D-PORT TRGOVINA IN ZASTOPSTVO DOO Skraćeni nazi - SZZ-ZZH

OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: D-PORT TRGOVINA IN ZASTOPSTVO D.O.O.
Skraćeni naziv poslodavca: D-PORT d.o.o.
Adresa:
5220 TOLMIN
Ponuda broj : GW37237
Lokacija rada:
na terenu
Broj potrebnih radnika: 5
Broj radnika za selekciju: 5
Poklicna kvalifikacija: Voznik tovornjaka Voznik/voznica v cestnem prometu
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: VOZNIK TOVORNIH VOZIL V MEDNARODNEM TRANSPORTU M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca:
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 15.05.2014
Visina plaće (bruto): 785,00
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: D-PORT d.o.o.Čiginj 57 e
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE
Kontakt osoba
Ime, priimek:
JOŽE DEBELJAK
Telefon:
041 630281
Faks:
E-pošta:
[email protected]
Veza: 11153-381/2013-9900-4-0982
Pripremila: Ksenija Habjan
Delovodna št.: 11153-381/2013-9900-4-0982
Datum: 07. 06. 2013
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
D-PORT TRGOVINA IN ZASTOPSTVO D.O.O.
ČIGINJ 57 E
5220 TOLMIN
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. GW37237
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected] in cc: [email protected], ki vas bo o
ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z delavci neposredno obvestila.
Morebitno dodatno dogovarjanje glede vseh zadev (znanih kandidatov) lahko opravite neposredno z
Agencijo preko navedene e pošte ali preko telefona +387 33 560 340 .
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Ksenija Habjan
Vročiti:
Vlagatelj: D-PORT TRGOVINA IN ZASTOPSTVO D.O.O.
MIHO ŠEPEC