KOZMETIČNI TEHNIK

ŠOLSKA PUBLIKACIJA – izredno izobraževanje odraslih
ZOBOTEHNIK
Narava je podarila ljudem zobe. Zobje zrastejo prvič,
drugič, toda ne tretjič. Vsak posamezni zob v ustih je
unikat. Posnemati naravo je težko in odgovorno delo, toda
zobotehnik to zna in zmore. Zobotehnik s svojim znanjem
in spretnostmi podari zobem novo funkcionalno in estetsko
življenje, pacientu pa dobro počutje in lep nasmeh.
Delo zobotehnika je odgovorno, ustvarjalno, filigransko in
unikatno. Pri tem poklicu se izrazijo ročne spretnosti,
smisel za oblikovanje, prefinjen občutek za barvo, estetiko
in harmonijo.
V programu zobotehnik pridobiš ustrezna strokovna in
praktična znanja za izdelavo fiksnih in snemnih protetičnih
izdelkov ter kombiniranih del, usposobiš se za izvajanje
vrste strokovnih del na področju izdelovanja zobnih
nadomestkov. Pri učenju in delu uporabljaš različne
materiale (mavec, vosek, akrilat, porcelanske mase, zlitine
…), različne pripomočke (paralelni rezkalnik, artikulator,
termo nož…) ter različne aparature in stroje (keramična
peč, ulivalnik…).
Zobotehnik v sodelovanju z zobozdravnikom načrtuje in glede na dano
situacijo in pacientovo željo izbere optimalno rešitev in jo dosledno
izvede. V ordinaciji zobozdravnik pacientu vzame odtis, ta odtis pa
nato zobotehnik izlije in pripravi delavni model ter na njem nadaljuje
delo. Končni izdelek mora povsem zadovoljiti estetske in funkcionalne
potrebe pacienta.
Po opravljeni poklicni maturi se zobotehniki lahko zaposlijo v različnih
zdravstvenih ustanovah ali v privatni zobni tehniki, kjer izdelujejo
stomaprotetične nadomestke. Lahko se zaposlijo tudi v podjetjih, ki
proizvajajo ali prodajajo zobotehnične materiale, stroje in zobotehnične
pripomočke… Zobotehnik lahko svoja strokovna znanja izpopolnjuje –
obogati jih in nadgradi z različnimi strokovnimi tečaji in usposabljanji
(ortodontija, specialna znanja iz protetike), ali pa se izobražujejo na
višjih in visokih strokovnih šolah.
Prekvalifikacija je primerna za udeležence po končani štiriletni srednji šoli (lahko tudi triletni srednji šoli) in poteka v obliki
samostojnega učenja Pred vpisom kandidati opravijo preizkus posebnih spretnosti (v septembru). Na konzultacijah se
udeleženci seznanijo z literaturo, obsegom izpita in poskusnim testom ali primeri izpitnih vprašanj, potem pa opravljajo
teor. izpite oz. dele izpitov. Praktični pouk v strokovnih modulih (skupaj predvidoma 360 - 400 ur) udeleženci opravijo
organizirano v šoli v sodobno opremljenih šolskih laboratorijih. Praktični pouk poteka v petkih popoldne in/ali v sobotah
dopoldne, odvisno od razpoložljivosti laboratorijev. Med izobraževanjem opravi zobotehnik praktično usposabljanje z
delom. Dodatna znanja iz praktične protetike si v okviru praktičnega usposabljanja pri delodajalcu udeleženci pridobijo
pri zunanjem mentorju (zdravstveni dom ali privatna praksa; mentorja – delodajalca kandidat poišče sam, pred vpisom).
Šola bo organizirala izobraževanje, če bo vpisanih vsaj 8 kandidatov. Med izobraževanjem udeleženec usvoji strokovna
znanja iz varovanja zdravja in prve pomoči, morfologije z gnatologijo, fiksne protetike, totalne proteze, delne akrilatne
proteze, zobotehničnih materialov in tehnologije, podjetništva, individualne zobne protetike. Prekvalifikacija traja dve leti
oz. tudi več, če mora udeleženec opravljati tudi kakšnega od splošno izobraževalnih modulov.
INFORMACIJA
UDELEŽENCEM IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA O PREKVALIFIKACIJI ZA POKLIC
ZOBOTEHNIK
1. Objava razpisa
Razpisanih bo 20 vpisnih mest. Število mest za opravljanje praktičnega pouka strokovnih modulov je 12.
Kandidat se lahko prijavi za samoizobraževanje do vključno 15. septembra oz. do zasedbe prostih mest.
Kandidat se lahko vpiše tudi med letom, vendar v tistem letu lahko opravlja predmete, ki niso vezani na vaje
oziroma praktični pouk.
2. Oblika izobraževanja
Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim
praktičnim poukom strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih laboratorijih.
Šola bo kot dodatno ponudbo delno izvajala predavanja iz splošno izobraževalnih modulov (slovenščina,
matematika, informacijsko komunikacijska tehnologija, podjetništvo, biologija, varovanje zdravja, angleščina)
ter organizirala izpite za te module v posebej določenih izpitnih rokih. Predavanja bomo izvedli glede na
povpraševanje, če bo prijavljenih vsaj 5 udeležencev. Če predavanj ne bo, bo šola organizirala 5-urne
brezplačne skupinske konzultacije iz splošno izobraževalnih predmetov (kandidati se predhodno prijavijo).
3. Pogoj za vpis in vpis
Pogoj za vpis je dokončana štiriletna ali petletna srednja šola (3 + 2) z opravljenim zaključnim izpitom ali z
maturo ali s poklicno maturo ali z diplomo (za kandidata, ki se je izobraževal v času usmerjenega
izobraževanja). Kandidat, ki ima končano tri-letno srednjo šolo ali nedokončano srednjo strokovno šolo oz.
gimnazijo, lahko tudi pridobi znanja za poklic zobotehnik, vendar je število diferencialnih izpitov večje.
Kandidat-ka se prijavi za izobraževanje do vključno 15. septembra z obrazcem "Prijava za vpis v izredno
izobraževanje", ki bo objavljen na spletni strani šole www.ssfkz.si (izredno izobraževanje). Izpolnjevanje
pogojev kandidat-ka dokaže s predložitvijo fotokopij in originalnih dokumentov (letno spričevalo, spričevalo o
zaključnem izpitu, spričevalo o poklicni maturi, maturitetno spričevalo, diplomo…). Originalni dokumenti se
kandidatu-ki takoj po preverjanju istovetnosti vrnejo.
Ob prijavi za vpis kandidat-ka plača vpisnino in akontacijo v znesku 475€, akontacijo v znesku 315 € pa kot
udeleženec izrednega izobraževanja izkoristi pri opravljanju praktičnega pouka iz morfologije z gnatologijo.
Skupni znesek v višini 475 € kandidat poravna s plačilnim nalogom (kandidat napiše sam) na naslov:
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, Zdravstvena pot 1;
namen nakazila: PROGRAM ZOBOTEHNIK - VPISNINA IN AKONTACIJA;
številka transakcijskega podračuna: 01100-6030699553.
Kopijo potrdila o vplačilu pošljite skupaj s prijavo. Stroške ob vpisu lahko poravnate tudi v blagajni šole ali ob
vpisu. Po prejeti prijavi z dokazilom o plačilu šola izda potrebne informacije ter pisno obvestilo o obveznostih,
ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje smeri izobraževanja.
4. Predmetnik
Predmetnik obsega module, ki so v izobraževalnem programu za mladino za poklic zobotehnik (glej uvod).
Za večino udeležencev so obvezni vsi izpiti iz strokovnih modulov, za posameznega udeleženca pa tudi
nekateri splošno-izobraževalni moduli, glede na njegovo predhodno izobraževanje. Za nekatere module
bodo (glede na povpraševanje udeležencev) organizirana predavanja iz splošno-izobraževalnih modulov.
Udeleženec, ki je zaključil višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent, lahko predloži tudi
uradno potrdilo o opravljenih izpitih na teh šolah, če misli, da bi se mu lahko priznal kateri izmed že
opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu zobotehnik.
5. Izpiti in konzultacije
Udeleženec opravlja v šoli diferencialne oz. končne izpite iz modulov, ki jih ni imel v prejšnji srednji šoli, so
pa v predmetniku izobraževalnega programa za ta poklic.
Število izpitov se določi na podlagi:
- letnih spričeval,
- primerjave predmetnika, na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in predmetnika za
izobraževalni program zobotehnik.
- O številu diferencialnih izpitov je s Sklepom o priznavanju znanja udeleženec pisno seznanjen.
Tako določeno število diferencialnih izpitov velja še dve leti po izteku veljavnosti izobraževalnega programa
oz. predmetnika.
V šoli pa lahko udeleženec opravi tudi določeno število konzultacij pri učitelju, pri katerem bo opravljal izpite.
Brezplačnih je prvih pet konzultacij (skupinske konzultacije).
6. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja
Šola lahko kandidatom priznava predhodno formalno in neformalno pridobljeno znanje. Postopek
priznavanja predhodno pridobljenega znanja je šola določila v Pravilih o priznavanju predhodno pridobljenega
znanja v izobraževanju odraslih na srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Pravila priznavanja so dosegljiva
v pisarni za izobraževanje odraslih. Šolska pravila ocenjevanja so objavljena na spletni strani šole.
7. Praktični pouk strokovnih modulov
Udeleženec, ki želi pridobiti znanja za poklic zobotehnik, mora v šoli opraviti praktični pouk iz strokovnih
modulov. Okvirno število ur praktičnega pouka je 360 - 400 (glej prilogo)! Praktični pouk razpiše šola in o
tem pisno seznani udeleženca. Praktični pouk se izvaja po strokovnih modulih oz. letnikih, največ 6 do 8 ur
na dan, med tednom in/ali ob petkih popoldan in/ali ob sobotah dopoldan, odvisno od razpoložljivosti
laboratorijev. Udeleženec, ki želi pridobiti znanja za poklic zobotehnik, mora sam poiskati zobotehnični
laboratorij in mentorja, pod čigar mentorstvom bo opravljal prakt. usposabljanje pri delodajalcu. Pri strokovnih
modulih, ki obsegajo praktični pouk, je izpit sestavljen iz dveh delov: praktičnega dela, v katerem se oceni izdelek,
ter izpita iz teoretičnega dela str. modula. Opravljen izpit iz teoretičnega dela str. modula je pogoj za opravljanje
izpita iz praktičnega dela posam. str. modula.
8. Izpitni roki
Udeleženec lahko opravlja izpite vsak mesec, razen v mesecu juliju (na leto 11 izpitnih rokov za teoretične
izpite ter 3 za praktične izpite). V izpitnem roku lahko praviloma opravlja samo en izpit. K izpitu se prijavi s
prijavo na predpisanem obrazcu do 5. v mesecu, v katerem želi opravljati izpit. Izpite iz praktičnega dela
strokovnih modulov lahko udeleženec opravlja praviloma trikrat v šolskem letu – v mesecu februarju, juniju in
avgustu.
Izpiti so v dopoldanskem in popoldanskem času, praviloma zadnje dni v mesecu. Kandidat je v začetku
šolskega leta seznanjen s termini opravljanja izpitov za vse mesece šolskega leta, ko se opravljajo izpiti
(spletna stran, pisno).
Predvideno trajanje izobraževanja je dve leti (izjemoma - zaradi organizacije na šoli tudi dlje), vendar je
odvisno predvsem od udeleženca samega.
9. Zaključek izobraževanja
Udeleženec, ki opravi vse diferencialne izpite, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne
dijake (zimski, spomladanski, jesenski).
Obseg poklicne mature (module) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za poklicno
maturo v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in šport po prijavi udeleženca k opravljanju poklicne mature.
Praviloma se priznajo enakovredni izpiti poklicne mature, ki jih je kandidat že uspešno opravil v drugem 4letnem programu.
10. Stroški
a) Vpisnina in akontacija
Udeleženec mora pred začetkom samoizobraževanja plačati vpisnino in akontacijo 475 € za administrativno
tehnične in druge storitve ter konzultacije (do 5 za vsak predmet). Vplačana vpisnina velja za eno šolsko leto.
b) Izpiti
Udeleženec mora pred izpitom plačati stroške za opravljanje izpita. Ob pravočasni odjavi od izpita (tri dni
pred datumom izpita), se plačani stroški priznajo pri naslednji prijavi k izpitu, udeleženec pa plača le stroške,
ki so do takrat nastali. Višina stroška za opravljaje izpita je določena za vsako šolsko leto posebej.
c) Praktični pouk strokovnih modulov
Udeleženec sprotno plačuje stroške za praktični pouk strokovnih modulov (za posamezni str. modul). Stroški
so določeni vsako šolsko leto posebej.
d) Predavanja in izpiti iz splošno izobraževalnih predmetov
Če se udeleženec prijavi na predavanja in izpite iz splošnoizobraževalnih predmetov, sprotno plačuje stroške
za predavanja in izpite v organizirani obliki. Stroški so določeni vsako šolsko leto posebej.
e) Konzultacije:
Šola ob zadostnem številu prijav organizira za splošnoizobraževalne predmete skupinske konzultacije, posamezniki pa
se lahko dogovorijo tudi za individualne konzultacije, če ni skupinskih. Stroške dodatnih konzultacij iz prakt. pouka (po
želji kandidata oz. individualnih; izven razpisanih rokov) plača udeleženec po ceniku, ki velja za šolsko leto.
f) Učbeniki in delovni zvezki za strokovne module
Interna gradiva za nekatere strokovne predmete lahko udeleženec kupi v šoli.
g) Poklicna matura
Stroški za opravljanje poklicne mature so določeni za vsako šolsko leto posebej.
11. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko kandidat pokliče Manjo MLAKAR MEDVED, organizatorico izobraževanja
odraslih – telefon: 01/300-72-56 vsak ponedeljek med 12.00 in 14.00 uro, ob sredah med 15. in 18. uro,
ter v petkih med 13. in 14.30 uro. Spletna stran šole: www.ssfkz.si , e-naslov: [email protected] , fax: 01/300-72-60.
12. Informativni dan
Informativni dnevi so najmanj dva krat v šolskem letu: v februarju (2 dneva, enako kot za redne vpise v
srednjo šolo) in v avgustu oz. septembru (termine določi šola). Natančni termini bodo sproti objavljeni na
spletnih straneh šole.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
PREDMETNIK za izobraževalni program zobotehnik
PROGRAMSKE ENOTE
SLOVENŠČINA
TUJI JEZIK I (angleščina / nemščina)
MATEMATIKA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
PSIHOLOGIJA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
VAROVANJE ZDRAVJA
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA
MORFOLOGIJA Z GNATOLOGIJO
FIKSNA PROTETIKA
TOTALNA PROTEZA
DELNA AKRILATNA PROTEZA
ZOBOTEHNIČNI MATERIALI
PODJETNIŠTVO
PRVA POMOČ
INDIVIDUALNA ZOBNA PROTETIKA
Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom*
1. letnik
x
x
x
x
2. letnik
x
x
x
3. letnik
x
x
x
4. letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x**
x**
X*
x**
X
X
X*
x**
X
x
x
x
x**
70 ur
Izpit iz strokovnega modula lahko obsega samo teoretični del (x), samo praktični del (x*) ali oboje (x**). Praktični pouk
strokovnih modulov (*) udeleženec opravlja v šoli, obsega pa vsebine: v začetnem letniku izobraževanja praktični pouk str.
mod. MGN in FIP2, v zaključnem letniku pa FIP3, FIP 4, TOP, DAP, IZP (2.-4.). Strokovni moduli, označeni z *, obsegajo
teoretični in praktični del. Izpit str. modula je opravljen, ko sta uspešno opravljena oba dela (zaporedje opravljanja teor. in
praktičega dela določi strok. aktiv ZT).
Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz
zobne protetike) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek in zagovor).
Okvirno število ur praktičnega pouka strokovnih modulov* - program zobotehnik
PREDMET
Morfologija z gnatologijo (1. letnik) v začetnem letu
Fiksna protetika (2. letnik) v v začetnem letu
Fiksna protetika (3. letnik), totalna proteza (3. letnik)
Fiksna protetika (3. letnik), delna akrilatna proteza (4. letnik) v zaključnem letniku
SKUPAJ UR
* število ur lahko šola med letom spremeni
OKVIRNO št.ur OBSEG IZPITA št.ur
60
28
90
60
115
55
100
50
365
193
OBLIKA IZPITA - program zobotehnik (P = pisno; U = ustno; PP = izpit iz praktičnih delov strokovnih modulov)
Predmet
SLO
ANG / NEM
MAT
UME
ZGO
GEO
PSI
FIZ
KEM
BIO
VZD
ANF
MGN
FIP
TOP
DAP
ZMT
1. letnik
P+ U
P+U
P+U
U
P
U
U
P + PP (1.)
-
POD
Prva pomoč
IZP
U
-
2. letnik
3. letnik
P+ U
P+ U
P+ U
P+ U
P+ U
P+ U
P
P
U
P+U
P+U
P
P
P (2.) + PP fip (2.)
PP fip (3.)
P + PP top (3.)
P (vs. sklopi ZMT 1. – 3. l.) + P (vs. sklop KEM 2.l.)
U
-
4. letnik
P+ U
P+ U
P+ U
P
PP fip (4.)
P + PP dap (4.)
P + izd. z zagov.
PP (2. - 4.)
POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV IZ PRAKTIČNEGA DELA STROK. MODULOV (skrajšano: izpit PP) IN ROKI:
1. Pogoj za opravljanje prakt. delov izpitov iz str. modulov so predhodno opravljeni izpiti iz teoretičnih delov modulov za
posamezni str. modul.
2. Udeleženec opravlja izpite iz prak. delov str. modulov v zaporedju – po vrsti od 1. do 4. letnika. Zaporedje je določeno v
nadaljevanju:
- za 1. letnik/izpit PP1 - MGN: teoretični del MGN
- za 2. letnik/izpit PP2 – FIP2: ANF, delno ZMT (vs. sklopi ZMT 1. – 3. l.), izpit MGN in teoretični del FIP2 (2. letnik),
- za 3. letnik/izpit PP3 – FIP3, TOP: opravljen izpit MGN, izpit FIP2, teoretični del TOP in ZMT v celoti,
- za 4. letnik/izpit PP4 – FIP4, DAP, IZP: v celoti opravljeni izpit MGN, izpit FIP2, FIP3, izpit TOP in teoretični del DAP.
3. Izpitni roki za opravljanje izpitov iz praktičnih delov str. modulov so vsako šolsko leto samo trije: februarski, junijski,
avgustovski. Kandidat se mora na izpit prijaviti pravočasno do roka (objava na spletni strani šole).