Pro.3 Plače

Slovenske Konjice, 05. 07. 2012
Pro.3 Plače
Poletna verzija 2012
Verzija: 12.10
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
V nadaljevanju so po sklopih opredeljene novosti v programu Pro.3 Plače, ki so zajete v poletni verziji
2012.
Sklopi so smiselno porazdeljeni in so naslednji:
IZPISI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nov izpis Plačilne liste ZSPJS po 1.6. 2012 (javni sektor)
Nov izpis Poročilo o izplačilih
Nov izpis Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane
Možnost vnosa poljubnega naziva izpisa na obstoječih seznamih izplačil
Izpis kreditov v mirovanju na Zbirni kuverti
Datum, žig in podpis na obstoječem Kontrolnem izpisu plačilnih nalogov
OSTALO
1.
Prepis osnovnega STM v STM% v primeru, da dela delavec le na enem stroškovnem mestu
PREDSTAVITEV NOVIH FUNKCIONALNOSTI IN STORITEV
1.
2.
Polnjenje šifranta ISPAP
Prevozi na delo
1
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
IZPISI
1.
Nov izpis plačilne liste ZSPJS po 1.6. 2012 (javni sektor)
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ z dne 30.5.2012 (http://www.uradnilist.si/1/index?edition=201240 ) smo s strani Pro-bita poslali več obvestil v zvezi z
glavnimi spremembami na področju obračuna plač.
Povzetek glavnih sprememb (vsa navodila smo pošiljali tekom elektronske pošte) v
programu Pro.3 Plače:
- Izplačilo in obračun regresa po plačnih razredih (obvestilo z dne 23.5.2012)
- Odprava nesorazmerij (Z114), zmanjšanja po uredbi (Z115), varovane plače (A040) in
-
korekcijskega razreda (obvestilo z dne 5.6.2012)
Nastavitev novih postavk refundacij zaradi spremembe odmerjenega odstotka za izračun
-
nadomestila plače za prvih 90 koledarskih dni izplačila nadomestila plače, ki se
izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (obvestilo z dne 5.6.2012 in
2.7.)
Uvoz plačnih razredov veljavnih od 1.6.2012 (obvestilo z dne 14.6.2012)
V kolikor ste upoštevali vsa navodila za zgoraj omenjene alineje, ste izvedli pravilen obračun
junijskih plač v skaldu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.
V Uradnem listu pa je bila dne 15. 6. 2012 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju - Uradni list RS, št. 45/2012
,ki v samo vsebino obračuna plač posega v skladu s spremembami objavljenimi v ZUJF-u.
Objava Uredbe spreminja:
-
obstoječe nazive izrazov ter dodaja nove vrste izplačil
Plačilno listo ZSPJS
V zvezi z novimi vrstami izplačil in spremembe obstoječih izplačil ZSPJS lahko izbirate med dvema
opcijama (obvestilo z dne 2.7.2012)
1.) Ročno vnesete nove vrste izplačil in dopolnite obstoječe (na zavihku »VnosiàVrste izplačil
ZSPJS«) v skladu z objavljenim šifrantom Ispap veljavnim od 26.6.2012 na spletni strani Ajpesa
(http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Predlozitev ) ali
2.) Vam nove vrste izplačil in vse potrebne dopolnitve opravi serviser Pro-bita (glejte točko
»Predstavitev novih funkcionalnosti in storitev« tega dokumenta- Str.9 )
Navodila za pravilen izpis PLAČILNE LISTE ZSPJS pa podajamo na tem linku:
http://podpora.pro-bit.si/wwwpub/Placilna_lista_ZSPJS_po_01062012.pdf
2
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
2.
Nov izpis Poročilo o izplačilih
Na »IzpisiPosebni« se nahaja nov izpis »Poročilo o izplačilih«(Slika 1), kjer lahko za notranje
ali zunanje potrebe izpišete Poročilo o izplačilu plače za posameznega delavca (za enega ali več
obdobij). Primer nastavitev prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Nastavitve: Poročilo o izplačilih
Za leto
Vpišete leto poročila, ki se kasneje prikaže na izpisu
Delavci
Z dvoklikom v polje iz seznama izberemo delavce za katere izpisujemo
poročilo. Privzeta nastavitev je »*«, kar pomeni »Vsi«.
Stroškovno mesto
Z dvoklikom v polje, iz seznama izberemo stroškovna mesta za katera
želimo izpisati poročilo.
Organizacijska enota
Z dvoklikom v polje, iz seznama izberemo organizacijske enote za katere
želimo izpisati poročilo.
Izplačilno mesto
Če vodimo obračun plač tudi po izplačilnih mestih lahko z dvoklikom v
polje, iz seznama izberemo izplačilna mesta za katera želimo izpisati
poročilo.
Ureditev
Z možnostjo urejamo vrstni red izpisov (po Priimku in imenu, bodisi po
vneseni šifri delavca, itd.)
Obdobja
Z dvoklikom v polje, iz seznama obdobja za katera želimo izpisati
poročilo.
Ure
Z dvoklikom v polje, iz seznama izberemo postavke, katerih URE želimo,
da se upoštevajo pri izpisu (ure rednega dela)
Bruto
Z dvoklikom v polje, iz seznama izberemo postavke, katerih BRUTO
želimo, da se upošteva pri izpisu.
3
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
Slika 1: Poročilo o izplačilih
3.
Nov izpis Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane
Na »IzpisiPosebni« se nahaja nov zakonsko predpisan izpis »Obvestilo o uveljavljanju
olajšave za vzdrževane družinske člane« (Slika 2), ki ga podjetje lahko izpiše in preda delavcu v
podpis v kolikor le-ta uveljavlja olajšavo za družinske člane med letom. Nastavitve prikazuje Tabela
2.
Tabela 2: Nastavitve: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane
Delavci
Z dvoklikom v polje iz seznama izberemo delavce za katere izpisujemo
poročilo. Privzeta nastavitev je »*«, kar pomeni »Vsi«.
Izpis podatkov o
vzdrževanih
družinskih članov
To možnost obkljukamo v kolikor imamo v programu vnešene delavčeve
družinske člane in želimo, da nam le-te izpiše. V kolikor opcija ni
obkljukana na izpisu člani ne bodo izpisani in jih je potrebno vpisati ročno
s strani delavca.
Uveljavljam
olajšavo....
Izberete razlog uveljavljanja olajšav za vzdrževane družinske člane.
4
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
Slika 2: Izpis obvestila o uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov pri izračunu akontacije
4.
Možnost vnosa poljubnega naziva izpisa na obstoječih seznamih izplačil
5
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
Kot v eni izmed prejšnjih verzij smo sedaj poleg »Obračunskih izpisov Sejnine, Avtorski,
Najemnine..«, na »IzpisiObračunski Seznam izplačil« omogočili vnos poljubnega naslova
izpisa.
Npr., ko želite izpisati podpisno listo za potrditev prejema M4 obvestila ali dohodninskega izpisa za
delavce... lahko sedaj namesto naslova, ki se črpa iz nastavoitev obdobja, poljubno vpišete naslov
izpisa. Primer prikazujeta Slika 3 in Slika 4.
Slika 3: Vnos poljubnega naslova na nastavitvah podpisne liste
Slika 4: Izpis podpisne liste s poljubnim naslovom
6
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
5.
Izpis kreditov v mirovanju na Zbirni kuverti
Na izpisu zbirne kuverte(»Izpisi ObračunskiZbirna kuverta«) je do sedaj v sklopu »Krediti«
(če ste izpis le teh imeli nastavljene) izpisovalo tudi kredite v mirovanju v kolikor ste le te imeli.
Zaradi lažje preglednosti in kontrole s plačilnimi nalogi so z novo verzijo krediti v mirovanju prikazani
ločeno. Prav tako pa se ne vštevajo v polje »Br+ Iz+ Do- Od-Kr« in »Ne+ Do-Od-Kr«. Primer izpisa
prikazuje Slika 5.
Slika 5: Izpis kreditov v mirovanju na Zbirni kuverti
6.
Datum, žig in podpis na obstoječem Kontrolnem izpisu plačilnih nalogov
Kot je bilo to mogoče na starem zbirnem nalogu, ki ga je z uvedbo novih plačilnih nalogov,
nadomestil »Kontrolni izpis« (zavihek »Plačilni nalogi«) je sedaj tudi na tem izpisu viden Kraj in
datum izpisa, ter možnost podpisa in žiga.
Primer prikazuje Slika 6.
Slika 6: Primer kontrolnega izpisa
7
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
OSTALO
1.
Prepis osnovnega STM v STM% v primeru, da dela delavec le na enem stroškovnem mestu
V primeru, da imate zaposlene, ki delajo na več stroškovnih mestih imate na delavcu dodatni
zavihek »STM%«, kjer vnašate odstotek porazdelitve po STMjih. V kolikor dela delavec le na enem
stroškovnem mestu vam le-tega (določenega na Osnovno I) prenese tudi v STM%. Primer
prikazujeta spodnji sliki.
Opozarjamo, da to velja le za stranke, ki funkcionalnost že imajo vklopljeno in ta zavihek 8
viden! V kolikor ste za vklop funkcionalnosti zainteresirani tudi ostali, nam to sporočite na
[email protected]
Slika 7: Vnos Stroškovnega mesta
8
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
Slika 8:Prepis stroškovnega mesata v STM %
PREDSTAVITEV NOVIH FUNKCIONALNOSTI IN STORITEV
1.
Polnjenje šifranta ISPAP
V skladu z objavljeno Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju - Uradni list RS, št. 45/2012 z dne
15.6.2012, se je dopolnil in nekoliko vsebinsko spremenil šifrant ISPAP. Nov šifrant ISPAP je bil
objavljen dne 26.6. na spletnih straneh Ajpesa.
V kolikor se želite izogniti dodatnemu delu in izgubi časa z dodajanjem novih vrst izplačil in
spremembami obstoječih, sporočite na [email protected] in šifrant ISPAP vam bo napolnil
serviser Pro-bita!
(Storitev je zaračunljiva in se računa po porabljenem času- cca 30 min)
2.
Prevozi na delo
V primeru, da ima delavec možnih več prevozov na delo, kot le enega (kombinacija mesečne
in dnevne karte, kilometrine itd.) vam sedaj omogočamo vnos le teh na delavcu.
(Računa se le vklop funkcionalnosti po porabljenem času)
Na delavcu je tako viden nov zavihek »Prevozi«, kamor vnesete, iz šifranta izbrane prevoze s
pripadajočo ceno, kot prikazuje spodnja slika. Z akcijo pa prenesete zneske prevozov na pripadajoč
dodatek za obračun prevoza na delo.
9
Poletne novosti 2012 programa Pro.3 Plače
Slika 9: Prevozi na delavcu
Z vklopom te funkcionalnosti omogočamo tudi:
-
Določanje aktivnosti/neaktivnosti prevozov
Izpis prevozov
Ažuriranje prevozov na delavcu direktno iz šifranta prevozov
Za dodatne informacije pošljite e-mail na [email protected]
V primeru nejasnosti vas prosimo, da pokličete:
03/ 757-39-21 – Ana Orož
PRO-BIT Programska oprema d.o.o.
10