Dosedanji nagrajenci po letu 2000

Dosedanji nagrajenci po letu 2000
Najvišje priznanje za življenjsko delo:
Leto
Mesto podelitve
1
2001
Bled
Zaslužni prof. dr. Marjan PLAPER
3
2005
Velenje
Ni podeljeno
2
4
5
6
2003
2007
2009
2011
Portorož
Zaslužni prof. dr. Anton OGORELEC
Čatež
Prof. dr. Ferdinand GUBINA
Kranjska Gora
Dr. Janez HROVATIN
Ljubljana
Prof. dr. Franc JAKL
Priznanja – Plaketa CIGRE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Leto
2001
2001
2001
2001
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2011
2011
Nagrajenec
Mesto podelitve
Bled
Bled
Bled
Bled
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Ljubljana
Ljubljana
Nagrajenec
Franc CURK
Janez KERN
Štefan LUTAR
Zdravko MOČNIK
Maks BABUDER
Krešimir BAKIČ
Janez HOSTNIK
Ivan LEBAN
Marjan ŽUMER
Jože VORŠIČ
Franc POTOČNIK
Pavel OMAHEN
Franc ŽLAHTIČ
Silvo ŠTRUC
Maja KONČAN-GRADNIK
Rafael MIHALIČ
Zvonko TOROŠ
Konrad LENASI
Mitja NOVAK
Robert GOLOB
Majda in Franc ILER
Viktor LOVRENČIČ
Priznanja – za dolgoletno uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu
Leto
1
2003
Mesto
podelitve
Portorož
3
2003
Portorož
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2003
2003
2003
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2011
Portorož
Portorož
Portorož
Velenje
Velenje
Velenje
Velenje
Čatež
Čatež
Ljubljana
Nagrajenec
Podjetje
Valentin GOLOB
Soške elektrarne
Milan KENDA
ELES
Jure BRGULJAN
Štefan MARJETČ
Drago ŠTEFE
Janez STERNIŠA
Kristijan MRAVLJAK
Darij STABEJ
Viktor LESKOVEC
Franc LESKOVEC
Janez NUČIČ
Ivan KRALJ
Savske elektrarne
Elektrarna Brestanica
Elektro Gorenjska
Elektroinštitut M. Vidmar
Dravske elektrarne
Tovarna transformatorjev
IBE
Elektro Ljubljana
Savske elektrarne
Dravske elektrarne
Priznanja za novinarsko delo s področja energetike
Leto
1
2005
3
2009
2
4
2007
2011
Mesto
podelitve
Velenje
Čatež
Kranjska
Gora
Ljubljana
Nagrajenec
Jože Skok
-
Alenka Žumbar
Branko Janjič
Podjetje
RTV Slovenija – Val 202
-
Energetika.net
Stik
POHVALE za uspešno delo v CIGRE-CIRED, uspešno izveden projekt, uspešno raziskavo ali uspešno
zastopanje Slovenije v tujini v energetskih institucijah
Red.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Leto
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
Ime nagrajenca
Slavko Grajfoner
Janez Gorišek
Maja Končan-Gradnik
Rafael Mihalič
Tatjana Muha
Marko Ramovš
Zvonko Toroš
Bogomil Jelenc
Srečko Lesjak
Tone Marinček
Jože Medved
Ladislav Tomšič
Branko Zadnik
Srečko Lesjak
Jože Koritnik
Drago Polak
Jurij Curk
Vladimir Palčec
Joško Rosina
Vladimir Lenardič
Igor Podbelšek
Srečko Lesjak
Adolf Gostenčnik
Marko Senčar
Janko Kosmač
Roman Modic
Vojko Turel
Boris Arčon
Milan Švajger
David Batič
Metod Brešan
Anton Bregar
Podjetje
ELES
Iskra-SYSEN
Elektroinštitut Milan Vidmar
Fakulteta za elektrotehniko, LJ
ABBIS
IBE
Elektro Primorska
Elektro Maribor
ELES
Elektroinštitut Milan Vidmar
Elektro Celje
HSE
IBE
ELES
Javna agencija za energijo
Savske elektrarne
Iskra Sistemi
Tovarna stikalnih naprav (TSN)
IBE
Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana
ELES
DEM
Javna agencija RS za energijo
Elektroinštitut Milan Vidmar
Savske elektrarne
SENG
Elektro Primorska
Elektro Ljubljana
Agencija RS za energijo
Elektro Primorska
Inšpektorat RS za energetiko in
rudarstvo
Mesto in datum podelitve
Bled, 28. maja 2001
Bled, 28. maja 2001
Bled, 28. maja 2001
Bled, 28. maja 2001
Bled, 28. maja 2001
Bled, 28. maja 2001
Bled, 28. maja 2001
Portorož, 26. maja 2003
Portorož, 26. maja 2003
Portorož, 26. maja 2003
Portorož, 26. maja 2003
Portorož, 26. maja 2003
Portorož, 26. maja 2003
Velenje, 30. maja 2005
Velenje, 30. maja 2005
Velenje, 30. maja 2005
Velenje, 30. maja 2005
Velenje, 30. maja 2005
Velenje, 30. maja 2005
Čatež, 28. maja 2007
Čatež, 28. maja 2007
Čatež, 28. maja 2007
Čatež, 28. maja 2007
Čatež, 28. maja 2007
Kranjska Gora, 25. maja 2009
Kranjska Gora, 25. maja 2009
Kranjska Gora, 25. maja 2009
Kranjska Gora, 25. maja 2009
Ljubljana, 31. maja 2011
Ljubljana, 31. maja 2011
Ljubljana, 31. maja 2011
Ljubljana, 31. maja 2011
Posebno priznanje AMBASADOR CIGRE za mednarodno širjenje CIGRE aktivnosti
1.
2.
Nagrajenec
Jean KOWAL, Francija
Prof. dr. Anton OGORELEC, Slovenija
Leto in mesto podelitve
2010, Begunje
2010, Begunje
DIPLOME za najbolj odmevne referate na konferencah
Red.
št.
1.
Maribor 1995
3.
Maribor 1995
2.
4.
5.
Leto
Maribor 1995
Maribor 1995
Maribor 1995
6.
Maribor 1995
8.
9.
Nova Gorica 1997
Nova Gorica 1997
10.
Nova Gorica 1997
11.
Nova Gorica 1997
13.
Nova Gorica 1997
7.
12.
14.
15.
16.
17.
Maribor 1995
Nova Gorica 1997
Rogaška Slatina
1999
Rogaška Slatina
1999
Rogaška Slatina
1999
20.
Rogaška Slatina
1999
Rogaška Slatina
1999
Rogaška Slatina
1999
Bled 2001
21.
Bled 2001
23.
Bled 2001
18.
19.
22.
Bled 2001
24.
Bled 2001
26.
Bled 2001
25.
27.
Bled 2001
Portorož 2003
28.
Portorož 2003
29.
Portorož 2003
Ime nagrajenca
Janko KOSMAČ
Peter ŽUNKO
Aleš SOKLIČ
Franc JAKL,
Leon VALENČIČ
Zdravko IGLIČAR,
M. JERAJ
Dragič PARAMENTIČ
Jože PERME,
Slavko GRAJFONER
Andrej GUBINA,
Ferdinand GUBINA,
Nikola PAVEŠIČ
Drago POLAK
Maks BABUDER,
Franc JAKL,
Janez KERN
Drago BOKAL,
Janez HOSTNIK,
Ferdinand GUBINA
Branko OŽBOLT
Igor ČUHALEV
Jurij CURK,
Robert GOLOB,
Ferdinand GUBINA
Štefan MARJETIČ
Marja MULEJ, Maja
KONČAN-GRADNIK
Krešimir BAKIČ,
Igor ČUHALEV, Franc JAKL,
Andrej JAKL
Tomaž MOHAR,
Leon ANDREJAŠ
V. GLAMOČANIN, B.
STOJKOVSKA, D. ANDONOV
Đorđe ŽEBELJAN
Bogdan BARBIČ
Drago FABIJAN
Edi ZIDARIČ
Andreja VARL
Marjan PEZDIRC
Srečko LESJAK
Milan KENDA
Stane VIŽINTIN
Mladen IGLIČ
Vladimir DIRNBEK
Andrej KUNEJ
Peter BERGANT
Tomaž MOHAR
Krešimir BAKIČ
Zvonko TOROŠ
Vladimir GABRIJELČIČ
A. ZAVRTANIK
Andrej ŠAJN
Aleksander POLAJNER Peter
ŽUNKO
Grega BIZJAK
Franc JAKL
Andrej JAKL
Naslov referata
“Model vakuumskega odklopnika z nevtronsko mrežo”
“Izkušnje pri obratovanju in vzdrževanju
kompenzatorja 90 MVar v železarni Jesenice”
“Metoda za analizo termične obremenljivosti vodnikov
za nadzemne vode”
“Priklop nelinearnih porabnikov in kompenzacijskih
naprav”
“Ustreznost telekomunikacijskih naprav za obratovanje
v elektroenergetskih objektih, standardizacija in
tehnični predpisi”
“Perspektive razvoja slovenskega prenosnega omrežja”
“Sekundarna regulacija napetosti z umetnim
nevronskim omrežjem”
Do-instalacija HE na zgornji Savi
Temperaturne obremenitve zaščitne vrvi –
svetlovodnega telekomunikacijskega kabla ob
kratkostičnih tokovih
Zanesljivost delovanja DEES
Obratovalno UKV radialno omrežje
Varstvo okolja – faktor omejitve pri načrtovanju
energetskih objektov
Vplivanje na porabo v distribucijskih omrežjih s
pomočjo uravnavanja napetostnega profila
Sodobni tehnološki procesi s plinskimi turbinami.
Dosedanje izkušnje z analizo furanov v
transformatorskih oljih
Izboljšanje učinkovitosti nadzemnih vodov z uporabo
on-line meteorološkega monitoringa
Programski paket GREDOS za analizo SN omrežij v GIS
okolju
Uvajanje in uporaba geoinformacijskih sistemov (GIS) v
distribucijskih omrežjih
Izvedba regulatorne funkcije v elektroenergetskem
sektorju Španije, Nizozemske, Poljske in Belgije
TE Brestanica in trg električne energije
On-line diagnostika energetskih transformatorjev
Raziskava prenapetosti na TR splošne lastne rabe v NE
Krško zaradi odpovedi prenapetostnih odvodnikov
Klasifikacija periodičnih popačenj s pomočjo
transformacije z valčkom
Izbor Metode za obračun uporabnine električnega
omrežja
Vzdrževanje stikalnih aparatov
Črpalna HE Avče
Prikaz vplivnih dejavnikov na življenjsko dobo
odklopnikov v prenosnem omrežju
Uvedba novih vodnikov v slovensko prakso
Podjetje
ŠK
EIMV, UL- FE
13
ELES, EIMV
22
Železarna Jesenice
MEGAVAR
ELES
14
31
35
EIMV ELES
37
Savske elektrarne
EIMV,
ELES,
ELES
EIMV,
Elektro Lj
UL-FE
11
22
Iskra Sysen,
UL- FE,
38
EIMV, UL- FE
EIMV
38
31
35
37
TE Brestanica
11
EIMV
ELES
ADS
EIMV
GISDATA
FE, Skopje
UL-FE,
EGS-RI
22
EIMV
TE Brestanica
EIMV
ELES
ELES
EIMV
EIMV
NE Krško
NE Krško
Elektro Ljubljana
EIMV
EIMV
Elektro Primorska
SENG
SENG
UL-FE
ELES
FE, Ljubljana
FE, Ljubljana
ELES
ADS
15
31/1
31/2
37
CIGRE
11
CIGRE
15
CIGRE
22
CIGRE
33
CIGRE
36
CIGRE
37
CIRED
6
CIGRE
A1
CIGRE
A3
CIGRE
B2
30.
Portorož 2003
31.
Portorož 2003
33.
Portorož 2003
32.
34.
Portorož 2003
35.
Portorož 2003
36.
Portorož 2003
Tanja JERAN
Boris ŠTRAUS
Gorazd SKUBIN
Viktor LOVRENČIČ,
Marjan PEZDIRC,
B. BAJDE
Andrej REBERNIK
38.
Portorož 2003
Zvonko TOROŠ
37.
39.
40.
41.
42.
Portorož 2003
Valentin AŢBE
Dušan POVH
Peter ŽUNKO
Rafael MIHALIČ
Bojan KUZMIČ
Majda PARIPOVIČ
Andrej HANŽIČ
Jože VORŠIČ
Gorazd ŠTUMBERGER
Portorož 2003
Portorož 2003
Portorož 2003
Portorož 2003
Velenje 2005
43.
Velenje 2005
44.
Velenje 2005
46.
Velenje 2005
45.
Velenje 2005
47.
Velenje 2005
49.
Velenje 2005
51.
Velenje 2005
52.
Velenje 2005
54.
Čatež 2007
48.
50.
53.
Velenje 2005
Velenje 2005
Velenje 2005
Milan VIŽINTIN
Janko KOSMAČ
Bogomil JELENC
Alojz ZUPANC
Miloš PROTIĆ
Janko KOSMAČ
Adolf GOSTENČNIK,
Bojan SUHODOLČAN,
Darinko STICH,
Matjaž PETERNEL
Tadeja BABNIK,
Marjan PEZDIRC,
Aleksander POLAJNER,
Andrej RIBIČ,
Darko BORDON
Franc JAKL,
Borut ZEMLJARIČ
Bojan VOLK,
Krešimir BAKIČ
Tomaž BUDNA,
Jože ZAPUŠEK,
Marijan GABRIČ
Gorazd STUMBERGER
Tim GRADNIK,
Maks BABUDER,
Stane ROZMAN
Peter CEFERIN
Boris BIZJAK,
Peter PLANINŠIČ
Jurij BIZJAK,
Jože VORŠIČ
Jože BIZJAK,
Gregor BIZJAK,
Peter ŽUNKO
Štefan IVANJKO
Matjaž KERŠNIK
Zvonko BREGAR
Leon VALENČIČ
Štefan IVANJKO
Maks BABUDER
Tomaž ŽAGAR
Jože ŠPILER
Martin NOVŠAK
Enosmerna porabniška omrežja z razpršeno
proizvodnjo iz obnovljivih virov
UL-FE, Ljubljana
CIGRE
B4
Primerljivost cen za uporabo elektroenergetskih
omrežij v Sloveniji z nekaterimi državami EU
Pojavnost objektov razpršene proizvodnje električne
energije v prostoru
Analiza trifaznih sistemov v primeru prisotnosti
nesimetrij in višjih harmonskih komponent
Prvo leto delovanja organiziranega trga z električno
energijo v Sloveniji
AGEN-RS
CIGRE
C1
CIGRE
C3
CIGRE
C4
CIGRE
C5
Vizualizacija distribucijskega omrežja s pomočjo
sodobnih programskih smernic in tehnologij
Tipizacija kompenzacijske dušilke za omejevanje
kapacitivnega toka v 20 kV omrežju
Zanesljivost dobave električne energije v
distribucijskem elektroenergetskem sistemu
Korelator izpada SN voda z atmosferskimi
razelektritvami
Vpliv razpršene proizvodnje na distribucijsko omrežje
Elektro Celje
Razgradnja transformatorja, onesnaženega s PCB
Ocena tveganja izpadov SN vodov zaradi atmosferskih
prenapetosti
Prenova agregatov elektrarn Vuhred in Ožbalt.
Povečanje moči generatorjev - problematika
pregrevanja
UM-FERI,Maribor
UM-FERI,Maribor
BORZEN
C&G, Ljubljana
ELES
Elektro Celje
Elektro Primorska
EIMV
Elektro Mb
Elektro Gorenjska
Elektro Prim.
EIMV
DEM, DEM, DEM,
EIMV
CIGRE
D1
CIGRE
D2
CIRED
ŠK 1
CIRED
ŠK 2
CIRED
ŠK 3
CIRED
ŠK 4
CIRED
ŠK 5
CIGRE A1
Izkušnje stalnega nadzora energetskih transformatorjev
v Sloveniji
ELPROS,
ELES,
CIGRE A2
Povečanje prenosne moči 110 kV daljnovoda z uporabo
GTACSR/GZTACSR vodnikov
UM- FERI,
EIMV
CIGRE B2
Zagon iz teme in otočno obratovanje TE Brestanica
TEB,
ELEK,
TEB
UM-FERI
CIGRE C2
Izkušnje z uvajanjem RCM metodologije v ELES-u
Analiza trifaznih sistemov v primeru prisotnosti
nesimetrij in višjih harmonskih komponent
Novi napetostni delilnik v sistemu za merjenje udarnih
napetosti v Laboratoriju EIMV OVN
ELES
EIMV
CIGRE C1
CIGRE C4
CIGRE
D1
Standard IEC 61850 in telekomunikacijska omrežja
nove generacije
SMARTCOM
Analiza ozemljitvenih razmer v razdelilnem omrežju
Slovenije
Elektro Ljubljana, UL
FE, UL FE
CIRED
ŠK3
Elektro Ljubljana
CIRED
ŠK6
Ugotavljanje in klasifikacija kvalitete električne energije
s pomočjo mehke logike
Prostorski model za dolgoročno napovedovanje porabe
električne energije distribucijskih podjetij
Pristop k planskemu vzdrževanju EE omrežja
Energetski, sistemski, ekonomski in ekološki vidiki
podaljšanja življenjske dobe NE Krško
UM- FERI,
Petrol Energetika,
UM-FERI
EIMV
EIMV,
EIMV,
EIMV,
EIMV,
GEN energija,
GEN energija,
GEN energija
CIGRE
D2
CIRED
ŠK3
CIRED
ŠK5
CIGRE
A1
55.
Čatež 2007
Krešimir BAKIČ
Bojan VOLK
Izbor prereza vodnika za novo generacijo slovenskih
400 kV nadzemnih vodov
ELES,
ELES
CIGRE B2
57.
Čatež 2007
Krešimir BAKIČ
Ruslan KADYROV
Kratkoročna napoved meteoroloških podatkov v
koridorju daljnovoda za potrebe dinamičnega nadzora
ELES,
ARTES
CIGRE C1
56.
58.
Čatež 2007
Čatež 2007
59.
Čatež 2007
61.
Čatež 2007
60.
62.
Čatež 2007
Čatež 2007
63.
Čatež 2007
65.
Čatež 2007
66.
Čatež 2007
67.
Kranjska Gora
2009
68.
Kranjska Gora
2009
70.
Kranjska Gora
2009
64.
69.
71.
72.
73.
74.
Čatež 2007
Kranjska Gora
2009
Kranjska Gora
2009
Kranjska Gora
2009
Kranjska Gora
2009
Kranjska Gora
2009
J. GANTAR
G. VERBIČ
Krešimir BAKIČ
Andrej TIRŠEK
Ivan MARUŠIČ
Alenka COF
Bojan TEŽAK
Branko OŽBOLT
Dr. Hubert FRÖHLICH
Primož HROBAT
Rado ISAKOVIČ
Sebastjan SEME
Gorazd ŠTUMBERGER
Boštjan POLAJŽER
Miran ROŠER
Peter BERGANT
Denis FERJANČIČ
Igor VOLF
Igor PODBELŠEK
Dejan MATVOZ
Miloš MAKSIČ
Jože BIZJAK
Rok LESKOVEC
G. OMAHEN
E. BOKAL
Z. BREGAR
M. BREŠAN
M. KRISTANČIČ
Z. TOROŠ
L. VALENČIČ
Breda ŠPRAJCAR GRBEC
Roman BERNARD
Rado GLAVIČ
Miroslav BUGEZA,
Marko KNEZ,
Henrik LAVRIČ,
Rastko FIŠER
Jure STRMEC,
Rado ISAKOVIĆ
Tomaž SITAR,
Edvard KOŠNJEK
Djani BREČEVIČ,
Enisa ROJNIK,
Drago POLAK
Dejan MATVOZ,
Miloš MAKSIČ,
Janko KOSMAČ,
Franc KROPEC in Gorazd
HROVAT
Tomaž ŽIVIC,
Urban Metod PETERLIN
Aleš PERŠIN
Miran ROŠER, Gorazd
ŠTUMBERGER, Viktor
TAJNŠEK, Robert ŠKOF,
Vlado PINTAR
Avtomat za vračanje pod-frekvenčno odklopljenih
bremen
Nov celovit pristop k načrtovanju nadzemnih vodov na
primeru interkonekcije 400 kV Okroglo – italijanska
meja
Termografija in nezaželena pregrevanja zaradi
induciranih vrtinčnih tokov
BPL-PLC Vrsno
Ozemljevanje transformatorskih postaj pri različnih
sistemih ozemljevanja nevtralne točke
Sprememba energije kot kriterij za ugotavljanje izvorov
upadov napetosti
Spremljanje pretokov električne energije od VN
omrežja do končnega uporabnika
Vključevanje razpršenih virov v distribucijsko omrežje
– simulacija razmer v omrežju
Ekonomski model vrednotenja naložb za podporo
dolgoročnim razvojnim načrtom razvoja
distribucijskega omrežja
Digitalizacija podatkov VN in SN nadzemnih vodov v JP
Elektro Ljubljana
On-line detekcija in diagnostika okvare rotorja
asinhronskega motorja na osnovi analize frekvenčnega
spektra statorskega toka
Ganting,
UL FE
ELES,
ELES,
UL BF,
UL BF
Terming termografija
Elektro Primorska,
Elektro Primorska
EIMV,
UM FERI,
UM FERI,
UM FERI,
Elektro Celje,
Elektro Ljubljana,
Elektro Primorska
Elektro Ljubljana,
Elektro Ljubljana
EIMV,
EIMV,
Elektro Ljubljana,
EIMV
EIMV,
EIMV,
EIMV,
EIMV,
EIMV,
El. Primorska,
EIMV
Flycom,
Flycom,
Elektro Ljubljana
CIGRE B5
CIGRE C3
CIGRE
D1
CIGRE
D2
CIRED
ŠK1
CIRED
ŠK2
CIRED
ŠK3
CIRED
ŠK4
CIRED
ŠK5
CIRED
ŠK6
CIGRE A1
Tehnični vidiki vključevanja 400 kV kablov v EES
Slovenije
EIMV
CIGRE B1
Makroekonomski pomen načrtovanja investicije v
HE Moste
IREET
Savske elektrarne
CIGRE C1
Umeščanje 110 kV daljnovodne povezave med
RTP Železniki in RTP Bohinj
Analiza razpadov severno-primorske zanke v
letih 2007 in 2008
Pričakovana raven prehodnih prenapetosti v
sekundarnih tokokrogih VN postroja ob
upoštevanju načel EMC
Energetsko podjetje nove generacije, vloga IKT in
sodelovanje z organizacijo EUTC
Resonančna ozemljitev nevtralne točke v RTP
Krško
Elektro Gorenjska
CIGRE B2
EIMV
ELES
CIGRE C2
EIMV
CIGRE C4
ELES
CIGRE
D2
UM-FERI
CIRED
ŠK 1
75.
Kranjska Gora
2009
76.
Kranjska Gora
2009
77.
Kranjska Gora
2009
Gorazd ŠTUMBERGER, S.
SEME, Klemen DEŽELAK,
Miran ROŠER, Viktor
TAJNŠEK
Boštjan BLAŽIČ, Tomaž
PFAJFAR, Igor PAPIČ,
Boris KUPEC, Bojan
KUMER
Tomaž MOHAR, Marjan
ADAMIČ, Bojan KUZMIČ,
David BATIČ
Vpliv sledenja točke največje moči fotonapetostnega sistema na obliko izhodne
napetosti enofaznega razsmernika
UM-FERI
CIRED
ŠK 2
Vpliv razpršenih virov na napetost v razdelilnem
omrežju
UL-FE
Elektro Celje
CIRED
ŠK 4
Izboljšava aplikacije in modela za obračun
omrežnine
EIMV
AGEN-RS
CIRED
ŠK 6
Nagrada za odličnost pri izdelavi diplome, magisterija ali doktorata
Red. št.
1.
2.
Kraj, leto
Velenje, 2005
Velenje, 2005
Ime nagrajenca
Klemen Deželak
Dejan Matvoz
4.
Čatež, 2007
Jože Bizjak
5.
Čatež, 2007
Sebastijan Seme
3.
Čatež, 2007
Uroš Rotnik
Tema
Diploma, Dinamični model elektroenergetskega sistema
Magisterij, Zmanjšanje kolebanja napetosti s statičnim
kompenzatorjem
Doktorat, Mehanizem degradacije dušikovega
nerjavnega jekla v kombinaciji napetostne in erozivne
korozije
Magisterij, Dinamična in statična analiza razdelilnega
omrežja Slovenije z različno ozemljeno nevtralno točko
energetskega transformatorja
Diploma, Ugotavljanje izvorov upadov napetosti
OD LETA 2009 SE TO PRIZNANJE ZDRUŽI V »NAGRADO PROF. DR. BEDJANIČA« . ZDRUŽENJE CIGRECIRED JE PREVZELO SPONZORSTVO BEDJANIČEVIH NAGRAD V SODELOVANJU Z UNIVERZAMA V
LJUBLJANI IN MARIBORU. ZATO SE VSAKO LETO RAZPIŠE NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE DOKTORATE,
MAGISTERIJE IN UNIVERZITETNA DIPLOMSKA DELA IN SE SREDI DECEMBRA PODELIJO NAGRADE
NAJBOLJŠIM.
NAGRADE PROF. DR. BEDJANIČA PO LETU 2009 S SPONZORSTVOM ZDRUŽENJA
CIGRE-CIRED
Št.
Leto,
mesto
podelitve
Ime nagrajenca
1.
Ljubljana,
2009
Lovrenc Gašparin
2.
Ljubljana,
2009
Tadej Florjančič
3.
4.
5.
6.
Ljubljana,
2009
Ljubljana,
2009
Maribor,
2010
Maribor,
2010
Bojan Kutnjak
Matej Mlakar
Uroš Kerin
Sandi Ferjančič
Tema, mentor, univerza
"Detekcija in analiza dodatnih harmonskih komponent
samodržnega vrtilnega momenta sinhronskega motorja s
trajnimi magneti"
Prof. dr. Rastko Fišer
Univerza v Ljubljani (UL)
"Sinhroni pretvornik navzdol"
Prof. dr. Danijel Vončina
UL
"Analiza, sinteza in preizkus vodenja dvojno napajanega
asinhronskega generatorja"
Prof. dr. Drago Dolinar
Univerza v Mariboru (UM)
Male črpalne hidroelektrarne na Pohorju
Prof. dr. Jože Voršič
UM
Development of tools for dynamic security assesment of
electric power systems
Prof. dr. Grega Bizjak
UL
Dinamični model asinhronega motorja
Prof. dr. Rastko Fišer
UL
najboljši
doktorat
univ. diploma
univ. diploma
univ. diploma
doktorat
univ. diploma
Maribor,
7.
2010
Damjan Kovačič
8.
Maribor,
2010
Jernej Otič
9.
Ljubljana,
2011
Urban Rudež
10.
11.
Ljubljana,
2011
Ljubljana,
2011
Žiga Voršič
Andrej Debenjak
Ljubljana,
2011
Rok Pučko
14.
Maribor,
2010
Marjan Stegne
15.
Maribor,
2010
Gorazd Bone
12.
13.
16.
Maribor,
2010
Maribor,
2010
Klemen Drobnič
Jernej Černelič
Optimalni režim obratovanja usmerniških skupin v TALUM
Kidričevo
Prof. dr. Jože Pihler
UM
Izvedba mehkega regulatorja mobilnega robota s poljem
programirljivih logičnih vrat
Prof.dr. Karel Jezernik
UM
Adaptivne sheme podfrekvenčnega razbremenjevanja v
sodobnih elektroenergetskih sistemih
Prof. dr. Rafael Mihalič
UL
Uporaba polizoliranih vodnikov pri najvišjih napetostih
Prof. dr. Jože Pihler
UM
Uporaba elektrokemične impedančne spektroskopije v
sistemih s pem gorivnimi celicami
Prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc
UL
Bilateralno teleoperiran kolesni mobilni robot
Prof. dr. Aleš Hace
UM
Detekcija zloma rotorskih palic v asinhronskem motorju
Prof.dr. Vanja Vončina
UL
Razpoznavanje delnih praznitev v dielektrikih s pomočjo
Weibullove porazdelitve
Prof. dr. Jože Pihler
UM
Teoretične osnove simuliranja elektroenergetskega sistema
v realnem času
Prof. dr. Rafael Mihalič
UL
Laboratorijski prototip statičnega kompenzatorja
Prof.dr. Gorazd Štumberger
UM
univ. diploma
univ. diploma
doktorat
magisterij
univ. diploma
univ. diploma
doktorat
magisterij
univ. diploma
univ. diploma