Bibliografija 2014 - Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Raziskovalna skupina 0618-008
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Kategorizacija po metodologiji ARRS - humanistika (2014)
Šifra Ime in priimek
Upoš. tč.
06442 Dr. Juvan Marko
A''
hNhNC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax
A
A
A
A
A1
indeks indeks 32 31 33 345
A1/2
A'
317.49 70.00 135.53 65.53
29396 Deželak Trojar Monika
155
0.29
38
9
4
7
0
32.90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.01
0 0.03 0.09
0
0
0
0
12
0.13
3
2
1
2
0
0
0 0.03
0 65.53 65.53
02553 Dr. Dolgan Marjan
21450 Dr. Dović Marijan
206.51
30792 Dr. Habjan Jernej
243.00 160.00 160.00
34595 Jež Andraž
A3
A
0 0.21 1.03 2.87 0.21 4.11
0 0.04 0.13
0 0.33 0.03 0.36
48
0.19
11
2
2
4
0
0
0 0.12 0.63 0.99 0.12 1.74
0
46
0.18
10
3
2
4
0
0
0 0.05 0.87 0.95 0.05 1.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174.00 160.00 160.00
0
24
0.03
6
3
1
4
0
0
0 0.04 0.68 0.43 0.04 1.15
77.33
01397 Dr. Koron Alenka
0
A2
0
0 0.21
0
0 0.21
16207 Dr. Ogrin Matija
47.06
0
0
0
55
0.20
12
2
2
5 0.18 0.21 0.02 0.78 0.13 1.12 1.19 2.44
04280 Mag. Škulj Jola Jožica
20.00
0
0
0
12
0.03
3
1
1
3
0
0
24714 Dr. Vidmar Luka
94.12 80.00 80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.02 0.12 0.35
1212.41 470.00 601.06 131.06
352
0.16
83
9
4
9 0.18 0.22 0.04 1.38 4.04 6.92 1.82 12.78
Skupaj
Število bibliografskih enot
(1)
Citati WoS
0
0 0.05 0.23
Citati Scopus
Z1 Z2 NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
A1 A2 A3 A4 B1 B2 C D
1.01
0
0
2
2
1
0
2
0
7
0
1
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2)
A
B
C D
2.01
3
0
0
2.18
E
F G H Z1 Z2 NK A'' A'
0
3
0
0
0
0
3
3
2.24
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
4
0
0
0
ur.
2
2
2.20
0
(3)
A
B
C D
1.16
0
7
0
0
Z1 Z2 NK
0
7
0
TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
1
0
Z1 Z2 NK
0
0
0
0
0
0
0
(4)
C D
TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
1.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SU
Str.d.
TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
61
Z1 Z2
SKUPAJ
21
0
0
0
0
0
0
0
0
S A'' A' A1/2 TC CI CIAu NC TC CI CIAu NC
0 63
4
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Število točk
(1)
A1 A2
A3
A4
B1 B2
C D
Z1 Z2
NK
A''
A'
A1/2
1.01
0
0 131.06 80.00 70.00
0 60.00
0
341.06
0
1.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2)
A
B
C D
Z1 Z2
NK
A''
A'
2.01 400.00
0
0
2.18
E
F
G H
0
400.00
0
0
0
5.00 70.00 201.06 131.06
0 400.00 400.00
2.24
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
0
0
140.00
0
0
0
0
Z1 Z2
NK
ur.
60.00 80.00
2.20
0
(3)
A
B
1.16
0
190.00
C D
0
0
190.00
0
5.00
Z1 Z2
NK
(4)
C D
1.06
0
0
0
0
0
1.08
0
0
0
0
0
0 0.28
0 0.14 0.49
SU
Str.d.
205.21
Z1 Z2
S
A''
A'
A1/2
SKUPAJ
1071.06
0 215.21 470.00 601.06 131.06
Vodenje projekta (Z1 + Z2): 1071.06
1071.06
0
Upoštevane točke (humanistika): 1260.07
1071.06
0 189.01
Kvantitativne ocene
A1 - objave
Točke Ocena
Upoštevane točke
1260.07
3.36
A'' - izjemni dosežki
470.00
0.31
A' - zelo kvalitetni dosežki
601.06
0.40
A1/2 - pomembni dosežki
131.06
0.09
Ocena A1
A2 - citiranost
NC10 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2005-2014)
Faktor vpliva člankov 1/5(Nc /Nč ) v zadnjih 5 letih (2010-2014)
Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 5 letih
Nc - število citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 5 letih v bazi Scopus
4.16
Podatki Ocena
352
0.16
70
57
Ocena A2
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2005-2014)
6.03
83
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2005-2014)
9
h-indeks v zadnjih 10 letih (2005-2014)
4
Nh-indeks - normirani h-indeks v zadnjih 10 letih (2005-2014)
9
A3 - sredstva izven ARRS
5.87
Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom
0.18
A31 - sredstva mednarodnih projektov
0.22
A33 - sredstva drugih ministrstev
0.04
A34 - druga sredstva
0.75
A35 - druga gospodarska sredstva
0.63
Ocena A3
A - skupna ocena
Ocena A = A1 + A2 + A3
1.82
Ocena
12.01
Legenda:
Metodologija ARRS: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
1A1:1A4 - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded oz. SSCI oz. Scopus(d,h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP)
1B1
- znanstveni članki v revijah kategorije A evropskega humanističnega indeksa ERIH
1B2
- znanstveni članki v revijah kategorije B evropskega humanističnega indeksa ERIH ali v revijah, ki jih indeksira A&HCI
znanstveni članki v revijah kategorije C evropskega humanističnega indeksa ERIH ali v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov s seznama
1C
agencije
1D
- znanstveni članki v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije
znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, izdane pri mednarodnih založbah s seznama agencije ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja
2A
humanistike in se vrednotenje izvaja za humanistiko
2B
- znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, ki ne ustrezajo kriterijem iz kategorije 2A
2C
- znanstvene monografije - brošure (2.01) s številom strani med 20 in 50 ali znanstveni zemljevidi
2D
- raziskovalni ali dokumentarni filmi, zvočni ali video posnetki (2.18)
patenti (2.24), podeljeni pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji,
2E
Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, v nekaterih državah Evropske unije) ali nova rastlinska sorta ali živalska pasma (2.22)
2F
- urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 A)
2G
- urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H
- zaključna znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije
3A
- obsežni znanstveni sestavki ali poglavja (nad 50 str.) v znanstvenih monografijah (2.01A, 2.06), izdana pri mednarodnih založbah s sezanama agencije
3B
- samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01A, 2.06), izdana pri mednarodnih založbah s sezanama agencije
3C
- samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01B, 2.06), izdanih pri drugih založbah
3D
- samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v drugih monografskih publikacijah
4C
- znanstveni prispevki v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z mednarodne ali tuje konference (2.31)
4D
- znanstveni prispevki v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z domače konference (2.32)
NK
- nekategorizirana znanstvena dela
SU
- dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC
- skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI
- število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu
- število čistih citatov deljeno s številom avtorjev:
normirano število čistih citatov: število čistih citatov v WoS ali Scopus deljeno s srednjim faktorjem vpliva JCR področja (x), na podlagi katerega se vrednoti objavljeno
NC
delo ter pomnoženo s faktorjem 4, če je revija uvrščena v SSCI, AHCI ali Scopus (d,h)
Najodm.
- število čistih citatov najbolj citiranega dela v zadnjih desetih letih
delo
h-indeks - število člankov, ki so bili citirani najmanj h-krat (avtocitati niso upoštevani) v zadnjih desetih letih
Norm. h- število člankov z najmanj h-številom normiranih citatov (avtocitati niso upoštevani) v zadnjih desetih letih
indeks
Z1
- točke znanstvene uspešnosti glede na vedo, ki se upoštevajo v celoti:
1A, 1B, 2A, 2E, 2F, 3A, 3B – naravoslovje, medicina, tehnika, biotehnika
1A, 1B, 1C (če revija izhaja v svetovnem jeziku), 2A, 2B, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C (izdana pri tuji založbi) – družboslovje
1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 3A, 3B, 3C, 3D, 4C, 4D – humanistika, interdisciplinarne raziskave
Z2
- točke znanstvene uspešnosti glede na vedo, ki se skupaj s strokovno uspešnostjo upoštevajo do največ 15% skupnih točk:
1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 2G, 2H, 3C, 3D, 4C, 4D – naravoslovje, medicina, tehnika, biotehnika
1C (če revija ne izhaja v svetovnem jeziku), 1D, 2C, 2D, 2G, 2H, 3C (izdana pri domači založbi), 3D, 4C, 4D – družboslovje
/ – humanistika, interdisciplinarne raziskave
S
- točke strokovne uspešnosti glede na vedo:
SU, NK – humanistika, interdisciplinarne raziskave
/ – naravoslovje, medicina, tehnika, biotehnika, družboslovje
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z1 v celoti. Temu so prištete preostale točke znanstvene uspešnosti Z2 in točke strokovne uspešnosti
S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost Z1 + Z2.
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
1. JUVAN, Marko. Doing literature without thinking: paralogical devices and the literary field. Canadian review of comparative literature,
ISSN 0319-051X, 2014, letn. 41, št. 1, str. 54-71, doi: 10.1353/crc.2014.0003. [COBISS.SI-ID 36969005], [Scopus do 1. 7. 2014: št. citatov
(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1B1 (Z1, A'', A'); uvrstitev: ERIHA, Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICH
točke: 70, št. avtorjev: 1/1
2. JUVAN, Marko. Karizma teorije. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2014, letn. 59, št. 2/3, str. 199-207, 237-238.
[COBISS.SI-ID 55947106], [Scopus do 7. 1. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št.
čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
3. JEŽ, Andraž. Zveze Stanka Vraza s češko kulturo. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2014, letn. 59, št. 4, str. 111-119.
[COBISS.SI-ID 56400738]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
4. DOVIĆ, Marijan. "Every monument erected by a nation to its greats is erected to the nation itself": Vodnik, Prešeren and the
nationalization of the Carniolan capital's topography. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2014, vol. 41, no. 1, str. 27-41, doi: 10.1007/s11059013-0218-5. [COBISS.SI-ID 37748525], [SNIP, WoS do 13. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,
normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 13. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,
normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A3 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d,h), AHCI, ERIHB, MBP; tipologijo je verificiral OSICH
točke: 65.53, št. avtorjev: 1/1
5. JUVAN, Marko. Taking Darwin metaphorically and literally: genres and sciences in a survival struggle. Neohelicon, ISSN 0324-4652,
2014, vol. 41, no. 2, str. 303-315, doi: 10.1007/s11059-014-0241-1. [COBISS.SI-ID 37051949], [SNIP, WoS do 8. 12. 2014: št. citatov (TC): 0,
čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 8. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A3 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d,h), AHCI, ERIHB, MBP; tipologijo je verificiral OSICH
točke: 65.53, št. avtorjev: 1/1
6. OGRIN, Matija. Pridiga p. Ferdinanda Ljubljanskega Na veliki petek 1722 v Škofji Loki. Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški
razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2014, št. 9, str. 94-108, ilustr. [COBISS.SI-ID 36967725]
kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
7. DOVIĆ, Marijan. "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 16, št. 1, str. 163173. [COBISS.SI-ID 37795373]
kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: ERIHC, MBP; tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
8. JUVAN, Marko. Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014,
letn. 16, št. 1, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 37795629]
kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: ERIHC, MBP; tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
1.04 Strokovni članek
9. VIDMAR, Luka. Barok in Slovenci : umetnostni razcvet, ki je določil pomemben del kulturne krajine Slovenije do danes. Družina, ISSN
0416-3885. [Tiskana izd.], 14. dec. 2014, letn. 63, št. 51, fotogr. [COBISS.SI-ID 37926957]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
10. OGRIN, Matija. Poljanski rokopis, priča slovenskega baročnega izročila. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2014, str. 89-92, ilustr.
[COBISS.SI-ID 36455469]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
11. OGRIN, Matija. Brižinski spomeniki, zametek slovenske istovetnosti izpred 1000 let. SLO, ISSN 2350-4641, maj 2014, št. 2, str. 16-21,
ilustr. [COBISS.SI-ID 37132589]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
12. VIDMAR, Luka. V ognju ali na policah? : usoda Dalmatinove Biblije po zmagi protireformacije. SLO, ISSN 2350-4641, maj 2014, št. 2,
str. 22-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 37132845]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
1.05 Poljudni članek
13. DOVIĆ, Marijan. Trinajst glasov o melodiji in besedi : mednarodni komparativistični kolokvij se letos iz Lipice seli v Ljubljano. Primorske
novice, ISSN 0350-4468, 2. sep. 2014, leto 68, št. 203, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 37589037]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
14. JEŽ, Andraž. Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v začetku 20. stoletja = Mimesis in context of crossing
the discursive borders in arts at the beginning of 20th century. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Literatura in glasba : stičišča, presečišča in zmote :
program in povzetki referatov = Literature and music : junctions, intersections, misconceptions : programme and abstracts. Ljubljana:
Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2014, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 37558061]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
15. DOVIĆ, Marijan. Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi = The art of improvisation in literature and music. V: DOVIĆ, Marijan (ur.).
Literatura in glasba : stičišča, presečišča in zmote : program in povzetki referatov = Literature and music : junctions, intersections,
misconceptions : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature
Association, 2014, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 37557805]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
16. VIDMAR, Luka. Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma. V: Maistrovo leto 2014 : programska knjižica.
Maribor: UKM, 2014, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 37892909]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
17. OGRIN, Matija. Frančiškani in slovenska baročna pridiga: oris problema in gradiva = Franciscians and Slovenian baroque sermon. An
outline of the problem and material. V: MUROVEC, Barbara (ur.), ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Sobratom svojim v
dediščino milo : znanstveni simpozij ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa, Frančiškanski samostan Ljubljana - center,
Frančiškova dvorana 12. in 13. september 2014 : programska knjižica. Ljubljana: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa:
Umetnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Teološka fakulteta, 2014, str. 20. [COBISS.SI-ID 37575213]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
18. VIDMAR, Luka. Prepovedane knjige v frančiškanskih samostanih na Slovenskem = Forbiden books in the friaries of the Franciscan
province of the Holy Cross. V: MUROVEC, Barbara (ur.), ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Sobratom svojim v dediščino milo :
znanstveni simpozij ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa, Frančiškanski samostan Ljubljana - center, Frančiškova
dvorana 12. in 13. september 2014 : programska knjižica. Ljubljana: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa: Umetnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Teološka fakulteta, 2014, str. 29. [COBISS.SI-ID 37577005]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
19. HABJAN, Jernej. The eighteenth Brumaire of Jacques Derrida. V: HABJAN, Jernej (ur.), WHYTE, Jessica Stephanie (ur.). (Mis)readings
of Marx in continental philosophy. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014, str. 128-144. [COBISS.SI-ID 37870125]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
20. DOVIĆ, Marijan (avtor, fotograf). Prešeren 1905: ritual afterlives and Slovenian nationalism. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.),
RIGNEY, Ann (ur.). Commemorating writers in nineteenth-century Europe : nation-building and centenary fever. Basingstoke; New York:
Palgrave Macmillan, 2014, str. 224-249, ilustr. [COBISS.SI-ID 37869869]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
21. VIDMAR, Luka. Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: KRUŠIČ, Marjan (ur.), VALVASOR, Janez
Vajkard. Čast in slava vojvodine Kranjske. 1. izd. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2009-2014, str. 423-459, ilustr. [COBISS.SI-ID
37961517]
kategorija: 3NK (S); tipologija ni verificirana
točke: 5, št. avtorjev: 1/1
22. FRIDL, Jerneja, JUVAN, Marko, ORTAR, Jaka. Prostorske analize slovenske literarne zgodovine. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago
(ur.), ZORN, Matija (ur.). Digitalni prostor, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 173-183, ilustr., zvd.,
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 37624365]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 10, št. avtorjev: 1/3
23. DEŽELAK TROJAR, Monika. J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju. V: ŽBOGAR,
Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena
založba Filozofske fakultete, 2014, str. 87-95. [COBISS.SI-ID 37807405]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
24. DOVIĆ, Marijan. Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija
slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2014, str. 103-110. [COBISS.SI-ID 37806637]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
25. JEŽ, Andraž. Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja,
ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 161-168. [COBISS.SIID 37807149]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
26. JUVAN, Marko. Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija
slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2014, str. 183-189. [COBISS.SI-ID 37806893]
kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1/1
1.20 Predgovor, spremna beseda
27. HABJAN, Jernej, WHYTE, Jessica Stephanie. Introduction. V: HABJAN, Jernej (ur.), WHYTE, Jessica Stephanie (ur.). (Mis)readings of
Marx in continental philosophy. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014, str. 1-18. [COBISS.SI-ID 37870381]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2
28. VIDMAR, Luka. Dve sliki iz naše preteklosti. SLO, ISSN 2350-4641, nov. 2014, št. 4, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 37926701]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
1.22 Intervju
29. DOLGAN, Marjan (intervjuvanec). O zgodah, nezgodah in škandalih naših književnikov : pogovor z dr. Marjanom Dolganom : z
literarnim zgodovinarjem ob izidu Literarnega atlasa Ljubljane, prvega takšnega dela v Sloveniji. Delo, ISSN 0350-7521, 29. okt. 2014, leto
56, št. 252, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 37746989]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
30. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec). Vse je združevalo isto upanje : z dr. Metodo Kemperl in dr. Luko
Vidmarjem o tem, zakaj je barok tako izjemna umetnost. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], božič 2014, letn. 63, št. 51/52, str. 16,
fotogr. [COBISS.SI-ID 37927213]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2
31. DOLGAN, Marjan (intervjuvanec), FRIDL, Jerneja (intervjuvanec). Komedije, farse, tragedije in srhljivke zagotovljene. Reporter, ISSN
1855-3699. [Tiskana izd.], 3. nov. 2014, letn. 7, št. 44, str. 28-36, fotogr. [COBISS.SI-ID 37747245]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2
32. VIDMAR, Luka (intervjuvanec). Najbolj plemenita in trajna človekova dela iščejo Resnico : dr. Luka Vidmar, literarni in umetnostni
zgodovinar, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Zvon, ISSN 1408-645X, 2014, letn. 17, št. 1, str. 30-36, portret.
[COBISS.SI-ID 54288226]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.01 Znanstvena monografija
33. KEMPERL, Metoda, VIDMAR, Luka. Barok na Slovenskem, Sakralni prostori. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 271 str.,
barvne fotogr. ISBN 978-961-282-021-3. [COBISS.SI-ID 274550272]
kategorija: 2A (Z1, A'', A'); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 80, št. avtorjev: 1/2
34. HABJAN, Jernej. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2014. 211 str. ISBN 978-961-257061-3. [COBISS.SI-ID 275173376]
kategorija: 2A (Z1, A'', A'); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
35. KORON, Alenka. Sodobne teorije pripovedi, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str. ISBN 978-961-254683-0. [COBISS.SI-ID 272774144]
kategorija: 2A (Z1, A'', A'); tipologijo je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
2.02 Strokovna monografija
36. CVIRN, Janez, DOLENC, Ervin, DRNOVŠEK, Marjan (avtor, urednik), BAJT, Drago (avtor, urednik), GODEŠA, Bojan, GOROPEVŠEK,
Branko, GRDINA, Igor, GUŠTIN, Damijan, JUVAN, Marko, KOMELJ, Milček, LAZAREVIĆ, Žarko, MARUŠIČ, Branko, PAVLIN, Tomaž,
PELIKAN, Egon, PEROVŠEK, Jurij, PIRJEVEC, Jože, STERGAR, Janez, STIPLOVŠEK, Miroslav, SVOLJŠAK, Petra, ROZMAN, Franc
(urednik), VODOPIVEC, Peter (urednik). Slovenska kronika XX. stoletja. 3. izd. Ljubljana: Nova revija, 2008-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-9616017-22-0. [COBISS.SI-ID 239235840]
kategorija: SU (S) (nova izdaja)
točke: 1.96, št. avtorjev: 1/19
2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
37. DOLGAN, Marjan, FRIDL, Jerneja (kartograf), VOLK BAHUN, Manca (kartograf). Literarni atlas Ljubljane : zgode in nezgode 94
slovenskih književnikov v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 295 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-711-0.
[COBISS.SI-ID 274659072]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1/3
IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.11 Radijski ali TV dogodek
38. KORON, Alenka (intervjuvanec), GOLJA, Marko (oseba, ki intervjuva, urednik). Alenka Koron: Sodobne teorije pripovedi : Radio
Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Izšlo je, 18. 9. 2014. 30 min. [COBISS.SI-ID 37662253]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
39. KORON, Alenka, DREV, Tesa (urednik). Lojze Kovačič - ob 10. obletnici smrti : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja
Literarni večer, 29. 4. 2014. 42 min. [COBISS.SI-ID 37121581]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
40. DOLGAN, Marjan (intervjuvanec), FRIDL, Jerneja (intervjuvanec). Pogovor o Literarnem atlasu Ljubljane : Radio Slovenija, 1. program :
oddaja Kulturni forum, 12. 12. 2014. 2014. 60 min. [COBISS.SI-ID 37948973]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2
41. DOLGAN, Marjan (intervjuvanec). Pogovor o Literarnem atlasu Ljubljane : TV Slovenija, 1. program : oddaja Studio city, 17. 11. 2014.
2014. 60 min. [COBISS.SI-ID 37948717]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
42. DOLGAN, Marjan. Predstavitev Literarnega atlasa Ljubljane : TV Slovenija, 1. program : oddaja Kultura, 14. 11. 2014. 2014. 15 min.
[COBISS.SI-ID 37948461]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
3.14 Predavanje na tuji univerzi
43. VIDMAR, Luka. Forbidden books in Inner Austria until the end of the 18th century : predavanje na The Ohio State University, Columbus,
Ohio, 6. 5. 2014. 2014. 90 min. [COBISS.SI-ID 37068077]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
44. JUVAN, Marko. Svetska književnost i periferija : vabljeno predavanje na Univerzi v Novem Sadu, 30.5.2014. 2014. [COBISS.SI-ID
37609005]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
45. JUVAN, Marko. Worlding a peripheral literature: a Slovenian case : vabljeno predavanje 'Slavic and East-European lectures',
Universiteit Gent, 8. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 37122349]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
46. DOVIĆ, Marijan. The art of improvisation in literature and music : predavanje na 12. mednarodnem komparativističnem kolokviju
"Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote" v okviru 29. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, Dvorana Društva slovenskih
pisateljev, Ljubljana, 6. 9. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37562669]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
47. HABJAN, Jernej. Artwork and genre as limits of generic form : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci "Generische Formen:
Dynamische Konstellationen zwischen den Künsten", v organizaciji raziskovalne skupine "SFB 626, Ästhetische Erfahrung im Zeichen der
Entgrenzung der Künste" univerze Freie Universität Berlin, Berlin, 17. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37522733]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
48. HABJAN, Jernej. The eighteenth Brumaire of Jacques Derrida : predavanje na mednarodnem kolokviju "(Mis)readings of Marx in
Continental Philosophy", Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 11. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 37927981]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
49. OGRIN, Matija. Frančiškani in slovenska baročna pridiga: oris problema in gradiva : predavanje na znanstvenem simpoziju "Sobratom
svojim v dediščino milo" ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa, Frančiškanski samostan Ljubljana - center, Frančiškova
dvorana, 12. 9. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37558317]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
50. JUVAN, Marko. From the political theater in Yugoslav socialism to the political performance in global capitalism: the case of Slovenian
performing arts : vabljeni referat na mednarodnem znanstvenem sestanku "Film, Theater and the Political" v okviru Academia Europaea
26th Annual Conference, Academia Europaea, Institut dʼEstudis Catalans, Barcelona, 18. 7. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37515053]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
51. DEŽELAK TROJAR, Monika. J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju : predavanje na
simpoziju Obdobja 33 "Recepcija slovenske književnosti", Univerza, Ljubljana, 14. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 37812013]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
52. VIDMAR, Luka. Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma : predavanje na Znanstvenem simpoziju
"Osebne knjižnice", UKM, Glazerjeva dvorana, Maribor, 9. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 37893165]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
53. JEŽ, Andraž. Mimesis in context of crossing the discursive borders in arts at the beginning of 20th century : predavanje na 12.
mednarodnem komparativističnem kolokviju "Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote" v okviru 29. mednarodnega literarnega
festivala Vilenica, Dvorana Društva slovenskih pisateljev, Ljubljana, 6. 9. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37562925]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
54. DOVIĆ, Marijan. Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Karla H. Máche : predavanje na
mednarodnem posvetovanju "Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi", Praga, 6.7.11.2014. [COBISS.SI-ID 37747757]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
55. JEŽ, Andraž. Ozadje Vrazovih obiskov Prage v letih 1845 in 1848 : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Sto let slovenistiky na
Univerzitě Karlově v Praze / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi", Praga, 6.-7.11.2014. [COBISS.SI-ID 37748013]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
56. VIDMAR, Luka. Prepovedane knjige v frančiškanskih samostanih na Slovenskem : predavanje na znanstvenem simpoziju "Sobratom
svojim v dediščino milo" ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa, Frančiškanski samostan Ljubljana - center, Frančiškova
dvorana, 12. 9. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37558573]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
57. DEŽELAK TROJAR, Monika. Razsežnosti jezuitske formacije v 17. stoletju na primeru J. L. Schönlebna : predavanje na posvetovanju
"Redovne hiše in redovne province kot faktor povezovanja geografskih prostorov", Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 22.4.2014.
[COBISS.SI-ID 37522989]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
58. JEŽ, Andraž. Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije : predavanje na simpoziju Obdobja 33 "Recepcija slovenske
književnosti", Univerza, Ljubljana, 14. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 37812525]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
59. OGRIN, Matija. Redovi in pridige : predavanje na posvetovanju "Redovne hiše in redovne province kot faktor povezovanja geografskih
prostorov", Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 22.4.2014. [COBISS.SI-ID 37081645]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
60. DOVIĆ, Marijan. Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije : predavanje na simpoziju Obdobja 33
"Recepcija slovenske književnosti", Univerza, Ljubljana, 14. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 37812781]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
61. JUVAN, Marko. The charisma of theory : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci ICLA Committee on Literary Theory "Policing
Literary Theory", Univerza v Osaki, Osaka, 8.4.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 36968749]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
62. JUVAN, Marko. The crisis of late capitalism and the renaissance of world literature : plenarno predavanje "8th international symposium:
national literatures and the process of cultural globalization" organizatorja I. Javakhishvili Tbilisi State University in Shota Rustaveli Institute
of Georgian Literature, Tbilisi, 24.9.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37609261]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
63. JUVAN, Marko. Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren : predavanje na simpoziju Obdobja 33
"Recepcija slovenske književnosti", Univerza, Ljubljana, 13. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 37812269]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
64. Biblioteka - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ogrin, Matija (član uredniškega odbora 2013-), Vidmar, Luka (član uredniškega
odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
kategorija: SU (S)
točke: 10
65. CLCWeb. Juvan, Marko (član uredniškega odbora 1999-). [Online ed.]. Edmonton: S. Tötösy de Zepetnek, 1999-. ISSN 1481-4374.
http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/. [COBISS.SI-ID 9873250]
kategorija: 2G (Z1)
točke: 20
66. Naprej!. Habjan, Jernej (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Sophia, 2012-. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 275916288]
kategorija: SU (S)
točke: 10
67. Primerjalna književnost. Juvan, Marko (član uredniškega odbora 1998-), Škulj, Jola (član uredniškega odbora 1998-), Dović, Marijan
(član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 1978-. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID
8744704]
kategorija: 2G (Z1)
točke: 60
68. Slavica tergestina. Koron, Alenka (član uredniškega odbora 2012-). Trieste: Università degli Studi, 1987-. ISSN 1592-0291. [COBISS.SIID 48186624]
kategorija: SU (S)
točke: 10
69. SLO. Vidmar, Luka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Družina, 2014-. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 270779392]
kategorija: SU (S)
točke: 10
70. Slovenska biografija. Ogrin, Matija (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti:
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]
kategorija: SU (S)
točke: 10
71. Studia humanitatis. Apes. Habjan, Jernej (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Studia humanitatis, 1995-. ISSN 1580-3120.
[COBISS.SI-ID 106381312]
kategorija: SU (S)
točke: 10
72. Studia litteraria. Juvan, Marko (urednik 2004-), Habjan, Jernej (urednik 2012-). Ljubljana: ZRC, 2004-. ISSN 1855-895X. [COBISS.SI-ID
31172909]
kategorija: SU (S)
točke: 10
73. Thought, society, culture. Juvan, Marko (član uredniškega odbora 2014-). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014-. ISSN 2195-2191.
[COBISS.SI-ID 36848173]
kategorija: SU (S)
točke: 10
74. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ogrin, Matija (glavni urednik 2011-, član uredniškega odbora 2011-), Dović, Marijan
(član uredniškega odbora 2011-), Vidmar, Luka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1946-. ISSN 2232-321X. [COBISS.SI-ID 32678701]
kategorija: SU (S)
točke: 10
75. HABJAN, Jernej (urednik), WHYTE, Jessica Stephanie (urednik). (Mis)readings of Marx in continental philosophy. Basingstoke; New
York: Palgrave Macmillan, 2014. IX, 229 str. ISBN 978-1-137-35282-8. [COBISS.SI-ID 33063261]
kategorija: 2F (Z1)
točke: 20, št. avtorjev: 1/2
76. DOVIĆ, Marijan (urednik, prevajalec). Literatura in glasba : stičišča, presečišča in zmote : program in povzetki referatov = Literature and
music : junctions, intersections, misconceptions : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: =
Slovenian Comparative Literature Association, 2014. 43 str. ISBN 978-961-93150-9-5. [COBISS.SI-ID 274518528]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1/1
77. PODBEVŠEK, Anton, DOVIĆ, Marijan (urednik, avtor), et al. Moje ekstaze skulptura : znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa,
(Zbirka Anagoga). Novo mesto: Goga, 2014. ISBN 978-961-277-074-7. [COBISS.SI-ID 275370752]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1/1
78. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Primož Trubar : prispevki k življenjepisu, (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). 1.
elektronska izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Odsek za
tehnologije znanja IJS, 2014. ISBN 978-961-254-706-6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ptz/VIEW/. [COBISS.SI-ID 274144256]
kategorija: 2F (Z1)
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
79. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->. Zv. <1->,
portreti. ISBN 978-961-254-645-8. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]
kategorija: SU (S)
točke: 0.9, št. avtorjev: 1/13
80. ŠTREKELJ, Karel, et al., OGRIN, Matija (urednik, avtor dodatnega besedila), DOLINAR, Darko (urednik, avtor dodatnega besedila),
DEŽELAK TROJAR, Monika (urednik), LAH, Andrijan (urednik), SAGADIN, Neža (urednik), STANOVNIK, Majda (urednik), TADENC, Maruša
(urednik), TROHA, Vera (urednik), VIDMAR, Luka (urednik), KRAJNC-VREČKO, Fanika (urednik), VREČKO, Edvard (urednik), MAČEK,
Zala (urednik), MARKOJA, Darja (urednik). Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-2014. 2 zv., ilustr.
ISBN 978-961-254-431-7. ISBN 978-961-254-669-4. [COBISS.SI-ID 265906176]
kategorija: SU (S)
točke: 2.69, št. avtorjev: 3/13
Mentor pri diplomskih delih
81. KLAVŽAR, Nežka. Kulturnogeografske študije na primeru Pomladnega dneva Cirila Kosmača : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Klavžar],
jan. 2014. 74 f. [COBISS.SI-ID 54061154]
kategorija: SU (S)
točke: 1
82. PAHOVNIK, Neža. Sodobna slovenska in škotska delavska proza z vidika kulturnih študij : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pahovnik],
mar. 2014. 101 f. [COBISS.SI-ID 54235234]
kategorija: SU (S)
točke: 1
Prevajalec
83. DOVIĆ, Marijan (urednik, prevajalec). Literatura in glasba : stičišča, presečišča in zmote : program in povzetki referatov = Literature and
music : junctions, intersections, misconceptions : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: =
Slovenian Comparative Literature Association, 2014. 43 str. ISBN 978-961-93150-9-5. [COBISS.SI-ID 274518528]
kategorija: SU (S)
točke: 2.67, št. avtorjev: 2/3
84. KOŠNIČAR, Sofija P. Intertekstualni vidiki kronotopa uboja na hišnem pragu pri Ivu Andriću in Gabrielu Garcíi Márquezu v luči semiotike
kulture. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2014, letn. 37, št. 1, str. 1-17, [290]. [COBISS.SI-ID 54890850]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1
Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 1. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 9. 1. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 9. 1. 2015