Vodnik šole

Zbirajmo žarke.
Tiste od sonca in tiste,
ki gredo
iz srca v srce …
(MAJ)
Vodnik za šolsko
leto 2014/15
Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki,
1. september 2014
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Kazalo
1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI.............................................................................................................................. 6
2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE ...................................................................................................................... 7
2.1 ORGANI UPRAVLJANJA ........................................................................................................................ 7
2.1.1 SVET ZAVODA ................................................................................................................................... 7
2.1.2 RAVNATELJ........................................................................................................................................ 7
2.1.3 POMOČNICA RAVNATELJA................................................................................................................ 8
2.1.4 SVET STARŠEV ................................................................................................................................... 8
3 STROKOVNI ORGANI ....................................................................................................................................... 9
3.1 VSEBINA IN OBLIKE DELA STROKOVNIH ORGANOV ............................................................................ 9
3.1.1 DELO UČITELJSKEGA ZBORA ŠOLE .................................................................................................... 9
3.1.2 DELO ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA ...................................................................................... 9
3.1.3 DELO RAZREDNIKA............................................................................................................................ 9
3.1.4 DELO STROKOVNIH AKTIVOV ........................................................................................................... 9
4 ORGANIZACIJA UČENCEV.............................................................................................................................. 11
4.1 ODDELČNA SKUPNOST....................................................................................................................... 11
4.2 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV ............................................................................................................ 11
4.3 ŠOLSKI PARLAMENT ........................................................................................................................... 11
5.1 KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA*............................................................................... 12
5.2 DATUMI OCENJEVALNIH KONFERENC ............................................................................................... 12
6 DELAVCI ........................................................................................................................................................ 12
6.1 STROKOVNI DELAVCI ......................................................................................................................... 12
6.1.1 RAVNATELJ...................................................................................................................................... 12
6.1.2 POMOČNICA RAVNATELJA.............................................................................................................. 13
6.1.3 SVETOVALNA DELAVKA .................................................................................................................. 13
6.1.4 UČITELJICE IN UČITELJI.................................................................................................................... 13
6.2 TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI ............................................................................................ 14
6.2.1 ADMINISTRATIVNI DELAVKI ............................................................................................................ 14
6.2.2 TEHNIČNI DELAVCI .......................................................................................................................... 14
6.3 ZUNANJI SODELAVCI .......................................................................................................................... 15
8 ŠOLSKI ZVONEC ............................................................................................................................................. 16
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
9 IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA........................................................................................... 17
9.1 PREDMETNIK...................................................................................................................................... 17
................................................................................................................................................................. 17
9.2 IZVAJANJE OBVEZNEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE ..................................................................... 18
9.2.1 POUK ............................................................................................................................................... 18
9.2.2 IZBIRNI PREDMETI .......................................................................................................................... 19
9.2.3 DNEVI DEJAVNOSTI ......................................................................................................................... 19
9.3 IZVAJANJE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE ................................................................... 24
9.3.1 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ .......................................................................................... 24
9.3.2 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK ..................................................................................................... 24
9.3.3 INTERESNE DEJAVNOSTI ................................................................................................................. 25
9.3.4 JUTRANJE VARSTVO ........................................................................................................................ 26
9.3.5 PODALJŠANO BIVANJE .................................................................................................................... 27
9.3.6 VARSTVO VOZAČEV ........................................................................................................................ 27
9.3.7 ŠOLA V NARAVI, BIVANJE V CŠOD, PLAVALNI TEČAJI ..................................................................... 27
9.4 IZVAJANJE ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA .................................................................................... 28
9. 5 KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA ............................................................................................. 29
9.5.1 URNIK IZPOSOJE.............................................................................................................................. 29
9.5.2 UČBENIŠKI SKLAD............................................................................................................................ 29
10 SODELOVANJE S STARŠI .............................................................................................................................. 31
10.1 RODITELJSKI SESTANKI..................................................................................................................... 31
10.2 RAZPORED INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR .................................................................................. 32
11 ŠOLSKA PREHRANA IN PREVOZI ................................................................................................................. 34
11.1 ŠOLSKA PREHRANA .......................................................................................................................... 34
11.1.1 CENIK ŠOLSKE PREHRANE ............................................................................................................. 34
11.1.2 PRAVILA PRIJAVE IN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE ŠOLE ............................................ 34
11.1.3 SUBVENCIONIRANA PREHRANA ................................................................................................... 34
11.2 PREVOZI ........................................................................................................................................... 35
12.1 PROSLAVE IN PRIREDITVE ................................................................................................................ 36
12.2 POSEBNE ZADOLŽITVE ..................................................................................................................... 36
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
12.3 DEŽURSTVO UČITELJEV .................................................................................................................... 37
12.4 DEŽURSTVO UČENCEV ..................................................................................................................... 37
12.6 ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA ................................................................................................ 40
12.7 ZBIRAMO ZAMAŠKE ZA ANEJA......................................................................................................... 40
14.1 BODI PRIJATELJ OKOLJA – ZBIRANJE ODSLUŽENEGA TEKSTILA ....................................................... 43
14.2 BRALNI PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA ........................................................................................ 43
14.3 BRALNI PROJEKT POVEDKA, LE KJE SI DOMA? Slovensko ljudsko slovstvo v prostoru in času ....... 43
14.4 DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA PREMAGOVANJE PRIMANJKLJAJEV ....................................... 43
14.5 EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA ...................................................................................................... 44
14.6 eTWINNING ..................................................................................................................................... 44
14.7 MEDIACIJA V ŠOLI ............................................................................................................................ 44
14.8 MIKLAVŽEV SEJEM ........................................................................................................................... 44
14.9 MODRI BRALEC ................................................................................................................................ 45
14.10 NACIONALNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« ................................................................................. 45
14.11 POMOČ UČENCEM......................................................................................................................... 45
14.12 PROJEKT: DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ
ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI............................................................ 46
14.13 PROJEKT NAŠIH 180 LET ................................................................................................................ 46
14.14 PROJEKT PROMOCIJE ZDRAVJA »TO SEM JAZ« ............................................................................. 46
14.15 PROJEKT ZBIRANJE ODPADNIH PLOČEVINK ................................................................................... 47
14.16 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA .............................................................................................................. 47
14.17 SKUPAJ NAM JE LEPŠE................................................................................................................. 47
14.18 ŠOLSKI SKLAD »Z ROKO V ROKI«.................................................................................................... 47
14.19 TRADICIONALNI ŠOLSKI ZAJTRK ..................................................................................................... 48
14.20 UNICEF: Sodelovanje med UNICEF-om in OŠ ................................................................................ 48
14.21 ZDRAVSTVENO-VZGOJNE VSEBINE IN ZOBOZDRAVSTVENA NEGA ZA UČENCE ............................ 48
14.22 KRPAN V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 ............................................................................................. 49
14.23 ZLATI SONČEK V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 ................................................................................. 50
16 NASVETI ZA STARŠE .................................................................................................................................... 54
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Pozdravljeni – naši učenci in učenke,
spoštovani starši in cenjeni sodelavci!
Začetki so zagotovo nekaj posebnega in vznemirljivega. Na vsakem začetku
nas prevzema tako strah kot nemir pričakovanja. Strah nas je vsega
novega in neznanega, kajti vsak začetek vedno pomeni tudi pot v neznano.
A če imamo zaupanje vase in v druge okrog nas, bomo zmogli vse izzive, saj
so ravno izzivi to, kar nas žene naprej; na nove poti, do novih ljudi in novih
spoznanj, ki bogatijo in osmišljujejo naše življenje.
In novo šolsko leto je eden takšnih začetkov. Letos tudi zame. Zato tokrat najprej
nagovarjam vse starše in vam sporočam, da imejte zaupanje, v nas, v svoje otroke in
vase. Veselite se novega začetka, ki odpira nove poti, izkoristite sleherni trenutek za to,
da pokažete svojemu otroku, da ga imate radi s tem, da ga podpirate, navdihujete,
spremljate, se z njim pogovarjate, ga spodbujate, a tudi jasno in odločno postavite
meje, zahtevate, da za šolsko delo prevzema odgovornost in ga s tem krepite v njegovi
samostojnosti in delavnosti. Če vas je, starši, ob tem strah, si ne očitajte, le veselite se,
da se zavedate, kako pomemben in nezamenljiv sopotnik ste na vseh poteh, ki jih novo
šolsko leto prinese v življenje slehernega učenca.
Seveda se povsem zavedam, da je strah tudi vas, naši učenke in učenci. A poleg vsaj
malo tesnobnega občutka, ki se s koncem poletja tihotapi v vaše misli, sem prepričan,
da je tam tudi veliko otroške radovednosti, iskrive vedoželjnosti, velikih pričakovanj
in nenazadnje - preprostega veselja. In tem občutkom dajmo prednost, saj bomo tako
temu skupnemu začetku dali priložnost, da nas okrepi v zaupanju v nas same.
Vsem vam, naši šolarji, kot tudi vašim spoštovanim staršem želim ob tem novem
začetku veliko zaupanja in moči za vse izzive, veliko ustvarjalnega vznemirjenja,
radovednosti, a tudi vztrajnosti in potrpežljivosti, predvsem pa želim veliko
resničnega veselja, ki prežene sleherni strah pred potjo, ki nas bo skupaj
pripeljala do želenih ciljev, uresničenih izzivov, pravih prijateljev in
neprecenljivih izkušenj.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Z dobrimi željami, Bojan Juras, ravnatelj
1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 117
3327 Šmartno ob Paki
Ravnatelj
Bojan Juras
Telefon: 03 896 5310
GSM: 041 405 695
Poslovna sekretarka
Metka Ograjenšek
Telefon: 03 896 5300
Fax: 03 896 5304
Ostale telefonske številke
Svetovalna delavka: 03 896 5305
Kuhinja: 03 896 5306
Knjižnica: 03 896 5307
Zbornica: 03 896 5308
Pomočnica ravnatelja: 03 896 5307
Knjigovodstvo: 059 094 314
Spletna stran: www.ossmartno. si
E-pošta: [email protected]
Št. transakcijskega računa: 01325-6030683290
Matična številka: 5088178000
Davčna številka: 40878333
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
2.1 ORGANI UPRAVLJANJA
2.1.1 SVET ZAVODA
Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov: 3 predstavnikov ustanovitelja Občine Šmartno ob Paki (Alenka
Kukovec, Aleksander Ocepek, Drago Kovač), 3 predstavnikov Sveta staršev šole in vrtca (Urška Kač, Borut
Ramšak, Nina Berložnik), 5 predstavnikov strokovnih delavcev šole in vrtca (Polona Pečnik, Suzana Daničič,
Alojz Podbregar, Zoran Habot, Judita Kolenc). Predsednica Sveta zavoda je Polona Pečnik.
Naloge Sveta zavoda:
 imenuje in razrešuje ravnatelja,
 sprejme program razvoja zavoda,
 sprejme Letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji,
 odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 sprejema pravilnike in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok ali splošni akt zavoda,
 določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune,
 posreduje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 odloča o najemu kreditov,
 opravlja druge z zakonom ter splošnimi akti zavoda določene naloge,
 odloča o pritožbah v zvezi s statusi učencev,
 odloča v zvezi s pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli.
2.1.2 RAVNATELJ
Ravnatelj, Bojan Juras, univ. dipl. ing. str., je pedagoški vodja in poslovodni organ.
Naloge












ravnatelja:
organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
pripravlja program razvoja zavoda,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
vodi delo učiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev ter spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000

skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok,
 spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev in šolskega parlamenta,
 odloča o vzgojnih ukrepih,
 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
 zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
 določa sistemizacijo delovnih mest,
 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 skrbi za sodelovanje šole z zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti
pisno pooblasti delavca zavoda.
2.1.3 POMOČNICA RAVNATELJA
Pomočnica ravnatelja, mag. Petra Vnuk, prof. slo., pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in
pedagoških nalog. Opravlja naloge, za katere jo pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v času njegove
odsotnosti.
2.1.4 SVET STARŠEV
Svet staršev je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Predsednik Sveta staršev je
Borut Ramšak. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga
starši izvolijo na 1. srečanju posameznega oddelka. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev1:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
• razpravlja o poročilih ravnatelja,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike v svet šole,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V tem šolskem letu so predstavniki: Peter Polovšak, Marko Mandelc, Borut Ramšak, Sara V. Dermol, Jože
Pirečnik, Robert Goličnik, Urška Kač, Dejan Vodovnik, Saša Kokol, Polonca Glojek, Majda Drev, Simon
Konečnik, Nataša Štefanič, Nataša Bizjak, Alenka Kukovec, Metka Ograjenšek, Cvetka Irman.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo, U. l. RS, št. 16/2007 in vse
njegove spremembe)
1
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
3 STROKOVNI ORGANI
3.1 VSEBINA IN OBLIKE DELA STROKOVNIH ORGANOV2
3.1.1 DELO UČITELJSKEGA ZBORA ŠOLE
 obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 predlaga uvedbo nadstandardnih programov in drugih programov ter dejavnosti,
 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 odloča o vzgojnih ukrepih,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole, vodi ravnatelj.
3.1.2 DELO ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z
nadarjenimi učenci in z ostalimi učenci s posebnimi potrebami,odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge
naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku.
3.1.3 DELO RAZREDNIKA






vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
odloča o vzgojnih ukrepih,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
3.1.4 DELO STROKOVNIH AKTIVOV





obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnih področij,
usklajujejo kriterije za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela,
obravnavajo pripombe staršev, učencev in študentov,
opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij:
 strokovni aktiv učiteljic od 1. do 5. razreda (vodja Suzana Daničič),
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo, U. l. RS, št. 16 /2007 in vse
njegove spremembe)
2
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000





strokovni aktiv za naravoslovje, matematiko in diferenciacijo (vodja Damjana Paulič),
družboslovni strokovni aktiv (vodja Lea Stiplovšek),
strokovni aktiv za slovenščino (vodja Sandra Omladič),
strokovni aktiv za šport(vodja Alojz Omladič),
strokovni aktiv za podaljšano bivanje (vodja Darja Kugonič).
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
4 ORGANIZACIJA UČENCEV
4.1 ODDELČNA SKUPNOST
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Zaradi varnejšega in kvalitetnejšega dela pa
delimo učence po skupinah pri izbirnih predmetih, pri športni vzgoji od 4. Do 9. Razreda, pri predmetih, kot
so angleščina, matematika in slovenščina (homogene ali heterogene skupine), na dnevih dejavnosti in v šoli
v naravi.
4.2 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev
zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere
se dogovorijo učenci.
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev
zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere
se dogovorijo učenci. Mentorica šolske skupnosti je Darja Kugonič.
4.3 ŠOLSKI PARLAMENT
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Kot oblika demokratičnega dialoga se bo letos že 25.
zapovrstjo izvedel najprej na šoli, nato na medobčinski, regijski ter na nacionalni ravni na temo
»IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA«.
Mentorica šolskega parlamenta je Darja Kugonič.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
5 ŠOLSKI KOLEDAR3
1. 9. 2014
31. 10. 2014
1. 11. 2014
27. 10. do 1. 11. 2014
25. 12. 2013
26. 12. 2013
27. 12. do 31. 12. 2014
1. 1. 2015
31. 1. 2015
8. 2. 2015
13. 2. in 14. 2. 2015
16. 2. do 20. 2. 2015
6. 4. 2015
11. 4. 2015
27. 4. 2015
28. 4. do 30. 4. 2015
1. in 2. 5. 2015
23. 5. 2015
Začetek pouka
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Jesenske počitnice
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novoletne počitnice
Novo leto
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Informativna dneva za vpis v srednje šole
Zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Delovna sobota – nadomeščanje 3. 1. 2015
Dan upora proti okupatorju
Prvomajske počitnice
Praznik dela
Delovna sobota – Šport špas, Son. tek, športni dan (namesto 24. 12.
2014)
Zaključek pouka za učence 9. razreda
Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda
12. 6. 2015
24. 6. 2015
5.1 KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA*
5. 5. 2015 – redni rok
7. 5. 2015 – redni rok
11. 5. 2015 – redni rok
Matematika 6. in 9. razred
Slovenščina 6. in 9. razred
Tretji predmet 9. (KEM) in 6. razred
5.2 DATUMI OCENJEVALNIH KONFERENC
1. ocenjevalno obdobje:
1. 9. 2014 do 28. 1. 2015
1. ocenjevalna konferenca:
2. ocenjevalna konferenca:
2. ocenjevalno obdobje:
29. 1. do 15. 6. oz. 24. 6. 2015
28. 1. 2015
10. 6. (za 9. r.), 12. 6. (za 5. R.), 18. 6. 2015 (za ostale razred)
6 DELAVCI
6.1 STROKOVNI DELAVCI
6.1.1 RAVNATELJ
IME IN PRIIMEK
RAVEN IZOBRAZBE4
STROKOVNI/AKADEMSKI
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12)
3
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
NAZIV
BOJAN JURAS
svetovalec
NASLOV
univ. dipl. ing. strojništva
VII
6.1.2 POMOČNICA RAVNATELJA
IME IN PRIIMEK
NAZIV
mag. PETRA VNUK
mentorica
RAVEN
IZOBRAZBE
VIII
STROKOVNI/AKADEMSKI
NASLOV
prof. SLO,
mag. znanosti
POUČEVANJE, OSTALA
DELA
vodenje knjižnice, KIZ
6.1.3 SVETOVALNA DELAVKA
IME IN PRIIMEK
NAZIV
IRENA SOBOČAN
svetovalka
RAVEN IZOBRAZBE
STROKOVNI/AKADEMSKI NASLOV
VII
univ. dipl. soc. del.
6.1.4 UČITELJICE IN UČITELJI
IME IN PRIIMEK
NAZIV
MOJCA A. JURAS
svetovalka
KATARINA ČOKL
mentorica
SUZANA DANIČIČ
mentorica
ZORAN HABOT
mentor
RAVEN
IZOBRAZBE
VII
STROKOVNI/AKADEMSKI
NASLOV
prof. SLO in univ. dipl. teol.
VII
prof. SLO in teologije
VII
prof. razrednega pouka
VII
prof. GEO in ZGO
BLANKA SLEMENŠEK
mentorica
BOŠTJAN KETIŠ
svetovalec
TANJA KOLŠEK
mentorica
METKA KREVZEL
svetovalka
DARJA KUGONIČ
TINA LONČARIČ
mentorica
DAMJANA MODRIJAN
svetovalka
LIDIJA NOVAK
VII
prof. ANG in NEM
VII
prof. MAT in FIZ
VII
prof. razrednega pouka
VI
VII
VII
predmetna učiteljica
razrednega pouka
prof. ZGO in SOC
dipl. vzgojiteljica
VII
univ. dipl. biolog
VI
predmetna učiteljica LVZ
POUČEVANJE,
OSTALA DELA
7. a, SLJ, DOD,
ISP, TIS, TEV
8. r, SLJ, GKL,
DOD, DOP, ISP
1. a, DOD, DOP,
JV, VV, JVV
GEO, TIT,DOD,
ISP, MME, UBE,
rač. operater
TJA, NI2, NI3,
DOD, DOP, ISP
7. b, MAT, FIZ,
DOD, DOP, ISP
3. a, DOD, DOP
1. b, DOD, DOP,
ISP, JVV, VV, JV
ZGO, TIT, OPB
2 strokovna delavka
v 1. R., JV, VV, JVV
9. b, BIO, KEM,
NAR, ONA, ROD
LUM, OPB
108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5 in 36/08)
4
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
svetovalka
ALOJZ OMLADIČ
mentor
MARIJA OMLADIČ NOVINŠEK
mentorica
SANDRA OMLADIČ
svetovalka
DAMJANA PAULIČ
svetovalka
POLONA PEČNIK
mentorica
ANDREJA PEROVEC
mentorica
ANTONIJA REBERŠEK
svetovalka
BLANKA ROTOVNIK
IRENA RUDNIK
mentorica
LEA STIPLOVŠEK
mentorica
AJDA STUPAR
mentorica
ANDREJA ŠKRUBA
mentorica
MIHAELA VODOPIVEC
MARIJA VODOVNIK
ANJA ZAJAMŠEK
JERNEJA ŽAGAR
VI
predmetni učitelj športne
vzgoje
predmetna učiteljica
razrednega pouka
prof. SLO in SOC
ŠPO, IŠP
(odbojka), JV
4. a, DOD, DOP,
VV, JVV
OPB
predmetna učiteljica MAT in
FIZ
prof. razrednega pouka
9. a, MAT, DOD,
DOP
3. b, DOD, DOP, VV
VII
predmetna učiteljica
razrednega pouka
prof. ŠVZ
5. a, DOD, DOP,
JVV, VV, ISP
ŠPO, ŠSP, ŠZZ
VII
VII
prof. glasbe
prof. razrednega pouka
VII
prof. ANG in SLO
VII
prof. BIO in GOS
VII
prof. razrednega pouka
VII
VII
prof. razrednega pouka
predm. učit. ZGO in GEO, uni.
dipl. ped.
prof. razrednega pouka
prof. razrednega pouka
GUM, MPZ, OPZ
4. b, DOD, DOP,
TJA, VV
6. a, TJA, DOD,
DOP, ISP
KEM, GOS, SPH,
vodja šol. prehrane
2. b, DOD, DOP,
knjižnica
OPB, knjižnica
6. b, ZGO, GEO,
DOD
2. a, DOD, DOP
OPB1
VI
VII
VI
VII
VI
VII
VII
6.2 TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI
6.2.1 ADMINISTRATIVNI DELAVKI
IME IN PRIIMEK
METKA OGRAJENŠEK
OLGA RECEK
RAVEN IZOBRAZBE
VI
V
STROKOVNI NAZIV
komercialist
ekonomski tehnik
ZAPOSLITEV
poslovna sekretarka
računovodkinja
6.2.2 TEHNIČNI DELAVCI
IME IN PRIIMEK
Milan Parfant
Alojz Podbregar
Magdalena Podbregar
Darinka Berzelak
Majda Drev Kumer
Darinka Esih
Ljubica Pavić
Branka Pisanec
RAVEN
IZOBRAZBE
IV
IV
IV
I
V
I
V
I
STROKOVNI NAZIV
ZAPOSLITEV
zidar
kuhar
kuhar
krojač
ekonomski tehnik
hišnik
kuhar
kuhar
kuharski pomočnik
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
upravni tehnik
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Klavdija Sešel
Ivanka Žalig
I
I
čistilka
čistilka
6.3 ZUNANJI SODELAVCI
IME IN PRIIMEK
NAZIV
RAVEN
IZOBRAZBE
Alenka Cehner
Milena Četina
Mojca Dvornik
Karmen Petek
VII
VII
VII
VII
STROKOVNI/
AKADEMSKI
NASLOV
prof. spec. in rehab. ped
univ. dipl. psih.
univ. dipl. soc. ped.
mag. zdravstvene nege
POUČEVANJE/
OSTALA DELA
specialno pedagoška pomoč
specialno pedagoška pomoč
specialno pedagoška pomoč
splošna zdravstvena vzgoja
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
7 ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI
ŠTEVILO UČENCEV
M
Ž
Skupaj
1. a
9
8
17
1. b
10
7
17
2. a
8
9
17
2. b
9
9
18
3. a
9
8
17
3. b
10
6
16
4. a
10
11
21
4. b
12
7
19
5. a
5
10
15
5. b
5
11
16
6. a
9
8
17
6. b
11
7
18
7. a
9
9
18
7. b
7
8
15
8. R
13
11
24
9. a
6
11
17
9. b
10
7
17
SKUPAJ
299
RAZRED
RAZREDNIČARKA /
RAZREDNIK
Suzana Daničič
Metka Krevzel
Anja Zajamšek
Andreja Škruba
Tanja Kolšek
Polona Pečnik
Marija Omladič Novinšek
Irena Rudnik
Andreja Perovec
Mihaela Vodopivec
Lea Stiplovšek
Marija Vodovnik
Mojca A. Juras
Boštjan Ketiš
Katarina Čokl/sor. A. Reberšek
Damjana Paulič
Damjana Modrijan
8 ŠOLSKI ZVONEC
0. ura
1. ura
2. ura
Odmor za malico
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
Odmor za kosilo
7. ura
8. ura
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
9.55–10.20
10.20–11.05
11.10–11.55
12.00–12.45
12.50–13.35
13.35–13.50
13.50–14.35
14.35–15.20
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
9 IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
9.1 PREDMETNIK5
5
Vir: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
9.2 IZVAJANJE OBVEZNEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE
9.2.1 POUK
Pouk v šolskih prostorih in izven njih je pedagoška dejavnost, ki predstavlja temelj vsega vzgojnoizobraževalnega dela. Vse ostale dejavnosti iz obveznega in razširjenega dela predmetnika, pa tudi iz
nadstandardnih programov, izhajajo in temeljijo na rednem pouku.
9.2.1.1 Individualizacija in diferenciacija pouka
F. Strmčnik opredeljuje diferenciacijo kot pretežno organizacijski ukrep, s katerim šola
demokratično in humano usmerja učence po učnih in drugih razlikah v občasne ali stalne, homogene ali
heterogene učne skupine z namenom, da bi jim čim bolje prilagodili pouk, npr. učne vsebine, metode,
odnose, učno pomoč itn. Prilagajanje oz. individualizacija pouka, glede na ugotovljene utemeljene in
neutemeljene razlike med učenci, in pa spoštovanje ter razvijanje utemeljenih razlik med njimi pa je eden
osnovnih didaktičnih principov.6
Razred
1. - 9.
8.
Predmet
vsi
SLJ, MAT, TJA
9.
SLJ, MAT, TJA
Izvajalci
vsi
M. A. Juras
K. Čokl
B. Ketiš
D. Paulič
B. Slemenšek
L. Stiplovšek
M. A. Juras
K. Čokl
B. Ketiš
D. Paulič
B. Slemenšek
L. Stiplovšek
Oblika diferenciacije
notranja diferenciacija in individualizacija
2 heterogeni učni skupini
3 heterogene učne skupine
6Strmčnik
(1993). Učna diferenciacija in individualizacija v naši osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
Strmčnik (2001). Didaktika. Osrednje didaktične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut filozofske fakultete.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
9.2.2 IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmet
Gledališki klub
Izbrani šport – Odbojka (9. r.)
Multimedija (8. r.)
N. priprava hrane (9. r.)
Nemščina 2 (8. r.)
Nemščina 3 (9. r.)
Organizmi v naravi in umetnem okolju (7. r.)
Računalniška omrežja (9. r.)
Raziskovanje organizmov v domači okolici
Šport za sprostitev (7. r.)
Šport za zdravje (8. r.)
Vzgoja za medije – Tisk (7. r.)
Vzgoja za medije – Televizija (7. r.)
Urejanje besedil (7. r.)
NEOBVEZNI IZB. PREDMET Šport (4. r.)
NEOBVEZNI IZB. PREDMET Tehnika (4. r.)
Št.
učencev
15
13
11 + 10
11
12
5
8
15
10
20
15
8
8
10+11
12 + 12
11 + 10
Učitelj
Katarina Čokl
Alojz Omladič
Zoran Habot
Ajda Stupar
Blanka Slemenšek
Blanka Slemenšek
Damjana Modrijan
Zoran Habot
Damjana Modrijan
Antonija Reberšek
Antonija Reberšek
Mojca A. Juras
Mojca A. Juras
Zoran Habot
Antonija Reberšek
Darja Kugonič
Ocenjevalno
obdobje
1., 2.
1., 2.
1.
1.
1., 2.
1., 2.
1.
2.
2.
1., 2.
1., 2.
1.
2.
1.
1., 2.
1., 2.
9.2.3 DNEVI DEJAVNOSTI
»Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in
predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem
načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so
omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih
in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v
kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem
okolju.«7
Dan dejavnosti se izvede v obsegu pet (5) šolskih pedagoških ur. Izvajamo kulturne, naravoslovne, tehniške,
športne dneve dejavnosti in interdisciplinarne ekskurzije.
9.2.3.1 Kulturni dnevi
1. razred:
1. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
3. Ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana (po dogovoru). Vodja: Suzana Daničič.
4. Kino Velenje (v zadnjem tednu pouka meseca junija 2015). – Vodja: Suzana Daničič
2. razred:
1. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
7
Koncept dni dejavnosti (vir: vir:http://www.mss.gov.si).
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
3. Ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana (po dogovoru). Vodja: Suzana Daničič
4. Kino Velenje (v zadnjem tednu pouka meseca junija 2015). – Vodja: Suzana Daničič
3. razred:
1. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
3. Ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana (po dogovoru). Vodja: Suzana Daničič
4. Kino Velenje (v zadnjem tednu pouka meseca junija 2015). – Vodja: Suzana Daničič
4. razred:
1. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
3. Ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana (po dogovoru). Vodja: Suzana Daničič
5. razred:
1. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
3. Ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana (po dogovoru). Vodja: Suzana Daničič
6. razred:
1. Ogled GLEDALIŠKE URE v MGL-u v Ljubljani, ogled Ljubljane (29. 9. 2014). Vodja: Katarina Čokl
2. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
3. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
7. razred:
1. Ogled GLEDALIŠKE URE v MGL-u v Ljubljani, ogled Ljubljanskega gradu (29. 9. 2014). Vodji: Katarina
Čokl, Mojca A. Juras
2. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
3. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
8. razred:
1. Ogled GLEDALIŠKE URE v MGL-u v Ljubljani, ogled Ljubljane (29. 9. 2014). Vodja: Katarina Čokl
2. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
3. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
9. razred:
1. Naših 180 let (23. 12. 2014). Vodji: Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj (6.
februar 2015). Vodji: Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
3. Ogled muzikala My fair lady v Operi v Mariboru (6. 2. 2015). Vodja: Blanka Rotovnik
9.2.3.2 Naravoslovni dnevi
1. razred:
1. Gozd (oktober 2014) – Vodja: Suzana Daničič
2. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
3. Travnik (maj 2015) – Vodja: Tina Lončarič
2. razred:
1. Gozd (september 2014) – Vodja: Anja Zajamšek
2. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
3. Življenje z naravo (junij 2015) – Vodja: Andreja Škruba
3. razred:
1. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
2. Gibanje (april 2015) – Vodja: Tanja Kolšek
3. Travnik (maj 2015) – Vodja: Polona Pečnik
4. razred:
1. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
2. Orientacija v naravi (junij 2015) – Vodja: Magda Omladič Novinšek
3. Raznolikost živih bitij (junij 2015) – Vodja: Magda Omladič Novinšek
5. razred:
1. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
2. Značilnosti alpskega sveta in Logarske doline (oktober 2014) – Vodja: Andreja Perovec
3. Morje kot življenjski prostor (18. 6. 2015) – Vodja: Mihaela Vodopivec
6. razred:
1. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
2. Življenje rastlin (šola v naravi) – Vodja: Damjana Modrijan
3. Primerjava naravnih in umetnih ekosistemov (šola v naravi) – Vodja: Damjana Modrijan
7. razred:
1. Gozd niso le drevesa (24. 9. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
2. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
3. Odpadek naj ne bo samo odpadek (april 2015, MZPM Velenje) – Vodja: Boštjan Ketiš
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
8. razred:
1. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
2. Živi in neživi dejavniki (CŠOD, april 2015) – Vodja: Katarina Čokl
3. Biotska pestrost (CŠOD, april 2015) – Vodja: Katarina Čokl
9. razred:
1. Ekološka kmetija in obisk Kavčnikove domačije (24. 9. 2014) – Vodja: Damjana Paulič
2. EKODAN: Hrana (21. 11. 2014) – Vodja: Damjana Modrijan
3. Geografske in biološke značilnosti domačega kraja (junij 2015) – Vodja: Zoran Habot
9.2.3.3 Tehniški dnevi
1. razred:
1. Pikine ustvarjalne delavnice (24. 9. 2014) – Vodja: Suzana Daničič
2. Promet (oktober 2014) – Vodja: Metka Krevzel
3. Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
2. razred:
1. Pikine ustvarjalne delavnice (24. 9. 2014) – Vodja: Suzana Daničič
2. Ustvarjamo z naravnimi materiali (oktober 2014) – Vodja: Marija Vodovnik
3. Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
3. razred:
1. Pikine ustvarjalne delavnice (24. 9. 2014) – Vodja: Suzana Daničič
2. Ustvarjamo z naravnimi materiali (oktober 2014) – Vodja: Marija Vodovnik
3. Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
4. razred:
1.
2.
3.
4.
Pikine ustvarjalne delavnice (24. 9. 2014) – Vodja: Suzana Daničič
Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
Preživetje v naravi (junij 2015) – Vodja: Magda Omladič Novinšek
Elektrika (junij 2015) – Vodja: Irena Rudnik
5. razred:
1.
2.
3.
4.
Pikine ustvarjalne delavnice (24. 9. 2014) – Vodja: Suzana Daničič
Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
Raziskujemo in ustvarjamo ob morju (16. 6. 2015) – Vodja: Mihaela Vodopivec
Plovila (17. 6. 2015) – Vodja: Andreja Perovec
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
6. razred:
1.
2.
3.
4.
Prijatelj iz cunj (24. 9. 2014) – Vodja: Darja Kugonič
Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
Orientacija v naravi (šola v naravi, februar 2015) – Vodja: Lea Stiplovšek
Dolžina, ploščina, prostornina (23. 6. 2015) – Vodja: Boštjan Ketiš
7. razred:
1.
2.
3.
4.
Ustvarjam, torej sem (13. 10. 2014) – Vodja: Mojca A. Juras
Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
Zrak in tlak (22. 6. 2015) – Vodja: Boštjan Ketiš
Človek onesnažuje vodo zrak in tlak (23. 6. 2015) – Vodja: Damjana Modrijan
8. razred:
1.
2.
3.
4.
Varujmo in ohranimo Šaleško dolino (oktober 2014) – Vodja: Katarina Čokl
Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
Orientacija v naravi (CŠOD, april 2015) – Vodja: Katarina Čokl
Reprogramiranje materiala (junij 2015) – Vodja: Zoran Habot
9. razred:
1.
2.
3.
4.
Mladostnik in spolnost (oktober 2014) – Vodja: Irena Sobočan
Iskanje poklicne poti (21. 10. 2014) – Vodja: Irena Sobočan
Miklavžev sejem (3. 12. 2014) – Vodji: Polona Pečnik, Tina Lončarič
Tehniški dan - Italija (april 2014) – Vodja: Damjana Paulič
9.2.3.4 Športni dnevi*
1.
2.
3.
4.
5.
Pohod po Martinovi poti (5. november 2014)
Zimske dejavnosti: smučanje, sankanje, drsanje, pohod, bowling, športne igre … (10. februar 2015)
Testiranje za ŠVK, naloge Zlatega sončka in Krpana, športne igre (17. ali 24. april 2015)
Šport in Špas ter Sončkov dobrodelni tek (23. maj 2015, namesto 24. 12. 2014)
Športne igre (11. junij 2015) * Vodji: Alojz Omladič, Antonija Reberšek
9.2.3.5 Interdisciplinarne ekskurzije
Interdisciplinarne ekskurzije v šolskem letu 2014/15
5. razred: Primorska – Andreja Perovec (15. junij 2015)
6. razred: Štajerska s Prekmurjem – Marija Vodovnik (7. oktober 2014)
7. razred: Slovenska in avstrijska Koroška – Marija Vodovnik (24. april 2015)
8. razred: Dolenjska – Marija Vodovnik (24. september 2014)
9. razred: Primorska in Gorenjska – Marija Vodovnik (5. september 2014)
6.–9. r.: München – Marija Vodovnik (8. maj 2015)
Vodja: Marija Vodovnik
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
9.3 IZVAJANJE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE
9.3.1 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami.8
Izvajali bomo individualno dodatno pomoč učencem, ki so prejeli odločbe Ministrstva za šolstvo in šport.
Izvedba te pomoči je prikazana v spodnji tabeli.
Razred
4. b
5. a
5. b
5. b
6. a
6. a
7. a
7. a
7. a
7. a
Predmet
Učna pomoč
Učna pomoč
TJA
Učna pomoč
SLJ
MAT
SLJ
MAT
TJA
Število ur
1
2
1
1
1
1
1
0,5
0,5
Izvajalec
Irena Rudnik
Andreja Perovec
Jerneja Žagar
Mihaela Vodopivec
Katarina Čokl
Damjana Paulič
Mojca A. Juras
Boštjan Ketiš
Lea Stiplovšek
TJA, MAT, SLJ
2
Blanka Slemenšek, Boštjan
Ketiš, Mojca A. Juras
8.
9.
9.
9.
9.
TJA
MAT
TJA
TJA
SLJ
1
1
1
0,5
0,5
Lea Stiplovšek
Boštjan Ketiš
Blanka Slemenšek
Blanka Slemenšek
Mojca A. Juras
R
a
a
b
b
Urnik
Sreda, 0. ura
Torek, četrtek, 6. ura
Petek, 0. ura
Torek, 0. ura
Petek, 0. ura
Ponedeljek, 6. ura
Četrtek, 0. ura
Petek, 0. ura
Ponedeljek, 0. ura
Torek, 2., 6. ura, pon, 0. ura
Četrtek, 0. ura
Ponedeljek, 7. ura
Ponedeljek, 0. ura
Torek, 0. uro
Petek, 1. ura
9.3.2 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni pouk je namenjen učencem z učnimi težavami, dodatni pouk pa učencem, ki so pri učenju hitrejši
in uspešnejši. Zakonodaja določa, da je tej obliki dela z učenci na teden namenjena ena ura na oddelek. V
tem šolskem letu bomo izvajali 22ur dopolnilnega in dodatnega pouka tedensko. Izvajanje je prikazano v
spodnji tabeli.
Razred
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6.
6.
6.
DOP
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
DOD
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
Predmet
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ
MAT
TJA
Izvajalec
Suzana Daničič
Metka Krevzel
Anja Zajamšek
Andreja Škruba
Tanja Kolšek
Polona Pečnik
Marija Omladič Novinšek
Irena Rudnik
Andreja Perovec
Mihaela Vodopivec
Katarina Čokl
Damjana Paulič
Lea Stiplovšek
Urnik
Ponedeljek, 5. ura
Ponedeljek, 5. ura
Ponedeljek, 5. ura
Petek, 5. ura
Sreda, 5. ura
Sreda, 5. ura
Ponedeljek, 6. ura
Ponedeljek, 6. ura
Ponedeljek, 6. ura
Ponedeljek, 6. ura
Četrtek, 0. ura
Torek, 0. ura
Sreda, 0. ura
11. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS, št. 81/2006 – uradno prečiščeno besedilo in vse njegove spremembe)
8
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
6., 7., 8.,
9.
9.
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
1
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
1
SLJ
MAT
TJA
SLJ
MAT
TJA
KEM
SLJ
MAT
TJA
KEM
ZGO
Mojca A. Juras
Boštjan Ketiš
Blanka Slemenšek
Katarina Čokl
Damjana Paulič
Blanka Slemenšek
Ajda Stupar
Katarina Čokl
Damjana Paulič
Lea Stiplovšek
Damjana Modrijan
Marija Vodovnik
Torek, 0. ura
Sreda, 0. ura
Četrtek, 0. ura
Torek, 0. ura
Petek, 0. ura
Sreda, 0. ura
Sreda, 0. ura na 14 dni
Sreda, 0. ura
Četrtek, 0. ura
Sreda, 6. ura
Četrtek, 6. ura
Ponedeljek, 0. ura na 14 dni
-
1
GEO
Zoran Habot
Četrtek, 0. ura
9.3.3 INTERESNE DEJAVNOSTI
»Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka
kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in
učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa.
Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga
pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi
delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.«9
INTERESNA DEJAVNOST
Angleščina 3. r.
Angleška bralna značka 5.–9. r.
Astronomija 7.-9. r.
Biološki krožek 8. –9.r.
BMO 1.-2.r.
BMO 3.-4.r.
Bralna značka 1.–9. r.
Cici zbor 1. r.
Čebelarski krožek
Ekobralna značka 1.–9. R.
Ekokrožek 6. -7. R.
Finančno opismenjevanje mladih online 7.9. r.
Fizikalni krožek 8.-9. r.
Fotografski krožek 5.-9.r.
Gledališka delavnica 6.–9. r.
Hitro računanje 1.-9. r.
Iz srca v srce 6.-9. r.
Judo
Kaj veš o prometu 7.-9. r.
Kolesarski krožek 5. r.
Košarka
Vodja dejavnosti
Lea Stiplovšek
Lea Stiplovšek
Boštjan Ketiš
Damjana Modrijan
Tina Lončarič
Metka Krevzel
Razredničarke 1.–5. r., Petra Vnuk
Anja Zajamšek
Tomaž Lesnjak
Razredničarke 1.–5. r., Petra Vnuk
Damjana Modrijan
Zoran Habot
Boštjan Ketiš
Jerneja Žagar
Katarina Čokl
Boštjan Ketiš
Darja Kugonič
Klub Sankaku
Zoran Habot
Andreja Perovec, Mihaela Vodopivec
Klub Elektro Šoštanj
Programske smernice za OŠ (vir: http://www.mss.gov.si)
9
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Kuharski krožek
Kvačkamo in pletemo 5.-7. r.
Likovni krožek 5.–9. r.
Literarni krožek 6.-9.r.
Logika 6.-9. r.
Lutkovni krožek 3. r.
Male sive celice 7.–9. r.
Mladi člani RK 6.-9. r.
Mladi in denar 7.-9. r.
MPZ 6.-9. r.
Naša mala knjižnica 1. r.
Naša mala knjižnica 2. r.
Nemščina 3.-4. r.
Nemška bralna značka 8. -9. r.
Novinarski krožek 7.–9. r.
OPZ 2.–5. r.
Planinski krožek 4.–9. r.
Pletemo in kvačkamo
Računalniški krožek 1. r.
Radi beremo 3. r.
Raziskujem, torej sem 7.-9. r.
Rokomet
Solist 1.-8. r.
Sončkove ustvarjalnice1.-3. r.
Sproščanje 3.-9. r.
Šah 3.-7. r.
Šmarška mularija on line 8.–9. r.
Šolska športna tekmovanja 1.-9. r.
Taborniki 1.–9. r.
Turistični krožek 6. –9. r.
Ujemi ekoznanje 3.-5. r.
Cici vesela šola
Vesela šola 4.-6.r.
Vesela šola 7.-9. r.
Vzgoja za film 7.-9. r.
Zabavna matematika 6.-9. r.
Zabavna retorika 7.-9. r.
Zgodovinski krožek 6.–9. r.
Živaloljubčki 1.-2. r.
Namizni tenis
Atletika
Ajda Stupar
Marija Vodovnik
Lidija Novak
Mojca A. Juras
Boštjan Ketiš
Tanja Kolšek
Marija Vodovnik
Damjana Modrijan
Katarina Čokl
Blanka Rotovnik
Tina Lončarič
Anja Zajamšek
Blanka Slemenšek
Blanka Slemenšek
Mojca A. Juras
Blanka Rotovnik
Marija Omladič Novinšek, Andreja Škruba
Marija Vodovnik
Suzana Daničič, Metka Krevzel
Tanja Kolšek, Polona Pečnik
Mojca A. Juras
Rokometna šola Savinjka
Anja Zajamšek
Darja Kugonič
Lidija Novak
Antonija Reberšek
Zoran Habot
Antonija Reberšek, Alojz Omladič
Boštjan Ketiš
Marija Vodovnik
Damjana Modrijan
Polona Pečnik
Andreja Perovec
Damjana Paulič
Mojca A. Juras
Damjana Paulič
Mojca A. Juras
Marija Vodovnik
Damjana Modrijan
NT Mozirje
AK Velenje
9.3.4 JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki je strokovno vodeno in je namenjeno učencem 1.
razreda. Skupine se oblikujejo glede na prijave staršev. Jutranje varstvo lahko zajema zajtrk, počitek,
sprostitev ali pripravo na pouk.10
10
Programske smernice za OŠ (vir: http://www.mss.gov.si)
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Jutranje varstvo učencev prvega razreda se izvaja v učilnici X2 od 6.15 do 8.15. Varstvo izvajajo učitelji Alojz
Omladič (ponedeljek, sreda, petek), Tina Lončarič (torek), Suzana Daničič (četrtek).
9.3.5 PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje, ki je strokovno vodeno, je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda V tem času se
učenci prehranjujejo, učijo, opravljajo domače naloge in ustvarjalno preživljajo čas.11Po potrebi se skupine
združujejo.
RAZRED – UČILNICA
1. razred – X1
2. razred – X3
3., 4., 5. r. – U2/TIT
UČITELJICA
Jerneja Žagar
Sandra Omladič
Lidija Novak, Darja Kugonič
9.3.6 VARSTVO VOZAČEV
Zaradi velikega deleža učencev, ki v šolo prihajajo s šolskim avtobusom, kombijem ali pa jih pripeljejo starši,
dnevno organiziramo skupine varstva vozačev. Varstvo teh učencev poteka zjutraj od 7.30 do 8.15 in ob
koncu pouka, v določenih prostorih z določenimi učitelji po šolskem urniku.
Varstvo vozačev je organizirano strokovno in lahko vsebuje elemente podaljšanega bivanja, interesnih
dejavnosti in po potrebi dopolnilnega in dodatnega pouka. 12
Oddelek jutranjega varstva vozačev je namenjen učencem vozačem in bo v učilnicahod3. do 5. razreda.
Izvaja se od 7.30 do 8.10 ure (ponedeljek – Tina Lončarič, torek – Magda Omladič Novinšek, sreda –
Andreja Perovec, četrtek – Metka Krevzel, petek – Suzana Daničič).
Po pouku deluje oddelek varstva vozačev od 11.55 do 13.15 oz. do odhoda avtobusa (ponedeljek –Tina
Lončarič, torek – Suzana Daničič, sreda –Andreja Perovec, četrtek – Metka Krevzel, petek – Magda Omladič
Novinšek).
Med poukom deluje oddelek varstva skupin (torek, 1. ura – Blanka Rotovnik– 1 sk. 9. r, , četrtek, 6. ura –
Katarina Čokl– 8. R, petek, 1 sk. 9. r, petek, 1. ura – Damjana Paulič – 2 sk. 9 r.
9.3.7 ŠOLA V NARAVI, BIVANJE V CŠOD, PLAVALNI TEČAJI
Plavalni tečaj
1. razred
Velenje
Vodja: Tina Lončarič
30. marec–3. april 2015
Plavalni tečaj
3. razred
Bazen Velenje
Vodja: Tanja Kolšek
23.–27. februar 2015
Naravoslovni tabor
4. razred
CŠOD Čebelica Čatež
Vodja: Marija Omladič Novinšek
8.–12. junij 2015
Letna šola v naravi
5. razred
Izola
Vodja: Andreja Perovec
15.–19. junij 2015
11
12
Zakon o osnovni šoli (U.l. RS, št. 81/2006 – uradno prečiščeno besedilo in vse njegove spremembe)
Programske smernice za OŠ (vir: http://www.mss.gov.si).
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Zimska šola v naravi
6. razred
Cerkno
Vodja: Lea Stiplovšek
9.–13. februar
Naravoslovni tabor
8. razred
CŠOD Kavka
Vodja: Katarina Čokl
7.–11. april 2015
Intenzivne pevske vaje
MPZ
Vodja: Blanka Rotovnik
1. pol. marca
Mednarodna izmenjava
5.–9. razred
Šmartno ob Paki
Novo selo
Vodja: Bojan Juras
po dogovoru
9.4 IZVAJANJE ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA
Zakonodaja in smernice šolsko svetovalno službo opredeljujejo: »Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli
opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu za vrtec oziroma v šoli za šolo. Njena temeljna
naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu
oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami«.13
Na šoli je zaposlena svetovalna delavka Irena Sobočan, ki svetuje učencem in njihovim staršem ter sodeluje
z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi
potrebami. Pri poklicni orientaciji sodeluje z učenci, s starši in z zunanjimi institucijami. Učence 8. in 9.
razredov usmerja k sistematičnemu sprejemanju odločitev preko poznavanja samega sebe, in sicer ob
obsežnih informacijah o možnostih izobraževanja.
Med šolanjem vsak otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi, ko si je treba izboriti
svoj prostor v svetu. Pri tem se srečuje z različnimi problemi. V stiskah, ko išče odgovore na različna
vprašanja, mu svetovalna delavka lahko pomaga tako, da prisluhne, skuša konkretno pomagati ali poskusi
poiskati ustrezno pomoč skupaj s starši.
Svetovalna delavka skupaj z razredniki pripravlja predavanja, ki lahko pomagajo pri vzgojnih dilemah. Tako
bo tudi v tem šolskem letu, zato vse starše že sedaj vabimo, da se predavanj udeležite v čim večjem številu.
Svetovalna delavka je na šoli prisotna od 7.00 do 15.00 ure. Za individualni razgovor se predhodno najavite.
V nujnih primerih je možen tudi pogovor po telefonu na št.: 896 5305. Prisotna je tudi na rednih mesečnih
skupnih pogovornih urah ob torkih od 17. do 18.30 ure.
»Za vsak problem se najde rešitev,
samo pogledati moraš v smer
sonca in ne teme.«
Pozdravljen, učenec, pozdravljena, učenka!
Vabim te, da me v tem šolskem letu kdaj poiščeš v prvem nadstropju naše šole zraven zbornice. Na šoli sem
zato, ker te želim poslušati in ti pomagati pri reševanju težav, stisk, iskanju informacij o srednjih šolah in
poklicih ali pa kar tako poklepetati s teboj …
13
Programske smernice – Svetovalna služba v OŠ (vir: http://www.mss.gov.si).
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Če me obiščeš, se bova pogovorila/-i v mojem prostoru, kjer bova sama/-i. Kar mi boš povedal/-a, bom
obdržala zase ali pa povedala naprej (npr. razredniku, staršem …), če se tako dogovoriva.
Kdaj lahko prideš?
Vsak dan od 7.30 do 8.15 ure ali po pouku.
Lahko me tudi pokličeš po telefonu na št.: 896 5305 ali pa pišeš po elektronski pošti:
[email protected]
Veselim se srečanja s teboj in ti v tem šolskem letu želim veliko dobrih izbir, vztrajnosti in
zaupanja!
Če ne moreš svoje težave ali stiske zaupati staršem, svojemu razredniku oz. razredničarki ali svetovalni
delavki, se lahko obrneš po pomoč na naslednje številke ali naslove:
 TOM Telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (brezplačni klic).
 Zdravstveni dom Celje. Dispanzer za psihohigieno otrok in mladine Celje: 543 43 23.
 Krizni center za mlade Celje: 493 05 30.
 SOS telefon za žrtve nasilja: 080 11 55.
 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana: 01 583 7500.
 Telefon Petra Klepca za pomoč otrokom z izkušnjo nasilja: 080 1552.
 Pomagaš si lahko tudi s spletno stranjo www.tosemjaz.net, ki je priljubljena spletna svetovalnica
mladostnikov iz vse Slovenije. Najstnikom ponuja možnost anonimnega, hitrega in brezplačnega
posvetovanja s strokovnjaki.
9. 5 KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.
Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli
za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih
področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. 14
Delo v šolski knjižnici vodi mag. Petra Vnuk, dejavnost izposoje pa opravljata tudi učiteljici Andreja Škruba in
Mihaela Vodopivec. Šolska knjižnica je s svojim gradivom in dejavnostjo sestavni del vzgojnoizobraževalnega dela na naši šoli. Je računalniško podprta in namenjena zbiranju in obdelavi, hranjenju,
predstavitvi ter izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva. Naša knjižnica obsega preko 17.000 enot.
Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije
(UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po posameznih starostnih skupinah (slikanice, C, P, M).
V knjižnici poteka informacijska in pedagoška dejavnost s ciljem spodbujati učence za branje leposlovne in
poučne literature, navajanje učencev na samostojno iskanje informacij s pomočjo knjižnih virov in
računalniške tehnologije.
Čas za izposojo knjig je 14 dni in se lahko po dogovoru tudi podaljša.
9.5.1 URNIK IZPOSOJE
PON-PET: 7.15-8.15, 11.55-14.00; BRALNA IN EKOBRALNA ZNAČKA: PET: 12.45-13.45 oz. PO DOGOVORU
9.5.2 UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad omogoča brezplačno izposojo šolskih učbenikov, in sicer vsem učencem od 1. do 9. razreda.
Stroške izposoje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Do konca meseca maja ugotovimo,
14
Programske smernice – Knjižnično informacijska znanja (vir: vir: http://www.mss.gov.si).
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
koliko učencev si želi izposoditi učbenike za naslednje šolsko leto in tako lahko pravočasno nabavimo nove.
Prvi šolski dan učbenike razdelimo vsem učencem in jim posredujemo navodila za primerno ravnanje, da jih
junija nepoškodovane vrnejo. Za ovijanje učbenikov je primeren ovojni papir ali ovitki za knjige, v
samolepilne folije pa učbenikov ne ovijamo. Vodja učbeniškega sklada je mag. Petra Vnuk.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
10 SODELOVANJE S STARŠI
10.1 RODITELJSKI SESTANKI
1. razred:
1. Predstavitev LDN in načina dela v 1. razredu (september)
2. Strokovno predavanje (oktober)
3. Skupaj nam je lepše srečanje s starši (junij)
2. razred:
1. Strokovno predavanje, predstavitev dela v drugem razredu (september)
2. Strokovno predavanje (oktober)
3. Zaključna prireditev za starše (konec šolskega leta)
3. razred:
1. Predstavitev LDN in načina dela v 3. razredu (september)
2. Strokovno predavanje (oktober)
3. PLAVALNI TEČAJ, Strokovno predavanje: Prehod na številčne ocene.
4. razred:
1.
2.
3.
4.
Predstavitev LDN in načina dela v 4. razredu (september)
Strokovno predavanje (oktober)
Samopodoba - Irena Sobočan (februar, marec)
Naravoslovni tabor – razredničarki (maj)
5. razred:
1.
2.
3.
4.
Predstavitev LDN in načina dela v 5. razredu (september)
Strokovno predavanje (oktober)
Pomoč staršev pri učenju otrok - Irena Sobočan (november)
Šola v naravi – razredničarki (junij)
6. razred:
1. Predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu – (september)
2. Strokovno predavanje
3. Zimska šola v naravi – (januar)
7. razred:
1.
2.
3.
4.
Uvodni sestanek: pozdrav ravnatelja, LDN in predstavitev projektov in dela v novem šolskem letu
Skupno predavanje za starše in aktualnosti z razredničarko
Predavanje svetovalne delavke: Na pragu adolescence in aktualnosti z razredničarko
Zaključno srečanja s starši
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
8. razred:
1. Uvodni roditeljski sestanek (september)
2. Strokovno predavanje (januar/februar)
3. Dejavniki poklicnega izbora, CŠOD (marec)
9. razred:
1. LDN (september)
2. Predstavitev srednješolskih programov - svetovalna delavka, razredničarki (november)
3. PRED VPISOM V SREDNJO ŠOLO, VALETA - svetovalna delavka, razredničarki (marec)
10.2 RAZPORED INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR
RAZRED
1. a
1.b
1. a, b
2. a
2. b
UČITELJ
Suzana Daničič
Metka Krevzel
Tina Lončarič
Anja Zajamšek
Andreja Škruba
DAN
sreda
petek
sreda
torek
Andreja
Škruba
torek
torek
sreda
torek
3. a
3. b
4. a
4. b
Tanja Kolšek
Polona Pečnik
Marija Omladič Novinšek
Irena Rudnik
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
Andreja Perovec
Mihaela Vodopivec
Lea Stiplovšek
Marija Vodovnik
Mojca A. Juras
Boštjan Ketiš
sreda
torek
ponedeljek
torek
sreda
ponedeljek
8. r
Katarina Čokl
ponedeljek
9. a
9. b
Damjana Paulič
Damjana Modrijan
torek
torek
Blanka Slemenšek
Zoran Habot
ponedeljek
ponedeljek
Darja Kugonič
sreda
Lidija Novak
Alojz Omladič
četrtek
sreda
Sandra Omladič
Antonija Reberšek
petek
torek
URA/PROSTOR
0. šolska ura (7.30–8.15), X2
0. šolska ura (7.30–8.15), X2
0. šolska ura (7.30–8.15), X1
0. šolska ura (7.30–8.15), X3
4.šolska ura (11.10–11.55), X3
0. šolska ura (7.30–8.15), U2
6.šolska ura (13.00–13.45), U1
4.šolska ura (11.10–11.55), U3
5.šolska ura(12.00–12.45), st.
knj.
3.šolska ura (10.20–11.05), U4
4. šolska ura (11.10–11.55), GVZ
1. šolska ura (8.20–9.05)
9.05-9.50, GEO-ZGO
3.šolskaura (10.20–11.05), SLO2
3. šolska ura (10.20–11.05),kab.
MAT
5. šolska ura (12.00–12.45),
SLO1
6.šolska ura (13.00–13.45), MAT2
4.šolska ura (11.10–11.55),
kabinet BIO/KEM
3. šolska ura (10.20–11.05), NEM
2. šolska ura (9.10–9.55), kab.
GEO
4. šolska ura (11.10–11.55), kab.
TIT
3. šolska ura (10.20–11.05)
3. šolska ura (10.20–11.05), kab.
ŠPO
3.šolska ura (10.20–11.05)
5.šolska ura(12.00–12.45),kab.
ŠPO
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Blanka Rotovnik
Irena Sobočan
Ajda Stupar
Petra Vnuk
Jerneja Žagar
torek
pon-pet
ponedeljek
petek
petek
3. šolska ura (10.20–11.05),
7.00-8.00, kab. svetov.
5. šolska ura (12.00–12.45), kab.
BIO-KEM
4. šolska ura (11.10–11.55), knj.
3. šolska ura (10.20–11.05), uč.
DSP
Skupne pogovorne ure potekajo tretji torek v mesecu od 17. do 18.30 ure, tj. 21. 10. 2014, 18. 11.
2014, 16. 12. 2014, 20. 1. 2015, 24. 2. 2015, 17. 3. 2015, 21. 4. 2015 in 19. 5. 2015.
Starši se na individualno pogovorno uro v dopoldanskem času najavijo na spletni strani šole
(www.ossmartno.si.).
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
11 ŠOLSKA PREHRANA IN PREVOZI
11.1 ŠOLSKA PREHRANA
Zdrava prehrana je del zdravega načina življenja. Zdravo življenje se začne že v otroštvu. Z načinom
prehrane v šoli želimo razvijati ustrezne prehrambene navade otrok ter osebja in staršev do zdrave
prehrane. Priprava hrane v šoli poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstvene
ustreznosti po metodi ocene tveganja), kar nam zagotavlja ustreznost v vseh korakih dela od nabave in
prevzema živil, skladiščenja in predpriprave, toplotne obdelave, transporta in delitve hrane.
Posebno pozornost posvečamo tudi kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad. V ta
namen bomo tudi letos obdržali nekaj novosti iz lanskega leta.Ohranili bomo brezmesni dan v tednu,
sodelovali bomo pri izvedbi Slovenskega tradicionalnega zajtrka in Shemi šolskega sadja. Nadaljevali pa
bomo tudi z uporabo ekološko pridelanega mleka, skute in jogurtov v sodelovanju z Ekokmetijo Potočnik.
Na naši šoli je organizirana malica za vse učence. Le-ta je po drugi učni uri, učenci malicajo v razredih ob
prisotnosti učitelja. Dežurni učenci poskrbijo za higieno in red pri malici, vsi učenci pa so odgovorni za
čistočo učilnice, v kateri malicajo.
Za šestletnike organiziramo tudi zajtrk in popoldansko malico. Vsak učenec pa lahko tudi kosi.
Če učenec potrebuje dietno prehrano, vodjo prehrane ali kuharsko osebje o tem starši pisno obvestijo.
Obvezno pa morajo priložiti tudi otrokovo zdravniško potrdilo in zdravniško predpisano dieto.
Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo.
Želimo, da skrb za zdravo prehrano postane del vsakdanjika vseh nas in naših otrok, da si bodo lahko v
življenje odnesli bogato popotnico zdravja, dobrih navad in dragocenega prehranskega znanja …
Vodja prehrane: Ajda Stupar
11.1.1 CENIK ŠOLSKE PREHRANE
Zajtrk
0,55 €
Malica
0,80 €
Popoldanska malica
0,55 €
Kosilo - za učence od 1. do 5. razreda 2,10 € /2,20 € dnevno naročilo
- za učence od 6. do 9. Razreda
2,30 € /2,50 € dnevno naročilo
11.1.2 PRAVILA PRIJAVE IN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE ŠOLE
1. Upoštevali bomo dnevno odjavo malic in kosil do osme ure zjutraj na telefonsko številko 05 9094314.
2. Pri plačilu stroškov za malico bomo upoštevali samo pravočasno odjavo za učence, ki bodo odsotni dva ali
več dni skupaj. Odsotnost za tekoči dan je potrebno sporočiti do osme ure zjutraj. Odjava kosila velja za
tekoči dan, za malico pa se upošteva od naslednjega dne dalje. Možna je tudi elektronska odjava in ponovna
prijava obrokov.
3. Ob vrnitvi učenca po daljši odsotnosti je potrebno prehrano ponovno prijaviti.
4. Vse odjave in ponovne prijave prehrane učencev je potrebno posredovati do osme ure zjutraj
na telefonsko številko: 059094314.
11.1.3 SUBVENCIONIRANA PREHRANA
V tem šolskem letu ni več potrebno na pristojni center za socialno delo oddajati vlog za uveljavljanje
subvencije malice in kosila, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2014.
Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na
osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otoškem dodatku.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Pogoji za pridobitev subvencije za šolsko prehrano
SUBVENCIJA ZA MALICO:
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto
povprečne plače v RS.
SUBVENCIJA ZA KOSILO:
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS.
Do polne subvencije oz. brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki živijo v rejniški družini.
11.2 PREVOZI
Vsem učencem prvega razreda in tistim, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, po zakonu pripada brezplačen
prevoz. Le-ta je omogočen tudi ostalim, financira ga občina Šmartno ob Paki, zato je za starše brezplačen.
Prevoze opravljajo gospod Dobnik in APS, iz Slatin in Podgore pa gospod Podgoršek. Čas odhodov v šolo in
iz nje so za mesec september, o spremembi bodo učence obvestili razredniki.
Gavce
Skorno - Vrh
Gorenje
Paška vas
Gavce
Veliki Vrh
Podgora, Slatina
Gavce
Paška vas
Gorenje - Skorno
Veliki Vrh
Podgora
Slatina
ODHODI V ŠOLO
7.15 – kombi Podgoršek
7.05 in 7.52 APS
7.10 in 7.57 APS
7.12 in 8.00 APS
7.20 in 8.02 APS
7.00 in 7.55 - Dobnik
7.40 in 7.55 - Podgoršek
ODHODI IZPRED ŠOLE
13.10, 13.55 in 14.40
13.10, 13.55 in 14.40
13.10, 13.55 in 14.40
13.55 - Dobnik
13.07 in 14.40
13.07 in 14.40 – kombi Podgoršek
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
12 OSTALE DEJAVNOSTI
12.1 PROSLAVE IN PRIREDITVE
DATUM, PROSLAVA – PRIREDITEV
1. 9. 2014 – Sprejem prvošolcev in njihovih staršev
17. 10.-19. 10. 2014 Obisk Londona (12 devetošol.)
18. 10. 2014 – Državno tekmovanje iz LOGIKE
1. 11. 2014 – Komemoracija ob dnevu mrtvih
11. 2014 – Turnir Pod šolskimi koši
3. 12. 2014 – Miklavžev sejem
23. 12. 2014– 180-letnica, proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti, KD
6. 2. 2015 – Slovenski kulturni praznik, bralni projekt,
podelitev bralnih značk, KD
23. 5. 2015 – Šport špas in Sončkov dobrodelni tek
12. 6. 2015 – Valeta
24. 6. 2015 – Zaključna prireditev v šoli
Prireditev ob dnevu državnosti
VODJA
Suzana Daničič, Metka Krevzel, Tanja Kolšek
Lea Stiplovšek
Boštjan Ketiš, Blanka Rotovnik
Metka Krevzel
Bojan Juras
Polona Pečnik, Tina Lončarič
Mojca A. Juras, Anja Zajamšek
Petra Vnuk, Lea Stiplovšek
Antonija Reberšek, Andreja Škruba
Damjana Modrijan, Damjana Paulič
Suzana Daničič
Sandra Omladič, Katarina Čokl
12.2 POSEBNE ZADOLŽITVE
ZADOLŽITVE
Članki, novice (ŠOP, Naš čas …)
Dekoracija v avli
Dekoracija zbornice
Drobtinica
Ekokotiček
Ekodan
E-twining
Fotografiranje
Izdelki za šolska darila – po nalogu ravnatelja
(1/teden)
Vodja interdisciplinarnih ekskurzij
Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci
Koordinatorica Ekošole
Koordinatorica kulturnih dejavnosti
Lektoriranje
Mednarodna izmenjava Srbija 2014/2015
Modri bralec
Občasnik
Objava novic na plazmi
Objava novic na spletni strani
Ozvočenje
Plavalni tečaj 1. razred
Predsednik inventurne komisije
Predsednik šolskega sklada
Preverjanje znanja plavanja 6. R.
IZVAJALCI
Mojca A. Juras
Tanja Kolšek, Darja Kugonič, Lidija Novak, Sandra
Omladič, Jerneja Žagar
Irena Sobočan in učiteljice OPB
Damjana Modrijan
Irena Rudnik, Andreja Perovec
Ajda Stupar
Mateja Hostnik/Blanka Slemenšek
Zoran Habot, Jerneja Žagar
Darja Kugonič (namesto dežuranja)
Marija Vodovnik
Irena Sobočan
Andreja Škruba
Petra Vnuk
Sandra Omladič, Katarina Čokl
Bojan Juras
Katarina Čokl
Petra Vnuk, Mojca A. Juras
Katarina Čokl
Katarina Čokl
Zoran Habot
Tina Lončarič
Boštjan Ketiš
Boštjan Ketiš
Antonija Reberšek
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Rastem s knjigo
Shema šolskega sadja
Skrb za okolico in star papir
Skupaj nam je lepše
Slovenski tradicionalni zajtrk
Šmarška mularija 1
Šmarška mularija 2
Šolska kronika
Šolska skupnost, Otroški parlament
ŠPORT in ŠPAS 23. 5. 2015
Sončkov tek
Športna tekmovanja
Športno-vzgojni karton
Tajnik NPZ
Urnik v zbornici
Vodnik 2014/15
Zeliščni vrt
Zlata knjiga
Zlati sonček in Krpan
Zbiranje pločevink
Zbiranje tekstila
RAZISKOVALNE NALOGE
Družboslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Šport
Zgodovina
Petra Vnuk
Ajda Stupar
Jerneja Žagar (namesto dežuranja)
Andreja Perovec
Ajda Stupar
Mihaela Vodopivec
Jerneja Žagar
Jerneja Žagar
Darja Kugonič
Antonija Reberšek
Andreja Škruba
Alojz Omladič, Antonija Reberšek
Alojz Omladič
Damjana Paulič
Mateja Hostnik
Petra Vnuk
Ajda Stupar
Magda Omladič Novinšek
Antonija Reberšek
Andreja Škruba
Darja Kugonič
IZVAJALCI
Mojca A. Juras
Boštjan Ketiš
Katarina Čokl
Zoran Habot
Marija Vodovnik
12.3 DEŽURSTVO UČITELJEV
Ponedeljek: Irena Rudnik, Polona Pečnik, Damjana Modrijan, Zoran Habot.
Torek: Boštjan Ketiš, Blanka Rotovnik, Damjana Paulič, Suzana Daničič, Marija Vodovnik.
Sreda: Mojca A. Juras, Andreja Perovec, Lea Stiplovšek, Mihaela Vodopivec, Alojz Omladič.
Četrtek: Tanja Kolšek, Lidija Novak, Katarina Čokl, Metka Krevzel, Blanka Slemenšek.
Petek: Magda Omladič Novinšek, Mihaela Vodopivec, Antonija Reberšek, Anja Zajamšek, Ajda Stupar.
Učitelji dežurajo po razporedu v času od 7.30 do 13.50 v avli šole in na šolskih hodnikih ter v kuhinji v času
malice in kosila.
12.4 DEŽURSTVO UČENCEV
Dežurni učenec je lahko le tisti, ki vestno izpolnjuje vsa navodila. Dežurajo učenci 7., 8. in 9. razreda v avli
šole od 7.30 do 13.50. Dežurstvo je odgovornost, nagrada in čast. Osnovna skrb dežurnega učenca je
kontrola pri glavnem vhodu. Prijazno sprejme vsakogar, ki obišče šolo, obiskovalcem posreduje podatke o
poslovnih prostorih, učilnicah, kjer se izvaja jutranje varstvo, varstvo vozačev, podaljšano bivanje ali pouk,
zapiše učence, ki zamudijo pouk ali ga predčasno zapustijo, kontrolira učence, ki se med urami pouka
sprehajajo po šoli, skrbi za garderobne omarice učencev, odnese malico pred 1. in 2. razrede, ugasne luči na
hodnikih in straniščih, poskrbi za red v avli in na hodnikih ter nadzira kolesa v kolesarnici, skrbi za red in
čistočo v straniščih.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Prav vsi prispevamo k dobremu počutju in urejenosti na naši šoli, zato ne varčujmo z
nasmehom in lepim odnosom do vsakogar in vsega!
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
12.5 URNIK ČIŠČENJA OKOLICE ŠOLE
Obdobje
Oddelek
Učitelj/ica
1.–11. september
4. a
Magda Omladič Novinšek
14.–25. september
4. b
Irena Rudnik
28. 9. –9. oktober
5. a
Andreja Perovec
12.–23. oktober
5. b
Mihaela Vodopivec
26.10. –14. november
6. a
Lea Stiplovšek
17.–28. november
6. b
Marija Vodovnik
1.–12. december
7. a
Mojca A. Juras
15. december –2. januar
7. b
Boštjan Ketiš
5.–16. januar
8. r
Katarina Čokl
19.–30. januar
9. a
Damjana Paulič
2.–13. februar
9. b
Damjana Modrijan
23. februar –6. marec
1. a
Suzana Daničič
9. –20. marec
1. b
Metka Krevzel
23. marec–3. april
2. a
Anja Zajamšek
7.–17. april
2. b
Andreja Škruba
20. april–8. maj
3. a
Tanja Kolšek
11.–22. maj
3. b
Polona Pečnik
25. maj–5. junij
4. a
Magda Omladič Novinšek
8.–24. junij
4. b
Irena Rudnik
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
12.6 ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA
Pri šoli imamo prostor, v katerega lahko vse dni v letu odlagate zložen star papir, posebej vabljeni pa v
dneh, ki so določeni za odvoz starega papirja. Hvala vsem, ki s tem ohranjate naravo in pomagate
učencem posameznih oddelčnih skupnosti.
DATUM
9., 10. september
19., 20. november
21., 22. januar
16., 17. marec
18., 19. maj
RAZRED
9. a, 9. b
4. a, 4. b
6. a, 6. b
8. R.
5. a, 5. b
ČAS
7.30 - 8.15, 15.00-17.00
12.7 ZBIRAMO ZAMAŠKE ZA ANEJA
V tem šolskem letu zbiramo zamaške za šestošolca Aneja Pušnika iz Rečice ob Paki, ki bo zelo hvaležen
Vaše pomoči.
Plastične zamaške lahko oddate vsak dan v škatle pri vhodih v šolo.
Vodja: Irena Sobočan
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
13 TEKMOVANJA
Vrsta tekmovanja
Datum
Angleščina 7. r.
Angleščina 8. r.
šolsko 20. 10., državno
24.11.
Angleščina 9. r.
šolsko 10. 11., regijsko 28.
1., državno 24. 3.
Nivo
šolsko
državno
šolsko
državno
šolsko
regijsko
državno
Angleška bralna značka 4. r.
Angleška bralna značka 5.-9. r.
Astronomija
šolsko 11. 12., državno 10. 1.
Biologija
šolsko 22. 10., državno 5. 12.
Cankarjevo priznanje
šolsko 4. 12., področno 22.
1., državno 28. 3.
šolsko
državno
šolsko
državno
šolsko
regijsko
državno
Eko kviz
Fizika
šolsko 11. 2., področno 27.
3., državno 11. 4.
Geografija
šolsko 10. 2., področno 10.
3., državno 14. 4.
Hitro in zanesljivo računanje
1. krog 10. 11.-21. 11., 2.
krog 8. 12.-19. 12., 3. krog
12. 1.-23. 1.
Kaj veš o prometu
Kemija
vse maja 2015
šolsko 19. 1., državno 7. 3.
Likovni svet otrok
Logika
Male sive celice
šolsko
regijsko
državno
šolsko
regijsko
državno
šolsko
regijsko
državno
finale
šolsko 25. 9., državno 18. 10.
regijsko 23. 9.
Matematika
šolsko 19. 3., področno 1. 4.,
državno 15. 4.
Nemščina
šolsko 25. 11., državno 25. 3.
šolsko
državno
državno
šolsko
državno
regijsko
šolsko
regijsko
državno
šolsko
državno
Nemška bralna značka
Promet
Računalništvo Safe.si
Razvedrilna matematika
Šport
šolsko 9. 10., državno 29. 11.
šolsko
državno
Mentor/ica
M. Hostnik
M. Hostnik
L. Stiplovšek
I. Rudnik
L. Stiplovšek,
J. Žagar
B. Ketiš
D. Modrijan
K. Čokl
J. Žagar
B. Ketiš
Z. Habot
B. Ketiš
Z. Habot
A. Stupar
L. Novak
B. Ketiš
M. Vodovnik
D. Paulič
M. Hostnik/B.
Slemenšek
M. Hostnik
Z. Habot
Z. Habot
D. Paulič
A. Omladič,
A. Reberšek
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
šolsko 17. 10., državno 22.
11.
Tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev
Vesela šola PIL
šolsko 11. 3., državno 15. 4.
šolsko
državno
državno
šolsko
državno
Cici vesela šola
Zgodovina
šolsko
šolsko 9. 12., področno 3. 2.,
področno
državno 14. 3.
državno
D. Modrijan
T. Lesnjak
A. Perovec,
D. Paulič
P. Pečnik
M. Vodovnik
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
14 DELO V PROJEKTIH
14.1 BODI PRIJATELJ OKOLJA – ZBIRANJE ODSLUŽENEGA TEKSTILA
Ker si želimo, da bi bili naši učenci prijatelji okolja in ker nočemo, da večina odsluženega tekstila v
Sloveniji pristane na deponijah in tako obremenjuje okolje, se bomo letošnje šolsko leto vključili v
projekt podjetja Interseroh in izvedli akcijo organiziranega zbiranja odsluženega tekstila in obutve.
Tako bomo omogočili, da se odslužena oblačila in obutev ponovno in koristno uporabijo. Zbiralni
akciji bosta potekali v mesecu novembru in maju.
Koordinatorka: Darja Kugonič
14.2 BRALNI PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA
Projekt je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi slovenskih mladinskih avtorjev na malo drugačen
način. Zasnovan je tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno poustvarjanje v razredu.
Otroci se hitreje naučijo brati in pisati.
Branje pravljic ima tako očitne kot tudi bolj skrite razloge. Če se otrokupravljicepriljubijo, se bo
hitrejenaučilpisati in brati. Poleg tega so otroci, kivelikoberejo, ponavaditudidobriučenci. Branje se
lahkootrokupriljubiprekpripovedovanjapravljic in tako to postane njegovkonjiček, kiga bo spremljal celo
življenje.
Vodji projekta: Tina Lončarič, Metka Krevzel
14.3 BRALNI PROJEKT POVEDKA, LE KJE SI DOMA? Slovensko ljudsko slovstvo v
prostoru in času
V novem šolskem letu se bo na šoli ponovno izvajal bralni projekt, ki se bo tokrat imenoval POVEDKA, LE
KJE SI DOMA? Slovensko ljudsko slovstvo v prostoru in času,
v katerem bodo sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je vzpodbujanje branja učencev in
pozitivno vplivati na dolgoročne motivacijske strategije za branje. Projekt se bo zaključil s kulturnim dnem 6.
februarja 2015.
Vodja projekta: Petra Vnuk
14.4 DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA PREMAGOVANJE PRIMANJKLJAJEV
Specialno in socialno pedagoške pomoči so deležni učenci, ki jih predlagajo učitelji in šolska svetovalna
delavka, ob soglasju staršev oz. učenci z odločbo o usmerjanju.
V tem šolskem letu specialno pedagoško pomoč učencem, ki imajo odločbo o usmerjanju, nudi specialna
pedagoginja Alenka Cehner, socialno pedagoško pomoč Mojca Dvornik, psihološko pomoč pa Milena Četina.
Njihovo delo predstavlja vezni člen med otrokom s težavami v razvoju in učenju, šolo in domom. Pri svojem
delu prisluhnejo in pomagajo tistim učencem, ki imajo težave pri osvajanju učne snovi zaradi različnih
vzrokov. V to obliko pomoči bodo letošnje šolsko leto vključeni posamezni učenci od 2. do 8. razreda.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
14.5 EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo
postane del življenja. Naša vodilna tema ostaja prijazna in urejena šola, ki skrbi za dobre medsebojne
odnose in urejene ter čiste šolske prostore in okolico. Širili bomo zavest zavedati se, da je potreba po čisti in
urejeni širši okolici dolgoročnega pomena za našo prihodnost in prihodnost naših prihodnjih rodov.Naš cilj je
šola, ki se zaveda, da lahko posameznik in skupnost veliko naredita za varovanje okolja ter prijazen danes in
jutri.
Koordinatorica: Andreja Škruba
14.6 eTWINNING
Projekt eTwinning omogoča skupno in vzajemno učenje, izmenjavo različnih pogledov in sklepanje
prijateljstev med šolami v Evropi. Namen projekta je promocija in ozaveščanje evropskega modela
večjezične in večkulturne družbe ter spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij pri pouku. Učenci torej
uporabljajo tuji jezik v realnih situacijah, razvijajo pisne spretnosti, spoznavajo navade in običaje iz drugih
kultur. Tudi v letošnjem letu bomo poiskali projektno nalogo, ki jo bomo izvedli skupaj z udeleženci iz drugih
držav. Tako bodo učenci spoznali številne države sveta, njihov način življenja, izmenjali bodo izkušnje in
nadgradili znanje tujih jezikov.
Vodja: Mateja Hostnik/Blanka Slemenšek
14.7 MEDIACIJA V ŠOLI
Pogosto ne moremo izbirati konfliktov,
v katerih se bomo znašli,
vedno pa lahko izbiramo,
kako se bomo nanje odzvali.
(Marko Iršič)
V tem šolskem letu bo naše vzgojno delo temeljilo na vzgojnem načrtu. Vanj smo umestili tudi ŠOLSKO
MEDIACIJO, saj se zavedamo, da je potrebno na šoli posvetiti večjo pozornost preventivnim vzgojnim
dejavnostim.
Mediacija je način mirnega in sporazumnega reševanja konfliktov v šoli med vsemi udeleženci (med učenci,
med učenci in učitelji, med starši in učiteljem …) ob pomoči mediatorja, to je osebe, ki vodi proces
mediacije. Cilj mediacije je razrešitev določenega spora oz. problema tako, da osebi v sporu najdeta rešitev,
ki je za obe sprejemljiva. Upamo, da bomo s tem načinom prispevali k strpnemu reševanju sporov,
zmanjševanju nasilja in k dobri šolski klimi.
Učencem bomo tudi v tem šolskem letu mediacijo podrobneje predstavili na razrednih urah, staršem pa na
roditeljskih sestankih.
Osebi, ki sta na šoli strokovno usposobljeni za nepristransko vodenje procesa mediacije, sta učiteljica
Damjana Modrijan in svetovalna delavka Irena Sobočan.
14.8 MIKLAVŽEV SEJEM
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
V sredo, 3. decembra 2015, bomo na naši šoli izvedli naš tradicionalni, letos že trinajsti Miklavžev sejem. Na
dobrodelnem sejmu boste lahko kupili izdelke, ki jih bodo naredili vaši otroci in s tem prispevali v naš šolski
sklad »Z roko v roki«. Poleg izdelkov boste lahko kupili tudi pecivo, ki ga spečejo naši učitelji ter preizkusili
srečo na srečelovu. Z vašim nakupom izdelka ali srečke boste prispevali v naš šolski sklad, s pomočjo
katerega uresničimo marsikatero željo naših otrok. Za izvedbo Miklavževega sejma bosta poskrbeli učiteljici
Polona Pečnik in Tina Lončarič.
14.9 MODRI BRALEC
Modri bralec je večletni projekt za učence 3.–9. razreda, s katerim smo začeli v preteklem šolskem letu.
V šoli vedno znova ugotavljamo, da je funkcionalna pismenost slaba pri učencih, zato smo se lani odločili, da
bomo v okviru projekta Modri bralec ta cilj izboljšali. Pri tem bi radi poudarili, da od staršev pričakujemo, da
prevzamejo odgovornost domačega dela in tudi branja, kar pa je glavni namen tega projekta.
Z njim želimo doseči naslednje:
pri učencih izboljšati bralno tehniko in na splošno branje z razumevanjem;
povečati njihovo motivacijo za branje in učenje;
dvigniti raven bralne pismenosti in bralne kulture;
izboljšati učne dosežke učencev in povišati rezultate NPZ;
spodbujati branje knjig;
načrtovati in izvajati diferencirane in individualizirane strategije za izboljšanje bralne pismenosti.
Učence bomo preverjale po preverjanih metodah, starosti primerno. Preverjanje bomo izvedli trikrat na leto,
tretje branje bo tudi ocenjeno.
Učenci bodo lahko dosegli tri stopnje: 1. stopnja – ZELENI BRALEC (učenec, ki še ne dosega kriterijev)
2. stopnja – RUMENI BRALEC (učenec, ki delno dosega kriterije)
3. stopnja – MODRI BRALEC (učenec, ki dosega kriterije).
*Kriteriji bodo prilagojeni starostni stopnji.
Učenci bodo lahko glede na rezultate prehajali med posameznimi stopnjami. Na koncu leta bodo modri bralci
prejeli posebna priznanja.
Vodja: Katarina Čokl
14.10 NACIONALNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
V tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom »Rastem s knjigo«, v katerem sodelujejo učenci
sedmih razredov (spodbujanje branja). Le-ti bodo v tem šolskem letu brezplačno obiskali splošno
knjižnico Velenje, enoto Šmartno ob Paki, in se seznanili z delovanjem splošnih knjižnic.
Vodja projekta: Petra Vnuk
14.11 POMOČ UČENCEM
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira možnosti pomoči učencem, ki imajo težave
pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Tisti starši, ki vas zanima, ali je vaš otrok do
takšne pomoči upravičen, se lahko oglasite pri šolski svetovalni delavki in uredite vse potrebno za
izvedbo »Postopka usmerjanja«. Za otrokov razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
težav odločite, da boste otroku sami skušali pomagati pri učenju ali pa boste poiskali tudi ustrezno
strokovno pomoč.
14.12 PROJEKT: DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH
SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI
Šola je vključena v projekt v okviru partnerske mreže šol, in sicer z OŠ Polzela, OŠ Vransko-Tabor
in OŠ Braslovče. Namen projekta je izvajanje programov za dvigovanje in izboljšanje socialnega in
kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti s spodbujanjem pomena neformalnega
znanja in povezovanja šole z lokalnim okoljem (društva, institucije) in s starši. Tako bo na šoli
organiziranih več dejavnosti na področju medgeneracijskih srečanj, humanitarnih akcij,
prostovoljstva, raziskovanja in ohranjanja lokalne kulturne dediščine. Projekt vodi Šola za
ravnatelje, finančno pa je podprt s sredstvi evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Koordinatorka: Darja Kugonič
14.13 PROJEKT NAŠIH 180 LET
V Malem princu beremo, da je bistvo očem nevidno; in zares je delo učitelja velikokrat skrito
številnim očem, a če se dotakne otroškega srca (ne le razuma), je doseglo svoj namen. In s
svojim delom so se in se generacije in generacije učiteljev na šmarški šoli za vedno dotaknejo
številnih src.
Šola niso le zidovi, šola smo predvsem ljudje. Kot je desetletje nazaj zapisal naš sedanji ravnatelj: »Šola je
prostor za prve podvige, za prve uspehe in prve velike korake v svet.« In šmarška šola je že 180 let ta pot v
svet številnim generacijam Šmarčanov. Tej dolgi in častitljivi poti in vsem na njej bi se radi poklonili s
projektom Naših 180 let.
Projekt združuje več vsebinskih poudarkov – predvsem pa združuje dan dejavnosti (1. skupni kulturni dan za
vse učence šole) s proslavo ob državnem prazniku (dan enotnosti in samostojnosti) ter simbolično slavnostno
obeležitvijo 180-letnice šolstva v Šmartnem ob Paki.
Vodji projekta Naših 180 let: Anja Zajamšek in Mojca A. Juras
14.14 PROJEKT PROMOCIJE ZDRAVJA »TO SEM JAZ«
Ta projekt za več zdravja in pozitivnega samovrednotenja mladostnikov so razvili na oddelku za socialno
medicino Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, vanj pa smo vključeni že enajsto leto.
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z delavnicami v okviru programa, saj želimo učence od 7. do 9. razreda
aktivno podpreti pri razvoju samopodobe in socialnih veščin. Pri reševanju problemov in spoznavanju
zdravega življenjskega stila je mladim v oporo tudi spletna svetovalnica na naslovu www.tosemjaz.net, ki jo
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
bomo predstavili učencem 7. razredov. Seznanili jih bomo tudi z 10 koraki do boljše samopodobe in jim
predstavili Priročnik za fante in punce 10 korakov do boljše samopodobe.
Izvajalka delavnic bo svetovalna delavka, Irena Sobočan. Delavnice bo v sodelovanju z razredniki izvajala v
času razrednih ur ali nadomeščanj. Naslovi predvidenih delavnic: Postavljam si cilje, Izbiram misli, Rad se
imam, rada se imam, Sprejemam svoj zunanji videz, Prevzemam odgovornost za svoje vedenje.
14.15 PROJEKT ZBIRANJE ODPADNIH PLOČEVINK
Letos bomo skupaj z družba za ravnanje z odpadno embalažo UNIREC sodelovali pri vseslovenski
humanitarni akciji zbiranja odpadnih pločevink. Zbiranje odpadnih pločevink bo potekalo med 1.9 in
30.9.2014. Zbirajo se pločevinke izključno od pijač.
Koordinatorica: Andreja Škruba
14.16 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Tudi v šolskem letu 2013/2014 bo naša šola sodelovala v evropskem projektu z naslovom Shema šolskega
sadja. Ukrep, ki ga izvaja Evropska komisija, je v teku že peto leto. Njegov namen je omejiti naraščanje
trenda povečevanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih ter mladostnikih.
Tako bodo učenci celo šolsko leto vsaj enkrat na teden brezplačno dobili sadje ali zelenjavo, ki se bo delila v
času šolske malice.
V okviru sheme bomo izvajali tudi vrsto spremljevalnih dejavnosti, ki bodo učence osveščale o pomenu
uživanja sadja in zelenjave.
Vodja šolske prehrane: Ajda Stupar
14.17 SKUPAJ NAM JE LEPŠE
Pomoč drugemu je tisto, kar nas dela srečne, bogate, uspešne in velike. Vsi žarki sonca, ki jih pošljemo v
življenja drugih, obsijejo in ogrejejo tudi nas.
To bo naše vodilo, h kateremu ste prijazno vabljeni vsi, ki želite pomagati in osrečiti starejše ljudi v
domovih za varstvo odraslih in doma.
Pridruži se skupini prostovoljcev in zbiraj tiste žarke, ki gredo iz srca v srce … Srečevali se bomo po potrebi.
Vodja: Andreja Perovec
14.18 ŠOLSKI SKLAD »Z ROKO V ROKI«
Šolski sklad bo v šolskem letu 2014/2015 v skladu s pravilnikom o Poslovanju šolskega sklada
»Z ROKO V ROKI« izvajal naslednje aktivnosti:
 pridobil kar največ različnih sredstev od različnih sponzorjev,
 sprejemal poročila o realizaciji letnega programa dela,
 določal merila za dodeljevanje sredstev za socialno ogrožene učence,
 skrbel za promocijo in financiranje sklada,
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000





aktivno sodeloval na dogodkih, ki pridobivajo sredstva za šolski sklad,
pomagal pri kritju stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne programe (npr. šole
v naravi, naravoslovni tabori …) za učence socialno ogroženih družin in nadarjene učence,
pomagal družinam osnovnošolskih otrok, ki so v finančni stiski,
odločal o nakupu nadstandardne opreme,
odločal o pritožbah.
Za prošnje se obrnite na šolsko svetovalno službo (Irena Sobočan). Prošnje morajo biti oddane vsaj 14 dni
pred dejavnostjo (priporočamo 1 mesec), drugače se prošnje ne obravnavajo.
Predsednik UO šolskega sklada: Boštjan Ketiš
14.19 TRADICIONALNI ŠOLSKI ZAJTRK
Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vključila pa so se tudi različna
ministrstva (za zdravje, šolstvo in kmetijstvo) ter druge organizacije.
Cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu lokalno
pridelanih živil slovenskega izvora, o pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in o pomenu čebelarstva za
kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. Na dan projekta otroci v
osnovnih šolah in vrtcih zajtrkujejo izključno slovensko hrano (med, mleko, kruh in jabolka). Ta dan bo tudi
letos potekal v mesecu novembru.
Vodja šolske prehrane: Ajda Stupar
14.20 UNICEF: Sodelovanje med UNICEF-om in OŠ
V šolskem letu 2014/15 je UNICEF Slovenija v luči 25. obletnice Konvencije o otrokovih pravicah namenil
pozornost otrokom iz križnih žarišč in njihovim pravicam. Vključili se bomo v 3 projekte:
 Mesečne delavnice: Vsak mesec je pripravljena delavnica (socialne igre, zgodbe, ustvarjalne
aktivnosti) na temo izbranega svetovnega dne v tekočem mesecu in v povezavi z eno izmed
otrokovih pravic.
 Punčka iz cunj z dnevnikom: Medgeneracijski projekt s katerim se zbira sredstva za cepljenje
otrok v državah v razvoju. V okviru OPB bodo učenci izdelali punčko iz cunj, ji dali ime, ji izdelali
osebno izkaznico in dnevnik. Punčka bo potovala od učenca do učenca, pri vsakem preživela nekaj
dni, njena doživetja pa bodo starši in učenci zapisali v dnevnik. Meseca maja pripravi UNICEF
Slovenija razstavo Punčk iz cunj z dnevniki. Po razstavi punčke iz cunj prodajo.
 Prodaja UNICEF-ovih daril in izdelkov: v mesecu decembru bomo pripravili stojnico, na kateri
bomo prodajali UNICEF-ove izdelke.
14.21 ZDRAVSTVENO-VZGOJNE VSEBINE IN ZOBOZDRAVSTVENA NEGA ZA
UČENCE
Tudi v tem šolskem letu bomo učencem omogočili seznanitev z osnovami zdravega načina življenja.
Gospa Karmen Petek, mag. zdravstvene nege, bo učencem predstavila naslednje teme:
1. razred – ZDRAV PRVOŠOLČEK
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
2. razred – ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
3. razred – ŽIVIM ZDRAVO
4. razred – ZDRAVA PREHRANA
5. razred – ODRAŠČANJE
6. razred –
ZASVOJENOST
7. razred –
DUŠEVNO ZDRAVJE
8. razred –
MLADOSTNIK IN SPOLNOST
9. razred –
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
Zdravstvena predavanja bodo predvidoma izpeljana v mesecu oktobru. Za prvi in drugi razred je
predviden čas izvajanja ena šolska ura, za ostale razrede pa dve šolski uri.
Na šoli bomo poskrbeli tudi za:
- sistematske zdravstvene preglede učencev,
- obvezna cepljenja učencev,
- želiranje zob s fluoridnimi preparati 3-krat letno(od 6. do 9. razreda),
- ugotavljanje čistosti zob 6-krat letno(od 1. do 5. razreda),
- demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob (od 1. do 5. razreda),
- predavanje o zobni higieni in bolezni zob in obzobnega tkiva (1., 4., 8. razred),
- zobozdravstvene preglede.
V program zobozdravstveno-vzgojne, bodo zajeti vsi učenci.
14.22 KRPAN V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Vsi učenci 4., 5. in 6. razredov bodo vključeni v športni program Krpan. Predpisane naloge se bodo pod
mentorstvom športnih učiteljev izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki pa bodo potekale v strnjeni obliki,
pa na ŠD, ND ter v ZŠVN in LŠVN. Koordinatorka je učiteljica Antonija Reberšek.
Cilji:
- obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami,
- motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti tudi v prostem času,
- privzgojiti navado za redno ukvarjanje s športom..
Predpisane naloge po razredih (tabele):
Razred
4.
Program
Bronasti
Naloge
- 2 izleta,
- naskok v oporo čepno na gimnastično orodje,
Diploma
Za vse uspešno
opravljene ali
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
5.
Srebrni
5.
Zlati
-
odrivanje v stojo na lakteh,
osnovna podaja z zamahom nad ramo,
met na koš z mesta,
tek 6 min. vzdržema v pogovornem tempu,
teorija (krepitev funkcionalnih sposobnosti);
2 izleta,
preskakovanje kratke kolebnice 15-krat,
plezanje po žrdi,
odbojka – zg. odboj,
nogomet – udarec žoge z nogo
plavanje 35 m,
teorija (varovanje narave, škodljivost kajenja);
2 izleta,
raznožka čez kozo,
poskočna polka,
tek 10 min. vzdržema v pogovornem tempu,
plavanje 50 m,
teorija (motorične sposobnosti, ogrevanje).
nadomestne
naloge
Za vse uspešno
opravljene ali
nadomestne
naloge
Za vse uspešno
opravljene ali
nadomestne
naloge
Vodja: Antonija Reberšek
14.23 ZLATI SONČEK V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Vsi učenci 1., 2. in 3. razredov bodo vključeni v športni program Zlati sonček. Predpisane naloge se bodo
pod mentorstvom razredničark izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki pa bodo potekale v strnjeni obliki,
pa na športnih dnevih. Koordinatorka je učiteljica Antonija Reberšek, vodja 10-urnega plavalnega tečaja v 1.
razredu pa Tina Lončarič.
Cilji:
- obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami,
- z zanimivimi vsebinami motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti (tudi gibalno manj
sposobne),
- vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po gibanju tudi v kasnejšem življenjskem obdobju.
Predpisane naloge po razredih (tabele):
Razred
1.
Program
B
2.
C
3.
D
Naloge
- 3 izleti,
- plavanje (5-10 m v poljubni tehniki),
- spretnost z žogo,
- ravnotežna vaja 1 in 2 (rolanje, drsanje, smučanje ali
kolesarjenje);
- 2 izleta,
- 10 sonožnih poskokov bočno čez nizko gred,
- met male žogice v cilj,
- vzravnava v sed iz leže na hrbtu 10-krat/20 sekund,
- 2 prevala naprej,
- tek na 200 m;
- 2 izleta,
Diploma
Za 4 uspešno
opravljene
naloge
Za 6 uspešno
opravljenih
nalog
Za 6 uspešno
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
-
sonožno preskakovanje kratke kolebnice,
plezanje po žrdi 3 m visoko,
spretnost z žogo,
tek na 300 m,
plavanje (15 – 20 m v poljubni tehniki),
zamenjalne naloge: rolanje, smučanje ali vožnja s
kolesom.
opravljenih
nalog
Vodja: Antonija Reberšek
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
15 HIŠNI RED15
Šola s hišnim redom določi: območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor; poslovni čas in uradne ure;
uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora; ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda in
čistoče.
1. Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor
Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema šolsko stavbo na naslovu: Šmartno ob Paki 117.
Tam se zadržujejo učenci in se uporablja za učno-vzgojni proces. Te površine so prostori šole in poti do nje,
asfaltirana šolska dvorišča pred vhodi, šolsko igrišče s tribuno, igrišče s travnato površino, učilnica na
prostem, otroško igrišče ter zelene površine na severovzhodni in jugozahodni strani šole.
2. Poslovni čas in uradne ure
Poslovni čas šole v času pouka je od 6.00 do 16.10. Prostori šole so za uporabnike drugih dejavnosti odprti
do 19.00, telovadnica pa do 21.30.
Uradne ure uprave in tajništva so vsak dan od 7.00 do 8.15 in od 12.00 do 14.00.
Delovni čas hišnika, kuhinjskega osebja in računovodskih delavcev je od 6.00 do 14.00, poslovne sekretarke
od 7.00 do 15.00 in čistilk od 14.00 do 22.00.
Dopoldanske govorilne ure strokovnih delavcev so objavljene v šolski publikaciji Vodnik.
Popoldanske skupne govorilne ure so tudi objavljene v omenjeni publikaciji in so praviloma tretji torek v
mesecu od 17.00 do 18.30.
V času počitnic so uradne ure od 8.00 do 12.00.
3. Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora
Pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola, potekajo v učilnicah, telovadnici in drugih prostorih za
izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa, na igriščih in zunanjih površinah.
Delo poteka tudi v obliki kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni, ekskurzij, taborov in šol v naravi,
prireditev in tekmovanj. Udeležba na vseh športnih dnevih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organizira
šola po letnem delovnem načrtu, je obvezna za vse učence. Vsi prostori na šoli so praviloma označeni z
imenom in priimkom osebe, ki v prostoru izvaja dejavnost.
Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni delavci šole v skladu z
veljavnimi normativi in standardi. Šola je varovana z alarmnim sistemom in videonadzorom ter preventivnimi
obhodi službe za varovanje podjetja Prosignal.
Dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času v prostorih Osnovne šole bratov Letonja, potekajo v
dogovoru in z odobritvijo vodstva šole. Organizatorji odgovarjajo za varnost na šoli in morajo poskrbeti za
nadzor.
Prihod v šolo
Učenci prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka ali drugih dejavnosti in se tudi po zaključku
pouka ne zadržujejo v šolskih prostorih, hodnikih in garderobah. Učenci, ki zamudijo pričetek pouka, morajo
takoj v razred in se opravičiti učitelju.
Ostali učenci počakajo pred vhodom v šolo do 8.10. Pri vhodu za vrtec ni vstopa.
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.15 do začetka pouka, tj. ob 8.15, v učilnici 1.
razreda.
Odhod iz šole
Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu staršev ali druge osebe, starejše od 10 let, in s
pooblastilom staršev.
Iz šole ne sme oditi med poukom in odmori brez dovoljenja razrednika ali vodstva šole. V primeru telesne
poškodbe ali kraje se napiše zapisnik, ki ga podpišejo učitelj in starši.
15
vir:http://204.gvs.arnes/dokumenti/Pravila_solskega_red.pdf.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
4. Ukrepi za zagotavljanje varnosti
Da vzgojno-izobraževalno delo poteka nemoteno in da je zagotovljena varnost, se trudijo vsi delavci šole, pri
tem sodelujejo tudi učenci. To dosegamo z naslednjimi aktivnostmi: dežurstvom strokovnih delavcev,
zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev, različnimi aktivnostmi na področju zdravstvene in
prometne varnosti ter vzgoje, zagotavljanjem varnosti pri izvajanju dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi
in standardi, s spoštovanjem šolskega in hišnega reda ter pravil obnašanja. Vnaprej določen razpored je
objavljen na oglasni deski v zbornici.
Vsi zaposleni in uporabniki sproti obveščajo odgovorne o pomanjkljivostih stavbe, tehničnih okvarah in
poškodbah stavbe ter prostorov šole.
5. Vzdrževanje reda in čistoče
Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Smeti in odpadke
odlagamo v koše za smeti. Odpadke zbiramo ločeno. Ob odhodu iz učilnice jo dežurni učenci zapustijo
zadnji, ugasnejo luči in poskrbijo za urejenost učilnice.
Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor na
hodnikih, v učilnicah, knjižnici, jedilnici in drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi
delavci šole.
Varčujemo z električno energijo, vodo ter s toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami.
Na hodnikih in v avli razstavljeni izdelki predstavljajo učenčevo ustvarjalnost tudi zunanjim obiskovalcem,
zato poskrbimo, da ostanejo nepoškodovani. Skrbimo, da ostane šolski inventar nepoškodovan. Primerno
skrbimo tudi za lastnino drugih učencev in delavcev šole. Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, morajo
poravnati njegovi starši.
V skrbi za lastno in tujo varnost se ne nagibamo in ne mečemo predmetov skozi okno, ne ogovarjamo
mimoidočih, okna odpirajo le učitelji.
V šolskih prostorih in na območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drugih drog; enako
velja za pirotehnična sredstva. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi k dejavnostim, ki jih šola
organizira zunaj šolskih prostorov.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
16 NASVETI ZA STARŠE















Redno sodelujte z razrednikom vašega otroka.
Redno obiskujte govorilne ure in roditeljske sestanke.
Sodelujte pri različnih dejavnostih šole: krožkih, ekskurzijah, delu v razredu, prireditvah ...
Sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge, imel
urejene šolske potrebščine in dovolj časa za učenje.
Pomagajte mu razvijati delovne in učne navade in razporediti čas za učenje in zabavo.
Poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan.
Bodite razumevajoči, če se bo otrok kdaj znašel v težavah, in se veselite z njim vsakega napredka.
Vzpodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa in ga odvračajte od brezciljnega
pohajanja, posebno v večernih urah.
Če otrok naleti na učne težave, mu pomagajte, da se začne z njimi aktivno spopadati.
Poskrbite, da bo redno obiskoval dopolnilni pouk ali druge oblike pomoči, ki jih v sklopu svojega
delovnega načrta ponuja šola.
Če vse navedene pomoči ne zadoščajo, izrabite možnost dodelitve dodatne strokovne individualne
pomoči (pri šolski svetovalni delavki uredite vse potrebno za izvedbo "Postopka usmerjanja").
Pri izbiri interesnih dejavnosti mu pomagajte poiskati njemu najbolj ustrezne. Svetujemo, da jih ne
izbere preveč.
Spremljajte otrokove aktivnosti v prostem času.
Ko naletite na probleme (neuspeh, učne težave, osebne stiske, občutki nemoči, odločitve o
nadaljnjem šolanju ...), se posvetujte z razrednikom ali s šolsko svetovalno službo.
Poskrbite, da bo obnašanje vašega otroka v skladu z Vzgojnim načrtom šole, Šolskim in Hišnim
redom.
Tekst zbrala in pregledala: Petra Vnuk
Tekst oblikovali: Petra Vnuk, Mojca A. Juras, Zoran Habot
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000