5 - SEW-Eurodrive

Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve
MOVITRAC® B
Izdaja 05/2009
16811011 / SL
Navodila za uporabo
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Kazalo
1 Pomembna navodila .............................................................................................. 5
1.1 Način uporabe navodil za uporabo ................................................................ 5
1.2 Struktura varnostnih navodil........................................................................... 6
1.3 Garancijske zahteve ...................................................................................... 6
1.4 Izključitev odgovornosti .................................................................................. 6
2 Varnostna navodila ................................................................................................ 7
2.1 Uvodne opombe............................................................................................. 7
2.2 Splošni podatki............................................................................................... 7
2.3 Ciljna skupina................................................................................................. 8
2.4 Namenska uporaba........................................................................................ 8
2.5 Ostali veljavni dokumenti ............................................................................... 9
2.6 Transport........................................................................................................ 9
2.7 Dolgotrajno skladiščenje ................................................................................ 9
2.8 Namestitev / montaža .................................................................................... 9
2.9 Električna priključitev.................................................................................... 10
2.10 Varna galvanska ločitev ............................................................................... 10
2.11 Zagon / delovanje ........................................................................................ 10
3 Sestavni deli naprave .......................................................................................... 11
3.1 Velikost 0XS / 0S / 0L .................................................................................. 11
3.2 Velikost 1 / 2S / 2 ......................................................................................... 12
3.3 Velikost 3 ..................................................................................................... 13
3.4 Velikosti 4 / 5................................................................................................ 14
3.5 Oznaka tipa / imenska tablica ...................................................................... 15
4 Namestitev ............................................................................................................ 16
4.1 Priporočeno orodje....................................................................................... 16
4.2 Navodila za namestitev ................................................................................ 16
4.3 Namestitev opcijskih močnostnih komponent .............................................. 21
4.4 Napeljava v skladu s standardom UL........................................................... 26
4.5 Namestitev dodatnih delov........................................................................... 28
4.6 Potrebni pogoji za namestitev "Cold Plate" (samo za velikost 0)................. 33
4.7 Izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj
(samo za velikost 0) ..................................................................................... 33
4.8 Priključni načrt.............................................................................................. 35
4.9 Temperaturno tipalo TF in bimetalno stikalo TH .......................................... 36
4.10 Priključitev zavornega upora BW..-P / BW..-T / BW.. na X3 / X2................. 36
4.11 Priključitev zavornega usmernika................................................................. 37
4.12 Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B............................................ 38
4.13 Namestitev krmilnika za nastavljanje vrednosti MBG11A ............................ 43
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
3
Kazalo
5 Zagon .................................................................................................................... 44
5.1 Kratek opis zagona ...................................................................................... 44
5.2 Splošna navodila za zagon .......................................................................... 45
5.3 Pripravljalna dela in pripomočki ................................................................... 46
5.4 Opcijska tipkovnica FBG11B........................................................................ 47
5.5 Osnovni principi upravljanja tipkovnice FBG11B ......................................... 48
5.6 Ročno delovanje s krmilnikom za nastavljanje vrednosti FBG11B .............. 50
5.7 Zunanja izbira nastavljene vrednosti............................................................ 51
5.8 Zagon s tipkovnico FBG11B ........................................................................ 52
5.9 Zagon z osebnim računalnikom in programom MOVITOOLS®
MotionStudio ................................................................................................ 55
5.10 Zagon trifaznih asinhronih motorjev s protieksplozijsko zaščito
kategorije 2 (94/9/ES) .................................................................................. 56
5.11 Zagon motorja .............................................................................................. 57
5.12 Seznam parametrov..................................................................................... 61
6 Delovanje .............................................................................................................. 72
6.1 Shranjevanje podatkov ................................................................................ 72
6.2 Povratne kode (return codes) (r-19 – r-38) .................................................. 73
6.3 Prikazi stanja................................................................................................ 74
6.4 Kode stanja enote ........................................................................................ 75
7 Servis / seznam napak ......................................................................................... 76
7.1 Informacije o napravi.................................................................................... 76
7.2 Seznam napak (F-00 – F-113) ..................................................................... 78
7.3 Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko............................................. 81
7.4 Dolgotrajno skladiščenje .............................................................................. 82
8 Tehnični podatki................................................................................................... 83
8.1 Oznaka CE, odobritev UL in znak C-Tick..................................................... 83
8.2 Splošni tehnični podatki ............................................................................... 84
8.3 Podatki elektronike za MOVITRAC® B ........................................................ 86
8.4 Tehnični podatki za MOVITRAC® B............................................................. 88
8.5 Tipkovnica FBG11B, sprednja opcija ......................................................... 107
8.6 Komunikacijski modul FSC11B .................................................................. 108
8.7 Analogni modul FIO11B ............................................................................. 109
8.8 Digitalni modul FIO21B .............................................................................. 110
Indeks .................................................................................................................. 111
4
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Pomembna navodila
Način uporabe navodil za uporabo
1
Pomembna navodila
1.1
Način uporabe navodil za uporabo
1
V navodilih za uporabo, ki so sestavni del izdelka, so opisana pomembna navodila za
delovanje in servisiranje. Navodila za uporabo vključujejo pomembne podatke za vse
osebe, ki izvajajo montažna, namestitvena, zagonska in servisna dela na izdelku.
Navodila za uporabo morajo biti čitljiva in dostopna. Zagotovite, da so vse osebe, ki so
odgovorne za delovanje sistema, ter osebe, ki samostojno delajo na sistemu, v celoti
prebrale navodila za uporabo in jih razumejo. V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe
po dodatnih informacijah se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.
1.1.1
Dogovorjeni prikaz besedila
•
Besedila v programskem vmesniku (točke menija, gumbi, ...) v oglatih oklepajih, npr.:
"Pritisnite gumb [Start].".
•
Imena parametrov so zapisana poševno, npr.: "Zabeležite vrednosti spremenljivk
H509 ACT.POS.ABS.".
•
Prikazi na tipkovnici FBG11B so izpisani s pisavo s fiksno širino znakov, npr.: "prikaz
Stop".
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
5
Pomembna navodila
Struktura varnostnih navodil
1
1.2
Struktura varnostnih navodil
Struktura varnostnih navodil v navodilih za uporabo:
Piktogram
OPOZORILNA BESEDA!
Vrsta in izvor nevarnosti.
Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.
•
Piktogram
Primer:
Splošna nevarnost
Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.
Opozorilna beseda
Pomen
Posledice ob
neupoštevanju
NEVARNOST!
Neposredna nevarnost
Smrt ali težje telesne poškodbe
OPOZORILO!
Potencialna nevarna situacija
Smrt ali težje telesne poškodbe
PREVIDNOST!
Potencialna nevarna situacija
Lažje telesne poškodbe
PREVIDNOST!
Možne poškodbe opreme
Poškodba na pogonskem
sistemu ali njegovi okolici
NAVODILO
Koristno navodilo ali namig.
Za lažjo uporabo pogonskega
sistema.
Specifična nevarnost,
npr. udar električnega
toka
1.3
Garancijske zahteve
Upoštevanje navodil za uporabo je pogoj za nemoteno delovanje in izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da pred začetkom uporabe naprave preberete navodila za uporabo!
1.4
Izključitev odgovornosti
Upoštevanje navodil za uporabo je osnovni pogoj za varno delovanje frekvenčnih pretvornikov MOVITRAC® B ter za dosego podanih lastnosti izdelka in delovnih značilnosti.
Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe oseb,
opreme ali škode na premoženju, do katerih pride zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. Odgovornost za stvarne napake je v teh primerih izključena.
6
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Varnostna navodila
Uvodne opombe
2
2
Varnostna navodila
Naslednja osnovna varnostna navodila so namenjena preprečevanju poškodb oseb in
opreme. Upravljavec mora zagotoviti upoštevanje in ravnanje v skladu z varnostnimi
navodili. Zagotovite, da so vse osebe, ki so odgovorne za delovanje sistema, ter osebe,
ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale navodila za uporabo in jih razumejo.
V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih informacijah se posvetujte
s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.
2.1
Uvodne opombe
Naslednja varnostna opozorila se nanašajo predvsem na uporabo frekvenčnih pretvornikov. Pri uporabi pogonov z motorji ali motornimi gonili upoštevajte tudi varnostna opozorila za motorje in gonila v pripadajočih navodilih za uporabo.
Upoštevajte tudi dodatna varnostna opozorila v posameznih poglavjih navodil za
uporabo.
2.2
Splošni podatki
NEVARNOST!
Med delovanjem so lahko frekvenčni pretvorniki (v odvisnosti od stopnje zaščite) pod
napetostjo, nekateri deli so nezaščiteni.
Smrt ali težje poškodbe.
•
Vsa dela v zvezi s prevozom, skladiščenjem, namestitvijo / montažo, priključitvijo,
zagonom, vzdrževanjem in popravili lahko izvajajo samo strokovno usposobljene
osebe, ki morajo obvezno upoštevati:
– ustrezna podrobna navodila za uporabo,
– varnostne in opozorilne ploščice na motorju/motornem gonilu,
– vso drugo pripadajočo projektno dokumentacijo, navodila za uporabo in
vezalne načrte,
– posebne predpise in zahteve v povezavi s sistemom,
– državne oz. regionalne predpise glede varnosti in preprečevanja nezgod.
•
Nikoli ne namestite poškodovanih izdelkov.
•
V primeru poškodb med prevozom takoj vložite reklamacijo prevozniškemu
podjetju.
Odstranitev potrebnih pokrovov, nepravilna uporaba, napačna namestitev ali nepravilno
upravljanje lahko pripelje do težjih poškodb oseb in opreme.
Dodatne informacije so na voljo v dokumentaciji.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
7
Varnostna navodila
Ciljna skupina
2
2.3
Ciljna skupina
Vsa mehanska dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe. Strokovno
usposobljene osebe v smislu teh navodil za uporabo so osebe, ki morajo dobro poznati
sestavne dele, namestitev, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:
•
Imajo pridobljeno izobrazbo na področju mehanike (npr. kot mehaniki ali mehatroniki) z opravljenim zaključnim izpitom.
•
So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.
Vsa elektrotehnična dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni elektrotehniki.
Elektrotehniki v smislu teh navodil za uporabo so osebe, ki morajo dobro poznati električno napeljavo, postopek zagona, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so
strokovno usposobljene:
•
Imajo pridobljeno izobrazbo na področju elektrotehnike (npr. kot elektroniki ali mehatroniki) z opravljenim zaključnim izpitom.
•
So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.
Vsa dela na preostalih področjih, kot so transport, skladiščenje, obratovanje in odstranjevanje izdelkov, lahko izvajajo samo ustrezno poučene osebe.
2.4
Namenska uporaba
Frekvenčni pretvorniki so komponente za krmiljenje asinhronih trifaznih motorjev.
Frekvenčni pretvorniki so namenjeni vgradnji v električne sisteme ali stroje. Na frekvenčne pretvornike ne priklapljajte kapacitivnih bremen. Delovanje s kapacitivnimi bremeni lahko povzroči prenapetosti in s tem uničenje naprave.
Pri prodaji frekvenčnih pretvornikov v države iz območja EU/EFTA veljajo naslednji
standardi:
•
Frekvenčnih pretvornikov ni dovoljeno zagnati (vključiti za namensko delovanje)
v primeru vgradnje v stroje, dokler ne ugotovite, da stroj ustreza direktivi 98/37/ES
(direktiva o strojih) z upoštevanjem EN 60204.
•
Zagon (to je vključitev za namensko delovanje) je dovoljen samo v primeru skladnosti z EMC direktivo (2004/108/ES).
•
Frekvenčni pretvorniki so izdelani v skladu z zahtevami nizkonapetostne direktive
2006/95/ES. Za frekvenčne pretvornike se uporabljajo usklajeni standardi serije
EN 61800-5-1/DIN VDE T105 v povezavi z EN 60439-1/VDE 0660, del 500 ter
EN 60146/VDE 0558.
Upoštevajte tehnične podatke in zahteve glede priključene napetosti, ki so zapisani na
imenski tablici in v navodilih za uporabo.
2.4.1
Varnostne funkcije
Frekvenčni pretvorniki SEW-EURODRIVE ne smejo brez glavnega varnostnega
sistema opravljati nobenih varnostnih funkcij.
Za zagotovitev varnosti strojev in osebno zaščito uporabite glavni varnostni sistem.
8
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Varnostna navodila
Ostali veljavni dokumenti
2.5
2
Ostali veljavni dokumenti
Pri uporabi funkcije "Varnostna zaustavitev" upoštevajte naslednje dokumente:
•
MOVITRAC® B / Varnostni izklop – pogoji
•
MOVITRAC® B / Varnostni izklop – aplikacije
Ta dokumentacija je na voljo na spletni strani podjetja SEW-EURODRIVE pod
"Documentation \ Software \ CAD".
2.6
Transport
Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med transportom. V primeru poškodb nemudoma obvestite prevozno podjetje. Morda bo
potrebno preprečiti zagon motorja. Upoštevajte klimatske pogoje v skladu s poglavjem
"Splošni tehnični podatki" (→ stran 84).
2.7
Dolgotrajno skladiščenje
Upoštevajte navodila iz poglavja "Dolgotrajno skladiščenje" (→ stran 82).
2.8
Namestitev / montaža
Namestitev in hlajenje naprav mora biti izvedeno v skladu z ustreznimi predpisi, zapisanimi v teh navodilih za uporabo.
Frekvenčne pretvornike zaščitite pred nedovoljeno obremenitvijo. Pri transportu in rokovanju ni dovoljeno preoblikovati nobenih sestavnih delov in/ali spreminjati izolacijskih
razdalj. Ne dotikajte se elektronskih sestavnih delov in kontaktov.
V frekvenčnih pretvornikih so vgrajeni elektrostatično občutljivi elementi, ki se v primeru
nepravilnih postopkov lahko poškodujejo. Preprečite mehanske poškodbe ali uničenje
električnih sestavnih delov.
Prepovedani so naslednji načini uporabe (v kolikor niso izrecno dovoljeni):
•
Uporaba v potencialno eksplozijsko nevarnih okoljih.
•
Uporaba v okoljih s škodljivimi olji, kislinami, plini, hlapi, prahom, sevanjem itd.
(Frekvenčni pretvorniki lahko delujejo samo v klimatskem razredu 3K3 v skladu
z EN 60721-3-3)
•
Uporaba v premičnih aplikacijah, kjer so mehanske aplikacije in udarci večji od predpisanega v standardu EN 61800-5-1.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
9
Varnostna navodila
Električna priključitev
2
2.9
Električna priključitev
Pri opravilih na frekvenčnih pretvornikih pod napetostjo upoštevajte veljavne državne
predpise iz varstva pri delu (kot je npr. BGV A3 v Nemčiji).
Pri namestitvi upoštevajte podatke o prerezu napeljave, velikosti varovalk in povezavi
zaščitnega vodnika. Upoštevajte ustrezna navodila v teh navodilih za uporabo.
Nasveti za pravilno napeljavo za zmanjšanje EMC motenj (npr. zaščitni oklop, ozemljitev, razporeditev filtrov in polaganje kablov) so opisani v teh navodilih za uporabo.
Proizvajalec sistema ali stroja je odgovoren za vzdrževanje mejnih vrednosti glede na
EMC zakonodajo.
Poskrbite za preventivne ukrepe in zaščitne naprave v skladu z veljavnimi predpisi
(npr. s standardom EN 60204 ali EN 61800-5-1).
Ozemljite napravo.
2.10
Varna galvanska ločitev
Naprava izpolnjuje vse zahteve glede varne galvanske ločitve močnostnih in elektronskih priključkov po standardu EN 61800-5-1. Za zagotovitev varne ločitve morajo zahtevam za varno galvansko ločitev ustrezati tudi vsa priključena vezja.
2.11
Zagon / delovanje
Sistemi z vgrajenimi frekvenčnimi pretvorniki morajo biti opremljeni z dodatnimi kontrolnimi in zaščitnimi napravami v skladu s trenutno veljavnimi varnostnimi predpisi (npr.
z zakonom, ki usklajuje tehnično opremo; s predpisi iz varstva pri delu itd.).
Delov pod napetostjo in napajalnih priključkov se zaradi možne visoke napetosti na
napolnjenih kondenzatorjih ne smete dotakniti 10 minut po odklopu frekvenčnih pretvornikov od napajalne napetosti. Upoštevajte tudi ustrezne opozorilne nalepke na frekvenčnem pretvorniku.
Med delovanjem morajo biti vsi pokrovi in vrata zaprti.
Stanje, ko svetleča dioda (LED) in drugi prikazovalni elementi ne svetijo več, ne pomeni,
da je naprava ločena od omrežne napetosti in da ni več pod napetostjo.
Mehanske blokade ali notranje varnostne funkcije naprave lahko zaustavijo delovanje
motorja. Odprava vzroka težave ali reset lahko povzroči samodejni zagon pogona.
Če samodejni zagon motorja iz varnostnih razlogov za gnano napravo ni dovoljen, pred
začetkom odpravljanja napake najprej izklopite napravo iz omrežja.
10
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Sestavni deli naprave
Velikost 0XS / 0S / 0L
3
Sestavni deli naprave
3.1
Velikost 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
kVA
i
f
n
3
P Hz
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[4]
X1: Omrežni priključki:
3-fazni: L1 / L2 / L3
1-fazni: L / N
Pritrdilna spona
Ozemljitveni priključek PE
Kovinski oklep za kabel motorja, pod pritrdilno spono
X2: Priključki motorja U / V / W / priključka zavore +R / –R
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo MC07B...-S0: velikosti 0S / 0L, 400 / 500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V-mA (U-I) preklop analognega vhoda
(pri BG 0XS in 0S za snemljivim vtičem)
Mesto za opcijsko kartico (dodatna vgradnja ni možna / ne velja za BG0XS)
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
11
kVA
3
i
3.2
f
n
Sestavni deli naprave
Velikost 1 / 2S / 2
P Hz
Velikost 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
12
[5]
[4]
[3]
X1: 3-fazni priključek omrežne napetosti: L1 / L2 / L3 / ozemljitveni vijak (PE)
X4: Priključitev enosmerne povezovalne napetosti –UZ / +UZ
X3: Priključitev zavornega upora R+ / R– / PE
Sponka z oklopom za elektroniko
X2: Priključitev motorja U / V / W / ozemljitveni vijak (PE)
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo 400 / 500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V-mA (U-I) preklop analognega vhoda
Mesto za opcijsko kartico
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Sestavni deli naprave
Velikost 3
3.3
kVA
i
f
n
3
P Hz
Velikost 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[5]
[4]
X2: Ozemljitveni priključek PE
X1: 3-fazni priključek omrežne napetosti: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Priključitev enosmerne povezovalne napetosti –UZ / +UZ
X3: Priključek zavornega upora R+ (8) / R– (9) in ozemljitveni priključek PE
X2: Priključitev motorja U (4) / V (5) / W (6)
X2: Ozemljitveni priključek PE
Sponka z oklopom za elektroniko
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo 400 / 500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V-mA (U-I) preklop analognega vhoda
Mesto za opcijsko kartico
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
13
kVA
3
i
3.4
f
n
Sestavni deli naprave
Velikosti 4 / 5
P Hz
Velikosti 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
14
[5]
[4]
X2: Ozemljitveni priključek PE
X1: 3-fazni priključek omrežne napetosti: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Priključitev enosmerne povezovalne napetosti –UZ/+UZ in ozemljitveni priključek PE
X3: Priključek zavornega upora R+ (8) / R– (9) in ozemljitveni priključek PE
X2: Priključitev motorja U (4) / V (5) / W (6)
X2: Ozemljitveni priključek PE
Sponka z oklopom za elektroniko
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo 400 / 500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V-mA (U-I) preklop analognega vhoda
Mesto za opcijsko kartico
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Sestavni deli naprave
Oznaka tipa / imenska tablica
3.5
kVA
i
f
n
3
P Hz
Oznaka tipa / imenska tablica
MC 07
B 0022- 2 B 1- 4-
00
Izvedba
Kvadranti
Vrsta priključitve
Odpravljanje radijskih motenj
Priključna napetost
Priporočljiva moč motorja
00 = Standardna izvedba
S0 = Varnostna zaustavitev
4 = 4Q (z zavornim prekinjevalnikom)
3 = 3-fazna / 1 = 1-fazna
0 = Ni odpravljanja radijskih
motenj
A = Stopnja odpravljanja
radijskih motenj C2
B = Stopnja odpravljanja
radijskih motenj C1
2 = 200 – 240 V AC
5 = 380 – 500 V AC
0022 = 2,2 kW
Verzija B
Serija in generacija
Tip MOVITRAC®
Vhod
Izhod
T
P mot.
U
I
f
U
I
f
Nazivna omrežna napetost
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
Izhodna napetost, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodna frekvenca
Temperatura okolice
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Stanje enote za komunikacijo s SEW-EURODRIVE je prikazano nad spodnjo črtno kodo. Stanje enote
dokumentira stanje strojne in programske opreme naprave.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
15
kVA
4
i
f
n
Namestitev
Priporočeno orodje
P Hz
4
Namestitev
4.1
Priporočeno orodje
•
Za priključitev priključne letve elektronike X10 / X12 / X13 uporabljajte samo izvijač
širine 2,5 mm.
4.2
Navodila za namestitev
4.2.1
Namestitev sprednjih opcij
[A1]
[A]
[A2]
[B3]
[B1]
[B]
[B4]
[B2]
[C1]
[C]
[C2]
Sprednje opcije namestite na naslednji način:
•
Namestitev tipkovnice FBG11B [A]:
1. Tipkovnico FBG11B [A] vstavite na zgornji del ohišja [A1].
2. Vtičnico na tipkovnici pritisnite na vtič v enoti [A2].
•
Namestitev komunikacijskega modula FSC11B ali analognega modula FIO11B [B]:
1. V primeru uporabe komunikacijskega modula FSC11B in analognega modula
FIO11B [B] je potrebno pri velikosti 0 namestiti distančni vijak [B1].
2. Komunikacijski modul FSC11B in analogni modul FIO11B [B] vstavite na spodnji
del ohišja [B2].
3. Vtičnico na sprednji opciji pritisnite na vtič v enoti [B3].
4. Sprednjo opcijo z vijakom pritrdite na enoto [B4].
•
Namestitev pokrova [C]:
1. Pokrov [C] namestite približno 5 mm od njegovega končnega položaja na
enoti [C1].
2. Pokrov zatem potisnite navzgor [C2].
16
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev
4.2.2
kVA
i
f
n
4
P Hz
Najmanjša zračnost in položaj vgradnje
•
Za neovirano hlajenje pustite nad in pod enoto najmanj 100 mm (3,94 in) prostora od
ohišja. Ob straneh prostor ni potreben, enote lahko razvrstite eno do druge brez vmesnega prostora.
•
Pazite, da kroženja zraka ne ovirajo kabli in ostala napeljava. Preprečite vpihovanje
vročega zraka iz drugih naprav.
•
Enote vgradite samo v navpičnem položaju. Ležeča, prečna ali navzdol obrnjena
vgradnja ni dovoljena.
•
Dobro odvajanje toplote z zadnje strani hladilnika izboljša termično obremenjenost
naprave.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
4.2.3
Ločeni kanali za kable
•
4.2.4
Napajalne kable in napeljavo elektronike položite v ločene kanale.
Pravilna napeljava za zmanjšanje EMC motenj
•
Vsi vodniki, razen omrežne napeljave, morajo biti oklopljeni. Druga možnost za znižanje vrednosti elektromagnetnega sevanja (pod mejno vrednost) napeljave motorja
je uporaba opcije HD.. (izhodne dušilke).
•
Pri uporabi oklopljenega kabla motorja, npr. tovarniško pripravljenega kabla motorja
podjetja SEW-EURODRIVE, morajo biti neoklopljene žile med oklopom in priključno
sponko motorja čim krajše.
•
Oklop na obeh straneh po najkrajši razdalji priključite z veliko površino na maso. Pri
vodnikih z dvojnim oklopom ozemljite zunanji oklop na strani pretvornika, notranji
oklop pa na drugi strani.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
17
4
kVA
i
4.2.5
4.2.6
f
n
Namestitev
Navodila za namestitev
P Hz
•
Za oklop vodnikov lahko uporabite tudi ozemljene kovinske kanale ali kovinske cevi.
Močnostno in krmilno napeljavo pri tej izvedbi položite ločeno.
•
Pretvornik in vse dodatne enote ozemljite pravilno glede na visoko frekvenco.
Uporabite ploščati kovinski kontakt na ohišju enote z maso, npr. nelakirano vgrajeno
ploščo stikalne omare.
Delovanje v IT sistemih
•
Podjetje SEW priporoča, da v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem (IT sistemi) uporabite nadzor ozemljitvene upornosti z impulzno metodo merjenja. S tem se
zaradi ozemljitvene kapacitivnosti pretvornika izognete nepotrebnemu proženju
zaradi uhajavega toka skozi nadzorni sistem.
•
Podjetje SEW priporoča, da pri velikosti 0 s priloženimi izolacijskimi podložkami
odklopite filtre za dušenje motenj (glejte poglavje Izključitev kondenzatorjev za
odpravo radiofrekvenčnih motenj (samo za velikost 0) (→ stran 33)).
Razred uporabe kontaktorjev
•
4.2.7
Uporabite samo kontaktorje razreda uporabe AC-3 (EN 60947-4-1).
Potrebni prerezi
•
Omrežna napeljava: Prerez glede na vhodni nazivni tok Iomr pri nazivni obremenitvi
Napeljava do motorja: Prerez glede na izhodni nazivni tok IN
Napeljava elektronike:
Največ 1,5 mm2 (AWG16) brez izolirnih nastavkov1)
Največ 1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
4.2.8
Dolžina vodnikov za posamezne pogone
•
4.2.9
Dolžine vodnikov so odvisne od frekvence PŠM. Dovoljene dolžine vodnikov do motorja
so zapisane v poglavju "Načrtovanje" v sistemskem priročniku MOVITRAC® B.
Izhod naprave
•
Priključite samo ohmsko/induktivno breme (motor), ne priklapljajte kapacitivnega
bremena!
4.2.10 Priključitev zavornega upora
•
Kable skrajšajte na potrebno dolžino.
•
Uporabite 2 drobno prepletena vodnika ali dvožilni, oklopljen močnostni kabel.
Prerez izberite glede na izhodni nazivni tok pretvornika.
•
Zavorni upor zaščitite z bimetalnim relejem razreda proženja 10 oz. 10A (priključni
načrt). Prožilni tok nastavite v skladu s tehničnimi podatki zavornega upora.
1) Pramenastih vodnikov ni dovoljeno priključiti brez izolirnih nastavkov.
18
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev
kVA
i
f
n
4
P Hz
•
Pri zavornih uporih serije BW..-T lahko poleg bimetalnega releja priključite še vgrajeno termostikalo z dvožilnim, oklopljenim kablom.
•
Zavorni upori ploščate izvedbe imajo vgrajeno termično zaščito pred preobremenitvijo (in ne zamenljive talilne varovalke). Ploščate (nizke) zavorne upore vgradite
z ustrezno zaščito pred dotikom.
4.2.11 Namestitev zavornega upora
•
Na napeljavi zavornih uporov pride pri nazivnem delovanju do visoke enosmerne
napetosti (približno 900 V DC).
•
Površine zavornih uporov se pri obremenitvi z nazivno močjo PN zelo segrejejo. Izberite primerno mesto za vgradnjo zavornih uporov. Običajno se zavorni upori vgrajujejo v pokrov priključne omare.
4.2.12 Binarni izhodi
•
Binarni izhodi so odporni proti kratkemu stiku in na zunanjo napetost do 30 V. Višja
zunanja napetost lahko uniči binarne izhode.
4.2.13 Sevanje motenj
•
Za pravilno izvedbo napeljave glede elektromagnetne skladnosti uporabite oklopljeno napeljavo do motorja ali izhodne dušilke HD.
4.2.14 Preklopne induktivnosti
PREVIDNOST!
Preklopne induktivnosti.
Nevarnost: motnje v delovanju / poškodbe opreme.
Ukrep: Razmik od preklopnih induktivnosti do pretvornika mora biti najmanj 150 mm
(5,91 in).
•
Uporabite dušilne člene za odpravljanje motenj na:
– kontaktorjih
– relejih
– elektromagnetnih ventilih
Dušilni členi so npr. diode, varistorji ali RC členi:
Vezij za odpravljanje motenj ne smete priključiti neposredno na MOVITRAC® B. Vezja
za odpravljanje motenj priključite čim bližje induktivnosti.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
19
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Navodila za namestitev
P Hz
4.2.15 Omrežni filter
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B imajo serijsko vgrajen omrežni filter. Brez dodatnih ukrepov na omrežni strani ustrezajo naslednjemu razredu mejnih vrednosti po standardu EN 55011:
•
1-fazna priključitev: C1, v omrežni napeljavi
•
3-fazna priključitev: C2
Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja za omrežne sisteme brez ozemljenega
zvezdišča (IT sistemi) niso določene. Učinkovitost omrežnih filtrov je močno omejena.
4.2.16 Zaščita napajalnega voda in zaščitna stikala na diferenčni tok
•
Varovalke namestite na začetek dovodov omrežne napetosti za odcepom zbiralke
(glejte priključni načrt osnovne enote).
•
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da ne uporabljate zaščitnih stikal na diferenčni tok. V primerih, ko je uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok (FI) predpisana za direktno ali indirektno zaščito pred dotikom, upoštevajte naslednje navodilo:
NAVODILO
Uporabite samo tip B zaščitnega stikala na diferenčni tok.
Enota MOVITRAC® lahko povzroči enosmerni tok v zaščitnem vodniku. V primerih, ko
je za direktno ali indirektno zaščito pred dotikom uporabljeno zaščitno stikalo na diferenčni tok (FI), lahko na napajalni strani enote MOVITRAC® uporabite samo zaščitno
stikalo (FI) tipa B.
4.2.17 Omrežni ozemljitveni priključek PE
Med normalnim delovanjem se lahko pojavi uhajavi tok ≥ 3,5 mA. Za varno priključitev
ozemljitvenega priključka PE upoštevajte naslednje:
•
Dovod omrežne napetosti < 10 mm2 (AWG7):
– vzporedno z zaščitnim vodnikom položite dodatni ozemljitveni vodnik PE
z enakim prerezom, kot je prerez omrežnih vodnikov, ali
– uporabite bakren zaščitni vodnik s prerezom 10 mm2 (AWG7)
•
Dovod omrežne napetosti 10 mm2 – 16 mm2 (AWG7 – AWG5):
– uporabite bakren zaščitni vodnik z enakim prerezom, kot je prerez omrežnih
vodnikov.
•
Dovod omrežne napetosti 16 mm2 – 35 mm2 (AWG5 – AWG2):
– uporabite bakren zaščitni vodnik s prerezom 16 mm2 (AWG5).
•
Dovod omrežne napetosti > 35 mm2 (AWG2):
– uporabite bakren zaščitni vodnik s polovičnim prerezom omrežnih vodnikov.
20
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev opcijskih močnostnih komponent
4.3
kVA
i
f
n
4
P Hz
Namestitev opcijskih močnostnih komponent
Kontaktor za več enot
Vstavite omrežno dušilko za omejitev vklopnega toka:
4.3.1
•
Pri več kot petih 3-faznih enotah
•
Pri več kot dveh 1-faznih enotah
Omrežna dušilka ND
Priključitev omrežne dušilke serije ND
B
4.3.2
Omrežni filter NF
•
Pri uporabi omrežnega filtra NF je pri enotah MOVITRAC® B velikosti 0 do
4 potrebno upoštevati razred mejnih vrednosti C1 / B.
PREVIDNOST!
Možne poškodbe opreme
Ne vključite med omrežni filter in enoto MOVITRAC®.
•
Posledice ob neupoštevanju: uničenje vhodne stopnje.
•
Omrežni filter vgradite v bližino pretvornika, vendar izven potrebnega minimalnega
območja za hlajenje.
•
Vodnike med omrežnim filtrom in pretvornikom omejite na nujno potrebno dolžino,
na največ 400 mm (15,7 in). Uporabite lahko prepletene vodnike brez oklopa.
•
Tudi za omrežno napeljavo uporabite kable brez oklopa.
Priključitev omrežnih filtrov NF
B
4.3.3
Ploščati feriti ULF11A
Napajalna vodnika (L in N) napeljite skozi ploščate ferite in ferite stisnite skupaj do
zaskoka.
Skladnost z razredom mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja C1 je potrjena na
specifični testni sestavi. Skladnost z razredom mejnih vrednosti C1 glede sevanja
motenj se doseže s pravilno namestitvijo ploščatih feritov ULF11A.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
21
4
kVA
i
4.3.4
f
n
Namestitev
Namestitev opcijskih močnostnih komponent
P Hz
Izhodni filter HF
NAVODILO
•
Izhodni filter vgradite poleg pripadajočega pretvornika. Pod in nad izhodnim filtrom
pustite najmanj 100 mm (3,94 in) prostora za zračenje. Ob straneh ni potrebno
puščati praznega prostora.
•
Kable med pretvornikom in izhodnim filtrom omejite na nujno potrebno dolžino.
Dolžina je največ 1 m / 3 ft za kable brez oklopa in 10 m / 33 ft za kable z oklopom.
•
Pri pogonu skupine motorjev z enim pretvornikom lahko več motorjev priključite
hkrati na en izhodni filter. Vsota nominalnih tokov priključenih motorjev ne sme biti
večja od nazivnega toka izhodnega filtra.
•
Za podvojitev nazivnega toka filtra je dovoljena vzporedna priključitev 2 enakih izhodnih filtrov na en izhod pretvornika. Pri tem povežite vzporedno vse istoimenske priključke na izhodnih filtrih.
•
Pri delovanju pretvornika s fPŠM = 4 ali 8 kHz ni dovoljena priključitev priključka izhodnega filtra V5 (pri HF..-503) oz. 7 (pri HF..-403).
•
Pri enotah velikosti 0XS ni dovoljena priključitev Uvm.
Priključitev izhodnega filtra HF brez priključene Uvm (samo za delovanje pri PŠM
frekvencah 4 ali 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
Priključitev izhodnega filtra HF s priključeno Uvm (samo za delovanje pri PŠM
frekvencah 12 ali 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
22
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev opcijskih močnostnih komponent
4.3.5
kVA
i
f
n
4
P Hz
Izhodna dušilka HD
•
Izhodno dušilko vgradite v bližino enote MOVITRAC® B, izven območja minimalnega
prostega prostora.
•
Vse 3 fazne vodnike (brez PE!) vedno napeljite skupaj skozi izhodno dušilko.
•
Pri oklopljenem kablu oklopa ni dovoljeno napeljati skozi izhodno dušilko.
Pri izhodni dušilki HD mora biti kabel 5-krat napeljan skozi dušilko.
4
U
5
V
6
댷
W
PE
n=5
Pri kablih z večjim prerezom lahko napeljete tudi manj kot 5 ovojev. V tem primeru uporabite 2 ali 3 izhodne dušilke, vezane zaporedno. Podjetje SEW priporoča, da pri 4
ovojih uporabite 2 izhodni dušilki, pri 3 ovojih pa 3 izhodne dušilke, vezane zaporedno.
•
Namestitev izhodne dušilke HD012:
Izhodno dušilko vgradite pod pripadajoči pretvornik. Pod in nad izhodno dušilko
pustite najmanj 100 mm (3,94 in) prostora za zračenje. Na obeh straneh pustite
10 mm (0,39 in) praznega prostora.
Za priključitev zaščitnega vodnika so na voljo 3 označeni možni načini priključitve.
Ozemljitveni vodnik PE kabla motorja lahko priključite neposredno na frekvenčni
pretvornik.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
23
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Namestitev opcijskih močnostnih komponent
P Hz
Namestitev
izhodne dušilke
HD100 / HD101
S priloženimi vijaki pritrdite izhodno dušilko HD100 / HD101 skupaj s frekvenčnim
pretvornikom MOVITRAC® B na prevodno montažno površino v stikalni omari
Priključke U / V / W, ki so označeni s črkami U / V / W, priključite v skladu z oznakami.
PE
HD100 / HD101
U V W
PE
L1 L2 L3 PE
MOVITRAC® B
U V W
PE
M
3
4.3.6
~
EMC modul FKE12B / FKE13B
S priloženimi vijaki pritrdite EMC modul skupaj s frekvenčnim pretvornikom
MOVITRAC® B na prevodno montažno površino v stikalno omaro.
Priključke U / V / W, ki so označeni s črkami U / V / W, priključite v skladu z oznakami.
Priključke L1 / L2 / L3 (rjav / oranžen / bel) lahko priključite v poljubnem zaporedju.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
24
~
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev opcijskih močnostnih komponent
4.3.7
kVA
i
f
n
4
P Hz
PTC zavorni upor BW1 / BW3 s FKB10B
PTC zavorni upori BW1 in BW3 [1] se lahko z dodatnim kotnim nosilcem FKB10B [2],
številka izdelka 18216218, vgradijo na kovinski oklep pod pretvornik.
[1]
[2]
4.3.8
Ploščati (nizki) zavorni upori s FKB11B / FKB12B / FKB13B in FHS11B / FHS12B / FHS13B
Ploščati (nizki) zavorni upori so lahko nameščeni na naslednji način:
•
Pritrditev na zadnjo ploščo stikalne omare: FKB11B / FKB12B / FKB13B
•
Pritrditev z montažno tračnico: FHS11B / FHS12B / FHS13B
FKB11B
FKB12B
FKB13B
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
25
kVA
4
i
4.4
f
n
Namestitev
Napeljava v skladu s standardom UL
P Hz
Napeljava v skladu s standardom UL
Za napeljavo po standardu UL upoštevajte naslednja navodila:
•
Za priključno napeljavo uporabite samo bakrene kable z naslednjim temperaturnim
območjem:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: temperaturno območje 60/75 °C (140/167 °F)
– MOVITRAC® B 0370 in 0450: temperaturno območje 75 °C (167 °F)
26
•
Potrebni momenti privijanja za močnostne priključke enote MOVITRAC® B: glejte
tehnične podatke.
•
Pretvorniki se lahko uporabljajo samo v napajalnih omrežjih z najvišjo fazno napetostjo 300 V AC.
•
Pretvornike lahko uporabljate v IT sistemih, kadar fazna napetost 300 V AC ne more
biti prekoračena niti v delovanju niti v primeru napake.
•
Frekvenčne pretvornike MOVITRAC® B lahko uporabljate samo v napajalnih sistemih z največjimi vrednostmi po spodnji razpredelnici. Uporabljajte izključno talilne
varovalke. Obratovalna vrednost varovalk ne sme preseči vrednosti, ki so zapisane
v spodnji razpredelnici.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Napeljava v skladu s standardom UL
4.4.1
kVA
i
f
n
4
P Hz
Največje vrednosti / varovalke
Za napeljavo po standardu UL upoštevajte naslednje največje vrednosti / varovalke:
230-voltne enote /
1-fazne
Največji omrežni tok
Najvišja omrežna
napetost
Varovalke
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
30 A / 250 V
230-voltne enote /
3-fazne
Največji omrežni tok
Najvišja omrežna
napetost
Varovalke
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
20 A / 250 V
0037
5000 A AC
240 V AC
30 A / 250 V
0055 / 0075
5000 A AC
240 V AC
110 A / 250 V
0110
5000 A AC
240 V AC
175 A / 250 V
0150
5000 A AC
240 V AC
225 A / 250 V
0220 / 0300
10000 A AC
240 V AC
350 A / 250 V
400/500-voltne enote
Največji omrežni tok
Najvišja omrežna
napetost
Varovalke
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
5000 A AC
500 V AC
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
5000 A AC
500 V AC
20 A / 600 V
0055 / 0075
5000 A AC
500 V AC
60 A / 600 V
0110
5000 A AC
500 V AC
110 A / 600 V
0150 / 0220
5000 A AC
500 V AC
175 A / 600 V
0300
5000 A AC
500 V AC
225 A / 600 V
0370 / 0450
10000 A AC
500 V AC
350 A / 600 V
0550 / 0750
10000 A AC
500 V AC
500 A / 600 V
NAVODILA
•
Za zunanji vir enosmerne napetosti 24 V DC uporabite samo preskušene enote
s prenapetostno (Umax = 30 V DC) in tokovno omejitvijo (I ≤ 8 A).
•
UL odobritev ne velja za delovanje v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem
(IT sistemi).
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
27
kVA
4
i
f
n
Namestitev
Namestitev dodatnih delov
P Hz
4.5
Namestitev dodatnih delov
4.5.1
Dodatni deli v dobavnem obsegu
Dobavnemu obsegu je priložena vrečka z različno vsebino v odvisnosti od velikosti
pretvornika.
Dodatni deli v dobavnem obsegu za velikost
0XS / 0S / 0L
1
2S
2
•
•
Kovinski oklep za krmilno elektroniko s sponko in vijakom [1]
3 vtiči sponk za elektroniko [2]
•
Ozemljitvene sponke z vijaki [4]
•
Kovinski oklep za močnostni del s sponkami in
vijaki [3]
Vtič za omrežno napajanje
(2 ali 3-polni) in motor [5]
Izolacijske podložke
z nalepkami [6]
•
•
•
•
3
4/5
–
•
Kovinski
oklep za
močnostni
del brez
vijakov
Zaščita pred
dotikom
Kovinski oklep
za močnostni del
z vijaki
•
Pritrdilne spone
–
•
Zaščita
pred
dotikom
–
Dodatni deli za velikost 0:
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
28
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev dodatnih delov
4.5.2
kVA
i
f
n
4
P Hz
Namestitev kovinskega oklepa za krmilno elektroniko (vse velikosti)
Pri izvedbi MOVITRAC® B je serijsko priložen kovinski oklep za
krmilno elektroniko s pritrdilnim vijakom. Kovinski oklep za
krmilno elektroniko vgradite na naslednji način:
1. Najprej popustite vijak [1]
2. Sponko potisnite v režo v plastičnem ohišju
3. Sponko z oklopom močno privijte
[1]
4.5.3
Namestitev kovinskega oklepa za močnostni del
Velikost 0
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 0 je serijsko priložen kovinski oklep za močnostni
del z 2 pritrdilnima vijakoma.
Kovinski oklep za močnostni del vgradite s pritrdilnima vijakoma.
[1]
[2]
[1] Ozemljitveni priključek PE
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
[2] Kovinski oklep
29
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Namestitev dodatnih delov
P Hz
Velikost 1
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 1 podjetje SEW-EURODRIVE serijsko dobavlja
kovinski oklep za močnostni del. Kovinski oklep za močnostni del pritrdite z obema
pritrdilnima vijakoma enote.
[1]
[2]
[1] Sponka z oklopom
Velikost 2S / 2
[2] Ozemljitveni priključek PE
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 2S / 2 podjetje SEW-EURODRIVE serijsko dobavlja sponko z oklopom za močnostni del in 2 pritrdilna vijaka. Kovinski oklep za močnostni del vgradite s pritrdilnima vijakoma. Slika prikazuje velikost 2.
[1] Sponka z oklopom
[2] Ozemljitveni priključek PE
S kovinskim oklepom za močnostni del lahko zelo enostavno dogradite oklop na napeljavo motorja in zavore. Oklop in ozemljitveni vodnik PE napeljite kot je prikazano na
slikah.
Velikosti 3 – 5
30
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 3 – 5 kovinski oklepi za močnostni del niso priloženi. Za montažo oklopa na napeljavo motorja in zavore uporabite običajne trgovske
sponke z oklopom. Oklop naj bo čim bližje pretvorniku.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev dodatnih delov
4.5.4
kVA
i
f
n
4
P Hz
Namestitev zaščite pred dotikom
NEVARNOST!
Napajalni priključki niso pokriti.
Smrt ali težka poškodba zaradi udara električnega toka.
Velikost 2S
•
Zaščito pred dotikom namestite v skladu s predpisi.
•
Enote nikoli ne zaženite brez nameščene zaščite pred dotikom.
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 2S podjetje SEW-EURODRIVE serijsko dobavlja
2 zaščiti pred dotikom sponk vmesnega tokokroga in zavornega upora. Brez zaščite
pred dotikom doseže enota MOVITRAC® B velikosti 2S razred zaščite IP10, z vgrajeno
zaščito pa doseže razred IP20.
Zaščito pred dotikom namestite v skladu s sliko:
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
31
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Namestitev dodatnih delov
P Hz
Velikosti 4 / 5
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 4 / 5 sta serijsko dobavljeni 2 zaščiti pred dotikom
z 8 pritrdilnimi vijaki. Zaščito pred dotikom vgradite na oba zaščitna pokrova močnostnih
priključkov.
Zaščita pred dotikom za MOVITRAC® B velikosti 4 / 5:
[2]
[1]
[3]
Zaščito pred dotikom sestavljajo naslednji deli:
[1] Prekrivna plošča
[2] Zaščitni pokrov priključkov
[3] Zaslon (le za velikost 4)
Enote MOVITRAC® B velikosti 4 / 5 dosežejo stopnjo zaščite IP10 samo ob izpolnjenih
naslednjih pogojih:
•
Zaščita pred dotikom je v celoti vgrajena
•
Na vseh močnostnih priključkih (X1, X2, X3, X4) je nameščena skrčna cev
NAVODILO
Če zgoraj omenjena pogoja nista izpolnjena, dosežejo enote MOVITRAC® velikosti 4
in 5 stopnjo zaščite IP00.
32
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Potrebni pogoji za namestitev "Cold Plate" (samo za velikost 0)
4.6
kVA
i
f
n
4
P Hz
Potrebni pogoji za namestitev "Cold Plate" (samo za velikost 0)
Izgubna moč frekvenčnega pretvornika se lahko odvaja prek hladilnika, ki deluje z različnimi hladilnimi mediji (zrak, voda, olje itd.). To je smiselno npr. v primerih, ko je za
vgradnjo na voljo malo prostora. Ob upoštevanju običajnih navodil za vgradnjo (40 °C
(104 °F) / 100 mm (3,94 in) prostora na zgornji in spodnji strani) tehnologija "Cold Plate"
ni potrebna.
Za zanesljivo delovanje frekvenčnega pretvornika je pomembna dobra termična povezava s hladilnikom:
4.7
•
Kontaktna površina med hladilnikom in frekvenčnim pretvornikom mora biti velika
vsaj toliko, kot je hladilna plošča frekvenčnega pretvornika.
•
Ravna kontaktna površina, odstopanje do največ 0,05 mm (0,0002 in).
•
Hladilnik in hladilno ploščo povežite z vsemi predpisanimi vijačnimi povezavami.
•
Montažna plošča se med delovanjem lahko segreje do največ 70 °C (158 °F).
Omejitev temperature zagotovite z ustreznim hladilnim medijem.
•
Z enotami FHS ali FKB namestitev Cold Plate ni možna.
Izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj
(samo za velikost 0)
Predelavo lahko izvede samo strokovno usposobljen elektrotehnik. Po predelavi mora
biti naprava označena z nalepko, ki je priložena v vrečki s priborom.
NEVARNOST!
Smrt ali težje poškodbe zaradi udara električnega toka.
•
Izključite pretvornik. Izklopite napetost 24 V DC ter omrežno napajanje.
•
Počakajte 10 minut.
•
Zagotovite, da enota ni pod napetostjo.
•
Pred dotikom pokrova zagotovite ustrezno zaščito pred elektrostatično razelektritvijo (uporabite trak za razelektritev, prevodne čevlje itd.).
•
Pretvornik lahko primete samo za okvir in hladilnik. Ne dotikajte se elektronskih
elementov.
Postopek za izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj pri
frekvenčnem pretvorniku MOVITRAC® B je naslednji:
1. Odprite pretvornik:
– snemite vse vtiče;
– odstranite sponko z oklopom za elektroniko;
– odstranite vijak za pritrditev ohišja na sredini sprednjega dela ohišja;
– snemite ohišje.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
33
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj
P Hz
2. Odstranite oba vijaka [A] za pritrditev plošče.
3. Vijaka vstavite v priložene plastične izolacijske podložke [B].
4. Vijaka ponovno privijte na napravo [C].
5. Napravo zaprite.
6. Napravo označite s priloženo nalepko.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
Uhajavi tokovi po izključitvi kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj ne
tečejo več preko kondenzatorjev.
•
Uhajavi tokovi so določeni v glavnem z velikostjo napetosti vmesnega tokokroga,
frekvenco PŠM, uporabljeno napeljavo motorja in dolžino te napeljave ter z vrsto
uporabljenega motorja.
Po izključitvi kondenzatorjev za odpravo motenj EMC filter ni več aktiven.
NAVODILO
IT sistemi
•
34
Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja za omrežne sisteme brez ozemljenega zvezdišča (IT sistemi) niso določene.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Priključni načrt
4.8
kVA
i
f
n
4
P Hz
Priključni načrt
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
L1
N
PE
[1]
–UZ +UZ
PE
7
8
PE X4
Preklop
I signal È U signal*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Referenčni potencial
analognih signalov
MOVITRAC® B
X44
S2
ON
ON
OFF
OFF
Reset napake*
Desno/zaustavitev
Levo/zaustavitev*
Sprostitev/zaustavitev*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Napajalna napetost za TF/TH
+24V vhod/izhod (možnost izklopa
s P808)
Referenčni potencial
binarnih signalov
FSC11B
Glavna krmilna
enota
Binarni
vhod
Binarni
izhodi
}
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
X17 "Varnostna
zaustavitev"
samo pri 3 x 400 V:
5.5 – 75 kW
in
0.55 – 4.0 kW
MC07B..-S0
in pri 3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW
MC07B..-S0
X17:
Referenca
binarnih
izhodov
24VIO
Referenčni potencial
Sproščena zavora*
Pripravljen za delovanje*
Referenčni potencial
Relejski kontakt/motnja*
Zapiralni kontakt releja
Odpiralni kontakt releja
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
S1
Æ Poglavje "Priključitev
zavornega upora"
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
Æ Poglavje "Priključitev zavornega
upora BW.. / BW..-T / BW..-P"
3-fazni
* = Tovarniška nastavitev
[1] Pri velikostih 1, 2S in 2 poleg priključnih sponk omrežne napetosti in motorja [X1] /
[X2] ni ozemljitvenega priključka PE. Zato poleg priključka napetosti vmesnega tokokroga [X4] uporabite ozemljitveno sponko PE.
Izvedba X4 je na voljo samo za velikosti 1 – 5. Od velikosti 3 dalje sta 2 dodatni ozemljitveni sponki PE.
Opcijsko zunanje napajanje 24 V DC na X12:8 / X12:9, razen za "varnostno zaustavitev"
MC07B..-S0.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
35
kVA
4
i
4.9
f
n
Namestitev
Temperaturno tipalo TF in bimetalno stikalo TH
P Hz
Temperaturno tipalo TF in bimetalno stikalo TH
Temperatura navitja se nadzira s temperaturnim tipalom TF ali bimetalnim stikalom TH.
TF ali TH priključite na izhod TF: VOTF in vhod TF: DI05TF na enoti MOVITRAC®.
Binarni vhod DI05TF nastavite na TF signal. Za temperaturni nadzor se v tem primeru
uporablja enota MOVITRAC®, dodatna nadzorna naprava ni potrebna.
Bimetalna stikala TH lahko priključite tudi na 24VIO in na binarni vhod. Binarni vhod
nastavite na vrednost /zunanja napaka.
4.10
Priključitev zavornega upora BW..-P / BW..-T / BW.. na X3 / X2
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
Æ K11
BW..-P
BW..-T
95
97
F16
Æ K11
96
98
4
T2
RB1
Æ K11
T1
6
BW..
RB2
Sponko programirajte na "/Zapora krmilnika". K11 se mora odpreti, "/Zapora krmilnika"
pa mora biti nastavljena na signal "0" v naslednjih primerih:
•
BW..-P: sproži se pomožni kontakt
•
BW..-T: sproži se notranje termostikalo
•
BW..: sproži se zunanji bimetalni rele F16
Tokokrog zavornega upora ne sme biti prekinjen!
Zaščita pred preobremenitvijo zavornih uporov BW:
Zaščita pred preobremenitvijo
Tip zavornega upora
določena
s konstrukcijo
notranje termostikalo
(..T)
zunanji bimetalni rele
(F16)
BW..
–
–
Potreben
–
Pri obeh opcijah (notranje termostikalo / zunanji
bimetalni rele) je potreben en način.
Ustrezen
–
BW..-T
1)
BW..-003 / BW..-005
Dovoljen
1) Dovoljeni načini vgradnje: na vodoravne ali navpične površine z nosilci na spodnji strani in perforirano
pločevino na zgornji in spodnji strani. Nedovoljeni načini vgradnje: na navpične površine z nosilci zgoraj,
desno ali levo.
36
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Priključitev zavornega usmernika
4.11
kVA
i
f
n
4
P Hz
Priključitev zavornega usmernika
NAVODILO
Za priključitev zavornega usmernika je potrebna lastna omrežna napeljava. Zavorni
usmernik ni dovoljeno napajati z napajalno napetostjo motorja!
Za K11 in K12 uporabite samo kontaktorje razreda uporabe AC-3.
V naslednjih primerih uporabite odklop zavore na enosmerni in izmenični strani:
•
pri vseh uporabah za dvigala,
•
za pogone, ki potrebujejo kratek zavorni čas.
Če je zavorni usmernik vgrajen v stikalno omaro, napeljite priključne kable med
zavornim usmernikom in zavoro ločeno od drugih močnostnih kablov. Skupna napeljava
z ostalimi kabli je dovoljena samo, če so ostali kabli oklopljeni.
Priključni načrti
DOØ2
GND
Odklop na enosmerni in
izmenični strani
Odklop na enosmerni in
izmenični strani
Odklop na izmenični
strani
Pri zavorah brez BG/BGE ali BME upoštevajte ustrezne predpise za priključitev.
Podrobne informacije o zavorah SEW so na voljo v dokumentu "Praktična uporaba
pogonskih enot: Kolutne zavore SEW".
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
37
4
kVA
i
4.12
f
n
Namestitev
Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
P Hz
Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
Z moduli FSC11B, FIO11B in FIO21B lahko razširite osnovne enote.
S1
S2
ON
X44
OFF
X44
X44
FSC11B
FIO11B
X46
X45 X40
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5
1231234 567
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
FIO21B
X42
Priključek / enota
FSC11B
FIO11B
FIO21B
Vmesnik RS-485 za servisne posege X44
da
da
da
Priključitev RS-485 prek sponk X45
da
da
ne
Povezava SBus X46
da
ne
da
Analogni vhod / izhod X40
ne
da
ne
Binarni vhodi X42
ne
ne
da
4.12.1 Pritrditev in namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
Opcijo vedno privijte na enoto s priloženimi vijaki. Pri velikosti 0 najprej namestite distančni vijak. Od velikosti 1 je vijak že prisoten. Z uvodnico zagotovite visokofrekvenčno
EMC povezavo med osnovno enoto in opcijo.
Funkcija
Sponka
Opis
Podatki
Vmesnik
za servisne
posege
X44
Prek vtičnega
spojnika RJ10
Samo za
da
servisiranje
Največja dolžina
kabla je 3 m (10 ft)
da
da
Vmesnik
RS-485
X45:H
ST11: RS-485+
da
da
ne
da1)
ne
da2)
Sistemsko
vodilo
38
X45:L
ST12: RS-485–
X45:Ø
GND: Referenčni
potencial
X46:1
SC11: SBus visok
nivo
X46:2
SC12: SBus nizek
nivo
X46:3
GND: Referenčni
potencial
X46:4
SC21: SBus visok
nivo
X46:5
SC22: SBus nizek
nivo
X46:6
GND: Referenčni
potencial
FSC11B FIO11B FIO21B
CAN vodilo po
CAN specifikaciji
2.0, dela A in B
Največ 64 enot
ne
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Namestitev
Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
Funkcija
Sponka
Opis
24 V DC
X46:7
24VIO: Pomožna
napetost / zunanja
napajalna
napetost
Analogni
vhod
X40:1
AI2: Napetostni
vhod
X40:2
GND: Referenčni
potencial
X40:3
GND: Referenčni
potencial
X40:4
AOV1: Napetostni izhod
X40:5
AOI1: Tokovni
izhod
Analogni
izhod
Binarni
vhodi
X42:1
DI10
X42:2
DI11
X42:3
DI12
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
Podatki
i
f
n
4
P Hz
FSC11B FIO11B FIO21B
da
ne
ne
–10 – +10 V
Rvh > 40 kΩ
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja
5 ms
ne
da
da
0 – +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja
5 ms
Zaščiten pred
kratkim stikom in
zunanjo napetostjo do 30 V
ne
da
da
Rvh = 3 kΩ, Ivh =
10 mA, cikel
vzorčenja 5 ms,
PLC združljivi
ne
ne
da
1) Zaključni upor 120 Ω je možno vključiti z DIP stikalom
2) Možen je končnik vodila s priloženim uporom 120 Ω med SC11 in SC12.
Funkcija 24 V DC iz X46:7 je identična s funkcijo X12:8 osnovne enote. Vse GND
sponke na enoti so povezane med seboj in s PE.
Specifikacija kabla
•
Uporabite 4-žilni prepleten bakren kabel z oklopom (kabel za prenos podatkov z oklopom iz
bakrene pletenice). Kabel mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
– Prerez žice 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 18)
– Upornost kabla 120 Ω pri 1 MHz
– Kapacitivnost na enoto dolžine ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Primerna sta npr. kabel CAN vodila ali DeviceNet kabel.
Zaščitni oklop
•
•
•
Oklop na obeh koncih pritrdite z veliko površino na sponke z oklopom elektronike pretvornika in glavne krmilne enote.
Če pri povezavi med enoto MOVITRAC® B in gateway ali med dvema enotama MOVITRAC® B uporabite kabel z oklopom, povezava mas ni potrebna. V tem primeru je dovoljena uporaba 2-žilnega kabla.
Pri povezavi med enotama MOVIDRIVE® B in MOVITRAC® B zagotovite galvansko ločitev
med referenčnim potencialom DGND in ozemljitvijo enote MOVIDRIVE® B.
PREVIDNOST!
Potencialna razlika.
Možna posledica je nepravilno delovanje ali celo uničenje enote.
•
Med povezanimi enotami ne sme prihajati do potencialnih razlik. Za preprečitev
potencialnih razlik uporabite ločen vod in med sabo povežite mase posameznih
enot.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
39
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
P Hz
4.12.2 Namestitev sistemskega vodila (SBus) na FSC11B
Prek sistemskega vodila (SBus) se lahko naslavlja največ 64 enot vodila CAN. SBus
podpira prenos podatkov v skladu s standardom ISO 11898.
S1
S2
SC11/SC12
SC21/SC22
off
off
CAN1
CAN1
on
off
CAN1, zaključen
X
on
–
Rezervirano
Povezava sistemskega vodila MOVITRAC® B
®
MOVITRAC B
®
®
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
S12
S1
X44
S2
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
X45
S1
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
X44
ON OFF
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B
X45
SC12 3
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Povezava sistemskega vodila MOVITRAC® B z UFx
MOVITRAC® B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
40
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
kVA
i
f
n
4
P Hz
Povezava sistemskega vodila MOVITRAC® B s prehodom DFx/UOH11B oz. z DFx,
vgrajenim v MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
MOVITRAC® B
24
25
26
AS
ADDRESS
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B
X45
X26
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1234567
+ 24 V
GND
Dolžina kabla
•
•
Dovoljena skupna dolžina kabla je odvisna od hitrosti prenosa podatkov SBus (P884):
– 125 kbit/s: 320 m (1050 ft)
– 250 kbit/s:
160 m (525 ft)
– 500 kbit/s:
80 m (260 ft)
– 1000 kbit/s:
40 m (130 ft)
Uporabite kabel z oklopom.
NAVODILO
Zaključni upor: Na začetku in koncu povezave sistemskega vodila vključite zaključni
upor vodila (S1 = ON). Na vmesnih enotah izključite zaključni upor (S1 = OFF).
Določene enote imajo fiksno vgrajen zaključni upor, ki ga ni možno izključiti. To velja
za prehode (gateway) UFx in DFx/UOH, ki predstavljajo fizični zaključek linije. Ne priključite nobenih zunanjih zaključnih uporov!
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
41
4
kVA
i
f
n
Namestitev
Namestitev enote FSC11B / FIO11B / FIO21B
P Hz
4.12.3 Napeljava vmesnika RS-485 na FSC11B
Prek vmesnika RS-485 lahko povežete največ 32 enot MOVITRAC® ali 31 enot
MOVITRAC® in glavni krmilni sistem (PLC).
Povezava RS-485 na MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
X44
•
•
DGND 9
ST11 10
FSC11B /
FIO11B
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Dolžina kabla
X13
X44
FSC11B /
FIO11B
X45
MOVIDRIVE® B
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Dovoljena skupna dolžina kabla je 200 m.
Uporabite kabel z oklopom.
NAVODILO
Zaključni upor: Dinamični zaključni upori so že vgrajeni. Ne priključite nobenih zunanjih zaključnih uporov!
4.12.4 Vezava analognega modula FIO11B
Bipolarni analogni Unipolarni anavhod AI2
logni vhod AI2
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
–10 V
zunanja
42
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Analogni napetostni izhod AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Analogni tokovni
izhod AOC1
+10 V
zunanja
A
+10 V
zunanja
ali
X10:1
GND
RL
V
RL ≤ 750 Ω
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Namestitev
Namestitev krmilnika za nastavljanje vrednosti MBG11A
4.13
kVA
i
f
n
4
P Hz
Namestitev krmilnika za nastavljanje vrednosti MBG11A
•
Montaža A z zadnje strani skozi 4 navojne izvrtine
•
Montaža B s sprednje strani skozi 2 pritrdilni izvrtini
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
4.13.1 Priključitev
MOVITRAC® B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
MBG11A
1234
43
kVA
5
i
f
n
Zagon
Kratek opis zagona
P Hz
5
Zagon
5.1
Kratek opis zagona
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B lahko priključite neposredno na motor z enako
močjo. Na primer: Motor z močjo 1,5 kW (2,0 KM) lahko priključite neposredno na pretvornik MC07B0015.
Postopek
1. Motor
priključite
na
pretvornik
MOVITRAC® B (na sponko X2).
2. Priključite lahko
(sponka X2/X3).
tudi
zavorni
•
Sprostitev DIØ3
•
Izberite med: desno/zaustavitev DIá1
ali levo/zaustavitev DIØ2
쓔
Preklop
I signal È U signal*
REF1
Referenčni potencial
analognih signalov
GND
Nastavljena vrednost:
– analogni vhod (X10) ali / in
Reset napake*
Desno/zaustavitev
Levo/zaustavitev*
Sprostitev/zaustavitev*
– DIØ4 = n11 = 150 vrt/min ali / in
– DIØ5 = n12 = 750 vrt/min ali / in
n13 = n11 + n12
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 vrt/min
•
1-fazni
PE
upor
3. Prek krmilne enote nastavite naslednje
signalne sponke:
•
3-fazni
Napajalna napetost za TF/TH
+24V-Vhod/izhod
Referenčni potencial
binarnih signalov
Za zavorni motor:
DOØ2 = zavorni krmilni
z zavornim usmernikom
4. Priključite
sponke:
lahko
naslednje
•
DOØ1 = /motnja (kot relejski kontakt)
•
DOØ3 = pripravljen za delovanje
6. Frekvenčni pretvornik
omrežje (X1).
쓔
delovanje
Referenčni potencial
Sproščena zavora*
Pripravljen za delovanje*
Referenčni potencial
Relejski kontakt/motnja*
Zapiralni kontakt releja
Odpiralni kontakt releja
signalne
DIØØ = reset napake
želeno
24VIO
sistem
•
5. Preverite
enote.
}
5.1.1
krmilne
priključite
na
X2
X3
PE
= Sponka z oklopom
댷
= Tovarniška nastavitev
3-fazni
5.1.2
Navodila
Funkcije signalnih sponk in nastavljene vrednosti lahko spreminjate s tipkovnico
FBG11B ali z osebnim računalnikom. Za priključitev osebnega računalnika sta potrebna
sprednja opcija FSC11B ter eden izmed naslednjih vmesniških pretvornikov: UWS21B /
UWS11A / USB11A.
44
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Splošna navodila za zagon
5.2
kVA
i
f
n
5
P Hz
Splošna navodila za zagon
NEVARNOST!
Napajalni priključki niso pokriti.
Smrt ali težka poškodba zaradi udara električnega toka.
5.2.1
•
Zaščito pred dotikom namestite v skladu s predpisi.
•
Enote nikoli ne zaženite brez nameščene zaščite pred dotikom.
Potreben pogoj
Za uspešno izveden postopek zagona je potrebno pravilno projektiranje pogona.
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B so tovarniško nastavljeni za delovanje s SEW
motorjem (4-polni, 50 Hz) v V/f načinu delovanja in prilagojeni na pravo močnostno stopnjo. Na ta način lahko prilagojeni motor SEW-EURODRIVE zaženete brez načrtovanja.
5.2.2
Uporaba za dvigala
NEVARNOST!
Smrtna nevarnost zaradi padanja dvigala.
Smrt ali težje poškodbe.
Enota MOVITRAC® B se lahko uporablja v aplikacijah pri dvigalih.
Enote MOVITRAC® B ne uporabljajte za varnostne funkcije.
•
Kot napravo za varnostne funkcije uporabite kontrolni opozorilni sistem ali
mehanske zaščitne pripomočke.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
45
kVA
5
i
5.3
f
n
Zagon
Pripravljalna dela in pripomočki
P Hz
Pripravljalna dela in pripomočki
•
Preverite napeljavo.
NEVARNOST!
Nevarnost priščipnjenja zaradi nenamernega zagona motorja.
Smrt ali težje poškodbe.
5.3.1
5.3.2
•
Preprečite nenamerni zagon motorja, npr. z odklopom priključne letvice elektronike
X13.
•
Izvedite tudi dodatne varnostne ukrepe za preprečitev poškodb oseb ali okvare
strojev, npr. uporabite kontrolni opozorilni sistem ali mehanske zaščitne pripomočke. Vrste ukrepov so odvisne od aplikacije.
Pripravljalna dela in pripomočki za osnovno enoto MOVITRAC® B
•
Priključite omrežno napetost in motor.
•
Priključite signalne sponke.
•
Vklopite omrežno napetost.
Pripravljalna dela in pripomočki za enoto MOVITRAC® B s tipkovnico
•
Priključite omrežno napetost in motor. Ne priključite signalnih sponk, da pretvornik ne more prejeti signala za sprostitev!
•
Vklopite omrežno napetost.
•
Na zaslonu se izpiše Stop.
•
Programirajte signalne sponke.
•
Nastavite parametre (npr. rampe).
•
Preverite pravilno razporeditev priključkov (P601 – P622).
•
Izklopite omrežno napetost.
•
Priključite signalne sponke.
•
Vklopite omrežno napetost.
NAVODILO
Pretvornik ob izvajanju postopka zagona samodejno spremeni vrednosti parametrov.
46
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Opcijska tipkovnica FBG11B
5.4
kVA
i
f
n
5
P Hz
Opcijska tipkovnica FBG11B
Razporeditev tipk ter piktogrami na tipkovnici:
5.4.1
Funkcije tipkovnice
S tipkami UP / DOWN / ENTER / OUT se pomikate skozi meni. Tipki RUN in
STOP/RESET se uporabljata za krmiljenje pogona. Z enoto za nastavljanje vrednosti
izbirate nastavljene vrednosti.
UP / DOWN se uporablja za izbiranje simbolov in spreminjanje vrednosti.
out
Enter
ENTER / OUT za vključitev in izključitev simbolov ali menija parametrov.
"RUN" za zagon pogona.
RUN
STOP
"STOP/RESET" uporabite za reset napak in zaustavitev pogona.
RESET
STOP
RESET
Tipka STOP/RESET ima prioriteto pred sprostitvijo prek sponke ali prek vmesnika.
Če pogon zaustavite s tipko STOP/RESET, ga morate ponovno omogočiti s tipko RUN.
NAVODILO
Po izklopu omrežne napetosti odstranite zaporo s pritiskom na tipko STOP!
Po pojavu napake in programiranem odzivu na napako lahko izvedete reset s tipko
STOP/RESET. Pogon je takrat onemogočen. Omogočite (sprostite) ga lahko s tipko
RUN. Funkcijo zaustavitve (STOP) lahko izključite prek FBG11B s parametrom 760.
RUN
Če pogon zaustavite s tipko STOP/RESET, utripa prikaz Stop. Utripanje označuje, da je
potrebno pogon ponovno sprostiti s tipko "RUN".
Po kopiranju kompleta parametrov v enoto MOVITRAC® B je naprava prav tako zaustavljena.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
47
kVA
5
i
5.5
f
n
Zagon
Osnovni principi upravljanja tipkovnice FBG11B
P Hz
Osnovni principi upravljanja tipkovnice FBG11B
Nivo 2
Nivo 1
Prikaz stanja
pretvornika in
števila vrtljajev
Prikaz naraščanja
rampe
out Enter
Prikaz padanja
rampe
out Enter
Spreminjanje
naraščanja
rampe [s]
Spreminjanje
padanja rampe [s]
Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Meni za nastavljanje vrednosti
Način spreminjanja
nxx
Izbira menija
za nastavljanje
vrednosti
nmax
Prikaz največje
nastavljene
vrednosti
Par
Izbira menija
parametrov
out Enter
out Enter
Enter
Spreminjanje
najvišjega števila
vrtljajev [rpm]
([vrt/min])
out Enter
Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Način spreminjanja
Meni parametrov
out Enter
out Enter
Enter
Izbira zagona
motorja
out Enter
Izbira shranjevanja
podatkov
out Enter
Izbira FBG
krmilnika za
nastavljanje
vrednosti
Sprememba /
prevzem vrednosti
Sprememba /
prevzem vrednosti
Meni za zagon motorja
Meni za shranjevanje podatkov
out Enter
FBG krmilnik za
nastavljanje vrednosti
Prikaz začetne
frekvence
Prikaz izhodnega
toka
48
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Osnovni principi upravljanja tipkovnice FBG11B
5.5.1
kVA
i
f
n
5
P Hz
Uporaba menijev
Ko izberete simbol, v izbranem simbolu zasveti svetleča dioda (LED). Pri simbolih, ki
predstavljajo samo prikazano vrednost, se na prikazu izpiše trenutna vrednost.
5.5.2
Spreminjanje parametrov
Po izbiri simbola in pritisku na tipko ENTER lahko izberete želen parameter.
Za spreminjanje vrednosti parametra ponovno pritisnite tipko ENTER. Vrednost lahko
spremenite, ko utripata vrednost in svetleča dioda v ustreznem simbolu. Ponovno pritisnite tipko ENTER; vrednost postane aktivna in preneha utripati.
5.5.3
Prikazi stanja
V stanju "Sprostitev pogona" se na zaslonu izpiše izračunano trenutno število vrtljajev.
5.5.4
Prikaz napak
Ob pojavu napake se zaslon spremeni in prikaže utripajočo kodo napake, npr. F-11
(seznam napak je opisan v poglavju "Servis / seznam napak"). V času zagona se ta
postopek ne izvede.
5.5.5
Opozorila
Nekaterih parametrov ni dovoljeno spreminjati v nobenih stanjih delovanja. Če jih
poskušate spremeniti, se na zaslonu izpiše r-19 – r-32. Prikaz na zaslonu prikazuje
kodo, ki je odvisna od trenutnega delovanja, npr. r-28 (potrebna je zapora krmilnika).
Seznam opozoril je opisan v poglavju "Delovanje".
5.5.6
Menjava menija parametrov: kratki meni ↔ dolgi meni
S pomočjo parametra P800 lahko preklapljate med kratkim in dolgim menijem. V opisu
parametrov in na seznamu parametrov je označeno, kateri parametri so dosegljivi prek
kratkega in dolgega menija.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
49
kVA
5
i
5.6
f
n
Zagon
Ročno delovanje s krmilnikom za nastavljanje vrednosti FBG11B
P Hz
Ročno delovanje s krmilnikom za nastavljanje vrednosti FBG11B
FBG11B krmilnik za nastavljanje vrednosti na tipkovnici (lokalno ročno delovanje):
utripa LED
Pravilni parametri v načinu delovanja "FBG krmilnik nastavljene vrednosti" so:
•
P122 Smer vrtenja FBG ročno delovanje
•
Tipki "RUN" in "STOP/RESET"
•
Krmilnik za nastavljanje vrednosti (potenciometer)
Ko je vključen FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti, utripa simbol.
Najmanjše število vrtljajev lahko omejite s parametrom P301 Najnižje število vrtljajev,
največje število vrtljajev pa s simbolom nmax.
Po napaki lahko izvedete reset prek sponke ali vmesnika s tipko "STOP/RESET".
Po izvedenem resetu je ponovno vključen način "ročno krmiljenje nastavljene vrednosti". Pogon ostane zaustavljen.
Utripanje prikaza Stop označuje, da je potrebno pogon ponovno sprostiti s tipko "RUN".
Parameter P760 Locking RUN/STOP keys (blokada tipk RUN/STOP) ne deluje v načinu
"ročno krmiljenje nastavljene vrednosti".
Z odklopom tipkovnice FBG11B se sproži postopek zaustavitve.
50
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
5.7
kVA
i
f
n
5
P Hz
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
Krmiljenje prek:
– sponk
– serijskega vmesnika
– potenciometra za nastavljanje vrednosti na AI11/AI12
5.7.1
Nastavljena smer vrtenja
Nastavljeno smer vrtenja lahko vnaprej določite:
5.7.2
•
"Desno/zaustavitev" in "Levo/zaustavitev" s parametrom P101 Control signal
source = Terminals (Izvor krmilnega signala = sponke) ali P101 Control signal source
(Izvor krmilnega signala) = 3 wire-control
•
Polariteto nastavljene vrednosti v podatkovni besedi procesa s parametrom P101
Control signal source = RS-485 ali SBUS in P100 Control signal source = RS-485 ali
SBUS
Nastavljena vrednost števila vrtljajev
Nastavljeno vrednost števila vrtljajev lahko vnaprej določite:
•
S krmilnikom za nastavljanje vrednosti, če je parameter P121 Dod. FBG krm. nast.
vrednosti nastavljen na ON
•
P100 Setpoint source (izvor nastavljene vrednosti)
– Stalno nastavljene vrednosti
– Nastavljene vrednosti, določene z analognimi vhodi
– Podatkovna beseda procesa iz SBus ali RS-485
– Potenciometer motorja
5.7.3
Sprostitev smeri vrtenja z RS-485 ali SBus
Unipolarni izvori nastavljenih vrednosti:
Unipolarna / stalno nastavljena vrednost
Potenciometer motorja / stalno nastavljena vrednost
Stalno nastavljena vrednost + AI1
Stalno nastavljena vrednost * AI1
Vhod za nastavljanje vrednosti frekvence / stalno nastavljena vrednost
Smer vrtenja se določi s sponkama DESNO ali LEVO.
Bipolarni izvori nastavljenih vrednosti:
Bipolarna / stalno nastavljena vrednost
RS-485 / stalno nastavljena vrednost
SBus 1 / stalno nastavljena vrednost
Smer vrtenja je določena z nastavljeno vrednostjo. Za sprostitev je potrebna sponka
DESNO oz. LEVO.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
51
kVA
5
i
5.8
f
n
Zagon
Zagon s tipkovnico FBG11B
P Hz
Zagon s tipkovnico FBG11B
Nivo 2
Nivo 3
Izbira motorja:
– SEW motor DT/DV
Nivo 1
– Motor drugega proizvajalca
out
Enter
– SEW motor DRS (v pripravi)
out
Enter
– SEW motor DRE (v pripravi)
Izbira načina delovanja:
– V/f karakteristična krivulja
– V/f + enosmerni tok zaviranja
– VFC
out
Enter
– VFC z enosmernim tokom zaviranja
– VFC funkcija hitrega zagona
– VFC hoist (dvigalo
out
Enter
out
Enter
Moč v [kW]
HP = kW x 1.33
Napetost motorja [V]
out
Enter
Nazivna frekvenca motorja [Hz]
(
out
Enter
out
Enter
Nazivno število vrtljajev motorja
[vrt/min]
Nazivni tok motorja [A]
out
Enter
out
Enter
)
na voljo samo za zagon
motorjev drugih proizvajalcev
(motor=noSEW)
cos phi
4-kvadrantno delovanje
out
52
Enter
Število motorjev za pogon
z več motorji
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Zagon s tipkovnico FBG11B
5.8.1
kVA
i
f
n
5
P Hz
Potrebni podatki
Za uspešen zagon so potrebni naslednji podatki:
•
Tip motorja (SEW motor ali drug motor)
•
Podatki motorja
– Nazivna napetost in frekvenca.
– Za druge motorje so potrebni še: nazivni tok, nazivna moč, faktor moči cosφ in
nazivno število vrtljajev.
•
5.8.2
Nazivna omrežna napetost
Vključitev postopka zagona
Potrebni pogoji:
•
Pogon v stanju "Ni sprostitve": Stop
Če priključite večji ali manjši motor (največji preskok za eno velikost), izberite vrednost,
ki je najbližja nazivni moči motorja.
Postopek zagona ni zaključen, dokler se s tipko OUT ne vrnete v glavni meni.
Postopek zagona lahko izvedete samo s kompletom parametrov 1 za motor.
OPOZORILO!
Zagon SEW motorja je razložen za 4-polne motorje. 2-polne ali 6-polne SEW motorje
je smotrno zagnati kot motor drugega proizvajalca.
5.8.3
V/f
Standardna (privzeta) nastavitev za način delovanja je V/f. Ta način delovanja uporabite, če nimate posebnih zahtev, ter za aplikacije, ki zahtevajo visoko vrednost najvišjega števila vrtljajev.
5.8.4
VFC
Pretvornik morate zagnati v načinu delovanja VFC ali VFC z enosmernim zaviranjem za:
•
visok vrtilni moment
•
trajno delovanje pri nizkih frekvencah
•
natančno kompenzacijo zdrsa
•
boljše dinamične lastnosti
V ta namen ob zagonu izberite v točki P-01 način delovanja VFC ali VFC z enosmernim
zaviranjem (VFC & DC braking).
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
53
5
kVA
i
5.8.5
f
n
Zagon
Zagon s tipkovnico FBG11B
P Hz
Zagon pogona z več motorji
Pogoni z več motorji so med seboj mehansko povezani (npr. verižni pogon z več
motorji). Upoštevajte navodila v dokumentu "Pogoni z več motorji".
Pogoj za pogon z več motorji je, da so vgrajeni izključno motorji, ki so identični z motorji
SEW.
•
5.8.6
Parameter Multi zagon motorja nastavite na število priključenih motorjev.
Zagon skupinskega pogona
Skupinski pogoni so mehansko ločeni drug od drugega (npr. različni transportni trakovi).
Pretvornik deluje v tem načinu delovanja brez kompenzacije zdrsa in s konstantnim
razmerjem V/f.
Način delovanja V/f karakteristična krivulja omogoča delovanje skupine asinhronih
motorjev na enem pretvorniku. Upoštevajte:
•
izberite način delovanja V/f
•
nastavite moč največjega motorja
•
izključite samodejno merjenje P320/330
•
Boost P321/331 nastavite na nič
•
IxR kompenzacijo P322/332 nastavite na nič
•
kompenzacijo zdrsa P324/334 nastavite na nič
•
tokovno omejitev P303/313 nastavite na 1,5-kratno vrednost skupnega toka
motorjev
•
IN-UL nadzor P345/346 nastavite na skupni tok vseh priključenih motorjev.
Zagotovite posamične zaščite motorjev.
Pretvornik deluje v tem načinu delovanja brez kompenzacije zdrsa in s konstantnim
razmerjem V/f.
OPOZORILO!
Nastavitve parametrov veljajo za vse priključene motorje.
5.8.7
Zagon pri velikem vztrajnostnem momentu, kot je pri črpalkah in ventilatorjih
Kompenzacija zdrsa je načrtovana za razmerje vztrajnostnega momenta bremena proti
vztrajnostnemu momentu motorja, ki je manjše od 10. V primeru večjega razmerja in
oscilacij pogona je potrebno oscilacijo zdrsa zmanjšati, po potrebi pa celo na 0.
54
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon z osebnim računalnikom in programom
5.9
MOVITOOLS®
Zagon
MotionStudio
kVA
i
f
n
5
P Hz
Zagon z osebnim računalnikom in programom MOVITOOLS® MotionStudio
V meniju Start v operacijskem sistemu Windows zaženite program MOVITOOLS®
MotionStudio:
Programi / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x
Z gumbom [Scan] v programu MOVITOOLS® MotionStudio lahko prikažete vse
naprave, ki so vključene v sistem.
S klikom z desno miškino tipko na napravo lahko npr. izvedete postopek zagona.
Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč za uporabnike.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
55
5
kVA
i
5.10
f
n
Zagon
Zagon trifaznih asinhronih motorjev s protieksplozijsko zaščito kategorije 2
P Hz
Zagon trifaznih asinhronih motorjev s protieksplozijsko zaščito kategorije 2
(94/9/ES)
Za delovanje z enoto MOVITRAC® B so dovoljeni trifazni motorji s protieksplozijsko
zaščito podjetja SEW-EURODRIVE, ki so odobreni v skladu s podatki na napisni tablici
in na ES certifikatu o tipskem preskusu.
Varno delovanje v eksplozijsko nevarnem območju zagotavlja potrjena varnostna funkcija v povezavi s temperaturnimi tipali v motorju. Funkcija tokovne omejitve v enoti
MOVITRAC® B preprečuje sproženje varnostne funkcije. To pomeni, da je motor zaščiten pred nedovoljenim pregrevanjem (→ naslednja slika).
Tokovna omejitev
I1
1,5 IN(motor)
Ipt
IN(motor)
Ipt
B
I2
C
A
Odvisno od
tipa motorja
Dovoljeno območje
trajnega toka
fA
fB
fC
fosn
f/Hz
Za postopek zagona uporabite program MOVITOOLS® MotionStudio. Pri zagonu se
samodejno vključijo parametri P560 – P566 - za izbrane motorje SEW, odobrene za
delovanje v eksplozivno nevarnem območju.
Po zagonu lahko parameter P560 vključite samo, če se je pred tem zagnal motor, odobren za delovanje v eksplozivno nevarnem območju.
Po zagonu motorja je vključena tokovna omejitev I1. Tokovna omejitev I2 določa dovoljen trajni tok (osenčeno območje).
Zagonske parametre in vrednosti lahko zabeležite s programom MOVITOOLS® MotionStudio. Vrednosti so prikazane v polju "ATEX information".
56
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Zagon
Zagon motorja
5.11
i
f
n
5
P Hz
Zagon motorja
Upoštevajte, da je pred sprostitvijo motorja prek sponk potrebno zapustiti ročni način
delovanja.
5.11.1 Analogna nastavljena vrednost
V spodnji razpredelnici so prikazani signali, ki morajo biti prisotni na sponkah X11:2
(AI1) in X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3), ko je za delovanje pogona z analogno nastavljeno vrednostjo izbrana nastavljena vrednost "unipolar/fixed setpoint" (P100).
Funkcija
X11:2
(AI11)
Analogni
vhod n1
X12:1
(DIØØ)
/Zapora
krmilnika1)
X12:2
(DIØ1)
Desno/
zaustavitev
X12:3
(DIØ2)
Levo/
zaustavitev
X12:4
(DIØ3)
Sprostitev/
zaustavitev
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Zapora
krmilnika
X
0
X
X
X
0
0
Stop
X
1
X
X
0
0
0
Sprostitev
in zaustavitev
X
1
0
0
1
0
0
Vrtenje
v desno
s 50 %
nmax
5V
1
1
0
1
0
0
Vrtenje
v desno
z nmax
10 V
1
1
0
1
0
0
Vrtenje
v levo
s 50%
nmax
5V
1
0
1
1
0
0
Vrtenje
v levo
z nmax
10 V
1
0
1
1
0
0
1) Brez standardnih nastavitev
0
1
X
=
=
=
signal 0
signal 1
ni pomembno
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
57
5
kVA
i
f
n
Zagon
Zagon motorja
P Hz
Spodnji časovni diagram prikazuje primer zagona motorja s povezavo sponk X12:1 –
X12:4 in analognih nastavljenih vrednosti. Binarni izhod X10:3 (DOØ2 "/Zavora") je uporabljen za vklop zavornega kontaktorja K12.
Vhod DIØØ
/Zapora krmilnika
"1"
"0"
"1"
Vhod DIØ1
Desno/zaustavitev
"0"
"1"
Vhod DIØ2
Levo/zaustavitev
"0"
"1"
Vhod DIØ3
Sprostitev/
zaustavitev
"0"
"1"
Izhod DBØØ
/Zavora
"0"
Analogni vhod
n1 (AI11)
10V
5V
0V
-1
n [min ]
n max
Število vrtljajev
50 % n max
n min
n start-stop
0
-50 % n max
t11 v desno
t11 z desne
t11 v desno
t11 v desno
t11 z desne
t11 v levo
Zaustavitvena rampa t13
-n max
NAVODILO
Pri zapori krmilnika se motor ne napaja. Motor brez zavore se prosto vrti do
zaustavitve.
58
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Zagon motorja
kVA
i
f
n
5
P Hz
5.11.2 Stalno nastavljene vrednosti
V spodnji razpredelnici so prikazani signali, ki morajo biti prisotni na sponkah X12:1 –
X12:6 (DIØØ – DIØ5), ko je za delovanje pogona z določeno nastavljeno vrednostjo
izbrana nastavljena vrednost "unipolar/fixed setpoint" (P100).
Funkcija
X12:1
(DIØØ)
/Zapora
krmilnika
X12:2
(DIØ1)
Desno/
zaustavitev
X12:3
(DIØ2)
Levo/
zaustavitev
X12:4 (DIØ3)
Sprostitev/
zaustavitev
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Zapora
krmilnika
0
X
X
X
X
X
Stop
1
X
X
0
X
X
Sprostitev in
zaustavitev
1
0
0
1
X
X
Vrtenje
v desno
z n11
1
1
0
1
1
0
Vrtenje
v desno
z n12
1
1
0
1
0
1
Vrtenje
v desno
z n13
1
1
0
1
1
1
Vrtenje
v levo z n11
1
0
1
1
1
0
0
1
X
=
=
=
signal 0
signal 1
ni pomembno
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
59
5
kVA
i
f
n
Zagon
Zagon motorja
P Hz
Spodnji časovni diagram prikazuje primer zagona pogona s povezavo sponk X12:1 –
X12:6 z notranjimi fiksno nastavljenimi vrednostmi. Binarni izhod X10:3 (DOØ2
"/Zavora") je uporabljen za vklop zavornega kontaktorja K12.
"1"
Vhod DIØØ
/Zapora krmilnika
"0"
"1"
Vhod DIØ1
Desno/zaustavitev
"0"
Vhod DIØ2
Levo/zaustavitev
"1"
"0"
Vhod DIØ3
Sprostitev/
zaustavitev
"1"
"0"
"1"
Vhod DIØ4
n11/n21
"0"
"1"
Vhod DIØ5
n12/n22
"0"
"1"
Izhod DBØØ
/Zavora
"0"
-1
n [min ]
n13
Število vrtljajev
n12
n11
t11 v desno
t11 v desno
t11 z desne
t11 v desno
0
-n11
-n12
t11 v levo
Zaustavitvena rampa t13
-n13
NAVODILO
Pri zapori krmilnika se motor ne napaja. Motor brez zavore se prosto vrti do
zaustavitve.
60
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Seznam parametrov
5.12
kVA
i
f
n
5
P Hz
Seznam parametrov
Vsi parametri, ki se lahko prikažejo in urejajo s tipkovnico, so v stolpcu "FBG"
(tipkovnica) označeni na naslednji način:
Izbira v dolgem meniju
Izbira v kratkem ali dolgem meniju
Izbira s piktogramom na tipkovnici in v dolgem meniju
Izbira med postopkom FBG zagona motorja
Če je možno izbrati več različnih vrednosti, je tovarniška nastavitev izpisana s krepko
pisavo.
Št.
FBG Indeks
dec.
Ime
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
MOVITOOLS® MotionStudio
0..
Prikazane vrednosti (samo za branje)
00.
Vrednosti procesa
000
8318
Št. vrtljajev
(s predznakom)
[vrt/min]
001
8501
Uporabniški prikaz
za DBG11B
[Besedilo]
002
8319
Frekvenca
(s predznakom)
[Hz]
004
8321
Izhodni tok
(vrednost)
[% IN]
005
8322
Delovni tok
(s predznakom)
[% IN]
008
8325
Napetost vmesnega
tokokroga
[V]
009
8326
Izhodni tok
[A]
01.
Vrednost
po
zagonu
Prikazi stanja
010
8310
Stanje pretvornika
[Besedilo]
011
8310
Stanje delovanja
[Besedilo]
012
8310
Stanje napak
[Besedilo]
013
8310
Aktualni komplet
parametrov
Aktualni komplet parametrov
014
8327
Temperatura
hladilnika
[°C]
02.
Analogne nastavljene vrednosti
020
8331
Analogni vhod AI1
[V]
021
8332
Analogni vhod AI2
(opcija)
[V]
03.
Binarni vhodi
030
8844
Binarni vhod DI00
031
8335
Binarni vhod DI01
Desno / zaustavitev (fiksno določen)
032
8336
Binarni vhod DI02
Levo / zaustavitev
033
8337
Binarni vhod DI03
Sprostitev / zaustavitev
034
8338
Binarni vhod DI04
n11 / n21
035
8339
Binarni vhod DI05
n12 / n22
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Reset napake
61
kVA
5
i
f
n
Zagon
Seznam parametrov
P Hz
Št.
039
FBG Indeks
dec.
8334
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
Binarni vhodi
DI00 – DI05
MOVITOOLS® MotionStudio
Binarni vhodi opcije
040
Binarni vhod DI10
Brez funkcije
041
Binarni vhod DI11
Brez funkcije
042
Binarni vhod DI12
Brez funkcije
043
Binarni vhod DI13
Brez funkcije
044
Binarni vhod DI14
Brez funkcije
045
Binarni vhod DI15
Brez funkcije
046
Binarni vhod DI16
Brez funkcije
Binarni vhodi
DI10 – DI15
Skupni prikaz binarnih vhodov
8348
05.
Binarni izhodi
051
8349
Binarni izhod DO01
/Motnja
052
8349
Binarni izhod DO02
Sproščena zavora
053
8349
Binarni izhod DO03
Pripravljen za delovanje
059
8349
Binarni izhodi DO01
– DO03
Skupni prikaz binarnih izhodov
07.
Podatki enote
070
8301
Tip enote
[Besedilo]
071
8361
Izhodni nazivni tok
[A]
076
8300
Firmware osnovne
enote
[Številka izdelka in verzija]
077
–
Firmware DBG
samo za DBG60B
08.
080 – 084
Vrednost
po
zagonu
Skupni prikaz binarnih vhodov
04.
048
Pomnilnik napak
8366 –
8370
09.
62
Ime
Napake t-0 – t-4
Koda
napake
Informacija o ozadju prejšnjih napak.
Diagnostika prek vodila
094
8455
Nastavljena vrednost
PO1
[hex]
095
8456
Nastavljena vrednost
PO2
[hex]
096
8457
Nastavljena vrednost
PO3
[hex]
097
8458
Trenutna vrednost PI1
[hex]
098
8459
Trenutna vrednost PI2
[hex]
099
8460
Trenutna vrednost PI3
[hex]
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Seznam parametrov
Št.
FBG Indeks
dec.
Ime
kVA
i
MOVITOOLS® MotionStudio
1..
Nastavljene vrednosti / integratorji (na FBG samo komplet parametrov 1)
10.
Izbira nastavljene vrednosti / frekvenčni vhod
14
Bipolarna / stalno nastavljena vrednost
Unipolarna / stalno nastavljena vrednost
RS-485 / stalno nastavljena vrednost
Potenciometer motorja / stalno nastavljena
vrednost
Stalno nastavljena vrednost + AI1
Stalno nastavljena vrednost * AI1
MASTER SBus1
MASTER RS-485
SBus 1 / stalno nastavljena vrednost
Vhod za nastavljanje vrednosti frekvence /
stalno nastavljena vrednost
Bipolarna AI2 / stalno nastavljena vrednost
101
8462
Izvor krmilnega
signala
0
1
3
4
Sponke
RS-485
SBus 1
3 Wire Control (krmiljenje po 3 žicah)
102
8840
Normiranje
frekvence
0,1 – 10 – 120,00 [kHz]
103
10247.15
Referenca FI1
0
1
104
10247.10
Nastavljena vrednost referenčnega
števila vrtljajev nref
0 – 3000 – 6000 rpm
105
10416.1
Zaznavanje prekinitve povezave
0
2
4
7
106
10247.11
FI1 karakteristična
krivulja x1
0 – 100 %
107
10247.12
FI1 karakteristična
krivulja y1
–100 % – 0 – +100 %
108
10247.13
FI1 karakteristična
krivulja x2
0 – 100 %
109
10247.14
FI1 karakteristična
krivulja y2
–100 % – 0 – +100 %
100
8461
Izvor nastavljene
vrednosti
0
1
2
4
6
7
8
9
10
11
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
n
5
P Hz
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
f
Vrednost
po
zagonu
nmax
nref
Brez odziva
Takojšnja zaustavitev / napaka
Hitra zaustavitev / napaka
Hitra zaustavitev / opozorilo
63
kVA
5
i
f
n
Zagon
Seznam parametrov
P Hz
Št.
FBG Indeks
dec.
11.
Ime
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
Vrednost
po
zagonu
Analogni vhod 1 (0 – 10 V)
110
8463
AI1 normiranje
0,1 – 1 – 10
112
8465
Način delovanja AI1
1
5
6
7
8
9
10 V, referenca najvišjega števila vrtljajev
0 – 20 mA, referenca najvišjega števila
vrtljajev
4 – 20 mA, referenca najvišjega števila
vrtljajev
0 – 10 V, referenca števila vrtljajev (n)
0 – 20 mA, referenca števila vrtljajev (n)
4 – 20 mA, referenca števila vrtljajev (n)
113
8466
AI1 offset napetosti
–10 V – 0 – +10 V
116
10247.6
AI1 karakteristična
krivulja x1
0 – 100 %
117
10247.7
AI1 karakteristična
krivulja y1
–100 % – 0 – +100 %
118
10247.8
AI1 karakteristična
krivulja x2
0 – 100 %
119
10247.9
AI1 karakteristična
krivulja y2
–100 % – 0 – +100 %
12.
Analogni vhod AI2 / FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti (opcija)
120
8469
Način delovanja AI2
0
1
2
Brez funkcije
0 – ±10 V + nastavljena vrednost
0 – 10 V tokovna omejitev
121
8811
Dod. FBG krm. nast.
vrednosti
0
1
2
Izključen
Vključen
Vključen (brez stalno nastavljene vrednosti)
122
8799
Smer vrtenja FBG
ročno delovanje
0
1
2
Unipolarno desno
Unipolarno levo
Bipolarno desno in levo
126
10247.1
AI2 karakteristična
krivulja x1
–100 % – 0 – +100 % (–10 V – 0 – +10 V)
127
10247.2
AI2 karakteristična
krivulja y1
–100 % – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
128
10247.3
AI2 karakteristična
krivulja x2
–100 % – 0 – +100 % (–10 V – 0 – +10 V)
129
10247.4
AI2 karakteristična
krivulja y2
–100 % – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
13. / 14.
64
MOVITOOLS® MotionStudio
Rampe števila vrtljajev 1 / 2
130 / 140
8807 /
9264
Rampa t11 / t21
narašča
0,1 – 2 – 2000 [s]
131 / 141
8808 /
9265
Rampa t11 / t21 pada 0,1 – 2 – 2000 [s]
134 / 144
8474 /
8482
Rampa t12 / t22
0,1 – 10 – 2000 [s]
135 / 145
8475 /
8483
S vzorec t12 / t22
0
1
2
3
136 / 146
8476 /
8484
Zaustavitvena rampa
t13 / t23
0,1 – 2 – 20 [s]
139 / 149
8928 /
8929
Nadzor rampe 1 / 2
0
1
Izključen
Šibek
Srednji
Močan
DA
NE
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Seznam parametrov
Št.
FBG Indeks
dec.
15.
Ime
kVA
i
n
5
P Hz
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
f
MOVITOOLS® MotionStudio
Vrednost
po
zagonu
Funkcija potenciometra motorja
150
8809
Rampa t3 narašča =
pada
152
8488
Shranjevanje zadnje off
nastavljene vrednosti on
16. / 17.
0,2 – 20 – 50 [s]
Izključeno
Vključeno
Stalno nastavljene vrednosti
160 / 170
8489 /
8492
Notranja nastavljena
vrednost n11 / n21
0 – 150 – 5000 [rpm]
161 / 171
8490 /
8493
Notranja nastavljena
vrednost n12 / n22
0 – 750 – 5000 [rpm]
162 / 172
8491 /
8494
Notranja nastavljena
vrednost n13 / n23
0 – 1500 – 5000 [rpm]
163 / 173
8814 /
8817
n11/n21 PI krmilnik
0 – 3 – 100 [%]
164 / 174
8815 /
8818
n12/n22 PI krmilnik
0 – 15 – 100 [%]
165 / 175
8816 /
8819
n13/n23 PI krmilnik
0 – 30 – 100 [%]
2..
Parametri krmilnika
25.
PI krmilnik
250
8800
PI krmilnik
0
1
2
251
8801
P-ojačanje
0 – 1 – 64
Izključen
Normalno
Invertirano
252
8802
I-del
0 – 1 – 2000 [s]
253
8465
Način trenutne
vrednosti PI
1
5
6
7
8
9
254
8463
Normiranje trenutne
vrednosti PI
0,1 – 1,0 – 10,0
255
8812
Offset trenutne
vrednosti PI
0,0 – 100,0 [%]
3..
10 V, referenca najvišjega števila vrtljajev
0 – 20 mA, referenca najvišjega števila vrtljajev
4 – 20 mA, referenca najvišjega števila vrtljajev
0 – 10 V, referenca števila vrtljajev (n)
0 – 20 mA, referenca števila vrtljajev (n)
4 – 20 mA, referenca števila vrtljajev (n)
Parametri motorja (na FBG samo komplet parametrov 1)
30. / 31.
Omejitve 1 / 2
300 / 310
8515 /
8519
Zač./zaust. št.
vrtljajev 1 / 2
0 – 150 [rpm]
301 / 311
8516 /
8520
Najnižje število
vrtljajev 1 / 2
0 – 15 – 5500 [rpm]
302 / 312
8517 /
8521
Najvišje število
vrtljajev 1 / 2
0 – 1500 – 5500 [rpm]
303 / 313
8518 /
8522
Tokovna meja 1 / 2
0 – 150 [% IN]
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
65
kVA
5
i
f
n
Zagon
Seznam parametrov
P Hz
Št.
FBG Indeks
dec.
32. / 33.
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
MOVITOOLS® MotionStudio
8523 /
8528
Samodejna
izravnava 1 / 2
off
on
321 / 331
8524 /
8529
Boost 1 / 2
0 – 100 [%]
322 / 332
8525 /
8530
IxR izravnava 1 / 2
0 – 100 [%]
323 / 333
8526 /
8531
Čas namagnetenja
1/2
0 – 2 [s]
324 / 334
8527 /
8532
Kompenzacija zdrsa
1/2
0 – 500 [rpm]
345 / 346
Izključena
Vključena
Nadzor IN-UL
9114 /
9115
Nadzor IN-UL 1 / 2
0,1 – 500 A
4..
Referenčni signali
40.
Referenčni signal števila vrtljajev
400
Vrednost
po
zagonu
Izravnava motorja 1 / 2
320 / 330
34.
8539
Referenčna vrednost
števila vrtljajev
0 – 750 – 5000 [rpm]
401
8540
Histereza
0 – 100 – +500 [rpm]
402
8541
Čas zakasnitve
0 – 1 – 9 [s]
403
8542
Signal = "1", če je:
0
1
43.
n < nref
n > nref
Referenčni signal toka
430
8550
Referenčna vrednost
toka
0 – 100 – 150 % IN
431
8551
Histereza
0 – 5 – 30 % IN
432
8552
Čas zakasnitve
0–1–9s
433
8553
Signal = "1", če je
0
1
44.
I < Iref
I > Iref
Signal Imax
440
8554
Histereza
0 – 5 – 50 % IN
441
8555
Čas zakasnitve
0–1–9s
442
8556
Signal = "1", če je
0
1
45.
I < Imax
I > Imax
Referenčni signal PI krmilnika
450
8813
Trenutna vrednost
reference PI
0,0 – 100,0 %
451
8796
Signal = "1", če je:
0
1
5..
Trenutna vrednost PI < ref. PI
Trenutna vrednost PI > ref. PI
Nadzorne funkcije (na FBG samo komplet parametrov 1)
50.
66
Ime
Nadzor števila vrtljajev 1 / 2
500 / 502
8557 /
8559
Nadzor števila
vrtljajev 1 / 2
0
3
Izključen
Za motor / regenerativno delovanje
501 / 503
8558 /
8560
Čas zakasnitve 1 / 2
0 – 1 – 10 [s]
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Seznam parametrov
Št.
FBG Indeks
dec.
54.
Ime
kVA
i
n
5
P Hz
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
f
MOVITOOLS® MotionStudio
Vrednost
po
zagonu
Nadzor gonila / motorja
540
9284
Odziv na vibracije
pogona / opozorilo
Tovarniška nastavitev: Display error
(prikaz napake)
541
9285
Odziv na vibracije
pogona / napaka
Tovarniška nastavitev: Hitra zaustavitev /
opozorilo
542
9286
Odziv na staranje
olja / napaka
Tovarniška nastavitev: Display error
(prikaz napake)
543
9287
Odziv na staranje
olja / opozorilo
Tovarniška nastavitev: Display error
(prikaz napake)
544
9288
Staranje olja / previsoka temperatura
Tovarniška nastavitev: Display error
(prikaz napake)
545
9289
Staranje olja / sporočilo o pripravljenosti
Tovarniška nastavitev: Display error
(prikaz napake)
549
9290
Odziv na obrabo
zavor
Tovarniška nastavitev: Display error
(prikaz napake)
56.
Tokovna omejitev za Ex-e motor
560
9293
Tokovna meja za
Ex-e motor
VKLOP / IZKLOP
561
9294
Frekvenca A
0 – 5 – 60 Hz
562
9295
Tokovna meja A
0 – 50 – 150 %
563
9296
Frekvenca B
0 – 10 – 104 Hz
564
9297
Tokovna meja B
0 – 80 – 200 %
565
9298
Frekvenca C
0 – 25 – 104 Hz
566
9299
Tokovna meja C
0 – 100 – 200 %
6..
Razporeditev priključkov
60.
Binarni vhodi
601
8336
Razporeditev za
binarni vhod DI02
602
8337
Razporeditev za
binarni vhod DI03
603
8338
Razporeditev za
binarni vhod DI04
604
8339
Razporeditev za
binarni vhod DI05
608
8844
Razporeditev za
binarni vhod DI00
61.
Binarni vhodi
opcije
610
8340
Razporeditev za
binarni vhod DI10
611
8341
Razporeditev za
binarni vhod DI11
612
8342
Razporeditev za
binarni vhod DI12
613
8343
Razporeditev za
binarni vhod DI13
614
8344
Razporeditev za
binarni vhod DI14
615
8345
Razporeditev za
binarni vhod DI15
616
8346
Razporeditev za
binarni vhod DI16
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
0: Brez funkcije
1: Sprostitev / zaustavitev (tovarniška
nastavitev DI03)
2: Desno / zaustavitev
3: Levo / zaustavitev (tovarniška nastavitev
DI02)
4: n11 / n21 (tovarniška nastavitev DI04)
5: n12 / n22 (tovarniška nastavitev DI05)
n13 = n11 + n12
6: Preklop stalno nastavljenih vrednosti
7: Preklop kompleta parametrov
8: Preklop rampe
9: Višanje potenciometra motorja
10: Nižanje potenciometra motorja
11: /Zunanja napaka
12: Reset napake (tovarniška nastavitev DI00)
19: Prosti tek pomožne enote
20: Vključen prevzem nastavljene vrednosti
26: TF signal (samo pri DI05)
27: Vibracije / opozorilo
28: Vibracije / napaka
29: Obraba zavor
30: Zapora krmilnika
33: Staranje olja / opozorilo
34: Staranje olja / napaka
35: Staranje olja / previsoka temperatura
36: Staranje olja / pripravljenost
67
kVA
5
i
f
n
Zagon
Seznam parametrov
P Hz
Št.
FBG Indeks
dec.
62.
Ime
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
8350
Razporeditev za
binarni izhod DO01
621
8351
Razporeditev za
binarni izhod DO02
622
8916
Razporeditev za
binarni izhod DO03
0: Brez funkcije
1: /Motnja (tovarniška nastavitev DO01)
2: Pripravljen za delovanje (tovarniška
nastavitev DO03)
3: Vključena končna stopnja
4: Vključeno vrtilno polje
5: Sproščena zavora (tovarniška nastavitev
DO02 / ne velja pri DO03)
8: Komplet parametrov
9: Referenčni signal števila vrtljajev
11: Signal za izravnavo trenutne vrednosti
12: Referenčni signal toka
13: Signal Imax
21: IPOS izhod
22: /IPOS motnja
23: Trenutna vrednost reference PI krmilnika
24: Vključena Ex-e tokovna meja (v pripravi)
27: Varnostna zaustavitev
30: Ixt opozorilo
31: Ixt motnja
Analogni izhodi AO1 (opcija)
640
8568
AO1 analogni izhod
0
1
2
3
4
5
6
7
11
12
Brez funkcije
Vhod generatorja rampe
Nastavljena vrednost števila vrtljajev
Trenutno število vrtljajev
Trenutna frekvenca
Izhodni tok
Delovni tok
Obremenjenost enote
Trenutno število vrtljajev (s predznakom)
Trenutna frekvenca (s predznakom)
641
10248.5
Referenca AO1
0
1
2
3000 vrt/min, 100 Hz, 150 %
nmax
nnast_ref.
642
8570
Način delovanja AO1 0
2
3
4
646
10246.1
AO1 karakteristična
krivulja x1
–100 % – 0 – +100 %
647
10246.2
AO1 karakteristična
krivulja y1
0 – 100 %
648
10246.3
AO1 karakteristična
krivulja x2
–100 % – 0 – +100 %
649
10246.4
AO1 karakteristična
krivulja y2
0 – 100 %
7..
Brez funkcije
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 10 V
Krmilne funkcije (na FBG samo komplet parametrov 1)
70.
700 / 701
Vrednost
po
zagonu
Binarni izhodi
620
64.
Načini delovanja 1 / 2
8574 /
8575
Način delovanja 1 / 2
0
2
3
4
21
22
68
MOVITOOLS® MotionStudio
VFC
VFC & hoist (dvigalo)
VFC & DC braking (enosmerno zaviranje)
VFC & flying start function (funkcija hitrega
zagona)
V/f karakteristična krivulja
V/f & DC braking (enosmerno zaviranje)
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Seznam parametrov
Št.
FBG Indeks
dec.
71.
710 / 711
Ime
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
MOVITOOLS® MotionStudio
Tok mirovanja 1 / 2
n
5
P Hz
Vrednost
po
zagonu
0 – 50 % Imot
Funkcija zaustavitve nastavljene vrednosti 1 / 2
720 / 723
8578 /
8581
Funkcija zaustavitve
nastavljene vrednosti 1 / 2
off
on
721 / 724
8579 /
8582
Nastavljena vrednost
zaustavitve 1 / 2
0 – 30 – 500 [rpm]
722 / 725
8580 /
8583
Offset zagona 1 / 2
0 – 30 – 500 [rpm]
73.
Izključena
Vključena
Funkcija zavore 1 / 2
731 / 734
8749 /
8750
Čas sprostitve
zavore 1 / 2
0 – 2 [s]
732 / 735
8585 /
8587
Reakcijski čas
zavore 1 / 2
0 – 2 [s]
74.
Preskok števila vrtljajev
740 / 742
8588 /
8590
Sredina preskoka
1/2
0 – 1500 – 5000 min–1
741 / 743
8589 /
8591
Širina preskoka 1 / 2
0 – 300 min–1
75.
Funkcija master/slave
750
8592
Pomožna nastavljena vrednost
751
8593
Normiranje pomožne
nastavljene vrednosti
76.
Ročno upravljanje
8798
77.
770
i
f
Tok mirovanja 1 / 2
8576 /
8577
72.
760
kVA
Zapora tipk
RUN/STOP
off
on
Izključena
Vključena
Funkcija: varčevanje energije
8925
8..
Funkcija: varčevanje
energije
off
on
Izključena
Vključeno
Funkcije enote (na FBG samo komplet parametrov 1)
80.
Setup
800
–
Kratki meni
801
–
Jezik na DBG
802
8594
Tovarniška
nastavitev
no
Hours
ALL
nEMA
0 / Ne
1 / Standardno
2 / Začetno stanje
4 / Začetno stanje NEMA
803
8595
Zapora parametrov
off
on
Izključena
Vključena
804
8596
Reset statističnih
podatkov
Brez odziva
Pomnilnik napak
805
–
nazivna omrežna
napetost
50 – 500 V
806
–
Kopiranje DBG →
MOVITRAC® B
Da
Ne
807
–
Kopiranje MOVITRAC® B → DBG
Da
Ne
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
long
short
69
kVA
5
i
f
n
Zagon
Seznam parametrov
P Hz
Št.
FBG Indeks
dec.
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
MOVITOOLS® MotionStudio
808
8660
Izhodna napetost
24 V
Izključena
Vključena
809
10204.1
Sprostitev IPOS
Izključena
Vključena
81.
8597
Naslov RS-485
0 – 99
811
8598
Naslov skupine
RS-485
100 – 199
812
8599
Interval prekinitve
RS-485
0 – 650 [s]
820 / 821
Vrednost
po
zagonu
Serijska komunikacija
810
82.
Zavorno delovanje 1 / 2
8607 /
8608
83.
4-kvadrantno
delovanje 1 / 2
off
on
Izključeno
Vključeno
2
4
7
Takojšnja zaustavitev / napaka
Hitra zaustavitev / napaka (830)
Hitra zaustavitev / opozorilo (833 / 836)
Odzivi ob napaki
830
8609
Odzivi sponke
"zunanja napaka"
833
8612
Odziv na prekinitev
RS-485
836
8615
Odziv na prekinitev
SBus
84.
Odziv ob resetu
840
8617
Ročni reset
Da
Ne
841
8618
Samodejni reset
Izključen
Vključen
842
8619
Čas ponovnega
zagona
1 – 3 – 30 s
85.
Normiranje trenutne vrednosti števila vrtljajev
850
8747
Števec normirnega
faktorja
1 – 65535 (možna nastavitev samo s SHELL)
851
8748
Imenovalec normirnega faktorja
1 – 65535 (možna nastavitev samo s SHELL)
852
8772 /
8773
Uporabniška enota
Besedilo
853
9312
Normirano število
vrtljajev FBG
0
1
Število vrtljajev
Normirano število vrtljajev
86.
70
Ime
Modulacija 1 / 2
860 / 861
8620 /
8621
Frekvenca PŠM 1 / 2
4
8
12
16
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
862 / 863
8751 /
8752
PŠM, stalna 1 / 2
on
off
Vključena
Izključena
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Zagon
Seznam parametrov
Št.
FBG Indeks
dec.
87.
Ime
kVA
i
n
5
P Hz
Območje / tovarniška nastavitev
Zaslon
f
MOVITOOLS® MotionStudio
Vrednost
po
zagonu
Nastavitev parametrov podatkov procesa
870
8304
Opis nastavljene
vrednosti PO1
871
8305
Opis nastavljene
vrednosti PO2
872
8306
Opis nastavljene
vrednosti PO3
873
8307
Opis trenutne
vrednosti PI1
874
8308
Opis trenutne
vrednosti PI2
875
8309
Opis trenutne
vrednosti PI3
876
8622
Sprostitev podatkov
PO
88.
Brez funkcije (tovarniška nastavitev P872)
Nastavljena vrednost števila vrtljajev
(tovarniška nastavitev P871)
Najvišje število vrtljajev
Rampa
Krmilna beseda 1 (tovarniška nastavitev
P870)
Krmilna beseda 2
Nastavljena vrednost števila vrtljajev [%]
IPOS PO podatki
Nastavljena vrednost PI krmilnika [%]
Brez funkcije
Trenutno število vrtljajev (tovarniška
nastavitev P874)
Izhodni tok (tovarniška nastavitev P875)
Delovni tok
Beseda stanja 1 (tovarniška nastavitev P873)
Trenutno število vrtljajev [%]
IPOS PI podatki
Trenutna vrednost PI regulatorja [%]
Ne
Da
Serijska komunikacija SBus
880
8937
Protokol SBus
0 / MoviLink
1 / CANopen
881
882
8600
Naslov SBus
0 – 63
8601
SBus naslov skupine
0 – 63
883
8602
SBus interval
prekinitve
0 – 650 [s]
884
8603
SBus hitrost prenosa
125
250
500
1000
886
8989
Naslov CANopen
1 – 2 – 127
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
125 kbit/s
250 kbit/s
500 kbit/s
1 Mbit/s
71
kVA
6
i
f
n
Delovanje
Shranjevanje podatkov
P Hz
6
Delovanje
6.1
Shranjevanje podatkov
6.1.1
Shranjevanje podatkov z enoto FBG11B
S tipkovnico FBG11B lahko shranite parametre iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico ali
jih iz tipkovnice prenesete v enoto MOVITRAC® B.
Po kopiranju preverite pravilnost parametrov.
Shranjevanje podatkov z enoto FBG11B
Nivo 2
Nivo 1
Nivo 3
Enter
Začetek
nalaganja
Izbira shranjevanja
podatkov
out Enter
Enter
Parametri iz
FBG11B MOVITRAC® B
Enter
Začetek
shranjevanja
Enter
Parametri iz
MOVITRAC® B FBG11B
Po kopiranju podatkov je enota MOVITRAC® B blokirana. Blokirano stanje se prepozna
na prikazovalniku stanja, kjer utripa napis STOP. Hkrati počasi, v rumeni barvi utripa
svetleča dioda stanja.
Blokado lahko odpravite z naslednjimi ukrepi:
6.1.2
•
Pritisnite tipko RUN na tipkovnici FBG11B.
•
Izklopite omrežno napetost, počakajte 10 sekund, ponovno vklopite omrežno
napetost.
Shranjevanje podatkov z enoto DBG60B
Komplet parametrov kopirajte iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico DBG60B. Na voljo
imate naslednje možnosti:
6.1.3
•
V priročnem meniju izberite točko "COPY TO DBG". Izbiro potrdite s tipko OK.
Komplet parametrov se kopira iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico DBG60B.
•
V priročnem meniju izberite "PARAMETER MODE". Izberite parameter P807 "MCB
→ DBG". Komplet parametrov se kopira iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico
DBG60B.
Shranjevanje podatkov z enoto UBP11A
Komplet parametrov kopirajte iz enote MOVITRAC® B v modul UBP11A. V ta namen
pritisnite tipko v spodnjem delu modula, ki jo lahko dosežete samo s koničastim predmetom.
72
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Delovanje
Povratne kode (return codes) (r-19 – r-38)
6.1.4
kVA
i
f
n
6
P Hz
Shranjevanje podatkov z MOVITOOLS® MotionStudio
Če želite s pomočjo programa MOVITOOLS® MotionStudio prenesti podatke na
frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B, je potrebna ponovna sprostitev pretvornika po
naslednjem postopku:
•
Izberite enoto v omrežju
•
Z desno miškino tipko odprite priročni meni
•
Izberite meni [RUN/STOP via software keypad] [1]
•
V tem meniju izberite možnost [RUN] [2]
[1]
[2]
6.2
Povratne kode (return codes) (r-19 – r-38)
Povratne kode MOVITRAC® B:
Št.
Oznaka
Pomen
19
Vključena zapora parametrov
Spreminjanje parametrov ni možno
20
Vključitev tovarniške nastavitve
Spreminjanje parametrov ni možno
23
Opcijska kartica ni vgrajena
Manjka opcijska kartica, ki je potrebna za funkcijo
27
Opcijska kartica ni vgrajena
Manjka opcijska kartica, ki je potrebna za funkcijo
28
Potrebna je zapora krmilnika
Potrebna je zapora krmilnika
29
Nedovoljena vrednost parametra
•
•
32
Sprostitev
Funkcije v stanju SPROSTITEV ni možno zagnati
34
Napaka v postopku
•
•
38
FBG11B napačen nabor
podatkov
Shranjen nabor podatkov ne ustreza napravi
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Nedovoljena vrednost parametra
Izbira FBG ročnega delovanja ni dovoljena, ker je
vključen ročni način prek osebnega računalnika.
Napaka pri shranjevanju v FBG11B
Zagon s FBG se ni izvedel. Izvedite FBG zagon
s programom MotionStudio oz. izberite nov
motor.
73
kVA
6
i
f
n
Delovanje
Prikazi stanja
P Hz
6.3
Prikazi stanja
6.3.1
Tipkovnica FBG11B
V stanju "Sprostitev pogona" se na zaslonu izpiše izračunano trenutno število vrtljajev.
Stanje binarnih
vhodov / binarnih
izhodov
Stanje
Prikaz
Pogon v stanju "Zapora krmilnika"
oFF
Pogon v stanju "Ni sprostitve"
StoP
Pogon v stanju "Sprostitev"
8888 (trenutno število vrtljajev)
Tovarniška nastavitev
SEt (set)
Tok mirovanja
dc
24 V delovanje
24U
Parametri P039 (binarni vhodi osnovne enote), P048 (binarni vhodi opcije) in P059
(binarni izhodi) so v meniju parametrov na voljo kot parametri za prikaz. Prikaz stanja je
v binarni obliki. Vsakemu binarnemu vhodu ali izhodu sta dodeljena po 2 segmenta, ki
ležita drug nad drugim, navpično nad 7-segmentnim prikazom. Zgornji segment sveti,
če je binarni vhod oz. izhod nastavljen; spodnji segment pa sveti, če binarni vhod oz.
izhod ni nastavljen. Oba desna 7-segmentna prikaza prikazujeta, če je aktiven P039
(di = binarni vhodi osnovne enote), P048 (dI = binarni vhodi opcije) ali P059 (do = binarni
izhodi).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
Če ni na voljo nobena enota FIO21B z binarnimi vhodi, se na zaslonu prikaže di - - -.
74
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Delovanje
Kode stanja enote
6.3.2
kVA
i
f
n
6
P Hz
Kode utripanja LED
LED na sprednji strani enote signalizira naslednja stanja:
Stanje
Prikaz (opcija s FBG)
Koda utripanja LED stanja
osnovne enote
"SPROSTITEV"
Število vrtljajev
Zelena, stalno sveti
"SPROSTITEV" tokovne
omejitve
Utripajoče število vrtljajev
Zelena, hitro utripa
"TOK MIROVANJA"
dc
Zelena, počasi utripa
Prekinitev
Napaka 43 / 46 / 47
Zeleno/rumena, utripa
"NI SPROSTITVE"
Stop
Rumena, stalno sveti
"TOVARNIŠKA
NASTAVITEV"
SEt
Rumena, hitro utripa
"ZAPORA KRMILNIKA"
oFF
Rumena, hitro utripa
"24 V delovanje"
Utripa 24U
Rumena, počasi utripa
"VARNOSTNA
ZAUSTAVITEV"
Utripa U
Rumena, počasi utripa
Vključeno FBG ročno delovanje oz. pretvornik je bil
zaustavljen s tipko "Stop"
Utripa piktogram za FBG
ročno delovanje oz. "Stop"
Rumena, dolgo sveti, kratek
izklop
Kopiranje
Napaka 97
Rdeča/rumena, utripa
Sistemska napaka
Napake 10 / 17 ... 24 / 25 /
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 /
94
Rdeča, stalno sveti
Prenapetost / izpad fazne
napetosti
Napake 4 / 6 / 7
Rdeča, počasi utripa
Preobremenitev
Napake 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Rdeča, hitro utripa
Nadzor
Napake 8 / 26 / 34 / 81 / 82
Rdeča, 2 x utripne
Zaščita motorja
Napaki 31 / 84
Rdeča, 3 x utripne
OPOZORILO!
Nepravilna razlaga vključenega prikaza U = "Safe stop" (varnostna zaustavitev).
Smrt ali težje telesne poškodbe.
Vključen prikaz U = "Safe stop" ni povezan z varnostjo in ga ne smete uporabljati v varnostne namene.
6.4
Kode stanja enote
Kode stanja enote lahko preberete iz besede stanja 1.
Koda
Pomen
0x0
Ni pripravljen
0x1
Zapora krmilnika
0x2
Ni sprostitve
0x3
Vključen tok mirovanja, brez sprostitve
0x4
Sprostitev
0x8
Vključena je tovarniška nastavitev
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
75
kVA
7
i
f
n
Servis / seznam napak
Informacije o napravi
P Hz
7
Servis / seznam napak
7.1
Informacije o napravi
7.1.1
Pomnilnik napak
Pretvornik shrani sporočilo o napaki v pomnilnik napak P080. Pretvornik shrani novo
napako šele po potrditvi sporočila o napaki. Na lokalni krmilni enoti je prikazana zadnja
napaka. V primeru dvojne napake je vrednost, ki je shranjena v P080, različna od vrednosti, ki je prikazana na zaslonu krmilne enote. Primer pojava dvojne napake je: F-07
prenapetost vmesnega tokokroga, ki ji sledi F-34 prekinitev rampe.
V pretvorniku se ob pojavu motnje shranijo naslednje informacije:
7.1.2
•
napaka, ki se je pojavila
•
stanje binarnih vhodov / binarnih izhodov
•
stanje delovanja pretvornika
•
stanje pretvornika
•
temperatura hladilnika
•
število vrtljajev
•
izhodni tok
•
delovni tok
•
obremenjenost enote
•
napetost vmesnega tokokroga
Odzivi z izklopom
Glede na vrsto motnje obstajajo 3 različni odzivi z izklopom:
Takojšen izklop
Ta odziv ob napaki povzroči takojšnjo zaporo končne stopnje z istočasnim krmiljenjem
izhoda zavore, tako da se vključi prisotna zavora. Pretvornik nastavi "Sporočilo
o napaki" in prekliče "Sporočilo o pripravljenosti".
To stanje lahko ponovno zapustite samo z eksplicitnim resetom napake.
Stop
Ta odziv ob napaki povzroči zaustavitev z nastavljeno zaustavitveno rampo (P136 /
P146). Ta zaustavitev ob napaki se časovno nadzira. Če pogon v času nastavljenega
časovnega intervala ne doseže začetnega/zaustavitvenega števila vrtljajev, se preklopi
v stanje napak, končna stopnja se blokira, vključi se prisotna zavora. Generira se sporočilo o napaki "F34 prekinitev rampe". Prvotno sporočilo o napaki se prepiše. Če pogon
doseže začetno/zaustavitveno število vrtljajev, se preklopi v stanje napak, zavora se
vključi, končna stopnja se blokira. Nastavi se "Sporočilo o napaki", "Signal pripravljenosti za delovanje" se prekliče.
To stanje lahko ponovno zapustite samo z eksplicitnim resetom napake.
Prekinitev
(opozorilo)
76
Če je pretvornik krmiljen prek komunikacijskega vmesnika (RS-485 ali SBus) ter pride
do izključitve in vključitve omrežnega napajanja ali do reseta ob napaki, sprostitev nima
učinka, dokler pretvornik ne sprejme veljavnih podatkov prek vmesnika, ki se nadzira
s prekinitvijo.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Informacije o napravi
7.1.3
kVA
i
f
n
7
P Hz
Reset
Reset osnovne
enote
Potrditev in ponastavitev (reset) sporočila o napaki:
•
Reset s tipkovnico
Potrditev in ponastavitev (reset) sporočila o napaki:
•
Reset prek vhodnih sponk z ustrezno kombinacijo binarnih vhodov (DIØØ,
DIØ2...DIØ5). DIØØ je tovarniško nastavljen na Reset napake.
Ročni reset na krmilni plošči (tipka STOP/RESET).
Tipka "STOP/RESET" ima prioriteto pred sprostitvijo prek sponke ali prek vmesnika.
Po pojavu napake in programiranem odzivu na napako lahko izvedete reset s tipko
STOP/RESET. Po izvedenem resetu je pogon blokiran. Sprostite ga s tipko RUN.
Reset vmesnika
Potrditev in ponastavitev (reset) sporočila o napaki:
•
Ročni reset v programu MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Manual reset = YES ali
s tipko reset v oknu stanja.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
77
kVA
7
i
7.2
f
n
P Hz
Seznam napak (F-00 – F-113)
Št.
Oznaka
00
Ni napake
01
Prevelik tok
03
04
06
07
Servis / seznam napak
Seznam napak (F-00 – F-113)
Zemeljski stik
Zavorni
prekinjalnik
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
Takojšen izklop
z zaporo
•
Kratek stik na izhodu
•
Odpravite kratek stik
•
Izklop izhoda
•
Preklopite samo pri blokirani
končni stopnji
•
Prevelik motor
•
Priključite manjši motor
•
Okvara končne stopnje
•
Če napake ne morete ponastaviti, pokličite servisno službo
SEW.
•
Zemeljski stik na motorju
•
Zamenjajte motor
•
Zemeljski stik na pretvorniku
•
Zamenjajte MOVITRAC® B
•
Zemeljski stik na napeljavi
motorja
•
Odstranite zemeljski stik
•
Prevelik tok (glejte F-01)
•
Glejte F-01
•
Prevelika regenerativna moč
•
Podaljšajte rampe zaviranja
•
Prekinjen tokokrog zavornega
upora
•
Preverite napeljavo do zavornih
uporov
•
Kratek stik v tokokrogu
zavornega upora
•
Odpravite kratek stik
•
Previsoka upornost zavornega
upora
•
Preverite tehnične podatke
zavornega upora
•
Okvara zavornega prekinjalnika
•
Zamenjajte MOVITRAC® B
•
Zemeljski stik
•
Odstranite zemeljski stik
Takojšen izklop
z zaporo
Takojšen izklop
z zaporo
Izpad fazne
napetosti
omrežja
Takojšen izklop
z zaporo (samo
pri 3-faznem
pretvorniku)
•
Izpad fazne napetosti
•
Preverite napeljavo omrežne
napetosti
•
Prenizka vrednost omrežne
napetosti
•
Preverite omrežno napetost
Prenapetost
v vmesnem
tokokrogu
Takojšen izklop
z zaporo
•
Napetost vmesnega tokokroga
je previsoka
•
•
Podaljšajte rampe zaviranja
Preverite napeljavo do zavornih
uporov
Preverite tehnične podatke
zavornega upora
Nadzor števila
vrtljajev
Takojšen izklop
z zaporo
•
•
08
09
10
78
Zagon
IPOS-ILLOP
Zemeljski stik
•
Odstranite zemeljski stik
Tokovni regulator deluje na
nastavljeni meji zaradi:
•
Mehanske preobremenitve
•
•
•
•
Zmanjšajte obremenitev
Preverite tokovno omejitev
Podaljšajte rampe zaviranja
Povečajte nastavljen čas
zaviranja P5011)
•
Izpad fazne napetosti v omrežju
•
Preverite faze omrežne napetosti
•
Izpad fazne napetosti motorja
•
Preverite motor in napeljavo
motorja
•
Preseženo najvišje število
vrtljajev za VFC načine delovanja
•
Zmanjšajte najvišje število
vrtljajev
Takojšen izklop
z zaporo
•
Pretvornik se še ni zagnal
•
Zaženite pretvornik
•
Izbran motor ni poznan
•
Izberite drug motor
Zaustavitev
z zaporo
Samo z IPOS
•
Med izvajanjem programa je bil
uporabljen nepravilen ukaz
•
Preverite program
•
Med izvajanjem programa so se
pojavili nepravilni pogoji
•
Preverite potek programa
•
Pretvornik ne pozna funkcije / ni
uvedena
•
Uporabite drugo funkcijo
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Seznam napak (F-00 – F-113)
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
11
Previsoka
temperatura
Zaustavitev
z zaporo
•
•
17
...
24
Sistemska
napaka
Takojšen izklop
z zaporo
•
25
EEPROM
Termična preobremenitev
pretvornika
•
Motenje elektronike pretvor•
nika, morebiti zaradi vpliva EMC
•
Zaustavitev
z zaporo
•
Napaka pri dostopu do
EEPROM-a
•
•
kVA
i
f
n
P Hz
Zmanjšajte obremenitev in/ali
zagotovite ustrezno hlajenje.
Če je zavorni upor vgrajen v hladilnik: vgradite zunanji zavorni
upor
Preverite ozemljitvene povezave in oklope ter jih po potrebi
popravite.
Pri ponovitvi napake pokličite
servisno službo SEW.
Prikličite tovarniške nastavitve,
izvedite reset in ponovno
nastavite parametre.
Če se napaka ponovi, pokličite
servisno službo SEW.
26
Zunanja sponka
Programabilna
•
Prek programabilnega vhoda
•
preberite zunanji signal o napaki
Odstranite vzrok napake,
po potrebi sponko ponovno
programirajte.
31
Sproženje tipala
TF/TH
Zaustavitev
z zaporo
•
Prevroč motor, tipalo TF se je
sprožilo
•
Počakajte, da se motor ohladi,
ponastavite napako (reset)
•
Tipalo TF na motorju ni
priključeno ali je nepravilno
priključeno
Prekinjena povezava
MOVITRAC® B in TF
z motorjem.
•
Preverite priključke/povezavo
med MOVITRAC® B in TF.
•
32
Presežen IPOS
indeks
Zaustavitev
z zaporo
•
Kršenje osnovnih pravil programiranja je povzročilo notranjo
prekoračitev
•
Preverite in popravite
uporabniški program
34
Prekinitev
rampe
Takojšen izklop
z zaporo
•
Prekoračen je nastavljen čas
rampe.
•
Podaljšajte čas rampe.
•
Pretvornik sporoči napako F34,
če odstranite sprostitev in
pogon za določen čas preseže
čas rampe zaustavitve t13.
•
Podaljšajte čas rampe
zaustavitve
•
Izbran je napačen način
delovanja
•
•
•
•
•
•
Odobreni načini:
V/f, VFC, VFC dvigalo
Neodobreni načini:
Funkcija hitrega zagona
DC zavora
Skupinsko delovanje
•
Nedovoljen komplet parametrov
•
Uporabite samo komplet
parametrov 1
•
Ex-e motorja ne zaženite
•
Zagon Ex-e motorja
•
Nepravilna nastavitev parametrov frekvenčnih točk
•
•
Frekvenca A < frekvenca B
Frekvenca B < frekvenca C
•
Nepravilna nastavitev parametrov tokovnih mej
•
•
Tokovna meja A < tokovna meja B
Tokovna meja B < tokovna meja C
35
Način delovanja "Ex-e
zaščita"
Programabilno
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
7
79
kVA
7
i
f
n
Servis / seznam napak
Seznam napak (F-00 – F-113)
P Hz
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
36
Ni opcije
Takojšen izklop
z zaporo
•
Nedovoljen tip opcijske kartice.
•
Uporabite pravilno opcijsko
kartico.
•
Nedovoljen izvor nastavljene
vrednosti, izvor krmilnega
signala ali način delovanja za
opcijsko kartico
•
Nastavite pravilen izvor
nastavljene vrednosti
Nastavite pravilno vrednost
izvora krmilnega signala
Nastavite pravilen način
delovanja
Preverite parametra P120 in
P121
•
•
•
37
Sistemski
watchdog
Takojšen izklop
z zaporo
•
Manjka potrebna opcija
•
•
•
Preverite naslednje parametre:
P121 za FBG11B
P120 in P642 za FIO12B
•
Napaka pri izvajanju
sistemskega programa
•
Preverite ozemljitvene povezave in oklope ter jih po potrebi
popravite.
Pri ponovitvi napake pokličite
servisno službo SEW.
•
38
Sistemski
program
Takojšen izklop
z zaporo
•
Sistemska napaka
•
•
43
Prekinitev
RS-485
Zaustavitev brez
zapore2)
•
Prekinjena komunikacija med
pretvornikom in osebnim računalnikom.
•
Preverite povezavo med pretvornikom in osebnim računalnikom.
44
Obremenjenost
enote
Takojšen izklop
z zaporo
•
Obremenjenost enote
(Ixt vrednost) je previsoka
•
•
•
Zmanjšajte obremenitev izhoda
Podaljšajte čase ramp
Če točni podatki niso dosegljivi:
uporabite večji pretvornik.
45
Inicializacija
Takojšen izklop
z zaporo
•
Napaka inicializacije
•
Pokličite servisno službo SEW.
47
Prekinitev
sistemskega
vodila 1
Zaustavitev brez
zapore
•
Napaka v komunikaciji prek
sistemskega vodila
•
Preverite povezavo sistemskega vodila.
77
IPOS krmilna
beseda
Zaustavitev
z zaporo
•
Sistemska napaka
•
Pokličite servisno službo SEW.
80
Preverjanje
RAM-a
Takojšen izklop
Notranja napaka enote, okvara
RAM-a
81
Začetni pogoj
Takojšen izklop
z zaporo
Samo v načinu delovanja "VFC
dvigalo":
Pretvornik v času namagnetenja ne
more zagotoviti dovolj visokega
toka za motor:
•
•
82
80
Preverite ozemljitvene povezave in oklope ter jih po potrebi
popravite.
Pri ponovitvi napake pokličite
servisno službo SEW.
Prekinjen izhod
Takojšen izklop
z zaporo
Pokličite servisno službo SEW.
Nazivna moč motorja je premajhna glede na nazivno moč
pretvornika.
•
Premajhen prerez napeljave
motorja
•
Preverite prerez napeljave
motorja in ga po potrebi
povečajte
•
Preverite povezavo med
pretvornikom in motorjem
Preverite zagonske podatke in
po potrebi ponovite postopek
zagona
Samo v načinu delovanja "VFC
dvigalo":
•
Prekinjena 2 ali vsi fazni izhodi
•
Preverite povezavo med
pretvornikom in motorjem
•
Nazivna moč motorja je premajhna glede na nazivno moč
pretvornika.
•
Preverite zagonske podatke in
po potrebi ponovite postopek
zagona
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko
kVA
i
f
n
P Hz
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
84
Zaščita motorja
Zaustavitev
z zaporo
•
Motor je preobremenjen.
•
•
•
•
Preverite nadzor P345/346 IN-UL.
Zmanjšajte obremenitev
Podaljšajte čase ramp
Daljši premori
94
EEPROM kontrolna vsota
Takojšen izklop
z zaporo
•
Okvarjen EEPROM
•
Pokličite servisno službo SEW.
97
Napaka pri
kopiranju
Takojšen izklop
z zaporo
•
Med postopkom kopiranja je bil
modul parametrov izključen
Med postopkom kopiranja je
prišlo do izklopa/vklopa.
Pred potrditvijo napake:
• Iz modula parametrov prenesite
tovarniške nastavitve ali celoten
zapis podatkov
98
CRC error flash
Takojšen izklop
Notranja napaka enote. Okvara
pomnilnika flash.
Enoto pošljite v popravilo.
100
Vibracije/
opozorilo
Prikaz napake
Opozorilo tipala vibracij (→ Navodila za uporabo "DUV10A")
Ugotovite vzrok vibracij. Delovanje
je možno, dokler se ne pojavi F101.
101
Napaka vibracij
Hitra zaustavitev
Tipalo vibracij sporoča napako
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da takoj odpravite vzrok vibracij
102
Staranje olja /
opozorilo
Prikaz napake
Opozorilo tipala staranja olja
Načrtujte menjavo olja.
103
Staranje olja /
napaka
Prikaz napake
Tipalo staranja olja sporoča napako
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da takoj zamenjate olje v gonilu.
104
Staranje olja/
previsoka
temperatura
Prikaz napake
Tipalo staranja olja sporoča
previsoko temperaturo
•
•
Počakajte, da se olje ohladi
Preverite brezhibnost hlajenja
gonila
105
Staranje olja /
sporočilo o
pripravljenosti
Prikaz napake
Tipalo staranja olja ni pripravljeno
za delovanje
•
Preverite napajalno napetost
tipala staranja olja
Preverite tipalo staranja olja in
ga po potrebi zamenjajte
106
Obraba zavor
Prikaz napake
Obrabljen zavorni disk
Zamenjajte zavorni disk (→ Navodila za uporabo "Motorjev")
110
Napaka "Ex-e
zaščite"
Zaustavitev
z zaporo
Presežen čas trajanja delovanja
pod 5 Hz
•
•
113
Prekinitev na
analognem
vhodu
Programabilna
Prekinitev na analognem vhodu AI1 •
Preverite ožičenje
116
Napaka "PrekiHitra zaustavitev /
nitev MOVI-PLC" opozorilo
Prekinitev komunikacije MOVI-PLC®
Preverite zagon
Preverite ožičenje
•
•
•
•
7
Preverite načrtovanje
Skrajšajte čas trajanja delovanja
pod 5 Hz
1) S spreminjanjem parametrov 500 / 502 in 501 / 503 nastavite nadzor števila vrtljajev. Z izključitvijo ali v primeru nastavitve prevelikega
časa zakasnitve ni možna zanesljiva preprečitev začasnega znižanja števila vrtljajev pri dvigalih.
2) Reset ni potreben. Sporočilo o napaki izgine ob ponovni vzpostavitvi komunikacije.
7.3
Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko
7.3.1
Hotline (strokovna podpora)
Na klicni številki Drive Service hotline so strokovnjaki podjetja SEW-EURODRIVE stalno
na razpolago (24 ur na dan, 365 dni na leto).
Na tipkovnici vašega telefona najprej vpišite številko +49 zatem kombinacijo črk SEWHELP. Pokličete lahko tudi številko +49 18057394357.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
81
kVA
7
i
7.3.2
f
n
Servis / seznam napak
Dolgotrajno skladiščenje
P Hz
Pošiljanje v popravilo
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na servisno službo podjetja SEW,
oddelek za elektroniko.
Pri posvetovanju s servisno službo podjetja SEW vedno posredujte številke stanja
enote. Servisna služba podjetja SEW vam tako lahko učinkoviteje pomaga.
Pri pošiljanju naprave v popravilo so potrebni naslednji podatki:
Serijska številka (→ Imenska tablica)
Oznaka tipa
Kratek opis aplikacije (uporaba, krmiljenje prek sponk ali serijsko)
Priključen motor (napetost motorja, priključitev v zvezdno ali trikotno vezavo)
Vrsta napake
Okoliščine
Predvidevanja
Vsi nenavadni dogodki, ki so se zgodili pred napako
7.4
Dolgotrajno skladiščenje
Pri dolgotrajnem skladiščenju vsaki 2 leti priklopite enoto na omrežno napetost za
najmanj 5 minut. V nasprotnem primeru se zmanjša življenjska doba enote.
Postopek v primeru opuščenega vzdrževanja:
V pretvornikih so elektrolitski kondenzatorji, ki so v stanju brez napetosti podvrženi
hitrejšemu efektu staranja. Ta efekt je lahko vzrok za poškodbo elektrolitskih kondenzatorjev, ko se enota po daljšem času skladiščenja priklopi neposredno na omrežno napetost.
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da v primeru opuščenega vzdrževanja počasi
višate omrežno napetost do največje vrednosti. Uporabite lahko npr. nastavljivi transformator, s pomočjo katerega nastavite napetost po priporočilu v spodnjem pregledu. Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da napetost za prvo stopnjo počasi (nekaj sekund)
višate od 0 V.
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča naslednje stopnje napetosti:
400/500 V AC enote:
•
1. stopnja: 350 V AC za 15 minut
•
2. stopnja: 420 V AC za 15 minut
•
3. stopnja: 500 V AC za 1 uro
230 V AC enote:
•
1. stopnja: 170 V AC za 15 minut
•
2. stopnja: 200 V AC za 15 minut
•
3. stopnja: 240 V AC za 1 uro
Po tem postopku regeneracije se enota lahko takoj uporablja oz. se naprej dolgotrajno
skladišči z vzdrževanjem.
82
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Oznaka CE, odobritev UL in znak C-Tick
8
Tehnični podatki
8.1
Oznaka CE, odobritev UL in znak C-Tick
8.1.1
Oznaka CE
kVA
i
f
n
8
P Hz
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B so izdelani v skladu s predpisi nizkonapetostne
direktive 73/23/EGS.
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B so namenjeni vgradnji po komponentah v stroje
in sisteme. Izdelani so v skladu z EMC standardom za izdelke EN 61800-3 Električni
pogoni s spremenljivim številom vrtljajev. Ob upoštevanju priloženih navodil za vgradnjo
izpolnjujejo zahteve označevanja celotnega sistema/stroja z oznako CE na osnovi EMC
direktive 89/336/EGS. Podrobni nasveti za pravilno napeljavo za zmanjšanje EMC
motenj so opisani v dokumentu "EMC pri uporabi pogonskih enot", ki ga je izdalo podjetje SEW-EURODRIVE.
Skladnost z razredoma mejne vrednosti C2 in C1 je bila potrjena na specifični testni
sestavi. Za dodatne informacije se lahko obrnete na zastopnike podjetja SEW-EURODRIVE.
Oznaka CE na imenski tablici označuje skladnost z nizkonapetostno direktivo
73/23/EGS. Deklaracijo o skladnosti vam lahko dostavimo na zahtevo.
8.1.2
Odobritev UL / CSA / certifikat GOST-R / C-Tick
Odobritvi UL in cUL (ZDA) sta izdani za naslednje enote MOVITRAC® B:
•
230 V / 1-fazne
•
230 V / 3-fazne
•
400/500 V / 3-fazne (0,25 – 45 kW / 0,34 – 60 KM)
Za ostale naprave je vložen zahtevek za odobritev. Odobritev cUL je enakovredna
odobritvi CSA.
Certifikat GOST-R (Rusija) je izdan za družino naprav MOVITRAC® B.
Odobritev C-Tick je izdana za celotno serijo naprav MOVITRAC® B. Znak C-Tick potrjuje skladnost z ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
83
kVA
8
i
8.2
f
n
Tehnični podatki
Splošni tehnični podatki
P Hz
Splošni tehnični podatki
Naslednji tehnični podatki veljajo za vse frekvenčne pretvornike MOVITRAC® B, neodvisno od velikosti in moči.
MOVITRAC® B
Vse velikosti
Odpornost na motnje
Skladna s standardom EN 61800-3
Sevanje motenj pri pravilni
napeljavi za zmanjšanje EMC
motenj
Ustreza razredu mejnih vrednosti1)
• Velikosti 0 – 2: C2 brez dodatnih ukrepov
• Velikosti 0 – 5: C1 z ustreznimi filtri / ploščatimi feriti
C1/C2 po EN 61800-3
Uhajavi tok
> 3,5 mA
Temperatura okolice âok
(do 60 °C z nižanjem toka)
•
•
•
230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 KM) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 KM)
S preobremenitveno zmogljivostjo (maks. 150 % za 60 s):
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: –10 °C – +40 °C (14 °F – 104 °F)
Brez preobremenitvene zmogljivosti:
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: –10 °C – +50 °C (14 °F – 122 °F)
ID = 100 % IN / fPŠM = 8 kHz: –10 °C – +40 °C (14 °F – 104 °F)
ID = 125 % IN / fPŠM = 4 kHz: –10 °C – +40 °C (14 °F – 104 °F)
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 KM) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 KM)
S preobremenitveno zmogljivostjo (maks. 150 % za 60 s):
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: 0 °C – +40 °C (32 °F – 104 °F)
Brez preobremenitvene zmogljivosti:
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: 0 °C – +50 °C (32 °F – 122 °F)
ID = 100 % IN / fPŠM = 8 kHz: 0 °C – +40 °C (32 °F – 104 °F)
ID = 125 % IN / fPŠM = 4 kHz: 0 °C – +40 °C (32 °F – 104 °F)
Montažna plošča pri "Cold Plate" < 70 °C (158 °F)
Znižanje zaradi temperature
okolice (znižanje toka)
2,5 % IN na K pri 40 °C – 50 °C (104 °F – 122 °F)
3 % IN na K pri 50 °C – 60 °C (122 °F – 140 °F)
Klimatski razred
EN 60721-3-3, razred 3K3
Temperatura skladiščenja
Temperatura med
transportom
–25 °C – +75 °C (–13 °F – 167 °F)
–25 °C – +75 °C (–13 °F – 167 °F)
Vrsta hlajenja
Samostojno hlajenje:
Zunanji ventilator:
(temperaturno krmiljen ventilator,
vklopni prag 45 °C (113 °F))
84
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 KM)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 KM)
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 KM)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 KM)
Stopnja zaščite EN 60529
(NEMA1)
Velikosti 0 – 3: IP20
Močnostni priključki za velikosti 4 – 5:
• IP00
• Z vgrajenim, serijsko priloženim zaščitnim pokrovom iz pleksi stekla in z nameščeno
skrčno cevjo (ni priložena): IP10
Način delovanja
Trajno delovanje
Kategorija prenapetostne
zaščite
III po standardu IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Odstopanje omrežne
napetosti
EN 50160: ±10 %
Stopnja onesnaževanja
2 po standardu IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Nadmorska višina namestitve
Do h ≤ 1000 m (3281 ft) ni omejitev.
Pri h ≥ 1000 m (3281 ft) upoštevajte naslednje omejitve:
• Od 1000 m (3281 ft) do največ 4000 m (13120 ft):
– Zmanjšanje IN za 1 % na 100 m (328 ft)
• Od 2000 m (6562 ft) do največ 4000 m (13120 ft):
– 230 V AC enote: zmanjšanje omrežne napetosti Uomr za 3 V AC na 100 m (328 ft)
– 500 V AC enote: zmanjšanje omrežne napetosti Uomr za 6 V AC na 100 m (328 ft)
Nad 2000 m (6562 ft) je možen le razred 2 prenapetostne zaščite, za razred 3 prenapetostne zaščite so potrebni zunanji ukrepi. Razredi prenapetostne zaščite po standardu
DIN VDE 0110-1.
Dimenzioniranje
Po DIN ISO 276-v
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Splošni tehnični podatki
MOVITRAC® B
Vse velikosti
Velikost 0:
omejitve za trajno obratovanje
s 125 % IN
•
•
•
•
kVA
i
f
n
8
P Hz
Najvišja temperatura okolice âok: 40 °C (104 °F)
Največja omrežna napetost Uomr: 400 V
Ni montaže na tračnico / vgrajenega upora
Pri 1 × 230 V: predvidite omrežno dušilko ND
1) Za upoštevanje razredov mejnih vrednosti je potrebno izvesti električno napeljavo v skladu s predpisi. Upoštevajte navodila za
napeljavo.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
85
kVA
8
i
8.3
f
n
Tehnični podatki
Podatki elektronike za MOVITRAC® B
P Hz
Podatki elektronike za MOVITRAC® B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Vhod za nastavljanje
vrednosti1) (diferenčni
vhod)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
X12:1
X12:2
DI00
DI01
X12:3
X12:4
DI02
DI03
X12:5
X12:6
DI04
DI05TF
Napajalna napetost
za TF
X12:7
VOTF
Posebna karakteristika za TF po DIN EN 60947-8 /
prožilna vrednost 3 kΩ
Izhod pomožne napetosti / zunanja napajalna napetost2)
X12:8
24VIO
Izhod pomožne napetosti: U = 24 V DC, tokovna
obremenljivost Imax = 50 mA
Zunanja napajalna napetost:
U = 24 V DC –15 % / +20 % v skladu z EN 61131-2
glejte poglavje Načrtovanje / Zunanja napajalna
napetost 24 V DC
Referenčna sponka
X12:9
GND
Referenčni potencial za binarne in analogne
signale, potencial PE
Binarni izhodi
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Izhod releja
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Binarni vhodi
86
Privzeto
Podatki
+10 V, RLmin = 3 kΩ
0 – +10 V (Rvh > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Rvh = 250 Ω),
ločljivost 10 bitov, cikel vzorčenja 1 ms
GND = referenčni potencial za binarne in analogne signale, potencial PE
Reset napake
Desno/zaustavitev
Levo/zaustavitev
Sprostitev/
zaustavitev
n11/n21
n12/n22
Sproščena
zavora
Pripravljen za
delovanje
Rvh = 3 kΩ, Ivh = 10 mA, cikel vzorčenja 5 ms,
PLC združljivi
Nivo signala v skladu z EN 61131-2, tip 1 oz. tip 3:
• +11 – +30 V → 1 / sklenjen kontakt
• –3 – +5 V → 0 / odprt kontakt
• X12:2 / DI01 stalno nastavljen na desno/zaustavitev
• X12:5 / DI04 uporabljen kot frekvenčni vhod
• X12:6 / DI05 uporabljen za TF vhod
PLC združljiv, odzivni čas 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
zaščiten pred kratkim stikom in zunanjo
napetostjo do 30 V
GND = referenčni potencial za binarne in
analogne signale, potencial PE
Skupni kontakt releja
Zapiralni kontakt
Odpiralni kontakt
Obremenljivost: Umax = 30 V, Imax = 800 mA
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Podatki elektronike za MOVITRAC® B
Funkcija
Varnostni kontakt
Privzeto
kVA
i
f
n
8
P Hz
Sponka
Oznaka
Podatki
X17:1
GND: Referenčni potencial za X17:2
X17:2
VO24: UOUT = 24 V DC, samo za napajanje iste enote iz X17:4 iste enote;
napajanje drugih enot ni dovoljeno
X17:3
SOV24: Referenčni potencial za vhod +24 V DC "Safe stop" (varnostni kontakt)
X17:4
SVI24: Vhod +24 V DC "Safe stop" (varnostni kontakt)
Dovoljen prerez žic
Ena žica na sponko: 0,08 – 1,5 mm2 (AWG28 – 16)
Dve žici na sponko: 0,25 – 1,0 mm2 (AWG23 – 17)
Poraba moči X17:4
Velikost 0: 3 W
Velikost 1: 5 W
Velikosti 2, 2S: 6 W
Velikost 3: 7,5 W
Velikost 4: 8 W
Velikost 5: 10 W
Vhodna kapacitivnost
X17:4
Velikost 0: 27 µF
Velikosti 1 – 5: 270 µF
Čas za ponovni zagon
Čas za zaporo končne
stopnje
tA = 200 ms
tS = 200 ms
Nivo signala
+19,2 V – +30 V DC = "1" = sklenjen kontakt
–30 V – +5 V DC = "0" = odprt kontakt
Odzivni časi sponk
Vrednosti na binarnih vhodnih in izhodnih sponkah se posodabljajo vsakih 5 ms
Največji prerez kabla
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Dolžina odstranjene
izolacije
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B / FIO11B / FIO21B: 7 mm
Moment privijanja
X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B / FIO11B / FIO21B: 0,22 – 0,25 Nm
1) Če vhod za nastavljanje vrednosti ni uporabljen, ga povežite z GND. V nasprotnem primeru se izmerjena vhodna napetost nastavi
v območju –1 V ... +1 V.
2) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati z zunanjo napetostjo.
8.3.1
Potrebna moč 24 V DC za delovanje s pomožno napetostjo 24 V
Velikost
Potrebna moč za
osnovno enoto1)
0 MC07B..-00
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
DBG60B
FIO11B
Opcija fieldbus2)3)
DHP11B3)
1W
2W
3W
4,5 W
1) Vključno s FBG11B, FSC11B (UWS11A / USB11A). Upoštevajte dodatno obremenitev binarnih izhodov:
2,4 W na 100 mA.
2) Opcije fieldbus so: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...
3) Za te opcije je vedno potrebno dodatno zunanje napajanje.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
87
kVA
8
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
8.4.1
Pregled za MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
400 / 500 V / 3-fazna omrežna priključitev
Velikost
Moč
[kW / HP]
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
230 V / 1-fazna omrežna priključitev
Velikost
Moč
[kW / HP]
0XS
0S
0L
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
230 V / 3-fazna omrežna priključitev
Velikost
Moč
[kW / HP]
88
0XS
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0S
0L
1
2
3
4
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5,0
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
n
8
P Hz
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 KM
163.5 (6.437)
54.5 (2.15)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
185 (7.28)
8.4.2
i
f
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
0,9 A AC
1,1 A AC
1,4 A AC
1,8 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,25 kW / 0,34 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,55 kW / 0,74 KM
IN
IN 125
1,0 A AC
1,3 A AC
1,6 A AC
2,0 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
68 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
30 W
35 W
35 W
40 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 × 185 × 163,5 mm / 2,15 × 7,28 × 6,437 in
1,3 kg / 2,9 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
89
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.3
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 KM
80 (3.1)
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
185 (7.28)
8
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno zaustavitev" (-S01))
0005-5A3-4x0
0008-5A3-4x0
0011-5A3-4x0
0015-5A3-4x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
VHOD2)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
1,8 A AC
2,3 A AC
2,2 A AC
2,6 A AC
2,8 A AC
3,5 A AC
3,6 A AC
4,5 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Pmot
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,55 kW /
0,74 KM
0,75 kW /
1,0 KM
0,75 kW /
1,0 KM
1,1 kW /
1,5 KM
1,1 kW /
1,5 KM
1,5 kW /
2,0 KM
1,5 kW / 2,0
KM
2,2 kW / 3,0
KM
IN
IN 125
2,0 A AC
2,5 A AC
2,4 A AC
3,0 A AC
3,1 A AC
3,9 A AC
4,0 A AC
5,0 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega
upora (4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
40 W
45 W
45 W
50 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 × 185 × 163,5 mm / 3,1 × 7,28 × 6,437 in
1,5 kg / 3,3 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
2) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
90
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 KM
80 (3.1)
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
273.5 (10.77)
8.4.4
kVA
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno zaustavitev" (-S01))
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
VHOD2)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
5,0 A AC
6,2 A AC
6,3 A AC
7,9 A AC
8,6 A AC
10,7 A AC
2,2 kW / 3,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
4,0 kW / 5,4 KM
4,0 kW / 5,4 KM
5,5 kW / 7,4 KM
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
5,5 A AC
6,9 A AC
7,0 A AC
8,8 A AC
9,5 A AC
11,9 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
68 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
80 W
95 W
95 W
120 W
125 W
180 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 × 273,5 × 163,5 mm / 3,1 × 10,77 × 6,437 in
2,1 kg / 4,6 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
2) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
91
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 KM
105 (4.13)
238 (9.37)
70 (2.8)
234 (9.21)
325 (12.8)
8.4.5
335 (13.2)
8
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
11,3 A AC
14,1 A AC
14,4 A AC
18,0 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
5,5 kW / 7,4 KM
7,5 kW / 10 KM
7,5 kW / 10 KM
11 kW / 15 KM
IN
IN 125
12,5 A AC
15,6 A AC
16 A AC
20 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
47 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 × 335 × 238 mm / 4,13 × 13,2 × 9,37 in
5,0 kg / 11 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
92
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
400 /500 V AC / 3-fazna / velikost 2 / 11 kW / 15 KM
225 (8.86)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
300 (11.8)
8.4.6
kVA
6.5 (0.26)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
0110-5A3-4-00
Številka izdelka
828 527 6
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
21,6 A AC
27,0 A AC
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
24 A AC
30 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
11 kW / 15 KM
15 kW / 20 KM
22 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
400 W
500 W
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 × 335 × 229 mm / 5,12 × 13,2 × 9,02 in
6,6 kg / 15 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
93
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.7
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 KM
251 (9.88)
247 (9.72)
445 (17.5)
465 (18.3)
200 (7.87)
105 (4.13)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
28,8 A AC
36,0 A AC
41,4 A AC
51,7 A AC
54,0 A AC
67,5 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
15 kW / 20 KM
22 kW / 30 KM
22 kW / 30 KM
30 kW / 40 KM
30 kW / 40 KM
37 kW / 50 KM
IN
IN 125
32 A AC
40 A AC
46 A AC
57,5 A AC
60 A AC
75 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
15 Ω
12 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
550 W
690 W
950 W
1250 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
750 W
940 W
Sponke
2
6 mm / AWG10
10 mm2 / AWG8
16 mm2 / AWG6
3,5 Nm / 31 lb in
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
200 × 465 × 251 mm / 7,87 × 18,3 × 9,88 in
15 kg / 33 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
94
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
8.4.8
i
f
n
8
P Hz
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 KM
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84)
246 (9.69)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
65,7 A AC
81,9 A AC
80,1 A AC
100,1 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
37 kW / 50 KM
45 kW / 60 KM
45 kW / 60 KM
55 kW / 74 KM
IN
IN 125
73 A AC
91,3 A AC
89 A AC
111,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
6Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
25 mm2 / AWG4
35 mm2 / AWG2
14 Nm / 120 lb in
280 × 522 × 250 mm / 11,0 × 20,6 × 9,84 in
27 kg / 60 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
95
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.9
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 KM
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
94,5 A AC
118,1 A AC
117 A AC
146,3 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
55 kW / 74 KM
75 kW / 100 KM
75 kW / 100 KM
90 kW / 120 KM
IN
IN 125
105 A AC
131 A AC
130 A AC
162 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
35 mm2 / AWG2
50 mm2 / AWG0
14 Nm / 120 lb in
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
280 × 610 × 330 mm / 11,0 × 24,0 × 13,0 in
35 kg / 77 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
96
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.10 230 V AC / 1-fazna / velikost 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 KM
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (1-fazno omrežje)
Številka izdelka
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
1 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
4,3 A AC
5,5 A AC
6,1 A AC
7,5 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,25 kW / 0,34 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,55 kW / 0,74 KM
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Pi
Pi 125
30 W
35 W
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Tokovna omejitev
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
35 W
45 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
54,5 × 185 × 163,5 mm / 2,15 × 7,28 × 6,437 in
1,3 kg / 2,9 lb
97
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.11 230 V AC / 1-fazna / velikost 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (1-fazno omrežje)
Številka izdelka
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
1 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
8,5 A AC
10,2 A AC
9,9 A AC
11,8 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,55 kW / 0,74 KM
0,75 kW / 1,0 KM
0,75 kW / 1,0 KM
1,1 kW / 1,5 KM
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
98
45 W
50 W
50 W
65 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 × 185 × 163,5 mm / 3,1 × 7,28 × 6,437 in
1,5 kg / 3,3 lb
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
8
P Hz
8.4.12 230 V AC / 1-fazna / velikost 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (1-fazno omrežje)
Številka izdelka
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
1 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
13,4 A AC
16,8 A AC
16,7 A AC
20,7 A AC
19,7 A AC
24,3 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
1,1 kW / 1,5 KM
1,5 kW / 2,0 KM
1,5 kW / 2,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
90 W
110 W
105 W
132 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
70 W
90 W
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 × 273,5 × 163,5 mm / 3,1 × 10,77 × 6,437 in
2,2 kg / 4,9 lb
99
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.13 230 V AC / 3-fazna / velikost 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 KM
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
1,6 A AC
1,9 A AC
2,0 A AC
2,4 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,25 kW / 0,34 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,55 kW / 0,74 KM
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
100
35 W
40 W
40 W
50 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 × 185 × 163,5 mm / 2,15 × 7,28 × 6,437 in
1,3 kg / 2,9 lb
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.14 230 V AC / 3-fazna / velikost 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno zaustavitev" (-S01))
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
2,8 A AC
3,4 A AC
3,3 A AC
4,1 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,55 kW / 0,74 KM
0,75 kW / 1,0 KM
0,75 kW / 1,0 KM
1,1 kW / 1,5 KM
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
50 W
60 W
60 W
75 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 × 185 × 163,5 mm / 3,1 × 7,28 × 6,437 in
1,5 kg / 3,3 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
101
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.15 230 V AC / 3-fazna / velikost 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno tehnologijo" (-S01))
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
5,1 A AC
6,3 A AC
6,4 A AC
7,9 A AC
7,6 A AC
9,5 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
1,1 kW / 1,5 KM
1,5 kW / 2,0 KM
1,5 kW / 2,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
75 W
90 W
90 W
110 W
105 W
140 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 × 273,5 × 163,5 mm / 3,1 × 10,77 × 6,437 in
2,2 kg / 4,9 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
102
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
8
P Hz
8.4.16 230 V AC / 3-fazna / velikost 1 / 3,7 kW / 5,0 KM
105 (4.13)
85 (3.3)
177 (6.97)
315 (12.4)
300 (11.8)
343 (13.5)
173 (6.81)
6 (0.2)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
0037-2A3-4-00
Številka izdelka
828 506 3
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
12,9 A AC
16,1 A AC
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
14,5 A AC
18,1 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
3,7 kW / 5,0 KM
5,5 kW / 7,4 KM
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
210 W
270 W
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 × 315 × 173 mm / 4,13 × 12,4 × 6,81 in
3,5 kg / 7,7 lb
103
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.17 230 V AC / 3-fazna / velikost 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 KM
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
19,5 A AC
24,4 A AC
27,4 A AC
34,3 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
5,5 kW / 7,4 KM
7,5 kW / 10 KM
7,5 kW / 10 KM
11 kW / 15 KM
IN
IN 125
22 A AC
27,5 A AC
29 A AC
36,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
12 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
104
300 W
375 W
380 W
475 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 × 335 × 229 mm / 5,12 × 13,2 × 9,02 in
6,6 kg / 15 lb
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
i
f
n
8
P Hz
8.4.18 230 V AC / 3-fazna / velikost 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 KM
251 (9.88)
247 (9.72)
445 (17.5)
465 (18.3)
200 (7.87)
105 (4.13)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
40,0 A AC
50,0 A AC
48,6 A AC
60,8 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
11 kW / 15 KM
15 kW / 20 KM
15 kW / 20 KM
22 kW / 30 KM
IN
IN 125
42 A AC
52,5 A AC
54 A AC
67,5 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
7,5 Ω
5,6 Ω
Pi
Pi 125
580 W
720 W
720 W
900 W
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
2
6 mm / AWG10
10 mm2 / AWG8
3,5 Nm / 31 lb in
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
200 × 465 × 251 mm / 7,87 × 18,3 × 9,88 in
15 kg / 33 lb
105
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za MOVITRAC® B
P Hz
8.4.19 230 V AC / 3-fazna / velikost 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 KM
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84)
246 (9.69)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje
Nazivni omrežni tok, 125 % delovanje
Iomr
Iomr 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
72 A AC
90 A AC
86 A AC
107 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
22 kW / 30 KM
30 kW / 40 KM
30 kW / 40 KM
37 kW / 50 KM
IN
IN 125
80 A AC
100 A AC
95 A AC
118,8 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
3Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Tokovna omejitev
1100 W
1400 W
1300 W
1700 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
25 mm2 / AWG4
35 mm2 / AWG2
14 Nm / 120 lb in
106
280 × 522 × 250 mm / 11,0 × 20,6 × 9,84 in
27 kg / 60 lb
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tipkovnica FBG11B, sprednja opcija
8.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tipkovnica FBG11B, sprednja opcija
Za lažji postopek zagona in diagnostike lahko uporabite sprednjo opcijo FBG11B.
Številka izdelka
1820 635 2
Funkcije
•
Prikazi vrednosti procesa in prikazi stanja
•
Povpraševanje v pomnilniku napak in reset napake
•
Prikaz in nastavitev parametrov
•
Shranjevanje podatkov in prenos kompletov parametrov
•
Udoben zagonski meni za motorje SEW in motorje drugih proizvajalcev
•
Ročno krmiljenje enote MOVITRAC® B
•
5-mestni 7-segmentni prikaz / 6 tipk / 8 piktogramov / krmilnik za nastavljanje
vrednosti
•
Izbira med kratkim ali dolgim menijem
•
Možnost namestitve na pretvornik (med delovanjem)
•
Stopnja zaščite IP20 (EN 60529)
Oprema
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
107
kVA
8
i
8.6
f
n
Tehnični podatki
Komunikacijski modul FSC11B
P Hz
Komunikacijski modul FSC11B
Komunikacijski modul FSC11B omogoča komunikacijo z ostalimi enotami. Možne enote
so: osebni računalnik, uporabniški terminal, MOVITRAC® ali MOVIDRIVE®.
Številka izdelka
1820 716 2
Funkcije
•
Komunikacija s PLC / MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® / PC
•
Upravljanje / nastavitev parametrov / servisiranje (PC)
•
Opciji FSC11B in FIO11B sta vgrajeni na isto pritrdilno mesto ter jih zato ni možno
uporabljati istočasno
•
RS-485 (en vmesnik): vtične sponke in vmesnik za servisne posege (vtičnica RJ10)
•
Sistemsko vodilo (SBus) na osnovi vodila CAN (vtične sponke)
•
Podprti protokoli: MOVILINK® / SBus / RS-485 / CANopen
Oprema
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
108
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
Sistemsko
vodilo
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus visok nivo
SC12: SBus nizek nivo
GND: Referenčni potencial
SC21: SBus visok nivo
SC22: SBus nizek nivo
GND: Referenčni potencial
24VIO: Pomožna napetost /
zunanja napajalna napetost
CAN vodilo po CAN specifikaciji 2.0, dela A in B, tehnologija prenosa po ISO 11898, največ 64 enot, zaključni
upor (120 Ω) je možno vključiti z DIP stikalom S1
Prerez priključnih sponk:
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Vmesnik
RS-485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS-485+
ST12: RS-485–
GND: Referenčni potencial
EIA standard, 9,6 kbit/s, največ 32 enot
Največja dolžina kabla je 200 m (656 ft)
Dinamični zaključni upor je vgrajen.
Prerez priključnih sponk:
– 1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
– 1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
X44
RJ10
Vmesnik za servisne posege
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave
točke s točko (point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Analogni modul FIO11B
8.7
kVA
i
f
n
8
P Hz
Analogni modul FIO11B
Številka izdelka 1820 637 9
8.7.1
Opis
Analogni modul FIO11B razširja osnovno enoto z naslednjimi vmesniki:
•
Vhod za nastavljanje vrednosti
•
Analogni izhod
•
Vmesnik RS-485
•
Opcije FIO11B, FSC11B in FIO21B so vgrajene na isto pritrdilno mesto ter jih zato
ni možno uporabljati istočasno.
X44
FIO11B
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
8.7.2
Podatki o elektroniki za analogni modul FIO11B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
Vhod za nastavljanje vrednosti1)
X40:1
X40:2
AI2: Napetostni vhod
GND: Referenčni potencial
–10 – +10 V
Ri > 40 kΩ
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja 5 ms
Analogni izhod /
lahko je tokovni ali
napetostni izhod
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Referenčni potencial
AOV1: Napetostni izhod
AOC1: Tokovni izhod
0 – +10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja 5 ms
Zaščiten pred kratkim stikom in zunanjo napetostjo do
30 V
Upornost bremena RL ≤ 750 Ω
Vmesnik RS-485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS-485+
ST12: RS-485–
GND: Referenčni potencial
EIA standard, 9,6 kbit/s, največ 32 enot
Največja dolžina kabla je 200 m (656 ft)
Dinamični zaključni upor je vgrajen.
Prerez priključnih sponk:
– 1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
– 1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
X44
RJ10
Vmesnik za servisne posege Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave
točke s točko (point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
1) Če vhod za nastavljanje vrednosti ni uporabljen, ga povežite z GND. V nasprotnem primeru se izmerjena vhodna napetost nastavi
v območju –1 V ... +1 V.
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
109
kVA
8
i
8.8
f
n
Tehnični podatki
Digitalni modul FIO21B
P Hz
Digitalni modul FIO21B
Številka izdelka 1822 541 1
8.8.1
Opis
Digitalni modul FIO21B razširja osnovno enoto z naslednjimi vmesniki:
•
7 dodatnih binarnih vhodov DI10 – DI16
•
Vmesnik RS-485 za servisne posege
•
Sistemsko vodilo SBus na osnovi vodila CAN (vtične sponke)
•
Opcije FIO11B, FSC11B in FIO21B so vgrajene na isto pritrdilno mesto ter jih zato
ni možno uporabljati istočasno.
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
8.8.2
110
Podatki o elektroniki za digitalni modul FIO21B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
Binarni vhodi
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Rvh = 3 kÊ, Ivh = 10 mA, cikel vzorčenja 5 ms,
PLC združljivi
Nivo signala v skladu z DIN EN 61131-2, tip 1 ali tip 3:
• +11 V – +30 V: sklenjen kontakt
• –3 V – +5 V: odprt kontakt
Tovarniško na "brez funkcije"
Vmesnik za
servisne posege
X44
RJ10
Vmesnik za servisne
posege
EIA standard, 9,6 kbit/s
Samo za servisiranje, z izjemo povezave od točke do
točke (point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Sistemsko vodilo
SBus
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High (visok)
SC12: CAN Low (nizek)
GND: Referenčni potencial
CAN vodilo po CAN specifikaciji 2.0, dela A in B
Tehnologija prenosa po ISO 11898, največ 64 enot
Možen je končnik vodila s priloženim uporom 120 Ω med
SC11 in SC12
Prerez priključnih sponk:
• 1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
• 1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Indeks
Indeks
A
Analogna nastavljena vrednost .................................... 57
Analogni modul FIO11B ................................. 38, 42, 109
Analogni modul FIO11B, sprednja opcija .................. 109
Kovinski oklep za močnostni del .................................. 29
Krmilnik za nastavljanje vrednosti ................................ 48
Krmilnik za nastavljanje vrednosti MBG11A ................ 43
Krmilnik za nastavljanje vrednosti, ročni ...................... 50
B
Bimetalno stikalo TH .................................................... 36
Binarni izhod ................................................................ 86
Binarni izhodi ............................................................... 19
Binarni vhodi .......................................................... 19, 86
L
LED, kode utripanja ..................................................... 75
C
Cold Plate .................................................................... 33
CSA ............................................................................. 83
cUL .............................................................................. 83
Dv
Digitalmodul FIO11B .................................................. 110
Dobavni obseg ............................................................. 28
Dodatni deli .................................................................. 28
Dolgotrajno skladiščenje .............................................. 82
Dolžina kabla ............................................................... 18
RS-485 ................................................................. 42
SBus ..................................................................... 41
Dovod omrežne napetosti ............................................ 18
E
EMC modul FKE .......................................................... 24
Enter (tipkovnica FBG11B) .......................................... 47
F
FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti ........................ 48
FIO11B Digitalogmodul .............................................. 110
G
GOST-R ....................................................................... 83
I
Imenska tablica ............................................................ 15
Informacije o napravi ................................................... 76
IT sistemi ............................................................... 18, 33
Izbira nastavljene vrednosti, zunanja ........................... 51
Izhod pomožne napetosti ............................................. 86
Izhod releja .................................................................. 86
Izhodna dušilka HD ...................................................... 23
Izhodna frekvenca ....................................................... 48
Izhodni filter HF ............................................................ 22
Izhodni tok ................................................................... 48
Izključitev kondenzatorjev za odpravo
radiofrekvenčnih motenj ............................................... 33
K
Kategorija prenapetostne zaščite ................................ 84
Klimatski razred ........................................................... 84
Kode stanja enote ........................................................ 75
Komunikacija FSC11B sprednja opcija ...................... 108
Komunikacijski vmesnik FSC11B ........................ 38, 108
Kontaktor ............................................................... 18, 21
Kovinski oklep za krmilno elektroniko .......................... 29
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
M
MBG11A krmilnik nastavljene vrednosti ...................... 43
Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja .............. 20
Meni parametrov .......................................................... 48
MOVITOOLS® MotionStudio, zagon ............................ 55
C
Način delovanja ........................................................... 84
Nadmorska višina namestitve ...................................... 85
Nadzor ozemljitvene upornosti .................................... 18
Najmanjša zračnost ..................................................... 17
Najnižje število vrtljajev ................................................ 50
Največja nastavljena vrednost ..................................... 48
Najvišje število vrtljajev ................................................ 50
Napaka
F01 Prevelik tok .................................................... 78
F03 Zemeljski stik ................................................. 78
F04 Zavorni prekinjalnik ....................................... 78
F06 Izpad fazne napetosti omrežja ...................... 78
F07 Prenapetost v vmesnem tokokrogu ............... 78
F08 Nadzor števila vrtljajev .................................. 78
F09 Napaka zagona ............................................. 78
F10 ILLOP ............................................................ 78
F11 Previsoka temperatura .................................. 79
F113 Prekinitev na analognem vhodu .................. 81
F17 ... F24 Sistemska napaka .............................. 79
F25 EEPROM ....................................................... 79
F26 Zunanja sponka ............................................. 79
F31 Sproženje tipala TF ....................................... 79
F32 Presežen indeks ............................................ 79
F34 Prekinitev rampe ........................................... 79
F36 Ni opcije ......................................................... 80
F37 Watchdog timer ............................................. 80
F38 Sistemski program ......................................... 80
F43 Prekinitev RS-485 ......................................... 80
F44 Obremenjenost enote .................................... 80
F45 Inicializacija ................................................... 80
F47 Prekinitev sistemskega vodila 1 .................... 80
F77 Krmilna beseda ............................................. 80
F81 Začetni pogoj ................................................. 80
F82 Prekinjen izhod .............................................. 80
F84 Zaščita motorja v skladu z UL ....................... 81
F94 EEPROM - kontrolna vsota ........................... 81
F97 Napaka pri kopiranju ..................................... 81
Napeljava do motorja ................................................... 18
Napeljava v skladu s standardom UL .......................... 26
Naraščajoča rampa ...................................................... 48
Nastavljena smer vrtenja ............................................. 51
111
Indeks
Nastavljena vrednost števila vrtljajev ........................... 51
Nastavljena vrednost, analogna .................................. 57
Navodila za namestitev ................................................ 16
Ročno delovanje s tipkovnico FBG11B ....................... 50
RS-485, napeljava ....................................................... 42
RUN (tipkovnica FBG11B) ........................................... 47
O
Odobritev UL ................................................................ 83
Odpornost na motnje ................................................... 84
Odziv z izklopom .......................................................... 76
Stop ...................................................................... 76
Takojšen izklop ..................................................... 76
Odzivni časi sponk ....................................................... 87
Omrežna dušilka ND .................................................... 21
Omrežni filter NF .................................................... 20, 21
Omrežni ozemljitveni priključek PE .............................. 20
Opozorila, tipkovnica FBG11B ..................................... 49
Out (tipkovnica FBG11B) ............................................. 47
Oznaka CE .................................................................. 83
Oznaka tipa .................................................................. 15
S
Servisna služba za popravila ....................................... 81
Servisna služba, oddelek za elektroniko ...................... 81
Sestavni deli naprave .................................................. 11
Velikost 0XS / 0S / 0L ........................................... 11
Velikost 1 / 2S / 2 .................................................. 12
Velikost 3 .............................................................. 13
Velikosti 4 / 5 ........................................................ 14
Sevanje motenj ...................................................... 19, 84
Seznam napak ............................................................. 78
Seznam parametrov .................................................... 61
Shranjevanje podatkov .......................................... 48, 72
DBG60B ............................................................... 72
FBG11B ................................................................ 72
MOVITOOLS® MotionStudio ................................ 73
UBP11A ................................................................ 72
Sistemsko vodilo (SBus), namestitev .......................... 40
Skupinski pogon .......................................................... 54
Specifikacija kabla, SBus ............................................. 39
Sponke z oklopom za elektroniko ................................ 29
Sponke z oklopom za močnostni del ........................... 29
Spreminjanje parametrov, tipkovnica FBG11B ............ 49
Sprostitev smeri vrtenja ............................................... 51
Stalno nastavljena vrednost ......................................... 48
Stalno nastavljene vrednosti ........................................ 59
Stanje enote ................................................................. 15
Stanje pretvornika ........................................................ 48
Število vrtljajev, najnižje ............................................... 50
Število vrtljajev, najvišje ............................................... 50
Stop ............................................................................. 76
STOP / RESET (tipkovnica FBG11B) .......................... 47
Stopnja onesnaževanja ............................................... 84
Stopnja zaščite ............................................................ 84
P
Padajoča rampa ........................................................... 48
Ploščati feriti ULF11A .................................................. 21
Podatki elektronike ...................................................... 86
Pogon z več motorji ..................................................... 54
Položaj vgradnje .......................................................... 17
Pomnilnik napak .......................................................... 76
Povratna koda
19 Vključena zapora parametrov .......................... 73
20 Vključitev tovarniške nastavitve ....................... 73
23 Opcijska kartica ni vgrajena ............................. 73
27 Opcijska kartica ni vgrajena ............................. 73
28 Potrebna je zapora krmilnika ........................... 73
29 Nedovoljena vrednost parametra .................... 73
32 Sprostitev ......................................................... 73
34 Napaka v postopku .......................................... 73
38 FBG11B napačen nabor podatkov .................. 73
Povratne kode (return codes) ...................................... 73
Pravilna napeljava za zmanjšanje EMC motenj ........... 17
Prekinitev (opozorilo) ................................................... 76
Prerez žic ..................................................................... 18
Prikaz napak, tipkovnica FBG11B ............................... 49
Prikazi stanja
LED, kode utripanja .............................................. 75
Stanje binarnih vhodov / izhodov .......................... 74
Tipkovnica ............................................................ 74
Tipkovnica FBG11B .............................................. 49
Priključitev zavornega upora ........................................ 18
Priključni načrt ............................................................. 35
R
Razred mejnih vrednosti .............................................. 20
Razred mejnih vrednosti B, v omrežni napeljavi .......... 20
Reset ........................................................................... 77
Osnovna enota ..................................................... 77
Tipkovnica ............................................................ 77
Vmesnik ................................................................ 77
Ročna nastavitev števila vrtljajev ................................. 50
Ročni krmilnik za nastavljanje vrednosti ...................... 50
112
T
Takojšen izklop ............................................................ 76
Tehnični podatki
230 V AC / 1-fazna / velikost 0L ........................... 99
230 V AC / 1-fazna / velikost 0S ........................... 98
230 V AC / 1-fazna / velikost 0XS ........................ 97
230 V AC / 3-fazna / velikost 0L ......................... 102
230 V AC / 3-fazna / velikost 0XS ...................... 100
230 V AC / 3-fazna / velikost 2 ........................... 104
230 V AC / 3-fazna / velikost 3 ........................... 105
230 V AC / 3-fazna / velikost 4 ........................... 106
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 0L .................. 91
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 0S .................. 90
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 0XS ............... 89
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 2 .................... 93
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 2S .................. 92
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 3 .................... 94
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 4 .................... 95
400 / 500 V AC / 3-fazna / velikost 5 .................... 96
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
Indeks
Tehnični podatki, pregled ............................................. 88
Tehnični podatki, splošni ............................................. 84
Temperatura med transportom .................................... 84
Temperatura okolice .................................................... 84
Temperatura skladiščenja ............................................ 84
Temperaturno tipalo TF ......................................... 36, 86
Tipkovnica FBG11B ............................................. 47, 107
Funkcije ................................................................ 47
Prikazi stanja ........................................................ 74
Stanje binarnih vhodov / izhodov .......................... 74
Upravljanje ............................................................ 48
Zagon ................................................................... 52
Tipkovnica FBG11B, sprednja opcija ......................... 107
U
Uhajavi tok ................................................................... 84
V
V/f ................................................................................ 53
Varnostna navodila ........................................................ 7
Varnostni kontakt ......................................................... 87
VFC .............................................................................. 53
Vhod za nastavljanje vrednosti .................................... 86
Vrsta hlajenja ............................................................... 84
Z
Zagon
Kratek opis ............................................................ 44
Navodila ................................................................ 45
Osebni računalnik ................................................. 55
Potreben pogoj ..................................................... 45
Pripravljalna dela in pripomočki ............................ 46
Tipkovnica FBG11B .............................................. 52
Uporaba za dvigala ............................................... 45
Zagon motorja ........................................................ 48, 57
Zagon z osebnim računalnikom ................................... 55
Zaščita napajalnega voda ............................................ 20
Zaščita pred dotikom ................................................... 31
Zaščitno stikalo na diferenčni tok ................................. 20
Zavorni upor BW, priključitev ....................................... 36
Zavorni upor, priključitev .............................................. 18
Zavorni usmernik
Priključitev ............................................................ 37
Zunanja izbira nastavljene vrednosti ........................... 51
Zunanja napajalna napetost 24 V DC .......................... 86
Navodila za uporabo V3 – MOVITRAC® B
113
Seznam naslovov
Seznam naslovov
Nemčija
Uprava
Proizvodnja
Prodaja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Pošta
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Proizvodnja /
Industrijska gonila
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Pristojni servisni
centri
Center
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hannovru)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Vzhod
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickauu)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Münchnu)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zahod
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfu)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Druge naslove servisnih služb v Nemčiji lahko dobite na zahtevo.
Francija
114
Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Proizvodnja
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
05/2011
Seznam naslovov
Francija
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Druge naslove servisnih služb v Franciji lahko dobite na zahtevo.
Alžirija
Prodaja
Alžir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Dunaj
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bruselj
SEW-EURODRIVE
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Pristojni servisni
centri
Industrijska
gonila
SEW-EURODRIVE
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Argentina
Montažni oddelek
Prodaja
Avstralija
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Avstrija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Belgija
Belorusija
Prodaja
Bolgarija
Prodaja
05/2011
115
Seznam naslovov
Brazilija
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Pošta
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Kobenhaven
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Proizvodnja
Montažni oddelek
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atene
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba
Čile
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Danska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Egipt
Prodaja
Servisna služba
Estonija
Prodaja
Finska
Gabon
Prodaja
Grčija
Prodaja
116
05/2011
Seznam naslovov
Hong Kong
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Unit No. 301, Savorite Bldg,
Plot No. 143, Vinayak Society,
off old Padra Road,
Vadodara - 390 007. Gujarat
Tel. +91 265 2325258
Fax +91 265 2325259
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Hrvaška
Prodaja
Servisna služba
Indija
Irska
Prodaja
Servisna služba
Italija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Izrael
Prodaja
Japonska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Južna Koreja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
05/2011
117
Seznam naslovov
Južna Koreja
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Južnoafriška republika
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Kamerun
Prodaja
Kanada
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Druge naslove servisnih služb v Kanadi lahko dobite na zahtevo.
Kazahstan
Prodaja
118
Almaty
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
05/2011
Seznam naslovov
Kitajska
Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Druge naslove servisnih služb na Kitajskem lahko dobite na zahtevo.
Kolumbija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Prodaja
Bejrut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Jordanija
Kuvajt
Saudova Arabija
Sirija
Bejrut
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Latvija
Prodaja
Libanon
Litva
Prodaja
05/2011
119
Seznam naslovov
Luksemburg
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bruselj
SEW Caron-Vector
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
Route D’El Jadida
KM 14 RP8
Province de Nouaceur
Commune Rurale de Bouskoura
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 522633700
Fax +212 522621588
[email protected]
http://www.groupe-premium.com
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Madžarska
Prodaja
Servisna služba
Malezija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Maroko
Prodaja
Mehika
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Nizozemska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Norveška
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Nova Zelandija
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
120
05/2011
Seznam naslovov
Pakistan
Prodaja
Karači
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Peru
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Poljska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Storitev 24 ur na dan
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Praga
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Bukarešta
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Peterburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Portugalska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Republika Češka
Prodaja
Romunija
Prodaja
Servisna služba
Rusija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Senegal
Prodaja
Singapur
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
05/2011
121
Seznam naslovov
Slonokoščena obala
Prodaja
Abidjan
SICA
Société industrielle & commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]sk
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Slovaška
Prodaja
Slovenija
Prodaja
Servisna služba
Španija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Srbija
Prodaja
Švedska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Švica
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Tajska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
122
05/2011
Seznam naslovov
Tunizija
Prodaja
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Turčija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Ukrajina
Prodaja
Servisna služba
Velika Britanija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Hošiminh
Vse gospodarske panoge razen pristaniških
dejavnosti, rudarstva in del na morju:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pristaniške dejavnosti, rudarstvo in dela na
morju:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Hanoj
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Jugovzhodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Venezuela
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Vietnam
Prodaja
ZDA
Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
05/2011
123
Seznam naslovov
ZDA
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Severovzhodna
regija
Montažni
oddelki
Prodaja
Servisna služba
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezahodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Jugozahodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zahodna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Druge naslove servisnih služb v ZDA lahko dobite na zahtevo.
Združeni arabski emirati
Prodaja
Servisna služba
124
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
05/2011
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com