pteam katalog_web.pdf - P

KATALOG
CATALOGUE
Spo{tovani uporabniki!
Dear Users!
Pred vami je katalog opreme za povezovanje in
dvigovanje tovora, ki ga izdaja podjetje
P TEAM d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno leta
1991. Do danes smo razvili in izdelali {tevilne izdelke
in pripomo~ke, ki so na{im uporabnikom omogo~ili
la`je in varnej{e delo.
Menimo, da vam s svojim znanjem in izku{njami tudi
v prihodnje lahko pomagamo, zato se oglasite in
skupaj bomo na{li prave re{itve.
This is a catalogue for lifting and fixing equipment
published by P TEAM d.o.o. Company was founded
in 1991 and in all these years we have developed
and produced many products and parts which make
our users work easy and save.
We believe, we can help you with our experience
and knowledge in the future as well. Contact us and
together we will find best solutions.
P TEAM d.o.o.
P TEAM d.o.o.
Matja` Pereni~
Matja` Pereni~
DVIGNIMO SKUPAJ!
P TEAM d.o.o.
vse pravice pridr`ane
all rights reserved
LET’S LIFT TOGETHER!
Kazalo
Index
Brezkon~ni dvi`ni trakovi Dvi`ni trakovi z zanko
Dvi`ni trakovi
Za{~ita za dvi`ne trakove
Dvi`ni trakovi za enkratno uporabo
Dvi`ni trakovi s kavlji
Transportne mre`e Navodila za dvi`ne trakove
Nosilnosti bremenskih jeklenih vrvi Bremenske jeklene vrvi Navodila za bremenske jeklene vrvi
Kavlji
Zaklju~ki jeklenih vrvi
Napenjalci
Srca
[kopci
O~esni vijaki
Nosilnosti bremenskih verig
Bremenske verige
Verige
Obesni ~leni
Kavlji
Navodila za bremenske verige
Nosilnosti bremenskih verig - kvalitete 10
Obesni ~leni – kvaliteta 10
Kavlji – kvaliteta 10
Verige – kvaliteta 10
Nosilnosti bremenskih verig – nerjave~e
Obesni ~leni – nerjave~i
Kavlji – nerjave~i
[kopci – nerjave~i
Povezovalni trakovi
Povezovalni trakovi za enkratno uporabo
Navodila - povezovalni trakovi
Povezovalne verige
Ro~ne dvigalke
Ro~ni vitli
Veri`ni dvi`niki
Vozi~ek za I profil
Elektri~ni veri`ni dvi`nik
Elektronske tehtnice
Prijemala
@i~ni potegi Prijemala za plo~evino
Prijemala Bremenski drogovi
Pasovi za delo na vi{ini
Round slings
Lifting slings with loops
Lifting slings
Protection for lifting slings
Lifting slings for single use
Lifting slings with hooks
Transport nets
Instructions for lifting slings
Working load limits for wire ropes
Wire rope slings
Instructions for wire rope slings
Hooks
Open wedge sockets
Turnbuckles
Thimbles
Shackles
Eye bolts
Working load limits for chains
Chain slings
Chains
Master links
Hooks
Instructions for lifting chains
Working load limits for chains - grade 10
Master links – grade 10
Hooks – grade 10
Chains – grade 10
Working load limits for chains – stainless
Master links – stainless steel
Hooks – stainless steel
Shackles – stainless steel
Lashings
Corner protection for single use
Instructions - lashings
Lashing chains
Rack jacks
Hand rope winches
Chain hoists
Trolley
Electric chain hoist
Electronic dynamometers
Grabs
Cable pullers
Clamps for plates
Clamps
Lifting beams
Fall arrest systems
4
6
7
9
10
11
12
14
15
16
18
23
28
29
32
33
35
39
40
44
45
48
56
58
59
61
63
64
65
66
67
68
72
73
74
76
77
81
82
83
84
85
86
87
89
93
94
Brezkon~ni dvi`ni trakovi
Round slings
EN 1492-2
F=1 kg
F=0,8 kg
F=2 kg
F=1,4 kg
F=1 kg
F=0,7 kg
F=0,5 kg
Vijoli~na
Violet
1000
800
2000
1400
1000
700
500
Zelena
Green
2000
1600
4000
2800
2000
1400
1000
Rumena
Yellow
3000
2400
6000
4200
3000
2100
1500
Siva
Grey
4000
3200
8000
5600
4000
2800
2000
Rde~a
Red
5000
4000
10000
7000
5000
3500
2500
Rjava
Brown
6000
4800
12000
8400
6000
4200
3000
Modra
Blue
8000
6400
16000
11200
8000
5600
4000
Oran`na
Orange
10000
8000
20000
28000
20000
7000
5000
Oran`na
Orange
20000
16000
40000
21000
15000
14000
10000
Oran`na
Orange
30000
24000
60000
42000
30000
21000
15000
Oran`na
Orange
50000
40000
100000
70000
50000
35000
25000
Enoplastni brezkon~ni trakovi PBT
Single layer round slings PBT
Oznaka
Tip
Nosilnost
*02
*03
*04
*05
*06
*07
*08
*09
*10
*11
*12
Art. No.
6001**
6002**
6003**
6004**
6005**
6006**
6008**
Type
PBT 100
PBT 200
PBT 300
PBT 400
PBT 500
PBT 600
PBT 800
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m
L = obseg traku / circumference
Brezkon~ni dvi`ni trakovi
Round slings
Dvoplastni brezkon~ni trakovi PBD
Double layer round slings PBD
Oznaka
Tip
Nosilnost
*02
*03
*04
*05
*06
*07
*08
*09
*10
*11
*12
Art. No.
6011**
6012**
6013**
6014**
6015**
6016**
6018**
6019**
6020**
6030**
6040**
Type
PBD 100
PBD 200
PBD 300
PBD 400
PBD 500
PBD 600
PBD 800
PBD 1000
PBD 2000
PBD 3000
PBD 5000
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
10000 kg
20000 kg
30000 kg
50000 kg
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m
L = obseg traku / circumference
Kavelj za trak tip ASH z varovalom
Hook for lifting slings type ASH with safety latch
Oznaka
Tip
Nosilnost
A
B1
B2
F
H
L
Te`a (kg)
Art. No.
Type
Working load limit
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Weight (kg)
661001
ASH 1
1000 kg
73
29
32
30
20
110
0,6
661002
ASH 2
2000 kg
93
36
42
38
26
143
1,6
661003
ASH 3
3000 kg
111
34
50
46
32
151
2,2
661004
ASH 4
4000 kg
130
49
60
55
35
180
3,2
661005
ASH 5
5000 kg
130
49
60
55
35
180
3,3
Enoplastni brezkon~ni trakovi DTB
Single layer webbing round slings DTB
Oznaka
Tip
Nosilnost
[irina traku
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*08
*09
*10
Art. No.
6701**
6702**
6703**
6704**
6705**
6706**
6708**
6709**
6715**
Type
DTB 100
DTB 200
DTB 300
DTB 400
DTB 500
DTB 600
DTB 800
DTB 1000
DTB 1500
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
10000 kg
15000 kg
Sling width
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
150 mm
180 mm
240 mm
300 mm
300 mm
1m
2m
3m
4m
5m
6m
8m
9m
10 m
L = obseg traku / circumference
Dvi`ni trakovi z zanko
Lifting slings with loops
EN 1492-1
F=1 kg
F=0,8 kg
F=2 kg
F=1,4 kg
F=1 kg
Vijoli~na
Violet
1000
800
2000
1400
1000
Zelena
Green
2000
1600
4000
2800
2000
Rumena
Yellow
3000
2400
6000
4200
3000
Siva
Grey
4000
3200
8000
5600
4000
Rde~a
Red
5000
4000
10000
7000
5000
Rjava
Brown
6000
4800
12000
8400
6000
Modra
Blue
8000
6400
16000
11200
8000
Oran`na
Orange
10000
8000
20000
14000
10000
15000
12000
30000
21000
15000
Oran`na
Orange
Dvi`ni trakovi
Lifting slings
Dvoplastni dvi`ni trakovi
z zanko tip DTZ
Double layer lifting slings
with loops type DTZ
Oznaka
Tip
Nosilnost
Dol`ina zanke (mm)
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*08
*09
*10
Art. No.
6801**
6802**
6803**
6804**
6805**
6806**
6808**
6809**
6815**
Type
DTZ 100
DTZ 200
DTZ 300
DTZ 400
DTZ 500
DTZ 600
DTZ 800
DTZ 1000
DTZ 1500
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
10000 kg
15000 kg
Eye lenght (mm)
300
400
400
500
500
600
700
800
800
1m
2m
3m
4m
5m
6m
8m
9m
10 m
Enoplastni dvi`ni trakovi
z zanko tip DTE
Single layer lifting slings
with loops type DTE
Oznaka
Tip
Nosilnost
Dol`ina zanke (mm)
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*08
*09
*10
Art. No.
6501**
6502**
6503**
Type
DTE 100
DTE 200
DTE 300
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
Eye lenght (mm)
400
500
600
1m
2m
3m
4m
5m
6m
8m
9m
10 m
Dvoplastni dvi`ni trakovi
s kavljem tip DTK
Double layer lifting slings
with hook type DTK
Oznaka
Tip
Nosilnost
Dol`ina zanke (mm)
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*08
*09
*10
Art. No.
6601**
6602**
Type
DTK 100
DTK 200
Working load limit
1000 kg
2000 kg
Eye lenght (mm)
300
400
1m
2m
3m
4m
5m
6m
8m
9m
10 m
Dvi`ni trakovi
Lifting slings
Dvoplastni dvi`ni trakovi z navadnim
in triangel obro~em tip DTO
Double layer lifting slings with normal
and triangel ring type DTO
Oznaka
Tip
Nosilnost
[irina traku
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*08
*09
*10
Art. No.
6911**
6912**
6913**
6914**
6915**
6916**
6918**
6919**
Type
DTO 100
DTO 200
DTO 300
DTO 400
DTO 500
DTO 600
DTO 800
DTO 1000
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
10000 kg
Sling width
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
150 mm
180 mm
240 mm
300 mm
1m
2m
3m
4m
5m
6m
8m
9m
10 m
Dvoplastni dvi`ni trakovi z dvema
navadnima obro~ema tip DTD
Double layer lifting slings with two
normal rings type DTD
Oznaka
Tip
Nosilnost
[irina traku
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*08
*09
*10
Art. No.
6901**
6902**
6903**
6904**
6905**
6906**
6908**
6909**
6925**
Type
DTD 100
DTD 200
DTD 300
DTD 400
DTD 500
DTD 600
DTD 800
DTD 1000
DTD 1500
Working load limit
1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
10000 kg
15000 kg
Sling width
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
150 mm
180 mm
240 mm
300 mm
300 mm
1m
2m
3m
4m
5m
6m
8m
9m
10 m
Za{~ita za dvi`ne trakove
Protection for lifting slings
PVC za{~ita
PVC Protection
[irina traku (mm)
PVC Za{~ita
Oznaka
[irina traku (mm)
PU cev
Oznaka
Webbing width (mm)
30
60
90
120
150
180
240
300
PVC Protection
Art. No.
662101
662102
662103
662104
662105
662106
662107
662108
Webbing width (mm)
30
60
90
120
150
180
240
300
PU pipe
Art. No.
662201
662202
662203
662204
662205
662206
662207
662208
[irina traku (mm)
PU za{~ita
enostranska
Oznaka
[irina traku (mm)
PU za{~ita
dvostranska
Oznaka
Webbing width (mm)
PU protection
single side
Art. No.
Webbing width (mm)
PU protection
double side
Art. No.
662301
662302
662303
662304
662305
662306
662307
663208
30
60
90
120
150
180
240
300
30
60
90
120
150
180
240
300
662401
662402
662403
662404
662405
662406
662407
662408
[irina traku (mm)
PU za{~ita
pri{ita na trak
Oznaka
[irina traku (mm)
PU kotna za{~ita
z magnetom
Oznaka
Webbing width (mm)
PU protection
seawing type
Art. No.
Webbing width
(mm)
30
60
90
120
150
180
240
300
PU corner protection with magnets
Art. No.
30
60
90
120
150
180
240
300
662501
662502
662503
662504
662505
662506
662507
662508
662501
662502
662503
662504
662505
662506
662507
662508
Dvi`ni trakovi s kavlji
Lifting slings with hooks
1 - stremenski dvi`nik
1 – branch
Oznaka
Tip
Nosilnost
^leni
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*07
*08
Art. No.
6101**
6102**
6103**
6104**
6105**
6106**
6108**
Type
EDT 110
EDT 120
EDT 130
EDT 140
EDT 150
EDT 160
EDT 180
Working load limit
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
Parts
7/8-8
7/8-8
10-8
13-8
13-8
16-8
16-8
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
2 - stremenski dvi`nik
Oznaka
Tip
Nosilnost
^leni
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*07
*08
Art. No.
6201**
6202**
6203**
6204**
6205**
6206**
6208**
Type
EDT 210
EDT 220
EDT 230
EDT 240
EDT 250
EDT 260
EDT 280
Working load limit
1400
2800
4200
5600
7000
8400
11200
Parts
7/8-8
7/8-8
10-8
13-8
13-8
16-8
16-8
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
3 – branch
Oznaka
Tip
Nosilnost
^leni
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*07
*08
Art. No.
6301**
6302**
6303**
6304**
6305**
6306**
6308**
Type
EDT 310
EDT 320
EDT 330
EDT 340
EDT 350
EDT 360
EDT 380
Working load limit
2100
4200
6300
8400
10500
12600
16800
Parts
7/8-8
7/8-8
10-8
13-8
13-8
16-8
16-8
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
4 – stremenski dvi`nik
2 – branch
3 – stremenski dvi`nik
4 – branch
Oznaka
Tip
Nosilnost
^leni
*01
*02
*03
*04
*05
*06
*07
*08
Art. No.
6401**
6402**
6403**
6404**
6405**
6406**
6408**
Type
EDT 410
EDT 420
EDT 430
EDT 440
EDT 450
EDT 460
EDT 480
Working load limit
2100
4200
6300
8400
10500
12600
16800
Parts
7/8-8
7/8-8
10-8
13-8
13-8
16-8
16-8
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
11
Navodila za dvi`ne trakove
Instructions for lifting slings
Pritrditev tovora z dvi`nimi trakovi na~rtujte pred dvigom oz.
spustom tovora.
- Te`a tovora ne sme presegati nosilnosti dvi`nega traku.
- Nosilnost dvi`nih trakov ustreza prilo`eni tabeli.
- ^e za dvigovanje uporabljate ve~ dvi`nih trakov, jih morate
pritrditi pod naklonskim kotom do ß = 60°.
- Te`a tovora lahko do 10% prese`e nosilnost traku, ~e je tovor na
dalj{ih tovornih poteh ovit v ve~ dvi`nih trakov. Pri tem morate
zagotoviti sorazmerno obte`itev dvi`nih trakov po vsej dol`ini.
- Pri uporabi ve~ih trakov morajo biti vsi trakovi enake nosilnosti in
dol`ine. - Nosilnost dvi`nih trakov je 1.7 - krat ve~ja od navedene na
etiketi.
- Izogibajte se tresljajev ali sunkovitih premikov.
- Dvi`ni trakovi morajo biti zravnani (ne smejo imeti vozljev).
- Pri tovoru z ostrimi robovi ali s hrapavo povr{ino lahko uporabljate
dvi`ne trakove le, ~e zavarujete robove z oblogami in robnimi
{~itniki.
- ^e vle~ete tovor po tleh, dvi`ni trak ne sme biti pod tovorom. Z
njim ne smete drseti po tleh ali po hrapavih povr{inah.
- Dvi`ni trakovi morajo biti pritrjeni tako, da je te`a tovora razporejena
po celotni {irini traku.
- Tovora ne smete odlo`iti na dvi`ni trak.
- Tovor se med dvigovanjem ne sme vrteti.
- Zanka je lahko zapeta le v dovolj velik kavelj, kjer {irina zanke
ne sme presegati 75 % {irine kavlja.
- Pri dvigovanju je potrebno upo{tevati te`i{~e bremena, da
prepre~imo nenadne zasuke in zdrse bremena.
- V primeru dvigovanja bremena z zategovanjem, je potrebno
breme predhodno oviti, da prepre~imo zdrs traku.
- Upo{tevajte minimalno razdaljo od dvigovanega predmeta < 1 m.
KEMIKALIJE: V primeru uporabe trakov v agresivnem okolju,
kjer so prisotne kemikalije ali eksplozivna sredstva, se je potrebno
pred uporabo posvetovati s proizvajalcem.
TEMPERATURE: Dvi`ne trakove iz umetnih vlaken z modro etiketo
(PES) lahko uporabljate pri temperaturi od -40°C do +100°C. Ta
temperaturni razpon se lahko spremeni v primeru, ko so v okolju
kemikalije, ki bi lahko po{kodovale dvi`ni trak.
REDNI PREGLEDI: Redni pregledi so nujni. Dvi`ne trakove
mora pregledati proizvajalec ali poobla{~en zastopnik najmanj
enkrat letno in v primeru, ko je to nujno. Dvi`ni trakovi, ki so
po{kodovani tako, da je lahko ogro`ena varnost, ne smejo biti
v uporabi, zato morate dvi`ne trakove pregledovati ves ~as
uporabe. Pregledovanje trakov je potrebno vpisati v tabelo, ki je
prilo`ena tem navodilom.
IZLO^ITEV IZ UPORABE: Dvi`ne trakove izlo~ite iz uporabe zaradi:
- po{kodbe opla{~enja in vidne po{kodbe osnovnega dela traku
- zareze in raztrganine v traku, ki so dalj{e od 5% {irine traku
- deformacije zaradi segrevanja (npr.: trenje, `ar~enje)
- po{kodbe zaradi vpliva kemikalij
- trakovi brez kontrolne etikete
Vse zgoraj navedene po{kodbe (deformacije, zlomi, natrganine,...) zahtevajo odstranitev dvi`nega traku iz uporabe in
zamenjavo z novim.
^I[^ENJE: ^e pride dvi`ni trak v stik s kislino ali z lugom, imejte
na zalogi nevtralizacijsko sredstvo - vodo ali druga primerna
sredstva. Trakov ne perite z vodnim curkom pod velikim pritiskom.
Mokre ali vla`ne trakove obesite, da se posu{ijo na zraku. Pri
uporabi upo{tevajte veljavne predpise o varstvu pri delu.
SKLADI[^ENJE: Dvi`ni trakovi, ki niso v uporabi, morajo
biti shranjeni na nerjave~i in ~isti polici, na suhem in dobro
zra~nem mestu. Na 5 leti pa mora dvi`ne trakove pregledati
proizvajalec, ki lahko podalj{a uporabo trakov za najve~ 3 leta.
Trakov ne hranite blizu vira toplote, kemikalij, dimnega plina,
rjave~ega povr{ja, direktnega son~nega sevanja ali drugih izvirov
ultravijoli~nih `arkov.
[email protected]: Morebitna popravila dvi`nih trakov se
opravljajo pri proizvajalcu in v njihovih poobla{~enih servisih.
Popravljajo le tiste dvi`ne trakove, na katerih so navedeni izdelovalec, nosilnost in material. Popravila na spojih niso dovoljena.
Popravilo dvi`nih trakov mora biti brezhibno.
Plan the fitting and removal of lashing before lifting or suspension of load.
- Weight of the load must be within the rated capacity of the lifting sling.
- Work load limits presented in enclosed table may not be exceeded.
- When multi-legged lifting slings are used the inclination angles between them
may not be larger than ß = 60°.
- Load weight may be exceeded up to 10% when a load is wrapped into more
than one lifting sling. When multiple lifting slings are used the weight must be
equally dispensed along the load.
- When multiple lifting slings are used they must be of the same length and must
have equal load limits.
- Working load limit is 1.7 times bigger than the load limit declared on the
control tag.
- Avoid snatch or shock loading. Lift and lower slowly.
- Lifting slings may not be twisted or tied into knots, or shorten or joined by
knotting.
- Lifting slings must be protected from being cut by sharp corners, edges,
protrusions or abrasive surfaces. Use wear sleeves and edge protectors where
necessary.
- When load is dragged on the floor, it may not be positioned under a lifting
sling. Lifting slings must not be dragged on the floor or over abrasive surface.
- Lifting slings must not be pulled from under loads if the load is resting on it.
- Lifting slings must be applied in a way a load is carried over the full sling width.
- A proper hook must be used for lifting. A hook must be smooth with profiled
edges of the contact surfaces. A sling may only be attached to a hook, when
radius of curvature of the hook is at least 75% the bearing width of the sling.
- Load may not twist or turn during lifting.
- Centre of gravity must be considered in order to avoid sudden twisting and
turning of load or slip of a load.
- In „choker”, the load must be wrapped first in order to avoid slip of a lifting sling.
- To avoid severe personal injury or death, personnel should be kept away from
the load and never be under or near the load, while it is being lifted or suspended. Minimal distance from load is < 1 m
CHEMICALS: The manufacture should be contacted when lifting slings are used
in aggressive environment where chemicals or explosive substances are present.
TEMPERATURE: Polyester lifting sling (PES) may be used in a temperature range
from –40°C up to +100°C. This range may vary in a chemical environment. In
this case manufacturer or supplier should be contacted for instructions.
INSPECTIONS: NOTE: All inspections must be done by trained and qualified
personnel or manufacturer.
Initial inspection should be done before any new or repaired lifting sling is
placed in service in order to determine it meets the requirements of specification and has not been damaged in shipment. Frequent inspection must be done
each time before use. Lifting slings should be examined for obvious defects, and
in case of damage, be taken out of service. Periodic inspection should be done at
least once a year. Frequency of inspection should be based on frequency of use,
severity of service conditions and experience.
Inspection records should be written into the table enclosed to these instructions.
REMOVAL FROM SERVICE CRITERIA: A lifting sling must be taken out of service when any of the following is present:
- visible damage on a surface of polyester ribbon or wrapping,
- damage occurs at the supporting seams,
- yarn fractures or cuttings exceed 5% of the sling cross-section,
- deformation is caused by heat absorption (friction, radiation),
- damage is caused by aggressive materials,
- missing or illegible control tag,
- other conditions, including visible damage that may cause doubt as to the
continued use of the sling.
A lifting sling must be removed from service and replaced by a new one if any of
the above conditions (holes, tears, cuts, snags, burns, breaks etc.) are present.
CLEANING: Dirty lifting slings may be washed in cool water using neutral
detergents. When a lifting sling comes into contact with acids or alkalis it may
be washed with neutralization detergent. Lifting slings may not be washed with
water under high pressure. Wet lifting slings should be dried in open air.
STORING: When not in use lifting slings must be stored on non corrosive rack
in a cool, dry, clean in a preferably ventilated area, and protected against heat,
smoke, rust surface, adverse weather conditions (direct sunlight, rain) and
chemically active environments. Every two years lifting sling should be examined
by the manufacturer.
MAINTENANCE: Repairs may only be performed by the manufacturer or authorized person. Repairs may only be performed on lifting sling with legible control
tag on which manufacturer, load limits an material are listed. Repairs on joints
are prohibited. Reparation must ensure normal usage.
14
Nosilnosti bremenskih jeklenih vrvi
Working load limits for wire ropes
EN 13414-1
Kot/Angle
0°
0°
0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°
0°
F
1
0.8
1.4
1
1.12
0.8
2.1
1.5
1.6
380
700
1050
1550
2120
2700
3400
4350
5200
6300
7200
8400
11000
14000
17000
29000
33500
39000
300
560
840
1240
1600
2100
2700
3400
4100
5000
5700
6700
8800
11200
13600
23200
26800
31200
530
950
1500
2120
3000
3850
4800
6000
7200
8800
10000
11800
15000
19000
23500
40000
47000
54000
380
700
1050
1550
2120
2700
3400
4350
5200
6300
7200
8400
11000
14000
17000
29000
33500
39000
430
780
1100
1700
2300
3000
3800
4800
5800
7000
8000
9400
12300
15600
19000
32400
37500
43600
300
560
840
1240
1600
2100
2700
3400
4100
5000
5700
6700
8800
11200
13600
23200
26800
31200
800
1500
2250
3300
4350
5650
7200
9000
11000
13500
15000
18000
23500
29000
36000
62000
71000
81000
570
1050
1600
2300
3150
4200
5200
6500
7800
9400
11000
12500
16500
21000
26000
44000
50000
58000
610
1100
1700
2500
3300
4350
5650
6900
8400
10000
11800
13500
18000
22500
28000
47000
54000
63000
Premer/Diameter (mm)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
52
56
60
15
Bremenske jeklene vrvi
Wire rope slings
P 1/01
P 1/02
P 1/03
P 1/07
P 1/09
P 1/13
P 1/14
P 1/15
P 1/16
P 1/20
P 1/21
P 1/22
P 1/24
16
Bremenske jeklene vrvi
Wire rope slings
P 2/01
P 2/02
P 2/06
P 2/09
P 2/10
P 4/09
P 3/01
P 3/02
P 3/06
P 3/07
P 4/01
P 4/02
P 4/06
P 4/07
17
P 2/07
Navodila
Instructions
Pritrditev tovora z bremenskimi jeklenimi vrvmi na~rtujte pred dvigom oz.
spustom tovora.
- Te`a tovora ne sme presegati nosilnosti bremenskih jeklenih vrvi.
- Nosilnost bremenskih jeklenih vrvi ustreza prilo`eni tabeli.
- Jeklene vrvi ne smejo biti preobremenjene. Prepri~ajte se, da boste pri dvigovanju
upo{tevali naklonski kot. ^e kljub upo{tevanju navodil niste prepri~ani v varnost
dvigovanja, uporabite mo~nej{o bremensko jekleno vrv.
- ^e za dvigovanje uporabljate ve~ bremenskih jeklenih vrvi, jih morate pritrditi pod
naklonskim kotom do ß = 60°.
- Nikoli ne udarjate po vrvi, da bi jo postavili v pravilni polo`aj za no{enje.
- Pri dvigovanju bremen vrvi ne privezujte skupaj.
- Pri bremenskih vrveh z mehko zanko upo{tevajte minimalni radij vpetja, ki mora
presegati 2 x premer jeklene vrvi
Slika 1
- Pri uporabi ve~ih bremenskih vrvi morajo biti vse bremenske vrvi enake nosilnosti. - Nosilnost bremenskih jeklenih vrvi je 1.5 - krat ve~ja od navedene na identifikacijski plo{~ici.
- V primeru, da dvigujemo breme na na~in zategovanja, je potrebno breme predhodno oviti, da prepre~imo zdrs bremena.
Slika 2
- Izogibajte se tresljajev ali sunkovitih premikov.
- Bremenske jeklene vrvi morajo biti zravnane (ne smejo imeti vozljev).
- V primeru, da zadrgnemo zanko okoli bremena, se nosilnost jeklene vrvi zmanj{a
na 80% njene prvotne nosilnosti.
Slika 3
- Pri tovoru z ostrimi robovi ali s hrapavo povr{ino lahko uporabljate bremenske
jeklene vrvi le, ~e zavarujete ogro`eno obmo~je z oblogami in robnimi {~itniki.
- Po~ene `ice v vrvi lahko po{kodujejo delavce in zmanj{ajo nosilnost jeklene vrvi.
- Tovora ne smete odlo`iti na bremensko jekleno vrv.
- Tovor se med dvigovanjem ne sme vrteti.
- Tovor mora biti vpet v isto smer, da prepre~imo nenadne zdrse in zasuke.
Slika 4
- Jeklene vrvi ne kraj{ajte z vozlji.
- Tovor vedno pripnite v sredino kavlja.
- Zagotovite prosto gibanje obesnega ~lena in kavlja.
- Upo{tevajte minimalno varnostno razdaljo od dvigovanega bremena, ki naj bo <1 m (pri dvigovanju lahko pride do nenadnih zasukov ali nihanj bremena).
- Po{kodovane dele takoj zamenjajte.
- ^e vle~ete tovor po tleh, bremenska jeklena vrv ne sme biti pod tovorom.
Slika 5
- Bremenske vrvi morajo biti pritrjene tako, da je te`a tovora razporejena po
celotni {irini vrvi.
- Ne dr`ite jeklene vrvi ob dviganju in spu{~anju bremena.
- Pri spu{~anju bremena pripravite odlagalno mesto bremena (pri okroglih ceveh ne
sme priti do raztresa).
- Pri vpenjanju bremen z ve~stremenskimi vrvmi upo{tevajte simetri~no vpetje, v
primeru nesimetri~nega vpetja se zmanj{a nosilnost vrvi na 80% njene deklarirane
nosilnosti.
Slika 6
- Pri dvigovanju je potrebno upo{tevati te`i{~e bremena, da prepre~imo nenadne
zasuke in zdrse bremena.
Slika 7
- Pri prena{anju praznega dvi`nika na kavlju dvigala morajo biti kavlji zapeti v
glavni obro~.
- Kavlji, ki med dvigovanjem niso v uporabi , morajo viseti na obesnem ~lenu.
- V primeru, da pri ve~stremenski bremenski jekleni vrvi ne uporabljate vseh stremen morajo biti le-ta zapeta v obesni obro~. Nosilnost bremenske vrvi se zmanj{a
na velikost v tabeli.
Vrsta bremenske
jeklene vrvi
Type of a steel wire rope
sling
[tevilo uporabljenih
stremen
Number of used stirrups
Faktor nosilnosti bremenske vrvi
Steel wire rope sling
carrying capacity factor
2 – stremenska vrv
2-stirrup sling
3 ali 4 stremenska vrv
3- or 4-stirrup sling
3 ali 4 stremenska vrv
3- or 4-stirrup sling
1
½
2
2/3
1
1/3
1. Obremenitev stremena
1. Loading of stirrup;
2. Vodoravna komponenta sile 2. Horizontal force component;
3. Breme 10 t
3. Load 10 t
Slika 1 Slika 2
Slika 4
IZLO^ITEV IZ UPORABE: Bremenske jeklene vrvi izlo~ite iz uporabe zaradi:
- Bremenske jeklene vrvi brez identifikacijskih oznak (nosilnost, {tevilo stremen,
premer, proizvajalec …..)
- Po{kodovani obesni obro~i ali kavlji, deformacije zaradi preobremenitve, razpoke
- Vidne po{kodbe na ~lenih, upognjeni, razpokani ali zme~kani ~leni morajo biti
takoj izlo~eni iz uporabe.
- Uni~eni ~leni morajo biti zamenjani
- Kavlji, pri katerih je odprtost ve~ja za 10% ali ve~
18
Fig.4
Slika 3
Slika 5
Fig.3
Fig.5
1. Center te`i{~a - Point of gravity;
2. Najve~ja obremenitev na
stremenu - Maximum loading
on a stirrup;
3. Breme - Load
Slika 6
KEMIKALIJE: V primeru uporabe bremenskih jeklenih vrvi v agresivnem okolju,
kjer so prisotne kemikalije ali eksplozivna sredstva, se je potrebno pred uporabo
posvetovati s proizvajalcem.
Fig.2
Fig.1
Fig.6
Slika 7
Fig.7
- Kavlji brez zapor, razen pri kontejnerskih kavljih
- Zareze, raztrganine deformacije na vrvi ali ostalih delih
- Deformacije zaradi segrevanja (npr.: trenje, `ar~enje)
- Po{kodbe zaradi vpliva kemikalij
- Po~ene tulke (razpoke na spojnem aluminijastem delu)
- Vrv odstranite iz uporabe zaradi po~enih `ic v strmenu, ki ne
sme presegati 6 po~enih `ic na 6 x premeru jeklene vrvi ali 14
po~enih `ic na 30 x premeru jeklene vrvi
- Vrv odstranite zaradi 3 po~enih `ic v istem stremenu
- Vrv ne sme biti po{kodovana zaradi korozije
- V kolikor je premer vrvi tanj{i od 10% od nominalnega premera vrvi
Vse zgoraj navedene po{kodbe (deformacije, zlomi, natrganine,...)
zahtevajo odstranitev bremenske jeklene vrvi iz uporabe in zamenjavo z novo.
TEMPERATURE: Za uporabo bremenskih vrvi pri visokih
temperaturah upo{tevajte vrednosti, ki so prikazane v tabeli.
Zaklju~ek
bremenske
vrvi
Steel sling
end fixtures
Zanka - Loop
Zanka - Loop
Zanka - Loop
Zanka - Loop
Ro~no pletena
zanka
Hand-knitted
loop
Ro~no pletena
zanka
Hand-knitted
loop
Jedro
jeklene
vrvi
Steel sling
core
Tulka
Sheath
- Replace immediately any damaged part.
- If you drag the load along the floor, a steel sling shall
not be under the load.
300<T<400
400<T
Fig. 5
- Steel slings shall be attached in such a way that the
Neprimerno Neprimerno
Unsuitable
Unsuitable
weight of the load is distributed across the entire
width of the steel sling.
Neprimerno Neprimerno
- Do not hold a steel sling during lifting or descending
Unsuitable
Unsuitable
the load.
Neprimerno Neprimerno
- At descending, prepare a suitable place to deposit
Unsuitable
Unsuitable
the load (no scattering shall occur when round tubes
are unloaded).
65 %
Neprimerno
- When a load is attached with multi-stirrup slings,
Unsuitable
it shall be attached symmetrically. Unsymmetrical
Neprimerno Neprimerno
attachment will reduce the carrying capacity of steel
Unsuitable
Unsuitable
slings to 80% of its declared carrying capacity.
Fig. 6
65 %
Neprimerno
- At lifting, the point of gravity of the load shall be
Unsuitable
considered in order to prevent sudden wrenches or
slippage of the load.
Fig. 7
- If an empty lifting unit is transported on the hook, the hooks shall be
placed into the master link.
- The unused hooks shall be suspended on a suspension link.
- If you do not use all stirrups of a multi-stirrup steel sling, such stirrups shall
be placed into the suspension ring. In such case, the carrying capacity of a
steel sling decreases to the size specified in the table.
Nosilnost bremenskih jeklenih vrvi v odvisnosti od temperature v okolju
Carrxing capacity of steel slings in dependence of the ambient temperature
40<T<100
100<T<150
150<T<200
200<T<300
Umetno
Chemical
fibre
Jekleno
Steel
Umetno
Chemical
fibre
Jekleno
Steel
Umetno
Chemical
fibre
Aluminijasta 100 %
Aluminium
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Aluminijasta 100 %
Aluminium
Jeklena
100 %
Steel
100 %
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Jeklena
Steel
Brez
no
100 %
100 %
90 %
75 %
100 %
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Neprimerno
Unsuitable
Jekleno
Steel
Brez
no
100 %
100 %
90 %
75 %
Bremenske jeklene vrvi se ne smejo uporabljati pri temperaturah, ki jih
tabela ne vsebuje. Pri temperaturi pod –40°C se predhodno posvetujte s
proizvajalcem jeklenih vrvi. Ta temperaturni razpon se lahko spremeni v
primeru, ko so v okolju prisotne kemikalije, ki bi lahko po{kodovale
bremenske jeklene vrvi.
REDNI PREGLEDI: Redni pregledi so nujni. Bremenske jeklene vrvi mora
pregledati poznavalec najmanj enkrat letno in v primeru, ko je to nujno. Na
2 leti pa mora bremenske jeklene vrvi pregledati proizvajalec ali poobla{~eni
zastopnik. Bremenske jeklene vrvi z napako, ki lahko ogrozi varnost, ne smejo
biti v uporabi, zato morate dvi`ne jeklene vrvi pregledovati ves ~as uporabe.
Pregledovanje vrvi je potrebno vpisati v tabelo, ki je prilo`ena tem navodilom.
CHEMICALS: If a steel wire rope sling is used in an aggressive environment
in which chemicals or explosives are present, consult the manufacturer prior
to the use.
^I[^ENJE: ^e pride bremenska jeklena vrv v stik s kislino ali z lugom, imejte
na zalogi nevtralizacijsko sredstvo - vodo ali druga primerna sredstva. Mokre
ali vla`ne jeklene vrvi obesite, da se posu{ijo na zraku. Jeklene vrvi ob~asno
rahlo naoljite. Pri uporabi upo{tevajte veljavne predpise o varstvu pri delu.
SKLADI[^ENJE: Bremenske jeklene vrvi, ki niso v uporabi, morajo biti shranjene na nerjave~i in ~isti polici, na suhem in dobro zra~nem mestu. Biti morajo
odmaknjene od vira toplote, kemikalij, dimnega plina, rjave~ega povr{ja.
Bremenske jeklene vrvi pred skladi{~enjem rahlo naoljite.
[email protected]: Morebitna popravila bremenskih verig se opravljajo pri
proizvajalcu in v njihovih poobla{~enih servisih. Popravljajo le tiste bremenske
jeklene vrvi, na katerih so navedeni izdelovalec, nosilnost in material. Popravila
na spojih niso dovoljena. Popravilo bremenskih vrvi mora biti brezhibno in v
skladu z evropskimi normami.
Attachment of the load with steel wire rope slings shall be planned prior
to lifting or descending the load.
- The weight of the load shall not exceed the carrying capacity of steel wire
rope slings.
- The carrying capacity of steel wire rope slings shall correspond to the
enclosed table.
- Steel wire rope slings shall not be overloaded. Ensure that lifting is performed at the right angle of inclination. If you are not convinced that lifting is
safe despite following the instructions, use a stronger steel sling.
- If few steel wire rope slings are used for lifting, they shall be attached under
the angle of inclination to ß = 60°.
- Do not try to put a steel sling into correct position by hitting it.
- Do not tie steel slings together during lifting.
- In case of a steel slings with soft loop consider the minumum radius of attachment which shall be more than twice as large as the diameter of a steel
sling.
Fig. 1
- When few steel slings are used, all of them shall have equal carrying capacity. - The carrying capacity of steel slings is 1.5 times as high as that declared on
the identification plate.
- If the choker lift mode is used, the load should be wrapped prior to lifting in
order to avoid any slippage of the load.
Fig. 2
- Avoid vibrations or jerky moves.
- Steel slings shall be straightened (free of any tangles).
- In the case choker lift mode, the carrying capacity of a steel sling decreases
to 80% of its declared carrying capacity.
Fig. 3
- If the load has sharp edges or rough surfaces, you may use steel slings only
provided that such endangered places are properly protected.
- Broken wires in a steel sling might damage workers and reduce the carrying
capacity of such steel sling.
- Never place the load on a steel sling.
- The load shall not rotate during lifting.
- The load shall be attached in the same direction in order to prevent sudden
wrenches or slippage of the load.
Fig. 4
- Do not shorten steel slings by knotting.
- Always attach the load in the centre of the hook.
- Ensure free movement of the suspension link and hook.
- Be sure that the minimum safety distance from the load being lifted is <1 m
(sudden wrenches or swings of the load can occur).
DISPOSAL: Steel wire rope slings shall be disposed of in the following
cases:
- steel slings are missing the identification markings (carrying capacity, number of stirrups, diameter, manufacturer …..),
- suspension links or hooks are damaged, deformations or cracks occurred
due to overloading,
- any damage is visible on links; bent, cracked or smashed links shall be immediately disposed of,
- damaged links shall be replaced,
- the openness of hooks is higher by 10% or more,
- hooks are missing locks, except for container hooks,
- cracks, tears, deformations occurred on slings and other parts,
- deformations occurred due to heating (e.g.: abrasion, radiation),
- damages occurred due to the influence of chemicals,
- sheath is broken (cracks on the jointing aluminium part),
- if a sling has broken wires in a stirrup exceeding 6 broken wires on the
length which is 6-times as long as the diameter of a steel sling, or 14 broken
wires on the length which is 30-times as long as the diameter of a steel sling,
- a sling with 3 broken wires in the same stirrup should be replaced,
- if any sign of a damage due to corrosion appears on a steel sling,
- if the diameter of a steel sling is by more than 10% smaller than the declared diameter of the sling.
If any of the above-mentioned damages (deformations, breakages, tears…)
occur, steel wire rope slings shall be immediately withdrawn from use and
replaced with new ones.
TEMPERATURES: For use of steel slings at high temperatures consider
the values which are presented in the table.
Steel slings shall not be used at the temperatures that are not specified in the
table. If the temperatures are under –40°C, consult the manufacturer prior to
the use. This temperature range can be changed if chemicals are present in
the environment, which might damage steel slings.
REGULAR EXAMINATIONS: Regular examinations are indispensable. An
expert shall check steel slings at least once a year, or whenever it is necessary.
Every 2 years, steel slings shall be checked by the manufacturer or by its
authorized representative. Never use steel slings with such a damage, which
might dangerous, so you have to examine steel slings at any time during
use. Each examination of steel slings shall be entered into the List of Control
Examinations, which is enclosed to these Instructions for use.
CLEANING: If a steel sling comes into contact with acid or lye, use a neutralizing agent – water, or other appropriate agents. Hang wet or damp steel
slings to be air-dried. Oil steel slings from time to time. Observe applicable
safety at work regulations.
STORAGE: If not in use, steel slings shall be stored on a non-corrosive and
clean shelf, in a dry and well-ventilated place. Never store steel slings close to
a source of heat, chemicals, waste gases, corroding surfaces. Prior to storage
oil steel slings.
MAINTENANCE: Any repair works of steel slings shall be performed at the
manufacturer’s place and its authorized services. Repairs will be performed
only on the steel slings furnished with the markings stating the manufacturer, carrying capacity and material. Repairs on joints are not allowed. Each
repair of steel sling shall be faultless.
19
Bremenske jeklene vrvi
Wire rope slings
Brezkon~na jeklena vrv
Grommed sling
Oznaka
Premer
Nosilnost
Min. obseg (m)
Art. No.
Diameter
(mm)
30
33
36
39
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
Working
load limit (t)
15
19
22
26
30
39
50
61
74
88
104
120
138
157
177
200
220
246
270
295
325
354
384
415
448
482
517
553
590
630
670
710
750
800
Min. Circumference (m)
1,2
1,2
1,3
1,4
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
7401**
7402**
7403**
7404**
7405**
7406**
7407**
7408**
7409**
7410**
7411**
7412**
7413**
7414**
7415**
7416**
7417**
7418**
7419**
7420**
7421**
7422**
7423**
7424**
7425**
7426**
7427**
7428**
7429**
7430**
7431**
7432**
7433**
7434**
Bremenske jeklene vrvi
tip PVK
02*
04*
06*
08*
10*
Wire rope slings
type PVK
Oznaka
Premer Jeklene
vrvi
Art. No.
Diameter of wire Diameter of
Working load
Working load
Working load
rope rope(mm) chain (mm) limit, Straight (kg) limit, Choke (kg) limit, 0°-45° (kg)
12
7
1250
2500
1750
14
8
1700
3400
2400
16
10
2240
4480
3150
18
13
2800
5600
4000
20
13
4250
8500
6000
24
16
5000
10000
7000
7612**
7614**
7616**
7618**
7620**
7624**
Premer
verige
Bremenske jeklene vrvi
tip PVD
Nosilnost
Nosilnost v
zanki
Nosilnost v
zanki
Wire rope slings
type PVD
Oznaka
Premer jeklene vrvi
Premer verige
Direktna nosilnost
Nosilnost v zanki
Art. No.
Diameter of wire
rope (mm)
12
14
16
18
20
24
Diameter of
chain (mm)
7
8
10
13
13
16
Working load
limit, Straight (kg)
17500
2400
3150
4000
6000
7000
Working load
limit, Choke (kg)
1400
1900
2500
3150
4750
5600
7512**
7514**
7516**
7518**
7520**
7524**
20
Bremenske jeklene vrvi
Wire rope slings
1 – stremenski dvi`nik
1 - branch
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working load
limit (kg)
7108**
7110**
7112**
7114**
7116**
7118**
7120**
7122**
7124**
7126**
7128**
7132**
7136**
7140**
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
700
1050
1550
2120
2700
3400
4350
5200
6300
7200
8400
11000
14000
17000
2 – stremenski dvi`nik
*01
*02
*03
*04
*05
*06
OHV
SOB
CLS
WHS
CWH
CLW
*01
*02
*03
*04
*05
*06
OHV
SOB
CLS
WHS
CWH
CLW
2 - branch
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working load
limit (kg)
7208**
7210**
7212**
7214**
7216**
7218**
7220**
7222**
7224**
7226**
7228**
7232**
7236**
7240**
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
950
1500
2120
3000
3850
4800
6000
7200
8800
10000
11800
15000
19000
23500
21
Bremenske jeklene vrvi
Wire rope slings
3 – stremenski dvi`nik
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working load
limit (kg)
7308**
7310**
7312**
7314**
7316**
7318**
7320**
7322**
7324**
7326**
7328**
7332**
7336**
7340**
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working load
limit (kg)
7408**
7410**
7412**
7414**
7416**
7418**
7420**
7422**
7424**
7426**
7428**
7432**
7436**
7440**
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
1500
2250
3300
4350
5650
7200
9000
11000
13500
15000
18000
23500
29000
36000
*02
*03
*04
*05
*06
OHV
SOB
CLS
WHS
CWH
CLW
*01
*02
*03
*04
*05
*06
OHV
SOB
CLS
WHS
CWH
CLW
Oznaka
*01
1500
2250
3300
4350
5650
7200
9000
11000
13500
15000
18000
23500
29000
36000
4 – stremenski dvi`nik
3 - branch
4 - branch
22
Kavlji
Hooks
Kavelj o~esni
tip OHS z varovalom
Velikost
Nosilnost
Nominal size
Working load
limit (kg)
1500
1500
2000
3150
5300
8000
12500
21200
6/7-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
SH22/26-8
SIKA Eye sling hooks
type OHS with extra solid safety latch
b
mm
24
25
32
30
39
56
61
55
d
mm
12
12
16
18
21
27
33
35
Kavelj o~esni
tip SOCS z varovalom
tip SOC brez varovala
Velikost
l
mm
143
156
168
193
258
297
330
345
m
mm
26
27
27
33
44
55
60
70
s
mm
23
26
31
30
43
40
43
62
t
mm
103
113
119
133
192
215
234
235
Oznaka
Weight per
piece kg
0,6
0,8
1,0
1,5
3,5
5,5
7,6
10,5
Art. No.
Te`a
b
d
h
l
m1 m2
s
t
Weight per
mm mm mm mm mm mm mm mm piece (kg)
20
11
20 117 21
26
16
86
0,3
24
12
25 134 24
28
18
98
0,5
26
13
31 157 25
32
21 113
0,7
30
15
33 168 26
34
25 121
1,0
40
20
41 207 31
40
33 146
1,9
54
25
49 262 38
52
42 286
3,7
O~esni kontejnerski kavelj
tip CWH
Velikost
Nosilnost
Nominal size
Working load
limit (kg)
1500
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
b
mm
18
25
32
40
35
40
47
54
2930067
2930007
2930008
2930010
2930013
2930016
2930019
12800022
Eye hooks
type SOCS with strong sheet metal safety latch
type SOC without safety latch
Nosilnost
Nominal Working load
size
limit (kg)
6-8
1120
7-8
1500
8-8
2000
10-8
3150
13-8
5300
16-8
8000
6/7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
26-8
h
mm
30
31
34
42
47
55
36
75
Te`a
Oznaka
Oznaka
Art. No.
SOC
3130006
3130007
3130008
3130010
3130013
3130016
Art. No.
SOCS
3131006
3131007
3131008
3131010
3131013
3131016
Eye foundry hooks
type CWH
d
mm
10
11,5
14
18
24
26
30
38
23
h
mm
26
26
37
42
50
67
70
80
l
mm
132
160
204
241
281
328
365
419
m
mm
49
63
76
86
100
112
124
143
s
mm
20
21
31
37
45
60
65
73
t
mm
96
122
153
181
207
235
265
305
Te`a
Oznaka
Weight per
piece (kg)
0,5
0,8
2,0
3,5
5,5
10,0
13,6
20,0
Art. No.
3630006
3630008
3630010
3630013
3630016
3630020
3630022
3630026
Kavlji
Hooks
D1
D2
BS vrtljivi ~leni
BS Ball bearing swivel
Tip
Oznaka
Type
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Art. No.
2000 kg
6661020
6662020
6663020
6664020
6665020
6666020
6667020
6668020
6669020
3200 kg
6661032
6662032
6663032
6664032
6665032
6666032
6667032
6668032
6669032
8000 kg
6661080
6662080
6663080
6664080
6665080
6666080
6667080
6668080
6669080
Velikost
Dimenzije v mm pri nosilnosti v kg
Size
Dimensions in mm & working load limit in kg
c
d
e1
e2
e3
f
g
h1
h2
k
j
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
m1
m2
s1
s2
s3
w
2000 kg
49
45
10,5
14
21
70
M 24
22
92
18
69
125
187
196
267
258
249
195
186
124
32
27
9
14
18
50
3200 kg
66
57
13
18
29
85
M 30
26
118,5
25
87
155
236
248
341
329
317
248
236
155
40
34
12
18
23
66
Tip
D9
5000 kg
6661053
6662053
6663053
6664053
6665053
6666053
6667053
6668053
6669053
8000 kg
103
88
20
25
43
112
M 42
40
163,5
36
127
231
344
354
477
467
457
354
344
231
56
49
19
25
33
82
12500 kg
117
104
24
30
50
88
M 45 x 5
48
190
43
147
269
399
414
555
540
525
406
391
265
66
59
22
30
42
105
Te`a in nosilnost v kg
Type
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
5000 kg
82
73
17
22
36
100
M 36
33
135,5
29
109
197
294
298
399
395
391
297
293
196
48
42
16
22
28
72
12500 kg
6661125
6662125
6663125
6664125
6665125
6666125
6667125
6668125
6669125
Weight per piece in kg at working load limit of… kg
2000 kg
0,7
1,1
1,0
1,2
1,3
1,5
1,5
1,7
3200 kg
1,4
2,2
2,0
2,4
2,6
3,0
3,0
3,0
26
5000 kg
2,9
4,3
3,6
4,3
5,0
5,9
4,9
5,5
8000 kg
5,0
7,6
6,0
7,2
8,7
10,5
8,3
9,8
12500 kg
8,6
12,6
10,3
12
14,3
17,1
14,4
16,7
Zaklju~ki jeklenih vrvi
Open wedge sockets
Zaklju~ek jeklene vrvi po DIN 15315 Velikost
Vrv
fi ø
Nominal Rope
size
(mm)
5
6,5
8
11
14
17
20
25
30
35
40
Open wedge socket acc. To DIN 15315
4–5
5 – 6,5
6–8
9 – 11
12 – 14
15 – 17
18 –20
22 –25
26 –30
31 - 35
36 - 40
Te`a
Oznaka
pocinkana
Oznaka
~rna
b
e
s1
s2 h2
d
r
h1
w Weight Art. No.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
per
galvanzed
piece
(kg)
Art. No.
black
12
10
14
17
22
25
27
33
40
44
50
14
16
20
26
32
36
40
40
55
60
70
3
4,5
4
6
8
10
12
12
14
27
29
22
35
37
110
100
150
190
230
260
300
285
335
390
460
10
10
12
16
18
22
25
40
50
55
60
Zaklju~ek jeklene vrvi DIN 43148
12
14
18
23
28
32
35
44
55
60
65
68
58
92
117
141
162
186
180
182
207
231
19
19
25
32
38
46
52
60
62
68
70
0,17
0,21
0,50
1,04
2,07
3,66
5,35
6,22
10,10
23,64
33,22
7280008
7280011
7280014
7280017
7280020
7280025
7280030
7280035
7280040
Open wedge socket similar to DIN 43148
Velikost
Ø vrvi
[tevilo
lukenj na
zagozdi
Nosilnost
Nominal
size =
rope
(mm)
2–4
4–5
6–7
8
9 – 12
10 – 12
12 – 14
12 – 15
16 – 17
16 – 20
19 – 20
21 – 26
24 – 26
27 - 32
Number
of holes
in the
wedge
0
0
3
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
Working
load limit
(kg)
a
mm
b
mm
d
mm
h1
mm
h2
mm
w
mm
100
250
500
500
500
100
100
2500
5600
5600
8100
7000
7000
10000
15
23
26
26
26
31
31
40
52
52
63
66
66
91
8
12
14
14
14
17
17
20
24
24
29
30
30
37
7,5
12
14
14
14
17
17
20
25
25
25
33,5
33,5
48,5
37
67
85
81
76
81
76
107
148
136
161
210
179
212
66
108
150
150
150
163
163
220
220
273
276
370
370
486
12,5
16
30
24
20
24
20
36
56
49
52
81
77
88
28
7284005
7284065
7284008
7284011
7284014
7284017
7284020
7284025
7284030
7284035
7284040
Te`a
Oznaka
Weight
Per
piece
(kg)
0,08
0,36
0,75
0,69
0,65
0,82
0,78
2,56
6,30
6,30
7,50
12,90
12,90
27,00
Art. No.
7380024
7380045
7380067
7380008
7380912
7380012
7380214
7380215
7380617
7380620
7380920
7380126
7380426
7380732
Napenjalci
Turnbuckles
Napenjalec po U.S. standardih
z dolgim navojem pocinkani
Turnbuckle acc. to U.S. federal specifications
with extra long take up galvanized
Velikost
Nominal
size*
inch
3/8 x 6
1/2 x 6
1/2 x 9
1/2 x 12
5/8 x 6
5/8 x 9
5/8 x 12
5/8 x 18
3/4 x 6
3/4 x 9
3/4 x 12
3/4 x 18
7/8 x 12
7/8 x 18
1 x 12
1 x 18
1 1/4 x
12
1 1/4 x
18
1 1/4 x
24
1 1/2 x
12
1 1/2 x
18
1 1/2 x
24
570
1 3/4 x
24
2 x 24
2 1/2 x
24
l1
mm
180
190
266
342
200
276
352
505
210
287
362
515
372
524
381
533
387
l2
mm
152
152
228
304
152
228
304
457
152
228
304
457
304
457
304
457
304
m
mm
12
15
15
15
20
20
20
20
23
23
23
23
26
26
29
29
-
e
a
b
f
w
mm mm mm mm mm
129 28 13 137 12
147 36 18 153 16
187 36 18 193 16
222 36 18 228 16
166 44 22 177 19
206 44 22 217 19
241 44 22 252 19
321 44 22 332 19
181 54 25 196 23
221 54 25 236 23
256 54 25 271 23
336 54 25 351 23
273 60 31 287 28
353 60 31 367 28
286 76 36 323 30
366 76 36 403 30
90 46 360 44
h
g
mm inch
22 1 5/16
27
1 3/8
27
1 3/8
27
1 3/8
33
1 1/2
33
1 1/2
33
1 1/2
33
1 1/2
38
1 5/8
38
1 5/8
38
1 5/8
38
1 5/8
44
1 3/4
44
1 3/4
52
1 7/8
52
1 7/8
71
1 1/8
k
mm
137
147
187
222
161
201
236
316
173
213
248
328
266
346
286
366
330
Nosilnost Nosilnost
v kg
v kg
working
weight
load limit
per
approx. piece kg
kg
2 o~esi + 2 kavlja 2 o~esi/
2 ~eljust
+ oko kavelj +
o~esi 2
kavlja
2 eyes/ 2 hooks/ 2 eye/
eye +
hook + hook +
jaw/ 2
eye
eye/ 2
jaws
hooks
540
450
0,39
1000
680
0,67
1000
680
0,84
1000
680
1,01
1590
1020
1,07
1590
1020
1,31
1590
1020
1,55
1590
1020
2360
1360
1,75
2360
1360
2,09
2360
1360
2,42
2360
1360
3,08
3.270
1810
3,56
3.270
1810
4,43
4540
2270
5,05
4540
2270
6,25
6890
8,60
~eljust
+ oko
2
~eljusti
Jaw +
eye
2 jaws
0,42
0,72
0,89
1,06
1,16
1,40
1,64
2,21
1,89
2,23
2,56
3,22
3,80
4,67
5,33
6,53
9,20
0,45
0,76
0,93
1,10
1,25
1,49
1,73
2,03
2,37
2,70
3,36
4,04
4,91
5,61
6,81
9,80
11,00
11,60
540 457
-
-
90
46
440
44
71
1 1/8
380
6890
-
10,40
693 610
-
-
90
46
495
44
71
1 1/8
479
6890
-
sur dem.
400 304
-
-
104
54
390
52
71
1 3/8
360
9710
-
13,20
14,30
15,40
550 457
-
-
104
54
465
52
71
1 3/8
430
9710
-
15,82
16,92
18,02
703 610
-
-
104
54
540
52
71
1 3/8
496
9710
-
457
720 610
-
-
-
-
60
577
86
60
1 3/4
86
440 12700
1 3/4 500
12700
-
735 610
800 610
-
-
-
-
632
-
64
73
95
113
2 3/8
2 1/2
16780
27220
-
29
540
580
-
23,56
-
-
1 3/4 x
18
26,81
45,04
72,32
Napenjalci
Turnbuckles
Napenjalec po U.S. standardih
z dolgim navojem pocinkani
Turnbuckle acc. to U.S. federal specifications
with extra long take up galvanized
Velikost
Oznaka
Nominal size *
inch
Art. No.
3/8 x 6
1/2 x 6
1/2 x 9
1/2 x 12
5/8 x 6
5/8 x 9
5/8 x 12
5/8 x 18
3/4 x 6
3/4 x 9
3/4 x 12
3/4 x 18
7/8 x 12
7/8 x 18
1 x 12
1 x 18
1 1/4 x 12
1 1/4 x 18
1 1/2 x 12
1 1/2 x 18
1 3/4 x 18
1 3/4 x 24
2 x 24
2 1/2 x 24
2 o~esi
Kavelj+oko
2 kavlja
^eljust+oko
2 ~eljusti
2 eye
6351386
6351126
6351129
6351212
6351586
6351589
6351512
6351518
6351346
6351349
6351312
6351318
6351712
6351718
6351112
6351118
6351412
6351418
6351912
6351918
-
hook+eye
6350386
6350126
6350129
6350212
6350586
6350589
6350512
6350518
6350346
6350349
6350312
6350318
6350712
6350718
6350112
6350118
6350412
6350418
6350912
6350918
-
2 hooks
6352386
6352126
6352129
6352212
6352586
6352589
6352512
6352518
6352346
6352349
6352312
6352318
6352712
6352718
6352112
6352118
6352412
6352418
6352912
6352918
-
jaw+eye**
6353386
6353126
6353129
6353212
6353586
6353589
6353512
6353518
6353346
6353349
6353312
6353318
6353712
6353718
6353112
6353118
6353412
6353418
6353912
6353918
-
2 jaws**
6354386
6354126
6354129
6354212
6354586
6354589
6354512
6354518
6354346
6354349
6354312
6354318
6354712
6354718
6354112
6354118
6354412
6354418
6354912
6354918
6354018
6354124
6354224
6354524
30
Napenjalci
Turnbuckles
@i~na spona po DIN 1141
Wire rope clip acc. to DIN 1142
Velikost za vrv Ø
Nominal size
max. rope-Ø mm
5
6,5
8
10
13
16
19
22
26
30
34
40
Paralelni natezalec
Velikost
Vrv
fi ø
Nominal Rope
size
(mm)
4
8
10
16
26
38
1-4
3-8
5-10
8-16
12-26
20-38
a mm
13
17
20
24
30
35
36
40
50
55
60
65
b1
mm
7
8
10
12
15
18
22
24
26
34
38
44
b2
mm
13
16
20
20
28
32
32
34
38
41
45
49
M5
M6
M8
M8
M 12
M 14
M 14
M 16
M 20
M 20
M 22
M 24
Presek
vrvi v
mm2
Rope
cross
section
mm2
1-16
6-35
16-70
50-150
95-400
240-800
d
h1
mm
25
32
41
46
64
76
83
96
111
127
141
159
h2
mm
13
14
18
21
29
35
40
44
51
59
67
77
l mm
25
30
39
40
55
64
68
74
84
95
105
117
Teža
Oznaka
Weight per
100 pieces kg
2,1
4,0
8,2
9,2
27,5
43,0
49,0
68,0
117,0
140,0
213,0
268,0
Art. No
1820005
1820065
1820008
1820010
1820013
1820016
1820019
1820022
1820026
1820030
1820034
1820040
Rope tension clip
Zaprt
Closed
Odprt
Open
Odprtina
Opening
b
mm
c
mm
d
mm
h mm
d mm
r mm
l
mm
w
mm
36
47
44
54
62
62
15
21
24
25
31
36
19
20
18
30
29
29
47
76
80
83
107
126
51
82
88
97
130
153
6,5
10,0
12,0
19,0
26,0
40,0
124
169
195
245
265
286
19
20
18
39
38
38
31
Te`a
Oznaka
Weight
per
piece
kg
0,25
0,85
1,10
1,80
3,50
6,50
Art. No.
7381004
7381008
7381010
7381016
7381026
7381038
Srca
Thimbles
Srce DIN 6899 tip BF
Thimble acc. to DIN 6899 type BF
Velikost
RW
mm
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
16
17
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
50
60
65
75
c
mm
12
13
14
16
18
20
24
28
30
32
36
38
40
45
50
56
62
70
75
80
95
100
110
115
120
150
160
170
180
200
l approx.
mm
19
21
23
25
28
32
38
45
48
51
58
61
64
72
80
90
99
112
120
128
152
160
176
184
192
240
245
260
300
330
Srce DIN 3091
Velikost
nominal
size =
max. rope
diam.
a
mm
b
mm
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
44
48
52
56
64
72
80
9
11
13
16
18
20
22
24
26
29
31
35
40
44
48
53
57
62
70
79
88
15
17,5
20
23,5
26
28,5
31
33,5
36
39,5
42
47
53
58
63
69
74
80
90
101
112
s
mm
1,2
1,2
1,7
2,2
2,2
2,7
2,9
3,2
3,2
3,5
3,8
3,8
4,2
5,2
5,2
6,2
6,5
7,3
8
8
8
8
8,5
10,5
10,5
10,5
12
12
13
15
Te`a za 100 kos v kg
Oznaka
Weight per 100 pieces
kg
0,5
0,8
1
1,6
1,9
3
4,7
6,8
7,5
10
14,5
18
19
29
32
50
59
82
100
130
160
170
180
275
300
350
540
740
830
1300
Art. No..
310003
310004
310005
310006
310007
310008
310010
310012
310013
310014
310016
310017
310018
310020
310022
310024
310026
310028
310030
310032
310034
310036
310038
310040
310042
310045
310050
310060
310065
310075
Solid thimble acc. to DIN 3091
Pribli`na
velikost
Najve~ji
premer
d1*
approx. mm
standard
diam (not
machined)
14
18
21
25
28
31
35
38
41
44
47
53
59
65
70
76
81
86
95
104
112
d1 max.
possible
machined
diameter in
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
32
Te`a
Oznaka ne
obdelana
Oznaka
obdelana
c
mm
l
mm
Weight
per
piece
kg
Art. No..
not
machined
Art. No.
machined
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
220
240
260
280
320
360
400
66
82
98
114
130
145
161
177
193
209
224
256
288
320
352
384
416
448
512
576
640
0,181
0,318
0,515
0,799
0,895
1,211
1,61
2,11
2,71
3,55
4,2
6,3
8,84
11,0
15,0
20,0
25,0
32,0
46,0
66,0
90,0
910008
910010
910012
910014
910016
910018
910020
910022
910024
910026
910028
910032
910036
910040
910044
910048
910052
910056
910064
910072
910080
911008
911010
911012
911014
911016
911018
911020
911022
911024
911026
911028
911032
911036
911040
911044
911048
911052
911056
911064
911072
911080
[kopci
Shackles
C
A
[kopec po DIN 82101
Shackle similar to DIN 82101
Velikost Nosilnost
Nomi- Working
nal size load limit
kg
Tip A
Tip C
Type A
0,1
0,16
0,25
0,4
0,6
1
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
-
Type C
0,4
0,6
1
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
32
d1 mm
100
160
250
400
630
1000
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000
25000
31500
d2 d3
mm mm
4
5
7
8
10
13
17
19
21
24
27
30
34
38
42
47
52
58
63
70
5
6
8
10
12
16
20
22
24
27
30
36
39
45
48
52
60
68
72
80
d4
d5 mm
10
12
16
20
24
32
40
44
48
54
60
72
78
90
96
104
120
136
144
160
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
M 39
M 45
M 48
M 52
M 60
M 68
M 72
M 80
b
h
mm mm
5
6
8
10
12
15
19
21
23
26
29
33
37
41
45
50
55
61
67
74
7
8
11
14
17
21
27
30
33
38
42
47
53
60
66
73
81
90
100
110
Te`a v
kg
Oznaka
Weight
per
piece kg
Art.
No.
15,5
18,0
24,0
30,0
36,0
49,0
61,0
67,0
73,0
83,5
91,0
111,0
119,5
139,5
147,0
158,0
185,0
211,0
221,0
246,0
[kopec veri`ni kvaliteta 80 tip C
Velikost Nosilnost
Velikost Po
DIN 82101
Nominal size
Nominal
size acc. to
DIN 82101
0,6
1
1,6
2,5
4
5
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
Working load
limit kg
2000
3200
5000
8000
12500
15000
Tip A
Tip C
Tip A
Tip C
Type A
0,02
0,02
0,05
0,09
0,17
0,36
0,75
1,00
1,32
1,85
2,50
4,00
5,40
7,90
10,00
13,50
19,20
28,00
34,00
-
Type C
0,10
0,18
0,39
0,80
1,08
1,40
2,00
2,70
4,30
5,80
8,50
10,80
14,40
20,50
29,50
36,00
49,50
Type A
5841001
5841002
5841003
5841004
5841006
5841010
5841016
5841020
5841025
5841030
5841040
5841050
5841060
5841080
5841100
5841120
5841160
5841200
5841250
-
Type C
5445004
5445006
5445010
5445016
5445020
5445025
5445030
5445040
5445050
5445060
5445080
5445100
5445120
5445160
5445200
5445250
5445320
Shackle Grade 80 type C
d1
mm
d2
mm
d3
mm
d4
d5
mm
b
mm
h
mm
10
13
17
21
27
30
12
16
20
24
30
36
24
32
40
48
60
72
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
12
15
19
23
29
33
17
21
27
33
42
47
36
49
61
73
89
111
33
Te`a
Oznaka
Weight
per
piece kg
0,2
0,4
0,8
1,5
3,0
4,3
Art. No.
5940008
5940010
5940013
5940016
5940018
5940022
[kopci
Shackles
[kopec visokoodporen pocinkan
Shackle, high tensile galvanized
HA1
HC1
HA2
HC2
Velikost
Nosilnost
Nominal
size inch
Working
load
limit kg
d1
mm
500
750
1000
1500
2000
3250
4750
6500
8500
9500
12000
13500
17000
25000
35000
55000
85000
120000
150000
175000
6,5
8
10
11
13
16
19
22
25
29
32
35
38
44
51
63
76
89
102
111
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3
3 1/2
4
4 3/8
Te`a v kg
d2
mm
8
10
11
13
16
19
22
25
29
32
35
38
41
51
57
70
82
95
108
130
d3
mm
17
21
25
27
30
40
48
54
60
67
76
84
92
110
127
152
165
203
229
262
d4
inch
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8
2
2 1/4
2 3/4
3 1/4
3 3/4
4 1/4
5 1/8
b1
mm
12
13
16
18
21
27
32
36
43
46
52
57
60
73
83
105
127
146
165
184
b2
mm
20
21
26
29
33
43
51
58
68
74
82
92
98
127
146
184
200
230
260
290
h1
mm
26
31
36
41
51
60
71
81
90
100
113
124
146
171
203
216
267
305
-
h2
mm
28
31
36
42
48
60
71
84
95
108
119
133
146
178
197
267
330
381
432
464
Weight per piece kg
HC1
HA1
HA2
HC2
0,34
0,70
1,18
1,64
2,41
3,27
4,59
6,00
8,33
12,83
18,50
38,03
55,35
98,10
139,50
-
0,08
0,13
0,19
0,31
0,55
0,96
1,40
2,03
2,97
4,01
5,40
7,29
11,25
16,20
33,30
-
0,05
0,08
0,14
0,22
0,33
0,65
0,97
1,52
2,39
3,15
4,32
5,67
7,79
12,51
18,50
37,58
-
0,37
0,71
1,27
1,78
2,52
3,53
5,04
6,84
8,78
14,09
20,84
42,30
65,25
112,50
161,50
236,25
Velikost
Nosilnost
Oznaka
Nominal size
inch
Working load
limit kg
Art. No.
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3
3 1/2
4
4 3/8
500
750
1000
1500
2000
3250
4750
6500
8500
9500
12000
13500
17000
25000
35000
55000
85000
120000
150000
175000
HC1
5540020
5540032
5540047
5540065
5540085
5540095
5540120
5540135
5540170
5540250
5540350
5540500
5540750
5540910
5540930
-
34
HA1
5541007
5541010
5541015
5541020
5541032
5541047
5541065
5541085
5541095
5541120
5541135
5541170
5541250
5541350
5541500
-
HA2
5542005
5542075
5542010
5542015
5542020
5542032
5542047
5542065
5542085
5542095
5542120
5542135
5542170
5542250
5542350
5542500
-
HC2
5543020
5543032
5543047
5543065
5543085
5543095
5543120
5543135
5543170
5543250
5543350
5543500
5543750
5543910
5543930
5543950
O~esni vijaki
Eye bolts
O~esni vijak tip VRS
Tip
Nosilnost
t
Teža
kg
Type
WLL
t
0,4
0,4
0,75
1,5
2,3
3,2
4,5
7
9
12
0,4
0,75
1,5
2,3
2,3
3,2
4,5
7
9
12
Wt
kg
0,1
0,1
0,2
0,3
0,5
0,9
1,7
2,9
4,6
7,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6
0,9
1,7
2,9
4,6
7,0
VRS-M 8
VRS-M 10
VRS-M 12
VRS-M 16
VRS-M 20
VRSM 24
VRS-M 30
VRS-M 36
VRS-M 42
VRS-M 48
VRS-3/8˝-16UNC
VRS-1/2˝-13UNC
VRS-5/8˝-11UNC
VRS-3/4˝-10UNC
VRS-7/8˝-9UNC
VRS-1˝-8UNC
VRS-1 1/4˝-7UNC
VRS-1 1/2˝-6UNC
VRS-1 3/4˝-5UNC
VRS-2˝-4 1/2UNC
A
34
34
42
49
57
69
86
103
120
137
34
42
49
57
57
69
86
103
120
137
O~esna matica tip VRM
Tip
Nosilnot
t
Te`a
kg
Type
VRM 8
VRM 10
VR-M 12
VRM 16
VRM 20
VRM 24
VRM 30
WLL t
0,4
0,4
0,75
1,5
2,3
3,2
4,5
Wt kg
0,1
0,1
0,2
0,3
0,5
0,9
1,5
Eye bolt type VRS
B
11
11
13
15
17
21
26
32
38
43
11
13
15
17
17
21
26
32
38
43
C
8,5
8,5
10
14
16
19
24
29
34
38
8,5
10
14
16
16
19
24
29
34
38
D
25
25
30
35
40
48
60
72
82
94
25
30
35
40
40
48
60
72
82
94
E
G
25
25
30
35
40
48
60
75
85
100
25
30
35
40
40
48
60
75
85
100
28
28
34
40
50
60
75
90
105
120
28
34
40
50
50
60
75
90
105
120
K
47
47
56
65
75
90
112
135
158
180
47
56
65
75
75
90
112
135
158
180
L
M
N
S
Oznaka
Oznaka
Art. No.
(standard)
71 00 554
71 00 555
71 00 556
71 00 558
71 00 559
71 00 560
71 00 561
71 00 562
71 00 563
71 00 564
71 03 959
71 03 960
71 03 961
71 03 962
71 03 963
71 03 964
71 03 965
71 03 966
71 03 967
71 03 968
Art. No.
(vario)
85 00 911
71 04 029
71 01 313
71 01 314
71 01 315
71 01 316
71 01 317
71 04 030
71 04 031
71 04 032
71 04 480
71 04 481
71 04 482
71 04 483
71 04 484
71 04 485
71 04 486
71 04 487
71 04 488
71 04 489
12
15
18
24
30
36
45
54
63
72
15
18
24
30
32
36
45
54
63
72
8
10
12
16
20
24
30
36
42
48
3/8˝
1/2˝
5/8˝
3/4˝
7/8˝
1˝
1/4˝
1/2˝
3/4˝
2˝
6
6
8
10
12
14
17
22
24
27
1/4˝
5/6˝
3/8˝
1/2˝
1/2˝
9/16˝
5/8˝
7/8˝
1˝
1 1/8˝
16
5
18
22
27,5
33
41,5
49,5
58
66
15
18
22
27,5
27,5
33
41,5
49,5
58
66
Eye nut type VRM
A
B
C
D
E
G
K
L
M
N
S
Oznaka
34
34
42
51
57
69
86
11
11
13
15
17
21
26
8,5
8,5
10
14
16
19
24
25
25
30
35
40
48
60
25
25
30
35
40
48
60
28
28
34
40
50
60
75
47
47
56
65
75
90
112
14
14
17
21
23
29
34
8
10
12
16
20
24
30
6
6
8
10
12
14
17
16
5
18
22
29
33
44
Art. No.
7992989
7990311
7990312
7990314
7990315
7990316
7993008
35
O~esni vijaki
Eye bolts
O~esni vijak tip WBG
Nosilnot
Teža
kg
Type
WLL t
WBG-V 0,3 – M 8
WBG-V 0,45 – M 10
WBG-V 0,6 – M 12
WBG-V 1,3 – M 16
WBG-V 2,0 – M 20
WBG-V3,5 – M 24
WBG-V 5,0 – M 30
0,3 (0,4)
0,45 (0,6)
0,6 (0,75)
1,3 (1,5)
2,0 (2,5)
3,5 (4,0)
5,0 (6,0)
Wt
kg
0,25
0,3
0,5
0,6
1,1
2,7
5,5
A
8
8
10
10
13
18
22
B
33
33
51
49
56
68
93
C
29
29
35
35
35
40
50
O~esni vijak tip WBG
36
36
42
48
64
81
99
E
F
F
76
78
105
114
135
172
220
Stand.
(kg)
13
17
21
30
33
40
50
G
102 36
122 38
140 45
180 54
223 65
255 87
330 105
M
8
10
12
16
20
24
30
SW
28
30
36
41
55
70
85
X
Oznaka
Oznaka
18
19
19
28
30
25
32
Torque Art. No.
(standar)
7103720
7103715
7100180
7100430
7100800
7100640
7100650
Art. No.
(vario)
8600230
8600231
8600232
8600233
8600234
8600235
8600236
Eye bolt type WBG
Tip
Nosilnost
t
Te`a
Kg
Type
WLL t
Wt kg
A
B
C
D
E
F
ø
87
87
F
G
M
SW
vario
Torque
Oznaka
Oznaka
Art. No.
standard
Art. No.
vario
5,6
-
22
22
50
50
90 210 54
90 210 -
50-300
99
99
36
36-39
80
80
51 872
6,1
6,2
-
26 112 65
26 112 65
26 112 65
98 240 63
98 240 68
98 240 -
100
100
60-300 100
42
48
42-52
85
85
85
51 874
51930
10,5
11,5
-
32 112 70 120 280 84
32 120 70 120 280 95
32 120 70 120 280 -
130
130
80-300 130
56
64
56-85
95
95
95
hand tight with spanner
WBG 8- M 36
8 (10)
WBG 88(10)
special thread
WBG 10-M42
10 (12,5)
WBG 10-M48
10 (12,5)
WBG 10- special 10 (12,5)
thread
WBG 15-M56
15 (18)
WBG 15-M 64
15 (18)
WBG 15- special 15 (18)
thread
WBG 25-M 72
25 (30)
WBG 25- special 25 (30)
thread
WBG 30-M 80
30 (35)
WBG 30- special 30 (35)
thread
WBG 35-M 90
35 (40)
WBG 35- special 35 (40)
thread
D
hand tight with
spanner
Tip
Eye bolt type WBG
51941
71 00 406
27
-
40 120 80 160 332 108
163
40 125 80 160 332 - 100-300 163
72
72
130
130
28,7
-
40 125 80 170 332 120
163
40 125 80 170 332 - 100-300 163
80
80-85
130
130
79 90 333
30,7
-
40 125 80 170 332 135
165
90
130
40 125 80 170 332 - 100-300 165 90-150 130
79 85 363
36
79 90 332
86 00 151
86 00 152
86 00 153
86 00 155
86 00 156
86 00154
O~esni vijaki
Eye bolts
O~esni vijak s kavljem tip PP-S
Eye bolt with hook type PP-S
Te`a
kg
A
B
Type
WLL t
Wt
kg
PP-S-0,63t-M12
PP-S-1,5t-M16
PP-S-2,5t-M20
PP-S-4t-M24
PP-S-5t-M30
PP-S-8t-M36
0,63
1,5
2,5
4,0
5,0
8,0
0,4
1,0
1,7
3,5
7,2
9,2
13
20
28
36
37
49
75
97
123
150
174
208
18
25
30
35
40
48
40
46
61
78
95
100
PP-S-0,36t-1/2˝-13UNC
PP-S—1,5t-5/8˝-11UNC
PP-S-2,5t-3/4˝-10UNC
PP-S-2,5t-7/8˝-9UNC
PP-S-4t-1˝-8UNC
PP-S-5t-1/4˝-7UNC
PP-S-8t-1/2˝-6UNC
0,63
1,5
2,5
2,5
4,0
5,0
8,0
0,4
1,0
1,7
1,7
3,5
7,2
9,2
13
20
28
28
36
37
49
75
97
126
126
150
174
208
18
25
30
30
35
40
48
40
46
61
61
78
95
100
O~esni vijak z obro~em tip PP-B
Tip
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL
t
0,63
1,5
2,5
4,0
5,0
8,0
Wt
kg
0,35
0,6
1,1
2,1
4,5
6,1
PP-B-0,63t-M12
PP-B-1,5t-M16
PP-B-2,5t-M20
PP-B-4t-M24
PP-B-5t-M30
PP-B-8t-M36
C
D
E
F
F
G
H
M
SW
standard
vario
116
147
187
227
267
310
18
25
30
36
45
54
19-145
26-180
31-200
37-255
46-330
55-330
41
50
61
77
93
102
34
40
50
62
77
84
12
16
20
24
30
36
36
41
55
70
85
90
116
147
187
187
227
267
310
18
25
30
30
36
45
54
19-145
26-180
31-200
31-200
37-255
46-330
55-300
41
50
61
77
93
102
34
40
50
50
62
77
84
1/2˝
5/8˝
3/4˝
7/8˝
1˝
1/4˝
1/2˝
36
41
55
55
70
85
90
Torque
hand tight with
spanner
Nosilnost
t
hand tight with
spanner
Tip
Oznaka
Oznaka
Art. No.
standard
7990719
7990719
7989075
7989076
7989720
7989077
Art.
No.
vario
8600300
8600301
8600302
8600303
8600304
8600305
7919720
7989908
7989909
7989910
7989911
7989912
7989913
8600300
8600301
8600302
8600302
8600303
8600304
8600305
Eye bolt with ring type PP-B
A
9
11
13
16
21
24
B
65
65
75
95
13
140
C
35
35
40
45
60
65
D
40
46
61
78
95
100
37
E
105
115
135
172
223
242
F
18
25
30
36
45
54
G
41
50
61
77
93
102
M
12
16
20
24
30
36
SW
Oznaka
36
41
55
70
85
90
Art. No.
standard
7989522
7989523
7989081
7989082
7989524
7989083
O~esni vijaki
Eye bolts
O~esni vijak tip VLBG
Eye bolt type VLBG
Tip
Nosilnost
Te`a Kg
Type
WLL t
Weigh
kg
VLBG 0,3t M8
VLBG 0,63t M10
VLBG 1t M12
VLBG 1,5t M16
VLBG 2,5t M20
VLBG 4t M24
VLBG 4t M27
VLBG 5t M30
VLBG 7t M36D
VLBG 8t M36
VLBG 10t M42
VLBG 15t M42
VLBG 20t M48
0,3
0,63
1
1,5
2,5
4
4
5
7
8
10
15
20
0,3
0,32
0,33
0,55
1,3
1,5
3,1
3,1
3,3
5,8
6,4
11,2
11,2
30
30
32
33
50
50
60
60
60
77
75
95
95
VLBG-Z 1t ½¨13UNC
VLBG-Z 1,5t 5/8¨11UNC
VLBG-Z 2,5t 3/4¨10UNC
VLBG-Z 2,5t 7/8¨9UNC
VLBG-Z 4t 1¨8UNC
VLBG-Z 5t 1 1/4¨8UNC
1
0,3
32 54 34 38 37
10
29 22
-
75
45
51
-
1,5
0,5
33 56 36 47 38
13,5
36 24
-
87
47
60
2,5
1,1
50 82 54 56 54
16,5
43 28
-
113
64
2,5
1,1
50 82 54 58 52
16,5
43 27
-
113
4
1,6
50 82 54 61 64
16,5
43 41
-
5
3
60 103 65 83 64
22,5
61 41
-
O~esni vijak DAW
A
B
C
D
E
F
G
H
H
J
K
sta max
54
54
54
56
82
82
103
103
103
122
145
156
156
34
34
34
36
54
54
65
65
65
82
80
100
100
35
36
37
46
55
58
78
80
72
100
103
113
117
40
39
38
39
55
66
69
67
74
97
64
110
105
10
10
10
13,5
16,5
18
22,5
22,5
22,5
26,5
30x20
36
36
Velikost
Nosilnost
0o kg
Nosilnost
90o kg
Navoj
Normal
size
DAW 05
DAW 1
DAW 2
DAW 3
DAW 5
DAW 8
DAW 10
Load limit
0o
1000
2000
4000
6000
10000
11800
15000
Load limit
90o
500
1000
2000
3000
5000
8000
10000
Thread
M12x1,75
M16x2,00
M20x2,50
M24x3,00
M30x3,50
M30x3,50
M36x4,00
29
29
29
36
43
43
61
61
55
77
77
87
87
11
16
21
24
32
37
39
49
52
63
73
63
73
76
96
116
149
187
222
279
223
273
263
303
L
L
N SW
R
T
sta max
75 45 40 105 5
75 45 45 125 6
75 45 50 145 8
87 47 60 185 10
113 64 75 230 12
130 78 80 265 14
151 80 100 151 80 110 340 17
151 80 107 205 110 140 300 22
170 80 150 350 24
230 130 150 350 24
230 130 160 390 27
Oznaka
Oznaka
Torque
Art.No.
(standard)
Art.No.
(vario)
8600280
8600281
8600282
8600283
8600285
8600286
DB Moment
13
17
19
24
30
36
41
46
55
55
65
65
75
32
32
32
38
48
48
67
67
67
85
85
100
100
75
75
75
85
110
125
147
147
146
197
162
222
222
24
24
26
30
45
45
60
60
60
70
70
85
85
30
60
100
150
250
400
400
500
700
800
1000
1500
2000
8500791
8500793
8500795
8500806
8500802
8500804
7983658
8500813
8500817
9783553
7983554
7982966
7982967
-
-
32
75
26
100
85002349
-
-
-
38
85
30
150
8502350
71
-
-
-
48 110 45
250
8502351
64
70
-
-
-
48 110 45
300
8502352
130
78
84
-
-
-
48 125 45
400
8502353
151
80
102
-
-
-
67 147 60
500
8502354
8600288
8600289
5600290
8600291
8600292
Eye bolt type DAW
l
mm
18
20
30
30
38
38
50
b
mm
36,0
36,0
49,5
57,0
66,0
80,0
80,0
38
c
mm
14,5
15,0
19,0
22,0
23,5
28,0
27,0
h
mm
51
52
68
78
97
112
109
sw
mm
30
30
41
46
55
65
65
t
mm
41,0
42,0
56,0
65,5
81,0
92,0
89,5
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,43
0,44
0,95
1,48
2,19
3,61
3,73
Art. No.
461005
461010
461020
461030
461050
461080
461100
1
F
39
1120
1500
2000
3150
5333
8000
10000
11200
12500
15000
21200
32000
6
7
8
10
13
16
18
19
20
22
26
32
Premer
Diameter
(mm)
0°
Kot Angle
17000
25000
10000
12000
8000
9000
4250
6300
1600
2500
900
1250
0.8
0°
30000
45000
18000
21200
14000
16000
7500
11200
2800
4250
1600
2120
1.4
0°- 45°
21200
32000
12500
15000
10000
11200
5300
8000
2000
3150
1120
1500
1
45°- 60°
23600
35500
14000
17000
11200
12500
5600
9000
2240
3350
1250
1250
1.12
0°- 45°
17000
25000
10000
12000
8000
9000
4250
6300
1600
2500
900
1200
0.8
45°-60°
45000
63000
26500
32000
21200
23600
11200
17000
4250
6700
2360
3150
2.1
0°-45°
31500
47500
18000
22400
15000
17000
8000
11800
3000
4750
1700
2240
1.5
45°- 60°
40000
64000
25000
30000
20000
22000
10000
16000
4000
6400
2200
3000
2
0°
32000
50000
20000
24000
16000
18000
8000
12500
3200
5000
1600
2400
1.6
0°
23600
35000
13700
17000
11200
12500
5600
9000
2200
3350
1250
1700
1.1
0°- 45°
17000
25000
10000
12000
8000
9000
4250
6300
1600
2500
900
1250
0.8
45°- 60°
35500
54000
21200
25500
17000
19000
9000
13600
3400
5300
1900
2650
1.7
0°- 45°
25000
38400
15000
18000
1200
13200
6300
9500
2400
3750
1320
1800
1.2
45°- 60°
Nosilnosti bremenskih verig
Working load limits for chains
Bremenske verige
Chains slings
VB 101
VB 102
VB 103
VB 105
VB 113
VB 106
VB 111
VB 112
VB 142
VB 121
VB 122
VB 123
VB 143
VB 205
VB 404
VB 405
40
Bremenske verige
Chains slings
VB 201
VB 202
VB 203
VB 204
VB 222
VB 221
VB 312
VB 301
VB 302
VB 303
VB 311
VB 411
VB 401
VB 402
VB 403
VB 412
41
Bremenske verige
Chains slings
1 – stremenski dvi`nik
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working
load limit
(kg)
8106**
8108**
8110**
8113**
8116**
8118**
8120**
8122**
6
8
10
13
16
18
20
22
1120
2000
3150
5300
8000
10000
12500
15000
*01
*02
*03
*04
*05
*06
SGB
CLG
CLW
VHG
CWG
WHS
2 – stremenski dvi`nik
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working
load limit
(kg)
8206**
8208**
8210**
8213**
8216**
8218**
8220**
8222**
6
8
10
13
16
18
20
22
1600
2800
4250
7500
11200
14000
18000
21200
1 - branch
2 - branch
*01
*02
*03
*04
*05
*06
SGB
CLG
CLW
VHG
CWG
WHS
42
Bremenske verige
Chains slings
3 – stremenski dvi`nik
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working
load limit
(kg)
8306**
8308**
8310**
8313**
8316**
8318**
8320**
8322**
6
8
10
13
16
18
20
22
2360
4250
6700
11200
17000
21200
26500
31500
*01
*02
*03
*04
*05
*06
SGB
CLG
CLW
VHG
CWG
WHS
4 – stremenski dvi`nik
Oznaka
Premer
Nosilnost
Art. No.
Diameter
(mm)
Working
load limit
(kg)
8406**
8408**
8410**
8413**
8416**
8418**
8420**
8422**
6
8
10
13
16
18
20
22
2360
4250
6700
11200
17000
21200
26500
31500
3 - branch
4 - branch
*01
*02
*03
*04
*05
*06
SGB
CLG
CLW
VHG
CWG
WHS
43
Verige
Chains
Veriga kvalitete 80
po EN 818-2 v izvedbi ~rna
ali pocinkana
Velikost
Nosilnost
Chain
thickness
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19-8
20-8
22-8
26-8
Working load
limit kg
1120
1500
2000
3150
5300
8000
10000
11200
12500
15000
21200
t
mm
18
21
24
30
39
48
54
57
60
66
78
Alloy Grade- 80 chains
according to EN 818-2
natural black with a glossy varnish or galvanised
b1 ca.
mm
8,0
10,5
10,8
13,5
17,5
21,5
24,3
25,0
27,0
29,5
35,0
Veriga po DIN 5684
d
4
5
(5)
6
(6)
7
(7)
8
9
10
11
13
14
16
18
20
22
t
mm
12
15
(18,5)
18
(18,5)
21
(22)
24
27
28
31
36
41
45
50
60
66
d
14x50
18x64
(18x80)
19x64,5
(19x75)
20x64
(20x80)
22x86
(24x86)
24x87,5
26x92
30x108
34x126
14
18
18
19
19
20
20
22
24
24
26
30
34
Pakiranje
^rna
Pocinkirana
Weight per
metre kg
0,8
1,1
1,4
2,2
3,8
5,7
7,3
8,5
9,0
10,9
15,2
Lenght of
bundle m
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
Black Art.
No.
9711006
9711007
9711008
9711010
9711013
9711016
9711018
9710019
9711020
9711022
9711026
Galvanised
Art. No.
9610006
9610007
9610008
9610010
9610013
9610016
9610018
9610019
9610020
9610022
-
Chain according to DIN 5684
b1
b2
5
6
6
7,2
7,2
8,4
8,4
9,6
10,8
12
13,2
15,6
16,8
19,2
21,6
24
26,4
12,7
16,9
16,9
20,2
20,2
23,6
23,6
27
30,4
34
37,4
44,2
47,6
54,4
61,2
68
75
Veriga po DIN 22252
dxt
Te`a
Teža kg / m
Oznaka
Weight per Meetre /
kg
0,35
0,54
0,5
0,8
0,8
1,1
1,1
1,4
1,8
2,2
2,7
3,8
4,4
5,7
7,3
8,8
10,7
Art. No.
962004
962005
962006
962006
962008
962009
962010
962011
962013
962014
962016
962018
962020
962022
Chain according to DIN 22252
t
mm
50
64
80
64,5
75
64
80
86
86
87,5
92
108
126
44
b1
b2
17
21
21
22
22
23
23
26
28
28
30
34
38
48
60
60
63
63
66
66
73
79
79
85
97
100
Teža kg / m
Oznaka
Weight per Meetre
/ kg
4,0
6,6
6,0
7,6
7,1
8,4
7,7
9,5
11,6
11,5
13,7
18,0
22,7
Art. No.
963014
963018
963019
963020
963022
963024
963026
963030
963034
Obesni ~leni
Master links
Obesni ~len DIN 5688-8 s plo{~atim delom za 1in 2 stremenske verige Velikost
Stremena
Nominal size
Fits chain
1 leg
6/7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
22-8
6/76-8
87-8
108-8
1310-8
1613-8
1816-8
2018-8
2220-8
Master link DIN 5688-8
with a flat part for
1 leg and 2 leg chain slings
2 legs
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
Te`a
Oznaka
d
mm
l
mm
w
mm
Weight per
piece kg
Art. No.
13
16
18
22
26
32
36
40
110
110
135
160
180
200
260
300
60
60
75
90
100
110
140
160
0,3
0,5
0,8
1,5
2,3
3,9
6,3
9,0
9510006
9510008
9510010
9510013
9510016
9510018
9510020
9510022
Obesni komplet DIN 5688-8 s plo{~atim delom za 3 in 4 stremenske verige Master link assemblies DIN 5688-8
with a flat part
for 3 leg and 4 leg chain slings
Velikost
Nominal
size
6/7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
d1
mm
18
22
26
32
36
45
51
l1
mm
135
160
180
200
260
340
350
w1
mm
75
90
100
110
140
180
190
d2
mm
13
16
18
22
26
32
32
l2
mm
54
70
85
115
140
150
150
^len tip EG
s plo{~atim delom t
mm
189
230
265
315
400
490
500
Velikost
Nosilnost
Working load limit (kg)
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
1120
1500
2000
3150
5300
8000
12500
d
mm
13
16
16
18
22
26
32
Veri`ni spojnik tip KV
l
mm
54
70
70
85
115
140
150
w
mm
25
34
34
40
50
65
70
Oznaka
Art. No.
Te`a
Oznaka
Art. No.
0,2
0,4
0,4
0,5
1,1
1,8
3,1
9512006
9512007
9512008
9512010
9512013
9512016
9512019
Chain couplers type KV
Te`a
b1
mm
6,5
7,5
9
12
15
17
21
b2
mm
19
21
22
28
32
40
54
c1
mm
33
36
38
50
60
75
86
45
9511006
9511008
9511010
9511013
9511016
9511018
9511020
Weight per piece kg
Nosilnost
Nominal Working load
size
limit (kg)
6-8
1120
7-8
1500
8-8
2000
10-8
3150
13-8
5300
16-8
8000
18/20-8
12500
Te`a
Weight pe
piece kg
1,2
2,2
3,4
6,0
10,0
18,9
23,3
Link type EG
with a flat part
Nominal size
Velikost
w2
mm
25
34
40
50
65
70
70
c2
mm
37
44
48
59
70
90
106
d
mm
8
8,8
10
12
16
20
24
h
mm
12
14
17
20
27
32
35
l
mm
57
64
68
84
105
130
150
s1
mm
6
9
13
13
17
23
22
s2
mm
8
12
14
15
21
26
27
t Weight pe
mm piece kg
29
0,1
33
0,2
33
0,3
42
0,4
50
0,8
60
1,4
72
2,1
Oznaka
Art. No.
9811006
9811007
9811008
9811010
9811013
9811016
9811019
Obesni ~leni
Master links
Obesni obro~ Master link without a flat part, Grade 80
po DIN 5688-8 za 1 in 2 stremenske verige for DIN 5688-8, 1 leg and 2 leg chain slings
Velikost
Nominal
size
A 13
A 16
A 18
A 22
A 26
A 32
A 36
A 40
A 45
A 50
Verige DIN 5688
Jeklene vrvi DIN 3088
Chain slings
Wire rope slings DIN
Din 5688-8
3088 rope type N
1 streme
2 stremeni
1 streme 2 stremeni
1 leg
2 leg
1 leg rope 2 leg rope
normal size normal size
ø
ø
6/7-8
6-8
8-8
7-8
8/1012/14
8/10/12
10-8
8-8
16/18
14/16
13-8
10-8
20/22/24
18/20
16-8
1-38
26/28
22
18-8
16-8
32
24
19/20-8
18-8
36/40
26
22-8
19/20-8
28/32
26-8
22-8
48/52
34/40
32-8
26-8
56
-
Obesni komplet DIN 5688-8 za 3 in 4 stremenske verige 6/7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
d1
mm
18
22
26
32
36
45
51
l1
mm
135
160
180
200
260
340
350
w1
mm
75
90
100
110
140
180
190
d2
mm
13
16
18
22
26
32
32
l
mm
w
mm
Weight per
piece kg
Art. No.
13
16
18
22
26
32
36
40
45
51
110
110
135
160
180
200
260
300
340
350
60
60
75
90
100
110
140
160
180
190
0,3
0,5
0,8
1,5
2,3
3,9
6,3
9,0
12,7
17,0
7690013
7690016
7690018
7690022
7690026
7690032
7690036
7690040
7690045
7690050
Master link assemblies DIN 5688-8
fot 3 leg and 4 leg chain slings
l2
mm
54
70
85
115
140
150
150
Spojni ~len tip VG
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6-8
7/8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
26-8
32-8
Working load
limit (kg)
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
31500
c
mm
42
54
68
79
97
118
134
162
198
e
mm
18
22
26
32
40
46
55
58
68
Oznaka
d
mm
Velikost
Nominal size
Te`a
f
mm
13
14
18
23
26
33
35
40
54
Zati~ in varovalka za ~len VG
w2
mm
25
34
40
50
65
70
70
t
mm
189
230
265
315
400
490
500
Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
1,2
2,2
3,4
6,0
10,0
18,9
23,3
9518067
9518008
9518010
9518013
9518016
9518018
9518019
Coupling links type VG
g
mm
7
9
12
16
19
22
26
30
37
k
mm
14
20
26
27
33
41
46
60
67
r
mm
8
11
12,5
16
20
23
28
31
36
t
mm
48
56
68
85
104
122
140
148
174
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,1
0,2
0,3
0,6
1,1
2,0
2,5
4,4
8,2
Art. No.
7070015
7070020
7070032
7070053
7070080
7070125
7070150
7070200
7070320
Bolt and bush for VG
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Normal size
6-8
7/8-8
10-8
Art. No.
7072006
7072078
7072010
Normal size
13-8
16-8
18/20-8
Art. No.
7072013
7072016
7072019
Normal size
22-8
26-8
32-8
Art. No.
7072022
7072026
7072032
46
Obesni ~leni
Master links
Obesni ~len DIN 5688-8 tip A1 za 1 stremensko verigo Master links DIN 5688-8 type A1
for 1 leg chain slings
Velikost
Nominal size
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
d
mm
13
13
16
18
22
26
32
36
l
mm
110
110
110
135
160
180
200
260
w
mm
60
60
60
75
90
100
110
140
t
mm
139
142
142
178
211
240
273
333
Obesni ~len DIN 5688-8 tip A2 za 2 stremensko verigo Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
0,5
0,5
0,7
1,2
2,2
4,0
6,8
8,9
10011006
10011007
10011008
10011010
10011013
10011016
10011018
10011019
Master links DIN 5688-8 type A2
for 2 leg chain slings
Velikost
Nominal size
d mm
l mm
w mm
t mm
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
13
16
18
22
26
32
36
40
110
110
135
160
180
200
260
300
60
60
75
90
100
110
140
160
139
142
167
203
231
260
333
373
Obesni ~len DIN 5688-8 tip A3 za 3 stremensko verigo 6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
d
mm
18
18
22
26
32
36
45
51
l
mm
135
135
160
180
200
260
340
350
w
mm
75
75
90
100
110
140
180
190
Obesni ~len DIN 5688-8 tip A4 za 4 stremensko verigo t
mm
218
221
262
308
366
460
563
573
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
d
mm
18
22
26
32
36
45
51
l
mm
135
160
180
200
260
340
350
w
mm
75
90
100
110
140
180
190
47
10012006
10012007
10012008
10012010
10012013
10012016
10012018
10012019
Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
1,5
1,6
2,6
4,5
7,5
14,8
26,1
30,5
10013006
10013007
10013008
10013010
10013013
10013016
10013018
10013019
Master links DIN 5688-8 type A4
for 4 leg chain slings
Velikost
Nominal size
Oznaka
Art. No.
Master links DIN 5688-8 type A3
for 3 leg chain slings
Velikost
Nominal size
Te`a
Weight per
piece kg
0,7
0,8
1,2
2,1
3,7
6,6
11,5
14,0
t
mm
221
262
308
366
460
563
573
Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
1,8
2,8
4,8
8,2
16,5
28,5
32,9
10014007
10014008
10014010
10014013
10014016
10014018
10014019
Kavlji
Hooks
Kavelj verižni tip GHS z varovalom Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6/7-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
Working load
limit (kg)
1500
1500
2000
3150
5300
8000
12500
b
mm
7,5
7,5
9
11
15
17
21
SIKA Clevis sling hooks type GHS
with extra solid safety latch
c
mm
35
37
41
51
62
80
83
Kavelj z navojem tip SHS z varovalom Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6-8
6/7-8
7-8
8-8
10-8
13-8
Working load
limit (kg)
1120
1500
1500
2000
3150
5300
Nosilnost
Nominal
size
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18-8
19/20-8
Working load
limit (kg)
1120
1500
2000
3150
5300
8000
10000
12500
h
mm
31
33
36
44
51
58
71
l
mm
143
152
165
188
248
275
312
m
mm
23
27
29
34
45
60
56
s
mm
21
23
30
31
42
38
45
t
mm
100
106
116
126
175
185
205
Oznaka
Weight per
piece kg
0,6
0,8
1,0
1,6
3,5
5,0
7,9
Art. No.
Navoj
c
mm
22
22
22
25
31
40
d
mm
8
8,8
10
12
16
20
24
24
d
mm
M 12
M 14
M 14
M 16
M 20
M 24
h
mm
20
21
22
29
35
43
56
56
2730067
2730007
2730008
2730010
2730013
2730016
2730019
SIKA Shank hooks type SHS
with extra solid safety latch
h1
mm
25
31
31
37
46
55
Kavelj tip SGB z varovalom
Velikost
d
mm
8
8,8
10
12
16
20
24
Te`a
h2
mm
27
30
29
32
42
48
l
mm
135
160
170
180
211
279
m
mm
20
25
28
28
33
44
s
mm
21
27
25
30
31
42
t
mm
87
108
120
124
140
190
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,4
0,7
0,8
0,9
1,5
3,3
Art. No.
2632006
2632067
2632007
2632008
2632010
2632013
Eye hook type SGB
with extra solid safety latch
l
mm
115
124
132
163
205
234
300
314
48
m
mm
20
23
25
32
40
47
60
69
s
mm
17
18
19
22
28
33
43
49
t
mm
81
86
90
112
140
154
202
216
Te`a
Oznaka
Weight per piece
kg
0,4
0,5
0,6
1,0
1,9
2,8
5,6
6,6
Art. No.
235140006
235140007
235140008
235140010
235140013
235140016
235140018
235140019
Kavlji
Hooks
Verižni kontejnerski kavelj tip CWG Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
Working load
limit (kg)
1120
1500
2000
3150
5300
8000
b
mm
6,5
7,5
9,0
12,0
16,0
18,0
c
mm
32
36
40
50
60
75
Clevis foundry hooks
type CWG
d
mm
8
8,8
10
12
16
20
h
mm
24
26
29
38
43
53
Rezervni deli za kavlje
SGCS/SOCS/VZTS
(1 x varovalo, 1x vzmet, 1x zati~)
l
mm
122
132
156
194
233
285
m
mm
47
49
63
76
88
98
s
mm
16
17
21
31
37
42
t
mm
85
90
109
134
161
197
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,4
0,5
1,0
2,7
4,0
6,4
Art. No.
3631006
3631007
3631008
3631010
3631013
3631016
Spare parts
set for SGCS/SOCS/VZTS
consisting: 1 latch, 1 spring, 1 bolt
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Nominal size
6-8
7-8
8-8
Art. No.
3132006
3132007
3132008
Normal size
10-8
13-8
16-8
Art. No.
3132010
3132013
3132016
Sornik in varovalka Bolt and safety pin
za EK/VK/AG/ZVG/WG/VHG/TK/GHS/SGC/KV/CWG
for EK/VK/AG/ZVG/WG/VHG/TK/GHS/SGC/KV/CWG
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Nominal
size
6-8
6/7-8
Art. No.
Normal
size
7-8
8-8
Art. No.
Normal
size
10-8
13-8
Art. No.
Normal
size
16-8
18/20-8
Art. No.
2731006
2731067
2731007
2731008
SIKA Rezervni deli za kavlje tip RH/GH/GHS/OHS/WHS (1 x varovalo, 2 x vzmet, 2 x zati~) 2731010
2731013
2731016
2731019
SIKA Spare parts
set for RH/GH/GHS/OHS/WHS
(original safety latch of the green SIKA hooks)
consisting: 1 latch, 2 springs, 2 bolts
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Velikost
Oznaka
Nominal
size
6-8
6/7-8
Art. No.
Normal
size
7-8
8-8
Art. No.
Normal
size
10-8
13-8
Art. No.
Normal
size
16-8
18/20-8
Art. No.
2731006
2731067
2731007
2731008
Kavelj veri`ni
tip SGCS z varovalom, tip SGC brez varovala Velikost
Nosilnost
Normal
size
Working
load limit
(kg)
1120
1500
2000
3150
5300
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
2731010
2731013
Clevis hooks
type SGCS with strong sheet metal safety latch
type SGC without safety latch
b
mm
c
mm
d
mm
h
mm
l
mm
m1
mm
m2
mm
s
mm
t
mm
6,5
7,5
9
11
14
32
36
40
47
60
8
8,8
10
12
16
20
24
28
33
40
115
131
150
163
188
20
24
26
26
33
25
28
33
33
46
18
17
22
26
32
80
93
105
110
122
49
2731016
2731019
Teža
Oznaka
Weight
per piece
kg
3135006
3135007
3135008
3135010
3135013
Art. No.
3134006
3134007
3134008
3134010
3134013
Kavlji
Hooks
Kavelj samozaporni
tip CLS
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
Working
load limit
(kg)
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
6-8
7/8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
Safety eye hook
type CLS
a
mm
b
mm
d
mm
e
mm
h
mm
l
mm
m
mm
s
mm
t
mm
35
45
55
70
90
101
112
23
30
36
45
58
65
70
10
14
15
20
22
30
36
10
10
12
16
20
21
27
23
28
36
47
55
70
74
142
176
216
264
328
415
425
30
37
44
55
73
89
92
18
22
28
36
37
41
49
108
133
165
199
250
272
315
Kavelj veri`ni samozaporni
tip CLG
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6-8
7/8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
Working load
limit (kg)
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
a
mm
35
45
55
70
90
101
112
Nominal
size
6-8
7/8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
Oznaka
Art. No.
b
c
d
h
mm mm mm mm
6,5
29
8,2
25
8,5
32
9,2
28
10,5 42 13,2 36
14,0 53 16,2 47
17,5 68 20,2 52
22,5 88 24,2 55
27,5 96 28,2 63
l
mm
125
155
200
248
292
338
398
m
mm
30
37
44
55
74
89
97
s
mm
18
22
28
36
37
41
49
t
mm
86
110
140
174
210
240
283
Te`a
Oznaka
Weight per
piece (kg)
0,5
0,8
1,5
3,1
5,7
8,1
13,0
Art. No.
Te`a
Oznaka
b
mm
30
33
40
50
60
71
Weight per
piece (kg)
0,6
1,0
2,0
4,0
7,0
9,6
Art. No.
3231006
3231078
3231010
3231013
3231016
3231020
3231022
Safety swivel hook
type CLW with brass bushing
Nosilnost
Working load
a
limit (kg)
mm
1120
35
2000
45
3150
55
5300
70
8000
90
12500
101
3230006
3230078
3230010
3230013
3230016
3230020
3230022
Safety clevis hook
type CLG
Samozaporni vrtljivi kavelj
tip CLW z medeninasto pu{o
Velikost
Te`a
Weight
per piece
(kg)
0,5
0,8
1,5
3,2
5,8
7,6
13,8
c
d
h
mm mm mm
29
12
25
25 12,5 28
33
15
36
40
17
46
54
20
51
58
23
55
l
mm
187
225
260
320
400
481
m
mm
30
37
44
57
74
89
s
mm
18
22
28
36
37
41
t
mm
150
175
212
254
321
355
3232006
3232078
3232010
3232013
3232016
3232020
Ob obremenitvi se kavelj ne vrti Hooks with brass bushing should not be revolved when loaded
Povezovalni obro~
tip APA z vzmetjo
Lashing eye
type APA with springweld-on type
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
1
3
5
8
15
Working load
limit (kg)
1120
3150
5300
8000
1500
a
mm
36
43
50
65
90
b
mm
38
45
60
70
90
50
d
mm
13
17
22
26
34
h
mm
38,5
48,5
57,0
67,0
93,5
t
mm
67
83
101
118
159
w
mm
40
45
55
70
97
Te`a
Oznaka
Weight per
piece (kg)
0,4
0,7
1,5
2,4
6,3
Art. No.
3950010
3950030
3950050
3950080
3950150
Kavlji
Hooks
Skraj{evalni veri`ni kavelj
tip VHG
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
Working load
limit kg
1120
1500
2000
3150
5300
8000
b
mm
6,5
7,5
9
12
15
19
c
mm
32
36
40
50
60
73
Clavis grab hook
type VHG
d
mm
8
8,8
10
12
16
20
Skraj{evalni o~esni kavelj
tip VHO
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
Working load limit
kg
1120
1500
2000
3150
5300
8000
b
mm
15
15
18
20
24
28
Velikost
Nosilnost
Working load limit
kg
2000
3150
5300
8000
12500
b
mm
25
32
40
50
60
d
mm
10
11
12
13
15
20
c
mm
48
60
78
96
114
b
mm
80
100
130
160
180
200
220
260
320
360
400
450
c
mm
25
30
40
50
55
60
65
80
95
110
120
135
51
t
mm
52
55
66
80
103
131
Weight per
piece kg
0,2
0,3
0,5
0,9
1,7
3,4
Art. No.
4931006
4931007
4931008
4931010
4931013
4931016
l
mm
86
94
102
126
154
195
m
mm
7,5
8,5
9
12,5
15
18
t
mm
57
58
63
82
99
130
Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
0,2
0,3
0,4
0,7
1,2
2,6
4930006
4930007
4930008
4930010
4930013
4930016
d
mm
11
14
18
22
26
h
mm
46
57
72
88
103
t
mm
60
75
95
120
143
Te`a
Oznaka
Weight per piece
kg
0,5
0,9
1,8
3,4
5,7
Art. No.
2530007
2530010
2530013
2530016
2530019
S- Hook
high tensile, alloy steel stamped with working
load limit
Nosilnost
a
mm
10
13
16
18
20
22
26
32
36
40
45
50
m
mm
7
10
9
12
15
18
Eye grab hook
type VHO
S kavelj
visokoodporni ozna~en z nosilnostjo
Working load limit
kg
200
300
500
750
1000
1250
1500
2000
3000
4000
5000
6000
l
mm
85
91
111
131
171
213
Oznaka
Eye grab hook
type VHO
Skraj{evalni o~esni kavelj
tip VHO
Nominal
size
7/8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
h
mm
19
20
26
29
38
46
Te`a
d
mm
25
30
40
55
60
65
80
95
120
-
Te`a
S kavelj
O kavelj
Weight per
piece kg
0,1
0,2
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,6
5,6
7,9
11,0
15,3
»S« type
Art. No.
4730002
4730003
4730005
4730075
4730010
4730012
4730015
4730020
4730030
4730040
4730050
4730060
»O« type
Art. No.
4740002
4740003
4740005
4740010
4740012
4740015
4740020
4740030
4740050
-
Kavlji
Hooks
Skraj{evalni ~len- enojni tip EK
Shortening clutch- single type EK
Skraj{evalni ~len pritrjen direktno na verigo, je enostaven in prijazen za uporabo.
Velikost
Nosilnost
Nominal size
Working load limit kg
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
1120
1500
2000
3150
5300
d
mm
8
8,8
10
12
16
Skraj{evalni kavelj- dvojni tip DVK
Skraj{evalni ~len DVK je namenjen verigam, ki so v uporabi. Skraj{evalni ~len enostavno
namestimo na katerikoli del verige, po uporabi
pa ga lahko prenesemo na drugo bremensko verigo enakega premera.
Velikost
Nosilnost
Nominal size
Working load limit kg
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
1120
1500
2000
3150
5300
52
l
mm
100
104
142
162
210
Our shortening clutch- single type EK is fixed directly
Into the chain (leg). Especially easy to handle and user friendly.
h
mm
14
18
19
26
36
t
mm
81
97
104
139
179
Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
0,3
0,5
0,8
1,2
2,6
45010006
45010007
45010008
45010013
45010013
Shortening clutch- double type DVK
Our double shortening clutch- type DVK enable the
shortening of chain slings which are already in use.
The shortening clutch is free, not attached to the chain
(leg), thus enabling the user to shorten the chain (leg) at
any point. After use the clutch can be taken from the sling and used on other chain slings of the same chain diameter.
t
mm
79
80
91
121
160
Teža
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
0,3
0,4
0,9
1,3
2,4
44510006
44510007
44510008
44510010
44510013
Kavlji
Hooks
Skraj{evalni ~len tip VK
Shortening clutch type VK red varnished
Skraj{evalni ~len VK je mogo~e pritrditi direktno
na verigo kot ~len EK ali na obesni ~len z verigo
in s spojnim ~lenom VG.
Velikost
Nosilnost
Nominal size
Working load limit kg
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
1120
1500
2000
3150
5300
8000
The shortening clutch type VK cannot be attached
directly into the chain as the shortening clutch- single
type EK. To assemble you will need in addition to the clutch 5 chain links and a coupling unit (e.g. Coupling link type VG).
d
mm
8
8,8
10
12
16
20
Kavelj tip UKN
monta`a z varjenjem
t
mm
45
46
54
77
92
74
Te`a
Oznaka
Weight per piece kg
Art. No.
0,2
0,3
0,5
0,9
1,5
2,6
47010006
47010007
47010008
47010010
47010013
47010016
Hooks for excavators type UKN
weld- on type
Nosilnost
Working load limit
kg
1250
3000
5000
6000
10000
12500
a
mm
4
6
7
8
9
9
b
mm
72
105
111
130
133
168
d
mm
6
10
11
12
13
14
h
mm
25
30
38
46
51
58
53
k
mm
25
35
42
45
50
55
l
mm
95
132
140
165
172
220
m
mm
21
29
29
34
34
47
s
mm
17
23
29
30
39
43
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,6
1,3
1,9
2,8
3,7
6,3
Art. No.
3930012
3930030
3930050
3930060
3930100
3930120
Kavlji
Hooks
Kontejnerski kavelj
tip RAK z varovalom
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
13-8
Working load limit
kg
5300
d
mm
16
h
mm
42
Master link
with side safety latch type RAK
l
mm
259
Kavelj z varovalom
tip SAK
Velikost
Nosilnost
Nominal
size
13-8
Working load
limit kg
5300
a
mm
72
b
mm
15
c1
mm
60
54
m
mm
52
s
mm
27
t
mm
185
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
3,5
Art. No.
209520013
Safety cargo hook
type SAK
c2
mm
128
d
mm
16,2
t
mm
145
l
mm
194
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
1,8
Art. No.
234050013
Kavlji
Hooks
Jeklena vrv z aluminijasto tuljko
za pritrditev identifikacijske plo{~ice
Wire rope with aluminium ferrule
Wire rope (plastic coated) with aluminium
ferrule to be used with the identification tag.
Premer vrvi
Dol`ina
Oznaka
Rope dia. mm
4
Length mm
250
Art. No.
9911001
Identifikacijske plo{~ice
za ozna~evanje verig kvalitete 80
Plo{~ica pomaga identificirati verigo in olaj{a pravilno uporabo verig
Identification tags
for alloy chain slings Grade 80 the octagonal shaped
tag is attached to the link. The technical data indicated
on the tag will help the user to work correctly with the
chain sling
1. debelina verige
3. kot pri uporabi
1. chain thicknes
3. angle of inclination
2. {tevilo stremen
4. nosilnost
2. number of legs
4. working load limit
1 stremenska
1 leg
Art. No. 9910012
Ve~ stremenska
Multi- leg
Art. No. 9910013
55
Navodila za bremenske verige
Instructions for lifting chains
Pritrditev tovora z bremenskimi verigami na~rtujte pred dvigom oz. spustom
tovora.
- Te`a tovora ne sme presegati nosilnosti bremenskih verig.
- Nosilnost bremenskih verig ustreza prilo`eni tabeli.
- Verige ne smejo biti preobremenjene. Prepri~ajte se, da boste pri dvigovanju
upo{tevali naklonski kot. ^e kljub upo{tevanju navodil niste prepri~ani v varnost
dvigovanja, uporabite mo~nej{o verigo.
- ^e za dvigovanje uporabljate ve~ bremenskih verig, jih morate pritrditi pod
naklonskim kotom do ß = 60°.
Slika 1
- Pri uporabi ve~ih bremenskih verig morajo biti vse bremenske verige enake
nosilnosti. - Nosilnost bremenskih verig je 1.4 - krat ve~ja od navedene na identifikacijski
plo{~ici.
- Izogibajte se tresljajev ali sunkovitih premikov.
- Bremenske verige ne smejo biti zavozljane (ne smejo imeti vozljev).
- Pri tovoru z ostrimi robovi ali s hrapavo povr{ino lahko uporabljate bremenske
verige le, ~e zavarujete ogro`eno obmo~je z oblogami in robnimi {~itniki.
- Verigo kraj{ajte samo z uporabo skraj{evalnih ~lenov. Verig ne kraj{ajte z
vozlanjem.
- Tovor vedno pripnite v sredino kavlja.
- Kavlji, ki med dvigovanjem niso v uporabi, morajo viseti na obesnem ~lenu.
- Zagotovite prosto gibanje obesnega ~lena in kavlja.
- Po{kodovane dele takoj zamenjajte.
- ^e vle~ete tovor po tleh, bremenska veriga ne sme biti pod tovorom.
- Bremenske verige morajo biti pritrjene tako, da je te`a tovora razporejena po
celotni {irini.
Slika 2
- Tovora ne smete odlo`iti na bremensko verigo.
- Tovor se med dvigovanjem ne sme vrteti.
- Pri dvigovanju je potrebno upo{tevati te`i{~e bremena, da prepre~imo nenadne
zasuke in zdrse bremena.
Slika 3
- V primeru, da dvigujemo breme na na~in zategovanja, je potrebno breme predhodno oviti, da prepre~imo zdrs bremena.
Slika 4
- V primeru, da pri ve~stremenski bremenski verigi ne uporabljate vseh stremen
morajo biti le-ta zapeta v obesni obro~. Nosilnost bremenske verige se zmanj{a na
velikost v tabeli.
Vrsta verige
Type of chain
[tevilo uporabljenih
stremen
Number of used legs
Faktor nosilnosti
bremenske verige
Load bearing
capacity factor
2 – stremenska veriga
2-leg chain
3 ali 4 stremenska veriga
3- or 4-leg chain
3 ali 4 stremenska veriga
3- or 4-leg chain
1
½
2
2/3
1
1/3
1. Obremenitev stremena - Load on legs
2. Vodoravna komponenta sile - Horizontal force component
3. Breme 10 t - Load10 t
Slika 1 Fig.1
Slika 2 Fig.2
1. Center te`i{~a - Centre of
gravity
2. Najve~ja obremenitev na
stremenu Biggest load on a leg
3. Breme - Load
KEMIKALIJE: V primeru uporabe bremenskih verig v agresivnem okolju, kjer so
prisotne kemikalije ali explozivna sredstva se je potrebno pred uporabo posvetovati
s proizvajalcem.
TEMPERATURE: Za uporabo verig, ki so narejeni iz materiala razreda 8, pri visokih
temperaturah upo{tevajte vrednosti, ki so prikazane v tabeli.
Temperatura verige
Chain temperature
Dovoljena obremenitev v % kon~ne
obremenitve
Permissible load in % of the final load
- 40°C do +200°C
+200°C do +300°C
+300°C do +400°C
100%
90%
75%
Slika 3 Fig.3
Verige in priklju~ki razreda 8 ne smejo biti uporabljeni pri temperaturah, ki jih
tabela ne vsebuje. Ta temperaturni razpon se lahko spremeni v primeru, ko so v
okolju kemikalije, ki bi lahko po{kodovale bremensko verigo.
Slika 5 Fig.5
REDNI PREGLEDI: Redni pregledi so nujni. Bremenske verige mora pregledati
poznavalec najmanj enkrat letno in v primeru, ko je to nujno. Na 2 leti pa mora
dvi`ne trakove pregledati proizvajalec ali njegov poobla{~eni zastopnik. Bremenske verige, ki so po{kodovani tako, da je lahko ogro`ena varnost, ne smejo biti v
uporabi, zato morate dvi`ne trakove pregledovati ves ~as uporabe. Pregledovanje
trakov je potrebno vpisati v tabelo, ki je prilo`ena tem navodilom.
IZLO^ITEV IZ UPORABE: Bremenske verige izlo~ite iz uporabe zaradi:
- Vidne po{kodbe na verigi: upognjeni, razpokani ali zme~kani ~leni morajo biti
takoj izlo~eni iz uporabe.
Slika 5
- ^len verige se v premeru ne sme obrabiti ve~ kot 10%.
56
Slika 4 Fig.4
Slika 6
Fig.6
Slika 7
Fig.7
Slika 6
- Uni~eni ~leni morajo biti zamenjani.
Slika 7
- kavlji pri katerih je odprtost ve~ja za 10% ali ve~
- kavlji brez zapor, razen pri kontejnerskih kavljih
- zareze, raztrganine deformacije na verigi ali ostalih delih
- deformacije zaradi segrevanja (npr.: trenje, `ar~enje)
- po{kodbe zaradi vpliva kemikalij
- verige brez identifikacijske plo{~ice
Fig. 3
- In the case cargo is lifted by stretching, the cargo must be wrapped up
first in order to prevent the chain from slipping.
Fig. 4
- In the case you do not use all legs of a multi-leg lifting chains, free legs
have to be fixed in the hang link. Load bearing capacity is reduced to the
values indicated in the table.
CHEMICALS: In the case lifting chains are used in an aggressive environment, in the presence of chemicals or explosives, consult the producers before the use.
Vse zgoraj navedene po{kodbe (deformacije, zlomi, natrganine,...)
zahtevajo odstranitev bemenske verige iz uporabe in zamenjavo z novo.
TEMPERATURES: For the use of chains made from the material of the
class 8 at high temperatures, take into account the values indicated in
the table.
^I[^ENJE: ^e pride bremenska veriga v stik s kislino ali z lugom, imejte
na zalogi nevtralizacijsko sredstvo - vodo ali druga primerna sredstva.
Mokre ali vla`ne trakove obesite, da se posu{ijo na zraku. Verige ob~asno
narahlo naoljite. Pri uporabi upo{tevajte veljavne predpise o varstvu pri
delu.
Chains and accessories of the class 8 must not be used at temperatures
not indicated in the table. This temperature span can be changed in the
presence of chemicals which can damage the lifting chains.
SKLADI[^ENJE: Bremenske verige, ki niso v uporabi, morajo biti shranjene na nerjave~i in ~isti polici, na suhem in dobro zra~enem mestu. Biti
morajo odmaknjene od vira toplote, kemikalij, dimnega plina, rjave~ega
povr{ja. Verige pred skladi{~enjem narahlo naoljite.
REGULAR INSPECTION: Regular inspection is necessary. Lifting chains
must be inspected by an expert at least once a year and in the case
when this is necessary. Lifting chains must be inspected by the producer
or its authorized representative every two years. Lifting chains damaged
to the extent which endanger safety must not be used, and this is why
lifting chains must be regularly inspected. Data on inspections of lifting
chains should be entered into the table enclosed with the instructions.
[email protected]: Morebitna popravila bremenskih verig se opravljajo pri
proizvajalcu in v njihovih poobla{~enih servisih. Popravljajo le tiste bremenske verige, na katerih so navedeni izdelovalec, nosilnost in material.
Popravila na spojih niso dovoljena. Popravilo bremenskih verig mora biti
brezhibno.
REMOVAL FROM SERVICE: Remove lifting chains from service because
of:
- Visible damage to the chain: bended, cracked or crushed links must be
removed from service immediately.
Fig. 5
- A chain link must not be worn out more than 10% of the diameter.
Fig. 6
- Destroyed links must be replaced.
Fig. 7
- Links which are open 10% or more
- Hooks without locks, except for container hooks
- incisions, tears, deformations on the chain or other parts
- deformations because of heating (for example: friction)
- damage from chemicals
- chains without the identification tag
Fixing of cargo with lifting chains is planned before lifting or releasing of cargo.
- Cargo weight must not exceed the load bearing capacity of lifting chain.
- Load bearing capacity of lifting chains complies with the table above.
- Chains must not be overloaded. Make sure that you have taken into
account the right angle for lifting. If you are not sure if lifting is safe, use
a stronger chain.
- If you use more lifting chains, you have to fix them under an angle of up
to ß = 60°.
Fig. 1
When using more lifting chains at the same time, all chains must have the
same load bearing capacity. - Load bearing capacity of lifting chains is 1.4-times bigger than indicated
on the identification tag.
- Avoid vibrations or jerking.
- Lifting chains must not be knotted (must not have knots).
- When lifting cargo with sharp edges or rough surface use lifting chains
only if you have secured endangered area with pads and side protectors.
- Shorten lifting chains only by using shortening links. Do not shorten
chains by making knots.
- Always fix load in the middle of the hook.
- Hooks which are not used during lifting must hang on a hang link.
- Provide free movement of hang link and hook.
- Immediately replace damaged parts.
- If you drag the cargo on the ground, lifting chain must not be underneath the cargo.
- Lifting chains must be fixed so that load is distributed along the entire
width of the chain.
Fig. 2
- Cargo must not be put on a lifting chain.
- Cargo must not rotate during lifting.
- When lifting, take into account the centre of gravity of the load to prevent sudden turns and slippages of cargo.
Lifting chains with all mentioned damages (deformations, fractures,
tears,...) should be removed from service and replaced with new lifting
chains.
CLEANING: If lifting chain comes in contact with acid or lye, use a neutralising agent – water or other adequate substance. Hang wet or moist
chains to dry in air. Oil chains periodically. Take into account applicable
regulations on occupational safety.
STORAGE: Lifting chains which are not in use must be stored at a stainless and clean shelf, in a dry and ventilated space. Lifting chains have to
be kept away from heat, chemicals, flue gas, and corrosive surfaces. Oil
chains before storage.
MAINTENANCE: Possible repair of lifting chains have to be carried out
by the producer in its authorised services. The services will repair only
lifting chains which have a label indicating the producer, load bearing
capacity and material. Repairs of joints are not allowed. Repair of lifting
chains must be carried out properly.
57
58
1200
2500
4000
6700
10000
12500
19000
6 – 10
8 – 10
10 – 10
13 – 10
16 – 10
18 – 10
22 – 10
Premer
Diameter
(mm
15200
10000
8000
5360
3200
2000
1120
26500
18000
14000
9500
6500
3550
2000
2
0,8
F
1
0°-45°
Kot
Angle
19000
12500
10000
6700
4000
2500
1400
14
45°-60°
Kvaliteta 10
40000
26500
21200
14000
8000
5300
3000
3
0°-45°
Grade 10
28000
19000
15000
10000
6000
3750
2120
1,5
45°- 60°
38000
25000
20000
13400
8000
5000
2800
2
0°
30000
20000
16000
10600
6300
4000
2240
1,6
21200
14000
11200
7500
4250
2800
1600
1,1
0°-45°
15000
10000
8000
5300
3200
2000
1120
0,8
45°- 60°
31500
21200
17000
11200
6700
4200
2300
1,7
0°-45°
22400
15000
11800
8000
4750
3000
1700
1,2
45°- 60°
Nosilnosti bremenskih verig - kvalitete 10
Working load limits for chains - grade 10
Obesni ~leni – kvaliteta 10
Master links – grade 10
Obesni ~len tip A10-1
za 1 stremensko verigo
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
1400
2500
4000
6700
10000
12500
19000
ENORM A 1-6
ENORM A 1-8
ENORM A 1-10
ENORM A 1-13
ENORM A 1-16
ENORM A 1-18
ENORM A 1-22
Master link type A10-1
for 1 leg chain sling
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
Ød
a
b
t
13
16
18
22
26
32
36
110
110
135
160
180
200
260
60
60
75
90
100
110
140
140
151
185
223
257
290
364
Obesni ~len tip A10-2
za 2 stremensko verigo
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
ENORM A 2-6
ENORM A 2-8
ENORM A 2-10
ENORM A 2-13
ENORM A 2-16
ENORM A 2-18
ENORM A 2-22
0°-45° 45°- 60°
2000
1400
3550
2500
5600
4000
9500
6700
14000 10000
18000 12500
26500 19000
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,6
0,9
1,25
2,4
4
6,15
10
Art. No.
Te`a
Oznaka
320 806
320 808
320 810
320 813
320 816
320 818
320 822
Master link type A10-2
for 2 leg chain sling
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
Ød
a
b
t
Weight per
piece kg
Art. No.
13
18
22
26
32
36
45
110
135
160
180
200
260
340
60
75
90
100
110
140
180
140
151
210
243
277
349
444
0,7
1,41
2,48
4
7.15
11,15
19
320 906
320 908
320 910
320 913
320 916
320 918
320 922
Obesni ~len tip A10-3
za 3 stremensko verigo
Master link type A10-3
for 3 leg chain sling
Tip
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Working load
limit kg
Ød
a
b
t
Weight per
piece kg
Art. No.
0°-45° 45°- 60°
2000
1400
3550
2500
5600
4000
9500
6700
14000 10000
18000 12500
26500 19000
18
22
26
32
36
45
135
160
180
200
260
340
75
90
100
110
140
180
218
262
308
366
460
563
1.5
2.6
4.5
7.5
14.8
26.1
19
321 006
321 008
321 010
321 013
321 016
321 018
321 022
ENORM A 3-6
ENORM A 3-8
ENORM A 3-10
ENORM A 3-13
ENORM A 3-16
ENORM A 3-18
ENORM A 3-22
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
59
Obesni ~leni – kvaliteta 10
Master links – grade 10
Obesni ~len tip A10-4
za 4 stremensko verigo
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
ENORM A 4-6
ENORM A 4-8
ENORM A 4-10
ENORM A 4-13
ENORM A 4-16
ENORM A 4-18
ENORM A 4 -22
Master link type A10-4
for 4 leg chain sling
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
Te`a
Oznaka
Ød
a
b
t
Weight per
piece kg
Art. No.
18
22
26
32
36
45
50
135
160
180
200
260
340
350
75
90
100
110
140
180
190
219
271
315
378
477
580
624
1.48
3.2
5.2
9.3
16.3
28
41
321 006
321 008
321 010
321 013
321 016
321 018
321 022
0°-45° 45°- 60°
3000
2120
5300
3750
8000
6000
14000 10000
21200 15000
26500 19000
40000 28000
Kavelj veri`ni tip GH
z varovalom
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
1,4
2,5
4
6,7
10
12,5
19
ENORM GH 6
ENORM GH 8
ENORM GH 10
ENORM GH 13
ENORM GH 16
ENORM GH 18
ENORM GH 22
Clevis sling hook type GH
with safety latch
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
a
b
b3
h
m
t
32
44
52
66
62
70
95
16
20
26
32
37
43
48
34
48
54
70
74
72
92
21
26
35
46
49
56
69
22
30
37
47
51
54
68
67
93
112
140
152
172
210
Kavelj veri`ni tip SHA
z varovalom
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
6,7
10
ENORM SHA 13
ENORM SHA 16
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,34
0,7
1,58
2,85
4,3
6,9
10,7
Art. No.
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
2,7
2,8
Art. No.
360 306
360 308
360 310
360 313
360 316
360 318
360 322
Clevis sling hook type SHA
with safety latch
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
b
c
h
m
t
28
28
34
36
44
44
50
50
168
166
60
360 713
360 716
Kavlji - kvaliteta 10
Hooks - grade 10
Kavelj veri`ni tip WHG
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
6,7
10
12,5
19
ENORM WHG 13
ENORM WHG 16
ENORM WHG 18
ENORM WHG 22
Clevis sling hook type WHG
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
b
c
h
m
t
60
67
77
90
38
47
53
64
44
51
54
65
90
102
114
124
162
190
218
237
Spojni ~len tip GVS
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
4
6,7
10
12,5
ENORM GVS 10
ENORM GVS 13
ENORM GVS 16
ENORM GVS 18
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
1400
2500
4000
6700
10000
12500
19000
ENORM GV 6
ENORM GV 8
ENORM GV 10
ENORM GV 13
ENORM GV 16
ENORM GV 18
ENORM GV 22
Oznaka
Art. No.
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,77
1,58
3,04
4,5
Art. No.
362 313
362 316
362 318
362 322
Connecting link type GVS
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
a
b
b1
Ød
e
t
23
27
34
40
49
61
76
88
30
40
43
58
16
20
24
27
31
37
47
56
100
124
151
173
Spojni ~len tip GV
Tip
Te`a
Weight per
piece kg
3,3
5,6
8
11,8
352 010
352 013
352 016
352 018
Connecting link type GV
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
a
b
c
t
17
23
29
36
46
52
58
12
16
19
24
30
34
37
8
11
14
18
23
26
29
30
41
51
63
78
89
104
61
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,1
0,2
0,4
0,8
1,6
2,3
3,6
Art. No.
351 806
351 808
351 810
351 813
351 816
351 818
351 822
Kavlji - kvaliteta 10
Hooks - grade 10
[kopec tip VS
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
4000
6700
10000
12500
19000
ENORM VS 10
ENORM VS 13
ENORM VS 16
ENORM VS 18
ENORM VS 22
Shackle type VS
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
a
b
c1
Ød
e
t
23
27
34
40
48
49
61
76
88
108
15
19
24
27
33
16
20
24
27
36
31
37
47
56
72
49
61
73
84
112
Skraj{evalni ~len tip VKS
Tip
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
2500
4000
6700
10000
ENORM VKS 8
ENORM VKS 10
ENORM VKS 13
ENORM VKS 16
Nosilnost
Type
Working load
limit kg
12500
19000
ENORM VKE 18
ENORM VKE 22
Oznaka
Weight per
piece kg
0,37
0,78
1,44
2,2
3,3
Art. No.
351 610
351 613
351 616
351 618
351 622
Shortening clutch type VKS
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
a
b
54
65
82
100
110
138
182
230
Skraj{evalni ~len tip VKE
Tip
Te`a
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,8
1,5
2,8
4,7
Art. No.
370 208
370 210
370 213
370 216
Shortening clutch type VKE
Dimenzije v mm/ Dimensions in mm
a
b
101
126
134
160
62
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
4,0
7,1
Art. No.
370 218
370 222
64
1
F
750
1250
2000
3200
6
8
10
13
Premer
Diameter (mm
0°
Kot Angle
2500
1600
1000
600
0,8
0°
Nerjave~e
4500
2800
1700
1000
1.4
0°-45°
3200
2000
1250
750
1
45°-60°
Stainless steel
6700
4150
2650
1600
2.1
0°-45°
4750
3000
1800
1120
1,5
45°- 60°
6400
4000
2500
1500
2
0°
3520
2200
1375
825
1,1
0°-45°
2560
1600
1000
600
0,8
45°- 60°
Nosilnosti bremenskih verig – nerjave~e
Working load limits for chains – stainless
Obesni ~leni – nerjave~i
Master links – stainless steel
Obesni obro~ tip NAF
Master links type NAF
Tip
Dimenzije mm
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Dimensions mm
txgxb
13 x 110 x 60
16 x 110 x 60
18 x 135 x 75
22 x 160 x 90
26 x 180 x 100
32 x 200 x 110
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
Working load limit
kg
1000
1250
2000
3200
5000
7100
2000
3200
5000
Weight per piece
kg
0,34
0,53
0,80
1,50
2,30
3,90
0,195
0,370
0,530
Art. No.
NAF 0606
NAF 08
NAF 1008
NAF 1310
NAF 1613
NAF 1816
NBF 13
NBF 16
NBF 18
Obesni komplet tip NAT
177 613
177 616
177 618
177 622
177 626
177 632
177 913
177 916
177 918
Master link assemblie type NAT
Tip
Dimenzije mm
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Dimensions
mm d/d1 x l
Working load limit
Weight per
piece kg
Art. No.
NATF 06
NATF 08
NATF 10
NATF 13
NATF 16
18/13 x 189
22/16 x 230
26/18 x 265
32/22 x 315
36/26 x 400
1,20
2,30
3,56
6,05
10,00
178 618
178 622
178 626
178 632
178 636
kg β45°
1600
2650
4250
6700
10000
kg β60°
1120
1800
3000
4750
7500
Veri`ni spojnik tip NGS
Chain couplers type NGS
Tip
Dimenzije mm
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Dimensions mm
txb
26 x 21
30 x 24
40 x 28
44 x 34
50 x 39
Working load limit
kg
750
1250
2000
3200
5000
Weight per piece
kg
0,160
0,230
0,460
0,675
1,130
Art. No.
NGS 06
NGS 08
NGS 10
NGS 13
NGS 16
65
199 606
199 608
199 610
199 613
199 616
Kavlji – nerjave~i
Hooks – stainless steel
Kavelj veri`ni tip NGH
z varovalom
SIKA Clevis sling hooks type NGH
with extra solid safety latch
Tip
Dimenzije mm
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Dimensions mm
txg
81 x 26
101 x 35
121 x 39
138 x 53
176 x 69
Working load limit
kg
750
1250
2000
3200
5000
Weight per piece
kg
0,400
0,760
1,440
2,600
4,900
Art. No.
NGHF 06
NGHF 08
NGHF 10
NGHF 13
NGHF 16
Kavelj veri`ni tip NOH
z varovalom
176 606
176 608
176 610
176 613
176 616
SIKA Clevis sling hooks type NOH
with extra solid safety latch
Tip
Dimenzije mm
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Dimensions mm t
xgxb
102 x 26 x 24
120 x 35 x 28
145 x 39 x 35
175 x 53 x 45
221 x 69 x 56
Working load limit
kg
750
1250
2000
3200
5000
Weight per piece
kg
0,350
0,810
1,370
2,800
5,300
Art. No.
NOHF 06
NOHF 08
NOHF 10
NOHF 13
NOHF 16
Rezervni deli za kavelje NOH in NGH
z varovalom
Velikost
Nosilnost
Working
load limit kg
750
1250
2000
3200
5000
6
8
10
13
16
NOH and NGH
spare parts set
Tip
Te`a
Oznaka
Type
NSG 06
NSG 08
NSG 10
NSG 13
NSG 16
Weight per piece kg
0,030
0,050
0,095
0,150
0,250
Art. No.
175 906
175 908
175 910
175 913
175 916
Nerjave~a veriga
Chain thickness
175 606
175 608
175 610
175 613
175 616
t
mm
18
24
30
39
48
66
Stainless steel chains
b1 ca.
mm
7,8
10,4
13,0
16,9
20,8
Te`a
Pakiranje
Oznaka
Weight per
meter kg
0,80
1,40
2,20
3,80
5,70
Length of
bundle m
50
50
50
50
50
Art. No.
105 606
105 608
105 610
105 613
105 616
[kopci – nerjave~i
Shackle – stainless steel
[kopec tip DA1
Velikost
Shackle type DA1
Dimenzije v mm / Dimensions in mm
Nominal size
A
B
C
D
4
5
6
8
10
12
16
19
22
4
5
6
8
10
12
16
19
22
4
5
6
8
10
12
16
19
22
8
11
12
17
20
25
32
38
44
12
19
24
28
35
42
64
76
88
[kopec tip DC1
Velikost
Nominal size
A
B
C
D
6
8
10
12
6
8
10
12
6
8
10
12
12
17
20
25
21
28
35
42
Velikost
Nominal size
A
B
C
D
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
8
10
12
17
19
24
30
38
44
58
73
90
Velikost
Nominal size
A
B
C
D
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
8
10
12
17
20
25
19
24
27
37
45
55
Velikost
Weight per
piece kg
0,030
0,068
0,132
0,230
Art. No.
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,012
0,022
0,036
0,082
0,155
0,280
Art. No.
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,010
0,018
0,030
0,070
0,130
0,225
Art. No.
Te`a
Oznaka
Weight per
piece kg
0,035
0,080
0,148
0,260
Art. No.
193 506
193 508
193 510
193 512
194 504
194 505
194 506
194 508
194 510
194 512
185 540
185 550
185 560
185 580
185 510
185 512
Shackle type DC2
Dimenzije v mm / Dimensions in mm
Nominal size
A
B
C
D
6
8
10
12
6
8
10
12
6
8
10
12
12
17
20
25
27
37
45
55
67
Oznaka
Shackle type DA2
Dimenzije v mm / Dimensions in mm
[kopec tip DC2
Te`a
184 540
184 550
184 560
184 580
184 510
184 512
184 516
184 519
184 522
Shackle type DD
Dimenzije v mm / Dimensions in mm
[kopec tip DA2
Oznaka
Art. No.
Shackle type DC1
Dimenzije v mm / Dimensions in mm
[kopec tip DD
Te`a
Weight per
piece kg
0,008
0,016
0,026
0,058
0,116
0,195
0,350
0,630
0,940
195 506
195 508
195 510
195 512
Povezovalni trakovi
Lashings
Povezovalni trakovi 25
Oznaka
Art. No.
5201**
5200**
Tip
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 25 mm, 250/500 daN
Lashing with RP hook 25 mm, 250/500 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 25 mm, 500 daN
Lashing 25 mm, 500 daN
Povezovalni trakovi 25
Oznaka
Art. No.
5211**
5212**
5210**
Napenjalec
Ratchet
Lashings 25
*04
05
*06
4m
***001
5m
***002
6m
***003
***004
***005
***006
*04
*05
*06
4m
***007
5m
***008
6m
***009
***010
***011
***012
***013
***014
***015
Lashings 25
Tip
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 25 mm, 500/1000 daN
Lashing with RP hook 25 mm, 500/1000 daN
Povezovalni trak z ZR kavljem, 25 mm, 500/1000 daN
Lashing with ZR hook 25 mm, 500/1000 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 25 mm, 1000 daN
Lashing 25 mm, 1000 daN
Napenjalec
Ratchet
Zateg
Cam
Kavelj plastificiran
Coated hook
ZR kavelj
ZR hook
D obro~
D ring
68
RP kavelj
RP hook
Povezovalni trakovi
Lashings
Zateg
Cam
Napenjalec
Ratchet
Povezovalni trakovi 35
D ring
D ring
Lashings 35
Oznaka
Tip
*04
*05
*06
Art. No.
5311**
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 35 mm, 1000/2000 daN
Lashing with RP hook 35 mm, 1000/2000 daN
Povezovalni trak z ZR kavljem, 35 mm, 1000/2000 daN
Lashing with ZR hook 35 mm, 1000/2000 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 25 mm, 1000 daN
Lashing 35 mm, 2000 daN
4m
***016
5m
***017
6m
***018
***019
***020
***021
***022
***023
***024
5312**
5310**
RP kavelj RP hook
Napenjalec
Ratchet
Povezovalni trakovi 50
Lashings 50
Oznaka
Tip
*06
*08
*10
Art. No.
5411**
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN
Lashing with RP hook 50 mm, 2000/4000 daN
Povezovalni trak z ZR kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN
Lashing with ZR hook 50 mm, 2000/4000 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 50 mm, 4000 daN
Lashing 50 mm, 4000 daN
6m
***025
8m
***026
10 m
***027
***028
***029
***030
***031
***032
***033
5412**
5410**
ZR kavelj
ZR hook
RP kavelj
RP hook
RP odprt kavelj
RP open hook
69
Profil kavelj
Profil hook
Povezovalni trakovi
Lashings
Povezovalni trakovi 50
Oznaka
Tip
*06
*08
*10
Art. No.
5511**
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 50 mm, 2500/5000 daN
Lashing with RP hook 50 mm, 2500/5000 daN
Povezovalni trak z ZR kavljem, 50 mm, 2500/5000 daN
Lashing with ZR hook 50 mm, 2500/5000 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 50 mm, 5000 daN
Lashing 50 mm, 5000 daN
6m
***035
8m
***036
10 m
***037
***038
***039
***040
***041
***042
***043
5512**
5510**
Povezovalni trakovi 50
Lashings 50
Oznaka
Tip
*06
*08
*10
Art. No.
5611**
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 50 mm, 2500/5000 daN
Lashing with RP hook 50 mm, 2500/5000 daN
Povezovalni trak z ZR kavljem, 50 mm, 2500/5000 daN
Lashing with ZR hook 50 mm, 2500/5000 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 50 mm, 5000 daN Lashing
50 mm, 5000 daN
6m
***057
8m
***058
10 m
***059
***060
***061
***062
***063
***064
***065
5612**
5610**
Napenjalec
Ratchet
Lashings 50
VSTZ kavelj
VSTZ hook
ZR kavelj
ZR hook
RP kavelj
RP hook
70
RP kavelj z varnostno zaporo
RP hook with safty latch
RP odprt kavelj
RP open hook
Profil kavelj
Profil hook
Povezovalni trakovi
Lashings
Napenjalec
Ratchet
RP kavelj
RP hook
Povezovalni trakovi 75
Lashings 75
Oznaka
Tip
*06
*08
*10
Art. No.
5711**
Type
Povezovalni trak z RP kavljem, 75 mm, 5000/10000 daN
Lashing with RP hook 75 mm, 5000/10000 daN
Povezovalni trak brez kavlja, 75 mm, 10000 daN
Lashing 75 mm, 10000 daN
6m
***051
8m
***052
10 m
***053
***054
***055
***056
5710**
Tri {tevilke v tabeli so del ~rtne kode.
Kotna za{~ita traku
Three numbers in table are part of bar code.
Corner protection
Oznaka
[irina (mm)
Art. No.
15025
15035
Width (mm)
50
50
Velika vogalna za{~ita
Large corner protection
Manj{a vogalna za{~ita
Small corner protection
71
Povezovalni trakovi za enkratno uporabo
Lashing for single use
Trakovi za enkratno uporabo
Weebing for single use
Oznaka
[irina traku (mm)
Sila pritrjevanja
Art. No.
20251
20250
21001
20350
20500
20502
Webbing width (mm)
25
25
30
35
50
50
1000 kg
2000 kg
4000 kg
3000 kg
5000 kg
7000 kg
Zaponke za enkratno uporabo
Buckle for single use
Oznaka
[irina (mm)
Sila pritrjevanja
Art. No.
131001
131002
131003
Width (mm)
25
35
50
1000 daN
1000 daN
1000 daN
72
Povezovalni trakovi - navodila
Lashings - instructions
Pritrditev tovora s povezovalnimi trakovi na~rtujte pred transportom
tovora.
You should plan fixing of freight with fastening belts or lashings
prior to transport.
- Te`a tovora ne sme presegati dovoljene obremenitve povezovalnih
trakov.
- ^e za povezovanje uporabljate ve~ povezovalnih trakov, jih morate
pritrditi enakomerno po celem tovoru oz. pod kotom, ki prepre~uje
premikanje tovora v vseh smereh.
- Napenjalec po kon~anem zategovanju postavite v zaprti polo`aj.
- Za napenjanje ne smete uporabljati dodatnih vzvodov.
- Izogibajte se tresljajev ali sunkovitih premikov.
- Povezovalni trakovi ne smejo biti zavozljani (ne smejo imeti vozljev).
- Pri tovoru z ostrimi robovi ali s hrapavo povr{ino uporabljate
povezovalne trakove le, ~e zavarujete ogro`eno obmo~je z oblogami in
robni {~itniki.
- ^e vle~ete tovor po tleh, povezovalni trak ne sme biti pod tovorom.
- Povezovalni trakovi morajo nalegati na tovor po celotni {irini.
- Tovora ne smete odlo`iti na povezovalni trak.
- The freight weight should not exceed the permitted load of the lashings.
- If you are using several lashings to fasten your freight, you should fix
them evenly over the freight or rather under an angle that prevents the
freight from dislodging and moving in any direction.
- Put the belt pulley into the closed position after tightening.
- You should not use any additional levers for tightening.
- Avoid any shudders or sharp movements.
- The lashings should not be tangled (there should be no knots).
- When dealing with freight with sharp edges or rough surfaces, use lashings only if you have protected the dangerous area with lining and pads
to protect edges.
- If you are dragging the freight along the floor, the lashings should not
be underneath the freight
- The lashings should press against the freight across its entire width.
- Freight should not be loaded on to a lashing.
TEMPERATURE: Povezovalne trakove iz umetnih vlaken z modro etiketo
(PES) lahko uporabljate pri temperaturi od -40°C do +100°C. Ta temperaturni razpon se lahko spremeni v primeru, ko so v okolju kemikalije, ki bi
lahko po{kodovale povezovalni trak.
TEMPERATURE: Lashings from artificial fibres bearing a blue label (PES)
may be used at temperatures from -40°C to +100°C. This temperature
range may change in case of presence of chemicals that could damage
the lashings.
REDNI PREGLEDI: Redni pregledi so nujni. Povezovalne trakove mora
pregledati poznavalec najmanj enkrat letno in v primeru, ko je to nujno.
Povezovalni trakovi z napako, ki lahko ogrozijo varnost, ne smejo biti v
uporabi, zato morate povezovalne trakove pregledovati ves ~as uporabe.
REGULAR INSPECTION: Regular inspection is vital. Lashings must be
checked by an expert at least once a year and in case where it is necessary. Any defective lashings which could pose a safety hazard should not
be in use, so inspect the lashings throughout their use.
IZLO^ITEV IZ UPORABE: Povezovalne trakove izlo~ite iz uporabe izlo~ite
iz uporabe zaradi:
DISCARDING FROM USE: Lashings should be discarded from use in the
following cases:
- po{kodbe traku in vidne po{kodbe osnovnega dela traku (izrabljenost)
- ~e je trak zarezan ve~ kot 10% {irine traku
- v primeru izrabljenega oz. po{kodovanega napenjalca
- deformacije zaradi segrevanja (npr.: trenje, `ar~enje)
- po{kodbe zaradi vpliva kemikalij
- razpok in deformacij kovinskih delov (kavliji in napenjalec)
- Damage to lashing and visible damage to main part of the belt (exhaustion)
- The belt is cut by more than 10% across its width
- In case of exhausted or damaged belt pulley
- Deformation due to overheating (e.g.: friction, heat radiation)
- Damage due to chemical influence
- Cracks and deformation of metal parts (hooks and belt pulley)
Vse zgoraj navedene po{kodbe (deformacije, zlomi, natrganine,...)
zahtevajo odstranitev povezovalnega traku iz uporabe in zamenjavo z
novim. Povezovalni trakovi imajo `ivljensko dobo do 5 let. Po tej dobi
mora proizvajalec pregledati trakove in v kolikor so v brezhibnem stanju
lahko podal{a rok uporabe za najve~ 2 leti.
All of the above stated damage (deformations, breaks, tears,...) require
discarding the respective lashing from use and replacement with a new
one. Lashings have a useful life of 5 years. After this time, the manufacturer should inspect them and may extend their useful life by a maximum
of 2 years subject to them being in flawless condition.
^I[^ENJE: ^e pride povezovalni trak v stik s kislino ali z lugom imejte
na zalogi nevtralizacijsko sredstvo - vodo ali druga primerna sredstva.
Pri uporabi upo{tevajte veljavne predpise o varstvu pri delu. Trakov ne
perite s pr{ilci pod visokim pritiskom, ki lahko po{kodujejo trak in uplivajo
na noslinost povezovalnih trakov. Blatne trakove sperite z blagim curkov
vode in jih posu{ite na zraku. Kovinske delel narahlo naoljite, kar bo
podlaj{alo `ivljensko dobo povezovalnih trakov.
SKLADI[^ENJE: Povezovalni trakovi, ki niso v uporabi, morajo biti shranjeni na nerjave~i in ~isti polici, na suhem in dobro zra~enem mestu. Biti
morajo odmaknjeni od vira toplote, kemikalij, dimnega plina, rjave~ega
povr{ja, direktnega son~nega sevanja ali drugih izvirov ultravijoli~nih
`arkov.
[email protected]: Morebitna popravila povezovalnih trakov opravljajo pri
proizvajalcu. Popravila se opravijo le na tistih povezovalnih trakovih, na
katerih so navedeni izdelovalec, nosilnost in material. Popravila na spojih
niso dovoljena. Popravilo povezovalnih trakov mora biti brezhibno.
CLEANING: If lashings come in contact with acid or lye, have a neutralizing agent on hand - either water or other suitable agents. Upon
application, read valid safety at work regulations. Don0t wash the belts
with high pressure nozzles which could damage the belt and affect the
load-bearing capacity of the lashings. Muddy belts should be washed
with a mild water jet and air-dried. Metal parts of the lashings should be
lightly oiled, as this should prolong the useful life of the lashings.
STORAGE: Any lashings which are not in use should be stored in stainless and clean shelves, in a dry and well ventilated place. They should be
removed from any heat sources, chemicals, smoke gas, rusty surfaces,
direct sun radiation or other sources of ultraviolet rays.
MAINTENANCE: Eventual repairs of the lashings should be carried out
by the manufacturer. Repairs should only be carried out on those lashings which bear the name of the manufacturer, load-bearing capacity and
material. Repairs on joints are not permitted. Repairs of lashings should
be flawless.
73
Povezovalne verige
Lashing chains
Veriga za povezovanje tovora
z zategom tip RLSP
Lashing chain
with binder type RLSP
Oznaka
Premer
Nosilnost
*01
*02
*03
*04
*05
Art. No.
Diametr
(mm)
2m
2m
3m
4m
5m
8606**
8608**
8610**
8613**
6
8
10
13
Working
load limit
(kg)
2000
4000
6400
10000
Veriga za povezovanje tovora
z matico tip SSP
Lashing chain
with turnbuckle type SSP
Oznaka
Premer
Nosilnost
*01
*02
*03
*04
*05
Art. No.
Diametr
(mm)
6
8
10
13
16
Working load
limit (kg)
2000
4000
6400
10000
16000
2m
2m
3m
4m
5m
8506**
8508**
8510**
8513**
8516**
Zateg
tip LSP
Load binder
type LSP
Velikost, premer Dovoljena obremenitev Dol`ina ro~ice
verige
pri povezovanju
Nominal size =
chain dia.
8 – 10
10 – 13
Ultimate strenght kg
8500
14700
Nominal
size=
chain
diam
Te`a
Oznaka
Take- up mm
Weight per
piece kg
3,7
5,1
Art. No.
Handle length
mm
406
470
Natezna matica z napenjalcem
tip RLSP za povezovanje
Velikost,
premer
verige
Dol`ina zatega
6450010
6450013
Ratchet type load binder
type RLSP
Te`a
Te`a
Dovoljena Dol`ina Dol`ina Dol`ina Dol`ina
Oznaka Oznaka s
zatega
obremenitev ro~ice
brez
kavlji
pri
kavlja
povezovanju
UltimatHandle Length l Length l Take- up Weight Weight Art. No. Art. No.
mm
per
per
estrenght
length
piece
piece
kg
mm
min mm max mm
8 – 10
10 – 13
13
114
114
8500
14700
20500
355
355
355
362
362
362
74
565
565
565
203
203
203
Without
hooks
3,4
3,4
3,8
With
Without
With
hooks
hooks
hooks
4,7
64052008 64053008
5,7
64052010 64053010
64052013
-
Povezovalne verige
Lashing chains
Veri`ni napenjalec
tip SSP za povezovanje
Clevis type turnbuckle
type SSP for lashing
Velikost,
premer
verige
Dovoljena
obremenitev pri
povezovanju
Nosilnost
Dol`ina
Dol`ina
Dol`ina
zatega
Te`a
Oznaka
Nominal
size =
chain dia
Tension load
(lashing) daN (kp)
Working
load limit
(lifting) kg
Length l
Length l
Take- up
mm
Weight
per piece
kg
Art. No.
min mm
max mm
8-8
10-8
13-8
16-8
4000
6400
10000
16000
2000
3200
5000
8000
320
450
530
600
460
680
800
900
140
230
270
350
1,8
3,3
6,2
12,5
64050008
64050010
64050013
64050016
Natezna matica z napenjalcem
tip RSP za povezovanje
Ratchet type turnbuckle
type RSP for lashing
Velikost,
premer
verige
Dovoljena
obremenitev pri
povezovanju
Nosilnost
Dol`ina
Dol`ina
Dol`ina
zatega
Nominal
size =
chain dia
Tension load (lashing) daN (kp)
Working
load limit
(lifting) kg
Length l
Length l
Take- up Weight
mm
per piece
kg
8-8
10-8
13-8
4000
6400
10000
2000
3200
5000
min mm
320
450
530
max mm
460
680
800
75
140
230
270
Te`a
2,9
4,3
7,3
Oznaka
Art. No.
64051008
64051010
64051013
Ro~na dvigalka
Rack jack
Ro~na dvigalka tip 11
Rack jack type 11
Tip
Ro~
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
Oznaka
Type
11.1,5 S
11.1,5 R
11.3 S
11.3 R
11.5 S
11.5 R
11.10 S
11.10 R
Crank
SIKU
RAKU
SIKU
RAKU
SIKU
RAKU
SIKU
RAKU
725
725
725
725
722
722
797
797
237
237
182
182
200
200
167
167
37
37
40
40
37
37
42
42
350
350
387
387
406
406
448
448
70
70
79
79
77
77
82
82
100
100
100
100
110
110
125
125
50
50
50
50
60
60
70
70
350
350
350
350
300
300
300
300
84
84
92
92
104
104
128
128
35
35
45
45
50
50
60
60
25
25
30
30
40
40
50
50
130
130
130
130
150
150
150
150
140
140
140
140
170
170
170
170
33,5
33,5
39,5
39,5
51
51
62,5
62,5
108
108
94
94
105
105
115
115
78
78
92
92
100
100
132
132
60
60
65
65
70
70
85
85
86
86
132
132
139
139
184
184
39
39
72
72
50
50
66
66
Art. No.
200 001
200 007
200 002
200 008
200 003
200 009
200 004
200 010
Tehni~ni podatki
Technical data
nosilnost
razmerje
dvig / obrat
sila na ro~ki
te`a
admissible load
gear transmission
lift/crank turn
crank force
weight
76
Tip / Type
11.1,5
1,5 t
4,5 : 1
14 mm
190 N
12,5 kg
11.3
3t
9,5 : 1
8 mm
250 N
20 kg
11.5
5t
22,5 : 1
4 mm
270 N
27 kg
11.10
10 t
24,8 :1
4 mm
360 N
42 kg
Ro~ni vitel
Hand rope winch
Ro~ni vitel
Tehni~ni
podatki
nosilnost
premer vrvi
koli~ina vrvi
sila na ro~ki
dvig / obrat
te`a
oznaka
Technical data
nosilnost
premer vrvi
koli~ina vrvi
premer koluta
sila na ro~ki
dvig / obrat
razmerje
te`a
oznaka
nosilnost
1 vrsta vrvi
4 vrsta vrvi
dvig / obrat
1 vrsta vrvi
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
jeklena vrv
te`a
oznaka
77
WA 50
50 kg
2 mm
12 m
80 N
96 mm
1 kg
209 017
WA 100
100 kg
3 mm
8m
60 N
38 mm
2,1 kg
209 018
Hand rope winch type W / K
Technical data
Tip / Type
capacity
wire rope Ø
rope capacity max.
cable drum Ø
crank force
lift / crank turn
gear ratio
weight
Art. No.
Ro~ni vitel tip 220
Tehni~ni
podatki
Tip / Type
capacity
wire rope Ø
rope capacity max.
crank force
lift / crank turn
weight
Art. No.
Ro~ni vitel tip W / K
Tehni~ni
podatki
Hand rope winch
W / K 300
W / K 500
300 kg
4 mm
29 m
60 mm
160 N
64 mm
3,1
5 kg
205 986
500 kg
5 mm
22 m
60 mm
200 N
46 mm
4,5
5 kg
205 987
Hand rope winch type 220
Technical data
capacity
- 1st rope position
- 4th rope position
lift / crank turn
1st rope position
crank force
rope capacity
wire rope necessary:
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ
weight (w/o rope)
Art. No.
Tip / Type
220.0,3
220.0,5
300 kg
203 kg
500 kg
336 kg
74 mm
180 N
11 m
30 mm
210 N
10 m
6 mm Ø
10 kg
200 047
6,5 mm Ø
10 kg
300 048
Ro~ni vitel
Hand rope winch
Ro~ni vitel tip 220.1
Hand rope winch type 220.1
Tehni~ni
podatki
Technical data
nosilnost
1 vrsta vrvi
zadnja vrsta vrvi
dvig / obrat
1 vrsta vrvi
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
jeklena vrv
capacity
- 1st rope position
- last rope position
lift / crank turn
1st rope position
crank force
rope capacity
wire rope necessary:
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ
weight (w/o rope)
Art. No.
te`a
oznaka
Ro~ni vitel tip 220,2
Tehni~ni
podatki
nosilnost
1 vrsta vrvi
2 vrsta vrvi
dvig / obrat
1 vrsta vrvi
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
jeklena vrv
te`a
oznaka
nosilnost
1 vrsta vrvi
2 vrsta vrvi
dvig / obrat
1 vrsta vrvi
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
jeklena vrv
te`a
oznaka
78
220.0,75
220.1
750 kg
520 kg
1000 kg
750 kg
28 mm
200 N
12 m
19 mm
180 N
10 m
8 mm Ø
14 kg
205 047
9 mm Ø
15 kg
200 815
Hand rope winch type 220,2
Technical data
Tip / Type
220.2
capacity
- 1st rope position
- 2st rope position
lift / crank turn
1st rope position
crank force
rope capacity
wire rope necessary:
DIN 3064 FE zn k 1770 sZ
weight (w/o rope)
Art. No.
Ro~ni vitel tip 220,3
Tehni~ni
podatki
Tip / Type
2000 kg
1700 kg
16 mm
320 N
8m
12 mm Ø
23 kg
200 054
Hand rope winch type 220,3
Technical data
Tip / Type
220.3
capacity
- 1st rope position
- 2st rope position
lift / crank turn
1st rope position
crank force
rope capacity
wire rope necessary:
DIN 3064 FE zn k 1770 sZ
weight (w/o rope)
Art. No.
3000 kg
2500 kg
10 mm
300 N
7m
13 mm Ø
32 kg
200 052
Ro~ni vitel
Hand rope winch
Ro~ni vitel tip 4585
Tehni~ni
podatki
nosilnost
1 vrsta vrvi
4 vrsta vrvi
dvig / obrat
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
jeklena vrv
te`a
oznaka
Technical data
capacity
- 1st rope position
- 4th rope position
lift / crank turn
crank force
rope capacity
wire rope necessary:
DIN 3069 FE zn k 1770 sZ
weight (w/o rope)
Art. No.
Ro~ni vitel tip 4483
Tehni~ni
podatki
nosilnost
1 vrsta vrvi
4 vrsta vrvi
dvig / obrat
1 vrsta vrvi
4 vrsta vrvi
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
vrv Ø
te`a
oznaka
nosilnost
1 vrsta vrvi
dvig / obrat
sila na ro~ki
koli~ina vrvi
jeklena vrv
te`a
oznaka
79
Tip / Type
4585.0,5
4585.0,75
500 kg
350 kg
37 mm
170 N
25 m
750 kg
445 kg
30 mm
180 N
26 m
6 mm Ø
10 kg
205 804
6 mm Ø
10 kg
209 514
Hand rope winch type 4483
Technical data
Tip / Type
4483.0.65
capacity
- 1st rope position
- 4st rope position
lift / crank turn
1st rope position
- 4st rope position
crank force
rope capacity
rope Ø
weight (w/o rope)
Art. No.
Ro~ni vitel tip 4185
Tehni~ni
podatki
Hand rope winch type 4585
650 kg
400 kg
39 mm
60 mm
195 N
18 m
7 mm
8.8 kg
205 347
Hand rope winch type 4185
Technical data
capacity
- 1st rope position
lift / crank turn
crank force
rope capacity
wire rope necessary:
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ
weight (w/o rope)
Art. No.
Tip / Type
4185.0,5
4751.0,4
500 kg
13 mm
138 N
14 m
400 kg
7.5 mm
180 N
4m
6.5 mm Ø
12 kg
200 046
6 mm Ø
6 kg
200 045
Ro~ni vitel
Hand rope winch
Ro~ni vitel tip 468
Tehni~ni podatki
nosilnost
premer vrvi (jeklena)
premer vrvi (najlon)
dol`ina vrvi
sila na ro~ki
razmerje
dvig / obrat
efektivnost
te`a
oznaka
Technical data
admissible load
rope dia (steel)
rope dia (nylon)
rope length
crank force
gear ratio
lift / crank turn
efficiency
weight (approx.)
Art. No.
Ro~ni vitel tip 4551
Tehni~ni podatki
nosilnost
standardna dol`ina vrv
vrv Ø
sila na ro~ki
dvig / obrat
te`a:
- ro~ka jib
- ro~ka leg
oznaka
80
Hand rope winch type 468
Tip / Type
468.0,25
0,25 t
4 mm
8 mm
3,3 m
66 N
25 : 1
5,8 mm
0,2
4,1 kg
200 227
Hand rope winch type 4551
Technical data
admissible load
standard rope length
wire rope Ø
crank force
lift / crank turn:
weight:
- crane jib
- crane leg
Art. No.
Tip / Type
4551.0,5
500 kg
12 m
6 mm
135 N
28 mm
54 kg
30 kg
205 996
Veri`ni dvi`niki
Chain hoists
Veri`ni dvi`nik VS
Dimenzije v mm
Model
Model
A
A1
B
C
D
F
VS 0,5/1
VS 1/1
VS 2/2
VS 3/2
VS 5/2
VS 8/4
VS 10/4
VS 15/8
VS 20/8
295
345
440
530
620
735
735
100 0
100 0
455
484
491
596
644
-
16
21
27
35
45
60
60
85
85
22
27
30
37
46
52
52
74
74
11
15
20
24
30
40
40
56
56
125
147
147
183
215
360
360
590
590
F1
Hand Chain Hoist Model VS
Dimensions in mm
G
H
J
213 - 111
232 - 125
232 - 125
314 - 142
333 - 163
- 252 108 163
- 252 108 163
- 108 198
- 108 198
J1
K
L
M
N
O
P
146
153
153
174
179
-
52
57
57
68
79
79
79
-
59
68
68
74
84
84
84
99
99
195
224
231
286
334
-
260
260
260
310
310
-
140
140
140
200
200
-
110
110
110
130
130
-
Veriga
Chain
m*
12
12
12
12
10
-
VS
0,5/1
VS
1/1
VS
2/2
VS
3/2
VS
5/2
VS
8/4
Nosilnost Capacity kg
[tevilo verižnih stremen
Number of chain strands
Dol`ina verige pri dvigu 3m Lin.
Chain lenght at 3 m. Std. lift
m
Premik ro~ne verige pri dvigu 1m
Lift per 1m. Hand chain overhaul mm
Ro~ni poteg verige pri WLL
Pull on hand chain at WLL
daN
Neto te`a pri standardnem dvi`niku
Net weight at standard lft
kg
500
1
1000
1
2000
2
3000
2
5000
2
8000
4
3,2
3,3
6,3
6,6
6,6
13,5
13,5
27,8
27,8
35
23
12
9
6
3
3
1
1
26
26
37
41
44
38
46
2x35
2x46
9,0
11,2
15,3
24,7
38,7
69,2
69,2
157,4
157,4
*max. Capacity of chain container
81
VS
15/8
9200600
9200500
9202000
9203000
9205000
9208000
9210000
9215000
9220000
Model Model
*max nosilnost veri`nega kontejnerja
VS
10/4
Oznaka
Art. No.
VS
20/8
10000 15000 20000
4
8
8
Vozi~ek za I profil
Trolley
Vozi~ek za I profil Potisni
Push trolley
Nosilnost
I – profil
Te`a
A
B
C
H
Oznaka
Capacity
500
1000
2000
3000
5000
I- Beam width
50 – 220
58 – 220
66 – 220
74 – 220
90 – 220
Weight (kg)
5
8,7
13,9
23,5
40
285
285
300
321
354
198
238
277
324
373
158
183
208
249
296,5
64,5
66
75
85
100
Art. No.
884101
884102
884103
884104
884105
Vozi~ek za I profil z veri`nim pogonom
Gear trolley
Nosilnost
I – profil
Te`a
A
B
C
H
Oznaka
Capacity
500
1000
2000
3000
5000
I- Beam width
50 – 220
58 – 220
66 – 220
74 – 220
90 – 220
Weight (kg)
9
12.6
18.5
28
45
341.5
344.5
355.5
372.5
404.5
198
238
277
324
373
158
183
208
249
296,5
64,5
66
75
85
100
Art. No.
884201
884202
884203
884204
884205
Veri`ni dvi`nik PT
Ratchet Lever Hoist Model PT
Nosilnost
Capacity
[tevilo veri`nih stremen
Number of chain strands
Dol`ina verige pri 1,5m dvigu
Chain lenght at 1,5m std. Lift
Dvig pri popolnem zasuku vzvoda
Lift at one full lever turn
Ro~ni poteg pri WLL
Handle pull at WLL
Neto te`a pri standardnem dol`niku
Net weight at standard lifting
Oznaka
Art. No.
82
kg
m
mm
daN
kg
750
1500
3000
6000
1
1
1
2
1,7
1,8
1,8
3,6
24
23
16
8
21
25
35
38
5,7
9,3
14,9
28,5
9300750
9301500
9303000
9306000
Elektri~ni veri`ni dvi`nik
Electric chain hoist
Elektri~ni veri`ni dvi`nik tip ECH
Tip
Type
ECH 0,5
ECH 1
ECH 2
Electric chain hoist type ECH
A
B
C
D
K
Ø
F
J
P
L
150
150
173
112
112
90
250
250
250
245
245
245
27
30
38
45
50
65
85
105
136
17
26
36
14
15
22
550
590
770
Tip
Nosilnost
t
Type
WLL t
ECH 0,5
ECH 1
ECH 2
0,5
1,0
3
Veriga
Preizku.
sila
Motor
Stand.
Proof
Motor
Lift (m) load (kn) power
(kw)
3
3
3
6,3
12,5
25
0,8
1,1
1,1
Verig
Premer
verig
No. Of
falls of
load
chain
1
1
2
Load
chain
diam.
(mm)
7,1
7,1
7,1
Hitrost
Te`a (kg)
Weight (kg)
44
46
60
Oznaka
Lift
Art. No.
speed
(m / min)
5,80
4,30
2,15
884301
884302
884303
Prijemalo za sode tip IPDV
Tip
Premer soda
Na~in prijemanja
Nosilnost
Te`a
Oznaka
Type
Grab type
GF 200
Bareel
diameter (mm)
580 – 640
Working load
limit (kg)
200 kg
Dead weight
(kg)
40
Art.
No.
880037
GFO 200
580 – 640
200 kg
50
880121
GF 500
580 – 640
500 kg
50
880100
GFO 500
580 – 640
500 kg
65
880122
GP 500
580 – 640
500 kg
50
880083
FGR 500
580 – 640
500 kg
160
880084
IPDV 0,5
500 – 700
500 kg
7
IP0118
Stranska
Side
Stranska
Side
Stranska
Side
Stranska
Side
Stranska
Side
Z vrha 4 oprijemi
from top 4 grabs
rob – en oprijem
edge – one grab
Model prijemala GFO ima sistem za obra~anje soda.
Clamps type GFO have barrel turning device.
83
Elektronske tehtnice
Electronic dynamometers
Tehtnica tip DEA
Capacity
Dynamometer type DEA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Oznaka
218
230
315
315
90
90
110
110
47
54
80
80
21
27
38
38
52,5
57,5
97,5
97,5
25
32
49
49
56
56
59
59
160
165
200
200
29
32,5
57,5
57,5
Art. No.
884001
884002
884003
884004
nosilnost (kg)
1,35
1,85
3,6
3,6
Tehtnica tip DEC
Capacity
A
nosilnost (kg)
3200
6300
10000
1
2
5
Dynomometer type DEC
B
199
213
265
69
69
100
Tehtnica tip DED
Capacity
A
nosilnost (kg)
3200
6300
10000
1
2
5
69
69
100
Tehtnica tip DEB
Capacity
nosilnost (kg)
50
100
300
600
1000
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
D
130
144
181
25
35
50
C
269
348
455
D
130
144
181
E
25
35
50
F
Oznaka
155
155
172
Art. No.
884005
884006
884007
269
348
455
F
Oznaka
155
155
172
Art. No.
884008
884009
884010
Dynomometer type DEB
A
B
C
Oznaka
158
158
158
170
170
Ø12
Ø12
Ø12
Ø16
Ø16
16
16
16
21
21
Art. No.
884011
884012
884013
884014
884015
Dimenzije so v mm
84
E
Dynomometer type DED
B
199
213
265
C
Dimensions are in mm
@i~ni potegi
Cable pullers
@i~ni poteg
Cable Puller
Dimenzije v mm
Model
Model
Dvi`na nosilnost (WLL)
Lifting capacity (WLL)
Premik vrvi pri polnem zamahu
Rope advance per full stroke cycle
Poteg vzvoda pri polni obremenitvi
Lever pull at WLL
Dol`ina ro~ice
Levey lenght
Jeklena vrv Ø
Wire rope Ø
Neto te`a brez jeklene vrvi
Net weight without cable
Te`a vrvi
Rope weight
Zatezna sila
Pulling capacity
Oznaka
Art. No.
Dimensions in mm
kg
Y 08
Y 16
Y 32
800
1600
3200
60
60
40
24
30
50
800
790/1190
790/1190
8,4
11,5
16,0
7,0
14,0
21,0
0,29
0,53
1,0
1250
2500
5000
890008
890016
890032
mm
daN
mm
mm
kg
kg/m
daN
Pre~ka vilic za vili~ar
Lifting beam
For fork – lifting truck
Oznaka
Tip
[irina
Nosilnost
Vi{ina
Te`a
Art. No.
Type
880126
880127
PV 200
PV 500
Width W
(mm)
500
600
Working load
limit (kg)
2000
5000
Height
(mm)
400
400
Dead weight
(kg)
25
35
Paletne vilice PGE
Pallet fork PGE
Oznaka
Tip
[irina
Nosilnost
Vi{ina
Te`a
Art. No.
Type
PGE 15
PGE 20
PGE 30
Working load
limit (kg)
1500
2000
3000
Height (mm)
880018
880019
880124
Width W
(mm)
1000
1200
1200
Dead weight
(kg)
90
115
150
86
1050-1650
1050-1650
1050-1650
Prijemala za plo~evino
Clamp for plates
Prijemalo tip IP10
za plo~evino (vertikalni transport)
Tip
Nosilnost
Te`a
kg
Type
WLL t
0,5 - IP10
1 - IP10
2 - IP10
3 - IP10
4,5 - IP10
6 - IP10
9 - IP10
9 - IP10/J
12 - IP10
12 - IP10/J
16 - IP10
16 - IP10/J
22,5 - IP10
22,5 - IP10/J
30 - IP10
30 - IP10/J
0,5
1,0
2,0
3,0
1,5
6,0
9,0
9,0
12,0
12,0
16,0
16,0
22,5
22,5
30,0
30,0
Wt
kg
1,8
2,0
6,8
13,8
15,0
23,5
27,5
28,5
49,0
58,0
68,0
90,0
108,0
110,0
148,0
152,0
t
A
B
Clamp type IP10
for steelplates (vertical transport)
C
D
Type
0,5 - IP10
1 - IP10
2 - IP10
3 - IP10
4,5 - IP10
6 - IP10
9 - IP10
9 - IP10/J
12 - IP10
12 - IP10/J
16 - IP10
16 - IP10/J
22,5 - IP10
22,5 - IP10/J
30 - IP10
30 - IP10/J
0-16
0-20
0-35
0-40
0-40
0-50
0-50
50-100
0-54
54-108
5-64
64-128
5-80
80-155
5-80
80-155
Nosilnost Te`a
t
kg
WLL t
0,5
1,0
2,0
3,0
1,5
6,0
9,0
9,0
12,0
12,0
16,0
16,0
22,5
22,5
30,0
30,0
F
G
H
J
K
Oznaka
10
10
16
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
Art.
No.
IP 1674
IP 1662
IP 1676
IP 1664
IP 1666
IP 1668
IP 1670
IP 1672
IP 1678
IP 1680
IP 1682
IP 1684
IP 1686
IP 1688
IP 1690
IP 1692
Dimenzije v mm / Dimension in mm
44
45
78
100
100
126
126
126
160
178
178
208
222
253
222
250
128
139
201
253
253
302
325
325
391
439
465
521
554
628
545
620
207
215
336
436
436
515
550
555
580
630
690
746
800
880
800
880
Prijemalo tip IPU10
za plo~evino (vertikalni transport)
Tip
E
Wt kg
1,9
2,1
7,6
14,8
16,0
24,0
29,5
30,5
57,0
59,0
72,0
85,0
127,0
130,0
153,0
165,0
A
0-16
0-20
0-35
0-40
0-40
0-50
0-50
50-100
0-54
54-108
54-64
64-128
5-80
80-155
5-80
80-155
B
30
30
70
75
75
80
80
80
80
80
88
88
110
110
110
110
115
126
190
225
232
292
310
360
331
415
397
472
470
575
470
565
41
41
61
78
82
84
92
92
117
117
119
119
136
136
152
152
28
38
55
60
65
95
105
105
137
137
153
151
186
196
186
196
40
44
44
41
41
49
49
49
49
54
54
Clamp type IPU10
for steelplates (vertical transport)
C
E
F
G
H
J
Dimenzije v mm / Dimension in mm
44 128 30 115 41 28
45 139 30 126 41 38
78 201 70 190 61 55
100 253 75 225 78 60
100 253 75 232 82 65
126 302 80 292 84 95 44
126 325 80 310 92 105 44
126 325 80 360 92 105 44
160 391 80 331 117 137 41
178 439 80 415 117 137 41
178 465 88 397 119 153 45
208 521 88 472 119 161 45
222 554 110 470 136 186 49
253 628 110 575 136 196 49
222 545 110 470 152 186 54
250 620 110 565 152 196 54
K
Oznaka
10
10
16
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
30
Art. No.
IP 1675
IP 1663
IP 1677
IP 1665
IP 1667
IP 1669
IP 1671
IP 1673
IP 1679
IP 1681
IP 1683
IP 1685
IP 1687
IP 1689
IP 1691
IP 1693
Prijemalo tip IPU10/H
Clamp type IP10U/H
Za trdo plo~evino plo~evino (do 47 HRC) for hard steel plates (till 47 HRC)
Tip
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
0,5 IPU10/H
1 IPU10/H
2 IPU10/H
3 IPU10/H
4,5 IPU10/H
0,5
1
2
3
4,5
Wt
kg
1,8
7,6
14,8
16,0
24
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Dimenzije v mm / Dimension in mm
0-16
0-35
0-40
0-40
0-50
87
44
78
100
100
126
128
201
253
253
302
228
372
445
445
525
30
70
75
75
80
115
190
225
232
292
41
61
78
82
84
28
55
60
65
95
Oznaka
Art. No.
10
16
20
20
20
IP 2175
IP 2177
IP 2165
IP 2167
IP 2169
Prijemala za plo~evino
Clamp for plates
Prijemalo tip IPNM
Clamp type IPNM
polirano za plo~evino (vertikalni transport) for steelplates (vertical transport)
Tip
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
0,5 - IPNM
1 - IPNM
1 - IPNM
0,5
1,0
1,0
Wt
kg
2,5
4,1
5,3
A
B
C
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
0,75-IPHOZ
1,5- IPHOZ
3- IPHOZ
4,5- IPHOZ
6- IPHOZ
9- IPHOZ
12- IPHOZ
15- IPHOZ
0,75
1,5
3,0
4,5
6,0
9,0
12,0
15,0
Wt
kg
6,0
11,0
16,0
17,0
31,0
41,0
76,0
76,0
E
F
G
H
K
Dimenzije v mm / Dimension in mm
0-10
0-20
30-37
74
85
92
149
187
215
Prijemalo tip IPHOZ
za plo~evino (horizontalni transport)
Tip
D
A
B
205
258
289
30
30
30
128
170
265
60
80
95
Art. No.
38
50
85
IP 3276
IP 3277
IP 3312
Clamp type IPHOZ
for steelplates (horizontal transport)
C
E
F
G
H
J
K
Dimenzije v mm / Dimension in mm
0-30
0-45
0-45
0-45
0-60
0-60
0-60
0-60
94
133
137
138
171
211
217
220
16
16
20
25
30
30
40
40
Prijemalo tip IPHTONZ
za plo~evino (horizontalni prevoz)
A
B
Oznaka
16
22
26
30
36
43
47
47
70
125
125
126
135
166
168
183
118
192
200
220
235
276
294
317
81
110
120
120
130
160
190
250
12
16
20
20
20
25
25
25
Oznaka
Art. No.
12
12
10
10
20
20
19
22
IP 5401
IP 5402
IP 5403
IP 5404
IP 5405
IP 5406
IP 5407
IP 5408
Clamp type IPHTONZ
for steelplates (horizontal transport)
Tip
Nosilnost
t
Te`a
kg
C
E
F
G
H
J
K
Type
WLL t
0,75-IPHTONZ
1,5- IPHTONZ
3- IPHTONZ
4,5- IPHTONZ
6- IPHTONZ
9- IPHTONZ
12- IPHTONZ
15- IPHTONZ
25- IPHTONZ
0,75
1,5
3,0
4,5
6,0
9,0
12,0
15,0
25,0
Wt
kg
4,0
9,0
14,0
20,0
25,0
31,0
41,0
54,0
78,0
0-30
0-60
0-60
0-60
0-60
0-60
0-60
0-60
0-60
75
114
117
132
143
157
172
183
169
16
16
20
25
25
30
30
30
40
16
22
26
30
36
43
47
47
47
64
98
98
99
108
118
134
144
170
118
153
163
183
213
223
254
284
300
81
110
120
130
130
140
150
200
220
12
16
20
20
20
25
25
25
32
46
52
69
69
69
86
88
88
113
IP 5343
IP 5344
IP 5477
IP 5483
IP 5484
IP 5485
IP 5486
IP 5487
IP 5119
3-IPHSZ
6-IPHSZ
9-IPHSZ
12-IPHSZ
3,0
6,0
9,0
12,0
22,0
36,4
49,2
62,8
0-100
0-100
0-100
0-100
192
200
220
220
20
25
30
35
26
32
35
47
160
160
170
170
222
249
270
270
140
180
190
200
20
20
25
25
65
69
85
95
IP 5308
IP 5311
IP 5313
IP 5318
Dimenzije v mm / Dimension in mm
88
Oznaka
Art. No.
Prijemala
Clamps
Prijemalo tip IPPE
za plo~evino v paketih
Tip
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
3 - IPPE
3 – IPPE
3 – IPPE
6 – IPPE
9 – IPPE
12 – IPPE
3,0
3,0
3,0
6,0
9,0
12,0
Wt
kg
21,0
26,0
28,0
46,0
62,0
104,0
A
B
Clamp type IPPE
for steelplates in packages
C
Nosilnost Te`a
t
kg
Type
1 - IPBC
2 - IPBC
3 - IPBC
WLL t
1,0
2,0
3,0
Wt kg
3,5
6,5
8,5
0-180
0-300
0-420
0-420
0-420
0-420
A
194
194
194
227
270
292
B
0-20
0-25
0-25
256
376
496
516
566
588
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
0,75 – IPBHZ
1,5 – IPBHZ
3 – IPBHZ
4,5 – IPBHZ
0,75
1,5
3,0
4,5
Wt
kg
3,0
6,0
10,5
25,0
F
G
H
J
Oznaka
C
A
20
20
20
25
25
30
26
26
26
30
34
40
66
66
66
102
122
133
20
20
20
20
20
25
Art. No.
140
140
140
160
190
200
E
F
G
H
J
Dimenzije v mm / Dimension in mm
132
52
26
75
135
36
16
152
62
30
82
152
49
20
157
66
30
82
210
57
20
B
C
89
148
200
227
284
IP 0501
IP 0502
IP 0503
IP 0506
IP 0509
IP 0512
K
Oznaka
182
218
225
Art. No.
IP 0410
IP 0411
IP 0412
Clamp type IPBHZ
for profiles
D
E
F
G
J
K
Dimenzije v mm / Dimension in mm
0-25 40
0-25 60
0-40 80
0-40 112
76
76
76
76
76
97
Clamp type IPBC
for steelplates (horizontal transport)
Prijemalo tip IPBHZ
za profile
Tip
E
Dimenzije v mm / Dimension in mm
Prijemalo tip IPBC
za plo~evino (horizontalni transport)
Tip
D
220
255
325
413
50
50
70
70
130 69
153 73
188 112
251 116
33
35
38
80
Oznaka
Art. No.
22
28
32
40
IP 5461
IP 5462
IP 5463
IP 5464
Prijemala
Clamps
Prijemalo tip IPBSNZ
za profile
Tip
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
1,5 – IPBSNZ
3 – IPBSNZ
4,5 – IPBSNZ
1,5
3,0
4,5
Wt
kg
14,0
22,5
30,5
A
Clamp type IPBSNZ
for profiles
B
C
D
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
0,75 – IPBKZ
1,5 – IPBKZ
3,75 – IPBKZ
0,75
1,5
3,75
Wt
kg
3,0
7,0
15,5
0-32 100-270 304 480
0-40 100-330 352 494
0-50 100-360 420 630
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
WLL t
Wt
kg
2- IPRLN
2,0
15,0
A
B
Nosilnost
t
Te`a
kg
Type
ML300
ML500
ML1000
ML2000
ML3000
ML5000
WLL t
300
500
1000
2000
3000
5000
Wt kg
7
17
38
95
150
220
H
J
70
75
75
319
408
457
47
56
56
5-15
5-25
5-28
C
43
62
75
A
B
16
20
20
165
207
250
IP 5925
IP 5926
IP 5927
D
E
F
G
J
Oznaka
H
132
210
260
192 45 113
300 70 163
415 100 202
47
61
78
Art. No.
38
50
52
10
16
20
C
90
B
D
E
222 375
90
100
142
184
240
360
90
H
IP 5780
IP 5781
IP 5782
Clamp for rails type IPRLN
F
G
J
K
Dimenzije v mm / Dimension in mm
?
Oznaka
Art. No.
Dimenzije v mm / Dimension in mm
Magnetno prijemalo tip ML
Tip
G
Clamp type IPBKZ
for profiles
Prijemalo za tra~nice tip IPRLN
Tip
F
Dimenzije v mm / Dimension in mm
Prijemalo tip IPBKZ
za profile
Tip
E
75
230 102
74
Oznaka
Art. No.
20
IP 0963
Magnetic lifter type ML
H1
L1
L
R
Dimenzije v mm / Dimension in mm
190
98
185
210
230
210
118
243
270
220
291
148
338
375
318
362
182
470
85
515
420
220
540
581
520
500
250
650
692
720
Ø
Oznaka
50
50
60
420
80
100
Art. No.
883001
883002
883003
883004
883005
883006
Prijemala
Grabs
Prijemalo tip VZ
Grab type VZ
Tip
Odpiranje
(mm)
Vi{ina prijemala
(mm)
Notranja
dol`ina (mm)
Nosilnost
(kg)
Te`a kg
Oznaka
Type
Opening
(mm)
485 – 1020
710 – 1025
890 – 1730
Inside Height
(mm)
Gripper
Lenght (mm)
100
200
400
WLL (kg)
Dead
weight (kg)
12
25
60
Art. No.
VZ I
VZ II
VZ III
40
50
60
Prijemalo tip FTZ
100
300
1000
880110
880111
880112
Grab type FTZ
Tip
Odpiranje
(mm)
Vi{ina prijemala
(mm)
Notranja
dol`ina (mm)
Nosilnost
(kg)
Te`a kg
Oznaka
Type
Opening
(mm)
50 – 480
200 – 615
200 – 615
50 – 460
110 – 810
Inside Height
(mm)
Gripper Lenght
(mm)
420
420
720
420
720
WLL (kg)
Dead
weight (kg)
55
62
65
58
190
Art. No.
FTZ - I
FTZ - II
FTZ - III
FTZ – BB
FTZ – 30
170
170
170
290
170
Prijemalo tip MPG
900
900
900
900
3000
880130
880131
880132
880133
880134
Grab type MPG
Tip
Odpiranje
(mm)
Vi{ina prijemala (mm)
Notranja
dol`ina (mm)
Nosilnost
(kg)
Te`a kg
Oznaka
Type
Opening
(mm)
300 – 1000
300 – 1000
Inside Height
(mm)
150
150
Gripper Lenght
(mm)
1000
1200
WLL (kg)
Dead
weight (kg)
110
140
Art. No.
MPG 30/100-100
MPG 30/100-120
Prijemalo tip SQZ
1000
1000
880113
880114
Grab type SQZ
Tip
Odpiranje
(mm)
Notranja vi{ina
(mm)
Nosilnost (kg)
Te`a kg
Oznaka
Type
Opening
(mm)
Inside Height
(mm)
WLL (kg)
Dead weight
(kg)
Art. No.
SQZ
200 – 880
300
1000
98
880135
Prijemalo tip MZS
Grab type MZS
Tip
Odpiranje
(mm)
Vi{ina prijemala
(mm)
Notranja
dol`ina (mm)
Nosilnost
(kg)
Type
Opening
(mm)
Inside Height
(mm)
Gripper
Lenght (mm)
WLL (kg)
MSZ
750 – 1100-
330
400
800
Prijemalo tip BSZ
Oznaka
Dead
Art. No.
weight (kg)
80
880115
Te`a kg
Oznaka
Grab type BSZ
Tip
Odpiranje
(mm)
Vi{ina prijemala
(mm)
Notranja
dol`ina (mm)
Nosilnost
(kg)
Type
Opening
(mm)
Inside Height
(mm)
Gripper
Lenght (mm)
WLL (kg)
BSZ
130 – 265-
280
1000
3800
91
Te`a kg
Dead
Art. No.
weight (kg)
310
880116
Prijemala
Clamps
Kljuka za cevi RLH
Pipe hook RLH
Oznaka
Tip
[irina
Nosilnost
Dol`ina cevi
Te`a
Art. No.
Type
RLH 1
RLH 2
Working load
limit (kg)
1000
3000
Lengs (m)
880001
880002
Width W
(mm)
190
260
1
1
Dead weight
(kg)
24
45
Kljuka za cevi RLHA
Pipe hook RLHA
Oznaka
Tip
[irina
Nosilnost
Dol`ina cevi
Te`a
Art. No.
Type
RLH 1 A
RLH 3 A
RLH 7,5 A
Working load
limit (kg)
350
1000
3000
Lengs (m)
880003
880004
880005
Width W
(mm)
300
460
500
Dead weight
(kg)
180
310
730
Prijemalo za cevi RG
3
3
3
Round grab RG
Oznaka
Tip
Premer cevi
Nosilnost
Dol`ina
prijema
Te`a
Art. No.
Type
880006
880007
880008
880009
880010
880011
RG 1,5-40
RG 1,5-70
RG 3-120
RG 5-170
RG 10-200
RG 12-250
Outer diameter
(mm)
200-430
350-750
600-1250
800-1750
1000-2000
1500-2500
Working load
limit (kg)
1500
1500
3000
5000
10000
12000
Gripping
width (m)
230
400
550
700
750
750
Dead
weight (kg)
38
98
300
620
1080
1450
Prijemalo za ja{ke SRG
Oznaka
Tip
Art. No.
Type
880012
880013
880014
880015
880016
880017
Premer cevi
Pipe suspension Chain Clamp SRG
Nosilnost
Outer diameter Working load
(mm)
limit (kg)
SRG 1,5
400-2000
1500
SRG 3
400-2000
3000
SRG 3 L
400-3000
3000
SRG 3/160
400-2000
3000
SRG 3L/160
400-2000
3000
SRG 4 G
400-300
4000
92
Debelina
stene
[tevilo
prijemal
Te`a
Opening
width (m)
40-120
50-180
50-180
60-160
60-160
60-160
Number
of claws
3
3
3
3
3
4
Dead
weight (kg)
30
53
57
48
50
62
Bremenski drogovi
Lifting beams
Bremenski drog
Oznaka
Nosilnost
Dol`ina
Art. No.
Working load
limit (kg)
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
5000
5000
7500
7500
10000
10000
Lenght L
(mm)
1000
2000
3000
1000
2000
3000
1000
2000
3000
3000
4000
3000
4000
3000
5000
9011**
9012**
9013**
9021**
9022**
9023**
9031**
9032**
9033**
9053**
9054**
9073**
9074**
9093**
9095**
Lifting beam
Te`a
a
b
h
70
70
70
70
70
70
90
90
90
90
90
100
100
120
120
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
120
130
130
150
150
410
430
460
450
480
510
520
550
575
640
660
710
730
815
845
Bremenski drog - nastavljiv
Lifting beam - adjustable
Oznaka
Nosilnost
Dol`ina max
Dol`ina min
Art. No.
Working load
limit (kg)
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
5000
5000
7500
7500
10000
10000
Lenght max L
(mm)
1000
2000
3000
1000
2000
3000
2000
3000
3000
4000
3000
4000
3000
5000
Lenght min
L (mm)
500
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
9111**
9112**
9113**
9121**
9122**
9123**
9132**
9133**
9153**
9154**
9173**
9174**
9193**
9195**
Weight
(kg)
35
48
72
46
65
123
81
108
156
226
319
290
785
340
666
93
Te`a
a
b
h
70
70
70
70
70
70
90
90
90
90
100
100
120
120
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
130
130
150
150
410
430
460
450
480
510
550
575
640
660
710
730
815
845
Weight
(kg)
53
60
86
57
74
135
121
172
250
350
332
438
394
743
Pasovi za delo na vi{ini
Fall arrest system
Set 1
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes ARG 30
brezkon~ni trak /round sling 1 LOOP 22 kN
kovinski kov~ek /box 1 STATRANS
vrv z zavoro/Rope with break SKN
Oznaka / Art. No.: 815001
Set 2
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes ARG 30 H
brezkon~ni trak /round sling 1 LOOP 22 kN
kovinski kov~ek /box 1 STATRANS
vrv z zavoro/Rope with break MAG
Oznaka / Art. No.: 815002
Set 3
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes ARG 110
brezkon~ni trak /round sling 1 TWIST LOOP 30 kN
kovinski kov~ek /box 1 STATRANS
vrv z zavoro/Hight safety device HSG HK 10
Oznaka / Art. No.: 815003
Set 4
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes ARG 110
brezkon~ni trak /round sling 1 LOOP 22 kN
kovinski torba /box 1 ROPE BAG
vrv z zavoro/Rope with break MAG
Oznaka / Art. No.: 815004
Set 5
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes SC 2
brezkon~ni trak /round sling 1 LOOP 22 kN
kovinski kov~ek /box 1 STATRANS
Oznaka / Art. No.: 815005
Set 6
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes SC 2
brezkon~ni trak /round sling 1 LOOP 22 kN
kovinski kov~ek /box 1 STATRANS
vrv z zavoro/Rope with break SKN
Oznaka / Art. No.: 815006
Set 7
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes CS 1
kovinski kov~ek /box 1 STATRANS
vrv z zavoro/Rope with break SKN
Oznaka / Art. No.: 815007
Set 8
vsebuje / content:
varnostni pas /harnes CS 2
torba /bag Rope bag
vrv z kavljem/Rope with hooks SHOCKYARD
94
Bele`ke
Notes
95
Bele`ke
Notes
96
97