(CGP) Evropske kohezijske politike 2014–2020

PRIROČNIK CELOSTNE
GRAFIČNE PODOBE
EVROPSKE KOHEZIJSKE
POLITIKE 2014–2020
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
01. Koncept
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Koncept celostne grafične
podobe Evropske kohezijske
politike 2014–2020
Celostna grafična podoba Evropske kohezijske politike 2014–2020 v Sloveniji temelji na
upoštevanju pravil celostne grafične podobe zastave Evropske Unije in njene nadgradnje
ter vsebinsko izhaja iz simbolnega jezika uporabe enajstih tematskih ciljev, znotraj katerih
lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k
skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020.
Iskanje primerne oblikovne rešitve je usmerjal cilj povečanja prepoznavnosti te politike
v Sloveniji in njenih posameznih vsebinskih področij. Obdržala se je dosedanja vizualna
resnost, ob sočasnemu vnosu nekoliko mehkejših elementov, ki sprožajo večji občutek
dostopnosti in z barvno shemo prispevajo k edinstveni podobi posameznega sklada.
Posamezna področja so medsebojno raznolika, zato se je namesto direktne upodobitve
posameznega področja zgradil enotni simbolni jezik. Skoraj tipografski, bolj abstrakten
izris živali temelji na upodabljanju tistih vrst, katerih osebnostne in/ali fizične lastnosti
so sorodne področju, ki ga upodabljajo oz. predstavljajo. Vzpostavljen sistem je odprt in
omogoča nadaljnji razvoj ikon v primeru morebitnega dodajanja novih področij, predvsem
pa na zanimiv način podaja tiste vsebine, katerih razvoj spodbuja Evropska unija.
1
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 01:
Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij
KAMELEON
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Označevalna barva ESRR je modra
Kameleon je znan po hitrem spreminjanju barve, s
čimer večinoma uravnava svojo telesno temperaturo ali
daje signale ostalim kameleonom. To ga v simbolnem
pomenu uvršča med »visokotehnološke živali«.
2
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 02:
Izboljšanje dostopa do IKT ter povečanje
njihove uporabe in kakovosti
PAJEK
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Označevalna barva ESRR je modra
Pajek je simbol neskončnosti in ciljne usmerjenosti,
pri čemer vedno ostane v centru. Ker gradi mreže, je
področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij
pogosto upodobljeno z njegovo podobo.
3
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 03:
Povečanje konkurenčnosti majhnih
in srednjih podjetij
KONJ
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Označevalna barva ESRR je modra
Konj je tista žival, ki je močno prispevala z zmanjševanju
razdalj med ljudmi in s tem h hitrejšemu razvoju
družbe. Konj spodbuja razširjanje energije, raziskovanje
novih možnosti in iskanje svobode zunaj ustaljenih
okvirjev. Z njegovo podobo označujemo tudi
najuspešnejša podjetja ali druge vzornike.
4
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 04:
Podpora prehodu na nizko ogljično
gospodarstvo v vseh sektorjih
SEVERNI MEDVED
Kohezijski sklad (KS)
Označevalna barva KS je zelena
Severni medved je žival, ki je postala simbol živalskih
vrst, ki zaradi globalnega segrevanja in drugih
podnebnih sprememb izgubljajo naravni habitat.
5
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 05:
Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam
ter preprečevanje in obvladovanje tveganj
ŽELVA
Kohezijski sklad (KS)
Označevalna barva KS je zelena
Želva je simbol dolgega življenja. Njena podoba
predstavlja večno stabilnost in trdoživost. Oklep jo ščiti
pred različnimi neugodnimi okoljskimi in/ali zunanjimi
vplivi.
6
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 06:
Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
ČLOVEŠKA RIBICA
Kohezijski sklad (KS)
Označevalna barva KS je zelena
Človeška ribica je simbol slovenske naravne dediščine
in ena izmed zaščitenih živalskih vrst. Povečana
onesnaženost njenega življenjskega prostora je zanjo
lahko usodna.
7
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 07:
Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava
ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
GEPARD
Kohezijski sklad (KS)
Označevalna barva KS je zelena
Gepard, velika, a vitka mačka, ki po telesni zgradbi bolj
spominja na hrte, kot na mačje sorodnike. Je najhitrejša
kopenska žival na svetu, zaradi njenih lastnosti in
elegantnega gibanja pa se ga upodablja tudi v prometu.
8
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 08:
Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile
ČEBELA
Evropski socialni sklad (ESS)
Označevalna barva ESS je rumena
Čebela je ena izmed najbolj marljivih živali, ki ima
izredno pomembno in kompleksno mesto v naravi. S
svojo marljivostjo in aktivnostjo pomembno vpliva na
proizvodnjo hrane, kot tudi na človekovo zdravje in
druge dejavnike življenja.
9
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 09:
Spodbujanje socialnega vključevanja
in boja proti revščini
KENGURU
Evropski socialni sklad (ESS)
Označevalna barva ESS je rumena
Kenguru je odličen skakalec in izjemno skrbna žival.
Samica nosi mladička v vreči več mesecev, s čimer ga
neguje in mu nudi zaščito.
10
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 10:
Vlaganje v spretnosti, izobraževanje
in vseživljenjsko učenje
SOVA
Evropski socialni sklad (ESS)
Označevalna barva ESS je rumena
Sova je univerzalni simbol modrosti – učenja in znanja.
11
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
Tematski cilj 11:
Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in
učinkovitosti ter učinkovita javna uprava
MRAVLJA
Evropski socialni sklad (ESS)
Označevalna barva ESS je rumena
Mravlja je ena najbolj marljivih živali, mravljišča pa
izredno učinkovito hierarhično organizirana.
12
02. Logotipi
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
LOGOTIPI POSAMEZNIH SKLADOV
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
V logotipe posameznih skladov Evropske kohezijske politike so vgrajeni deli simbolov
živali, ki predstavljajo posamezne tematske cilje. Pri modro obarvanem Evropskem skladu
za regionalni razvoj je tako nad in pod EU zastavo abstrakten obris pajka. Rumena čebela
se v sistemu celostne grafične podobe pojavlja v logotipu Evropskega socialnega sklada,
medtem ko je zelena barva, barva logotipa Kohezijskega sklada, ki je sestavljen iz obrisa
želve in človeške ribice. Skupni logotip Evropskih strukturnih in investicijskih skladov se veže
na vse tematske cilje skupaj oziroma simbole živali in se v aplikacijah uporablja v primeru
sofinanciranja naložb iz dveh ali več skladov. Za njegovo označevanje je bila uvedena
barvna mavrica, ki je kompozit vseh treh uporabljenih barv. Izbran simbol za to področje je
razgledana sova, ki kot univerzalni simbol modrosti predstavlja vsa tematska področja in vse
tri sklade skupaj.
Evropski sklad za
regionalni razvoj
(ESRR)
Kohezijski sklad (KS)
Evropski socialni
sklad (ESS)
Evropski strukturni
in investicijski skladi
14
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI BARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
15
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI BARVNIH LOGOTIPOV BREZ SLOGANA
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
16
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA BARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
INVESTING IN YOUR FUTURE
17
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA BARVNIH LOGOTIPOV BREZ SLOGANA
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
18
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI ENOBARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM / V ODTENKIH
Primer enobarvnega logotipa v odtenkih uporabimo kadar nam tisk dopušča rasterski odtis.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
19
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI ENOBARVNIH LOGOTIPOV BREZ SLOGANA / V ODTENKIH
Primer enobarvnega logotipa v odtenkih uporabimo kadar nam tisk dopušča rasterski odtis.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
20
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA ENOBARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM / V ODTENKIH
Primer enobarvnega logotipa v odtenkih uporabimo kadar nam tisk dopušča rasterski odtis.
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
INVESTING IN YOUR FUTURE
21
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA ENOBARVNIH LOGOTIPOV BREZ SLOGANA / V ODTENKIH
Primer enobarvnega logotipa v odtenkih uporabimo kadar nam tisk dopušča rasterski odtis.
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
22
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI ENOBARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM / V ODTENKIH
Primer enobarvnega logotipa v odtenkih uporabimo kadar nam tisk dopušča rasterski odtis.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
23
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI ENOBARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM
Primer enobarvnega logotipa uporabimo kadar nam tisk ne dopušča odtisa v odtenkih posamezne barve.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
24
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI ENOBARVNIH LOGOTIPOV BREZ SLOGANA
Primer enobarvnega logotipa uporabimo kadar nam tisk ne dopušča odtisa v odtenkih posamezne barve.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
25
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA ENOBARVNIH LOGOTIPOV S SLOGANOM
Primer enobarvnega logotipa uporabimo kadar nam tisk ne dopušča odtisa v odtenkih posamezne barve.
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
INVESTING IN YOUR FUTURE
26
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA ENOBARVNIH LOGOTIPOV BREZ SLOGANA
Primer enobarvnega logotipa uporabimo kadar nam tisk ne dopušča odtisa v odtenkih posamezne barve.
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
27
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI LOGOTIPOV S SLOGANOM V NEGATIVU
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
28
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI LOGOTIPOV BREZ SLOGANA V NEGATIVU
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
29
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA LOGOTIPOV S SLOGANOM V NEGATIVU
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
INVESTING IN YOUR FUTURE
30
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ANGLEŠKA RAZLIČICA LOGOTIPOV BREZ SLOGANA V NEGATIVU
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN SOCIAL FUND
EUROPEAN UNION
COHESION FUND
EUROPEAN UNION
EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS
31
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
NAJMANJŠA DOVOLJENA VELIKOST LOGOTIPA
TER VARNOSTNO POLJE OKROG LOGOTIPA
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
9 mm
12 mm
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
32
03. Barve
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
BARVNI SISTEM
Primarne barve
Modra:
60C / 20M / 15K
106R / 166G / 207B
Pantone 542
Zelena:
55C / 100Y / 10K
135R / 185G / 51B
Pantone 376
Modra
Zelena
Rumena
Rumena:
15M / 75Y / 15K
243R / 206G / 94B
Pantone 129
Sekundarne barve
75K
100R / 101G / 103B
Pantone Cool Gray 10
EU modra:
100C / 80M
0R / 68G / 148B
Pantone Reflex Blue
60K
134R / 135G / 137B
Pantone Cool Gray 8
EU rumena:
100Y
255R / 237G / 0B
Pantone Process Yellow
40K
176R / 177G / 179B
Pantone Cool Gray 5
34
04. Črkovne vrste
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
ČRKOVNE VRSTE
Calibri, primarna črkovna vrsta je uporabljena v logotipih ter v večini tiskanih in spletnih aplikacijah celostne
grafične podobe. Kdaj lahko uporabimo drugo črkovno vrsto je navedeno v sklopu �Dovoljene črkovne vrste�.
Primarna črkovna vrsta
Calibri Light
Calibri Light Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
Calibri Regular
Calibri Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
Calibri Bold
Calibri Bold Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
36
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
DOVOLJENE ČRKOVNE VRSTE
ARIAL:
za telo besedil v dopisih
Arial Regular
Arial Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
0123456789
Arial Bold
Arial Bold Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
0123456789
ADOBE GARAMOND:
za besedila protakolarnih dokumentov (vabila)
Adobe Garamond Italic
Adobe Garamond Bold Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
0123456789
TIMES NEW ROMAN:
za dalša besedila v pubilkacijah
Times New Roman Regular
Times New Roman Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
0123456789
Times New Roman Bold
Times New Roman Bold Italic
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
0123456789
0123456789
37
05. poslovne
tiskovine
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
POSLOVNA VIZITKA
Poslovno vizitko sestavljajo logotip Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ter elementi
logotipov Evropske kohezijske politike 2014‒2020. Podlage so deli likov, ki predstavljajo posamezna področja
kohezijske politike. Uporabimo jih neodvisno od področja, ki ga zastopa posamezna oseba. Dosledno sledimo le
barvi katere del je posamezen lik.
Na voljo imamo po dve rešitvi za posamezne tri sklade. Uporabimo jih naključno in nikoli enake barve za
slovensko in angleško različico.
Logotip Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko je v
75 % črne barve. V tej barvni različici
je uporabljen na vseh tiskovinah
celostne grafične podobe.
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO
POLITIKO
Emblem Evropske unije je vedno,
kadar je uporabljen na barvni
podlagi občrtan z debelino črte, ki
predstavlja 25 % višine emblema.
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO
POLITIKO
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO
POLITIKO
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO
POLITIKO
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
REPUBLIC OF SLOVENIA
GOVERNMENT OFFICE FOR
DEVELOPMENT AND EUROPEAN
COHESION POLICY
REPUBLIC OF SLOVENIA
GOVERNMENT OFFICE FOR
DEVELOPMENT AND EUROPEAN
COHESION POLICY
REPUBLIC OF SLOVENIA
GOVERNMENT OFFICE FOR
DEVELOPMENT AND EUROPEAN
COHESION POLICY
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Janez Novak
Daecearum rate num aut et, int ium
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 1234 567, F: 01 1234 567
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
39
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
DOPISNI LIST
Vsak sklad ima svoj dopisni list.
Pomanjšano na 60 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
40
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
DOPISNI LIST
Dopisni listi posameznih skladov.
Pomanjšano na 35 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
EVROPSKA UNIJA
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
S spoštovanjem,
S spoštovanjem,
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Fecre Mus
sekretar
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
S spoštovanjem,
S spoštovanjem,
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
41
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
DOPISNI LIST
Črno bela različica.
Pomanjšano na 60 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
42
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
DOPISNI LIST
Črno bele različice dopisnih listov posameznih skladov.
Pomanjšano na 35 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
EVROPSKA UNIJA
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
S spoštovanjem,
S spoštovanjem,
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Fecre Mus
sekretar
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
T: 01 3201 524
F: 01 3201 514
E: [email protected]
www.eu-skladi.si
www.svrk.gov.si
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Gospa
Metka Cvetka
Dunajska 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Številka:
Datum:
10002-39/2009/5
15. 1. 2015
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Zadeva:
Bulti, tro ublic opterei
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Patum unc rei iam que furaris confentiliis sis hilicienat, inc ta, qua ta auderis? Serfectus stimis
ete, fatabun iquitala viri, orem ineque publius morum abefec rei pulicae facto ad factam.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Dit, qui serratum tantiliis. Ta nosterius, sed reviliur hore, quit pro publicaedo, estes conducta
opublicio cricati forentebat fue nonsult ilintre, nocturenatus sentres et L. Fulinguliam in hos, et
cae nes factatum menterevit consulegit, nunum. O tam, us. Constre iame quod nem pl. Aximus,
ute nontemo te, confes! Cum, consultus ponsimus num arbit. Patia in patum ine oculique in tem
in Itam. Tiam, Cuperus, quit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Cus pos ertes fatum menduci enatus, unum curist gra? Pala tant. C. Bulti, tro ublic opterei iae
esica publicissa iam ata, dem coentissa vit.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
Simisse signon aritra, ellesci prit ingul ut prae ta, novidiist vivernicto virtimum octum, coenihicia
deesenam et re crimus vive, sa in ti seder auro, ciptienatus hacrum quamdicis oc igiturit viverum
es convess immodiis. Fecre mus. Ver halare pri sed me mant, cia? quam pro, pon sis in tam,
ublicitimo ellabemque conume tem opopoti cre consim demulin ceressi caessid inatus, foris hus,
Catam permius oc, adhus conemus lostre publina.
S spoštovanjem,
S spoštovanjem,
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
Pripravil:
Catam Permius
podsekretar
Fecre Mus
sekretar
43
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
VABILO
Za ovitek vabila so uporabljeni liki posameznih področij v polni barvi celostne grafične podobe. Pri drugi različici
namesto polne barve uporabimo fotografijo v monokromatski različice posamezne barve.
Ovitek vabila
Pomanjšano na 60 %
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
44
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
VABILO
Za ovitek vabila so uporabljeni liki posameznih področij v polni barvi celostne grafične podobe. Pri drugi različici
namesto polne barve uporabimo fotografijo v monokromatski različice posamezne barve.
Ovitek druge različice vabila
Pomanjšano na 60 %
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
45
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
VABILO
Za ovitek vabila so uporabljeni liki posameznih področij v polni barvi celostne grafične podobe. Pri drugi različici
namesto polne barve uporabimo fotografijo v monokromatski različice posamezne barve.
Notranjost vabila
Pomanjšano na 60 %
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
Umetniški program
Vas
Nastopajo:
Mešani mladinski pevski zbor Veter
pod vodstvom zborovodkinje Urše Lah
Severa Gjurin
Fake Orchestra
Rok Vihar
Štefka Drolc
ob državnem prazniku
dneva upora proti okupatorju
Premierno bodo predstavljeni
odlomki iz dokumentarnega filma
o pisatelju Borisu Pahorju.
Režija proslave: Matej Filipič
vljudno vabijo
na slavnostno prireditev.
v ponedeljek, 27. aprila 2009, ob 20 uri
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma
Prešernova 10, Ljubljana
Slavnostni govornik:
Janez Novak
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko
Po slovesnosti ste vljudno vabljeni na
sprejem v Veliki sprejemni dvorani
Cankarjevega doma.
Vabilo velja za dve osebi. Vstop z vabilom.
46
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
POSLOVNA MAPA
Za ovitek poslovne mape so uporabljeni liki posameznih področij v polni barvi celostne grafične podobe. Pri
drugi različici namesto polne barve uporabimo fotografijo v monokromatski različice posamezne barve.
www.eu-skladi.si
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKA UNIJA
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
Pomanjšano na 50 %
47
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
POSLOVNA MAPA
Za ovitek poslovne mape so uporabljeni liki posameznih področij v polni barvi celostne grafične podobe. Pri
drugi različici namesto polne barve uporabimo fotografijo v monokromatski različice posamezne barve.
www.eu-skladi.si
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKA UNIJA
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
Pomanjšano na 50 %
48
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
www.eu-skladi.si
www.eu-skladi.si
www.eu-skladi.si
www.eu-skladi.si
PISALA
49
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI PROMOCIJSKEGA PANOJA - PINGVIN - 100 X 200 cm
Pomanjšano na 10 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
N A LOŽ BA V VA Š O
PRIHODNOST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
www.eu-skladi.si
50
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMERI PROMOCIJSKEGA PANOJA - PINGVIN - 100 X 200 cm
Druga različica
Pomanjšano na 10 %
REPUBLIKA SLOVENIJA
N A LOŽ BA V VA Š O
PRIHODNOST
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
www.eu-skladi.si
51
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKA UNIJA
N A LOŽ B A V VA Š O P R I H O D N O S T
www.eu-skladi.si
SPODBUJAMO
DOBRE IDEJE,
P R I JAV I T E S E N A
NOVE RAZPISE!
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
JUMBO OGLAS
Druga različica
Pomanjšano na 50 %
52
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
OGLASI - TISKANI MEDIJI
Pomanjšano na 75%
SPODBUJAMO
DOBRE IDEJE,
P R I JAV I T E S E N A
NOVE RAZPISE!
HILLA NUMQUIAM
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
53
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
OGLASI - TISKANI MEDIJI
Oglasi za posamezene sklade
Pomanjšano na 35%
SPODBUJAMO
DOBRE IDEJE,
P R I JAV I T E S E N A
NOVE RAZPISE!
HILLA NUMQUIAM
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
HILLA NUMQUIAM
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
SPODBUJAMO
DOBRE IDEJE,
P R I JAV I T E S E N A
NOVE RAZPISE!
HILLA NUMQUIAM
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
SPODBUJAMO
DOBRE IDEJE,
P R I JAV I T E S E N A
NOVE RAZPISE!
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
SPODBUJAMO
DOBRE IDEJE,
P R I JAV I T E S E N A
NOVE RAZPISE!
HILLA NUMQUIAM
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que pero
doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit omnitatur,
unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum am quam
int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam, omnis
asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam quatur?
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores
re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles
evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat
aut mi, cullantiae vendae.
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
54
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKA UNIJA
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
www.eu-skladi.si
G I TAT E M E R C H I L
ID QUOS ALICIIS
AS SA QUO MA ET
LAM EXPED
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKA UNIJA
Hilicaes aute et inatus publicae clego et gra, quo elutum
essentemus bon horata nos, que et; etimis hilibus, clabus,
cerio, que dis pero, quem acia? Nos, quit, qui tusquius
bonsus; no. Sciac ressolus; Catuam in ius Maedica stimus.
Pat, sulicep oteriss imuscerra ela dienatiam plinvo, quem
pres et, quem omnon.Etur molectese volore est laborepe
perro od qui re rest excerum rentotatia ilia numque
autatiae nobis alit est deliquam num et, ut peratiant.
Nos a iaequam det dem temus sua diename is, quam num
ac in sa mandactum, untius, cri forum et eor hordii iu vitem
sedicaverur accips, pertemu roximum hicae orenatium
Romne termihilicae ta mumusa in viviliamen num iam
hor ina, te publin res, es sedeor quastre coentes Catuidi
tam sa dem ilis autem nius con at con vaturnihina res
stressis vigillatant et factarit publina trarterfex nos bon
trum imum ina, omne conti porum etrum es in dius, qui
sulicaelutem ta, fac fir utem inpror publi, etia? que num fac
vo, Castabem conlocc humuraria?
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur? Cerion nobis accupie
ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores re alignim que
re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles evelesti
aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio.
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam
anderumet vollum autempel eatibeati accabo. Xereper
itatur sinvendendis nim sus, seditiis ab is quam, tet
omnis abo. Aquis volo que pero doluptas sunt volum hilla
numquiam quatibus dolorit omnitatur.
HILLA NUMQUIAM
PERIONITRAT, CUS PRE
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
HUM IL VIGNOXIMULA VICES!
SATI, DE COMANUM TEM
OMMORE
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
meis?
Peredi intur, quium tam optem octum se, ne
cullantiae vendae.
Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat aut mi,
•
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi .
•
esciduntis aut ipsam quatur?
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
•
•
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PROMOCIJSKI LETAK - DVOSTRANSKI
Promocijski letak - splošni
Pomanjšano na 50%
55
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PROMOCIJSKI LETAK - DVOSTRANSKI
Promocijski letaki za posamezne sklade
Pomanjšano na 35%
HILLA NUMQUIAM
PERIONITRAT, CUS PRE
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
HUM IL VIGNOXIMULA VICES!
SATI, DE COMANUM TEM
OMMORE
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam
anderumet vollum autempel eatibeati accabo. Xereper
itatur sinvendendis nim sus, seditiis ab is quam, tet
omnis abo. Aquis volo que pero doluptas sunt volum hilla
numquiam quatibus dolorit omnitatur.
G I TAT E M E R C H I L
ID QUOS ALICIIS
AS SA QUO MA ET
LAM EXPED
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur? Cerion nobis accupie
ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores re alignim que
re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles evelesti
aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio.
Nos a iaequam det dem temus sua diename is, quam num
ac in sa mandactum, untius, cri forum et eor hordii iu vitem
sedicaverur accips, pertemu roximum hicae orenatium
Romne termihilicae ta mumusa in viviliamen num iam
hor ina, te publin res, es sedeor quastre coentes Catuidi
tam sa dem ilis autem nius con at con vaturnihina res
stressis vigillatant et factarit publina trarterfex nos bon
trum imum ina, omne conti porum etrum es in dius, qui
sulicaelutem ta, fac fir utem inpror publi, etia? que num fac
vo, Castabem conlocc humuraria?
Hilicaes aute et inatus publicae clego et gra, quo elutum
essentemus bon horata nos, que et; etimis hilibus, clabus,
cerio, que dis pero, quem acia? Nos, quit, qui tusquius
bonsus; no. Sciac ressolus; Catuam in ius Maedica stimus.
Pat, sulicep oteriss imuscerra ela dienatiam plinvo, quem
pres et, quem omnon.Etur molectese volore est laborepe
perro od qui re rest excerum rentotatia ilia numque
autatiae nobis alit est deliquam num et, ut peratiant.
•
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur?
•
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi .
•
Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat aut mi,
cullantiae vendae.
•
Peredi intur, quium tam optem octum se, ne
meis?
www.eu-skladi.si
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
HILLA NUMQUIAM
PERIONITRAT, CUS PRE
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
HUM IL VIGNOXIMULA VICES!
SATI, DE COMANUM TEM
OMMORE
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam
anderumet vollum autempel eatibeati accabo. Xereper
itatur sinvendendis nim sus, seditiis ab is quam, tet
omnis abo. Aquis volo que pero doluptas sunt volum hilla
numquiam quatibus dolorit omnitatur.
G I TAT E M E R C H I L
ID QUOS ALICIIS
AS SA QUO MA ET
LAM EXPED
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur? Cerion nobis accupie
ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores re alignim que
re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles evelesti
aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio.
Nos a iaequam det dem temus sua diename is, quam num
ac in sa mandactum, untius, cri forum et eor hordii iu vitem
sedicaverur accips, pertemu roximum hicae orenatium
Romne termihilicae ta mumusa in viviliamen num iam
hor ina, te publin res, es sedeor quastre coentes Catuidi
tam sa dem ilis autem nius con at con vaturnihina res
stressis vigillatant et factarit publina trarterfex nos bon
trum imum ina, omne conti porum etrum es in dius, qui
sulicaelutem ta, fac fir utem inpror publi, etia? que num fac
vo, Castabem conlocc humuraria?
Hilicaes aute et inatus publicae clego et gra, quo elutum
essentemus bon horata nos, que et; etimis hilibus, clabus,
cerio, que dis pero, quem acia? Nos, quit, qui tusquius
bonsus; no. Sciac ressolus; Catuam in ius Maedica stimus.
Pat, sulicep oteriss imuscerra ela dienatiam plinvo, quem
pres et, quem omnon.Etur molectese volore est laborepe
perro od qui re rest excerum rentotatia ilia numque
autatiae nobis alit est deliquam num et, ut peratiant.
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
•
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur?
•
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi .
•
Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat aut mi,
cullantiae vendae.
•
Peredi intur, quium tam optem octum se, ne
meis?
www.eu-skladi.si
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
56
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PROMOCIJSKI LETAK - DVOSTRANSKI
Promocijski letaki za posamezne sklade
Pomanjšano na 35%
HILLA NUMQUIAM
PERIONITRAT, CUS PRE
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
HUM IL VIGNOXIMULA VICES!
SATI, DE COMANUM TEM
OMMORE
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam
anderumet vollum autempel eatibeati accabo. Xereper
itatur sinvendendis nim sus, seditiis ab is quam, tet
omnis abo. Aquis volo que pero doluptas sunt volum hilla
numquiam quatibus dolorit omnitatur.
G I TAT E M E R C H I L
ID QUOS ALICIIS
AS SA QUO MA ET
LAM EXPED
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur? Cerion nobis accupie
ndaerion cum estibeatiasi dolupta tempores re alignim que
re doluptis aut quunt harum quaecab imos ideles evelesti
aut que non et qui dolut deribea quiaspis et arum el
illaborum qui res maio.
Nos a iaequam det dem temus sua diename is, quam num
ac in sa mandactum, untius, cri forum et eor hordii iu vitem
sedicaverur accips, pertemu roximum hicae orenatium
Romne termihilicae ta mumusa in viviliamen num iam
hor ina, te publin res, es sedeor quastre coentes Catuidi
tam sa dem ilis autem nius con at con vaturnihina res
stressis vigillatant et factarit publina trarterfex nos bon
trum imum ina, omne conti porum etrum es in dius, qui
sulicaelutem ta, fac fir utem inpror publi, etia? que num fac
vo, Castabem conlocc humuraria?
Hilicaes aute et inatus publicae clego et gra, quo elutum
essentemus bon horata nos, que et; etimis hilibus, clabus,
cerio, que dis pero, quem acia? Nos, quit, qui tusquius
bonsus; no. Sciac ressolus; Catuam in ius Maedica stimus.
Pat, sulicep oteriss imuscerra ela dienatiam plinvo, quem
pres et, quem omnon.Etur molectese volore est laborepe
perro od qui re rest excerum rentotatia ilia numque
autatiae nobis alit est deliquam num et, ut peratiant.
www.eu-skladi.si
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
•
Fernam, omnis asperibus minctiur, cumqui torem
esciduntis aut ipsam quatur?
•
Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi .
•
Nobit fugit laborepel eos doluptu riorat aut mi,
cullantiae vendae.
•
Peredi intur, quium tam optem octum se, ne
meis?
www.eu-skladi.si
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
57
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PROMOCIJSKA ZLOŽENKA
Pomanjšano na 50%
hilla numquiam Perionitrat, cus pre
pubissi mmoviss imoviri condeniqui
ipicaperes
Nam Quat Quis Dolecestiae Iliquam Atur
Reped volori dollab ipiendame labo.
Quam Anderumet Vollum Autempel
Eatibeati Accabo.
Xereper Itatur Sinvendendis Esciduntis Aut
Ipsam Quatur
Nim Sus, Seditiis Ab Is volori dollab
ipiendame labo Quam, Tet Omnis Abo.
Aquis Volo Que Pero Doluptas Sunt Volum
Hilla Numquiam
HILLA NUMQUIAM PERIONITRAT,
CUS PRE PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
N A LOŽ BA V VA Š O
PRIHODNOST
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que
pero doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit
omnitatur, unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum
am quam int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam,
omnis asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam
quatur? Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta
tempores re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab
imos ideles evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis
et arum el illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos
doluptu riorat aut mi, cullantiae vendae.
Quatibus Dolorit Omnitatur, Unt Et
Accatiscia Volorum
Quibusam Volupta Voluptum Am Quam Int
Quunt Harum
Sequide A Volori Dollab Ipiendame Labo.
Fernam, Omnis Asperibus Minctiur,
Cumqui Torem Esciduntis Aut Ipsam
Quatur? Cerion Nobis Accupie
Ndaerion Cum Estibeatiasi Dolupta
Tempores Re Alignim Que Re Doluptis Aut
Quaecab Imos Ideles Evelesti Aut Que Non
Et Qui Dolut Deribea Quiaspis Et Arum El.
www.eu-skladi.si
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKA UNIJA
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
PUBISSI MMOVISS IMOVIRI
CONDENIQUI IPICAPERES
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que
pero doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit
omnitatur, unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum
am quam int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam,
omnis asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam
quatur? Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta
tempores re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab
imos ideles evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis
et arum el illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos
doluptu riorat aut mi, cullantiae vendae.
Litas et dolorit iandam de nobit venis ium et lit, in nem con
conseque id etur autat este ma denis apienditi re nonsere
ictemquo dolorepeles magnimaio blatemo ipidus, nostorro
que audaepe rumquistrum et quibus archiliquos exces sani cus
sandignist que que doluptur aut odi cus.
Bitibus simporp oribus aruntiis reptatus alicia verum eos id que
modi ommodit ressit aut molorro modias dem repro voluptur
siminimil eiunto tecat volorro imus ut ullamenimin pe vel
eseditatias magnihil ius aditatio dolut quodis millabor rehenim
res rem lacernam doluptaqui apedio dus nulparcime officid que
ducit vero bearcia venis et volorem peritem eum
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que
pero doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit
omnitatur, unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum
am quam int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam,
omnis asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam
quatur? Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta
tempores re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab
imos ideles evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis
et arum el illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos
doluptu riorat aut mi, cullantiae vendae.
Litas et dolorit iandam de nobit venis ium et lit, in nem con
conseque id etur autat este ma denis apienditi re nonsere
ictemquo dolorepeles magnimaio blatemo ipidus, nostorro
que audaepe rumquistrum et quibus archiliquos exces sani cus
sandignist que que doluptur aut odi cus.
Bitibus simporp oribus aruntiis reptatus alicia verum eos id que
modi ommodit ressit aut molorro modias dem repro voluptur
siminimil eiunto tecat volorro imus ut ullamenimin pe vel
eseditatias magnihil ius aditatio dolut quodis millabor rehenim
res rem lacernam doluptaqui apedio dus nulparcime officid que
ducit vero bearcia venis et volorem peritem eum quodistibusCi
Nam quat quis dolecestiae iliquam atur reped quam anderumet
vollum autempel eatibeati accabo. Xereper itatur sinvendendis
nim sus, seditiis ab is quam, tet omnis abo. Aquis volo que
pero doluptas sunt volum hilla numquiam quatibus dolorit
omnitatur, unt et accatiscia volorum quibusam volupta voluptum
am quam int, sequide a volori dollab ipiendame labo. Fernam,
omnis asperibus minctiur, cumqui torem esciduntis aut ipsam
quatur? Cerion nobis accupie ndaerion cum estibeatiasi dolupta
tempores re alignim que re doluptis aut quunt harum quaecab
imos ideles evelesti aut que non et qui dolut deribea quiaspis
et arum el illaborum qui res maio. Nobit fugit laborepel eos
doluptu riorat aut mi, cullantiae vendae.
Litas et dolorit iandam de nobit venis ium et lit, in nem con
conseque id etur autat este ma denis apienditi re nonsere
ictemquo dolorepeles magnimaio blatemo ipidus, nostorro
que audaepe rumquistrum et quibus archiliquos exces sani cus
sandignist que que doluptur aut odi cus.
Bitibus simporp oribus aruntiis reptatus alicia verum eos id que
modi ommodit ressit aut molorro modias dem repro voluptur
siminimil eiunto tecat volorro imus ut ullamenimin pe vel
eseditatias magnihil ius aditatio dolut quodis millabor rehenim
res rem lacernam doluptaqui apedio dus nulparcime officid que
ducit vero bearcia venis et volorem peritem eum quodistibusIlici
Pubissi mmoviss imoviri condeniqui
ipicaperes
Pubissi mmoviss imoviri condeniqui
ipicaperes
Pubissi mmoviss imoviri condeniqui
ipicaperes
58
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PPT PREDSTAVITEV
Naslovna stran
Predstavitev Evropskih
strukturnih skladov
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
www.eu-skladi.si
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
59
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PPT PREDSTAVITEV
Primer strani z besedilom
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
Ores et faccabo
rehento tatisqu
Ores et faccabo rehento tatisquRe cam moveris etortatifec
tabentimpro avocum co esto cre tantemei priorivicaed simisque
nos bons conlos Mulinprari con tabus est vit, quodin prorus ad
consulius, scepons uppliqu emquon ti, nesi inatu quam sulos
achilicio moraetimunum tum me ad con Itanum modienit
omnicam teatus adhuiu moent? Eporae
60
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PPT PREDSTAVITEV
Primer strani z alinejami
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
Ores et faccabo
rehento tatisqu
•
•
•
•
•
Ores et faccabo rehento tatisqu
Re cam moveris etortatifec
Tabentimpro avocum co esto cre
Tantemei priorivicaed simisque
Nos bons conlos
61
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PPT PREDSTAVITEV
Primer strani z grafom
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
50
40
50
40
30
20
30
20
Ores et faccabo rehento tatisqu
62
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PPT PREDSTAVITEV
Primer strani s fotografijo
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
Ores et faccabo rehento tatisqu
63
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
VREČKA 1
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
www.eu-skladi.si
N A LOŽ B A V VA Š O P R I H O D N O S T
64
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
VREČKA 2
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
www.eu-skladi.si
N A LOŽ B A V VA Š O P R I H O D N O S T
65
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
VREČKA
66
Evropska kohezijska politika 2014‒2020
Priročnik celostne grafične podobe
PRIMER STALNE TABLE ZA POSAMEZNE SKLADE
Barvne in enobarvne različice
EVROPSKA UNIJA
KO H E Z I J S K I S K L A D
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A L O Ž B A V VA Š O
PRIHODNOST
N A L O Ž B A V VA Š O
PRIHODNOST
Naložbo sta sofinancirala
Evropska unija in
Republika Slovenija
Naziv operacije
Naložbo sta sofinancirala
Evropska unija in
Republika Slovenija
Naziv operacije
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
N A L O Ž B A V VA Š O
PRIHODNOST
N A L O Ž B A V VA Š O
PRIHODNOST
Naložbo sta sofinancirala
Evropska unija in
Republika Slovenija
Naziv operacije
Naložbo sta sofinancirala
Evropska unija in
Republika Slovenija
Naziv operacije
67
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST