Osnovna šola Martina Krpana

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
LETNI DELOVNI NAČRT
za šolsko leto 2013/14
september 2013
Barbara Žitnik Ternovec
ravnateljica
1
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Vsebina
1
UVOD ................................................................................................................................................................................... 4
1.1 PODATKI O ŠOLI ............................................................................................................................................................ 4
1.2 ŠOLSKI OKOLIŠ.............................................................................................................................................................. 4
1.3 USTANOVITELJ .............................................................................................................................................................. 5
1.4 SVET ŠOLE ...................................................................................................................................................................... 5
1.5 SVET STARŠEV .............................................................................................................................................................. 6
1.6 STROKOVNI ORGANI ŠOLE ........................................................................................................................................ 6
1.7 STROKOVNE KOMISIJE ............................................................................................................................................... 8
1.8 MATERIALNI POGOJI .................................................................................................................................................... 8
1.9 PROSTORSKI POGOJI .................................................................................................................................................. 9
1.10 PROGRAM RAZVOJA ŠOLE 2010 - 2015 ................................................................................................................ 9
2
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ..................................................................................... 10
2.1 ODDELKI IN UČENCI ................................................................................................................................................... 10
2.2 ZAPOSLENI NA ŠOLI ................................................................................................................................................... 10
2.3 ŠOLSKI ZVONEC .......................................................................................................................................................... 13
2.4 TEDENSKI PLAN PEDAGOŠKIH UR PO RAZREDIH ............................................................................................ 14
2.5 ŠOLSKI KOLEDAR ....................................................................................................................................................... 14
3
PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELO ....................................................................................................................... 16
3.1 CELOLETNE NALOGE ................................................................................................................................................. 16
3.2 UČNE SKUPINE ............................................................................................................................................................ 17
3.3 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK ............................................................................................................................. 17
3.4 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ ..................................................................................................... 18
3.5 DELO Z NADARJENIMI UČENCI ............................................................................................................................... 18
3.6 DELO Z UČENCI TUJCI ............................................................................................................................................... 20
3.7 KARIERNO SVETOVANJE .......................................................................................................................................... 20
3.8 IZBIRNI PREDMETI ...................................................................................................................................................... 22
3.9 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ........................................................................................................................... 22
3.10 RAZREDNE URE ........................................................................................................................................................ 23
3.11 ORGANIZIRANOST UČENCEV ............................................................................................................................... 23
3.12 VARNOST UČENCEV ................................................................................................................................................ 25
3.13 PREVENTIVNI PROJEKTI ......................................................................................................................................... 25
3.14 KULTURNA ŠOLA ..................................................................................................................................................... 29
3.15 EKO ŠOLA .................................................................................................................................................................. 30
3.16 ZDRAVA ŠOLA ........................................................................................................................................................... 31
3.17 FIT ŠOLA ..................................................................................................................................................................... 32
2
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.18 DNEVI DEJAVNOSTI ................................................................................................................................................ 33
3.19 INTERESNE DEJAVNOSTI ....................................................................................................................................... 33
3.20 RAZISKOVALNA DEJAVNOST ............................................................................................................................... 34
3.21 SPOMINSKI DNEVI, PRAZNIKI, TEKMOVANJA ................................................................................................... 34
3.22 RAZŠIRJENI PROGRAM ........................................................................................................................................... 34
3.23 SKRB ZA ZDRAVJE UČENCEV ............................................................................................................................... 35
3.24 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO ............................................................................................................................... 35
3.25 ŠOLSKA KNJIŽNICA .................................................................................................................................................. 38
3.26 ŠOLSKA PREHRANA ................................................................................................................................................. 41
3.27 INFORMATIZACIJA .................................................................................................................................................... 42
3.28 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ..................................................................................................... 43
3.29 SODELOVANJE S STARŠI ....................................................................................................................................... 44
3.30 POVEZOVANJE ŠOLE Z DRUŽBENIM OKOLJEM .............................................................................................. 45
3.31 DELO RAVNATELJICE ŠOLE ................................................................................................................................ 46
4 NAMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ................................................................................................................ 49
4.1 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ............................................................ 50
5 PRILOGE ............................................................................................................................................................................. 52
5.1 DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/13 ................................................................................................. 52
5.2 AKCIJSKI NAČRT 2013/14 .......................................................................................................................................... 52
5.3 RAZVOJNI NAČRT OŠ MARTINA KRPANA 2010-2015 ........................................................................................ 52
5.4 PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU ŠOLE, ki so hranjene v arhivu ............................................... 52
3
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
1
UVOD
Osnovna šola Martina Krpana je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Njegova dejavnost je
obvezno osnovnošolsko izobraževanje, načrtno in sistematično posredovanje znanja in občih
civilizacijskih in kulturnih vrednot.
Znanje in vrednote krepimo z rednim, strokovnim delom, popestrimo pa ga z vsebinami
projektov (Zdrava šola, Eko šola, Fit šola, Kulturna šola). Velik pomen za razvoj mladega
človeka pa imajo tudi preventivni projekti. Zadnje mednarodne raziskave bralne pismenosti
kažejo, da učenci potrebujejo več znanja na področju funkcionalne pismenosti, zato bo na šoli
že tretje leto potekal šolski projekt bralne pismenosti, kjer skušamo učence navdušiti za branje
knjig, jih učiti dela z učbeniki, spodbujati njihovo literarno nadarjenost …
Trudimo se slediti viziji šole »Z odgovornostjo in spoštovanjem do dobrih medsebojnih odnosov
in kvalitetnega znanja«.
1.1 PODATKI O ŠOLI
Osnovna šola Martina Krpana
Gašperšičeva ulica 10, Ljubljana
Telefon: 01 520 86 40, 051 767 805
Faks: 01 520 86 50
Elektronska pošta: [email protected]
Spletne strani: http://www.os-mk.si/
Transakcijski račun: 01261-6030663631; davčna številka: 98721089 – nismo davčni zavezanci.
1.2 ŠOLSKI OKOLIŠ
Naš šolski okoliš obsega naslednje ulice in hišne številke:
Ulica
Archinetova ulica
Brodarjev trg
Gašperšičeva ulica
Nove Fužine
Poljska pot
Pot na Fužine
Preglov trg
Ulica Molniške čete
Zaloška cesta
Hišna številka
neparne od 1 do 19
od 1 do 8, od 10 do 15
1, 3, 3a, 5, 5a, 6, 7, 7a, od 8 do 11, 11a, 15, 19, 21, 23
7, 8, neparne od 15 do 23, 24, 26, 33
2, 4, 6
neparne od 1 do 13 in od 19 do 57
1, 2, 10, 11, 12, 13
neparne od 1 do 19
neparne od 143 do 155 in 159
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj našega šolskega okoliša sodi k nam.
4
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
1.3 USTANOVITELJ
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Mestna občina Ljubljana je z Odlokom ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod za
osnovnošolsko izobraževanje Osnovno šolo Martina Krpana (Uradni list Republike Slovenije, št.
38, 18. 4. 2008).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
1.4 SVET ŠOLE
Svet šole sestavlja 11 članov:
 Nevenka Šega – predsednica Sveta šole, predstavnica šole,
 Zdenka Schauer – podpredsednica Sveta šole, predstavnica šole,
 Mojca Štih Ferle – predstavnica šole,
 Majda ilc Hussein – predstavnica šole,
 Božena Železnikar – predstavnica šole,
 Tanja Hodnik –predstavnica ustanovitelja,
 Sanja Ajanović Hovnik– predstavnica ustanovitelja,
 Dalibor Pejičič – predstavnik ustanovitelja,
 Matej Pelicon – predstavnik staršev, namestnik predsednice Sveta šole
 Barbara Knez – predstavnica staršev,
 Ivana Nedižavec Korada – predstavnica staršev.
V tem sestavu bo deloval v mandatnem obdobju 2012-2016.
Svet šole se bo predvidoma sestal na 3 sejah (september 2013, februar 2014, maj 2014), po
potrebi pa tudi korespondenčno.
.
Predvidene naloge Sveta šole v šolskem letu 2013/14 bodo:
 sprejem Poročila o realizaciji LDN za leto 2012/13,
 sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/14,
 sprejem sklepov o delu šole, za katere je Svet šole pristojen,
 sprejem inventurnih elaboratov, zaključnega računa šole in poslovnega poročila ter
sprejem finančnega načrta,
 ocenjevanje dela ravnateljice,
 obravnava poročil o učnem uspehu ob posameznih ocenjevalnih obdobjih,
 opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi predpisi,
 sprejem samoevalvacijskega poročila,
 reševanje aktualne problematike.
5
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
1.5 SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Sestavljen je
tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem
sestanku oddelka v šolskem letu. V šolskem letu 2013/14 so predstavniki:
oddelek
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
8. a
8. b
9. a
9. b
predstavnik
Simona Bančič
Klavdija Erjavec
Aleksandra Jeličić
Barbara Knez
Anita Žmahar
Petra Hauc
Mario Kranjčec
Ivana Nedižavec Korada
Marjana Črešnar
Robert Jeraj
Janko Firm
Denis Počervina
Edita Agičić
Matej Pelicon
Andreja Mikanović
Vladimir Vajda
Petra Mlakar
1.6 STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Ravnateljica
Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi Osnovne šole Martina Krpana.
Učiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Zbor obravnava mnenja in pobude ter odloča o
strokovnih vprašanjih vzgojno-izobraževalnega dela, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja
druge naloge. Sestaja se vsakih 14 dni in po potrebi na konferencah učiteljskega zbora.
V tekočem šolskem letu bo učiteljski zbor:
 sprejel naloge ob začetku šolskega leta;
 obravnaval Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2012/13;
 sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14;
 sklepal o uvedbi preventivnih programov na predmetni stopnji;
 sprejel načrt izobraževanja učiteljev v šolskem letu 2013/14;
 razpravljal o delu v devetletni osnovni šoli;
 analiziral učni uspeh v posameznih ocenjevalnih obdobjih in ob tem sprejemal sklepe;
6
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________





razpravljal o nacionalnih preizkusih znanja v 6. in 9. razredu;
analiziral vzgojno problematiko;
spremljal realizacijo Letnega delovnega načrta;
sprejel organizacijo dela za šolsko leto 2014/15;
pripravil samoevalvacijo dela.
Oddelčni učiteljski zbor
Vanj so vključeni strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku. Sestaja se po potrebi na pobudo razrednika, člana razrednega učiteljskega zbora,
šolske svetovalne službe ali ravnateljice.
Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z
nadarjenimi učenci in za tiste, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge skladno z zakonom.
Razrednik
Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora. Analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo ter vodstvom šole. Odloča o vzgojnih ukrepih skladno s
pravilnikom.
Strokovni aktivi
Sestavljajo jih strokovni delavci istega razreda, predmeta oz. predmetnega področja.
Obravnavajo problematiko predmetnega področja in opravljajo druge strokovne naloge,
določene v Letnem delovnem načrtu šole. Vodje aktivov se sestajajo enkrat mesečno z
vodstvom šole in o tem poročajo kolegom v aktivu. V letošnjem šol. letu bo to ob četrtkih pred
govorilnimi urami. Izven šole se strokovni delavci glede na razred oz. predmetno področje
vključujejo v študijske skupine.
Vodje strokovnih aktivov:
Majda Kočar: 1. triletje
Andreja Rogelj Tufegdžić: 2. triletje
Miha Kočar: naravoslovje (učitelji matematike, fizike, kemije, biologije, tehnike in tehnologije,
računalništva)
Lane V. Slapar: družboslovje (učitelji slovenščine, angleščine, nemščine, zgodovine, geografije,
glasbene umetnosti, likovne umetnosti, domovinske in državljanske kulture in etike)
Erika Trnovec: športno področje
Tatjana Božič Geč: svetovalno delo
Darja Čelešnik: podaljšano bivanje
Vsi aktivi so pripravili program dela. Teme, ki so enotne večini aktivov, so:
 priprave na tekoče in naslednje šolsko leto,
 sklepanje o merilih in metodah ocenjevanja po posameznih predmetih,
 spremljanje dela v oddelkih,
 novosti stroke s področja metodike in didaktike,
 predlogi in analize vsebin dejavnosti in razširjenega programa,
 izobraževanje delavcev.
7
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
1.7 STROKOVNE KOMISIJE
Komisija za šolske novince
Na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži šolanje za eno leto, če
ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Komisijo sestavljajo: šolski zdravnik, svetovalni
delavec, učitelj oziroma vzgojitelj.
Komisija za napredovanje v višji razred
Komisija obravnava predlog staršev o možnosti hitrejšega napredovanja otroka v višji razred.
Sestavljajo jo razrednik, učitelj višjega razreda in svetovalna delavka.
Strokovne skupine za učence s posebnimi potrebami
Strokovne skupine izdelajo in evalvirajo individualizirani program dela za učence s posebnimi
potrebami.
Komisija za šolsko prehrano
V tej komisiji sodelujejo vodja prehrane, svetovalni delavec, 2 učitelja in 2 predstavnika staršev.
Na svojih srečanjih pregledajo rezultate ankete o prehrani, ki jo opravijo učenci in oblikujejo
jedilnike.
Komisija za volontersko pripravništvo
V tej komisiji sodelujejo mentor pripravniku, strokovni delavec v aktivu in ravnateljica. Komisija
odloči o skrajšanju pripravništva na predlog mentorja.
Pritožbena komisija
Odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev in o drugih vprašanjih,
kadar zakon tako določa na način in v skladu s pogoji, določenimi s poslovnikom o delu
pritožbene komisije na OŠ Martina Krpana. V pritožbeni komisiji je 10 članov (predstavniki
strokovnih delavcev šole, staršev in strokovnih delavcev drugih šol).
1.8 MATERIALNI POGOJI
a) Prihodki:
 Ministrstvo za šolstvo in šport: plače za delavce po potrjeni sistemizaciji, interesne
dejavnosti, jubilejne nagrade, odpravnine, materialni stroški šole, prevoz in prehrana
delavcev, sredstva za nadomeščanje v času bolniške odsotnosti, regres;
 Mestna občina Ljubljana: financiranje nadstandardnega dela socialne delavke,
vzgojiteljice v 1. razredu, učiteljic športa v 3. razredu, učiteljice v podaljšanem bivanju ter
jutranje varstvo za 2. in 3. razred;
b) ostali prihodki:
 kuhinja: prehrana učencev in delavcev šole (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica);
8
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________


nadomestila za uporabo telovadnice in učilnic;
stroški šolanja, ki bremenijo starše: prehrana učencev, stroški dejavnosti (kulturne,
naravoslovne, tehniške in športne dejavnosti), prevoz na dejavnosti in nadstandardni
program po dogovoru.
1.9 PROSTORSKI POGOJI
Pouk se izvaja glede na specifiko dela v različnih prostorih. Imamo:
 6 učilnic za pouk v 1. triletju,
 4 učilnice za pouk v 2. triletju,
 prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči,
 14 učilnic za predmetni pouk,
 5 didaktičnih kabinetov,
 2 telovadnici,
 knjižnico.
Ostalo delo poteka v:
 prostorih uprave,
 prostorih svetovalne službe,
 kuhinji,
 računovodstvu.
Zunanje površine obsegajo:
 dve športni igrišči s tribuno,
 zelenice ob igriščih,
 igrišče za 1. triletje.
1.10 PROGRAM RAZVOJA ŠOLE 2010 - 2015
Priloga k LDN šole.
9
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
2.1 ODDELKI IN UČENCI
V tem šolskem letu imamo na šoli 17 oddelkov rednega pouka, 7 oddelkov podaljšanega
bivanja in 2 skupini jutranjega varstva.
Število učencev po oddelkih:
Razred
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
8. a
8. b
9. a
9. b
Vseh učencev
22
22
26
25
20
18
18
18
22
22
18
18
21
17
17
20
19
343
Dečkov
14
13
13
14
10
8
11
12
7
9
10
8
12
7
10
10
11
179
Deklic
8
9
13
11
10
10
7
6
15
13
8
10
9
10
7
10
8
164
2.2 ZAPOSLENI NA ŠOLI
V letošnjem šolskem letu je na šoli zaposlenih 46 delavcev. Skladno z zakonodajo je tedenska
delovna obveznost 40 delovnih ur. O prisotnosti se vodi evidenca delavcev. V obdobju od 2. 9.
2013 do 6. 7. 2014 se delo strokovnih delavcev izvaja v obsegu do povprečno 50 ur na teden,
in sicer v posameznem obdobju v obsegu ur, določenih z urnikom ter Letnim delovnim načrtom.
Presežek delovnih ur se izvaja s prostimi dnevi strokovnih delavcev, ki v času počitnic
presegajo pripadajoče dni letnega delovnega dopusta posameznega delavca.
10
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
1. TRILETJE
Strokovni delavci v 1. triletju:
Razred/oddelek
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
Učiteljica
Janja Lamovšek
Marija Oražem
Anja Janežič
Nataša Lukša
Slavica Trkman
Majda Kočar
Druga strokovna delavka
Katarina Kamnar
Tina Hering
/
/
/
/
2. TRILETJE
Strokovni delavci v 2. triletju:
Razred/oddelek
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
Razredničarka
Andreja Rogelj Tufegdžič
Mojca Pfeifer
Petrina Faktor
Mirjam Mavrič
Lane Vukadinović Slapar
Mojca Štih Ferle
PODALJŠANO BIVANJE
Učiteljice podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda: Darja Čelešnik, Irena Petrović, Nataša
Lukša, Andreja Rogelj Tufegdžić, Mojca Pfeifer, Marta Lenarčič, Nevenka Šega, Zdenka
Schauer, Jasna Ostanek, Erika Trnovec, Anja Janežič, Marija Oražem, Jernej Jemec, Mirjana
Srebot, Mojca Š. Ferle, Tina Hering, Lane Vukadinović Slapar, Mirjam Mavrič.
Delo je organizirano po standardih in normativih skladno z zakonodajo.
V podaljšanem bivanju imajo učenci najprej kosilo, nato imajo rekreativni odmor. Sledijo
interesne dejavnosti in od 13.40 do 14.30 je čas za domače naloge. Kdor je naročen, dobi
popoldansko malico. Od 14.35 dalje so organizirane različne interesne dejavnosti oziroma je
ustvarjalni čas pod vodstvom učiteljic. Dežurno varstvo traja od 16.30 do 17.00.
JUTRANJE VARSTVO
Varstvo je organizirano za učence 1. razreda (32 učencev), organizirali pa bomo tudi varstvo
učencev 2. in 3. razreda (46 učencev). Letos se je vključilo tudi 11 učencev 4. in 5. razreda. Od
6. ure zjutraj je prisotna Marjetka Hren ali Irena Petrović. Ob 7.30 nastane še ena skupina.
11
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3. TRILETJE
Strokovni delavci v 3. triletju:
Učitelj/ica
Mateja Kacjan
Mojca Štih Ferle
Majda Ilc Hussein
Jasna Ostanek
Aleksandra Zupančič
Razredništvo
/
6. a
/
/
/
Lane Vukadinović
Slapar
Nevenka Šega
6. b
Zdenka Schauer
/
Roman Mržljak
8. b
8. a
Predmet
Poučuje
SLJ
SLJ
SLJ
TJA
TJA
NE 2
TJA
6. b, 7. a, 8., 9. (skupine)
6. a, 8., 9. (skupine)
6., 7. (skupine)
4. a, b, 6.-8.(skupine)
5. a, 6. a, 8., 9. (skupine),
7. a, 8. a, b, 9. a. b.
5. b, 6. b, 7. a, 8., 9.
(skupine)
7. a, 9. a, b
8. a, b
8. a, b
6. a, b, 8. a, b
6. a, b, 7. a, 9. a, b
7. a
6. a, b, 7. a
8. a, b, 9. a, b
8. b, 9. a
8. a, 9. b
6. a, b
6. b, 8.-9.(skupine)
8. b, 9. b
6. a, 7.-9. (skupine)
8. a, 9. a
6. a, b, 8. a, b
7. a, 6. (skupine)
7. a
Tatjana Trček
9. b
Valentina Podlogar
9. a
Tomaž Šumah
7. a
Miha Kočar
/
GEO
ZGO
DKE
GEO
ZGO
DKE
NAR
KEM
BIO
BIO
GOS
MAT
FIZ
MAT
FIZ
TIT
MAT
TIT
Jernej Jemec
/
LUM
Zvezda Dimitrova
/
GUM
Marta Lenarčič
/
ŠPO
Erika Trnovec
/
ŠPO
Marjetka Hren
6. a, b, 7. a, 8. a, b,
9. a, b
6. a, b, 7. a, 8. a, b,
9. a, b
3. a, 4. b, 5. a, 6.- 9.
(skupine)
3. b, 4. a, 5. b, 6.- 9.
(skupine)
OSTALI DELAVCI NA ŠOLI
Ravnateljica: Barbara Žitnik Ternovec
Pomočnica ravnateljice: Katarina Kamnar
12
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Knjižničarka: Majda Ilc Hussein
Računalnikar: Miha Kočar
Socialna delavka: Iris Kravanja Šorli
Specialna pedagoginja: Tatjana Božič Geč
Poslovna sekretarka: Dragana Ravnik
Računovodkinja: Maja Dolinar (računovodski servis)
Knjigovodkinja: Irena Šušteršič (s. p., 30 %)
Hišnik: Peter Klevže
Vodja prehrane: Marjetka Hren
Kuharica: Božena Železnikar
Delavca v kuhinji: Krešimir Marčeta, Vesna Gogovska
Čistilke: Slavka Božović, Zada Kerić, Zora Tomić, Ivanka Zarić, Danica Slijepčević, Emira
Ljubijankić
2.3 ŠOLSKI ZVONEC
šolske ure 1. triletja
malica
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
Šolske ure podaljšanega bivanja
8.30 – 8.50
8.50 – 9.35
9.40 – 10.25
10.30 – 11.15
11.20 – 12.05
12.10 – 12.55
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
Dežurstvo
12.05 – 12.55
12.55 – 13.40
13.40 – 14.35
14.35 – 15.25
15.25 – 16.15
16.15 – 17.00
Šolske ure 2. in 3. triletja
0. ura
1. ura
2. ura
glavni odmor
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
odmor
7. ura
8. ura
7.40 – 8.25
8.30 – 9.15
9.20 – 10.05
malica
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40
13.40 – 13.55
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
13
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
2.4 TEDENSKI PLAN PEDAGOŠKIH UR PO RAZREDIH
Predmet
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura in etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Drugi tuji jezik
1. r.
6
4
/
2
2
/
/
/
/
2. r.
7
4
/
2
2
/
/
/
/
3. r.
7
5
/
2
2
/
/
/
/
4. r.
5
5
2
2
1,5
2
/
/
/
5. r.
5
4
3
2
1,5
3
/
/
/
6. r.
5
4
4
1
1
/
1
1
/
7. r.
4
4
4
1
1
/
2
2
1
8. r.
3,5
4
3
1
1
/
1,5
2
1
9. r.
4,5
4
3
1
1
/
2
2
/
3
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
1
3
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
2
1,5
3
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
1
/
2
2/1
1
1
2
/
2
2
1,5
/
/
1
/
2
2/1
1
1
2
/
2
2
2
/
/
/
/
2
2/1
1
1
2
Oddelčna skupnost
/
/
/
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi
Št. predmetov
Tedensko ur pouka
Tednov pouka
4
3
5
3
6
20
35
4
3
5
3
6
21
35
4
3
5
3
6
22
35
3
3
5
4
8
24
35
3
3
5
4
9
26
35
3
3
5
4
11
26
35
3
3
5
4
14
29,5
35
3
3
5
4
16
30
35
3
3
5
4
14
30
33
2.5 ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto se prične 2. septembra 2013 in traja do 31. avgusta 2014. Za učence od 1. do 8.
razreda je 190 delovnih dni, za učence 9. razreda pa 183 delovnih dni.
35 tednov dela je namenjenih pouku, 3 tedni pa dejavnostim (kulturni, naravoslovni, tehniški in
športni dnevi). Nekatere dejavnosti bomo realizirali v času taborov in šol v naravi.
14
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Pouk in dejavnosti bomo izvajali skladno s predmetnikom, učnimi načrti in letnimi pripravami na
pouk.
Obeleževanje državnih praznikov, mednarodnih dni, tekmovanj v znanju in ostalih dogodkov je
razvidno iz akcijskega načrta, ki je priloga LDN.
Prosti dnevi:
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Poletne počitnice
28.–30. 10. 2013
27.–31. 12. 2013
17.–21. 2. 2014
28.–30. 4. 2014
26. 6. 2014–29. 8. 2014
Ocenjevalna obdobja:
I. obdobje
2. 9. 2013–31. 1. 2014
II. obdobje 1. 2. 2014–13. 6. 2014 za učence 9. razreda
1. 2. 2014–24. 6. 2014 za učence od 1. do 8. razreda
Informativna dneva:
Na srednjih šolah za učence 9. razreda: 14. 2. in 15. 2. 2014
Predmetni, razredni in popravni izpiti:
16. 6.–30. 6. 2014: 1. rok za učence 9. razreda
26. 6.–9. 7. 2014: 1. rok za ostale učence
18. 8.–29. 8. 2014: 2. rok
Prazniki:
31. 10. 2013 – dan reformacije
1. 11. 2013 – dan spomina na mrtve
25. 12. 2013 – božič
26. 12. 2013 – dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. 2014 – novo leto
8. 2. 2014 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
21. 4. 2014 – velikonočni ponedeljek
27. 4. 2014 – dan upora proti okupatorju
1., 2. 5. 2014 – praznik dela
25. 6. 2014 – dan državnosti
15
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3
PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELO
3.1 CELOLETNE NALOGE
I. TRILETJE:
 Delo na bralni pismenosti (bralni trening, bralna značka)
 Vertikalna povezava
 Organizacija dejavnosti
 Sodelovanja na razpisih in natečajih
 Proslave
 FIT, Zdrava šola, EKO šola
 Zlati sonček
PODALJŠANO BIVANJE:
 šolski letni koledar
 načrtovanje tedenske priprave
 izobraževanje
 sprotno reševanje vzgojnih in učnih problemov
 sodelovanje z učiteljicami prvega triletja
 okraševanje učilnic in hodnikov v koordinaciji z učiteljicami prvega triletja
 urejanje dokumentacije
 poenotenje dela učiteljic v podaljšanem bivanju
 bonton pri prehranjevanju, igri
 ocena dela
 hišni red
 gradnja pozitivnih medsebojnih odnosov
II. TRILETJE:
 izobraževanja v okviru aktiva
 učno-vzgojna aktualna problematika
 organizacija pouka
 sodobne oblike dela
 bralna pismenost
 vertikalna povezava
III. TRILETJE:

Aktiv za naravoslovje:
 Organizacija tekmovanj v znanju (logika, matematika, fizika)
 Uporaba E-Asistenta
16
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
 Sodelovanje v projektu bralna pismenost
 E-učilnica za matematiko
 Vertikalno povezovanje pri matematiki

Aktiv za družboslovje:
 bralna pismenost
 uporaba e-asistenta
 e-učilnica
 spremljanje realizacije pouka
 izobraževanje
 medpredmetno povezovanje

Aktiv za šport:
 ŠŠD,
 športna knjižica - Sonček in Krpan,
 testiranje za športnovzgojni karton,
 korektivna gimnastika

Aktiv šolske svetovalne službe:
 Svetovanje učencem, učiteljem in staršem
 Pomoč učencem pri šolskem delu
 Karierna orientacija in vpis v srednje šole
 Vpis v 1. razred
 Vodenje postopkov usmerjanja
 Vodenje preventivnih projektov
 Sodelovanje v šolskih in izvenšolskih raziskavah
 Vodenje identifikacije nadarjenih učencev
 Sodelovanje z zunanjimi institucijami
 Strokovno izobraževanje
3.2 UČNE SKUPINE
V šolskem letu 2013/14 bomo izvajali manjše učne skupine od 6. do 9. razreda pri slovenščini,
angleščini in matematiki.
3.3 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
V vseh razredih 1. in 2. triletja bomo organizirali dopolnilni in dodatni pouk, in sicer 0,5 ure na
teden. Vodile ga bodo razredne učiteljice in Irena Petrović. Učenci se bodo vključevali glede na
sposobnosti in potrebe.
V 3. triletju bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk po predmetnih področjih.
17
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Dopolnilni pouk:
Učitelj/ica
Majda Ilc Hussein
Tatjana Trček
Roman Mržljak
Erika Trnovec
Lane V. Slapar
Valentina Podlogar
Predmet
SLJ
MAT
NAR, KEM, BIO
Korektivna vadba
TJA
FIZ
Dodatni pouk:
predmet
razredni pouk
slovenščina
angleščina
naravoslovje, kemija, biologija
matematika, fizika
učitelj
razred
Irena Petrovič
1. – 5.
Majda Ilc Husein
7. – 8.
Lane Vukadinović Slapar
4. – 9.
Roman Mržljak
6. – 9.
Valentina Podlogar
6. – 9.
3.4 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ
Individualna in skupinska učna pomoč (ISP)
Individualna in skupinska učna pomoč je namenjene učencem, ki kljub ostalim oblikam
dodatnega dela (dopolnilni pouk) potrebujejo še bolj individualizirano obliko dela, da dosegajo
minimalne standarde znanja ali da sledijo učni snovi.
Nudijo jo strokovni delavci in je organizirana pred ali po pouku, individualno ali v manjših
homogenih skupinah. Učenec jo obiskuje prostovoljno, v dogovoru s starši in njihovim
soglasjem.
Preglednica izvedbe ISP v šolskem letu 2013/2014
Nevenka Šega
Zdenka Schauer
Valentina Podlogar
Tatjana Trček
Lane Vukadinović Slapar
Roman Mržljak
ZGO
GEO
FIZ
MAT
TJA
NAR, KEM, BIO
3.5 DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP)
Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
spodbude na specifičnih področjih in so v osnovno šolo usmerjeni kot.
18
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________








učenci z govorno- jezikovno motnjo,
gibalno ovirani učenci,
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
dolgotrajno bolni učenci,
gluhi in naglušni učenci,
slepi in slabovidni učenci oz. učenci z okvaro vidne funkcije,
učenci z avtističnimi motnjami,
učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Delo učitelja dodatne strokovne pomoči zajema neposredno delo z učenci, sodelovanje s starši,
učitelji in šolsko svetovalno službo, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami, pripravo in
izvedbo predavanj in delavnic za učitelje in starše ipd. Učitelj dodatne strokovne pomoči z
učencem s posebnimi potrebami dela individualno ali v manjši skupini v razredu ali izven.
Na OŠ Martina Krpana dodatno strokovno pomoč izvajajo:
-
Tatjana Božič Geč, specialna pedagoginja
Martina Gabrijel Osojnik, mobilna specialna pedagoginja
Mojca Komel, mobilna specialna pedagoginja
Iris Kravanja Šorli, socialna pedagoginja
Lane Vukadinović Slapar, učiteljica angleščine
Aleksandra Zupančič, učiteljica angleščine in nemščine
Valentina Podlogar, učiteljica matematike in fizike
Mateja Kacjan, učiteljica slovenščine
Tatjana Trček, učiteljica matematike in fizike
3. 6 DELO Z NADARJENIMI UČENCI
V šolskem letu 2013/2014 bo do konca izpeljana identifikacija in prepoznavanje nadarjenih
učencev v 5., 6. in 7. razredu.
V mesecu septembru 2013 bodo starši in učenci seznanjeni z rezultati ocenjevalnih lestvic. Za
učence, ki bodo v postopku prepoznani kot nadarjeni učenci, se bodo pripravili individualizirani
programi, kjer bodo opredeljena njihova močna področja. Prav tako se bodo v septembru
pripravili individualizirani programi za učence, ki so bili prepoznani kot nadarjeni učenci v
preteklih šolskih letih. Skupno število nadarjenih učencev je 47.
V spomladanskih mesecih bomo za posamezne učence izpeljali testiranje inteligenčnih
sposobnosti in ustvarjalnosti, ki ga bo opravila zunanja psihologinja.
Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo v okviru individualizacije dela pri pouku, v okviru
dodatnega pouka, ur individualne in skupinske pomoči, pri interesnih dejavnostih, skozi
aktivnosti v šolski skupnosti, v otroškem parlamentu, pri organizaciji in vodenju prireditev … V
maju 2014 bo organiziran tabor za nadarjene učence.
Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci je Iris Kravanja Šorli.
19
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.7 DELO Z UČENCI TUJCI
V šolskem letu 2013/2014 je v OŠ Martina Krpana vključenih 10 učencev, ki imajo status
učenca tujca. 8 učencev ima status učenca tujca drugo leto (v 2. a, 2. b, 4. a, 6. a in 7. b), 2
učenca pa prvo.
Za vse učence tujce strokovne skupine pripravijo individualizirane programe, kjer se
podrobneje opredeli načrt dela in prilagoditve za posamezne učence. Učenci tujci imajo
možnost obiskovati ure dodatne strokovne pomoči za tujce, dopolnilni pouk, individualno in
skupinsko učno pomoč, po pomoč in svetovanje pa se lahko obrnejo tudi na šolsko svetovalno
službo.
V tem šolskem letu se bo šola kot konzorcijski partner vključila v projekt »Izboljšanje
usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov
priseljencev v vzgojo in izobraževanje«. Multiplikatorki naše šole bosta zadolženi za
izvajanje programa v OŠ Martina Krpana in še na štirih sodelujočih šolah: OŠ Nove Fužine, OŠ
Karla Destovnika Kajuha, OŠ Vide Pregarc in Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije. Program bo obsegal aktivnosti s področja izobraževanja strokovnih delavcev,
neposrednega dela z otroki priseljencev, delo s starši priseljencev in aktivnosti s področja
raziskovalnega dela.
3.7 KARIERNO SVETOVANJE
Razred
Vsebina
Podatki
Časovnica
1.-5.
razred
Spoznavanje različnih poklicev.
Predstavitev poklicev s strani staršev,
predstavnikov različnih zunanjih institucij.
Vsebine v učnem načrtu, medpredmetna
povezava.
Različni dnevi dejavnosti (kulturni,
naravoslovni, tehniški dan …).
(učitelji in svetovalni delavec)
Učenci pridobijo informacije o
različnih poklicih.
Skozi celo šolsko leto.
7.-9.
razred
Predstavitve srednjih šol:
Učenci pridobijo informacije o
srednjih šolah in programih
srednjih šol.
Od oktobra do
decembra 2013.
Predstavitev srednjih šol.
Od oktobra 2013 do
januarja 2014.
dnevi odprtih vrat, srednje šole se
predstavijo na naši šoli.
Informativni dan.
Informativa 2012.
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem 2014.
(koordinacijo izvaja svetovalni delavec)
8.
razred
Delavnice na razrednih urah na temo
poklicne orientacije.
(svetovalni delavec)
Učenci so podrobneje
seznanjeni z možnostmi
srednjega poklicnega
izobraževanja.
Učenci pridobijo informacije o
izobraževalnem sistemu v
Sloveniji in programih srednjih
šol.
Svetovalna delavka bolje
Februar 2014.
Januar 2014.
Marec 2014.
2 šolski uri na
posamezni oddelek od
marca do maja 2014 v
času razrednih ur.
20
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
spozna učence, njihove želje
glede nadaljnje izobraževalne in
poklicne poti, njihove interese in
motivacijo.
Predstavitev Poklicnega
kažipota in seznanitev učencev
s spletno stranjo
www.mojaizbira.si , kjer učenci
najdejo sveže in dobre
informacije o izobraževalnih
programih in šolah.
Identifikacija močnih področij,
znotraj katerih bi bilo smiselno
iskati primerne poklice.
April 2012.
9.
razred
Delavnice na temo poklicne orientacije.
Identifikacija interesov in
močnih področij posameznega
učenca.
2 šolski uri na
posamezni oddelek v
času RU od oktobra do
decembra 2014.
Reševanje e-Vprašalnika o poklicni poti.
November 2013.
Individualni razgovori z učenci.
Individualni razgovori z razredniki in
učitelji.
Individualni razgovori s starši.
Sestanek s svetovalko CIPS-a.
Individualni razgovori z zunanjimi
strokovnimi
delavci. Koordinacija dela z drugimi
institucijami.
Identifikacija poklicnih interesov
in namer učenca.
Pogovor in svetovanje. Sinteza
in analiza vseh pridobljenih
podatkov.
Pridobitev podatkov o ocenah,
učnih navadah, močnih
področjih učenca, interesnih
dejavnostih, kamor je vključen.
e- VPP.
Analiza e-VPP.
Posvetovanje v primeru učnih
težav, primanjkljajev in motenj
ter zdravstvenih težav.
Koordinacija dela z vodstvom šole.
Od oktobra 2013 do
konca šolskega leta.
November in december
2013.
Od oktobra 2013 do
konca šolskega leta.
December 2013.
Od oktobra 2013 do
konca šolskega leta.
Vpis v srednje šole.
Izobraževanje na področju karierne
orientacije.
(dela in naloge izvaja in koordinira
svetovalni delavec)
Sodelovanje z ZD, MIZKŠ,
Zavodom RS za šolstvo,
Kadisom, srednjimi šolami,
Zavodom za zaposlovanje,
CIPS-om, Svetovalnim centrom,
CSD …
Skozi celo šolsko leto.
Od marca 2014 do
konca šolskega leta.
Skozi celo šolsko leto.
Sodelovanje in načrtovanje dela
na sestankih strokovnega
kolegija.
Spremljanje stanja prijav v
posamezne programe, prenosi
prijav, spremljanje vpisa.
21
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Udeležba in sodelovanje
svetovalne delavke na
izobraževanjih, posvetih,
sestankih.
3.8 IZBIRNI PREDMETI
V letošnjem šolskem letu nam glede na število oddelkov od 7. do 9. razreda pripada po
sistematizaciji MIZŠ 13 izbirnih predmetov, vendar so se učenci razporedili v manj izbirnih
predmetov. Prvič ponujamo tudi šah.
Predmet
Računalništvo – multimedija
Računalništvo – računalniška
omrežja
Razred
8.
9.
Učitelj/ica
Miha Kočar
Miha Kočar
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Izbrani šport – nogomet
Likovno snovanje 1
Likovno snovanje 2
Turistična vzgoja
Sodobna priprava hrane
Obdelava gradiv - les
Robotika v tehniki
Osnove šaha
7.
9.
8.
7.
8.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
7., 8.
8.
7., 8., 9.
Erika Trnovec
Marta Lenarčič
Marta Lenarčič
Jernej Jemec (Daša Juvanc)
Jernej Jemec (Daša Juvanc)
Nevenka Šega
Marjetka Hren
Miha Kočar
Miha Kočar
Tomaž Šumah
3.9 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
S spremembami Zakona o OŠ je v tem šolskem letu tudi ob koncu drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja (6. razred) postalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) obvezno.
Učenci opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.
Novost je tudi pri 9. razredih. Že v začetku šolskega leta smo izvedeli, kateri predmet je določil
minister. Tako bodo devetošolci preverjali svoje znanje iz slovenščine, matematike in fizike.
Preverjanje NPZ je obvezno. Dodatnega roka v tem šolskem letu ni.
2. 9. 2013 – objava sklepa o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim
preverjanjem znanja iz določenega 3. predmeta
6. 5. 2014 – NPZ za 6. in 9. razred iz matematike
8. 5. 2014 – NPZ za 6. in 9. razred iz slovenščine
12. 5. 2014 – NPZ za 9. razred iz fizike
22
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
– NPZ za 6. razred iz angleščine
2. 6. 2014 – seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. raz.
9. 6. 2014 - seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. raz.
13. 6. 2014 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov
24. 6. 2014 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov
Glede na lanskoletne rezultate in analizo NPZ so bile podane smernice:
a) matematika:
Poskrbeli bomo, da bo še več priprav vključenih v redni pouk in po možnosti tudi v dopolnilni
pouk. Posebno pozornost bomo posvetili vsebinam, pri katerih je bil rezultat lani slabši.
b) slovenščina:
Del ur dodatnega pouka bo namenjen pripravi na NPZ. Ob zaključku vsakega sklopa (slovnica)
bomo utrjevali snov; vaje so sestavljene tako, da se najprej utrjuje razumevanje besedila, temu
pa sledijo jezikovne naloge. Učenci bodo imeli možnost reševanja NPZ-jev iz preteklih let
(objavljeni so na spletnih straneh ZZŠS) – samostojno domače delo s preverjanjem v šoli.
c) angleščina
Pri urah bomo posvetili več pozornosti oblikam nalog, od natančnega branja do razumevanja
besedil in navodil. V preverjanje in ocenjevanje znanja bomo vključili preverjanje podobnih
ciljev, kot se preverjajo pri NPZ.
3.10 RAZREDNE URE
V šolskem letu je predvidenih 18 ur razrednih ur. V sklopu vsebin razrednih ur je nekaj tem
skupnih za vse učence kot npr. »bralni maraton«. Potekajo tudi različni preventivni programi
(npr. Nasilje in strpnost). V 4. in 8. razredu bo izvedeno »Učenje učenja«, ko se bodo učencem
predstavljale tehnike učenja. Nekaj vsebin določijo razredniki skupaj z učenci glede na njihove
interese.
3.11 ORGANIZIRANOST UČENCEV
ODDELČNA SKUPNOST
Učenci v oddelčni skupnosti oblikujejo predloge in pobude za boljše delo ter razrešujejo probleme, in
sicer:
- obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju;
23
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
- organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah;
- obravnavajo kršitve šolskih pravil in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja;
- dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih
prireditev in interesnih dejavnosti;
- razredniku predlagajo ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene;
- sodelujejo pri ocenjevanju;
ŠOLSKI PARLAMENT
Tema 24. otroškega parlamenta za šolsko leto 2013/2014 je »Razmere v družbi«. Naslovna tema
je odraz stanja našega vsakdana. Razmere v katerih živimo, se dotikajo tudi otrok in mladostnikov
in otroški parlament je priložnost, da nam predstavijo svoj pogled in svoje doživljanje vsega, kar
se dogaja v družbi.
Predvidene aktivnosti so:
- udeležba mentorice na skupnem srečanju mentorjev parlamentov in mestne otroške
vlade (oktober 2013),
- udeležba učenca naše šole na dvodnevnem pripravljalnem taboru (oktober 2013),
- izvedba delavnic v vseh razredih od 1. do 9. razreda na temo »Razmere v družbi«
(oktober in november 2013),
- zasedanje šolskega otroškega parlamenta (december 2013),
- udeležba predstavnikov šole na območnem otroškem parlamentu (januar 2014),
- udeležba predstavnika šole na mestnem parlamentu (februar/marec 2014).
Mentorica: Iris Kravanja Šorli
ŠOLSKA SKUPNOST
Ciljna skupina: učenci od 1. do 9. razreda
Predviden čas in kraj: ponedeljek, 7.35 do 8.20 (10 x letno).
Tema: Odraščanje, medsebojni odnosi, vpliv ravnanja posameznikov na kakovost družbenega življenja.
Izhodiščne dejavnosti skupnosti učencev šole:
- aktivno sodeluje pri vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela,
- načrtuje in organizira skupne akcije (Rdeči križ, zbiranje oblačil, zbiranje zamaškov za
dobrodelne namene, sodelovanje v akciji Pokloni zvezek, sodelovanje v akciji 1 evro za otroški
nasmeh ...),
- predlaga izboljšave bivalnega okolja (skrb za čisto in urejeno okolico šole),
- sodeluje pri obeležju posebnih dni (teden otroka, valentinovo, materinski dan, novo leto, dan
zemlje ...),
- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dejavnosti,
ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
- sprotno rešuje probleme, vprašanja in pobude učencev,
- spremlja pravice in dolžnosti učencev in opozarja na morebitne kršitve;
- informira učence o svoji dejavnosti (zapisniki, oglasna deska, ustno poročanje),
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
24
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Vzgojno izobraževalni cilji:
- krepitev pozitivnega odnosa do družbe, sošolcev, družine, šolskih delavcev,
- privzganjanje in negovanje pozitivnih vrednot ...
Predvideni rezultati:
- vzdrževanje pozitivne klime med učenci na šoli,
- trud za dobro počutje v šolski ustanovi ...
Mentorica: Anja Janežič
3.12 VARNOST UČENCEV
Za varnost učencev bomo skrbeli pri vseh oblikah našega dela tako, da bomo:
 dosledno upoštevali predpisane normative pri rednem pouku in dejavnostih zunaj šole;
 dosledno upoštevali pravilnik »Varstvo pri delu«, kar bo razvidno še zlasti pri učnih
predmetih, kjer je zaradi narave dela večja možnost različnih poškodb (športna vzgoja,
tehnična vzgoja, gospodinjstvo, fizika, kemija);
 redno vzdrževali in servisirali naprave in učne pripomočke;
 skupaj s starši in učenci upoštevali določila Hišnega reda in Pravil šolskega reda.
3.13 PREVENTIVNI PROJEKTI
NASILJE IN STRPNOST
Izvajalci: Tatjana Božič Geč, šolska svetovalna delavka
Samo Gorta, vodja policijskega okoliša Fužine
razredniki od 1. do 9. razreda
Program dela:
razred
2.–9.
1.–3.
4.
5.
tema
Nasilje na šoli.
št. ur
aktivnosti
2
anketa
Projekt Pro
save
2
Nasilje v šoli.
2
Razvijanje
empatije –
izdelava
plakatov.
Vzroki, oblike,
posledice
1
razgovor
delo v krogu
delo v skupini
ogled filma
razgovor
razlaga
skupinsko delo
brainstorming
razgovor
izvajalec
svetovalna
delavka
razredna učiteljica
čas
april 2014
celo šolsko
leto
razrednik
vodja policijskega
okoliša
svetovalna
delavka
september
2013
razrednik
vodja policijskega
oktober 2013
25
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
nasilja in
pomoč
razlaga
igranje vlog
6.
Žrtev in
nasilnež
1
delov dvojicah
razgovor
razlaga
7.
Povej svojo
izkušnjo
1
8.
Spolno nasilje
9.
Trgovina z
ljudmi
1
reševanje
problemskih
nalog v skupini
igranje vlog
resnične zgodbe
razgovor
razlaga
delo v skupinah
resnične zgodbe
razgovor
razlaga
1.–9.
Nevarnosti
pirotehnike
1
1/2
okoliša
svetovalna
delavka
razrednik
vodja policijskega
okoliša
svetovalna
delavka
razrednik
vodja policijskega
okoliša
vodja policijskega
okoliša
svetovalna
delavka
razrednik
vodja policijskega
okoliša
resnične zgodbe svetovalna
razgovor
delavka
razlaga
vodja policijskega
okoliša
januar 2014
februar 2014
februar 2014
september
2013
december
2013
PROJEKT »VARNE TOČKE«
Koordinator: Tatjana Božič Geč, šolska svetovalna delavka
Varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v
primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim
sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju ...).
Varne točke se lahko nahajajo v različnih lokalih (frizerski salon, lekarna, knjižnica, knjigarna,
mladinski center ...), ki zadostujejo kriterijem za varno točko in kjer je prisotno osebje, ki je
prostovoljno pripravljeno otroke trenutno zaščititi, jim svetovati in jim nuditi osnovne informacije
ali pomoč.
Cilji:
1. Osnovni cilj programa je v mestu ustvariti večje ozračje varnosti za otroke in mladostnike.
2. Z varnimi točkami otrokom in mladostnikom omogočimo, da se po pomoč zatečejo v trenutku,
ko jo potrebujejo in na mesto, kjer ne bo takoj vidno, da so pomoč iskali (ne pride do
stigmatizacije).
3. Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti na druge organizacije, kjer
lahko išče in dobi strokovno pomoč.
4. Varna točka nudi otrokom in mladostnikom psihološko oporo npr. na poti iz šole.
26
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
5. Namen varnih točk je tudi okrepiti povezave med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na
varnost v mestu.
Ciljna skupina:
so otroci in mladostniki v starosti od 5 do 18 let, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali
pomoč.
Naloge koordinatorja:
1. informiranje in osveščanje učencev o varnih točkah v naselju in mestu,
2. sodelovanje z zunanjimi inštitucijami v sklopu projekta,
3. sodelovanje pri ustanavljanju varnih točk v naselju.
Program strokovno vodi in koordinira UNICEF Slovenija.
ŠOLSKI PROGRAM »UČENJE UČENJA«
Nosilka in izvajalka programa: TATJANA BOŽIČ GEČ
Namenjen je učencem 4. in 8. razredov.
Cilji:
o poznati delovanje možganov;
o ugotavljanje, kakšne učne navade imajo učenci;
o evidentiranje učnih stilov učencev;
o predstavitev različnih metod učenja;
o trening učnih spretnosti.
Vsebina:
o človeški možgani;
o učne navade;
o učni stili;
o strategije učenja;
o načrtovanje učnega procesa;
o miselni vzorci.
Čas izvedbe:
o september - november 2013.
Oblike dela:
o frontalna oblika,
o delo v skupinah,
o razgovor,
o razlaga.
EVROPSKI ŠOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM »IZŠTEKANI« - Šolski program EU-DAP,
evropski program za preprečevanje zasvojenosti z drogami
Šolski program EU-Dap je šolski preventivni program na področju zasvojenosti. Izdelan je bil na
osnovi modela splošnega družbenega vpliva in je interaktiven, združuje življenjske veščine in
27
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
normativna prepričanja mladostnikov. Za slovenski prostor ga je pripravil Inštitut za raziskave in
razvoj »Utrip«, ki je oblikoval tudi priročnik za učitelje in delovni zvezek za učence. Za izvajalce
programa je bilo organizirano dvodnevno izobraževanje.
Program »Izštekani« se bo izvajal v 8. razredu in sestoji iz 12 učnih ur. Prvi del bo izveden
oktobra 2013 na taboru, drugi del pa na razrednih urah med šolskim letom. Posamezne lekcije
obravnavajo različne situacije, ki so mladostnikom blizu (kako se spopadati s težavami,
sprejemati odločitve, kako postavljati cilje), hkrati pa prinašajo tudi informacije o drogah
(predvsem o alkoholu in cigaretah).
Koordinatorica: Iris Kravanja Šorli
RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV
Skozi delavnice Programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov
spodbujamo pet elementov lastne vrednosti: varnost, identiteto, pripadnost, smiselnost in
sposobnost. Program se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za
zdrav osebnostni razvoj in tako prispeva k varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in
mladostnikov. Cilj projekta je krepiti zdravo samopodobo in s tem zmanjšati stopnjo ogroženosti
učencev, ki sodijo med tako imenovane ranljive skupine otrok.
Delavnice se bodo izvajale v skupini otrok 2. in 3. razreda ter individualno za posamezne
učence.
Vodi: Iris Kravanja Šorli.
PROJEKT MEDVRSTNIŠKE POMOČI »POČNIMO SKUPAJ«: PROSTOVOLJSKO DELO
KOT NAČIN PARTICIPACIJE IN MEDKULTURNEGA DIALOGA
Organizacija prostovoljskega dela v šoli je proces, ki se razvija skupaj z ljudmi, ki v
prostovoljstvo vstopajo in ga gradijo. V projektu Počnimo skupaj je poudarek na druženju
različno starih učencev ter na medkulturnem povezovanju. Dejavnosti v projektu se prepletajo
z dejavnostmi šolskega parlamenta in prostovoljskim delom in so kot nekakšna nadgradnja
obeh. V vse dejavnosti vedno načrtno povabimo in vključimo tudi učence, ki se soočajo s
šolskimi težavami in so pogosto odrinjeni na rob dogajanja ali pa destruktivno reagirajo ob
postavljenih pravilih, zahtevah in omejevanjih. Delo z učenci poteka individualno ali v manjših
skupinah. Učenci se učijo prepoznati in ubesediti svoje želje in potrebe in zastaviti prave ter
uresničljive cilje. Na ta način jih motiviramo za participacijo na različnih področjih šolskega
življenja, kajti s svojim (so)aktiviranjem prispevajo k izboljšanju šolske in razredne klime in k
temu, da šola resnično postane varen in podporen prostor za vse učence.
V projekt bodo vključeni učenci 1. in 3. triletja.
Druženje učencev bo potekalo individualno ali v skupini, v času podaljšanega bivanja skozi celo
šolsko leto. Z učenci bodo potekali redni sestanki, kjer bomo v skupini obravnavali tekočo
problematiko, prav tako bodo imeli možnost individualnih razgovorov z mentorjem. To je Iris
Kravanja Šorli.
28
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
»KAJ PA ČE … NE«
Mladinsko združenje Brez izgovora bo v šoli izvedlo 45-minutne vrstniške delavnice za vse
oddelke 8. in 9. razreda o škodljivi rabi alkohola, ki se osredotočajo na vrstniški pritisk in so
zamišljene kot nadaljevanje projekta O2 za vsakega, ki poteka v 7. razredu.
Koordinatorica: Iris Kravanja Šorli.
»O2 ZA VSAKEGA«
Projekt »02 za vsakega« je mladinski projekt, ki ozavešča o škodljivosti kajenja in ob tem
učence seznanja s pravilnimi in strokovnimi informacijami.
Projekt bo izveden v oktobru 2013 v 7. razredu, v obliki 45-minutnih vrstniških delavnic.
Delavnice bodo vodili dijaki prostovoljci Mladinskega združenja Brez izgovora, v šoli pa ga
koordinira svetovalna služba.
OTROCI IN MLADI NE PRIZNAVAJO MEJA
Že v lanskem šolskem letu smo sodelovali v projektu »Otroci in mladi ne priznajo meja«, ki ga
koordinira Zveza Prijateljev Mladine Mesto, v šolskem letu 2013/2014 pa se projekt nadaljuje.
Cilj projekta je rušenje, premagovanje mej med drugačnostjo in različnostjo ljudi, narodov in
držav, razvijanje strpnosti in negovanje sprejemanja »drugačnosti«.
V mesecu septembru 2013 se bo šest učenk 8. b razreda, ki so posnele najboljši kratki film proti
nestrpnosti, »Piflarka«, udeležilo tridnevnega tabora v Pacugu pri Portorožu.
Koordinatorica: Iris Kravanja Šorli
3.14 KULTURNA ŠOLA
VSEBINE:





v tem šolskem letu bomo sproti spremljali aktualne dogodke na temo kulturno-umetniških
dejavnosti,
sodelovali bomo na literarnih, likovnih in drugih kulturno-umetniških natečajih,
izvajali bomo več projektov in interesnih dejavnosti ter izbirnih predmetov s kulturnoumetniškega področja,
na različnih prireditvah bomo nastopali s Krpanovim gledališčem, plesnim krožkom,
pevskim zborom,
dogodkom bomo sproti sledili in jih vpisovali v tabelo dogodkov.
CILJI:


spodbujati kulturno-umetniško ustvarjalnost na šoli,
razvijati ljubiteljsko kulturno-umetniško dejavnost na šoli,
29
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________




omogočati učencem dostopnost kulturnih vsebin in dogodkov na šoli ter v celotnem
slovenskem kulturnem prostoru,
vključevati učence in mentorje na področju kulture v kulturno mrežo,
ustvarjati pogoje za medkulturni dialog,
vključevati učence in mentorje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem
prostoru.
vodja: Mojca Pfeifer
3.15 EKO ŠOLA
VSEBINA:
Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti
uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno
vključujejo lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju
ciljev.
CILJI:
- vzgoja za okoljsko odgovornost;
- razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine;
- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane,
pitniki, gibanje);
- spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
- pridobitev zastave za šolsko leto 2013/2014.
Predvidene dejavnosti za šolsko leto 2013/2014:
EKOKVIZ ZA OŠ (izvajata Katarina Kamnar in Tomaž Šumah),
EKO-PAKET - zbiranje odpadne embalaže (Anja Janežič in Marija Oražem),
SLOVENSKA HRANA - Tradicionalni slovenski zajtrk (koordinatorica Marjetka Hren),
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE (koordinatorica Marjetka Hren),
LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS (koordinatorica Marija Oražem),
ŠOLSKA VRTILNICA (Marjetka Hren, Aleksandra Zupančič, Mateja Kacjan),
KEKEC V PRAVLJIČNEM GOZDU (koordinatorica Anja Janežič),
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (koordinatorica Anja Janežič),
OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE: zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij ter zbiranje
papirja (koordinator Miha Kočar),
j) plačilo pristojbine za šolsko leto 2013/2014.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Vodja: Anja Janežič
30
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.16 ZDRAVA ŠOLA
Kot Zdrava šola moramo uresničevati 12 ciljev evropske mreže Zdravih šol. »Rdeča nit« v
šolskem letu 2013/14 je »Medgeneracijsko sodelovanje«.
Pri medgeneracijskem sodelovanju se prelivajo različne vrednote, ki bogatijo vse vključene
generacije: modrost, znanje, izkušnje, mladostna energija, ideje, podpora, vživljanje v potrebe
drugih, druženje, zmanjševanje osamljenosti, krepitev občutka potrebnosti ...
Medgeneracijsko sodelovanje dobiva v današnjem času vse večji pomen, kakor tudi strpnost
med generacijami. Šola je otrokov življenjski prostor; tam se aktivno uči in pridobiva
sposobnosti in znanja za življenje ter razvija vrednote v medgeneracijski družbi. Vzajemnost
med generacijami je izrednega pomena, zato je potrebno negovati odnose med ljudmi.
Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami. Gre za medčloveški
odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah.
Predstavlja sožitje med mladimi, srednje starimi in starimi in hkrati tudi sožitje različnih generacij
starih med seboj.
Medgeneracijsko sodelovanje prinaša novo kvaliteto življenja. Sodelujočim zagotavlja občutek
sprejetosti, varnosti in smiselnosti, utrjuje in širi socialne mreže, lajša osamljenost ter krepi
duševno in telesno zdravje.
Človek naj bi imel v vsakem obdobju svojega življenja možnost, da se druži, živi in sodeluje z
vsemi generacijami. To je pomembno za vse starosti, za vsakega, za vseživljenjsko učenje.
V tem šolskem letu bomo:
 aktivno podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da bo lahko vsak prispeval
k zdravemu življenju v šoli ter se počutil varno in opremljeno z znanjem tudi izven šole (
preventivni projekti),
 skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med vsemi udeleženci
vzgojno-izobraževalnega procesa,
 vse učence spodbujali k različnim dejavnostim, ki vključujejo gibanje ( FIT),
 izkoriščali vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja (skrb za ptice, urejeno okolje),
 skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo,
 upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled zdravega vedenja,
 upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana (EKO VRT),
 sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo,
 ohranili odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo,
 povečali ozaveščenost mladih za potrebe starejših,
 opravljali naloge s področja medgeneracijskega sodelovanja,
 iskali skupne interese in koristi za mlade in starejše,
 obeležili dneve z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami,
 osveščali o škodljivosti kajenja, drog, alkohola ter drugih slabih razvad (preventivni
projekti),
 izboljševali odnos do okolja, živali in rastlin (čistilne akcije, zbiranje starega papirja,
kartuš, baterij, tonerjev, varčevanje z vodo in elektriko) – EKO šola
 organizirali bomo humanitarne akcije (zamaški, zvezki, denarni prispevki, oblačila …)
Vodja: Andreja Rogelj Tufegdžić
31
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.17 FIT ŠOLA
Obvezni in izbirni program dela, ki ga bomo izvajali v tem šolskem letu:
DEJAVNOSTI
FIT strokovno
pripravljene in
vodene vadbene ure
FIT PONEDELJEK
FIT vadba po
postajah
FIT gibalne minute in
gibalni odmori
Projekt učimo za
življenje (PUŽ)
FIT IGRE
ČUTNA POT
VSEBINE
Didaktično gibalne igre
za razvoj NOG in MS
DATUM
1 x tedensko skozi vse
šolsko leto.
IZVAJALCI
Razredničarke 1.
triletja
Didaktično gibalne igre
za razvoj NOG in MS s
tematsko vsebino
FDGI v učilnici
1 x mesečno
Mojca Pfeifer
Tina Hering
Po potrebi vse šolsko
leto
22. september 2013
Razredničarke 1. in 2.
triletja
Razredničarke 1. tril.
17. september ETM
4. in 6. razred
Svetovni dan hoje
15. oktober
Petrina Faktor
Svetovni dan brez TV
20. januar 2014
Tina Hering
Mednarodni dan
strpnosti
16. november 2014
Nosilci dejavnosti
1., 2., 3. triletja
Svetovni dan zdravja
– FIT HOJA
7. april 2014
Mojca Pfeifer
Tina Hering
Petrina Faktor
Fit aktivni sprehod
namesto uporabe
avtobusnega prevoza
31. svetovni dan
športa
FIT gibalne vsebine
in čutna pot
Glede na druge
dejavnosti
Svetovni dan
mobilnosti
ETM / Diham ples
Razredniki in
spremljevalci
31. maj 2014
Obisk v vrtcu
Maj 2014
razredničarke
1. razreda
Prednostne naloge in novosti:
 Izvajanje REKREATIVNEGA ODMORA NA PROSTEM v času OPB – učitelj, ki spremlja
učence pri kosilu, izvede tudi rekreativni odmor na igrišču od 20 do 30 minut.
 Uvajanje stalnih AKTIVNIH KOTIČKOV za najmlajše v času OPB.
 Hidracija učencev v času bivanja v šoli.
 Učenje iger naših staršev (zemljo krast, ristanc, preskakovanje elastike, barvice, koza
klamf …) Učitelji podaljšanega bivanja.
vodja: Mojca Pfeifer
32
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.18 DNEVI DEJAVNOSTI
Priloga k letnemu delovnemu načrtu šole.
3.19 INTERESNE DEJAVNOSTI
Na podlagi ponujene ankete o možnih interesnih dejavnostih na šoli so se učenci skupaj s starši
odločili za različne interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši učitelji in so brezplačne.
Interesna dejavnost
Angleščina
FIT – igralne urice
Pevski zbor – otroški
Krpanovo gledališče
Križem kražem
Angleščina
Literarni krožek
Kuharski krožek
Angleščina
Plesni krožek
Ustvarjalni krožek
Nemščina
Italijanščina
Vesela šola
EPI Reading Badge
Odbojka
Likovni krožek
Atletika
Osnove raziskovanja
Spoznavajmo poklice
Filatelija
Mladinski pevski zbor
Prostovolsko delo
Lesepreis (nemška bralna značka)
Modelarstvo
Mentor/ica
Anja Janežič
Mojca Pfeifer
Janja Lamovšek
Slavica Trkman, Janja
Lamovšek, Mojca Pfeifer
Slavica Trkman
Marija Oražem
Slavica Trkman
Marjetka Hren
Lane Vukadinović Slapar
Mojca Pfeifer
Andreja Rogelj Tufegdžić
Aleksandra Zupančič
Jasna Ostanek
Barbara Žitnik Ternovec
Jasna Ostanek, Lane
Vukadinović Slapar,
Aleksandra Zupančič
Marta Lenarčič
Jernej Jemec
Marta Lenarčič
Tatjana Božič Geč
Iris Kravanja Šorli
Roman Mržljak
Zvezda Dimitrova
Iris Kravanja Šorli
Aleksandra Zupančič
Miha Kočar
Razred
1.
1., 2.
1.–6.
1.–9.
2.–9.
2.
2.–5.
3.
3.
3.–5.
4.–5.
4.–6.
4.–7.
4.–9.
4.–9.
4.–9.
5.-9.
5.–9.
5.–9.
6.-9.
6.–9.
7.–9.
7.–9.
7.–9.
7.–9.
Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti so bili izbrani preko razpisa MOL. V šolskem letu 2013/14
bodo na naši šoli delovali:
Dejavnost
Rokomet (m)
Rokomet (ž)
Košarka
Nogomet
Ritmična gimnastika
Izvajalec
Društvo rokometna šola Aleš Praznik
Rokometni klub Krim
Športno društvo, Otroška košarkaška šola –
Ljubljana
Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno društvo Moste
33
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Judo
Odbojka
Kitara in flavta
Gimnastika
Namizni tenis
Mala šola juda
Športno društvo Olimp
Glasbena šola VOX
Športno društvo Sokol
Namiznoteniško društvo Kajuh Slovan
3.20 RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V lanskem šolskem letu je Tatjana Božič Geč z interesno dejavnostjo Osnove raziskovanja
navdušila učence za raziskovalno dejavnost. Tudi letos pričakujemo nekaj izvrstnih
raziskovalnih nalog, ki se nato predstavijo na območnem srečanju mladih raziskovalcev v okviru
ZOTK Slovenije.
Zelo uspešni smo tudi kot mladi raziskovalci zgodovine, zato spet upamo na odlične
zgodovinske naloge. Z njimi bodo sodelovali na Srečanju mladih raziskovalcev ZPMS.
Koordinatorica raziskovalne dejavnosti je Nevenka Šega.
3.21 SPOMINSKI DNEVI, PRAZNIKI, TEKMOVANJA
V prilogi akcijskega načrta so v tabelah prikazane dejavnosti, ki bodo potekale v posameznih
mesecih skozi šolsko leto. Te se bodo lahko med letom spreminjale ali dopolnjevale, saj so
nekatere vezane na ponudbe, ki prihajajo skozi leto.
3.22 RAZŠIRJENI PROGRAM
ŠOLA V NARAVI
Za 5. razrede je šola v naravi delno sofinancirana s strani MIZŠ. V 6. razredu jo ponujamo kot
nadstandardni program. Izpeljali jo bomo v primeru 70 % udeležbe. Žal nismo dobili termina v
okviru CŠOD.
Razred
Vsebina
Kraj
Čas
5.
Plavanje, naravoslovne in
športne dejavnosti
Zambratija
(ZPM Moste)
9.–13. 9. 2013
6.
Zimska šola v naravi
»Ruška koča« 3.-7. 2. 2014
Areh na Pohorju
34
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
TABORI
Za učence od 1. do 4. razreda ponujamo tridnevne tabore, na katerih izvedemo naravoslovni,
kulturni in športni dan. Izpeljali jih bomo ob vsaj 70 % udeležbi. Za učence, ki bodo ostali v šoli,
bomo pripravili primerljive dejavnosti.
Razred
1.
2.
3.
4.
7.
8.
Vsebina
Naravoslovne, kulturne,
športne dejavnosti
Naravoslovne, kulturne,
športne dejavnosti
Naravoslovne, kulturne,
športne dejavnosti
Naravoslovne, kulturne,
športne dejavnosti
Naravoslovne, kulturne,
športne dejavnosti
Naravoslovne, kulturne,
športne dejavnosti
Kraj
Dom CŠOD Medved
Čas
16.-18. 4. 2014
Dom CŠOD Škorpijon
12.–14. 5. 2014
Dom CŠOD Škorpijon
14.–16. 5. 2014
Dom CŠOD Škorpijon
5.–7. 2. 2014
Dom CŠOD Radenci
18.–22.11. 2013
Dom CŠOD Rak
21.–25. 10. 2013
3.23 SKRB ZA ZDRAVJE UČENCEV
Preventivno zdravstveno varstvo za naše učence opravlja dr. Vida Kovačič, ZD Moste – enota
Vevče. Učenci 1., 3., 5. in 8. razreda devetletke opravijo sistematske zdravstvene preglede. V
1. razredu našim šolarjem natančno pregledajo tudi sluh v ZD Center.
Zobozdravstveno varstvo – Zadobrovška 18 a, 1260 Ljubljana Polje; za naše učence skrbi
zobozdravnica dr. Nataša Vitorovič.
Tretje leto zapovrstjo sodelujemo v preventivni akciji za čiste zobe. Opažamo napredek v zobni
higieni naših učencev in upamo še na izboljšanje.
3.24 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
SOCIALNA DELAVKA - Iris Kravanja Šorli
1.
-
Individualno delo z učenci, učitelji in starši:
neposredna pomoč, organizacija in koordinacija pomoči ter svetovanje;
neposredna pomoč, organizacija pomoči in svetovanje staršem obravnavanih učencev;
svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
koordinacija pomoči za učence s posebnimi potrebami;
koordinacija dela z nadarjenimi učenci.
2. Preventivni projekti (posebno poročilo):
35
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
-
Različne oblike zasvojenosti: Tehniški dan: program Izštekani (8. razred, prvi del izveden
na taboru, drugi del na razrednih urah);
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov (skupina učencev 2. in 3.
razreda ter individualno delo s posameznimi učenci);
O2 za vsakega (7. razred);
Kaj pa, če ne … (8. razred);
Otroci in mladi ne priznajo meja (ZPM Mesto) (8. razred);
Počnimo skupaj: Prostovoljsko delo kot način aktivne participacije in medkulturnega
dialoga (od 1. do 4. razreda in od 7. do 9. razreda);
Socialne delavnice.
3. Sokoordinacija projekta Reggio (Kolegialni coaching)
4. Akcijske naloge:
- iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam pri njihovih ekonomskih in
socialnih stiskah.
- Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.
5. Reševanje konfliktov med učenci (tekoča problematika, intervencije).
6. Karierno svetovanje, vpis v srednjo šolo in aktivno sodelovanje s CIPS-om, Kadisom in Zavodom za zaposlovanje.
7. Delo z nadarjenimi učenci.
8. Delo z učenci s posebnimi potrebami.
9. Mentorstvo Šolskega otroškega parlamenta.
10. Mentorstvo študentom na študijski praksi.
11. Interesni dejavnosti: Prostovoljstvo in Spoznajmo poklice.
12. Izobraževanje:
- aktivna udeležba s prispevki na konferencah in posvetih, ki so vezani na poklicno
področje svetovalnega dela (karierno svetovanje, preventiva, OPP, nadarjeni učenci,
socialno delo in socialna pedagogika): Kongres socialnega dela, Konferenca SIDRO,
Mednarodni posvet EDUvision …;
- izobraževanja, ki spodbujajo poklicni in strokovni razvoj, študijske skupine, aktiv ŠSS.
13. Znanstveno in strokovno delo:
- pisanje strokovnih in znanstvenih člankov in objava v revijah;
- spremljanje strokovne literature;
- priprava in izvedba mini raziskav glede na aktualno šolsko problematiko;
- sodelovanje z drugimi institucijami pri raziskavah;
- evalvacija šolskega svetovalnega dela.
14. Drugo delo:
 sodelovanje na dnevih dejavnosti in ekskurzijah;
36
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________






koordinatorica prostovoljcem za učno pomoč učencem (preko ZPM in CSD);
vodenje in urejanje šolske dokumentacije;
sodelovanje na strokovnih kolegijih, RUZ-ih in KUZ-ih, na svetu staršev, sestankih
aktivov, timskih sestankih, strokovnih skupinah za OPP in komisijah;
sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji svetovalnega dela;
organizacija in vodenje tabora za nadarjene učence in učence prostovoljce;
organizacija in vodenje dejavnosti za prostovoljce: spanje v šoli, izlet z vlakom, nagradni
izlet za prostovoljce, udeležba na festivalu Igraj se z mano, udeležba na prireditvah ob
tednu prostovoljstva.
DODATNO DELO
Izvajanje DSP (socialni pedagog): 5 učencev.
Izvajanje DSP (učitelj - učna pomoč): 1 učenec
SPECIALNA PEDAGOGINJA – Tatjana Božič Geč
Področja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
svetovalno delo z učenci, učitelji in starši,
individualna in skupinska učna pomoč,
dodatna strokovna pomoč (DSP),
preventivni projekti,
drugo delo.
Svetovalno delo z učenci, učitelji in starši:
-
-
delo z učenci, ki poteka v obliki individualnega in skupinskega svetovalnega dela in
zajema tudi pomoč učencem z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami,
pomanjkljivimi učnimi navadami in tehnikami učenja;
neposredna pomoč, organizacija pomoči in svetovanje staršem;
svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
vodenje postopkov za učence z učnimi težavami.
Dodatna strokovna pomoč:
-
organizacija pomoči učencem s posebnimi potrebami;
koordinacija dela z izvajalci dodatne strokovne pomoči, starši in zunanjimi sodelavci;
izvajanje DSP.
organizacija in udeležba na strokovnih skupinah;
izdelava in pomoč pri izdelavi individualiziranih programov;
priprava poročil šole za otroke s posebnimi potrebami;
vodenje postopkov usmerjanja na šoli;
sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.
Preventivni projekti:
Izvedba oz. priprava preventivnih programov za izvedbo na razrednih urah:
37
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
-
Učenje učenja: 4. in 8. razred;
Nasilje in strpnost: 1.–9. razred;
Varne točke: 1.–9. razred.
Vpis v 1. razred:
-
načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa v 1. razred;
sodelovanje v komisiji za odlog šolanja.
Drugo delo:
-
-
sodelovanje z vodstvom šole pri spremljanju in evalviranju vzgojno-izobraževalnega dela
z učenci, učitelji in starši ter načrtovanje posameznih elementov vzgojnoizobraževalnega dela;
sodelovanje na NPZ za učence 6. in 9. razreda;
udeležba na študijskih skupinah in seminarjih;
sodelovanje z zunanjimi institucijami;
mentorstvo študentom na praksi;
sodelovanje v različnih raziskavah;
vodenje interesne dejavnosti: Osnove raziskovanja in sladkorna bolezen;
priprava na tekmovanje: Sladkorna bolezen;
strokovno izobraževanje;
sodelovanje na mednarodnih posvetih, konferencah s strokovnimi prispevki.
3.25 ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je namenjena pretoku znanj in vrednot. S svojim gradivom, urejenostjo in
dejavnostjo je redni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Učence in učitelje oskrbuje s
knjižničnim gradivom, ki je potrebno za delo pri pouku, interesnih in drugih dejavnostih.
Učencem posreduje knjižnično-informacijska znanja, navaja jih na samostojno uporabo
knjižnice in knjižničnega gradiva, usposablja jih za samostojno učenje, samoizobraževanje in
ustvarjalno delo, jih vzgaja in oblikuje za bralce.
DELO ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA OBSEGA:
1.
2.
3.
4.
5.
Interno bibliotekarsko strokovno delo
Pedagoško delo
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli
Strokovno izpopolnjevanje
Druge naloge
1 Interno bibliotekarsko strokovno delo:
 nabava knjižničnega gradiva (vključen tudi učbeniški sklad),
 izločanje in odpis knjižničnega gradiva,
38
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________





2








3












strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva,
obdelava gradiva v sistemu COBISS in prehod na izposojo COBISS,
oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva,
vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji
gradiva,
oblikovanje letnega delovnega načrta.
Pedagoško delo:
oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici,
individualno bibliopedagoško delo ob izposoji,
motiviranje, svetovanje, usmerjanje, vzgajanje, preverjanje pri bibliopedagoških urah
pridobljenih veščin pri iskanju literature,
pomoč pri iskanju informacij in gradiva za seminarsko delo, za pouk, za branje doma, za
BZ, za branje v podaljšanem bivanju in za prosti čas,
bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami,
pedagoške ure z oddelki in priprava na ure knjižničnih informacijskih znanj, knjižničarski
krožek,
organizacija in priprava knjižnih razstav,
organiziranje srečanja z ustvarjalci knjige.
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli:
posvetovanje o nakupu novosti za knjižnico,
organiziranje branja za bralno značko in druga branja,
priprava priporočilnih seznamov za branje,
organizacija srečanj z ustvarjalci,
povezovanje s knjižnicami in založbami,
zbiranje podatkov o številu tekmovalcev,
spremljanje prireditev in pomembnejših obletnic BZ,
zbiranje gradiva za arhiv o BZ,
razdelitev map, priznanj idr.,
sodelovanje ob načrtovanju letne priprave na pouk knjižničnih informacijskih znanj in pri
izvedbi bibliopedagoškega dela v šolski knjižnici,
sodelovanje na strokovnih - pedagoških in drugih konferencah,
seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici.
4 Strokovno izpopolnjevanje:
 v okviru šole, strokovnih aktivov, študijskih skupin, seminarjev ipd.,
 v okviru ZRSŠ, NUK, MKL - Pionirska, UKM, ZBDS in drugih.
5
Druge naloge:
 priprava knjižničnega gradiva za izvedbo kulturnih in naravoslovnih dni,
 priprava literature za izvedbo branja za BZ,
 Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz,
 delavnica o branju za starše učencev 1. razreda.
39
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
RASTEM S KNJIGO
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvedli projekt za sedmošolce z naslovom Rastem s knjigo
– Kaj mi ponuja knjižnica. Učenci bodo v okviru kulturnega dne obiskali Knjižnico Fužine, kjer
jim bodo predstavili knjižnico in jih knjižnično-informacijsko opismenjevali. Učencem bodo
predstavili življenje in delo pisatelja Vinka Möderndorferja, njegovo knjigo Kot v filmu in
ilustratorja Damijana Stepančiča. Vsak sedmošolec bo dobil knjižno darilo – Kot v filmu.
BRALNA ZNAČKA
Tekmovanje z naslovom S KNJIGO V SVET poteka od 17. septembra (dan zlatih knjig, datum
rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka) do 2. aprila (rojstni dan danskega pisatelja Hansa
Christiana Andersena, mednarodni dan mladinske književnosti, začetek sejma mladinske
književnosti v Bologni).
Za začetek BZ bomo pripravili BRALNI MARATON – vsi učenci šole bodo pri uri slovenščine
prebirali knjige s seznama za BZ.
Pri učencih branje za bralno značko širi in poglablja zanimanje za dobro knjigo in njenega
ustvarjalca ter dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti
bralca, ki bo rad bral vse življenje. Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno
gibanje in prostovoljna dejavnost. Učenci izbirajo knjige s priporočilnega seznama, lahko pa tudi
eno po lastni izbiri. Za osvojitev priznanja preberejo učenci 1. triletja najmanj 3 knjige, učenci 2.
triletja najmanj 4 knjige, učenci 3. triletja pa najmanj 5 knjig. Učenci, ki bodo opravili BZ, se
bodo ob zaključku BZ srečali z ustvarjalko Deso Muck.
Zlati/-e bralci/-ke se za nagrado za devetletno branje za bralno značko udeležijo prireditve v
Cankarjevem domu, prejmejo spominsko priznanje in knjižno darilo.
Učenci bodo tekmovali tudi za ekološko in angleško bralno značko.
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli imamo učbeniški sklad, s katerim omogočamo učencem izposojo ustreznih učbenikov. V
tem šolskem letu Ministrstvo za šolstvo in šport omogoča brezplačno izposojo učbenikov za vse
učence šole. Komplete učbenikov iz učbeniškega sklada učenci prevzamejo ob začetku
šolskega leta in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Med letom morajo skrbeti za učbenike, da jih
ne poškodujejo. Če ob vrnitvi učbenikov manjka kakšen učbenik ali pa je močno poškodovan,
ga je potrebno nadomestiti z novim ali pa zanj plačati odškodnino.
40
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.26 ŠOLSKA PREHRANA
Imamo lastno šolsko kuhinjo, kjer bomo pripravljali posamezne obroke za potrebe naših šolskih
otrok in delavcev šole.
Šolska kuhinja bo pripravljala naslednje obroke glede na prijavo:
 zajtrk (7.00),
 dopoldanska malica (8.30 in 10.05),
 kosilo (12.00 – 14.00),
 popoldanska malica (14.30).
Učenci prvega triletja bodo malicali v jedilnici, 4. in 5. razred v matičnih učilnicah, ostali učenci
pa v jedilnici. Pri malici bodo navzoči dežurni učitelji, ki bodo skrbeli za red in disciplino in
kulturno uživanje hrane.
Hrano bomo nabavljali pri izbranih dobaviteljih tedensko. Večjih zalog živil v kuhinji ne bomo
imeli. Cena malice je določena, ceno ostalih obrokov pa določi svet šole in se med letom ne
spreminja.
Jedilniki bodo sestavljeni in na vpogled učencem in staršem za 14 dni. Jedilnik bomo spremenili
le v primeru nepredvidljivih situacij.
Pri sestavljanju jedilnikov bomo upoštevali smernice zdravega prehranjevanja, upoštevali bomo
tudi želje in prehranske navade otrok. Spremljali bomo novosti s področja prehranjevanja,
uvajali bomo nova živila, redno spremljali prehranjevanje naših otrok. Izvedli bomo ankete o
zadovoljstvu glede malic in kosil, sproti bomo reševali morebitne pripombe glede prehrane.
Učencem, ki imajo zdravstvene težave, bomo nudili dietno prehrano.
Izvajali bomo vse zahteve glede Haccapa in se na tem področju tudi izobraževali. Skrbeli bomo
za popoln higienski režim osebja v kuhinji, prostorov in delovnih pripomočkov.
Celo šolsko leto bomo skrbeli, da se bodo učenci čim bolj zdravo prehranjevali, da bodo imeli
dovolj napitkov, sadja, zelenjave in vseh ostalih živil, ki sodijo med zdrava živila. Vključeni smo
v projekt Shema šolskega sadja. Sadje in zelenjavo bomo razdeljevali po navodilih (vrste
sadja, čas razdeljevanja). Z razdeljevanjem bomo začeli v mesecu oktobru. V dogovoru z
učiteljicami prvega triletja bodo učenci dobili sadje v času drugega odmora. Ostalim učencem
bomo sadje razdeljevali v času razrednih ur (na 14 dni), ali pa v dneh, ko so dejavnosti. S
Shemo šolskega sadja želimo prispevati k večjemu in rednejšemu uživanju svežega sadja in
zelenjave.
V kuhinji so zaposleni delavci glede na število obrokov. Njihova izobrazba ustreza zahtevam.
Božena Železnikar – vodja kuhinje
Krešimir Marčeta - kuhar
Vesna Gogovska - pomožna delavka - pomivalka
Marjetka Hren - organizator šolske prehrane
41
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
3.27 INFORMATIZACIJA
1. Delo z učenci (pedagoško delo):
Osnovna naloga je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno‐vzgojnega procesa z
uporabo računalnika:
 popestritve pouka posameznih predmetov z uporabo računalnikov kot učnih
pripomočkov,
 osveščanje učencev za varno rabo interneta,
 prometna vzgoja – pomoč pri uporabi spletnega portala,
 pomoč učencem pri izdelovanju seminarskih in projektnih nalog,
 svetovanje učencem pri računalniških težavah (HW & SW),
 sodelovanje pri organizaciji tistih ur pouka z računalnikom, pri katerih si učitelj še ne upa
sam izvajati pouka z uporabo računalnika,
 skupaj z učiteljico Lane izvedena registracija e-poštnih naslovov pri Arnesu za učence 6.
razredov ter izvedba ure osnov uporabe e-pošte.
2. Delo s strokovnimi delavci:
individualna pomoč pri delu z računalnikom in pri uporabi interneta,
seznanjanje z novo didaktično programsko opremo,
osveščanje učiteljev o varnosti pred virusi (ustrezni antivirusni programi),
pomoč pri uporabi programa E-Asistent za šolsko dokumentacijo,
sprotno spremljanje novosti na področju uporabe IKT pri pouku in seznanjanje delavcev
z njimi,
 sprotna računalniška podpora učiteljem pri projektih,
 pomoč in svetovanje vsem zaposlenim pri različnih računalniških težavah (SW & HW),
 pomoč učiteljem pri izvajanju e-dnevnika/e-radovalnice v programu e-asistent.





3. Vzdrževanje strojne in programske opreme:
- sprotno vzdrževanje strojne in programske opreme,
- nameščanje programske opreme,
- skrb za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli,
- skrb za nemoteno delovanje računalniške strojne in dodatne opreme,
- sodelovanje s servisi za popravila strojne opreme, javljanje napak in naročanje popravila,
- skrb za uporabniška imena in dodeljevanje pravice uporabnikom e-programske opreme,
- čiščenje shemo omrežja ter druge računalniške dokumentacije,
- skrb za evidence uporabnikov za potrebe ARNES‐a in skupinska podaljšanja
uporabniških imen,
- čiščenje filtrov projektorjev.
Drugo:
- skrb za ozvočenje pri prireditvah,
- iskanje optimalnega operacijskega sistema za najslabše PC-je na šoli,
- optimizacija spletne strani.
42
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
INFORMATIZACIJA
-
vzdrževanje aktivnega DHCP-a,
vzdrževanje proxy-a za pohitritev nalaganja pogosto obiskanih spletnih strani,
vzdrževanje aktivnega sistema za cenzuriranje neprimerne oziroma moteče spletne
vsebine kot npr: facebook, chat kanali, torrent, porno ...,
grafično oblikovanje šolskega glasila v MS publisher,
postavitev centralnega LDAP strežnika,
postavitev centralnega data beckup sistema,
izboljšava funkcionalnosti e-zbornice,
premestitev wifi točke v telovadnici na optimalnejšo lego,
postavitev open wlan slovenija točke v jedilnico.
3.28 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
V šolskem letu 2013/14 smo v Načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih
delavcev zajeli vsebine:
 študijska srečanja na mentorskih šolah v popoldanskem času oz. preko e-učilnic;
 posveti in izobraževanje vodstvenih delavcev (v okviru Zavoda RS za šolstvo, Ministrstva
za šolstvo in šport in ŠR);
 nacionalni preizkusi znanja za učitelje predmetne stopnje;
 e-izobraževanje;
 izpopolnjevanja na FIT in EKO področju;
 HACCP – delavci v kuhinji;
 ostala izobraževanja po dogovoru.
Poleg tega smo se vključili še v Comenius Regio projekt Peertner: Kolegialni coaching za
strokovni in osebnostni razvoj učiteljev.
Strokovni delavci OŠ Martina Krpana bomo vključeni v nov projekt Peertner in se tako skupaj z
OŠ Milana Langa iz Bregane (Hrvaška) pridružili Comenius Regio projektu. Projekt bo potekal
dve šolski leti (od avgusta 2013 do avgusta 2015).
Pod koordinatorsko vlogo Zavoda RS za šolstvo bomo strokovni delavci pridobivali coaching
veščine in izvajali coaching pogovore s svojimi kolegi učitelji. Choaching se osredotoča na
učinkovito komuniciranje, obvladovanje čustev in stresa, upravljanje s časom in načrtovanje
aktivnosti. Kolegialni coaching poteka med dvema učiteljema in predstavlja korak naprej od
naključne kolegialne izmenjave izkušenj in dajanja nasvetov. Cilj kolegialnega coachinga je
omogočiti učiteljem strokovni in osebnostni razvoj v okolju zaupanja in osebnostne podpore.
Vsi strokovni delavci se bodo udeležili 5-dnevnega izobraževanja, ki bo potekalo dve šolski leti.
Med posameznimi moduli usposabljanja bodo učitelji vadili kolegialni choaching, prebirali
literaturo in povzemali svoje učne izkušnje v vlogi choacha v obliki poročil. Ob tem bodo
potekala tudi srečanja med obema vključenima šolama, kjer bodo lahko učitelji ene in druge
šole primerjali svoje izkušnje glede pridobivanja coaching veščin in njihove uporabe v praksi.
43
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
V OŠ Martina Krpana bomo projekt Peertner koordinirale Barbara Žitnik Ternovec, Iris Kravanja
Šorli in Zdenka Schauer.
Bralna pismenost
Znotraj šole bo že tretje leto potekal projekt bralne pismenosti. Odločili smo se, da se
povežemo z Zavodom za šolstvo, saj upamo, da bodo rezultati intenzivnejšega dela na tem
področju vidni v kvaliteti znanja, rezultatih tekmovanj v znanju in na NPZ.
Koordinatorica je Andreja Rogelj Tufegdžić.
Vertikalno povezovanje
V tem šolskem letu bomo pričeli z vertikalnim povezovanjem pri matematiki (skupino vodi
Valentina Podlogar) in slovenščini (skupino vodi Mojca Štih Ferle).
Načrt dela:
- Predvidena so vsaj tri srečanja.
- Na srečanjih bomo pregledali letne delovne načrte, realizacijo in druge aktivnosti pri
predmetih: tekmovanja, izvajanje projekta Bralna pismenost, način in izpeljava bralnih
značk.
- Obravnavali bomo aktualne teme.
- Pogovorili se bomo o težavah in izzivih pri predmetih.
Kolegialne hospitacije
S to obliko dela želimo povečati poznavanje različnih oblik in metod ter načina dela znotraj naše
šole. Vsak učitelj bo pripravil en nastop za skupino kolegov in sam hospitiral pri enem
strokovnem delavcu. Po vsakem nastopu bo evalvacija, kjer se bomo pogovorili o metodah in
oblikah dela na predstavljeni šolski uri.
3.29 SODELOVANJE S STARŠI
Na šoli so uveljavljene oblike komunikacije s starši:
 individualne in skupinske govorilne ure (dopoldanske so enkrat na teden in popoldanske
vsak tretji četrtek v mesecu),
 roditeljski sestanki (trije ali več),
 individualni pogovori staršev s svetovalno službo in vodstvom šole,
 skupne prireditve,
 šolska spletna stran,
 Svet staršev, ki je skladno z zakonodajo v osnovni šoli posvetovalni organ.
44
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Želimo si vključevanja staršev v dejavnosti, interesne dejavnosti (letos uvajamo interesno
dejavnost o poklicih) in na razredne ure.
Ker smo s tem šolskim letom prešli na elektronsko redovalnico in dnevnik preko e-Asistenta, je
lažje komuniciranje z razrednikom tudi preko elektronske pošte oz. SMS. Lahko vstopajo tudi v
spletni portal, ki omogoča staršem pregled vseh aktivnosti otroka v šoli. Starši lahko to možnost
sprejmejo ali pa ne.
Predavanja za starše
1. razred: delavnice za starše - Opismenjevanje prvošolčkov
2., 3. razred: Gibanje – pomemben dejavnik za zdravje naših otrok
4.-9. razred: zunanji predavatelj
ŠOLSKI SKLAD
V šolski sklad prispevajo prostovoljno starši in morebitni donatorji. Sklad deluje od leta 1999.
Sklad vodi 7-članski odbor (4 predstavniki staršev, 3 predstavniki šole). Zbrana sredstva
namenjamo za:
 nadstandardne dejavnosti in opremo,
 pomoč socialno ogroženim učencem,
 spodbujanje raziskovalne dejavnosti učencev,
 prevoz na izlet najuspešnejših učencev.
Sredstva enakomerno porazdelimo za vsa triletja. Letos naj bi starši v sklad prispevali dvakrat
(november, april). Zbrana sredstva bo razporedil upravni odbor v mesecu oktobru 2013 in
marcu 2014.
3.30 POVEZOVANJE ŠOLE Z DRUŽBENIM OKOLJEM
Pri svojem strokovnem delu se bo šola povezovala z različnimi zunanjimi institucijami:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 Mestna občina Ljubljana,
 Zavod RS za šolstvo – OE Ljubljana,
 druge osnovne in srednje šole,
 Vrtec Zelena Jama, Enota Fužine,
 Četrtna skupnost Moste,
 Zdravstveni dom Moste Polje,
 Zavod RS za zaposlovanje,
 Center za socialno delo Moste,
 Svetovalni center za otroke in mladostnike,
 Zveza prijateljev mladine,
45
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________









Svetovalnica Fužine,
Cona Fužine,
Zavod MISS,
Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih,
Policijska postaja Ljubljana – Moste,
Svet za varstvo in preventivno v cestnem prometu,
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Fužine,
Dom starejših občanov Fužine,
Zavod Janeza Levca.
3.31 DELO RAVNATELJICE ŠOLE
Program dela ravnateljice v šolskem letu 2013/14:
VSEBINA
I. Naloge v skladu s pristojnostjo
ravnateljice:
priprava organizacije dela na podlagi
standardov in normativov
priprava vsebine publikacije
priprava in oblikovanje zaključnega
poročila
priprava vsebin LDN šole
podatki za KPIS
priprava vsebin razširjenega programa
(tabori, šola v naravi)
ČAS OPR.
NALOGE
NALOGA POVERJENA
junij 2014
del vsebin pripravijo pomočnica
ravnateljice, svetovalni delavki,
vodja prehrane, knjižničarka,
avgust, september računalnikar in vodje aktivov v
dogovoru s člani aktivov, vodje
2013
projektov
september 2013 del nalog izvaja poslovna
sekretarka
september 2013
naloga v izvedbi poverjena
pomočnici ravnateljice ter vodjem
taborov
september 2013 del nalog poverjen svetovalnima
delavkama
avgust 2014
julij, avgust 2014
organizacija stikov s starši – ideje za
roditeljske sestanke in predavanja za
starše
predlogi strokovnih odločitev za delo Sveta skozi vse leto
šole in Sveta staršev šole
priprava predlogov investicijskega
september
vzdrževanja
2013, februar
2014
priprava poslovnega poročila
februar 2014
permanentna skrb za zakonito poslovanje vse leto
šole, za varno delo, za varnost učencev,
za spoštovanje pravic delavcev in učencev
II. Naloge v skladu z odgovornostjo ravnateljice:
vodenje pedagoških in ocenjevalnih
po koledarju skozi
del vsebin pripravita svetovalni
46
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
konferenc, jutranjih srečanj ter priprava
vsebin le-teh
vodenje strokovnega kolegija
oblikovanje nadstandardnih storitev
spremljanje realizacije LDN
spremljanje dela aktivov, predvsem glede
vsebin devetletke
spremljanje pouka
vse leto
1 x tedensko vse
leto
september in
oktober 2013
skozi vse leto
vse leto
oktober 2013 –
maj 2014
spremljanje dela šolske svetovalne službe po potrebi skozi
in po potrebi vključevanje v delo z učenci z vse leto
učno problematiko, socialno problematiko,
oblikovanje oddelkov
spremljanje dela knjižničarke, sodelovanje skozi vse leto
pri nakupu strokovne literature in revij ter
spodbujanje strokovnih delavcev za
aktivno rabo gradiv
spremljanje dela vodje prehrane in
skozi vse leto
sodelovanje v Komisiji za šolsko prehrano,
poudarek – zdrava prehrana učencev
spremljanje dela podsistemov
skozi vse leto
administrativnega in računovodskega
tehničnega
spremljanje dela interesnih dejavnosti,
skozi vse leto
dopolnilnega in dodatnega pouka ter
učnih skupin
nadzor nad vodenjem uradnih knjig:
skozi vse leto
dnevniki in redovalnice
matični listi
matična knjiga
kronika
individualizirani programi
osebne mape učencev
obveščanje strokovnih delavcev o
skozi vse leto
novitetah na področju VIZ
obveščanje delavcev šole o morebitnih
skozi vse leto
spremembah na področju zakonodaje
obveščanje staršev o vzgojnih ukrepih
skozi vse leto
obveščanje učencev
skozi vse leto
pridobivanje sredstev za šolski sklad
skozi vse leto
III. Naloge z neposredno dolžnostjo
ravnateljice
določitev rokov popravnih izpitov in
imenovanje članov komisij za opravljanje
popravnih izpitov
določitev nadzornih učiteljev pri
delavki, pomočnica ravnateljice
del nalog spremljanja poverjen
pomočnici ravnateljice (projekti,
razširjeni program)
poročanje vodij aktivov
za tehnični podsistem odgovorna
pomočnica ravnateljice
del nalog spremljanja poverjen
pomočnici ravnateljice (dnevniki,
redovalnice)
tudi pomočnica ravnateljice in
šolska svetovalna služba
tudi pomočnica ravnateljice
junij 2014
maj 2014
pomočnica ravnateljice
47
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
nacionalnih preizkusih znanja
določanje učiteljev za dnevno in daljše
nadomeščanje
določanje učiteljev spremljevalcev na
taborih, dejavnostih in ekskurzijah ter v šoli
v naravi
uskladitev hišnega in šolskega reda
ponovni pregled vzgojnega načrta za
morebitne spremembe
določanje dežurnih učiteljev
odločanje o nakupu osnovnih sredstev in
drobnega inventarja
predlaganje strokovnih delavcev za
napredovanja v nazive
nadure in povečan obseg (priprava
obračuna OD)
izdajanje odločbe o letnem dopustu
delavcev
imenovanje komisij za sprejem šolskih
novincev
imenovanje strokovnih komisij za
spremljanje dela učencev s posebnimi
potrebami
izdajanje pogodb novim delavcem
izdajanje pogodb za najem prostorov
sprejemanje pobud delavcev
skrb za urejen videz šole in okolice
pooblaščanje delavcev za opravljanje
določenih del
predstavljanje šole in povezovanje z
zunanjim okoljem
skozi vse leto
pomočnica ravnateljice
skozi vse leto
delno pomočnica ravnateljice in
vodje dejavnosti
september 2013
december 2013
skozi vse leto
skozi vse leto
strokovne skupine za vzgojni
načrt
pomočnica ravnateljice
po pravilniku
skozi vse leto
delno pomočnica ravnateljice
marec 2014
januar 2014
avgust 2013
skozi vse leto
september 2013
del nalog poverjen pomočnici
ravnateljice
skozi vse leto
skozi vse leto
skozi vse leto
vsi delavci šole
skozi vse leto
vsi delavci šole
PROGRAM SPREMLJAVE POUKA V ŠOLSKEM LETU 2013/14
Spremljanje pouka bo izvajala ravnateljica Barbara Žitnik Ternovec. Po potrebi se bosta vključili
šolska svetovalna služba in pomočnica ravnateljice. Po spremljavi bo izveden razgovor s
poudarkom na opaženem in smernicami za delo v bodoče. Letošnja vsebina opazovanja bo
»Metode in oblike dela pri pouku za povečanje bralne pismenosti«.
Razpored hospitacij v šolskem letu 2013/14:
Področje
podaljšano bivanje
1. in 2. triletje
3. triletje
kolegialne hospitacije
šola v naravi, tabori, dnevi dejavnosti
šolska svetovalna služba
Hospitacija
oktober
november
december
januar-marec
skozi vse leto
skozi vse leto
48
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
4 NAMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Osnova za pripravo Letnega delovnega načrta so zakoni in izvršilni predpisi:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF),
Zakon o zavodih (Ur. list RS 12/91, 17/91,55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00 ZPDZC,
127/06 ZJZP),
Interventni zakoni (Ur. list RS 94/10, 110/11, 40/12-ZUJF),
Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS 40/12-ZUJF),
Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF),
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Ur. list RS št. 43/02, 63/07, 37/10),
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. list
RS št. 73/08),
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. list RS št. 61/2012, 51/2013),
Pravilnik o šolskem koledarju (Ur. list RS št. 50/2012, 56/12),
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. list RS 67/05, 64/06, 2/10),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. list RS št. 57/07,
65/08, 99/10),
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole (Ur. list RS št. 109/11, 10/12),
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
(Ur. List RS 80/04, 76/08),
Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04, 70/08, 61/09),
Pravilnik o obrazcih javnih listinah v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 44/08, 32/09),
Pravilnik o financiranju šolskih tekmovanj (Ur. list RS št. 31/08),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS št. 54/2000, 118/2006),
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o
kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi
potrebami (Ur. list RS št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 23/07, 14/2010),
Zakon o šolski prehrani (Ur. List RS št. 43/10, 62/10 ZUPJS),
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Ur. list RS 83/11),
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do
subvencionirane šolske prehrane (Ur. list RS št. 49/10),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 103/07, 45/08 ZArbit),
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS št. 63/07, 65/08, 69/08 ZFTI-A, 40/12-ZUJF),
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS 52/94, 49/95, 34/96,
45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12),
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. List RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 40/12),
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. list 18/91, 53/92, 34/93, 18/94,
59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/00, 65/07, 40/12),
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur.
list RS, št. 23/06, 72/07),
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list RS 54/02,
123/08, 44/09, 18/10),
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list RS, št. 51/08, 91/08,
113/09),
49
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09, 98/09, 91/09, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 40/12-ZUJF),
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. list RS št. 87/11),
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur. list RS št. 16/08),
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. list RS št. 104/09),
Zakon o šolski inšpekciji (Ur. list RS, št. 114/05),
Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli (Ur. list RS 47/08, 12/11,
87/11 ZOsn-H); delno velja do 31. 8. 2015.
Letni delovni načrt so sooblikovali učitelji, drugi strokovni delavci, strokovni aktivi in mentorji
interesnih, preventivnih in drugih dejavnosti. Letni delovni načrt obravnavajo strokovni organi
šole, Svet staršev ter Svet šole, ki ga tudi sprejme.
Z njim določamo obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela ter določamo
program storitev, ki jih bo šola opravila v šolskem letu 2013/14. Še vedno bomo razvijali vsa
predmetna področja, upoštevali interes učenk in učencev ter njihovih staršev, posebno
pozornost bomo namenili novim metodam dela, predvsem z znanji IKT.
4.1 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Izvajanje Letnega delovnega načrta bosta spremljali ravnateljica in pomočnica ravnateljice.
Izvajanje Letnega delovnega načrta bodo spremljali tudi:
 strokovni kolegij,
 strokovni aktivi,
 razredni aktivi,
 učiteljski zbor,
 Svet staršev,
 Svet šole,
 šolska skupnost učencev.
Realizacijo bomo spremljali preko sprotnih vpisov v uradne knjige:
 dnevnik (z letošnjim šolskim letom v elektronski obliki),
 šolska kronika,
 dnevniki za druge oblike dela z učenci (elektronska oblika),
 občasna poročila o realizaciji dela, in sicer:
 poročila mentorjev dejavnosti, mentorjev učencev šole – po realizaciji na konferencah
učiteljskega zbora,
 poročila razrednikov in vodij razrednih aktivov – na aktivih, RUZ-ih, ocenjevalnih
konferencah ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.
Prilagajali se bomo pogojem dela na šoli in spremembe vnašali v delovni načrt oz. jih uporabili
kot izkušnjo pri pripravi Letnega delovnega načrta za prihodnje šolsko leto.
50
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
Svet šole je obravnaval in sprejel Letni delovni načrt šole na seji dne 30. 9. 2013.
Nevenka Šega
predsednica sveta šole
Barbara Žitnik Ternovec
ravnateljica
51
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
_____________________________________________________________________________________________________
5 PRILOGE
5.1 DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/13
5.2 AKCIJSKI NAČRT 2013/14
5.2 RAZVOJNI NAČRT OŠ MARTINA KRPANA 2010-2015
5.3 PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU ŠOLE, ki so hranjene v arhivu:
Letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo za vse razrede in predmete,
Letne priprave za izbirne predmete,
Letne priprave za dodatni pouk,
Individualni program za delo z učenci s posebnimi potrebami in učenci z učno pomočjo,
Letne priprave na razredne ure,
Letne priprave za delo interesnih dejavnosti,
Letni načrti dela strokovnih aktivov,
Letni načrti dela svetovalne in strokovne službe (pedagoginja, socialna delavka, knjižničarka,
vodja šolske prehrane, računalnikar),
Letni načrt izobraževanja delavcev,
Program pripravništva,
Letni načrt skupnosti učencev šole,
Prometno varnostni načrt šole,
Letni načrt zimske in letne šole v naravi,
Letna delovna obveznost učiteljev,
Publikacija šole,
Vzgojni načrt.
52