certifikacijska shem..

CERTIFIKACIJSKI ORGAN IRMA
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
CS:OPEČNI ZIDAKI/SIST EN 771-1
CERTIFIKACIJSKA SHEMA: OPEČNI ZIDAKI / SIST EN 771-1
izdaja 9
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Produktni standard, ki predpisuje certifikacijski postopek
Sistem ugotavljanja skladnosti
Sistem ugotavljanja skladnosti
je določen glede na
Standardi za preskušanje
Predpregled proizvodnje in
delovanja notranje kontrole
proizvodnje
Začetni pregled delovanja
lastne kontrole proizvodnje
velja od 16.08.2011
Gradbeni proizvod OPEČNI ZIDAKI
SIST EN 771-1:2011 Specifikacija za zidake - 1.del:
Opečni zidaki
2+
odločba komisije 97/740/EC
Glej SIST EN 771-1:2011 Specifikacija za zidake 1.del: Opečni zidaki, točka 2. Referenčni standardi
Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.9 Prepregled
proizvodnje in delovanja kontrole proizvodnje
Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5. Prijava, začetni
pregled proizvodnje in delovanja kontrole proizvodnje
in izdaja certifikata
Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 6 Vzdrževanje
certifikata
Nadaljni redni kontrolni
pregledi delovanja notranje
kontrole proizvodnje
Fazi začetnega ali kontrolnega Glej SP 8.1 Certificiranje:
pregleda
- faza 1: točka 5.3 Pregled prejete dokumentacije
vložnika
- faza 2: točka 5.6 Začetni pregled proizvodnje in
delovanja kontrole proizvodnje
Faza 2 se izvede, ko je dokumentacija vložnika skladna
z zahtevami produktnega standarda
Izvajanje pregleda
Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.2 Določitev
pooblaščene osebe za vodenje ocenjevanja
Pogostost izvajanja pregledov Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 6. Vzdrževanje
certifikata
Obseg pregleda in zahteve, ki - Izvrednotenje skladnosti:splošno, začetni tipski
morajo biti izpolnjene za
preskus, notranja kontrola proizvodnj, vhodna
izdajo certifikata notranje
kontrola, merilna in kontrolna oprema, proizvodna
kontrole proizvodnje
oprema, osnovni materiali, proizvodni proces, kontrola
končnega proizvoda, statistično vrednotenje,
označevanje in kontrola na skladišču, sledljivost in
neskladni proizvodi, glej standard SIST EN 771-3
:2011, točka 8 in dodatek A
- Označevanje glej standard SIST EN 771-3:2011, tč.7
- Obvladovanje kontrolne in merilne opreme glej
standard SIST EN ISO/IEC 17025, poglavje 5.5
- Uporaba logotipa IRMA glej SP 14.1 Pravila o
podeljevanju certifikatov in označevanje gradbenih
proizvodov, poglavje 10. Označevanje
Preskušanje vzporedno
ni predpisano
odvzetih vzorcev
velja od 16.08.2011
Stran 1 od 3
CERTIFIKACIJSKI ORGAN IRMA
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
13
14
Dokumentacija, ki jo mora
predložiti vložnik izvajalcu
nadzora
Stroški certificiranja
(cene so brez DDV in ne vključujejo
potnih stroškov. Obračunavajo se
dejansko nastali potni stroški)
15
16
Pravice in obveznosti
proizvajalca - vložnika po
pridobitvi Certifikata o
skladnosti izvajanja lastne
kontrole
Potek procesa certificiranja
Pripravil:
doc.dr.Andrej Zajc, univ.dipl.fiz.
velja od 16.08.2011
CS:OPEČNI ZIDAKI/SIST EN 771-1
Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.3 Pregled prejete
dokumentacije vložnika


Informativni razgovor
Predpregled proizvodnje in
492 EUR
delovanja notranje kontrole
 Začetni pregled proizvodnje, pregled
978 EUR
poročil o začetnih tipskih preskusih
in pregled delovanja lastne
kontrole s poročilom
 Izdaja Certifikata o skladnosti izvajanja 367 EUR
lastne kontrole in vnos v register izdanih
certifikatov
 Izvajanje rednega nazora - vsak obisk
978 EUR
proizvodnje
 Izvajanje izrednega nazora - vsak obisk 978 EUR
proizvodnje
 Vzdrževanje certifikata - mesečni pavšal 122 EUR
 Začasna razveljavitev izdanega certifikata 334 EUR
lastne kontrole ali vrste proizvoda v njem
in vnos v register izdanih certifikatov
 Odvzem Certifikata o skladnosti izvajanja 612 EUR
lastne kontrole in izbris iz registra
Glej SP 8.1 Certificiranje kontrole proizvodnje, točka
5.11 Sklenitev pogodbe za uporabo in vzdrževanje
izdanega certifikata in točka 6. Vzdrževanje certifikata,
točka 7. Sankcije v primeru ugotovljenih odstopanj
in točka 8. Razširitev certifikata
Potek procesa certificiranja delovanja kontrole
proizvodnje agregata je podan v SP 8.1 Certificiranje in
shemi Potek procesa certificiranja delovanja kontrole pri
proizvodnji opečnih zidakov
Odobril:
Iztok Leskovar, univ.dipl.ing.gradb.
Stran 2 od 3
CERTIFIKACIJSKI ORGAN IRMA
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
CS:OPEČNI ZIDAKI/SIST EN 771-1
1. POTEK PROCESA CERTIFICIRANJA DELOVANJA LASTNE KONTROLE PRI
PROIZVODNJI OPEČNIH ZIDAKOV
vhod
potek
izhod
Proizvodnja opečnih
zidakov, začetni preskus,
kontrola proizvodnje
Informiranje stranke
Povpraševanje
Priprava ponudbe,
preveritev ponudbe,
naročilo
Naročilo
vodja službe
za certificiranje (SC)
Infomaterial
Ponudba
Planiranje certificiranja
delovanja kontrole
proizvodnje
Gradbeni proizvod
OPEČNI ZIDAKI
Začetni pregled
Pregled sistemske
dokumentacije,
začetnih tipskih
preskusov, delovanja
kontrole proizvodnje
ter skladnost
proizvajanih opečnih
zidakov
Zahteve
izpolnjene
telefonsko, osebno,
(zabeležka), pismeno
vodja SC
ponudba s prilogami
pri razlikah - pogovor z
naročnikom
zahtevek (naročilo) za
certificiranje OB 8.1-1;
OB 8.1-2;
potrditev naročila OB
8.1-3
imenovanje izvajalca
pregleda OB 8.1-4
Potrditev
naročila,
pogodba
vodja SC
Naročilo cert.
organa za
izvedbo
vodja SC
Zapis o
začetnem
pregledu in
priporočilo
izvajalec
pregleda
Poročilo o
izvedenem
pregledu
vodja SC
ne
vodja SC
Podelitev certifikata o
delovanju kontrole
proizvodnje ali
podaljšanje
da
Pogodba za
nadzor
Certifikat o
kontroli
proizvodnje
vodja SC
pogodba za nadzor v
podpis naročniku
OB 8.1-13
vodja SC
Certifikat oskladnosti
izvajanja kontrole
proizvodnje betonskih
zidakov OB 8.1-15 in
OB 8.1-17
vnos v register
veljavnih certifikatov
vodja SC
Registriranje
Nadzor
velja od 16.08.2011
plan pregleda OB 8.18, zapisnik izvedbe
prvega pregleda OB
8.1-5, poročilo o
neskladnosti OB 8.1-9
poročilo o izvedenem
pregledu OB 8.1-10
Dokumenti in presoja
izvedenega pregleda
OB 8.1-11
presoja vprašalnika o
pregledu ter o izvedenih ukrepih, izdaja
certifikata OB 8.1-15
in OB 8.1-17
zavrnitev izdaje OB
8.1 -12
da
Stalni
nadzor
Pogodba za
nadzor
vodja SC
pregleda
Izvrednotenje
Poročilo o
začetnem
pregledu in
priporočilo
dokument - zapis
proizvajalec
Certificiranje delovanja
kontrole proizvodnje
Interes stranke
odgovorni
vodja SC
certifikat izgubi
veljavnost samo v
primeru sankcij ali če
ni podaljšan
Stran 3 od 3