vites.vs-nm.si - Fakulteta za tehnologije in sisteme

UČNI NAČRT
Naslov enote: Izbrana poglavja iz fizike
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 30
V: 0
Skupaj: 60
LV: 30
Opis vsebine
• Valovanje, valovni pojavi, električno in magnetno polje, elektromagnetno
valovanje, svetloba, geometrijska optika, optične naprave, fotometrija.
• Fotoni in elektroni, fotoefekt, osnove kvantne mehanike, Schroedingerjeva enačba,
rešitve enodimenzionalnih problemov, energijska stanja, atom, elektronska struktura
atomov, molekul in kristalov, polprevodniki, laserji in stimulirano sevanje, lastnosti
atomskih jeder, zgradba jeder in razpadi, sevanje, jedrski reaktor, pospeševalniki.
• Interakcije med atomi, molekulami in površinami, adsorbcija, kataliza na površinah.
• Eksperimentalne metode za določanje strukture snovi, rentgenska difrakcija, jedrska
magnetna resonanca, sipanje nevtronov, infra rdeča (IR) spektroskopija.
• Tekoči kristali, polimeri, koloidi, nanomateriali, superprevodni materiali.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Ustni izpit - 50% ocene.
• Projektna naloga/seminar: 50%.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Toplotne obdelave
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 30
V:
Skupaj: 60
LV: 30
Opis vsebine
• Teoretične osnove toplotnih obdelav; kvantitativne, modelne napovedi kinetike in
učinkov toplotnih obdelav; prenos teoretičnega znanja v inženirsko aplikacijo,
spoznavanje potrebne opreme, instrumentarija, meritev in analize rezultatov.
• Selekcija materialov in načrtovanje postopkov toplotnih obdelav.
• Toplotne obdelave jekel. Fazne transformacije in osnove toplotnih obdelav jekel.
Kvantitativno napovedovanje transformacijskega utrjevanja. Glavne toplotne
obdelave jekel (normalizacija, kaljenje, popuščanje, poboljšanje, …).
Termomehanska obdelava jekel.
• Površinsko utrjevanje jekel. Površinska kaljenja. Kemotermične obdelave.
• Naprave za toplotno obdelavo, merilna oprema in meritve.
• Toplotne obdelave železovih litin.
• Toplotne obdelave orodnih jekel.
• Toplotne obdelave nerjavnih in toplotno obstojnih jekel.
• Toplotne obdelave zlitin neželeznih kovin. Osnove toplotnih obdelav zlitin
neželeznih kovin. Toplotne obdelave Al, Mg, Cu, Ni, Ti, Pb zlitin in zlitin
plemenitih kovin.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Izpit: 60 % ocene.
• Seminarsko delo (predstavitev) in zagovor poročila o laboratorijskih vajah: 40 %
ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Numerična dinamika tekočin
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
V: 15
Skupaj: 90
LV: 30
Opis vsebine
• Uvod v računalniško dinamiko tekočin.
• Matematični popis fizikalnih problemov.
• Numerični modeli za popis fizikalnih problemov.
• Osnove dinamike tekočin, zakoni ohranitve gibalne količine, toplote in snovi.
• Dinamika laminarnega toka newtonske in nenewtonske tekočine.
• Dinamika turbulentnega toka.
• Uvod v modeliranje večfaznih tokov.
• Uvod v modeliranje nestacionarnih problemov.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• izpit,
• priprava, predstavitev in zagovor raziskovalne naloge.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Numerično modeliranje trdnin
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
V: 15
Skupaj: 90
LV: 30
Opis vsebine
Predavanja:
• Uvod v metodo končnih elementov.
• Variacijski principi.
• Približno reševanje problema mehanike kontinuuma.
• Direktna formulacija končnega elementa.
• Formulacija končnih elementov z metodo utežnega ostanka.
• Variacijska formulacija metode končnih elementov.
• Konvergenca reševanja.
• Naravne koordinate.
• Interpolacijski polinomi.
• Uporaba različnih vrst končnih elementov.
Vaje:
• Dopolnjevanje predavanj z reševanjem praktičnih inženirskih problemov z
numeričnimi metodami.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Izpit: 60 % ocene.
• Seminarsko delo (predstavitev) in zagovor poročila o laboratorijskih vajah: 40 %
ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Metode raziskovanja
Število kreditnih točk: 4
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: letni
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 15
V: 15
Skupaj: 30
LV: 0
Opis vsebine
• Uvod: Osnovne definicije in pojmi
• Metodologije raziskovanja
• Strukturiranje raziskovalnega problema
• Iskanje znanstvenostrokovnih podatkov na področju tehnologij in sistemov
• Raziskave tehnologij in sistemov
• Analiza znanstvenoraziskovalnih člankov
• Navodila za izdelavo magistrskega dela ali doktorske disertacije
• Sestavljanje instrumenta za pridobivanje podatkov in informacij
• Izbira nabora podatkov
• Obdelava podatkov
• Pisanje poročila o opravljeni raziskavi
• Metodološke seminarske naloge
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• ocena individualnega seminarskega dela,
• ustni izpit.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Sodobni obdelovalni sistemi
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: letni
Organizirano študijsko delo
P: 30
V: 0
LV: 30
Opis vsebine
• Opredelitev sodobnih strojev in sistemov.
• Vrste inteligentnih, ekspertnih in adaptivnih obdelovalnih sistemov.
• Koncepti in arhitekture proizvodnih strojev in sistemov.
• Relacije med inteligentnimi sistemi in okoljem.
• Poglobljen študij metod za gradnjo obdelovalnih sistemov: mehka logika, strojno
učenje, agenti, odločanje v realnem času.
• Sposobnost učenja in adaptacije inteligentnih strojev in sistemov na okolje: zbiranje
informacij o okolju, predelava informacij in sprejemanje odločitev, ukrepanje.
• Modulni strojii in obdelovalni sistemi v proizvodnih verigah: industrijska
avtomatizacija, inteligentni robotski sistemi, inteligentni montažni sistemi,
inteligentni agenti za nadzor proizvodnje.
• Reševanje proizvodnih problemov s pomočjo ekspertnih sistemov v nadzoru in
vodenju strojev in procesov.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Ustni izpit: 40 % ocene.
• Seminarsko delo (predstavitev): 30 % ocene.
• Projekt: 30 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Računalniško podprti teh. procesi
Število kreditnih točk: 6
(CAD/DAM in CIM)
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: letni
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 30
V: 0
Skupaj: 60
LV: 30
Opis vsebine
• Avtomatizacija obdelovalnih sistemov (razvoj, principi, uvajanje, vplivi, primeri).
• Računalniško podprto konstruiranje (vzroki in namen uvajanja, učinki, povezave s
CAM).
• CNC tehnologija. Direktno numerično programiranje NC strojev. Računalniško
spremljanje in analiziranje obdelovalnih podatkov.
• CAD/CAM povezave.
• Uvajanje CAD/CAM sistemov in CNC obdelovalnih strojev in naprav.
Računalniško podprto zagotavljanje kakovosti.
• CAQ (CNC krmiljeni merilni stroji, integrirani merilni sistemi na obdelovalnih
strojih, lastnosti merjenja na CNC obdelovalnih strojih, primeri).
• Baze podatkov v RIP (definicija, zgradba, upravljanje, baze podatkov za
konstrukcijo in tehnologijo). Integracijske metode in standardi (standardi za
industrijsko avtomatizacijo, stopnje integracije in stopnje produkcije, ISO napotki
za operativno izmenjavo podatkov, standardi za sistemsko integracijo). Industrijski
roboti (glavni sestavni deli, lastnosti, krmiljenje in programiranje, uporaba).
• Računalniško integrirana proizvodnja – RIP (podsistemi in njihove funkcije, pogoji
za uspešno izgradnjo in delovanje sistema, potencialne prednosti, RIP in podjetje).
Vaje in seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino s praktičnimi primeri izdelave z
integriranim CAD/CAM sistemom.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Pisni izpit.
• Ustno izpraševanje.
• Naloge.
• Projekt.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Mehatronika
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: letni
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
V: 30
Skupaj: 75
LV: 0
Opis vsebine
• Uvod: osnovne definicije, zgradba mehatronskega sistema.
• Merilni pretvorniki: optični merilni pretvorniki, optični inkrementalni in absolutni
kodirniki, resolverji, merjenje mehanskih veličin.
• Aparaturno krmiljenje mehatronskega sistema: zgradba, gradnja in programiranje
mikroračunalniškega sistema, integrirana vezja za specifične aplikacije.
• Regulacije: krmiljenje, zaprtozančna regulacija, kaskadna regulacija, regulatorji PID
tipa, Ziegler-Nichols-ov, algoritem sinteze regulatorja, regulacije robotskih
sistemov, direktni in inverzni kinematični model, interpolator in interpreter
robotskih sistemov.
• Komunikacija stroj-stroj: digitalna paralelna komunikacija, serijski (sinhroni,
asinhroni) prenos digitalnih podatkov, ethernet, LAN računalniško omrežje.
• Krmiljenje gibanja: elektro-hidravlične in elektro-pnevmatske krmilne enote,
krmiljenje električnih pogonov, linearni in rotacijski pnevmatski in hidravlični
sistemi, elektro-mehanski linearni in rotacijski pogoni (enosmerni, izmenični,
brushless, koračni, reluktančni električni motorji).
• Komunikacija človek – stroj: osnove, aparaturna oprema (standardne I/O enote,
trodimenzionalna miška, haptične enote), osnove gradnje virtualnega sveta, VRML
jezik, primer virtualnega robota.
• Aplikacije mehatronskih sistemov.
Naslov enote: Virtualni prototipi
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: skupni
Letnik: prvi
Semester: letni
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
V: 0
Skupaj: 75
LV: 30
Opis vsebine
Predavanja zajemajo predstavitev potrebnih tehniških informacij za razumevanje
virtualnega razvoja izdelka. Poudarek je na inženirskih virtualnih simulacijskih
sistemih, ki so prisotni v industriji kot podpora procesu razvoja izdelka:
• uvod v virtualni inženiring (definicije, značilnosti, DMU),
• tipičen razvoj izdelka s pomočjo virtualnega inženiringa,
• analiza izdelkov s pomočjo virtualnega vrednotenja izdelka (FEM, CFD,
interakcija),
• integriran razvoj virtualnega izdelka.
Naslov enote: Hidravlični stroji za obnovljive vire energije
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Osnovna teorija in pojmi o hidravličnih strojih
• Teorija toka v gonilnikih
• Osnove projektiranja hidravličnih strojev
• Analiza izgub v hidravličnih strojih
• Zakoni podobnosti in brezdimenzijski parametri
• Karakteristike hidravličnih strojev in obratovalni režimi
• Kavitacija
• Modelne meritve
• Numerična analiza toka v hidravličnih strojih
Naslov enote: Toplotne naprave – KGH
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Splošno: načrtovanje naprav in sistemov, razpisovanje, predaja, izvajanje, prevzem,
spremljanje, ocenjevanje investicijskih stroškov, stroškov obratovanja, LCCA, tehnično
upravljanje stavb in sistemov.
• Načrtovanje grelnih sistemov: Nizko-energetski sistemi, izbira grelnega sistema v
različnih tipih stavb, centralni sistemi, sistemi daljinskega gretja, energetska
učinkovitost in sonaravnost, naravni viri toplote in njihova uporaba.
• Načrtovanje klimatizacijskih sistemov: razdelitev sistemov, energetska učinkovitost,
primernost sistemov za različne stavbe, klimatizacija javnih stavb, šol, bolnišnic,
posebni primeri, klimatizacija v industriji, CNS sistemi, požarna varnost, preskušanje
sistemov.
• Hladilna tehnika: Okolje in hladiva, energetska analiza procesov hlajenja, hladilni
agregati, hladilni sistemi, hlajenje stavb, hlajenje hrane, industrijske hladilnice,
daljinsko hlajenje, procesno hlajenje.
•
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• 100 % udeležba na predavanjih in vajah ter uspešno pripravljena, izvedba, predstavitev
in zagovor projektne naloge– 100 % ocene.
•
• Če študent ni 100 % udeležen na predavanjih in vajah:
- izpit – 60 % ocene,
- priprava, predstavitev in zagovor projektne naloge – 40 % ocene.
• Ocenjevalna lestvica ECTS.
•
Naslov enote: Povratni inženiring
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Predavanja: Uporaba sodobnih računalniško podprtih tehnologij je v inženirski
praksi vse bolj neizogibna. To še posebej velja za računalniško podprto
konstruiranje, kjer se poleg računalniške grafike same, ki omogoča povsem
realistični prikaz virtualnih izdelkov, vse bolj uveljavlja širok spekter zelo
uporabnih orodij, ki omogočajo različne analize, simulacije, uporabo inteligentnih
sistemov, hitro izdelavo prototipov, navidezno resničnost, vzvratno inženirstvo, ipd.
Študenti se v okviru predmeta seznanijo z najmodernejšimi trendi na področju
informacijskih sistemov za računalniško podprto konstruiranje, katerega osnova je
geometrijsko modeliranje tudi geometrijsko najzahtevnejših izdelkov. Poudarek je
na uporabi sodobnih računalniško podprtih tehnologij pri reševanju konkretnih
problemov pri razvoju novih proizvodov.
• Seminar: V okviru seminarja in individualnega dela se študenti seznanijo s
praktičnimi primeri uporabe sodobnih računalniških tehnologij za reševanje
inženirskih problemov in izdelajo samostojno seminarsko nalogo na izbranem
aplikativnem področju.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Seminarska naloga – 25 % ocene.
• Ustni izpit – 75 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Merilni instrumenti in načrtovanje
eksperimentov
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
o Pomen in teorija merilne tehnike pri vrednotenju eksperimentalnih rezultatov v
znanstvene namene.
o Klasifikacija znanosti in znanstvene kategorije.
o Pomen načrtovanja eksperimentov v znanstveno raziskovalnem delu in njihovo
vrednotenje z orodji statistike in orodji umetne inteligence.
o Empirične in znanstvene raziskave.
o Načrtovanje eksperimentov v temeljnih in aplikativnih znanstvenih raziskavah.
o Spoznavanje in študij različnih metod znanstveno raziskovalnega dela: induktivna
in deduktivna metoda; metoda analize in sinteze; metoda abstrakcije in
konkretizacije; metoda generalizacije in specializacije; metoda dokazovanja in
zanikanja; metoda klasifikacije; metoda deskripcije; metoda kompilacije;
primerjalna metoda; statistična metoda; matematična metoda; metoda modeliranja;
kibernetična metoda; eksperimentalna metoda; dialektična metoda; metoda teorije
sistemov; aksiomatska metoda; empirična metoda; metoda opazovanja; metoda
štetja; metoda merjenja.
o Delphi metoda.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Seminarska naloga – 50 % ocene.
• Ustni izpit – 50 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Procesna tehnika
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Osnovni pojmi in definicije.
• Kemijska reakcija. Kinetični in termodinamski podatki. Kemijski reaktor. Hitrostna
enačba. Enostavne in kompleksne reakcije. Kinetična analiza eksperimentalnih
podatkov.
• Prenos toplote. Mehanizmi prenosa toplote. Stacionarno prevajanje. Nestacionarno
prevajanje. Konvektivni prenos toplote. Koeficienti toplotnega prestopa. Korelacije.
• Prenos snovi. Mehanizmi snovnega prenosa. Stacionarna difuzija. Konvektivni
snovni prenos. Koeficienti snovnega prenosa. Korelacije.
• Osnove dimenzioniranja. Snovna in toplotna bilanca. Tok tekočin v reaktorjih.
• Reaktorji za homogene reakcije. Šaržni reaktor. Mešalni reaktor. Cevni reaktor.
• Heterogeno katalizirane reakcije. Mehanizem in hitrostna enačba katalitske reakcije.
Transport snovi in toplote na površino katalizatorja in znotraj katalitskega zrna.
Globalna hitrost reakcije.
• Reaktorji za heterogeno katalizirane reakcije. Reaktor s strnjenim slojem. Reaktor s
fluidiziranim slojem. Reaktor z goščo. Kapalni reaktor. Membranski reaktor.
• Separacijski procesi. Fazno ravnotežje. Kontinuirni in stopenjski kontakt v
napravah. Načrtovanje in analiza separacijskih procesov. Destilacija. Ekstrakcija.
Kristalizacija. Filtracija. Kromatografija. Dializa. Reverzna osmoza. Membranski
procesi. Aplikacije v kemijski in farmacevtski industriji.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• 100 % udeležba na predavanjih in vajah ter uspešno pripravljena izvedba,
predstavitev in zagovor projektne/raziskovalne naloge oz strokovnega članka – 100
% ocene.
• Če študent ni 100 % udeležen na predavanjih in vajah:
- izpit – 60 % ocene,
- priprava, predstavitev in zagovor projektne/raziskovalne naloge – 40 %
ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Oblikovanje izdelkov
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Oblikovanje izdelkov je študijsko-razvojna dopolnitev rezultatov znanstvenega
iskanja osnov in izhodišč za: optimalno, najbolj uporabno, racionalno, trajnostno,
humano, uporabi prijazno, ergonomsko dognano, oblikovno razpoznavno,
originalno, izvirno, energijsko varčno, konkurenčno, za daljše obdobje uporabno.
Vse navedene vsebinske značilnosti so prvine celovitosti rešitve. V oblikovalski
študijski obravnavi jih skušamo posebej izoblikovati in funkcionalno ustoličiti.
Metode evalvacije kakovosti
ustni izpit – 50 % ocene,
projektna naloga – 50 % ocene.
Samoevalvacija ob zaključku predavanj in vaj.
Naslov enote: Stohastični procesi v inženirstvu
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
Uvod v teorijo verjetnosti: Aksiomi verjetnosti, ponovitveni poskusi, pogojne verjetnosti,
slučajna spremenljivka, diskretne in zvezne verjetnostne porazdelitve, povprečja, momenti,
vsota stohastično neodvisnih spremenljivk, centralni limitni izrek.
Statistika: Poskusi, vzorci in populacije, povprečja, varianca in standardna deviacija,
momenti, kovarianca in korelacija, metoda maksimalne zanesljivosti, metoda najmanjših
kvadratov, testiranje hipoteze
Naključni procesi: Uvod v stohastične procese, procesi Markova, stacionarni in
nestacionarni stohastični procesi, korelacija, šum, spektralna metoda za stacionarne
sisteme, spektralna gostota moči, Liouvillova in Fokker-Planckova enačba.
Uporaba: Simulacije naključnih procesov, naključne vibracije, zanesljivost (struktur,
strojev, naprav), turbulentni tok tekočine, transport, procesi difuzije.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• Ustni izpit – 50 % ocene.
• Projektna naloga/seminar - 50 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Tehnologije tankih plasti
Število kreditnih točk: 7
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: izbirni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Kemija materialov za fototermične in fotonapetostne sisteme- prevleke
mikrometrskih (premazi) in nanometrskih dimenzij (sol gel in vakumske tanke
plasti).
• Pregled sinteznih postopkov in tehnologij: kemijska in vakumska depozicija
prevlek.
• Korelacija med kemijsko strukturo in lastnostmi prevlek .
• Prevleke narejene po kemijskih postopkih (wet chemistry routes ): (a) premazi in
(b) sol gel tanke prevleke
(a) Premazi (debele prevleke mikrometrskih dimenzij): pigmenti, polimerna veziva,
aditivi, disperzna sredstva in tehnološki postopki za pripravo premazov, fizikalne
lastnosti, obstojnost, ocena življenjske dobe uporabnosti. Priprava in uporaba
premazov kot prevlek s toplotno- optičnimi učinki za pripravo sprejemnikov sončne
toplote. Priprava in uporaba premazov kot pokrivnih materialov za stekla in
transparentne plastike za pasivne hiše in sprejemnike sončnega sevanje (obstojnost
na UV sevanje, optične lastnosti, fototermični in fotonapetostni sistemi). Premazi
kot zaščita polimernih in kovinskih materialov pred pregrevanjem: termotropne in
termokromne prevleke, premazi z nizko termično emisivnostjo, premazi s
spremenjlivo absorpcijo (chameleon coatings) , ”hladne” barve, radiacijsko hlajenje
za doseganje nizkih temperatur. Optično prepustni polimerni materiali (PTFE,
Mylar) in njihova funkcionalizacija za doseganje anti-soiling (protimadežatih) in
self-cleaning (fotokatalitskih) efektov.
(b) Sol gel tanke prevleke (nanokompoziti): kemijske osnove sol gel postopkov,
pregled sol gel materialov kot polimernih veziv za premaze (selektivne prevleke za
sončne absorberje) in za fotonapetostne sisteme (Graetzlove fotoelektrokemijske
celice). Depozicija sol gel nanokompozitnih prevlek in tankih plasti: tehnologije.
Sol gel materiali kot nanokompoziti za »trde« prevleke (sončni fasadni absorberji,
transparentne plastike), antirefleksne prevleke, prevleke s foto luminiscenčnimi
lastnostmi, sol gel tanke plasti z elekrooptičnimi lastnostmi (elektrokromnizem,
elektrokromoni sistemi, »smart«windows«), fotokatalitski efekt (self-cleaning). Sol
gel tanke prevleke z večfunkcionalnimi lastnostmi za sončne absorberje:
oleofobnost in hidrofobnost v povezavi s protimadežastim učinkom (anitsoiling).
Sol gel nanokompozitne prevleke z večfunkcionalnimi lastnostmi za polimerne in
anorganske materiale: beton (antigrafiti), ometi, naravni materiali (kamen). Uporaba
pri sanaciji stavb in za varovanje kulturne dediščine ter kot pasivna toplotna zaščita
ovoja zgradb. Zaščita kovin proti koroziji s sol gel nanokompoziti (korozijski
procesi, meritve propadanja, uporaba spektroskopije in elektrokemijskih postopkov,
itd). Napredni korozijski inhibitorji za železo, baker in aluminij.
• Hranilniki toplote (PCM).
• Materiali za pripravo solarnih hladilnikov in solarno hlajenje.
• Pregled testnih metod za ugotavljanje obstojnosti materialov (pospešeni testi
•
•
staranja).
Visokotemperaturno obstojne tanke prevlek za sprejemnike, ki delujejo pri visokih
temperaturah (sončno hlajenje in procesna toplota).
Tanke plasti narejene po vakumskih postopkih: pregled depozicijskih tehnologij za
spektralno slektivne prevleke za sončne absorberje
Tanke plasti: kermeti-optične lastnosti, obstojnost, zaščita pred korozijo
•
Vaje:
• Seminarske vaje (pregled eksperimentalnih postopkov za opredeljevanje lastnosti
materialov).
• Spoznavanje procesov priprave nanokompozitnih prevlek in priprava premazov.
• Laboratorijske vaje (isto kot zgoraj).
• Izdelava naprav: sončni sprejemniki (kovinski in polimerni absorberji), sončni
hladilniki, pasivni hladilni sistemi (elektrokromna okna in radiacijsko hlajeni
sistemi).
Terensko delo:
Izdelava modelnih sistemov z večfunkcionalnimi lastnostmi s pomočjo naprednih
materialov (radiacijsko hlajenje, fasadni sprejemniki sončnega sevanja, sončni
sprejemniki s polimernimi absorberji narejenimi iz ekstrudiranih plastik, sistemi za
kontrolo dotoka sevanja narejeni iz prozornih polimernih materialov).
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• 100 % udeležba na predavanjih in vajah ter uspešno pripravljena, izvedba,
predstavitev in zagovor projektne/raziskovalne naloge oz strokovnega članka – 100
% ocene ali
• če študent ni 100 % udeležen na predavanjih in vajah:
- izpit – 60 % ocene,
- priprava, predstavitev in zagovor projektne/raziskovalne naloge – 40%
ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Obdelovalni pripomočki in priprave
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: modularni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Osnovni principi gradnje obdelovalnih pripomočkov za klasične in NC obdelovalne
stroje.
• Fizikalni principi delovanja in njihova namestitev na obdelovalnih strojih.
• Pogoni pomožnih gibanj, natančnost in usklajenost pogonov pomožnih gibanj.
• Pripomočki in priprave za avtomatizacijo na obdelovalnih strojih, kopirni sistemi,
numerično kopiranje, numerično krmiljenje.
• Povezave računalniško krmiljenih obdelovalnih strojev s CAD/CAM sistemi.
• Izbira in uporaba tehnoloških priprav in pripomočkov na obdelovalni strojih za
visokohitrostne obdelave, CNC.
• Njihova usklajenost z krmilniki za VHO obdelavo.
• Tehnološke priprave na strojih za preoblikovanje kovin in nekovinskih materialov.
Povezave v sistem stroj, orodje, tehnološki proces.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• opravljene domače naloge -15 % ocene,
• opravljene laboratorijske vaje – 35 % ocene,
• pisni izpit – 50 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Tehnologije spajanja materialov
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: modularni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Uvod: Pomen,definicije,razdelitev in popis načinov varjenja in varjenju sorodnih
načinov z definicajami glede na nosilec energije po Mednarodnem institutu za
varjenje (IIW/IIS).
• Podrobna seznanitev z načini varjenja s pritiskom, z načini talilnega varjenja,
toplotnega rezanja kovin ter z varjenju sorodnimi načini: osnovne teorije fizike
obloka in fizike in kemijsko-metalurških procesov, kristalna struktura zvarov in
napake v njih,varilni stroji in naprave,varjenje in postopki varjenja,preizkušanje in
kvaliteta zvarov in spojev ter rezov, varivost materialov in uporaba.
• Varjenje polimernih materialov: varivi polimeri,fizikalne osnove varjenja,načini
varjenja,stroji in naprave,preizkušanje in kvaliteta zvarov,uporaba.
• Načini mikro varjenja.
• Toplotni pojavi pri varjenju.
• Napetosti in deformacije pri varjenju.
• Varivost kovin.
• Varivost in varjenje kovin:železnih,neželeznih in lahkih kovin.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
S programom predvideni možni načini ocenjevanja so: kolokviji, zagovor vaj pri asistentu,
pisni in/ali ustni izpit.
Ocenjevanje predmeta (2. letnik – modul 1):
• 100 % udeležba na predavanjih in vajah, pozitivna ocena pri vseh kolokvijih ter
uspešno opravljen pisni izpit. Pri doseženi oceni pisnega izpita-solidni rezultati po
ECTS »C«, je lahko kandidat, po lastni želji, oproščen od opravljanja ustnega izpita.
• Če študent ni 100 % udeležen na predavanjih in vajah, mora opraviti zagovor
opravljenih vaj pri asistentu in imeti pri vsaj dveh pisnih kolokvijih pozitivno oceno
ter mora poleg pisnega obvezno opraviti tudi ustni izpit.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Konstruiranje naprav
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: modularni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Konstruiranje in oblikovanje strojnih delov.
• Osnove konstrukcijskega procesa.
• Nastanek nove konstrukcije.
• Abstraktna in realna oblika koncepta rešitve.
• Predelava konstrukcijskih informacij in izboljšave,
• Konstrukcijski proces do končnega izdelka.
• Konstrukcijski principi snovanja tehniškega sistema.
• Kriteriji statične in dinamične stabilnosti konstrukcije.
• Eksperimentalni pristop k dinamični analizi strojev in naprav.
• Sinteza, analiza in optimiranje mehanizmov pri razvoju strojev in naprav.
• Konstruiranje finomehanskih in mikromehanskih elementov in sklopov.
• Posebnosti pri konstruiranju energetskih naprav.
• Uporaba računalniških metod pri konstruiranju.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
o ustni izpit – 40 % ocene,
o vaje, seminarji, projektna naloga – 60 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Načrtovanje proizvodnje
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: modularni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
Predmet daje podrobnejši pregled metod, pristopov in tehnik za načrtovanje in vodenje
proizvodnje. Obravnava sledeča inženirska področja:
• Proizvodni sistemi in proizvodni procesi.
• Podatki o proizvodnem procesu.
• Načrtovanje proizvodnje (tehnološka dokumentacija), načrtovanje proizvodnega
sistema (normativi, kapacitete, razmestitev).
• Strateški pomen vodenja proizvodnje; strateško, taktično in operativno planiranje.
• Metode napovedovanja (pregled).
• Osnove vodenja projektov (terminiranje, gantogrami, mrežni diagrami).
• Razvrščanje delovnih nalogov.
• Upravljanje zalog.
• Alternativni modeli vodenja (Kanban, vitka proizvodnja).
Navedene metode so ponazorjene na praktičnih primerih.
Metode poučevanja in učenja:
• frontalna predavanja,
• konzultacije,
• praktično delo (primeri) pri laboratorijskih vajah,
• izdelava seminarske naloge.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
o opravljena seminarska naloga – 30 % ocene,
o praktični del izpita v obliki pisnega reševanja nalog iz načrtovanja in vodenja
proizvodnje – 35 % ocene,
o teoretični del izpita – vprašanja – 35 % ocene.
Ocenjevalna lestvica ECTS.
Naslov enote: Energetske tehnologije
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: modularni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Splošno: Karakteristike OVE in vplivi na tehnologije za njihovo pretvarjanje.
Termodinamični procesi. Elektrokemični procesi. Fotosinteza. Planetarna energija.
Sonaravni energetski sistem in njegove tehnologije pretvarjanja, pomen in metode
LCCA.
• Pretvarjanje energije sončnega obsevanja:Energetska bilanca
o Nizkotemperaturni sistemi,
o Visoko temperaturni sistemi,
o Solarne termoelektrarne, hranilniki toplote.
• Pretvarjanje energije vode: razpoložljivost vira, male in velike HE, problemi
akumulacij, črpalne HE, vplivi na okolje.
• Pretvarjanje energije vetra: razpoložljivost vira, vetrne elektrarne, vključevanje v
omrežje, problem nestacionarnosti in akumulacije.
• Pretvarjanje energije valov: razpoložljivost vira, valovni stroji in naprave.
• Pretvarjanje energije biomase: razpoložljivost vira, exergetska vrednost
o Tehnologije sežiga – toplarne, termoelektrarne,
o Tehnologije uplinjanja – vključevanje v plinovodni sistem, poligeneracija,
o Tehnologije kemičnega in biološkega pretvarjanja.
• Planetarne energije: Razpoložljivost in lastnosti virov: plimovanje, oceanski tokovi,
geotermalna energija
o Tehnologije za izkoriščanje plimovanja,
o Tehnologije za pretvarjanje podvodnih oceanskih tokov,
o Tehnologije za uporabo plitve geotermije –geosonde, cevni sistemi,
o Tehnologije za uporabo globoke geotermije, ORC proces, geotermalne
elektrarne.
• Jedrske tehnologije – jedrske termoelektrarne danes in jutri, shranjevanje ali predelava
odpadkov, dilema o sonaravnosti in okoljski prijaznosti.
• Tehnologije za pretvarjanje fosilnih goriv z vključenim CC procesom.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• 100 % udeležba na predavanjih in vajah ter uspešno pripravljena, izvedba, predstavitev
in zagovor projektne naloge – 100 % ocene.
•
• Če študent ni 100 % udeležen na predavanjih in vajah:
- izpit – 60 % ocene,
- priprava, predstavitev in zagovor projektne naloge – 40 % ocene.
• Ocenjevalna lestvica ECTS.
•
Naslov enote: Energetski sistemi
Število kreditnih točk: 8
Študijski program: Tehnologije in sistemi v strojništvu
Stopnja: druga
Vrsta predmeta: modularni
Letnik: drugi Semester: zimski
Jezik: slovenski
Organizirano študijsko delo
P: 45
Skupaj: 90
V: 15
LV: 30
Opis vsebine
• Splošno: Karakteristike energetskih sistemov: elektroenergetski sistem, sistem
plinovodov, naftovodov, distribuirani sistemi, pametni in reversibilni sistemi.
• Elektroenergetski sistemi: značilnosti daljnovodov, napetostni režim, prostorski in
okoljski problemi, HVDC, pametni in reversibilni sistem.
• Plinovodni sistemi: značilnosti plinovodov, tlačni sistemi, umeščanje v prostor,
varnost, obratovanje, skladiščenje.
• Naftovodi: značilnosti naftovodov, tlačni sistemi, umeščanje v prostor, varnost,
obratovanje, skladiščenje.
• Distribuirani sistemi: prednosti in slabosti, okoljska primernost, energijski viri in
omejtve.
• IKT in energetski sistemi:vloga IKT v bodočem razvoju energetskih sistemov.
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:
• 100 % udeležba na predavanjih in vajah ter uspešno pripravljena, izvedba, predstavitev
in zagovor projektne naloge – 100 % ocene.
• Če študent ni 100 % udeležen na predavanjih in vajah:
- izpit – 60 % ocene,
- priprava, predstavitev in zagovor projektne naloge – 40 % ocene.
• Ocenjevalna lestvica ECTS.
•