPB 7. skupina
PLANINSKI KROŽEK:
1.–5. r.
GLEDALIŠKI KROŽEK:
2., 3. r. (matična in
podružnična šola)
ANGLEŠČINA ZA
CICIBANE: 1. r.
MALE SIVE CELICE,
EVROPSKA VAS
OPB 6. skupina
OPB 7. skupina
11. skupino OPB v Razvanju poučujejo učiteljice Danica Verzel, Zlatka Bertalanič Berden in
Marjetka Goljat.
23
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Roditeljski sestanki bodo po posameznih mesecih z vnaprej določenimi vsebinami:
 september – predstavitev dela šole vsem staršem po razrednih aktivih,
 november–januar – aktivnosti s starši in bodočimi prvošolkami ter prvošolci, komunikacija,
 3. december – dan odprtih vrat – Kaj počnemo pri nas?,
 april – Kako smo zadovoljni?,
 maj – Analiza dela šole po posameznih oddelčnih skupnostih,
 junij – za starše šolskih novincev.
Za starše učencev prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja bomo organizirali
izobraževanja in večere za starše, za starše učencev tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa v
obliki delavnic in diskusij za učence in starše teme s področja odraščanja (spolnost, odvisnosti,
poklicna orientacija …).
5.4 Dejavnosti ob pouku v šol. letu 2013/2014
5.4.1
1. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Pesmi in glasba v prazničnem času
SPO: Praznujemo
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
DAN EVROPE
Evropska vas
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Hoja v naravi
SPO: Po svetu
TROPIC PARK ZOO, Slovenske Konjice
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Opis živali
SPO: Živali v živalskem vrtu
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
PETEK,
14. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
PETEK,
9. 5. 2014
M. Povoden,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
(zaključna ekskurzija)
E. Mohorko,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Betnavski gozd, Ledina, Betnavski grad
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Vzdržljivostna hoja
SPO: Bilo je nekoč
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Tržnica/eko tržnica, Glavni trg
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Bonton pri mizi
SPO: Zdrava prehrana
SREDA,
2. 10. 2013
PETEK,
15. 11. 2013
24
R. Lokar Rutar,
S. Antolić,
D. Verzel,
razredniki
Z. Harl,
E. Mohorko,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
3.
Letni delovni načrt 2013/2014
UNESCO – DAN ZEMLJE
Trije ribniki
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Hoja za zdravje
SPO: Življenje v in ob vodi
TOREK,
22. 4. 2013
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Gozdna učna pot (Trikotna jasa)
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Vzdržljivostna hoja
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Po hribčku navzdol
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi – sankanje
SLJ: Upoštevanje navodil za našo varnost
SPO: Zimska oblačila in obutev
TROBOJ
Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
SLJ: Upoštevanje navodil
SPO: Pravila igre
MLADOSTI NAPROTI
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pohod – rekreacija za zdravje
SPO: Opazovanje okolice
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Medrazredne športne in spretnostne igre
SPO: Pravila igre, medsebojni odnosi
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
N. Drakšič,
M. Jalen,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
USTVARJALNE DELAVNICE OB
NOVEM LETU (izdelki za bazar),
GIBALNICA
1. Medpredmetno povezovanje:
LUM: Ustvarimo likovni izdelek
TIT: Osnove kopiranja šablone
SLJ: Branje in upoštevanje navodil
PUST, VESELI PUST
Medpredmetno povezovanje:
2. ŠPO: Pustno rajanje
LUM: Izdelajmo masko
GUM: Pustna pesem
JESENSKA SLIKA
Izdelki iz naravnega materiala
Medpredmetno povezovanje:
3.
SPO: Jesenski plodovi
LUM: Nizanje, lepljenje
MAT: Razlike in podobnosti
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
S. Kuhar,
razredniki
TOREK,
4. 3. 2014
E. Mohorko,
razredniki
SREDA,
23. 10. 2013
25
E. Mohorko,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.2
Letni delovni načrt 2013/2014
2. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezavanje:
GUM: Ljudska glasba
SPO: Kulturna dediščina
ŠPO: Ljudski plesi
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Zgodba o Martinu Krpanu
LUM: Likovno poustvarjanje v šoli
ŠPO: Hoja v mesto
OB DNEVU EVROPE
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Slovenija v Evropi, državni simboli
GUM: Himna
LUM: Zastava
ŠPO: Hoja v mesto
MED GRAŠČAKI IN KMETI,
Rogatec, Strmol
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Življenje nekoč in danes
SLJ: Opis življenja nekoč in danes, gradovi
ŠPO: Hoja, jahanje
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
PETEK,
14. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
PETEK,
9. 5. 2014
M. Povoden,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
(zaključna ekskurzija)
M. Povoden,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
POHORJE – NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA, Pekrska gorca
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Legenda o nastanku
SPO: Bogatenje kulturne zavesti
LUM: Likovni motiv, povezan z zgodovino
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Zdrava prehrana, skrb za zdravje in
zdrave zobe
SLJ: Kuharski recepti
UNESCO – DAN ZEMLJE
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Narava, pokrajina, skrb za okolje
ŠPO: Pomen gibanja na svežem zraku
GUM: Unesco himna
26
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
D. Verzel,
S. Antolić,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
M. Povoden,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2014
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
N. Drakšič,
M. Jalen,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Branje zemljevida
MAT: Orientacija
SLJ: Branje z razumevanjem
ŠPO: Hoja, tek, razgibavanje telesa
GUM: Poslušanje in oponašanje zvokov v
naravi
LUM: Risanje piktogramov, zemljevidov
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Po hribčku navzdol
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Zimski športi, zimska oblačila
SLJ: Skrb in upoštevanje varnosti na
sankališču
ŠPO: Sankanje, igre na snegu
TROBOJ
Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Skrb za zdravje
ŠPO: Gibanje v naravi, igre v naravi
SLJ: Upoštevanje navodil
MLADOSTI NAPROTI
Pohod
Medpredmetno povezavanje:
ŠPO: Hoja v naravi
SPO: Naša okolica
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezavanje:
ŠPO: Športne igre v naravi
SPO: Medsebojni odnosi
SLJ: Upoštevanje navodil v skupini
MAT: Vrstilni števniki, merjenje
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE
Ljudska glasbila
Medpredmetno povezavanje:
SPO: Življenje nekoč in danes
1.
GUM: Ljudske pesmi in plesi
SLJ: Branje navodil
LUM: Izdelava glasbila, slikanje na izdelana
glasbila
USTVARJALNE DELAVNICE
Izdelki za bazar
2. Medpredmetno povezavanje:
SPO: Snovi, papir, glina, les, domače in
umetne obrti
PUST, VESELI PUST
Medpredmetno povezavanje:
3. SPO: Ljudsko izročilo
SREDA,
23. 10. 2013
M. Selinšek,
razredniki
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
TOREK,
4. 3. 2014
LUM: Izdelava skupinske maske
GUM: Pustna pesem
27
M. Povoden,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.3
Letni delovni načrt 2013/2014
3. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
GREMO V AVSTRIJO (šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Slovenija v Evropi
ŠPO: Hoja po državni meji
SLJ: Opis pokrajine
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Obiščimo glasbeno prireditev
LUM, TIT: Ustvarjamo izdelke za bazar
SPO: Praznujemo
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zgodba o Martinu Krpanu
LUM: Likovno poustvarjanje v šoli
ŠPO: Hoja v mesto
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA Ptuj
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Življenje nekoč in danes
SLJ: Opis življenja nekoč in danes, gradovi
ŠPO: Hoja
3. a, b, e
TOREK,
19. 11. 2013
3. c, d
ČETRTEK,
21. 11. 2013
A. Gorjup,
razredniki
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
3. e
ČETRTEK,
13. 2. 2014
3. a, b, c, d
PETEK,
14. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
A. Gorjup,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
POHORJE – NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Rastlinski pasovi – Trikotna jasa
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Hoja do Trikotne jase
SPO: Rastlinski pasovi, gozd
LUM: Izdelava herbarija
SLJ: Postopek izdelave herbarija
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Zdrava prehrana
SLJ: Kuharski recepti
GOS: Priprava hrane
UNESCO – DAN ZEMLJE
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Eko bralna značka
SPO: Skrb za okolje
28
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
S. Antolić,
D Verzel,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
A. Gorjup,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2013
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
N. Drakšič,
M. Jalen,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Branje zemljevida
MAT: Orientacija
SLJ: Branje z razumevanjem
ŠPO: Hoja, tek, razgibavanje telesa
GUM: Poslušanje in oponašanje zvokov v
naravi
LUM: Risanje piktogramov, zemljevidov
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Zimski športi, zimska oblačila
SLJ: Skrb in upoštevanje varnosti na
sankališču
ŠPO: Sankanje, igre na snegu
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Skrb za zdravje
ŠPO: Gibanje v naravi, igre v naravi
SLJ: Upoštevanje navodil
MLADOSTI NAPROTI
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Hoja v naravi
SPO: Naša okolica
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre v naravi
SPO: Medsebojni odnosi
SLJ: Upoštevanje navodil v skupini
MAT: Vrstilni števniki, merjenje
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
USTVARJAJMO V NARAVI
(šola v naravi)
Slika iz naravnih materialov
Medpredmetno povezovanje:
1.
LUM, TIT: Izdelava slike iz naravnih
materialov
SPO: Gozdni plodovi
SLJ: Opis postopka izdelave
3. a, b, e
PONEDELJEK,
18. 11. 2013
3. c, d
SREDA,
20. 11. 2013
PREŽIVETJE V NARAVI (šola v naravi)
Izdelovanje bivakov
Medpredmetno povezovanje:
2.
LUM, TIT: Izdelovanje bivakov
SPO: Življenjska okolja
SLJ: Opis postopka izdelave
3. a, b, e
SREDA,
20. 11. 2012
3. c, d
PETEK,
22. 11. 2012
USTVARJALNE DELAVNICE
(izdelki za bazar)
Medpredmetno povezovanje:
3.
LUM, TIT: Izdelovanje izdelkov za bazar
SLJ: Opis postopka izdelave
SPO: Lastnosti snovi
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
29
A. Gorjup,
razredniki
A. Gorjup,
razredniki
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.4
Letni delovni načrt 2013/2014
4. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezavanje:
GUM: Ljudska glasba
DRU: Glasbena kulturna dediščina
ŠPO: Ljudski plesi slovenskih pokrajin
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Deklamacija in povezovalno besedilo
LUM: Scena
IZRABA VODNE SILE,
Prekmurje
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Domača obrt, domača pokrajina
ŠPO: Pomen gibanja na svežem zraku
NIT: Življenjski prostori
KIZ: Iskanje informacij
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
ČETRTEK,
13. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
(zaključna ekskurzija)
S. Uranjek,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
POHORJE – NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Vila Rustica
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Opis življenja ljudi nekoč
DRU: Bogatenje kulturne zavesti
LUM: Likovni motiv povezan z zgodovino
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezavanje:
NIT: Zdrava prehrana, skrb za zdravje in
zdrave zobe
SLJ: Kuharski recepti, anketa o
prehranjevalnih navadah
UNESCO – DAN ZEMLJE
Medpredmetno povezavanje:
NIT: Snovi v naravi
DRU: Domača pokrajina
ŠPO: Pomen gibanja na svežem zraku
30
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
S. Antolić,
D. Vrzel,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
S. Uranjek,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2014
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
N. Drakšič,
M. Jalen,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Ledina
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Prisojna, osojna stran
NIT: Orientacija, kompas
MAT: Merjenje sence
SLJ: Branje z nalogami
ŠPO: Pohodništvo
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezavanje:
ŠPO: Skrb za zdravje
NIT: Pomen gibanja
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezavanje:
ŠPO: Medsebojni odnosi
MAT: Merjenje
MLADOSTI NAPROTI – KALVARIJA
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Lega Maribora
ŠPO: Pohodništvo
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezavanje:
ŠPO: Medsebojni odnosi
MAT: Merjenje
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
IZDELAVA MAKETE HIŠE
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Načrt, medsebojna komunikacija –
sodelovanje s svetovalno službo
LUM: Oblikovanje materiala
SLJ: Branje načrta
USTVARJALNE DELAVNICE
(izdelki za bazar)
Medpredmetno povezavanje:
NIT: Snovi, kiparstvo, glina, les
DRU: Domača obrt
OH, TA ENERGIJA
Vzgoja za zdravje: Nevarnosti elektrike
Medpredmetno povezavanje:
NIT: Varčevanje z elektriko
SLJ: Opis modela
IZDELAVA IN POSLIKAVA ŠKATLE
Medpredmetno povezavanje:
LUM: Risanje, skica, panjske končnice
KIZ: Iskanje informacij
NIT: Obdelava lesa
SREDA,
23. 10. 2013
S. Uranjek,
razredniki
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R.Lokar Rutar,
A. Juder
razredniki
ČETRTEK,
21. 2. 2014
PONEDELJEK,
31. 3. 2014
31
S. Uranjek,
razredniki
S. Uranjek,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.5
Letni delovni načrt 2013/2014
5. razredi
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
Nosilec dejavnosti
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Ljudske šege in navade,
SLJ: Opis ljudskega običaja
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Bonton v kulturnih ustanovah
DRU: Slovenska kulturna dediščina
DVOREC TREBNIK (šola v naravi)
Viteške igre, zdravilna zelišča
Medpredmetno povezavanje:
GOS: Uporaba zdravilnih zelišč v kulinariki
DRU: Srednjeveški gradovi in igre
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
ČETRTEK,
13. 02. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
5. a, d, e
PETEK,
30. 5. 2014
5. b, c
PETEK,
13. 6. 2014
S. Hartman,
razredniki
NOSILEC
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
POHORJE – NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Poštela, Gomila, Razvanje
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Naravna in kulturna dediščina
domače pokrajine
NIT: Listnata in iglasta drevesa
ŠPO: Kako skrbim za svoje zdravje
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK, PRVA POMOČ
Medpredmetno povezavanje:
GOS: Piramida zdrave prehrane, Prva
pomoč pri nesrečah
NIT: Avtohtone slovenske vrste sadja in
zelenjave
OKOLJU PRIJAZNE AKTIVNOSTI
Poligon, predavanje, pregled koles in
proge
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Oprema in opis kolesa
DRU: Načrt varnih poti v okolici šole,
Prometni znaki in pravila
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
S. Antolić,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
S. Hartman,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2014
D. Gradišnik,
razredniki
NOSILEC
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
ORIENTACIJSKI POHOD po Mariboru
z opazovalnimi nalogami
Medpredmetno povezavanje:
ČETRTEK,
26. 9. 2013
DRU: Kulturna dediščina mojega domačega
kraja
SLJ: Zemljepisna lastna imena
NIT: Značilne rastlinske vrste v domači pokrajini
32
S. Hartman,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2.
3.
4.
5.
Letni delovni načrt 2013/2014
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezavanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
TROBOJ
Medpredmetno povezavanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
POHODNIŠTVO, ZDRAVILNE
RASTLINE (šola v naravi)
Medpredmetno povezavanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
NIT: Spoznavanje zdravilnih rastlin in
uporaba
ČETRTEK,
16. 1. 2014
ČETRTEK,
17. 4. 2014
5. a, d, e
TOREK,
27. 5. 2014
5. b, c
TOREK,
10. 6. 2014
5. a, d, e
SREDA,
28. 5. 2014
5. b, c
SREDA,
11. 6. 2014
LOKOSTRELSTVO, PLEZANJE
(šola v naravi)
Medpredmetno povezavanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje,
upoštevanje pravil
2.
3.
4.
S. Hartman,
razredniki
S. Hartman,
razredniki
NOSILEC
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
USTVARJALNE DELAVNICE
(izdelki za bazar)
Medpredmetno povezavanje:
LUM: Plastično oblikovanje in razvijanje
ročnih spretnosti
GOS: Družinski proračun
KOLESARSKI IZPIT,
ŠPORTNE IGRE
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Načrt varnih poti okoli šole
ŠPO: Skrbimo za svoje zdravje
ZREŠKO POHORJE (šola v naravi)
Nastanitev, pravila vedenja v CŠOD,
orientacija v okolju
Medpredmetno povezavanje:
SLJ: Upoštevanje pravil
DRU: Orientacija v naravi
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Gradišnik,
razredniki
5. a, d, e
PONEDELJEK,
26. 5. 2014
5. b, c
PONEDELJEK,
9. 6. 2014
5. a, d, e
ČETRTEK,
29. 5. 2014
5. b, c
ČETRTEK,
12. 6. 2014
VOZLI IN ORIENTACIJA V NARAVI
(šola v naravi)
Medpredmetno povezavanje:
DRU: Kulturna dediščina
33
S. Hartman,
razredniki
S. Hartman,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.6
Letni delovni načrt 2013/2014
6. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Ljudska glasba
SLJ: Opis ljudskega običaja
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Scenski prostor
POKRAJINSKI ARHIV IN
RESTAVRATORSTVO
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Kulturna dediščina
ZGO: Ohranjanje kulturne dediščine
PROJEKT: Spoznaj, varuj, ohrani –
dediščina vsakdanjega življenja
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
ČETRTEK,
13. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
SREDA
23. 10. 2013
M. Colnarič,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
POHORJE –
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Grad Slovenska Bistrica
Medpredmetne povezave:
NAR: Kamnine, minerali, fosili Pohorja
ZGO: Gradovi
LUM: Zaprt, polodprt in polzaprt prostor –
gradovi
SLJ: Slovenske ljudske pripovedke
2.
UNESCO – DAN ZEMLJE
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Voda, vir življenja
GEO: Geografske značilnosti domače
pokrajine
3.
OGLED KRAŠKIH ZNAMENITOSTI
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Življenje v podzemnih jamah
GEO: Značilnosti dinarskih pokrajin
ZGO: Srednjeveški gradovi
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
M. Colnarič,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2014
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
M. Jalen,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
(zaključna ekskurzija)
M. Colnarič,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pohod, preverjanje telesnih
sposobnosti, ustrezna oprema na pohodu,
pitje tekočine
GEO: Orientacija, določitev strani neba s
soncem
ČETRTEK,
26. 9. 2013
34
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2.
3.
4.
5.
Letni delovni načrt 2013/2014
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Skrb za ustrezno športno opremo,
pravila vedenja in nevarnosti na smučišču
GOS: Prehrana pri zimskih športnih
aktivnostih
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
lastno varnost
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Razvoj in pomen kondicijske
pripravljenosti, merjenje srčnega utripa
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
lastno varnost
MLADOSTI NAPROTI
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre, oblikovanje pozitivnih
vedenjskih vzorcev, medsebojno sodelovanje,
športno obnašanje, zdrava tekmovalnost
SLJ: Opis igre
MINI OLIMPIADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Štafetne igre, sprostitveni vpliv športa
SLJ: Opis igre
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Obisk EKO kmetije
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Dejavniki okolja, sožitje v naravi
GOS: Eko vrt
USTVARJALNE DELAVNICE
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Postopek rezanja, lepljenja in konstruiranja
LUM: Kombinirane likovne tehnike
OBISK MUZEJA NARODNE
OSVOBODITVE – Kaj se skriva v muzeju?
Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Pomen muzejev
LUM: Kulturna dediščina
PROJEKT: Spoznaj, varuj, ohrani – dediščina
vsakdanjega življenja
LES – OBISK LESARSKE ŠOLE
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Pomen rastlin v ekosistemu
TIT: Vrste in obdelava lesa
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
Z. Bertalanič Berden,
razredniki
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
PETEK,
21. 2. 2014
M. Colnarič,
razredniki
PONEDELJEK,
31. 3. 2014
35
F. Rus,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.7
Letni delovni načrt 2013/2014
7. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Slovensko ljudsko glasbeno izročilo
SLJ: Deklamacija in povezovalno besedilo
ZGO: Ljudsko izročilo
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Scenski prostor
PO POTEH VORANČEVIH SOLZIC,
Kotlje – Vorančeva bajta
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Prežihov Voranc; življenje in delo,
domače branje: Solzice
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
ČETRTEK,
13. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
PETEK,
4. 4. 2014
(šola v naravi – zaključna
ekskurzija)
L. Štrucl,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
POHORJE –
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Žička kartuzija
Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Življeneje naših prednikov
Žička kartuzija – samostani na Slovenskem
SLJ: Življenje nekoč in danes
LUM: Risanje motivov Žičke kartuzije
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Življenje naših prednikov
NAR: Zdrava prehrana
SLJ: Recept – besedilna vrsta, tradicionalne
slovenske jedi
UNESCO – DAN ZEMLJE
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Voda – vir življenja
LUM: Industrijska grafika (izdelava plakatov)
SLJ: Pišemo pesmi na temo LEPA SI,
ZEMLJA MOJA
36
SREDA
2. 10. 2013
L. Štrucl,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
vodje aktivov,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2013
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
N. Drakšič
D. Verzel,
M. Jalen,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pomen gibanja za zdravje
NAR: Varstvo narave
GEO: Orientacija z zemljevidom
ZGO: Mariborske ulice so poimenovane po …
SLJ: Spomeniki pisateljev in pesnikov v
Mariboru
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
ŠPO: Zimski športi, rekreacija
NAR: Skrb za zdravje
TROBOJ – TESTIRANJE ZA ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v telesnih spretnosti
ZGO: Olimpijske igre
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Pohodništvo, kolesarstvo, kanuizem,
lokostrelstvo
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Umetni življenjski prostor
ŠPO: Letni športi
SLJ: Predstavitev športa
MLADOSTI NAPROTI
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Olimpijski športi
ZGO: Olimpijske igre
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
3. 4. 2014
(šola v naravi)
L. Štrucl,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
USTVARJALNE DELAVNICE
(izdelki za bazar)
Medpredmetno povezovanje:
1.
SLJ: Ljudski običaji v času božiča in novega
leta, ljudske vraže, pregovor in reki, bajeslovje
ZGO: Prazniki nekoč in danes
ELEKTRIKA – FALA
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Energija – izkoriščanje vodnih virov
2. na Slovenskem
ZGO: Pomen Drave v preteklosti –
splavarstvo, Fala – najstarejša elektrarna
GEO: Od kod priteče Drava?
KOROŠKA – MOJA DEŽELA
Medpredmetno povezovanje:
3. TIT: Razvoj obrti na koroških kmetijah v
preteklosti
SLJ: Narečni izrazi, življenje nekoč in danes
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
PONEDELJEK,
31. 3. 2014
(šola v naravi)
F. Rus,
L. Štrucl,
razredniki
TOREK,
1. 4. 2014
(šola v naravi)
37
L. Štrucl,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
KO NA NAS PRETI NEVARNOST
(v domu Peca)
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Kako se zaščitimo pred nevarnostmi v
naravi?
GEO: Naravni pojavi
SLJ: Opis naravnega pojava
4.
NA LOVU ZA POKAZATELJI
ONESNAŽENOSTI (v domu Ajda)
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Kako ugotovimo onesnaženost narave?
ZGO: Onesnaženost Koroške v preteklosti
GEO: Onesnažena področja v Sloveniji
NAR: Vpliv onesnaženosti na zdravje
SREDA,
2. 4. 2014
(šola v naravi)
38
L. Štrucl,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.8
Letni delovni načrt 2013/2014
8. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Ljudsko izročilo, bajke in legende
GUM: Slovensko ljudsko glasbeno izročilo
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Scenski prostor
SLJ: Dramska vzgoja
PETROVČE, LONČARSKA DELAVNICA
IN MUZEJ HMELJARSTVA
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Votla plastika
BIO: Škodljive posledice alkoholizma
KEM: Postopki pridobivanja piva
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
ČETRTEK,
13. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
(zaključna ekskurzija)
K. Reich,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
POHORJE –
NARAVNA IN KULTURNA ZAKLADNICA
1.
2.
3.
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Kulturna dediščina
FIZ: Osončje, planeti in lune, gravitacija,
gibanje
DIP: Osončje, planeti in lune
DAN SLOVENSKE HRANE –
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Hranilne snovi, načini prehranjevanja
ŠPO: Prehrana in šport
UNESCO – DAN ZEMLJE
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Voda, vir življenja,
Ohranimo naše okolje čisto
LUM – Mozaik
39
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
S. Antolić,
D.Verzel,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
K. Reich,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2013
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
M. Jalen,
N. Drakšič,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pohod, preverjanje tel. sposobnosti
GEO: Orientacija z zemljevidom
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Skrb za zdravje
GOS: Prehrana športnikov
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
varnost
TROBOJ – TESTIRANJE ZA ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v telesnih spretnostih
MLADOSTI NAPROTI
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
PLE: Ples
MINIOLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v družabnih igrah
ZGO: Olimpijske igre
BIO: Srčni utrip
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
17. 4. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
23. 5. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
USTVARJALNE DELAVNICE
(izdelki za bazar)
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Postopek rezanja, lepljenja in
konstruiranja
RAČ: Načrt izdelka po programu
VEO: Prtički in voščilnice z novoletnimi motivi
LUM: Kombinirane likovne tehnike
OBDELAVA KOVIN, STROJEGRADNJA
(PODJETJE Palfinger)
Medpredmetno povezovanje:
KEM: Barvne in črne kovine
SPOLNA VZGOJA, POKLICNA
ORIENTACIJA
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Odnosi med spoloma
DKE: Pomen vrednot v življenju posameznika
ODVISNOSTI
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Škodljive posledice drog za človeško telo
40
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
SREDA,
23. 10. 2013
F. Rus,
razredniki
PONEDELJEK,
31. 3. 2014
I. Kocmut
Žužek,
razredniki
PETEK,
21. 2. 2014
I. Kocmut
Žužek,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.9
Letni delovni načrt 2013/2014
9. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(bazar, koncert)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Ljudsko izročilo, bajke in legende,
deklamacija in povezovalno besedilo
GUM: Ljudska glasba
OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
»Martin Krpan« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Scenski prostor
SVET IZZA ŠOLE,
Osilnica
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
GEO: Geografske značilnosti domovine
SOBOTA,
21. 12. 2013
M. Kuraj,
M. Holler,
razredniki
ČETRTEK,
13. 2. 2014
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
27. 5. 2014
(zaključna ekskurzija)
D. Gradišnik,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
POHORJE – NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA
Črno Jezero, Osankarica
Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Razvoj partizanstva na Pohorju –
poslednji boj Pohorskega bataljona
GEO: Naravnogeografske značilnosti (relief,
podnebje, rastje, vodovje – visoka barja),
družbene značilnosti – poseg človeka v
naravno okolje
BIO: Endemične, zaščitene in ogrožene
rastlinske in živalske vrste na Pohorju
DAN SLOVENSKE HRANE TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Hranilne snovi, načini prehranjevanja
UNESCO – DAN ZEMLJE
SPOZNAVAJ DOMAČO POKRAJINO –
terensko delo od šole do Pekrske gorce
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Rastlinstvo in živalstvo okolice
KEM: Kislost tal (indikatorji)
GEO: Naravne in družbene značilnosti
domače pokrajine
ŠPO: Pohodništvo
ZGO: Preteklost naše pokrajine skozi
zgodovinska obdobja
MAT: Merjenje dolžin, ploščin
41
SREDA,
2. 10. 2013
R. Lokar Rutar,
D. Verzel,
razredniki
PETEK,
15. 11. 2013
Z. Harl,
D. Gradišnik,
razredniki
TOREK,
22. 4. 2014
M. Holler,
M. Selinšek,
A. Fajfar,
D. Verzel,
N. Drakšič,
M. Jalen,
M. Sevčnikar
Krasnik,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pomen gibanja za zdravje
BIO: Živa bitja okoli nas
GEO: Način in metode orientacije
ZGO: Maribor 20. stoletja
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi, rekreacija
BIO: Skrb za zdravje, zdravo življenje, zdrava
prehrana
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
TROBOJ – TESTIRANJE ZA ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v telesnih sposobnostih
MLADOSTI NAPROTI – četvorka
Medpredmetno povezovanje:
PLE: Ples
MINI OLIMPIADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
ČETRTEK,
26. 9. 2013
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
16. 1. 2014
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
ĆETRTEK,
17. 4. 2014
PETEK,
23. 5. 2014
PONEDELJEK,
2. 6. 2014
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
D. Šibila,
učitelji športa,
razredniki
RAČUNALNIŠKO KRMILJENA
PROIZVODNJA
Medpredmetno povezovanje:
FIZ: Elektrika, elektronika, strojništvo
USTVARJALNE DELAVNICE
(izdelki za bazar)
Medpredmetno povezovanje:
RAČ: Načrt izdelka po izbranem programu
LUM: Kombinirane likovne tehnike
VEO: Prtički z novoletnimi motivi, voščilnice
CENTER EKSPERIMENTOV,
Glavni trg
Medpredmetno povezovanje:
FIZ: Spoznavanje osnovnih lastnosti tlaka,
gostote, specifične teže in zakonitosti merjenja
KEM: Izvajanje preprostih eksperimentov
ODVISNOSTI IN OBISK MUZEJA NO
Medpredmetno povezovanje:
DKE: Pomen vrednot v življenju posameznika
KEM: Alkaloidi
BIO: Vpliv drog na organizme
SREDA,
23. 10. 2013
F. Rus,
razredniki
PONEDELJEK,
9. 12. 2013
R. Lokar Rutar,
A. Juder,
razredniki
PETEK,
21. 2. 2014
F. Rus,
razredniki
PONEDELJEK,
31. 3. 2014
42
I. Kocmut Žužek,
M. Colnarič,
razredniki
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
5.4.10 Šola v naravi
3. RAZRED
CŠOD ŠKORPIJON (Sv. Duh na Ostrem Vrhu)
3. a, 3. b, 3. e
3. c, 3. d
5. RAZRED
CŠOD GORENJE (Zreče)
5. a, 5. d, e
5. b, 5. c
7. RAZRED
CŠOD AJDA (Koroška) 7. a, 7. b
CŠOD PECA (Koroška) 7. c
18. 11.–20. 11. 2013
20. 11.–22. 11. 2013
26. 5. 2014–30. 5. 2014
9. 6. 2014–13. 6. 2014
31. 3. 2014–4. 4. 2014
31. 3. 2014–4. 4. 2014
21. 3. 2014–23. 3. 2014
PEVSKA ŠOLA 6.–9. RAZRED
CŠOD KURENT
Varnostni načrt s pripravo za šolo v naravi izdela vodja šole v naravi, za šolo drsanja vodja
aktiva.
5.4.11 Šolske ekskurzije
Šola načrtuje v šolskem letu 2013/14 ekskurzije v okviru pouka in v okviru dejavnosti ob pouku:
1. razred: Tropic park ZOO, Slovenske Konjice
27. maj 2014
2. razred: „Med graščaki in kmeti“ (Rogatec, grad Strmol)
27. maj 2014
3. razred: Ptuj
27. maj 2014
4. razred: Izraba vodne sile, domača obrt (Prekmurje)
27. maj 2014
5. razred:
Dvorec Trebnik, Viteške igre, zdravilna zelišča (5. a, d, e)
Dvorec Trebnik, Viteške igre, zdravilna zelišča (5. b, c)
6. razred: Ogled kraških znamenitosti
30. maj 2014
13. junij 2014
27. maj 2014
7. razred: Po poteh Vorančevih solzic (Kotlje, Vorančeva
domačija)
8. razred: Petrovče, lončarska delavnica, Ekomuzej hmeljarstva
in pivovarstva Slovenije, Žalec
9. razred: Svet izza šole – Osilnica
srečanje Prešernovcev v Ribnici na Dolenjskem (Forma viva)
srečanje Prešernovcev v Kranju (40-letnica podružnične šole v
Kokrici)
srečanje gledaliških skupin v Črenšovcih
4. april 2014
27. maj 2014
27. maj 2014
3. oktober 2013
24. oktober 2013
22. april 2014
43
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
za učence, ki obiskujejo izbirni predmet SLZ
januar 2014
za učence, ki obiskujejo izbirni predmet NI1, NI2, NI3
18. april 2014
za nadarjene učence
2014
Varnostni načrt s pripravo za šolske ekskurzije izdela vodja ekskurzije.
5.4.12 Proslave in prireditve
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT –
21. december 2013)
LIDIJA ŠTRUCL, JOŽICA ŠOŠTER,
METKA KURAJ, MOJCA HOLLER,
MILENA ZANER
LIDIJA ŠTRUCL, JOŽICA ŠOŠTER,
METKA KURAJ, MOJCA HOLLER,
MILENA ZANER
LIDIJA ŠTRUCL, JOŽICA ŠOŠTER
PROSLAVA OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI –
21. december 2013
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK – PROSLAVA
PRED PRAZNIKOM – 7. februar 2014
SREČANJE GENERACIJ (RAZVANJE) – BORIS GYÖRKÖŠ
maj/junij 2014
OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA IN LIDIJA ŠTRUCL, JOŽICA ŠOŠTER
PRAZNIKU DRŽAVNOSTI – 24. 6. 2014
5.4.13 Spominske ure in dnevi
Spominske dneve pripravljajo učitelji, in sicer glede na vsebine:
SVETOVNI DAN HRANE – 16. oktober
DAN OZN – 24. oktober
OB TEDNU OTROKA – 7.–12. oktober
SVETOVNI DAN VARČEVANJA –
31. oktober
DAN REFORMACIJE – 31. oktober
DAN SPOMINA NA MRTVE – 1. november
DAN BOJA PROTI AIDSU – 1. december
OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC –
10. december
OB SVETOVNEM DNEVU VODE –
22. marec –
MEDNARODNI DAN KNJIGE – 2. april
OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE –
22. april
SVETOVNI DAN KNJIGE – 23. april
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU –
27. april
PRAZNIK DELA – 1. maj
DAN EVROPE – 9. maj
ZLATKA
BERTALANIČ
BERDEN,
ZLATKA HARL
MOJCA HOLLER
VIDA ŽIVKOVIČ, IDA KOCMUT ŽUŽEK
ALENKA FAJFAR
MIRJANA COLNARIČ
METKA SEVČNIKAR KRASNIK
ZLATKA BERTALANIČ BERDEN
MOJCA HOLLER
DANICA VERZEL, MOJCA SELINŠEK,
NATALIJA DRAKŠIČ, ALENKA FAJFAR
MARJETA ŠIBILA, IRENA GRADIŠNIK
DANICA VERZEL, MOJCA SELINŠEK,
NATALIJA DRAKŠIČ, ALENKA FAJFAR
MARJETA ŠIBILA, IRENA GRADIŠNIK
METKA SEVČNIKAR KRASNIK
MIRJANA COLNARIČ
MATJAŽ PIRMAN
44
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
5.4.14 Druge dejavnosti
1. – 9. RAZRED















Zbiralne akcije.
Skrb za okolico šole.
Sodelovanje pevskih zborov na reviji PZ.
Sodelovanje OFS na reviji folklornih skupin.
Sodelovanje na različnih tekmovanjih po predmetih, ki jih organizira ZRSŠ in MO Maribor,
kot tudi na tekmovanjih na državnem nivoju.
Sodelovanje na različnih natečajih in tekmovanjih, ki jih organizirajo različne mladinske revije
in druge organizacije.
Sodelovanje na prireditvah mesta Maribor.
Nadaljevanje projekta srečanj OŠ, ki nosijo ime po Francetu Prešernu.
Sodelovanje v projektih, ki potekajo v šoli in izven nje.
Sodelovanje na tekmovanju Mladih raziskovalcev za napredek Maribora.
Sodelovanje v Evropski vasi ob dnevu Evrope.
EKO projekt (ob svetovnem dnevu vode in svetovnem dnevu Zemlje).
Sodelovanje na otroški varnostni olimpijadi.
Srečanje gledaliških in lutkovnih skupin pobratenih šol.
Sodelovanje v Združenju UNESCO šol Slovenije.
V vseh navedenih aktivnostih sodelujejo vsi učenci in učitelji šole.
Za pripravo in izvedbo drugih dejavnosti ob pouku poskrbijo učitelji, nosilci različnih
interesnih dejavnosti in koordinatorji.
5.5 Dopolnilni in dodatni pouk
Razred
Predmet
1. razred (a, b, c, d)
2. razred (a, b, c, d, e)
3. razred (a, b, c, d, e)
4. razred (a, b, c, d)
5. razred (a, b, c, d, e)
6. razred (a, b, c, d)
7. razred (a, b, c )
8. razred (a, b, c, d)
9. razred (a, b, c, d)
SKUPAJ
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT, TJA
SLJ, MAT, TJA,GEO
ZGO, MAT, SLJ, TJA
FIZ, KEM, EKO,SLJ
FIZ, KEM, EKO,SLJ
DOD pouk
štev. ur
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
2
3
2
22,5
45
DOP pouk
štev. ur
1,5
2,5
2,5
1
2
1
1
1
2
14,5
SKUPAJ
DOD in DOP
4
5
5
3,5
4,5
4
3
4
4
37
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
5.6 Tečajne oblike pouka – (nadstandard)
Razred
1. a, 1.d
1. b, 1. c
1.
3. c, d
3. a, b, e
5. razred
9. razred
Tečaj
Št. ur, izvajalec
10 ur – izvajalec Športni objekti Kopališče Pristan
Plavalni tečaj
18.11.–29. 11. 2013
18.11.–29. 11. 2013
10 ur – Športni objekti Ledna dvorana Tabor
Drsanje
2.–6. 12. 2013
20 ur – izvajalca: učiteljice,
Športni objekti Kopališče Pristan
Plavalni tečaj
16. 9.–27. 9. 2013
16. 9.–27. 9. 2013
Kolesarski tečaj z izvedbo
vse šolsko leto, intenzivneje spomladi,
kolesarskega izpita
ko učenci opravljajo izpit
Plesni tečaj
oktober 2013–junij 2014, občasno
5.7 Fakultativni pouk
Skupine
Predmet
Razred
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
TJN
TJN
TJN
TJN
TJN
27
25
28
27
25
2
2
2
2
2
VI. skupina
TJN
3. a, 3. d, 4. a
3. b, 3. c
4. a, b, c, 5. c
5. a, b, d
6. a, b, c, d
4. b, 5. a, b, c, d,
6. a, b, c
Štev.
ur
letno
70
70
70
70
70
25
2
70
VII. skupina
Razvanje
TJN
3. e
13
1
35
Janja Senekovič
TJN
4. d, 5. e
11
1
35
Janja Senekovič
RAČ
RAČ
RAČ
RAČ
RAČ
RAČ
RAČ
4. a
4. b
4. c
5. a
5. c
5. b, 5. a
6. a, 6. b, 6. c
16
21
20
17
17
20
23
1
1
1
1
1
1
1
35
35
35
35
35
35
35
Sabina Uranjek
Sabina Uranjek
Sabina Uranjek
Boštjan Strnad
Boštjan Strnad
Boštjan Strnad
Boštjan Strnad
RAČ
4. d, 5. e
10
1
35
Natalija Drakšič
RAČ
6. d
11
1
35
Andrej Juder
VIII.
skupina
Razvanje
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
VI. skupina
VII. skupina
VIII.
skupina
Razvanje
VIII.
skupina
Štev.
Štev. ur/
učencev tedensko
46
Učiteljica
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Janja Senekovič
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
5.8 Individualni pouk z učenci s posebnimi potrebami
Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe in soglasje k sistemizaciji MIZS RS za
dodatno strokovno pomoč, izvajajo ure naši delavci šole oziroma zunanji izvajalci. Učitelji, ki to
pomoč izvajajo, izdelajo program dela, ob koncu šolskega leta pa izdelajo poročilo, ki ga
oblikujejo skupaj s specialno pedagoginjo. Specialna pedagoginja hrani vso dokumentacijo za DSP
in ISP ter sezname usmerjenih učencev.
5.9 Razredništvo
V prvi triadi spremljajo učence posameznega razreda razredničarke, in sicer v 1. razredu
razredničarka in druga strokovna sodelavka, v 2. in 3. razredu razredničarka, v 4. in 5. razredu se
učitelji menjujejo vsako leto. V 6. razredu prevzamejo učitelji razredništvo in načeloma spremljajo
učence do konca šolanja. V razredih od 6. do 9. smo ob učiteljih razrednikih uvedli sorazredništvo.
Razredništvo določi ravnateljica na osnovi strokovne presoje vodstva šole in ŠSS.
5.10 Druge pedagoške naloge
Vse ostale naloge so razdeljene v obsegu polne letne delovne obveze posameznika (spremstva,
tekmovanja, dežurstvo, počitniško varstvo, stiki s starši, strokovno usposabljanje, konference,
strokovni aktivi, pogovorne ure, prireditve …), ki si jo na osnovi določenih nalog v LDN izdela
vsak strokovni delavec v svojem individualnem delovnem načrtu.
5.11 Izvajanje meritev za športno-vzgojni karton
Športno-vzgojni karton se vodi v soglasju staršev za vsakega učenca posebej (za športno-vzgojni
karton so zadolženi učitelji športa in razredniki razredne stopnje, ki poučujejo šport).
Meritve bomo izvajali v mesecu aprilu. Meritve se izvedejo pri rednem pouku športa. Izvajanje
meritev, njihovo vrednotenje in ustvarjalna uporaba rezultatov so sestavni del obveznosti učiteljev
športa. Za izvajanje meritev je v šol. letu 2013/2014 odgovoren Danilo Šibila.
5.12 Priprava individualnih letnih načrtov
Pedagoškim delavcem v OŠ pripada osnovna plača za obseg VID, ki je opredeljen v sklopu
učiteljeve letne delovne obveznosti, ki znaša 43 tednov (če je 35 delovnih dni dopusta), do 46,5
tedna (če je 20 delovnih dni dopusta), če predvidevamo približno dva tedna prostih dni. Pri tem se
upošteva ped. obveznost v obsegu 35 tednov in treh tednov dnevov dejavnosti oz. obveznih
izbirnih vsebin v času trajanja šolskega koledarja (38 tednov) v skupni normativni tedenski
obveznosti. Preostali del časa izpolnjujejo priprave na pouk in drugo vzgojno-izobraževalno delo,
opredeljeno v LDN, in sicer do izpolnitve posameznih tedenskih in letnih obveznosti (povzeto iz
navodil MIZŠ za izračun plač).
Glede na organizacijske težave, ki nastanejo zaradi odsotnosti učiteljev (stalež, izobraževanje idr.),
in organizacijske težave, povezane s spremstvi na tekmovanjih, je vsak strokovni delavec dolžan v
šolskem letu odvisno od števila dni dopusta in opravljanja drugih obveznosti opraviti določeno
število nadomeščanj.
47
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
V šolskem letu 2013/2014 je 60 delovnih dni, ko zaradi počitnic ni pouka. Ko delavec izpolni fond
ur za nadomeščanje, ima pravico do plačila nadomeščanj, ki jih še opravi. Delavcem, ki ne bodo
izpolnili tega fonda ur, lahko vodstvo šole določi, da delovne naloge opravijo v času počitnic.
Delavec ima v skladu s kolektivno pogodbo pravico koristiti dva dneva letnega dopusta (ne
strnjeno v enem tednu) med šolskim letom. Vse ostale dneve dopusta praviloma koristi v času
počitnic.
5.13 Projekti
1. EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Nacionalni projekt Ekošola kot način življenja je sestavni del mednarodnega projekta Eco-Schools,
ki deluje v okviru mednarodnega združenja za okoljsko izobraževanje (Foundation for
Environmental Education – FEE). Osnovni cilj projekta je izobraževanje in vzgajanje mladih v
odgovorne prebivalce našega planeta, ki se zavedajo, kako pomembno je uresničevanje
sonaravnega razvoja.
Naša šola je v projekt vključena od leta 1996. V ekošoli učence spodbujamo h kritičnemu
razmišljanju o odnosu do okolja. Ekološke vsebine so sestavni del učnih vsebin pri različnih
predmetih, veliko pozornost jim namenjamo pri organiziranju dnevov dejavnosti, dnevu odprtih
vrat, na razrednih urah, ob svetovnih dnevih vode, Zemlje, varstva okolja in podobno.
Vsaka ekošola mora pred vključitvijo v projekt izpolniti določene pogoje, vsako šolsko leto pa
moramo znova izpolniti kriterije za pridobitev ekozastave. Ekozastava je mednarodno priznanje za
sistematično okoljevarstveno vzgojno in izobraževalno delo šole za uresničevanje Lokalne agende
21. V šolskem letu 2012/2013 smo za svoje delo prejeli že petnajsto ekozastavo.
Posebnost projekta ekošole bo ostala vključitev celotnega kolektiva, tako da bodo pri delu
sodelovali vsi učenci naše šole in vsi učitelji.
Koordinatorica projekta na matični šoli je Mojca Selinšek, ki bo prevzela delo v 1. vzgojnoizobraževalnem obdobju, v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju bo z učenci delala Alenka Fajfar, v
3. pa Danica Verzel. V eko timu bodo z vodenjem posameznih aktivnosti sodelovali še Damijana
Počkaj Horvat, Karmen Kresnik Zlatka Bertalanič Berden, Radeja Lokar Rutar, Milan Jalen,
Bojana Potisk in Andrej Juder.
Delo v podružnični šoli bo koordinirala Natalija Drakšič, ki bo z učenci in učitelji skušala
podružnici pridobiti enajsto zeleno zastavo.
Pri našem delu se povezujemo z lokalno skupnostjo in naslednjimi organizacijami: Zavodom za
varstvo okolja, Komunalno direkcijo, Snago, Surovino, Biteo, Florino, Hortikulturnim društvom,
Zavodom za gozdove, Semenarno Kalia, Tukanom Hoče ter Mariborskim vodovodom. Seznam
organizacij, s katerimi sodelujemo, se spreminja in je odvisen od teme osrednjega projekta.
48
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
CILJI PROJEKTA EKOŠOLE KOT NAČIN ŽIVLJENJA V OSNOVNI ŠOLI FRANCETA
PREŠERNA:
 varčevanje z energijo,
 varčevanje z vodo,
 ločevanje odpadkov,
 zbiranje odpadnega papirja,
 zbiranje izrabljenih baterij, tonerjev in kartuš,
 branje ekološko obarvanih vsebin,
 oblikovanje izdelkov iz odpadne embalaže,
 oblikovanje izdelkov iz naravnih materialov,
 skrb za zelenice v okolici šole in skrb za čisto okolje,
 skrb za ptice,
 zdrav duh v zdravem telesu (zdrava prehrana, košarica sadja),
 moralne in etične vrednote.
Cilj naše ekošole ostaja zelo preprost in hkrati odgovoren – vzgojiti ekološko osveščene mlade
ljudi.
2. KULTURNI DNEVNIK
Kulturni dnevnik je projekt, ki želi spodbuditi osnovnošolce k lastnemu ustvarjanju. Skozi obiske
kult3urnih ustanov, doživetja kulturnih dogodkov, srečanja in pogovore z ustvarjalci in umetniki
jim omogočamo, da bolje spoznajo poklice v kulturi, procese nastajanja predstav, delovanje in
zgradbo kulturne ustanove. V ustvarjalnih delavnicah se sami preizkusijo v vlogi ustvarjalca.
3. RASTEM S KNJIGO
Nacionalni projekt »Rastem s knjigo« 2013/14 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo
vsakemu sedmošolcu – poteka že osmo leto v okviru MIZKŠ in Združenja splošnih knjižnic.
Cilj projekta je, da učence sedmih razredov motiviramo za branje ter jim predstavimo in
približamo delovanje knjižnic. Učence sedmih razredov seznanimo z delom knjižnice, z
možnostmi koristne izrabe prostega časa in drugimi storitvami, ki jih knjižnice ponujajo. Vsak
dobi v dar kvalitetno mladinsko leposlovno delo. Cilj projekta je tudi promocija vrhunskih
domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja in dvig bralne kulture osnovnošolcev.
Sodelujemo z Mariborsko knjižnico – oddelek Pionirska knjižnica Nova vas. Obisk načrtujemo v
okviru medpredmetne povezave z LUM.
4. NAŠA MALA KNJIŽNICA
Projekt je namenjen dvigu ravni bralne pismenosti, z njim želimo opozoriti na univerzalen pomen
branja, ki je ključen na vseh področjih posameznikovega življenja. Projekt NMK pomagajo
soustvarjati tako slovenski kot tuji mladinski pisatelji. Želimo si, da bi se otroci ob knjigi zabavali,
krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja.
Naša mala knjižnica je primerna za bogatenje ur slovenščine in likovne umetnosti ter za
popestritev in razširitev dodatnega ali dopolnilnega pouka. Namenjen je vsem otrokom od prvega
do petega razreda OŠ.
Skozi šolsko leto bodo učence pospremile odlične knjige priznanih domačih in tujih avtorjev.
Prepričani smo, da bodo v branju tudi tokrat uživali. V oktobru bodo otroci prejeli Ustvarjalnike, v
49
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
katerih bodo naloge na temo izbranih knjig. Ustvarjalnik I je namenjen otrokom, ki so še v fazi
opismenjevanja, Ustvarjalnik II pa otrokom, ki že berejo in pišejo.
Poleg dodatnih dejavnosti – izmenjave knjižnega junaka, pisma presenečenja, ki ga skupine ali
razredi prejmejo od avtorja ene od knjig, detektivske naloge in obiska presenečenja, knjižnih
razglednic in nagradnih natečajev, bodo učenci letos lahko sodelovali še v posebnem natečaju ob
Knjižnem sejmu v Cankarjevem domu in pa podrobneje spoznali običaje in kulturo države Finske.
Letos je projekt NMK nekoliko bolj mednarodno obarvan, literatura v projektu namreč prihaja iz
različnih dežel.
5. OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN
DOSTOPA DO ZNANJA
Aktivnost, ki jo šola v sodelovanju z ZRSŠ izvaja že dve leti, se bo predvidoma zaključila v
mesecu oktobru 2013. Predvidevamo, da bomo šole, ki smo sodelovale v projektu, v prihodnjem
šolskem letu nadaljevale z aktivnostmi tako, da bomo predstavljale primere dobre prakse drugim
šolam v regiji, ki v projekt niso bile vključene. To bi za nas pomenilo predstavitev uspešnih
primerov uporabe bralnih učnih strategij po celotni vertikali.
6. EVROPA V ŠOLI
 Mednarodni likovni in literarni natečaji,
 Evropska vas.
Mednarodni projekti, povezani z evropsko unijo, vsako leto pripomorejo k spoznavanju pomena
EU ter značilnosti in zanimivosti držav članic. Učenci vseh razredov se lahko vanje aktivno
vključijo na različne načine in s svojimi vrstniki izmenjajo mnenja o evropski uniji, z njimi
sodelujejo v različnih aktivnostih in tako pridobivajo nove možnosti za razširjanje svojega znanja
in izkušenj.
7. DEDIŠČINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA – PROJEKT V SODELOVANJU Z
ZAVODOM ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Projekt Spoznaj, varuj, ohrani – Dediščina vsakdanjega življenja je nadaljevanje projekta, ki smo
ga štiri leta uspešno izvajali v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino. Že v lanskem letu
smo projekt nadgradili z bogastvom naravne dediščine, letos pa bomo več časa posvetili dediščini
vsakdanjega življenja, ki smo jo do nedavna imenovali »etnološka dediščina«. V okviru projekta
bomo učence naučili videti, prepoznati, ceniti kulturno, naravno ter dediščino vsakdanjega
življenja in njene vrednote.
Dediščino vsakdanjega življenja srečujemo v vaseh, odprtem prostoru oz. kulturni krajini, trgih in
mestih. Sem sodijo stanovanjske stavbe, domačije, kmečki in mestni domovi, delavske kolonije,
gospodarske in obrtne stavbe, planine, pomožne gospodarske stavbe, kot so: kozolci, mlini,
čebelnjaki, sušilnice za sadje in hmelj, kašče, kleti, vodnjaki, žage, kovačnice … Vse našteto
označuje dediščino načina življenja ljudi v različnih časovnih obdobjih in odraža odnos človeka do
okolja in prostora, v katerem je živel.
Pri izvedbi projekta bomo uporabili različne metode in pristope, da približamo kulturno in naravno
dediščino učencem od 1. do 9. razreda. Delo bo potekalo v šoli, na terenu in v različnih ustanovah
(arhiv, muzeji, Zavod za varstvo kulturne dediščine). Rezultate našega dela bomo predstavili ob
dnevu odrtih vrat.
50
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
8. UNESCO ASPnet
UNESCO ASPnet oziroma Associated Schools Project Network je ustanovljen s strani UNESCA –
mednarodne organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, katere namen je
vplivati na mlade ljudi, na njihov odnos do učenja, medsebojnega sprejemanja in povezovanja. Gre
za mrežo vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in izobraževalnih institucij, ki gradi na
spoznavanju, učenju in vzgajanju za medsebojno sprejemanje, sodelovanje in sobivanje ljudi in
narave.
V mreži nas povezujejo štiri glavne teme:
 svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju,
 človekove pravice, demokracija, strpnost,
 medkulturno učenje,
 okoljski problemi.
Aprila 2012 je naša šola postala šola z nacionalnim statusom. Sodelujemo v nacionalnih
projektih 10. december – dan človekovih pravic, UNESCO kviz, Branje – moje sanje, Z odra na
oder in Modri stol – nekdo misli nate ter v mednarodnem projektu Pletemo niti mreže s prijazno
besedo. Začenjamo pilotni projekti slovenske UNESCO ASP mreže Ko bi vsi tako kot mi …, ko
dan Zemlje obeležujemo na drugačen način.
S svojim delom bomo še bolj zavzeto in aktivno nadaljevali v šolskem letu 2013/2014. Povezovala
nas bo misel Alberta Camusa: „Ne hodi pred menoj, morda ne bom sledil, ne hodi za menoj,
morda ne bom vodil. Hodi ob meni in mi bodi prijatelj.“
9. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
V začetku leta 2008 smo se odločili, da se bomo vključili v projekt Kakovost za prihodnost vzgoje
in izobraževanja, ki deluje pod okriljem SIQ, na pobudo tako iz gospodarskih kot vzgojnoizobraževalnih organizacij. Pripravili smo vizijo in poslanstvo šole ter vrednote, ki jih vključujemo
v naš vsakdan, v sodelovanju s timom za Vzgojni načrt šole in Razvojni načrt šole ter celotnim
kolektivom.
 Vizija naše šole: SKOZI STROKOVEN IN ZANIMIV UČNI PROCES NENEHNO
RAZVIJAMO ZNANJE IN VREDNOTE.
 Poslanstvo naše šole: PRIPRAVLJAMO OTROKA ZA KREATIVNO IN USPEŠNO
ŽIVLJENJE. To dosegamo s strokovnim, zabavnim in ustvarjalnim učnim procesom.
 Vrednote: strpnost, humanost, spoštovanje, odgovornost, ustvarjalnost, doslednost,
ekološka osveščenost.
Šola živi in dela v širokem prostoru, v katerem se odpirajo vrata primerljivosti in konkurenčnosti.
Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov in s tem tudi kompleksnost dela v vzgoji
in izobraževanju. Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota. Ustvariti
želimo pozitivno jedro kulture dobrega sodelovanja, širiti poslanstvo vzgojitelja in učitelja ter
posredovati dobro prakso. Na ta način povečujemo lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh
udeležencev v vzgoji in izobraževanju ter zadovoljstvo zainteresirane javnosti.
10. POGOVORIMO SE
V šolskem letu 2013/14 bomo v sklopu projekta Pogovorimo se nadaljevali s pogovornimi urami
za učence in starše. Namen projekta je omogočiti sproščen in pristnejši pogovor med učenci in
učitelji ter starši o vsebinah, ki nas tarejo ali pa so zgolj predmet pogovora.
51
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
11. KULTURNA ŠOLA
Na podlagi trajnega, razvejanega in kakovostnega kulturnega življenja v šoli, ki poteka na različnih
področjih kulturnega delovanja – na področju glasbene, likovne, gledališke, literarne dejavnosti in
varovanja kulturne dediščine je naša šola s strani Zveze kulturnih društev Slovenije in Društva za
razvoj in varovanje GEOSS-a v šolskem letu 2010/11 pridobila certifikat Kulturna šola, ki velja za
obdobje štirih let.
12. TKANJE PRIJATELJSKIH VEZI
Učitelji lahko vplivamo na prijetno vzdušje in prijateljske odnose v skupini, če nudimo učencem
raznolike aktivnosti, s pomočjo katerih ozaveščajo pomen prijateljstva, solidarnosti, strpnosti,
medsebojne pomoči in sodelovanja. S tem posredno omogočimo pozitivno razredno klimo in
prijetne medsebojne odnose, tako v skupini kot tudi med skupinami, zato bomo nadaljevali s
projektom Tkanje prijateljskih vezi, v okviru katerega bodo učenci podaljšanega bivanja razvijali
socialne veščine.
13. PROJEKT PREŠERNOVCI
V okviru Prešernovcev bomo nadaljevali druženje in povezovanje šol, ki nosijo ime pesnika
Franceta Prešerna. Potekala bodo srečanja na športnem, kulturnem in raziskovalnem področju, v
okviru katerih se bomo predstavniki šol srečali v Kranju, Ribnici na Dolenjskem, v Črenšovcih in
v Mariboru.
Srečanje gledaliških skupin bo prihodnje leto v Črenšovcih, in sicer v mesecu aprilu.
14. DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH
ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
(SKK)
V okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov smo vključeni v projekt
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti (SKK).
V šoli bodo potekale različne dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala:
 sodelovalno učenje in skupne priložnosti za igro otrok,
 projekti s področja športa, ustvarjalnosti in umetnosti,
 praznovanja,
 raziskovalni projekti,
 razvijanje skupne odgovornosti,
 razvijanje oddelčnih skupnosti – skrb za vključenost in sodelovanje vseh otrok,
 dodatna pomoč nadarjenim, ranljivim skupinam in učencem s posebnimi potrebami.
15. URBANE BRAZDE
Z društvom Varuhi semen bomo sodelovali:
 pri osveščanju in izobraževanju otrok na tematiko prehrane, pomena kulturnih rastlin in pomena
ohranitve njihove pestrosti s poudarkom na starih, lokalno prilagojenih vrstah,
 pri izvedbi Kalinčkovih delavnic za učence ekošol iz Podravske in Pomurske regije,
 možnost razvijanja nadaljnjih sodelovanj pri skupnih projektih in/ali natečajih.
Kot pridruženi partner si bomo tudi po izteku projekta prizadevali za podporo k nadaljnjemu
razvoju dejavnosti, ki bo razvita v projektu Ubrane brazde. Kot ekošola se zavedamo, da je
izobraževanje otrok izredno pomembno, saj bodo v prihodnosti oni tisti, ki bodo s svojim znanjem
in osveščenostjo vplivali na okolje.
52
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
16. BARVITI KESONI ZA PRIJAZNEJŠI MARIBOR
V letošnjem šolskem letu se bomo odzvali vabilu Rotary kluba Maribor Park v sodelovanju s
komunalnim podjetjem Snaga in akademskim slikarjem Jožetom Šubicem ter se udeležili eko
projekta, v katerem bodo učenci poslikavali črne kesone za smeti, ki bodo postavljeni po mestu.
Projekt ima tako ekološko kot humanitarno noto, saj z njim poleg skrbi za čisto okolje in
razmišljanja o ravnanju z odpadki učenci pomagajo pridobivati sredstva za vrstnike iz socialno
šibkih okolij.
17. POLICIST LEON SVETUJE
Učenci 5. razredov sodelujejo v preventivnem projektu z naslovom Policist Leon svetuje, ki ga
izvaja policija v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. Nosilca projekta sta Uprava
uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije, izvajalci so policijske uprave
oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami. Namen projekta je otroke seznaniti z
nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem
samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.
Poleg tega so želeli povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko
sodelovanje med otroki, učitelji in starši ter policijo. V ta namen so pripravili tudi delovni zvezek,
ki učencem na prijazen način predstavlja pasti v vsakdanjem življenju doma in na cesti ter svetuje,
kako ravnati v danih situacijah. Delovni zvezek je razdeljen na 5 tematskih sklopov:
 promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
 pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
 nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),
 kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...),
 kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).
18. RAZISKAVA O UPORABI ELEKTRONSKEGA UČBENIŠKEGA KOMPLETA LILI
IN BINE V OSNOVNIH ŠOLAH
Tudi v šolskem letu 2013/14 bomo sodelovali v projektu Raziskava o uporabi elektronskega
učbeniškega kompleta Lili in Bine v osnovnih šolah, katerega organizator je Založba Rokus Klett.
Namen projekta je, da Založba Rokus Klett pridobi povratne informacije o ustreznosti
elektronskega učbeniškega kompleta v samem učnem procesu in o količini pridobljenega znanja z
uporabo njihovih elektronskih gradiv.
19. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V tem šolskem letu bomo ponovno sodelovali v EU projektu SHEMA ŠOLSKEGA SADJA.
Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave, v
sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo (MKO), vključno z Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Ministrstvom za zdravje (MZ), Ministrstvom za
izobraževanje (MIZŠ), Kmetijsko gozdarsko zbornico (KGZS) in Inštitutom za varovanje zdravja
(IVZ).
Namen tega ukrepa je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih, zmanjšati število otrok
s prekomerno telesno težo in debelostjo, zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa
(sladkorna bolezen, srčno žilne bolezni, rak ...) in hkrati zagotoviti čim bolj zdrave in uravnotežene
obroke.
V ta namen je EU državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno
razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti
vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.
53
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija. Enkrat tedensko bomo učencem
poleg redne šolske prehrane ponudili sezonsko sadje in zelenjavo ter izvedli več dejavnosti, ki
bodo potekale skozi vse šolsko leto.
V letošnjem šolskem letu bomo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 15. novembra 2013,
ko smo načrtovali dan dejavnosti – dan slovenske prehrane.
20. MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA
Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor razpisuje v okviru
projekta „Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti“ natečaj „Mladi za napredek Maribora 2014“ –
31. srečanje, v katerem sodeluje tudi naša šola.
Raziskovalna dejavnost je pomemben del izobraževanja, ki spodbuja in razvija ustvarjalnost
učencev, nadgrajuje pri pouku pridobljeno znanje in odkriva sposobnosti in spretnosti učencev ter
krepi samozavest v obdobju odraščanja. V projektu sodelujejo učenci od sedmega do devetega
razreda osnovne šole, ki pod vodstvom mentorja pripravijo raziskovalno nalogo ali inovacijski
predlog na različnih raziskovalnih področjih (največ 3 raziskovalne naloge na istem področju). Pri
pripravi naloge morajo upoštevati načelo izvirnosti, vse naloge pa morajo biti pripravljene v skladu
z navodili za pripravo raziskovalne naloge. Pri pripravi raziskovalne naloge lahko sodelujejo
največ trije učenci avtorji in praviloma največ dva mentorja, na interdisciplinarnem področju lahko
sodeluje več mentorjev. Šola mora v skladu s pravili raziskovalne naloge najprej v določenem roku
prijaviti (rok prijave je v začetku novembra) in jih v predpisanem roku tudi oddati v tiskani in
elektronski obliki (rok oddaje je v začetku februarja). Po šolski predstavitvi raziskovalnih nalog
avtorji svoje delo predstavijo na javni predstavitvi, na kateri so naloge ocenjene. Naloge z
največjim številom doseženih točk na posameznih raziskovalnih področjih se uvrstijo na državno
srečanje, ki že leta poteka v Murski Soboti.
V projektu naša šola sodeluje že vrsto let. Prizadevamo si, da bi vsako novo šolsko leto pritegnili k
sodelovanju čim več učencev in mentorjev, ki bi odkrivali nova spoznanja in pridobili pomembne
izkušnje za življenje.
21. GIBALNICA
Gibalnica je prostor za izvajanje drugačnih pristopov k učenju. To je prostor, ki je namenjen
izvajanju specialno pedagoških in drugih rehabilitacijskih dejavnosti za učence s posebnimi
potrebami. Prostor se lahko omogoči za gibalne in terapevtske dejavnosti za gibalno ovirane
učence, saj jim nudi umik in sprostitev ter hkrati omogoča razvijanje njihovih motoričnih
zmožnosti. Gibalnica je namenjena tudi drugim učencem s posebnimi potrebami ter seveda vsem
učencem šole. V gibalnici se lahko izvaja drugačna ura matematike …, gibalne in sprostitvene
dejavnosti za učence v času podaljšanega gibanja in interesnih dejavnosti.
V šolskem letu 2013/14 bomo z različnimi dejavnostmi zbirali sredstva in material za opremo tega
prostora, kar se bo izvedlo v prihodnjih šolskih letih.
Dejavnosti v šolskem letu 2013/14:
 Izvedba šolskega natečaja za simbol gibalnice (ime, grafični simbol). Natečaj bo izveden do
konca meseca oktobra.
 Izdelava različnih izdelkov z motivom gibalnice. Učenci v okviru tehniških dni izdelajo različne
didaktične igrače, npr. v 3. razredu izdelajo taktilno igro spomin ali domine za uporabo v
gibalnici.
54
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
 V okviru sobotne šole ali interesnih dejavnosti izdelajo spominke ali uporabne predmete z
motivom gibalnice (npr. eko beležke, denarnice, eko vrečke). Ti izdelki se prodajajo na
prazničnem bazarju in v času popoldanskih govorilnih ur. Izkupiček je namenjen nakupu opreme
za gibalnico.
Šola zaprosi za donacije različna podjetja v lokalnem okolju (donacije so lahko denarna sredstva
ali material).
Koordinatorici dejavnosti sta Tadeja Ules in Simona Kuhar.
22. PROJEKT O 2 ZA VSAKEGA
Projekt je mladinsko vodena in izvajana kampanja, ki ozavešča mlade med 12. in 19. letom o
negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne
industrije. Projekt poteka v okviru Mladinskega združenja Brez izgovora in je začrtan dolgoročno:
 vplivati na življenjski slog mladih,
 do leta 2016 doseči vsaj 90% vseh mladih v ciljni populaciji,
 izobraziti mlade o eni najbolj škodljivih legaliziranih drog na svetu.
Projekt podpirajo: Ministrstvo RS za zdravje, MIZŠ RS, Urad RS za mladino, Mladinski svet
Slovenije, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Inštitut za varovanje zdravja RS, Inštitut za
raziskave in razvoj Utrip.
V osnovnih šolah so ciljna populacija učenci 7. razredov. V 45-minutnih delavnicah dobijo učenci
ustrezne informacije o omenjeni problematiki.
23. SOBOTNA ŠOLA
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali sobotni šoli, v katerih želimo učenkam in
učencem ponuditi nekaj, v čemer bi uživali morda nekoliko drugače kot pri rednem pouku in
interesnih dejavnostih, zato smo se odločili za takšno obliko druženja:
1. sobotna šola – 30. 11. 2013
2. sobotna šola – 29. 3. 2014
DELOVNE AKCIJE
Vsi učenci šole pomagajo pri urejanju okolice šole, skrbijo za cvetje pred šolo in v njej ter zbirajo
odpadni papir. Odložijo ga lahko vsak dan pred poukom v odprt zelen zabojnik za papir, ki je
postavljen pri tehničnem vhodu (vhodu z dvoriščne strani).
Odpadni papir je mogoče pripeljati v šolo tudi vsak prvi četrtek v mesecu, in sicer v času
govorilnih ur.
5.14 Tekmovanja
Udeležili se bomo šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanj, če se bomo nanje uvrstili.
Tekmovanj se bodo udeležili učenci, ki obiskujejo dodatni pouk in interesne dejavnosti v šoli ter
so na svojem področju izven pouka dosegli odlične oz. zelo dobre rezultate. Udeležili se bomo tudi
razpisanih tekmovanj različnih športnih panog, ki jih gojimo v šoli, če bodo rezultati na
predhodnih tekmovanjih ustrezali razpisanim zahtevam.
55
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Glede na dosedanjo kvaliteto mladinskega in otroškega pevskega zbora bomo sodelovali na reviji
pevskih zborov, pričakujemo pa tudi udeležbo na reviji najboljših pevskih zborov regije in na
državnem nivoju.
5.15 Skupnost učencev
V skupnosti učencev so predsedniki razrednih skupnosti. Izmed članov se izvoli šolski parlament.
Predsedstvo skupnosti učencev in šolski parlament se bosta sestajala enkrat mesečno, po potrebi
tudi večkrat in izvajala naslednje naloge:
 spremljanje izvajanja programa IND;
 spremljanje in organiziranje različnih tekmovanj ter vodenje evidence o doseženih uspehih na
tekmovanjih;
 organiziranje različnih tekmovanj na ravni šole in oddelčnih skupnosti;
 skrb za sprotno obveščanje o poklicnem usmerjanju učencev 9. razreda, seznanjanje o razpisih
za vpis v srednje šole ter obveščanje o terminih nacionalnega preverjanja znanja;
 priprava vsebin in programa zaključne ekskurzije za devetošolce, priprava in izvedba svečanega
zaključka – valete;
 sprotno spremljanje in analiziranje učnega uspeha v posameznih razredih, pri posameznih
predmetih in spremljanje učnega uspeha šole;
 spremljanje discipline v šoli in izven nje ter po potrebi obravnavanje posameznikov, ki bi grobo
kršili šolski red in ne bi upoštevali Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev.
Šolski parlament vodita Martina Borko in Mihaela Robič Ritonja, skupnost učencev pa Vida
Živkovič in Ida Kocmut Žužek ter ravnateljica Marta Otič.
5.16 Skrb za zdrav telesni razvoj
V lepem in sončnem vremenu bodo lahko učitelji prvega in drugega VIO in učitelji športa v
drugem in tretjem VIO izvajali pouk na šolskem igrišču in v bližnjem Športnem parku
Železničarja.
Med urami pouka bodo učitelji izvajali minuto za zdravje. Razredniki bodo redno vodili kontrolo
nad osebno higieno otrok, posebej še pred malico in pred kosilom. Učence bomo navajali na
kulturo hranjenja in prehranjevanja.
V tednu brez alkohola, ki bo od 25. 11. do 1. 12. 2013, bo razredna ura namenjena osveščanju o
zdravem načinu življenja (aktivnosti o osveščanju zlorabe alkohola).
Organizirali bomo redni preventivni pregled v izvedbi Zdravstvenega doma Maribor. V 2., 3., 4. in
5. razredih bo potekalo večkrat na leto testiranje čistosti zob s tableto za obarvanje zobnih oblog in
premaz zob z aminfluorid želejem.
5.17 Šolska prehrana
Prehrana učencev obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za tiste učence, ki se nanje
naročijo. Vsi obroki so skrbno načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in
omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. V šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za
dietno prehrano otrok.
56
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
Za učence v matični šoli pripravljamo vse obroke v lastni, sodobno urejeni kuhinji. V podružnični
šoli v Razvanju pripravljamo malice in popoldanske malice, kosila jim dostavljamo iz matične
šole.
Zajtrk
Otroci, ki pridejo v šolo že zelo zgodaj, lahko od 7.00 do 7.30 zajtrkujejo v šolski jedilnici.
Malica
Malica za učence od 1. do 4. razreda je od 9.05 do 9.25, za učence od 5. do 9. razreda od 9.55
do 10.15.
Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred odmorom. Za nemoten
potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni učitelji. Vsak dan pripada k malici tudi sadje.
Zaželeno je, da malicajo vsi učenci šole.
Kosilo
Čas kosila je od 11.50 do 14.30. Učenci od 5. razreda prejmejo za prevzem kosila magnetne
ključke. Pred prevzemom kosila se z njimi preko čitalca registrirajo in na osnovi registracije dobijo
kosilo. V primeru izgube ključka je za novega potrebno plačati 5 evrov. Izgubo je potrebno
prijaviti v tajništvo šole. V primeru pozabljenega ključka se učenec pred kosilom vpiše v zvezek,
ki je na delilnem pultu, in o tem obvesti kuharsko osebje.
NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO
V skladu z Zakonom o šolski prehrani so starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) v
mesecu juniju prijavili (oz. še bodo prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca
na šolsko prehrano. Na obrazcu označijo vrsto obroka in datum začetka prijave.
SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter z uveljavitvijo novega
Zakona o šolski prehrani, ki velja od 1. 2. 2013, starši oziroma vlagatelji oddajo vlogo za dodatno
subvencijo za malico in subvencijo za kosilo na pristojnem Centru za socialno delo.
 Subvencijo kosila dobijo starši od Centra za socialno delo odobreno, če znaša povprečni mesečni
dohodek na osebo do 18% neto povprečne plače ( iz odločbe o otroškem dodatku).
 Mestna občina Maribor bo v šolskem letu 2013/14 dodatno zagotovila subvencijo kosila
učencem, pri katerih znaša povprečni mesečni dohodek na osebo nad 18% do 36% neto
povprečne plače. V tem primeru starši prijavi priložijo kopijo odločbe o otroškem dodatku ter
izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencionirane cene kosila po pravilniku (obrazec
je na spletni strani šole).
ODJAVA ZAJTRKA, MALICE IN KOSILA
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavijo prehrano za
določen čas oziroma za čas odsotnosti učenca. Prehrano odjavijo v tajništvu šole po elektronski
pošti [email protected] ali [email protected] in po telefonu na št.: 02 320 69
50 ali 02 320 69 59, do 8.30.
57
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor starši ne odjavijo posameznega obroka,
plačajo polno ceno, tudi če imajo šolsko prehrano subvencionirano. Odjava kosila je možna za isti
dan, odjava malice in zajtrka pa za dan naprej, saj se število malic naroča vnaprej.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja v dejavnostih, ki jih organizira
šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Če želijo starši odjaviti prehrano za dalj časa, je potrebno izpolniti obrazec Preklic prijave na
šolsko prehrano (obrazec je na spletni strani šole) in ga oddati v tajništvo šole.
Organizatorka šolske prehrane je Zlatka Harl, vodja šolske kuhinje je Luka Korošec.
Administratorka Anita Krašovec in poslovna sekretarka Darja Vrečko sta zadolženi za prijavo
oziroma odjavo obrokov, za izdajo položnic in pregled plačevanja položnic je zadolžena Anita
Krašovec (telefon 02 320 69 59, e-naslov: [email protected]).
Prehrano v šoli vodi in spremlja komisija za prehrano in vodja šolske prehrane. Vsi učenci lahko
imajo oz. morajo imeti malico v šoli, kosilo pa vsi učenci, vključeni v OPB, in učenci višjih
razredov, ki nimajo doma urejene prehrane oz., ki to želijo. Za učence, ki so vključeni v OPB, pa
imamo tudi popoldansko malico.
Jedilnike za malico in kosila pripravlja komisija za šolsko prehrano, ki hkrati izračunava kalorično
vrednost in določa ceno posameznih obrokov.
Posebno skrb bomo namenili socialno šibkim učencem in jim omogočili brezplačno prehrano v
šoli.
5.18 Strokovno izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev bomo izvajali po
predhodnih individualnih prijavah in v skladu s finančnimi sredstvi, ki bodo na razpolago. Učitelji
bodo aktivno sodelovali v študijskih skupinah in se udeležili drugih oblik izobraževanja, ki niso
vezana na visoko kotizacijo. Za nekatere pedagoške konference bomo pripravili strokovna
predavanja z aktualno vsebino. O vsebinah seminarskih nalog, obravnavanih na seminarjih in
študijskih skupinah, bodo učitelji poročali na pedagoških konferencah. Za nekatera strokovna
predavanja bomo povabili zunanje sodelavce, strokovnjake posameznih področij pedag. znanosti.
Več časa bo potrebno vložiti v izobraževanje strokovnih delavcev šole na področju dela z ednevnikom in e-redovalnico, uporabe IKT, dviga samopodobe, kako obvladati razred, delu z
učenci s posebnimi potrebami, in medpredmetnemu povezovanju (priloga 2).
5.19 Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij, razredne
aktive pa učitelji istih razredov. Vodja strokovnega aktiva je odgovoren za izdelavo vsebinskih
načrtov strokovnih aktivov. Strokovni aktivi se sklicujejo najmanj enkrat mesečno. Naloga
strokovnih in razrednih aktivov je, da izdelajo načrt medpredmetnega načrtovanja in ga ob koncu
ocenjevalnega obdobja pregledajo in evalvirajo. Na svojih sestankih obravnavajo strokovne teme,
izdelajo kriterije za preverjanje in ocenjevanje, načrtujejo delo, analizo in evalvacijo dela.
58
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
VODJE AKTIVOV – ŠOLSKO LETO 2013/14
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OPB
VODJA AKTIVA
Emanuela MOHORKO
Mojca POVODEN
Aleksandra GORJUP
Sabina URANJEK
Simona HARTMAN
Mirjana COLNARIČ
Lidija ŠTRUCL
Karolina REICH
Dijana GRADIŠNIK
Mojca VINKO
PODROČJE
SLOVENŠČINA
NEMŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
LIKOVNA UMETNOST
GLASBENA UMETNOST
DRUŽBOSLOVJE
(GEO, DKE, ZGO)
BIOLOGIJA, KEMIJA,
NARAVOSLOVJE,
GOSPODINJSTVO
FIZIKA, TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA,
RAČUNALNIŠTVO
ŠPORT
EKO DEJAVNOSTI
VODJA AKTIVA
Ana KLEMENČIČ
Janja SENEKOVIČ
Andreja VRAČKO
Damjan PIHLER
Radeja LOKAR RUTAR
Mojca HOLLER
Metka SEVČNIKAR KRASNIK
DSP
DSP ZA UČENCE ROME
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA
POMOČ
SVETOVALNA SLUŽBA
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Danica VERZEL
Andrej JUDER
Danilo ŠIBILA
Mojca SELINŠEK 1. VIO
Alenka FAJFAR 2. VIO
Danica VERZEL 3. VIO
Natalija DRAKŠIČ PODRUŽNIČNA
ŠOLA
Simona KUHAR
Tina BUJIŠIĆ
Sandra IVANUŠA
Ida KOCMUT ŽUŽEK
Branka RIBIČ HEDERIH
VODJA VIO
1. VIO
2. VIO
3. VIO
VODJA AKTIVA
Sanja ANTOLIĆ
Mihaela ROBIČ RITONJA
Andreja NOVAK
59
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
6 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
6.1 Delo ravnateljice
Ravnateljica je pedagoški vodja in individualni poslovodni organ šole, vodi in usmerja delo šole v
skladu z veljavnimi zakoni, ustanovitvenim aktom šole in drugimi veljavnimi pravilniki šole. Skrbi
za izvajanje zakonito sprejetih sklepov Sveta zavoda. Skrbi za izvajanje in realizacijo delovnega
programa šole, sodeluje z Zavodom za šolstvo OE Maribor, Mestno občino Maribor – Uradom za
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, MIZŠ RS in
izvršuje sklepe Sveta zavoda in ustanovitelja ter skrbi za podružnično šolo. Povezuje šolo z
okoljem in sodeluje na kolegijih in aktivih ravnateljev, združenih v Skupnosti osnovnih šol
Maribor.
Program dela zajema tri vsebinske sklope:
ORGANIZACIJSKO-MATERIALNE POGOJE:
 priprava poročil in analiza poročil,
 sistematizacija delovnih mest,
 izračun količnikov in delovna obremenitev učiteljev in drugih delavcev šole,
 načrtovanje in spremljanje finančnega poslovanja šole,
 ocenjevanje uspešnosti delavcev šole,
 spremljanje, vodenje evidence in priprava predlogov za napredovanje strokovnih delavcev
v nazive in plačilne razrede.
PEDAGOŠKO-SVETOVALNO DELO:
 pregled pedagoške dokumentacije,
 hospitacije in spremljanje pouka po veljavnem predmetniku in podrobnih učnih načrtih,
 priprava in izdelava navodil za LDN učiteljev,
 priprava letnega poročila VID in LDN šole,
 načrtovanje kariere strokovnih delavcev, spremljanje strokovnih delavcev na seminarjih, aktivih
v organizaciji različnih izvajalcev,
 vodenje strokovnega kolegija na šoli,
 izvajanje pripravništva in dela mentorjev.
ANALITIČNO-ŠTUDIJSKO DELO:
 priprave in vodenje učiteljskih konferenc,
 priprava strokovnih predavanj in pedagoških konferenc,
 analiza programov oddelčnih skupnosti,
 analiza učnega uspeha ob ocenjevalnih konferencah,
 pregled, spremljanje in analiza realizacije predmetnika razredne in predmetne stopnje,
 pregled in analiza pregleda pedagoške dokumentacije ob koncu šolskega leta,
 sprotno spremljanje in izvajanje ter realizacija LDN šole.
V letošnjem letu bom še posebej spremljala delo v prvem VIO. Hospitirala bom tudi pri drugih
delavcih šole pri pouku, razrednih urah, roditeljskih sestankih, interesnih dejavnostih, pri izvajanju
individualne pomoči idr.
60
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
6.2 Delo pomočnic ravnateljice
Poleg vodenja statističnih podatkov, priprave in spremljanja vseh dejavnosti ob pouku ter
sprotnega spremljanja realizacije le-teh bosta pomočnici ravnateljice opravljali predpisano učno
obvezo, urejali nadomeščanje, sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli in izven nje,
spremljali in usmerjali delo aktivov, določali dežurstva učiteljev in učencev ter spremstvo učencev,
pripravljali urnik po veljavnem predmetniku in didaktičnih načelih; pripravljali statistična poročila,
vodili kroniko šole, vodili evidenco o zapisnikih konferenc in delovnih sestankov ter spremljali,
izvajali in pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih šole. Skupaj z ravnateljico šole bosta načrtovali
in spremljali izvajanje izobraževanja strokovnih delavcev šole.
Osnova za delo pomočnice ravnateljice je OPIS DELOKROGA OZ. OPIS DEL IN NALOG
POMOČNICE RAVNATELJICE.
Delo vodje v podružnični šoli Razvanje je posebej opredeljeno.
6.3 Delo šolske svetovalne službe
ŠSS vpisuje šolske novince v februarju 2014 za šolsko leto 2014/2015. V predhodnem obdobju
bosta svetovalni delavki v sodelovanju z učiteljicami izdelali program druženja z bodočimi učenci
in opravili pregled vseh vpisanih šolskih novincev. Oblikovali bosta razredne skupnosti – oddelke
ob upoštevanju spola ter seveda želja staršev, kjer bo mogoče.
Poklicno bosta usmerjali učence in z individualnimi pogovori ter s skupinskimi predavanji
predstavili posamezne srednješolske in poklicne programe in sodelovali na poklicni tržnici.
Aktivno bosta sodelovali z učitelji, vodstvom šole in na konferencah seznanjali vse strokovne
delavce s problematiko učencev, se aktivno vključevali v diskusije, pripravljali predavanja in
poročila o svojem svetovalnem delu.
S starši učencev bosta vodili individualne pogovore, pripravljali predavanja za starše (letošnje
načrtovane vsebine: Dileme današnje vzgoje, Pasti interneta, Pomembnost postavljanja meja),
reševali socialne probleme, po potrebi obiskovali starše na domu, sodelovali z drugimi zavodi in
vzgojnimi ustanovami ter zdravstvenimi (terapevtskimi) delavci in Zavodom za zaposlovanje –
Oddelkom poklicnega usmerjanja (več v letni pripravi svetovalnih delavk).
6.4 Delo specialnih pedagoginj in psihologinje
Specialne pedagoginje svetujejo staršem v primerih, ko se njihov otrok srečuje s težavami na
različnih področjih učenja. Specialno pedagoško pomoč nudijo otrokom, ki imajo težave pri
branju, pisanju, računanju, koncentraciji, gibanju, govoru in jeziku ter pri učenju nasploh. Otroci
so v specialno pedagoško obravnavo vključeni individualno in v manjših skupinah enako starih
otrok, ki pomoč večinoma obiskujejo enkrat tedensko v času pouka. V obravnavo pa so vključeni
tudi tisti učenci, katerih težave so izrazitejše in so usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami. Ti
otroci so deležni intenzivnejše pomoči.
Specialne pedagoginje sodelujejo s starši otrok, z učitelji in po potrebi tudi z zunanjimi
institucijami, kjer je otrok morebiti obravnavan (več v letnih delovnih načrtih delavk).
V letošnjem šolskem letu opravlja psihologinja ure DSP in DNU.
61
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
6.5 Dodatna strokovna pomoč za učence Rome
Vsi učenci Romi v naši šoli so upravičeni do učne pomoči, ki jo bo v šolskem letu 2013/14
izvajalo več učiteljev, koordinirali pa jo bosta:
 Tina Bujišić, profesorica pedagogike in sociologije,
 Martina Borko, profesorica zgodovine in nemščine.
Za vsakega učenca bodo izvajalci dodatne strokovne pomoči v sodelovanju z učitelji izdelali
izvirni delovni projekt pomoči, ki vsebuje program dela ter spremljanje in evalvacijo napredka. Pri
svojem delu sodelujejo z učitelji, šolsko svetovalno službo, pedagoginjama in defektologinjama ter
s starši.
6.6 Delo šolske knjižnice
Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Temeljna vloga knjižnice je dostopnost do kakovostnega gradiva. Učencem in učiteljem nudi
knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti
uporabniki informacij.
Šolska knjižnica OŠ Franceta Prešerna podpira vzgojno-izobraževalni proces ter potrebe učencev
in delavcev šole.
Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica članom nudi prostor za
učenje, iskanje informacij, branje, raziskovanje, pogovor o prebranih knjigah.
Izposoja knjig je možna vsak dan v tednu od 7.30 do 15. ure, v podružnični šoli pa vsako sredo od
10. do 14. ure.
Organizirali bomo pedagoške ure v knjižnici, predstavili delovanje knjižnice vsem učencem šole
ter jih seznanili z novostmi in novimi knjigami. Knjižničarki bosta redno predstavljali novo
nabavljeno strokovno literaturo in omogočali izposojanje tekoče periodike vsem učiteljem in
drugim delavcem šole.
Delo knjižničark opravljata Marjeta Šibila in Irena Gradišnik.
7 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
Učiteljski zbor se bo sestajal kot strokovni organ šole na vsebinsko različnih konferencah enkrat
mesečno oz. po potrebi tudi pogosteje. Za vsako konferenco se načrtuje strokovno predavanje in
seznanjanje učiteljev z novostmi, pomembnimi za delo šole.
Pedagoške konference bodo enkrat mesečno, razen v mesecih, ko so ocenjevalne konference
(priloga 3). Po potrebi bomo imeli tudi delovne sestanke učiteljev.
62
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
8 DELO S STARŠI
8.1 Roditeljski sestanki
Prvi uvodni roditeljski sestanek bo za vse starše naših učencev v četrtek, 12. septembra 2013, ob
17 uri s predstavitvijo publikacije za šolsko leto 2013/2014 ter predstavitvijo življenja in dela v
novem šolskem letu, predstavljene bodo tudi novosti v šolski zakonodaji in organizaciji šole.
Sestanki bodo po razrednih aktivih in jih vodijo vodje razrednih aktivov.
Drugi roditeljski sestanek bosta v mesecu januarju ali februarju organizirali svetovalni delavki,
tretjega organizirajo razredniki sami v dogovoru s šolsko svetovalno službo.
Razredniki v svoji letni pripravi na pouk načrtujejo v sodelovanju s svetovalno službo vsebino
roditeljskih sestankov.
8.2 Govorilne ure
Govorilne ure bodo vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri za starše vseh učencev matične šole in
vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri za starše vseh učencev podružnične šole. Učitelji imajo
govorilno uro enkrat tedensko v dopoldanskem času (urnik pripravijo učitelji – razredniki).
8.3 Pogovorne ure
Tudi v šolskem letu 2013/14 bomo v sklopu projekta Pogovorimo se nadaljevali s pogovornimi
urami za učence in starše. Za nas pedagoške delavce je posebej pomembno sodelovanje s starši in
učenci. Skupaj s starši in učenci želimo iskati nove oblike sodelovanja, ki bi omogočile pristne in
sproščene odnose.
V letošnjem šolskem letu smo učitelji temu namenili načeloma 1. šolsko uro vsak petek oziroma
uro v dogovoru z učiteljem. Pogovorne ure za starše so po predhodnem dogovoru z učiteljem vsak
1. četrtek v mesecu od 16.30 do 17.00, ko se nadaljujejo govorilne ure.
9 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
9.1 Sodelovanje z drugimi OŠ, vrtci in SŠ
Z osnovnimi šolami na mestnem področju sodelujemo v aktivih učiteljev in v študijskih skupinah
ter v organizaciji različnih skupnih športnih in drugih prireditev.
S slovenskimi osnovnimi šolami in šolami v Beogradu, ki nosijo ime po pesniku Francetu
Prešernu, sodelujemo v skupnih projektih in strokovnih srečanjih PREŠERNOVCEV.
Z vrtci sodelujemo z medsebojnimi obiski in hospitacijami v prvih razredih.
Prvo srečanje s šolo
Otroci vrtca iz našega šolskega okoliša bodo v novembru in decembru obiskali šolo, prisostvovali
pouku in krajšemu kulturnemu programu v prvih razredih ter spoznali svojo bodočo učiteljico in
sodelovali v posebej za njih in za njihove starše pripravljenih delavnicah.
63
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
S srednjimi šolami sodelujemo v obliki seznanjanja učencev 9. razreda s programi posameznih šol,
vpisnimi pogoji – vse v okviru poklicnega usmerjanja, z obiski na informativnih dnevih in z
ekskurzijami na posamezne SŠ.
9.2 Sodelovanje s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za matematiko in
naravoslovje
 Strokovno izobraževanje učiteljev in študij na drugi stopnji Pedagoške fakultete ali njej ustrezne
visoke šole.
 Opravljanje hospitacij in nastopov študentov med šolskim letom.
 Redna praksa študentov.
9.3 Sodelovanje z društvi in drugimi dejavniki
Že dolga leta sodelujemo s Športnim društvom Železničar, Branik. Sodelujemo tudi z Mestno
četrtjo MAGDALENA in KS Razvanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev v kraju.
ŠŠD sodeluje na različnih tekmovanjih, ki jih organizirajo posamezna društva in klubi. Šola je
odprta za prireditve in uporabo prostorov vsem organizacijam in krajanom – staršem našega
šolskega okoliša ter delovnim organizacijam za izobraževanje svojih in drugih delavcev.
9.4 Svet zavoda
Svet zavoda sestavlja 11 članov:
 delavci šole: Silva Vivod, Milan Jalen, Gregor Hartman, Boris Györköš, Luka Korošec,
 predstavniki Sveta staršev: Barbara Lesničar, Janko Grosek, Maja Kovačič,
 predstavniki ustanoviteljice: Mateja Dover Emeršič, Miroslav Blažič in Stanislav Kozar.
Predsednik Sveta zavoda je Miroslav Blažič.
Podpredsednica Sveta zavoda je Silva Vivod, ki je tudi predsednica zbora delavcev.
Program dela Sveta zavoda v obdobju enega šolskega leta je:
 spremljanje izvajanja LDN šole,
 sprejme in potrdi LDN in LP šole,
 sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 določanje finančnega načrta in sprejemanje zaključnega računa šole,
 dajanje predlogov in potrjevanje cen šolske prehrane in drugih denarnih prispevkov ter drugih
dopolnilnih dejavnosti;
 odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega
razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija,
reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev, in opravlja druge naloge,
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi,
 sprejemanje in potrditev načrta nadstandardnih storitev in odločanje o uvedbi drugih
programov,
 spremljanje izvajanja investicij, komisijsko odpiranje ponudb različnih del in naročil na šoli,
 opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom o osnovni šoli in ZOVFI, kolektivno pogodbo in
ustanovitvenim aktom šole.
64
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
9.5 Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
na roditeljskem sestanku oddelka. Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih Sveta staršev se v
oddelku lahko izvoli še namestnik predstavnika Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna.
Program dela Sveta staršev:
 predlaga nadstandardni program,
 daje soglasje predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega
reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 razpravlja o poročilih ravnatelja o VIZ delu,
 voli predstavnike v Svet zavoda,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 spremlja življenje in delo šole,
 sodeluje pri izvajanju skupnih akcij,
 daje mentorstvo krožkom in pomoč pri organizaciji večjih prireditev v šoli ali izven nje, nudi
pomoč pri iskanju donatorjev in sponzorjev ter omogoča uresničitev različnih akcij, ki jih je
šola načrtovala v svojem LDN.
Sestanki Sveta staršev bodo po potrebi oz. vsaj trikrat v šolskem letu. Mandat predstavnikov v
Svetu zavoda traja 4 leta in se jim lahko ponovno podaljša za štiri leta, če so izvoljeni.
Mandat članov Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna ni omejen, vendar članu funkcija v vsakem
primeru preneha z dnem, ko njegovemu otroku preneha status učenca oziroma status učenca v
oddelku.
Predsednica Sveta staršev je gospa Barbara Lesničar.
10 UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen z
namenom, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri
pouku. Učbenike si učenci lahko izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada. Lahko si izposodijo
celoten učbeniški komplet, ne pa posameznih učbenikov. Učbenike si učenci izposodijo v šoli.
Izposoja je za vse razrede brezplačna.
11 ŠOLSKI SKLAD
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev (starši s podpisom
pristopne izjave pristopijo k donaciji – prispevku za šolski sklad), občanov, donacij, zapuščin in iz
drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb
posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše
učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni
program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri
65
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o pomoči socialno
šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šoli v naravi, taborih, o potrebah po zvišanju
standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki
je tudi osnova za nabavo opreme ali drugačno porabo sredstev.
12 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI, DELO Z NADARJENIMI
UČENCI
Za pomoč učencem z učnimi težavami in za nadarjene učence je na šoli razporejenih 18,5 ur, in
sicer 2 uri za podružnično šolo in 16,5 ur za matično šolo (0,5 ure na oddelek).
Specialna pedagoginja vodi in razporeja ure za učence, ki pomoč potrebujejo, in za nadarjene
učence.
Strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in
z dodatno strokovno pomočjo. Ti učenci so deležni intenzivne pomoči. Zanje v sodelovanju z
učitelji strokovne delavke načrtujejo in izvajajo individualizirane programe, načrtujejo prilagoditve
in evalvirajo napredek vsakega posameznika. Pri svojem delu sodelujejo z učitelji, starši in po
potrebi tudi z zunanjimi institucijami.
V šoli nudimo tudi individualno in skupinsko pomoč učencem s težavami na različnih področjih
učenja. Pomoč nudimo otrokom, ki imajo težave pri branju, pisanju, računanju, koncentraciji,
gibanju, govoru in jeziku ter pri učenju nasploh.
Otroci so k tej obliki pomoči vključeni individualno in v manjših skupinah enako starih otrok, ki
pomoč večinoma obiskujejo enkrat tedensko v času pouka. To obliko pomoči izvajata specialni
pedagoginji, pedagoginji, psihologinja ter nekateri učitelji.
13 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi. Osnovna šola mora
sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi
obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri izvajanju rednih sistematičnih
zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem
zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše učenca.
Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso
v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.
Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja
alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča učence o njihovih
pravicah ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter
nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
Za organizacijo vseh nalog, ki jih bo izvajala zdravstvena služba za naše učence, so zadolžene
pomočnici ravnateljice Metka Pelicon, Karin Kaloh in svetovalni delavki Ida Kocmut Žužek ter
Vida Živkovič.
66
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
14 SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LDN
Uresničevanje in realizacijo LDN bomo spremljali sprotno na učiteljskih konferencah in z
zaključnim poročilom o realizaciji LDN ob koncu šolskega leta.
Realizacijo LDN spremljajo ravnateljica, pomočnici ravnateljice in vodja podružnične šole v
Razvanju tako, da se sproti seznanjajo z dejavnostmi in poročili učiteljev ter analizirajo opravljeno
vzgojno-izobraževalno delo v šoli.
Za uresničevanje uspešnosti VID bomo načrtno spremljali in sproti analizirali pogoje življenja in
dela učencev, sprotno bomo spremljali uspešnost in napredovanje učencev ter jih spodbujali k
inovativnemu razmišljanju. Učitelji bodo skrbeli, da bo pouk zanimiv in privlačen. Usklajevali
bomo obseg in zahtevnost dela in dajali prednost preverjanju, ponavljanju in utrjevanju znanja ter
se dogovorili o individualnem delu z učenci in sproti ugotavljali učinke uspešnosti posameznih
metod in oblik VID.
Za realizacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev morajo prevladati sodobnejše oblike in metode dela.
Za boljšo disciplino je potrebnih več individualnih razgovorov učencev s svetovalno službo in po
potrebi tudi z njihovimi starši. Zaživeti morajo pogovorne ure tako za starše kot učence.
Za izboljšanje standarda VID bomo skrbeli z načrtnim spremljanjem potreb in sprotno nabavo
opreme in učil ter ustreznih učnih pripomočkov. Za realizacijo le-teh bo potrebnih nekaj več
sredstev iz amortizacije opreme, tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter nekaj več
materialnih sredstev ustanovitelja za redno delovanje šole.
15 NAČRT NABAVE OPREME IN UČIL TER UČNIH PRIPOMOČKOV –
VZDRŽEVANJE OPREME IN OBEH ZGRADB
15.1 Osnovna sredstva





6 kom
računalniki in tiskalniki
LCD projektorji in interaktivne table (v okviru zmožnosti)
3 kom
radiokasetofon
4 kom
nabava opreme za telovadnico (po naročilih učiteljev športa)
sprotna nabava učil, učnih pripomočkov in drugega potrebnega vzdrževalnega orodja za
potrebe pouka in centralne kuhinje.
15.2 Nujna vzdrževalna dela
Kljub kompleksni prenovi šolske stavbe je sprotno vzdrževanje manjša popravila in nujno
potrebno. Potrebna je obnovitev opleska v telovadnici 2 in 3, in sicer v primeru, če do investicije v
načrtovanem terminu ne bo prišlo.
67
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
15.3 Drobni inventar in učila
Sprotna nabava:
 potrebni glasbeni instrumenti – preprostejši za RS (Orffovi instrumenti),
 različni zemljevidi, učbeniki, delovni zvezki in priročniki za učitelje,
 različni didaktični pripomočki za potrebe pouka po predmetih, za tečajne oblike pouka, za
izvajanje projektov na šoli …
 programska in dodatna računalniška oprema za potrebe in uporabo pri posameznih predmetih in
urah pouka ter za potrebe računalniškega opismenjevanja učiteljev in učencev in učne
potrebščine po želji učiteljev,
 drobni inventar za potrebe kuhinje.
O Letnem delovnem načrtu šole je razpravljal učiteljski zbor na pedagoški konferenci, ki je bila v
sredo, 18. septembra 2013, ob 16. uri v prostorih šole, in Svet staršev OŠ Franceta Prešerna na 1.
sestanku, v torek, 24. septembra 2013.
V končnem besedilu je Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 obravnaval in sprejel Svet
zavoda OŠ Franceta Prešerna na 1. sestanku, dne 26. 9. 2013.
Predsednik Sveta zavoda
OŠ Franceta Prešerna
Miroslav Blažič
Ravnateljica
Marta Otič, prof.
68
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
PRILOGA 2
NAČRT STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU
2013/14
Strokovno izpopolnjevanje delavcev opredeljuje:
 Zakon o delovnih razmerjih,
 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
 Pravilnik o napredovanju v nazive,
 Pravilnik o napredovanju v plačilne razrede.
Načrt oziroma realizacijo strokovnega izpopolnjevanja enkrat letno obravnava tudi Svet zavoda
OŠ Franceta Prešerna.
1 INDIVIDUALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Individualno strokovno izpopolnjevanje je obvezno za vsakega strokovnega delavca.
Ravnateljica sprejme sklepe o posameznem izpopolnjevanju in izobraževanju.
Delavcu pripada plačilo kotizacije, vožnje, prehrane ali dnevnice glede na število ur udeležbe na
seminarju.
Vsak delavec bo individualno spremljal aktualno šolsko zakonodajo.
Vsi strokovni delavci se individualno izobražujejo iz:
 strokovnih revij, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS,
 revije Sodobna pedagogika,
 revije Pedagoška obzorja,
 revije Vzgoja in izobraževanje,
 revije Didakta,
 revije Otrok in družina,
 pedagoškega strokovnega informativnega časopisa Šolski razgledi,
 drugih strokovnih revij in objavljenih člankov.
2 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE STOPNJE
IZOBRAZBE
Vsi strokovni delavci, ki še nimajo pridobljene ustrezne stopnje izobrazbe, se skušajo v skladu z
razpisi univerz vključiti v ciklus izobraževanja za pridobitev ustrezne stopnje izobraževanja
(učitelji s VI. stopnjo izobrazbe, pridobivanje certifikata za poučevanje naravoslovja v devetletni
osnovni šoli, izbirnih predmetov, zgodnjega poučevanja tujega jezika …).
69
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
3 STROKOVNI IZPITI
Študentom fakultet, ki bi pri nas radi opravljali obvezno pedagoško prakso, bomo določili
mentorja. Tudi pripravnikom, ki so na šoli, bomo omogočili, da se po svojih opravljenih
obveznostih prijavijo na strokovni izpit.
4 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V ZAVODU
Strokovno izpopolnjevanje v zavodu je načrtovano v skladu z opravljenimi hospitacijami
(spremljavo učiteljev). Pri spremljavi pouka in razgovorih z učitelji sem zaznala velik interes in
potrebo po načrtovanem pristopu k obravnavi nasilja v šoli in kontinuiteto izobraževanja iz sklopa
dela z nadarjenimi učenci in z IKT, s poudarkom na didaktični uporabi interaktivne table pri
pouku. Zato je letošnji načrt strokovnega izobraževanja naslednji:
 Strokovne ekskurzije
– Strokovna ekskurzija kolektiva.
5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZVEN ZAVODA
 Študijska srečanja
Vsi strokovni delavci v Mreži šol bodo sodelovali na študijskih srečanjih za svoje predmetno
področje, ki jih organizira Zavod za šolstvo RS.
 Seminarji
Osnova za sodelovanje na seminarjih so razpisi različnih izvajalcev v njihovih katalogih
programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja v letu 2013/14, kjer so seminarji razvrščeni po tematskih področjih. Prednostno
bomo delavce vključili v seminarje v organizaciji zavoda, saj smo skladno s svojimi potrebami
načrtovali tudi vsebine. Prav tako se bomo posluževali multiplikatorskih izobraževanj, ki jih bo
organiziral Zavod za šolstvo.
Ravnateljica
Marta Otič, prof.
Maribor, september 2013
70
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
PRILOGA 3
PREDLOGI TEM PEDAGOŠKIH KONFERENC IN IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV ZA
ŠOLSKO LETO 2013/14
1. pedagoška konferenca – 28. avgust 2013
 Uvodna konferenca ob začetku šolskega leta 2013/2014
 Novosti na področju šolske zakonodaje
2. pedagoška konferenca – 18. september 2013
 Poročilo za šolsko leto 2012/13
 Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13
 Predstavitev LDN za šolsko leto 2013/2014
3. pedagoška konferenca – 17. oktober 2013
 Evalvacija projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do
znanja ( mag. Barbara Lesničar)
 Učenci s posebnimi potrebami (Simona Kuhar, Sandra Ivanuša)
 Aktualne zadeve
4. pedagoška konferenca – 21. november 2013
 Delo z učenci Romi (Tina Bujišić)
 Priprava na dan odprtih vrat (3. december)
 Aktualne zadeve
5. pedagoška konferenca – 12. december 2013
 Pregled dela za nadaljnje delo in usklajevanje
 Projekti, kratka poročila in napotki za nadaljnje delo
Prva ocenjevalna konferenca – 30. januar 2014
6. pedagoška konferenca – 20. februar 2014
 Zaključni račun
 Naši projekti – pregled dela
 Aktualna problematika
7. pedagoška konferenca – 20. marec 2014
 Kakovost za prihodnost (M.arjeta Bunford Selinšek)
 Predstavitev knjižničarskega gradiva (Irena Gradišnik, Marjeta Šibila)
8. pedagoška konferenca – 17. april 2014
 Aktualna problematika
9. pedagoška konferenca – 22. maj 2014
 Načrtovanje za naslednje šolsko leto
 Analiza dela medpredmetnega povezovanja
2. ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov – 10. junij 2014
2. ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda – 19. junij 2014
71
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Letni delovni načrt 2013/2014
10. pedagoška konferenca – 3. julij 2014
 Zaključna konferenca
 Poročila za šolsko leto 2013/14
IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJSKI ZBOR ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
AVGUST 2013
 22. avgust 2013 – Izobraževanje eAsistent (eRedovalnica, eDnevnik)
 27. avgust 2013 – Izobraževanje za nadarjene (Ida Kocmut Žužek)
 28. avgust 2013 – Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti – evalvacija
projekta (mag. Barbara Lesničar)
 30. avgust 2013 – Pogledi na drugačnost – Razstava src (mag. Aco Prosnik in Društvo Sonček)
OKTOBER 2013
 Uporaba interaktivne table pri pouku – Zavod za šolstvo OE Maribor – svetovalna storitev
(po VIO)
NOVEMBER 2013
 Razvoj kritičnega mišljenja po metodi 6 klobukov (Ana Klemenčič, Simona Hartman)
 Motivacija in diferenciacija pri pouku naravoslovja in družboslovja (Damjan Pihler,
Damijana Počkaj Horvat)
JANUAR 2014
 Osebnostna rast (Vida Živkovič, Ida Kocmut Žužek)
FEBRUAR 2014
 Komunikacija – (Marinka Bečela)
MAREC 2014
 Mediacija in mediator ( Tina Bujišić, Gregor Hartman, Lidija Štrucl)
Strokovne ekskurzije
Strokovna ekskurzija kolektiva
Ravnateljica
Marta Otič, prof.
Maribor, september 2013
72