CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V ZD ŠENTJUR

ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
Cesta Leona Dobrotinška 3b
3230 ŠENTJUR
CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V ZD ŠENTJUR
(velja od 01.01.2011)
VRSTA STORITVE
Pregled šoferja amaterja A,B,F
Pregled šoferja amaterja H
Podaljšanje vozniškega dovoljenja šoferju amaterju A,B,F
Ţivilski pregled - skupina A
Zdravniško potrdilo, Obr. 8,25 - iskalci zaposlitve, vozniki, opravilna sposobnost
Zdravniško potrdilo za dietno prehrano
Zdravniško potrdilo za zavarovalnico - za odsotnost do 10 dni, šolarji, študenti
Zdravniško potrdilo za zavarovalnico - za odsotnost od 10 dni do 30 dni
Zdravniško potrdilo za zavarovalnico - za odsotnost nad 30 dni
Izpolnjevanje obrazca za oceno telesne okvare
Zdravniško spričevalo za sodišče
Izpolnjevanje obrazca za pravico do dodatka za pomoč in postreţbo
Izpolnjevanje obrazca za napotitev vojnega invalida na klimatsko zdravljenje
Obvestilo o telesni poškodbi - pretep, vinjenost
Potrdilo za odsotnost od vojaških vaj
Predlog za uvedbo postopka pred IK - Obr.IZ 1 (na lastno zahtevo, CSD, podjetje,…)
Odvzem krvi na alkohol in pregled na lastno zahtevo
Odvzem krvi na alkohol po odredbi policije
Izpolnjevanje obrazcev za sprejem v dom starejših
Prvi pregled za tuje drţavljane (plačnik zavarovalnica)
Mrliški ogled
Komisijski mrliški ogled
Merjenje perfuzijskih pritiskov na nogi - dopler
24 urno merjenje krvnega tlaka
Laser
Tens
Odstranjevanje bradavic - krioterapija
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu - odrasli, ena doza
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu - otroci, ena doza
Cepljenje Hepatitis B - ena doza
Cepljenje proti okuţbi s HPV, ena doza
Cepljenje proti gripi - samoplačnik
Cepljenje proti gripi - indikacija ZZZS
Cepljenje proti pnevmokokim okuţbam, ena doza
Cepljenje proti rotavirusnim okuţbam, ena doza
Pregled pred vstopom v VVO - ni indikacija ZZZS
Laserska terapija
Tečaj nordijske hoje, 6 ur
Izposoja palic za nordijsko hojo
Odstranitev klopa
CENA STORITVE
V€
34,00
10,00
24,10
49,20
7,40
14,50
9,70
17,00
24,10
46,60
117,30
56,00
24,20
38,60
23,00
56,00
75,90
15,00
23,00
25,00
69,00
96,60
7,30
15,00
6,80
6,80
4,20
29,00
26,50
24,00
120,00
12,00
7,00
60,00
55,00
15,00
10,00
25,00
5,00
15,00
Vse storitve, ki se zaračuanavajo po pogodbi ZZZS, se samoplačniku lahko zaračunajo po ceni točke
oz. količnika ZZZS, če nima urejenega zdravstvenega zavarovanja.
Cenik je sprejel Svet ZD Šentjur na 5. redni seji, dne 29.12.2010.
Direktorica ZD Šentjur
Melita Tasič Ilič, dr.med.
spec.spl.med.
A STORITVE