PUBLIKACIJA - Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor

PUBLIKACIJA
O Š P r e ž i h o v e g a Vo r a n c a M a r i b o r,
Gosposvetska cesta 10, Maribor
1
Na slovesnosti ob slovenskem državnem prazniku, 8. februarja 2010,
smo mariborski prežihovci
sprejeli
Prežihov kodeks
Vsi, ki se srečujemo v naši šoli, se bomo ravnali po naslednjih dogovorih:
2
VIZIJA
NAŠE ŠOLE
»Skupaj rastimo vsi –
učenci, učitelji in starši.
Gradimo na znanju,
sodelovanju
in spoštovanju.
Vzgajamo in izobražujemo
za prihodnost
in tako pripravljamo za življenje
srčne, uspešne in
srečne mlade ljudi.«
3
OSNOVNI PODATKI OŠ PREŽIHOVEGA
VORANCA MARIBOR
Ravnateljica:
Pomočnica ravnateljice:
Poslovna sekretarka:
Janja Bukovec, prof. spec.
Barbara Pernarčič
Brigita Lepej
Tel.:
tajništvo
Fax:
Elektronski naslov:
Spletna stran šole:
02 234 15 50
02 234 15 61
[email protected]
http://www.o-pvoranca.mb.edus.si
Račun pri UJP:
Davčna številka:
01270-6030667070
97870692
Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor z odlokom o ustanovitvi
št. 0700-11/2008 050201, z dne 3. 6. 2008 objavljenim v MUV štev. 13, z
dne 6. 6. 2008.
Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju
osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega
šolskega okoliša, ki zajema območje mestne četrti Koroška vrata in del
območja Mestne četrti Center. Šola je locirana na severovzhodnem
delu mestne četrti Koroška vrata.
Pouk je enoizmenski - dopoldan. V šoli imamo 18 rednih oddelkov.
Svet šole je upravni organ šole. Sestavljajo ga trije predstavniki
ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev
šole.
Svet staršev je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predstavniki
staršev vsakega oddelka.
Strokovni organi šole so učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori,
razredniki in strokovni aktivi.
4
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI
1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
153
2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
132
3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
138
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI
423
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE / ŠOLSKI PARLAMENT
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v
skupnost učencev šole. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti
učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Mentorica je učiteljica Natalija Carmona.
TAJNIŠTVO ZAVODA, RAČUNOVODSTVO
Tajništvo zavoda vodi poslovna sekretarka Brigita Lepej, ki poleg
administrativno - upravnih nalog opravlja tudi obračun denarnih
obveznosti učencev.
Finančno poslovanje zavoda vodi računovodkinja Mojca Pezdiček.
URADNE URE
DAN
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
OD
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
DO
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
OD
13.00
13.00
13.00
13.00
/
DO
14.00
14.00
14.00
14.00
/
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Na šoli je zaposlena socialna delavka Zlatka Šalamon, ki opravlja delo
šolske svetovalne službe.
Svetuje staršem, učencem, kadar niso kos učenju, šolskim
obremenitvam, ko spoznavajo svet poklicev, srednje šole, ko se
vključujejo v nov razred.
Sodeluje z učitelji in jim svetuje pri delu z učenci. Svetuje staršem,
učencem in učiteljem pri vpisih v prvi razred, v srednjo šolo in pri
prepisih. V skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v
5
osnovni šoli skupaj s pomočnico ravnateljice izvaja postopke
evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev.
Za Zoisovo štipendijo lahko kandidirajo učenci, ki imajo v 9. razredu
povprečno oceno 4,50.
URADNE URE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE: vsak dan od 8.00
do 12.00 in v času popoldanskih govorilnih ur oziroma roditeljskih
sestankov od 16.00 do 18.00. Starši se lahko po predhodnem
dogovoru dogovorijo za razgovor tudi izven delovnega časa.
DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
•
•
•
Na šoli nudimo učno in dodatno strokovno pomoč učencem od 1.
do 9. razreda, ki jo potrebujejo. Delo poteka individualno ali v
manjši skupini izven razreda ali v razredu. Delamo v skladu z
individualnim učnim načrtom. Veliko časa posvetimo otroku na
socialno-emocionalnem področju. Učenje poteka preko igre, v
sproščenem vzdušju in v skladu z otrokovimi interesi in željami.
K nam lahko pridejo tudi učenci in starši na razgovor, kadar
začutijo to potrebo.
V skladu z odločbami na šoli to obliko pomoči izvaja specialna
pedagoginja, pedagoginja, socialna pedagoginja in učitelji.
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
•
Skrb posvečamo tudi nadarjenim učencem z diferenciacijo in
individualizacijo pouka, možnostjo vključevanja v številne
dejavnosti, tekmovanja ter sodelovanja v številnih projektih,
raziskovalnih nalogah,… Delo je podrobneje predstavljeno v
individualiziranih programih in brošuri, ki je objavljena tudi na
spletni strani šole.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
● Knjižnica je namenjena vsem učencem in delavcem šole.
● Šola ima šolsko knjižnico za povečanje strokovnosti in kvalitete dela
učencev ter strokovnih delavcev, za razširjanje in poglabljanje znanja
učencev; v knjižnici se izvaja knjižnična in književna vzgoja, učenci se
navajajo na samostojno delo, delajo z računalnikom, rešujejo križanke
in uganke, pišejo domače naloge …
6
● V knjižnici velja knjižnični red. Dostopen je v pisni in elektronski
obliki na šolski spletni strani, nahaja pa se tudi na vratih in oglasni
deski naše knjižnice.
● Rok za izposojo je 14 dni za leposlovno gradivo in 10 dni za
strokovno gradivo. V dogovoru s knjižničarko lahko posamezno vrsto
gradiva podaljšate za največ 14 dni. Nekaterega knjižničnega gradiva
ne posojamo na dom (enciklopedije, slovarji, zgoščenke, revije …),
učenci ga lahko uporabljajo le v čitalnici ali pri pouku.
● Urnik: knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka
od 7.30 do 14.00.
● Za neposredno vodenje in organizacijo dela v knjižnici skrbi
knjižničarka Mateja Rutnik.
ŠOLSKA PREHRANA
Učenci se v šoli lahko naročijo na zajtrk, malico in kosilo. Učencem,
ki so v podaljšanem bivanju, nudimo tudi brezplačno popoldansko
malico. Šolska prehrana je urejena po Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS
št. 43/2010) , Pravilih šolske prehrane in Zakonu o uravnoteženju javnih
financ in Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši
uveljavljajo pravico do subvencije za malico in kosilo z vlogo na
pristojnem centru za socialno delo. Po sklepu župana MO Maribor so
dodeljene subvencije za kosila učencem, katerih dohodek na
družinskega člana ne presega 36 % neto povprečne plače. Šola lahko
odobri pravico do brezplačnega ali subvencioniranega kosila tudi v
izjemnih primerih.
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno
odjaviti. Za pravočasno šteje odjava, če je javljena na dan odsotnosti
do 8.00 za kosilo, odjava malice se upošteva z naslednjim dnem.
Skozi vse leto nas v šoli spremlja košarica sadja. Naša šola prav tako
sodeluje tudi v Shemi šolskega sadja, v okviru katere učencem
ponujamo različno sveže sadje in zelenjavo.
V maju 2014 bomo ponovno pripravili dneve evropske kuhinje.
7
DELAVCI ŠOLE
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
IME IN PRIIMEK
Polonca GOSTENČNIK
Irena KRAJNC
Anita KLASINC
Maja KRANER FANEDL
Irena POLJŠAK
Simona IVANOVIĆ
Blanka VREČA
Jasna KRAJNC
Marta EFERL
Marija PODSTENŠEK
Beno ŠUMER
Metka KRAMBERGER
Amadeja ŽUNKO
Maja VREČA
Jerica CELEC
Sonja LEŠ - STRNAD
Ljubo PAUMAN
Gregor ZORMAN
Nataša KONRAD
Mojca ANDREJ
Tea MITROVIĆ
Karolina ONIČ
Mojca LIPOŠEK ZRIM
Darinka MURAUS
Natalija CARMONA
Barbara PULKO
Zdenka ŠKORJANC
Marjana IVANUŠA
Urška GSELMAN
Jadranka ZALETELJ
Andreja MALEK
Viktorija ZUPANEC
Kristina DELEVA
Zlatka TERLEVIČ
Željko PINTARIĆ
Dubravka MATOVIĆ
Katja ROJS
Nina DIVJAK
Zlatka ŠALAMON
Mateja RUTNIK
Ernest GUNGL
Adelina SARAĐEN
SIMŠIĆ
RAZRED OPRAVLJA DELO
1. a
1. a
1. b
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
Učiteljica razrednega pouka
2. učit. v 1. a razredu, učit. v OPB in v JUV
Učiteljica razrednega pouka
2. učit. v 1. b razredu, učit. v OPB in v JUV
Učiteljica razrednega pouka in učit. v OPB
Učiteljica razrednega pouka in učit OPB
Učiteljica razrednega pouka
Učiteljica razrednega pouka
Učiteljica razrednega pouka in učit. OPB
Učiteljica razrednega pouka in učit OPB
Učitelj razrednega pouka in učit. OPB
Učiteljica razrednega pouka in učit. OPB
Učiteljica v OPB - 1. in 2. skupina
Učiteljica v OPB – 3., 4. skupina
Učiteljica v OPB - 5. skupina
Učiteljica v OPB – 6. skupina, učiteljica TJA
Učitelj v OPB – 7. skupina
Učitelj NAR, v OPB – 9. skupina, laborant
Učiteljica TJA in DKE
Učiteljica SLJ
Učiteljica ŠVZ, ŠZS, SPH in v OPB
Učiteljica FIZ, TIT, OGL
Učiteljica GEO, ZGO, TVZ, ŽČZ
Učiteljica KEM, BIO, NAR in POK
Učiteljica DSP in ZGO
Učiteljica DSP
Učiteljica MAT
Učiteljica MAT in LO1, LO2
Učiteljica MAT, ROM, MME, fakultative RAČ
Učiteljica NEM, SLJ, fakultative NEM
Učiteljica TJA
Učiteljica SLJ
Učiteljica francoščine – FI 1, FI 2 in FI 3
Učiteljica GUM, MPZ, OPZ, ANI
Učitelj ŠVZ, ŠZZ, IŠP
Učiteljica LUM, GOS in v OPB
Učiteljica DSP (dopolnjevalka CSGM)
Učiteljica DSP
Socialna delavka, učiteljica v JUV
Knjižničarka, učiteljica v OPB
Računalnikar
Organizatorka prehrane
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
-
8
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Mojca PEZDIČEK
Brigita LEPEJ
Irma BRDNIK
Marija ŠENVETER
Helena KALOH
Jožica MRDOVIČ
Marko KARANOVIČ
Jože PLEČKO
Biserka SAVEC
Cvetka MAR
Zora ČOSIĆ
Ljubica MAGUŠA
Danijela VAJNHANDL
Suzana VERONIK PURG
Barbara PERNARČIČ
Janja BUKOVEC
Jasmina GRUBER
Klavdija ŠIPUŠ
-
Računovodkinja
Poslovna sekretarka
Vodja kuhinje
Kuharica
Kuharica
Kuharica
Hišnik
Informator
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Pomočnica ravnateljice, učiteljica OPB, DSP
Ravnateljica
P
P
9
DELO V ŠOLI
Šolske ure 2013/2014:
Od 1. do 5. razreda (redne učne ure):
1. 7.30 – 8.15
2. 8.20 – 9.05
Malica za 1., 2.r: 8.30 – 8.50 (mala jed.)
Malica za 3., 4., 5.r: 9.05 – 9.25 (3., 4.r. mala jed.; 5.r. velika jed.)
3. 9.25 – 10.10
ODMOR 10 min
4. 10.20 – 11.05
5. 11.10 – 11.55
6. 12.00 – 12.45
7. 12.50 – 13.35
Dodatne dejavnosti(DŠVZ, NEM, RAČ):
6. 12.00 – 12.45
7. 12.50 – 13.35
8. 13.40 – 14.25
9. 14.30 – 15.15
Kosilo je po urniku kosila v veliki jedilnici.
Od 6. do 9. razreda:
1. 7.30 – 8.15
2. 8.20 – 9.05
ODMOR 10 min
3. 9.15 – 10.00
Malica za 6., 7., 8., 9.r. (6., 7.r. mala jed.; 8., 9. r. velika jed.)
4. 10.20 – 11.05
5. 11.10 – 11.55
6. 12.00 – 12.45
7. 12.50 – 13.35
Dodatne dejavnosti, izbirni predmeti, blok ure (7.,8. in 9. ura):
7. 13.00 – 13.45
8. 13.50 – 14.35
9. 14.40 – 15.25
Kosilo za učence, ki končajo redni del pouka 6. uro: 12.45 do 13.00 MALA
JEDILNICA
Kosilo za učence, ki končajo redni del pouka 7.uro: 13.35 do 13.50 MALA
JEDILNICA
10
OPB:
1. 12.00 – 12.50
2. 12.50 – 13.40
3. 13.40 – 14.30
4. 14.30 – 15.20
5. 15.20 – 16.10
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA
so organizirani za učence od 1. do 5. razreda. Na šoli imamo 9
oddelkov. Učenci v OPB naredijo domače naloge, poglabljajo učno
snov, nekaj časa pa je namenjeno individualni ustvarjalnosti in
sprostitvi.
Delo v OPB poteka do 16.10, po potrebi se učenci lahko kasneje
vključijo v dežurni oddelek do 17.00.
Zaradi varnosti otroka lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja
predčasno spusti otroka domov samo s pisnim obvestilom staršev.
JUTRANJE VARSTVO
Za učence prvega razreda je organizirano brezplačno jutranje varstvo
od 6.15 – 8.15. Za učence drugega, tretjega in četrtega razreda je
organizirano jutranje varstvo od 6.15 – 8.15 z mesečnim finančnim
prispevkom staršev, ki znaša 6 €.
UČBENIŠKI SKLAD
Omogoča vsem učencem izposojo kompleta učbenikov na šoli.
V šolskem letu 2013/14 je brezplačna izposoja učbenikov za otroke
od prvega do devetega razreda osnovne šole. Stroške oz. obrabnino
povrne Ministrstvo za šolstvo in šport. Naročilnico za izposojo
izpolnijo starši in oddajo predvidoma meseca maja za naslednje
šolsko leto.
Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen
učbenik neuporaben oz. ga ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega
leta poravnali stroške nakupa novega, v skladu s 5. členom Pravilnika
o učbeniških skladih.
Učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada septembra od
razrednika oz. učitelja, ki poučuje določen predmet. Starši oz. učenci,
ki se ne naročijo na izposojo učbenikov, si jih morajo priskrbeti sami.
Vse aktivnosti v zvezi z učbeniškim skladom so dostopne na spletni
strani šole.
11
SODELOVANJE S STARŠI
Starši svoje pravice in dolžnosti uresničujejo na roditeljskih sestankih,
v svetu staršev, v svetu šole in nekaterih komisijah.
Programske usmeritve letošnjih roditeljskih sestankov so: v
septembru predstavitev dela šole vsem staršem (poročilo o delu v
preteklem šolskem letu, letni delovni načrt in projekti), v februarju
predavanja za starše z izobraževalno vsebino in v maju, organizacijske
zadeve.
Na izredne roditeljske sestanke, skupinske ali individualne razgovore,
boste vabljeni tudi ob drugih priložnostih in ko se bomo pogovarjali o
šoli v naravi, valeti, odločanju za poklic …
Staršem bomo letošnje leto ponudili sodelovanje na dveh
izobraževanjih – delavnicah strokovnjakov s področja vzgoje in
izobraževanja – v mesecu novembru 2013 na temo mediacije in v
mesecu aprilu 2014 na temo aktualne vzgojne problematike VZGOJA
ODGOVORNEGA OTROKA.
Srečanja smo poimenovali: STARŠI + ŠOLA= ☺ UČENEC
GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI
• Popoldanske govorilne ure so praviloma drugi delovni torek v
mesecu, od 1. – 5. razreda ob 16.30, od 6. – 9. razreda ob 17.30.
• Dopoldanske govorilne ure so vsak delovni teden.
ODD.
UČITELJ
DAN, URA
1.a
POLONCA GOSTENČNIK
ČETRTEK, 12.00 -12.45
IRENA KRAJNC
ČETRTEK, 11.10 – 11.55
ANITA KLASINC
ČETRTEK, 12.00 -12.45
1.b
MAJA KRANER FANEDL
SREDA, 11.10 – 11.55
2.a
IRENA POLJŠAK
TOREK, 12.00 – 12.45
2.b
SIMONA IVANOVIĆ
TOREK, 12.00 – 12.45
3.a
BLANKA VREČA
TOREK, 12.00 – 12.45
3.b
JASNA KRAJNC
TOREK, 12.00 – 12.45
4. a
MARTA EFERL
PONEDELJEK, 11.10 – 11.55
4. b
MARIJA PODSTENŠEK
PONEDELJEK, 11.10 – 11.55
5.a
BENO ŠUMER
PETEK, 9.25 – 10.10
12
5.b
METKA KRAMBERGER
PETEK, 9.25 – 10.10
6.a
NATAŠA KONRAD
PONEDELJEK, 7.30 – 8.15
6.b
MOJCA ANDREJ
ČETRTEK, 10.20 – 11.05
7.a
TEA MITROVIĆ
SREDA, 12.00 – 12.45
7.b
KAROLINA ONIČ
PETEK, 10.20 – 11.05
8. a
MOJCA LIPOŠEK ZRIM
SREDA, 11..10- 11.55
8. b
DARINKA MURAUS
SREDA, 11.10 – 11.55
9.a
NATALIJA CARMONA
TOREK, 10.20 – 11.05
9.b
BARBARA PULKO
TOREK, 13.00 – 13.45
KRISTINA DELEVA
ČETRTEK, 9.15 – 10.00
URŠKA GSELMAN
TOREK, 11.10 – 11.55
MARJANA IVANUŠA
TOREK, 9.15 – 10.00
ANDREJA MALEK
PETEK, 8.20 – 9.05
DUBRAVKA MATOVIČ
TOREK, 12.50 – 13.35
ŽELJKO PINTARIĆ
PETEK, 10.20 - 11.05
ZDENKA ŠKORJANC
SREDA, 11.10 – 11.55
ZLATKA TERLEVIČ
SREDA, 9.15 – 10.00
JADRANKA ZALETELJ
SREDA, 10.20 – 11.05
GREGOR ZORMAN
TOREK, 12.50 – 13.35
VIKTORIJA ZUPANEC
PONEDELJEK, 11.10 – 11.55
AMADEJA ŽUNKO
SREDA, 12.50 – 13.35
MAJA VREČA
PONEDELJEK, 12.00 – 12.45
JERICA CELEC
TOREK, 12.00 – 12.45
SONJA LEŠ - STRNAD
PONEDELJEK, 12.00 – 12.45
LJUBO PAUMAN
TOREK, 12.00 – 12.50
• Govorilne ure in roditeljski sestanek »Nekoliko drugače« bomo
izvajali v novembru 2013 in februarju 2014.
• Zaradi cilja doseči ničelno toleranco do nasilja bomo izvedli
delavnice mediacije. Naši učitelji bodo še naprej izvajali delavnice na
temo preprečevanje medvrstniškega nasilja.
• Vabimo vas na dneve odprtih vrat, prireditve in k aktivnemu
sodelovanju ter vključevanju v številne šolske projekte.
13
SEP
17.
GOVORILNE
URE
RODITELJSKI
SESTANKI
OKT
8.
NOV
12.
DEC
10.
JAN
14.
17.
FEB
11.
MAR
11.
11.
APR
8.
MAJ
13.
JUN
10.*
13.
28.
REDOVALNE
KONFERENCE
10. 9. r.
19. 1.- 8.
r
* za vabljene starše
KAM PO POMOČ V TEŽAVAH?
Če se znajdeš v težavah smo tukaj za tebe učitelji, razredniki, vsi zaposleni in
tvoji starši. Lahko ti pomagamo, lahko se pogovorimo. Tudi preko telefona
lahko dobiš različne informacije, nasvete in pomoč.
TOM – telefon za otroke in mladino
TEL: 116 111 – klic je brezplačen
Vsak dan od 12. do 20. ure. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki
imajo težave.
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
Lavričeva ul. 5
TEL: (0)2 234 97 00
ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU
TEL: 080 28 80 - vsak dan, razen sobote in nedelje od 9.00 do 13.00 ure, ter ob
sredah od 17.00 do 19.00 ure.
14
SKRBIMO ZA ZDRAVJE
ZDRAVA ŠOLA želi z rdečo nitjo MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
senzibilizirati mlade za svet starejših in poiskati različne možnosti za
medgeneracijska sodelovanja. Ob Dnevu druženja vseh generacij in Dnevu
sosedov bomo iskali še druge možnosti za druženje (Projekt Simbioza
2013,…).
Zdrava šola postavlja vrednoto zdravja na najvišje mesto. Da je človek
zdrav, potrebuje ob sebi še velik nabor raznoraznih vrednot. Z učenci bomo
iskali in izpostavili tiste, ki jih v sebi nosi vizija in delovanje naše šole,
kakor njihove osebne vrednote.
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI
Šolski dispanzer bo izvajal program sistematskih pregledov in
cepljenj.
Naša šolska zdravnica je gospa Mojca Goršič-Frank, dr. med.,
specialist šolske medicine.
Sistematični zdravniški pregledi bodo za 1., 4., 6., 8. in 9. razred
potekali v Zdravstvenem domu na Gosposvetski cesti 41.
ORDINACIJSKI ČAS Mojce Goršič-Frank, dr. med. spec:
Ponedeljek, torek in petek
7.00 – 8.30
Sreda
13.15 – 19.30
Četrtek
12.00 – 18.15
Na pregled lahko otroka naročite. 23 56 674
Nadomestna ambulanta za bolne učence je ambulanta na Vošnjakovi
4/IV. nadstropje, ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00
do 19.30 ure in v soboto od 8.00 do 15.00.
Dežurna ambulanta v Vošnjakovi 4/pritličje deluje od 20.00 do 23.00, v
sobotah od 15.00 do 23.00, ob nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 23.00.
Splošna urgentna ambulanta deluje v prostorih UKC Maribor od 23.00 dalje.
SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI
Sistematske preglede zob bodo izvajali v zobni ambulanti na
Partizanski cesti 14/a. Izvajala jih bo Petra Gorenšek Granda, dr.
dent. med (ambulanta 2; 22 86 508).
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zobozdravstveno preventivo za našo šolo vodi Rosita Makovec, dipl.
med. sestra.
22 86 506.
15
ŠOLSKI KOLEDAR
Prvi šolski dan je 2. september 2013. Zadnji dan pouka za deveta razreda je
petek, 13. junij 2014, za vse ostale razrede pa se pouk konča v torek, 24. junija
2014.
OCENJEVALNA OBDOBJA
PRVO
Od 2. septembra 2013 do 31. januarja 2014.
Od 1. februarja do 13. junija 2014 – devetošolci.
DRUGO
Od 1. februarja do 24. junija 2014 – ostali.
POČITNICE
JESENSKE
NOVOLETNE
ZIMSKE
PRVOMAJSKE
28. do 30. 10. 2013
27., 30. in 31. 12. 2013
24. 2. do 28. 2. 2014
28. do 30. 4. 2014
DELOVNA SOBOTA
2. 1. 2014 – pouka prosti dan
Delovna sobota 17. 5. 2014 – Dan
druženja in gibanja vseh generacij
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni
šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.
ROKOVNIK NPZ:
MATEMATIKA – 6. in 9. r.
6. 5. 2014
SLOVENŠČINA - 6. in 9.r.
8. 5. 2014
BIOLOGIJA – 9.r.
12. 5. 2014
ANGLEŠČINA – 6.r.
12. 5. 2014
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
•
•
•
16. 6. – 30. 6. 2014 (prvi rok) – učenci 9. razreda.
26. 6. – 9. 7. 2014 (prvi rok) – učenci od 1. do 8. razreda.
18. – 29. 8. 2014 (drugi rok) – učenci od 1. – 9. razreda.
16
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK
Učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja,
je namenjen dodatni pouk. Delo pri teh urah jim omogoča poglabljanje in
razširjanje znanja. Vključevanje je prostovoljno. Pouk je še posebej namenjen
tudi nadarjenim učencem.
UČITELJ
PREDMET
RAZRED
Mojca Andrej
SLJ
6. a, 6. b, 8. a, 8. b,
9. a, 9. b
Viktorija Zupanec
SLJ
7. a, 7. b
Marjana Ivanuša
MAT
6. a, 6. b, 9. a, 9. b
Zdenka Škorjanc
MAT
7. a, 7. b, 8. a, 8. b
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in
pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela
učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ta oblika dejavnosti ni obvezna, zato
se učenci vanjo vključujejo prostovoljno.
UČITELJ
PREDMET
RAZRED
Mojca Andrej
SLJ
6. a, 6. b, 8. a, 8. b,
9. a, 9. b
Viktorija Zupanec
SLJ
7. a, 7. b
Marjana Ivanuša
MAT
6. a, 6. b, 9. a, 9. b
Zdenka Škorjanc
MAT
7. a, 7. b, 8. a, 8. b
17
ŠOLE V NARAVI IN TEČAJI
Šola bo za nekatere razrede tudi v tem šolskem letu organizirala del
pouka v obliki šole v naravi.
Šola v naravi je oblika dela, kjer učenci spoznavajo okolico kraja,
pokrajino in značilnosti naše dežele. Otroku omogoča osamosvajanje
in socialno zorenje. Je poseben način druženja in izobraževanja ter je
pomembna izkušnja tako za otroka kot za njegovega učitelja in starše.
Organiziranje šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne učitelje in
večja finančna sredstva, vendar izkušnje kažejo, da je to dobra oblika
vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo
staršev.
Subvencioniranje šole v naravi poteka po postopkih, ki s o opredeljeni
v Pravilniku o financiranju šole v naravi (Ur. list RS št. 61/2004) in
Pravilniku o spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. list RS
št. 70/08). Na podlagi teh pravilnikov smo izdelali podrobnejše
kriterije in postopke dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v
naravi, ki jih je po predhodni obravnavi Sveta staršev potrdil Svet šole
na svoji seji, dne 25. 9. 2008. Podrobnejši kriteriji in postopek
dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencem so
objavljeni na spletni strani šole ali so vam na voljo v pisni obliki pri
svetovalni delavki. Šola omogoča plačilo šole v naravi v več obrokih.
ŠOLE V NARAVI
•
•
•
Socializacijska za učence 2. Razreda – CSOD Škorpijon, 11. – 13.
junij 2014.
Poletna plavalna šola v naravi za učence 6. razreda – Strunjan, 9. –
13. September 2013.
Učenje v naravi za učence 8. Razreda – CŠOD Trilobit, 9. – 13.
September 2013.
TEČAJI
•
•
•
•
•
Plavalni tečaj za 1. In 3. Razred.
Tečaj tenisa od 1. Do 4. Razreda.
Tečaj drsanja od 1. Do 4. Razreda.
Kolesarski tečaj v 5. Razredu.
Plesni tečaj v 9. Razredu.
18
PREDMETNIK
V šolskem letu 2013/2014 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183
dni). Med dneve pouka štejemo športne, kulturne, tehniške in naravoslovne
dneve, šole v naravi in ekskurzije. Nemščina za nas ostaja obvezni drugi tuji
jezik za učence od 7. -9. Razreda.
Tedensko število ur (po razredih)
Prvo
Drugo
Tretje
VIO
VIO
VIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Slovenščina
PREDMET
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
3
2
2
2
Angleščina
Nemščina
Likovna vzgoja
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Glasbena vzgoja
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
2
3
Geografija
1
2
1,5
2
Zgodovina
1
2
2
2
1
1
Družba
Držav. In domovinska
vzgoja ter etika
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
3
Športna vzgoja
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
1,5
2
3
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
2
2
1
1,5
3
3
Izbirni predmeti*
1
2
2
2
2/3
2/3
2/3
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure,
če o tem soglašajo njegovi starši.
Šola ponuja učencem fakultativni pouk:
•
računalništvo za 4., 5. In 6. Razred
•
nemščino za 3., 4., 5. In 6. Razred.
19
IZBIRNI PREDMETI
Učenci prejmejo brošuro z opisom vsebin izbirnih predmetov, ki so jim
predstavljeni tudi v razredih, na spletni strani šole ter v razstavišču. Prijavijo
se s prijavnico v mesecu juniju.
PREDMET
UČITELJ
RAZRED
TURISTIČNA VZGOJA
Mojca Lipošek Zrim
7. r.
LIKOVNO SNOVANJE
Dubravka Matović
7.,8.,9. r
FRANCOŠČINA 1
Kristina Deleva
7. r.
FRANCOŠČINA 2
Kristina Deleva
8. r.
FRANCOŠČINA 3
Kristina Deleva
9. r.
ANSAMBELSKA IGRA
Zlatka Terlevič
7., 8., 9. r.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Tea Mitrović
8., 9. r.
ŠPORT ZA SPROSTITEV
Tea Mitrović
7. r.
ŠPORT ZA ZDRAVJE
Željko Pintarić
8. r.
IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA
Željko Pintarić
9. r.
RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA
Urška Gselman
8. r.
RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA
OMREŽJA
Urška Gselman
OBDELAVA GRADIV- LES
Karolina Onič
7., 8., 9. r.
LOGIKA 1
Marjana Ivanuša
7. r.
LOGIKA 2
Marjana Ivanuša
8. r.
POSKUSI V KEMIJI
Darinka Muraus
8. r., 9. r.
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI
8. r.
9. r.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka v skladu z Zakonom o osnovni
šoli in s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v osnovni šoli. Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in
vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje in standarde znanja in
se opravi po preverjanju znanja. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori
ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo,
nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri ocenjevanju znanja mora biti
zagotovljena javnost ocenjevanja. V prvem in drugem razredu se
znanje učencev ocenjuje opisno. V tretjem razredu ter drugem in
tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju pa se učenčevo znanje
ocenjuje s številčnimi ocenami. Pisno ocenjevanje znanja je
napovedano.
20
MANJŠE UČNE SKUPINE
Spremenjeni 40. člen ZOsn daje šoli možnost, da pri posameznih
predmetih v predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih
skupinah.
Pouk v manjših učnih skupinah bo v šolskem letu 2013/2014 potekal
od 4. do 7. razreda pri ¼ ur SLJ, MAT in TJA, v 8. in 9. razredu pa pri
navedenih predmetih vse leto.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Pri organiziranju interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi širok
izbor. Mentorji so učitelji šole, zunanji sodelavci, med mentorje pa
vljudno vabimo tudi starše.
DEJAVNOST
NEMŠČINA 1. razred
MENTOR/MENTORICA
URNIK
Marija Podstenšek
1. OPB SRE 12.50 – 13.35
2. OPB SRE 13.40 – 14.25
NEMŠČINA 2. razred
Marija Podstenšek
3. OPB PON 13.40 – 14.25
4. OPB PON 14.30 – 15.15
ANGLEŠČINA 1. razred
Sonja Leš-Strnad
1. OPB PON 12.00 – 12.45
2. OPB PON 12.50 – 13.35
ANGLEŠČINA 2. razred
Sonja Leš-Strnad
3. OPB ČET 12.00 – 12.45
4. OPB SRE 12.50 – 13.35
Sonja Leš-Strnad
SREDA 7.30 – 8.15
CICI ZBOR 1. razred
Maja Kraner Fanedl
ČETRTEK 12.50 – 13.35
CICI ZBOR 2. razred
Maja Kraner Fanedl
PETEK 12.50 – 13.35
PRAVLJIČNO-
Maja Kraner Fanedl
PO DOGOVORU
Amadeja Žunko, Maja Vreča
SREDA 15.20 – 16.20
Mateja Rutnik
PO DOGOVORU
ANGLEŠČINA 3. razred
REKREATIVNI KROŽEK
»SONČEK« za 1. r. in bodoče
prvošolce
FOLKLORA (1.- 9. razred)
VESELA ŠOLA (1.- 9. razred)
21
BRALNA ZNAČKA (1.- 9.
Razredniki, učiteljice OPB,
PO DOGOVORU
razred)
učiteljice SLJ, knjižničarka
V SVETU PRAVLJIC (4. r.)
Marta Eferl, Mateja Rutnik
ČETRTEK 14.30 – 15.20
POHODNIKI (1. – 3. razred)
Polonca Gostenčnik
OB SOBOTAH
PLANINSKI (4., 5., 6. razred)
Marica Kanop
OB SOBOTAH
OTROŠKI PEVSKI ZBOR (3.-
Zlatka Terlevič
PONEDELJEK 13.05 – 13.50
ČETRTEK 7.30 – 8.15
5. r)
Mojca Andrej
PO DOGOVORU
RADIO (1.- 9. razred)
Beno Šumer
PO DOGOVORU
PROMETNI (5. in 9. razred)
Beno Šumer
PO DOGOVORU
LITERARNE URICE (8. – 9.
Viktorija Zupanec
PO DOGOVORU
Karolina Onič
PO DOGOVORU
Zdenka Škorjanc
PO DOGOVORU
Karolina Onič
PO DOGOVORU
Natalija Carmona, Mojca Lipošek
PO DOGOVORU
ŠOLSKI ČASOPIS (1.- 9. r.)
razred)
MLADI TEHNIKI (6.- 9.
razred)
MATEMATIKA (6.- 9. razred)
FIZIKA (8.– 9. razred)
ZGODOVINA (6.- 9. razred)
Zrim
Mojca Lipošek Zrim
PO DOGOVORU
KEMIJA (6.- 9. razred)
Darinka Muraus
PO DOGOVORU
BIOLOGIJA (6.- 9. razred)
Darinka Muraus
PO DOGOVORU
Željko Pintarič
PO DOGOVORU
Tea Mitrovič
PETEK 13.00 – 14.30
ZDRAVSTVO (6. – 9. razred)
Simona Ivanovič
PRED TEKMOVANJEM
SLADKORNA BOLEZEN (6.
Zlatka Šalamon
PRED TEKMOVANJEM
Zlatka Terlevič
SREDA 13.00 – 13.45
Dubravka Matović
TOREK 13.45 – 15.15
N. Konrad, A. Malek, S. L.-
PO DOGOVORU
GEOGRAFIJA (6.- 9. razred)
ODBOJKA – dečki (4.- 9.
razred)
ODBOJKA – deklice (4.- 9.
razred)
– 9. razred)
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
(6.- 9. r.)
LIKOVNI KROŽEK:
(4., 5. razred)
(6.- 9. razred)
ANG. BRALNA ZNAČKA.
(4.- 9. razred)
Strnad
22
NEMŠKA BRALNA
Jadranka Zaletelj
PO DOGOVORU
Kristina Deleva
PO DOGOVORU
Natalija Carmona
PO NAČRTU DELA ŠOLSKE
ZNAČKA (3. – 9. r.)
FRANCOSKA BRALNA
ZNAČKA (7. -9.r)
ŠOLSKI PARLAMENT
SKUPNOSTI
(1. – 9. r.)
BOBNARSKI KROŽEK
ŠPORTNA GIMNASTIKA
Vlado Matela
SREDA 14.00 – 16.00
GZS
SRED, 15.00 – 15.45
NK Maribor
PON, ČET, PET 15.00 – 16.00
KK Branik
SRE, PET 16.00 – 17.30
(1.- 3. razred)
NOGOMET 1.,2.,3.,4. r. –
ZUN. SOD.
KOŠARKA – zunanji
sodelavec
23
DNEVI DEJAVNOSTI
9.1
KULTURNI DNEVI
Razred
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
Tema
Čas
Nogavičkin dan
10. 3. 2013
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
Prežihov bralni svet
5. 2014
Nogavičkin dan
10. 3. 2013
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
Nogavičkin dan
10. 3. 2013
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
Pisana pentlja slovensko –
11. 10 2013
3. 2014
3. 2014
3. 2014
3. 2014
3. 2014
24
Organizator
Polonca GOSTENČNIK,
Irena KRAJNC
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA,
Mateja RUTNIK
Polonca GOSTENČNIK,
Irena KRAJNC
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Polonca GOSTENČNIK,
Irena KRAJNC
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Zlatka TERLEVIČ
7.r.
8.r.
9.r.
hrvaških otrok
Mediacija
3. 2014
Kulturna dediščina
5. 2014
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
Pisana pentlja slovensko –
hrvaških otrok
Mediacija
11. 10 2013
Kulturna dediščina
5. 2014
3. 2014
3. 2014
3. 2014
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
Zlatka TERLEVIČ
Mojca ANDREJ,
Barbara PULKO
Dubravka MATOVIĆ,
Natalija CARMONA
V okviru kulturne dejavnosti načrtujemo še naslednje:
DEJAVNOST
IZVAJALCI
TERMIN
Maribor – šolski
projekti:
- Vetrnice za mir
Zavod za kulturno
dediščino
Aktiv 1., 2. In 3. VIO
September, oktober 2013
Marija Podstenšek
September 2013 – junij 2014
Sodelovanje na
kulturnem področju v
mestni četrti Koroška
vrata:
prižgimo
lučke v MČ
(december
2013),
Dan sosedov,
vigred v MŠ
(april 2014),
komemoracije
idr...
Kulturno – umetniški
aktiv
September 2013 – junij 2014
25
Obiski in sodelovanje s
kulturnimi
ustanovami Maribora –
muzeji, knjižnice, SNG
Maribor
Sodelovanje z domovi
starostnikov
Kulturno – umetniški
aktiv
September 2013 – junij 2014
Kulturno – umetniški
aktiv,
Aktiv 1. VIO
September 2013 – junij 2014
Božično novoletni
bazar z obiskom dedka
Mraza, Božička
december 2013
Božično novoletni
koncerti šolskih
pevskih zborov,
Odprtje božično –
novoletne razstave
Obeležitev slovenskih
državnih praznikov:
dan samostojnost,
slovenski kulturni
praznik,
dan državnosti
Šola se predstavi
Strokovni delavci šole 10. december (gov. ure)
– po razporeditvi,
Anita Klasinc
Zlatka Terlevič
Dubravka Matović
11. december 2013
Kolegij razrednikov,
kulturno – umetniški
aktiv
September 2013 – junij 2014
Kulturno – umetniški
aktiv,
strokovni delavci šole
– po razporeditvi
Sodelovanje v likovnih Aktivi 1., 2. VIO, 3.
in literarnih natečajih
VIO, OPB, kulturno –
umetniški aktiv
Izdaja šolskega glasila Mojca Andrej,
Mateja Rutnik,
Dubravka Matović,
učitelji SLJ,
razredniki
Stalne razstave v
Dubravka Matović
šolskem razstavišču
»PREŽIH«
Sodelovanje z
Zlatka Terlevič
Narodnim domom
Maribor, SNG Maribor
in II. Gimnazijo
26
Junij 2014
September 2013 – junij 2014
Junij 2014
September 2013– junij 2014
September 2013– junij 2014
Maribor
9.2
ŠPORTNI DNEVI
Razred
Čas
Organizator
26. 9. 2013
15. 10. 2013
Željko PINTARIĆ
Tea MITROVIĆ
1.r.-9. r.
ORIENTACIJA
POHODNIŠTVO S
PEKO KOSTANJEV
ZIMSKE AKTIVNOSTI
23. 12 2013
1.r.-9. r.
ATLETIKA
18. 4. 2014
Tea MITROVIĆ
Željko PINTARIĆ
Tea MITROVIĆ
1. r.-9.r.
ŠPORTNE IGRE –
Dan druženja
17. 5. 2014
1.r.-9. r.
1.r.-9. r.
9.3
Tema
Tea MITROVIĆ
Željko PINTARIĆ
NARAVOSLOVNI DNEVI
Razre
Tema
Čas
Organizator
Spoznavam svoje okolje
Življenje nekoč - Ptuj
Skrbimo za okolje
Spoznavam svoje okolje
Življenje nekoč - Celje
11. 2013
4. 6. 2014
6. 2014
11. 2013
12. 6. 2014
Marija PODSTENŠEK
Maja KRANER FANEDL
Anita KLASINC
Marija PODSTENŠEK
Irena POLJŠAK
Spremembe v naravi
Irena POLJŠAK
Spoznavam svoje okolje
Senca
Živeti z naravo - Olimje
Bodi previden
Maribor skozi čas
Prežihovina
DOGOŠE – čistilna naprava
11. – 13. 6.
2014
11. 2013
6. 2014
4. 6. 2014
10. 2013
5. 2014
4. 6. 2014
10. 2013
Ljubljana – glavno mesto
4. 2014
d
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
27
Marija PODSTENŠEK
Blanka VREČA
Blanka VREČA
Marta EFERL
Marija PODSTENŠEK
Marta EFERL
Metka KRAMBERGER,
Beno ŠUMER
Metka KRAMBERGER,
Beno ŠUMER
6.r.
7.r.
8.r.
Obisk rudnika Velenje
5. 6. 2014
Zdrav življenjski slog
Mariborski otok – krajinski
park
Alpske živali in rastlina
Zdrav življenjski slog
Čisto okolje – zdravo okolje
Poglejmo zgradbo in
delovanje organizma
Fosili – priče preteklosti
22. 1. 2014
22. 4. 2014
Beno ŠUMER,
Metka KRAMBERGER
Darinka MURAUS
Viktorija ZUPANEC
5. 6. 2014
22. 1. 2014
21. 3. 2014
22. 4. 2014
Gregor ZORMAN
Darinka MURAUS
Darinka MURAUS
Darinka MURAUS
11. 9.
2013
22. 4. 2014
Darinka MURAUS
Spolnost in zmogljivost srca
Naravno geografske
značilnosti pokrajine
9.r.
Čisto okolje in zdrav
življenjski krog, zdravo
okolje
Umetni izbor in kloniranje
Varovanje biodiverzitete
V okviru projekta
»ZDRAVA ŠOLA« bomo
izvajali:
želiranje,
tekmovanje iz znanja o
zobeh, tekmovanje RK,
tekmovanje o poznavanju
sladkorne bolezni,
izvedli bomo delavnico
duševnega zdravja za učence
1. – 9.r,
minute za zdravje,
sodelovanje z Društvom za
zdravo srce,
se udeležili srečanja zdravih
šol prvega kroga,
pripravili tradicionalni
slovenski zajtrk (MIZKŠ in
Ministrstvo za kmetijstvo),
Zdrav zajtrk,
Dnevni obrok sadja,
Shema šolskega sadja
(sreda),
5. 6. 2014
Darinka MURAUS,
Tea MITROVIĆ,
Željko PINTARIĆ
Mojca LIPOŠEK ZRIM
21.3. 2014
Darinka MURAUS,
Viktorija ZUPANEC
22. 4. 2014
5. 6. 2014
Gregor ZORMAN
Darinka MURAUS
28
Strokovni delavci po razporeditvi
-
Zdrav življenjski slog pri
pouku od 1. – 9. razreda,
02 za vsakega
-
9.4
TEHNIŠKI DNEVI
Razred
Tema
Čas
Organizator
1.r.
Hišica počutja
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Škatlica iz kartona
9. 2013
2. 12. 2013
Polonca GOSTENČNIK
Karolina ONIČ
3. 2014
Izdelajmo Piko Nogavičko
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Izdelek iz lesa
Raketa
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Mladi tehnik
Škatlica iz lesa
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Mariborski vodovod
Svetilnik
Veter
10. 2013
2. 12. 2013
Karolina ONIČ
Polonca
GOSTENČNIK,
Anita KLASINC
Irena POLJŠAK
Karolina ONIČ
5. 2014
7. 10. 2013
2. 12. 2013
Karolina ONIČ
Jasna KRAJNC
Karolina ONIČ
22. 1. 2014
10. 2012
2. 12. 2013
Karolina ONIČ
Marija PODSTENŠEK
Karolina ONIČ
11. 2013
5. 2014
9. 2013
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Humanitarne organizacije
2. 12. 2013
Marta EFERL
Marija PODSTENŠEK
Beno ŠUMER,
Metka KRAMBERGER
Karolina ONIČ
Promet
Izdelajmo ...
6. 2014
11. 9 .
2013
14. 11.
2013
2. 12. 2013
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
Z znanjem do poklica
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Čisto okolje, zdravo okolje
2. 2014
21. 3. 2014
29
Beno ŠUMER,
Metka KRAMBERGER
Beno ŠUMER
Karolina ONIČ
Karolina ONIČ
Karolina ONIČ
Karolina ONIČ
7.r.
Tehnika ti da krila
Z znanjem do poklica
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Kras: gozdovi, podtalne
vode
Z znanjem do poklica
8.r.
9. 10. 2013
14. 11.
2013
2. 12. 2013
Karolina ONIČ, DSI
Karolina ONIČ
5. 6. 2014
Karolina ONIČ
14. 11.
2013
2. 12. 2013
Karolina ONIČ
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Nariši hišo z računalnikom 22. 1. 2014
Čisto okolje, zdravo okolje
Računalniška izdelava
plakata
Z znanjem do poklica
9.r.
Novoletna mavrica –
praznične delavnice
Izdelava mozaika
9.5
21. 3. 2014
9. 10. 2013
Karolina ONIČ
Karolina ONIČ
Karolina ONIČ,
Gradbena šola
Karolina ONIČ
Karolina ONIČ, SERŠ
14. 11.
2013
2. 12. 2013
Karolina ONIČ
22. 1. 2013
Karolina ONIČ,
Gradbena šola
Karolina ONIČ
INTERDISCIPLINARNE ZAKLJUČNE EKSKURZIJE
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
VSEBINA - SMER
~ ŽIVLJENJE NEKOČ – PTUJ
~ ŽIVLJENJE NEKOČ CELJE
~ ŽIVETI Z NARAVO - OLIMJE
~ PEŽIHOVINA
~ OBISK RUDNIKA - VELENJE
VODJA
razrednik
razrednik
razrednik
razrednik
razrednik
6.
7.
8.
9.
~ LOGARSKA DOLINA
~ KRAS
~ GORENJSKA
~ PO SLOVENIJI ~OSILNICA ~
KOLPA
razrednik
razrednik
razrednik
razrednik
30
PROSTOVOLJNO DELO
Devetošolci – prostovoljci so zaščitniki prvošolcem.
Medsebojna pomoč pri učenju.
Skrb za lastno in skupno premoženje.
Urejanje okolja, šolskih prostorov, pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim v
Mestni četrti Koroška vrata.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
Pravice in dolžnosti so opredeljene v Zakonu o osnovni šoli. Vključevanje v
planiranje, uresničevanje in vrednotenje šolskega dela je učencem
zagotovljeno z delom oddelčne skupnosti. Kot oblika dela je uveljavljen šolski
parlament učencev. Z vsakim novim šolskim letom učenci v oddelčnih
skupnostih oblikujejo razredna pravila, šolska skupnost pa oblikuje skupna
šolska pravila. Uveljavljanje pravic je povezano z izpolnjevanjem dolžnosti, ki
so zapisane v številnih dokumentih šole in so dostopni na šolski spletni strani.
HIŠNI RED
Prenovljen Hišni red je stopil v veljavo s 1. 10. 2013. Izvod hišnega reda ima
vsak razrednik v matični učilnici. S spoštovanjem hišnega reda želimo
zagotoviti varnost in dobro počutje vseh udeležencev in izvajalcev vzgojno
izobraževalnega procesa na šoli.
Hišni red je objavljen na spletni strani šole, kjer so objavljena tudi šolska
pravila.
31
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
V šoli veljajo pravila obnašanja v šolskem prostoru.
• V šolo prihajamo 10 minut pred pričetkom pouka.
• V garderobi se preobujemo v copate in odložimo oblačila.
• Do odhoda v učilnico mirno počakamo v avli šole.
• Malicamo samo v jedilnici.
• V času malice so šolske torbe v učilnici, v kateri smo imeli pouk.
• Po učni uri pustimo drugim urejeno učilnico.
• Z učili in šolsko opremo primerno ravnamo, da je ne poškodujemo.
• V šoli se gibamo in pogovarjamo tako, da ne oviramo ali motimo drugih.
• V odmorih se zadržujemo v učilnicah. V telovadnici ali na dvorišču se
zadržujemo samo ob navzočnosti učitelja.
• Iz šole odidemo takoj po pouku ali kosilu, razen učencev, vključenih v
OPB, interesne dejavnosti ali druge dogovorjene dejavnosti.
• V času pouka, tudi v glavnih odmorih, učenci brez dovoljenja oziroma
opravičila (razrednika, učitelja, starša) ne zapuščamo šole.
• O izjemnih odhodih učencev iz šole (zdravstvene težave, poškodbe ipd.)
razrednik oziroma svetovalna delavka obvesti starše in se z njimi
dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
• V času vzgojno-izobraževalnega dela je kakršnakoli uporaba mobilnih
telefonov prepovedana in drugih multimedijskih naprav prepovedana.
• Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov ali drugih avdio in
video naprav z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
• V šolo je prepovedano nositi predmete in snovi, ki ne sodijo v šolo, še
posebej, če z njimi motimo pouk ali ogrožamo svojo varnost ali varnost
drugih.
• V šolo ne nosimo dragocenih predmetov ali večjih vsot denarja, saj zanje
šola ne prevzema odgovornosti.
• Skrbimo za čistočo in urejeno okolje: odpadke mečemo v koše za smeti, jih
ločujemo, pazimo in ne uničujemo šolske lastnine, skrbimo za higieno v
sanitarijah …
• Vsi prežihovci posvečamo veliko pozornost lepim, vljudnim in spoštljivim
medsebojnim odnosom.
• Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev.
Učenci »zaščitniki« opravljajo svoje dogovorjene obveznosti.
• Učenci smo dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah
vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
• V šolo je, razen z dovoljenjem vodstva šole, prepovedano voditi ali nositi
živali.
32
VZGOJNI NAČRT
Vsebina vzgojnega načrta:
I.
VIZIJA ŠOLE
II.
VREDNOTE
III.
VZGOJNA NAČELA
IV.
VZGOJNE DEJAVNOSTI IN VZGOJNO DELOVANJE
V.
SODELOVANJE S STARŠI
VI.
POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
VII.
VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
Vzgojni načrt bomo uresničevali s skupnim sodelovanjem učencev, učiteljev
in staršev. Vzgojni načrt je po predhodni obravnavi Sveta staršev potrdil Svet
šole na svoji seji, dne 26. 09. 2013, in je v celoti objavljen na spletni strani šole.
VARNOST UČENCEV
Šola zagotavlja varnost v šolskih prostorih, objektih in napravah ter na
šolskem dvorišču, omejenem na južni strani s pločnikom Gosposvetske ceste,
na severni strani z mejo na Gregorčičevo ulico ter na vzhodni strani na
športnem igrišču, do meje s III. gimnazijo. Varnost je zagotovljena v času, ko
so učenci vključeni v organiziran vzgojno izobraževalni proces.
Neorganiziran odhod z opisanega področja v času vzgojno – izobraževalnega
procesa učencem brez odobritve staršev ni dovoljen, saj varnost ni
zagotovljena. Posebno pozornost namenjamo prometni varnosti, zlasti ko se
izvajajo dnevi dejavnosti, ekskurzije in izleti. V tem času še aktivneje
sodelujemo z rajonskim policistom in delavci Policijske postaje Maribor I.
KDO SO ZAŠČITNIKI?
Učenci 3. vzgojno izobraževalnega obdobja so zaščitniki učencem 1. razreda.
Zaščitniki prvošolcem pomagajo, jih obiskujejo, jih občasno razvajajo in se z
njimi igrajo.
Vendar zaščitnik ne more biti vsak učenec, to je lahko samo tisti, ki mu lahko
zaupamo, ima primeren odnos do vseh na šoli, je sposoben upoštevati
dogovore, zna prisluhniti najmlajšim in spoštuje prvošolce.
Prvošolci se obiskov zaščitnikov veselijo, saj se z njimi radi igrajo in
veselijo ter jim zaupajo.
33
MEDIACIJA
V letošnjem šolskem letu bomo na šoli nadaljevali izvajanje mediacije, ki jo
bodo vodile usposobljene učiteljice. Mediacija je proces, v katerem mediator
pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve. V tem šolskem letu
bomo nadaljevali tudi z vrstniško mediacijo, ki jo bodo izvajali usposobljeni
učenci. Izšolali bomo že drugo generacijo vrstniških mediatorjev.
To je zelo pomembno in koristno, saj se vrstniški mediatorji lažje približajo
vrstnikom, krepijo si samospoštovanje, odgovornost, izboljša se sodelovanje
med učenci ter urjenje v samostojnem reševanju konfliktov. Vrstniški
mediatorji delajo vedno v paru, so somediatorji, pod nadzorom učitelja,
šolskega mediatorja.
Mediacija pripomore h graditvi kulture odnosov in gradnji vrednot v šoli in
s tem dodatno pomaga pri vzgoji otrok.
STATUS
(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in
vrhunski mladi umetnik)
Pridobitev statusa kot tudi pravice in dolžnosti učencev s statusom ureja
Zakon o osnovni šoli in šolska Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, ki so
objavljena na spletni strani šole.
ŠOLA IN OKOLJE
Šola sodeluje: z Mestno občino Maribor; Mestno četrtjo Koroška vrata;
Ministrstvom RS za šolstvo in šport; Zavodom RS za šolstvo in šport; VVZ
Ivanom Glinškom, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami Maribora ter z
Univerzo v Mariboru; Muzejem NO Maribor in Pokrajinskim muzejem
Maribor; s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše; Centrom za
korekcijo sluha in govora; Centrom za socialno delo; z Mestnim odborom RK,
Zvezo prijateljev mladine, Zdravstvenim domom »Adolfa Drolca«, Inštitutom
za varovanje zdravja RS in Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor.
34
PROJEKTI IN NOVOSTI v šol. l. 2013/2014
PROJEKTI:
PROJEKTI NA ŠOLSKI
RAVNI:
Opazujem,
pripovedujem, berem
NOSILCI:
september 2013 –
junij 2014
Učiteljice OPB
Eko projekti: Kapljica
vode, Štefeta semen,
Radi imamo zeleno
Darinka Muraus,
učitelji 1. in 2.
triletja
»Berem, torej sem«
knjižničarka Mateja
Rutnik , tim SLJ,
razredniki
“Kako raste knjiga’”
Marija Podstenšek,
Mojca Andrej
IZŠTEKANI
Barbara Pulko,
Natalija Carmona
Projekt O2 za vsakega,
Zlatka Šalamon
Razredniki 1. – 5. r.,
knjižničarka
Razredniki 1. – 9. r.
Božično-novoletna
Anita Klasinc,
mavrica
Zlatka Terlevič
Dubravka
Teden brez alkohola
Prežihov bralni svet za
učence od 1. do 9. r.,
razredne ure malo
drugače,
Božično novoletna
razstava v razstavišču
Matović
Prežih
35
Projekti v OPB:
Učiteljice OPB
Tea Mitrović in tim
Zdrave šole
Opazujem,
pripovedujem, berem;
Vstopimo v svet
pravljic; Dan v naravi,
Dan druženja in
gibanja vseh generacij,
ob Dnevu Zemlje in za
našo Zemljo urejamo
Šolska skupnost,
Natalija Carmona,
Viktorija Zupanec
okolico šole, zbiramo
star papir, rabljene
kartuše, tonerje,
odpadne baterije in
plastične zamaške.
PROJEKTI NA MESTNI
RAVNI:
vsi učitelji,
Zlatka Terlevič,
ZPM
slovensko – hrvaškega
učiteljice 1. – 9.
prijateljstva,
Natalija Carmona,
aktiv družboslovja
Zlatka Terlevič in
strok. aktivi
Maribor – Evropska
prestolnica mladih
2013,
Pisana pentlja
Teden otroka,
Zavzemimo muzej
Mladi za napredek
Maribora.
36
PROJEKTI NA DRŽAVNI
RAVNI:
koordinacijski
odbor, vsi delavci
šole,
Sonja Leš Strnad
Urška Gselman,
Gregor Zorman
UNICEF: Bobrov
dobrodelni koledar
Irena Krajnc
Policist Leon svetuje
Razrednika 5.a in
5.b
Zdrav življenjski slog
v osnovnih šolah (IVZ
RS)
Simbioza 21. – 25.
oktober 2014
Nataša Konrad, ŠSU
IZŠTEKANI
Barbara Pulko,
Natalija Carmona
Varna šola
Pasavček
e-šolstvo, e-zbornica
Razredniki,
tim Zdrave šole
PROJEKTI NA
MEDNARODNI RAVNI
Zdrava šola
Barbara Pernarčič
Platform 11 (Artistic
Klavdija Šipuš
Mojca Andrej
Tim učiteljev tujih
jezikov
Discoveries in
European
Schoolyards),
Evropska vas
Dan jezikov ( 26. 9.
2013)
37
DRUGE AKTIVNOSTI:
Sodelovanja na različnih
športnih tekmovanjih,
tekmovanjih iz znanj in
prireditvah – (Varnostna
olimpiada, Naj genialec, …)
Zlati sonček, Krpan
Raziskovalna dejavnost
Ustvarjalne sobote
Bralna noč v šoli
Nadaljevanje z delom v
šolskem skladu
Aktivnosti šolske skupnosti
učencev:
sodelovanje na
otroškem parlamentu;
oblikovanje šolskih
pravil;
Sodelovanje z VVZ Ivana
Glinška
Praznični december – novoletni
bazar
Državne proslave:
24. 12. Proslava ob
dnevu samostojnosti,
7. 2. Proslava ob
kulturnem dnevu
24. 6 2014 proslava ob
dnevu državnosti
Vetrnice za mir
Dubravka
Matović/Irena
Krajnc
september 2013 – Aktiv ŠVZ,
junij 2014
Vsi strokovni delavci
september 2013–
junij 2014
september 2013
junij 2014
Aktiv športa,
Irena Krajnc,
Maja Kraner Fanedl
Zlatka Terlevič,
koordinatorica raziskovalne
dejavnosti, mentorji RN
Zlatka Terlevič,
mentorji raziskovalcem
Aktiv SLJ, knjižničarka
Upravni odbor ŠS
oktober 2013 –
junij 2014
junij 2014
september 2013–
junij 2014
september 2013 – Natalija Carmona,
junij 2014
Viktorija Zupanec
september 2013 – Aktiv OPB in aktiv 1. VIO
junij 2014
december 2013 Anita Klasinc,
Razredniki
24. 12. 2013
7. 2. 2014
24. 6. 2014
PROMETNA
PREVENTIVA
Postavitev dodatnih
38
September 2013
opozorilnih tabel in
transparentov v okolici šol.
Beno Šumer, SPV v
sodelovanju s šolo, Policijska
postaja Maribor I
september 2013junij 2014
V akciji sodelujejo učenci
prometniki (en dan bodo
preživeli na policijski postaji),
Beno Šumer
16. – 20.
september 2013
Beno Šumer,
razredniki 1. – 5.r.
VARNOST OTROK NA
ŠOLSKIH POTEH – začetek
šolskega leta
OTROK,
DAN
POLICIST
ZA EN
EVROPSKI
TEDEN
MOBILNOSTI,
•
Dan
kolesarjev
(20.9.2012) »Drugače na
pot – v šolo s kolesom«
•
Ulice otrokom – rišemo
po asfaltu pred šolo,
razstava plakatov.
•
Predstavitev trajnostnih
oblik
prevoznih
sredstev v sodobnem
prometu
Oktober 2013
TEDEN
PROMETNE
VARNOSTI –
•
prvi teden v oktobru
(izvedba preventivnega
dneva na šoli, obisk
delegacije
osnovnošolcev
pri
županu MOM 9. 10.
2013)
•
začetek akcije BODI
preVIDEN
Beno Šumer, razredniki 1. –
9.r.
Nosilec aktivnosti: SPV v CP
v sodelovanju s Policijo in
šolo, Varnostni sosvet
Beno Šumer, razredniki 1. –
9.r.
- Učna delavnica za učence 3.
VIO (Mladost naj bo radost –
tudi v prometu)
- Prometni dan za učence 3.
VIO
Nosilec aktivnosti: SPV v CP
S KOLESOM Z MOTORJEM
VARNO V PROMET
39
•
21. november
8. SVETOVNI DAN
SPOMINA NA ŽRTVE 2013
PROMETNIH
NESREČ
RED JE VEDNO PAS PRIPET
Nosilec aktivnosti: SPV v
sodelovanju s Policijo,
Reševalno službo, OŠ in
Vrtci
Zaključna prireditev Red je
vedno pas pripet
razgovor z žrtvami
prometnih nesreč
organiziranje okrogle mize na
temo prometne varnosti,
delavnice
Sonja Leš Strnad
MEDOBČINSKO
April 2014
TEKMOVANJE KAJ VEŠ O
PROMETU -
KOLO V PROMETU
SPV v CP nudi OŠ
strokovno
pomoč
pri
izvedbi praktičnega dela
kolesarskega izpita in pri April – maj 2014
pregledu koles in koles z
motorjem
Beno Šumer
Beno Šumer,
- Kolesarski izpit (teoretični
in praktični del)
- Varno kolo ( pregled koles
in koles z motorjem
Beno Šumer
AKCIJA
''BISTRO GLAVO September 2013
VARUJE ČELADA''
preventivne
vsebine
namenjene otrokom v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah,
- preventivne vsebine za
posamezne
kategorije
voznikov motornih vozil,
- dan odprtih vrat Izvajalec akcije: SPV v CP v
sodelovanju s PU Maribor,
AŠ, MRS, Zvezo prijateljev
mladine Maribor, Centrom
15. VIKEND PREVENTIVE IN
VZGOJE V CESTNEM
PROMETU
OTROŠKA
OLIMPIADA
razreda OŠ
VARNOSTNA
za učence 4.
40
VARNOST OTROK NA
ŠOLSKIH POTEH – zaključek
šolskega leta
Maj 2014
izvedba
predtekmovanja,
v juniju 2014
finalna
prireditev
Junij 2014–
september 2014
nujne medicinske pomoči,
Gasilci,
Ljubo PAUMAN
izvajalec akcije SPV v CP v
sodelovanju s PP Maribor I in
PP Maribor II
- pogovor s starši,
navodila
za
varno
vključevanje v promet,
- razdelitev knjižice Prvi
koraki v svetu prometa in
ustrezno informiranje staršev
prvošolcev
za
pripravo
učencev na varno pot v šolo
in varno vključevanje v
promet.
MORDA NE VESTE, DA JE …, DA SO …, DA SMO …
• Da je naša šola ena najstarejših v Mariboru, veliko let edina hospitacijska
- vadniška šola, zato jo mnogi poznajo pod nazivom “VADNICA”.
• Da so v evropski mreži “ZDRAVIH ŠOL” šole: Bistrica ob Sotli; Trebnje,
Antona Tomaža Linharta ,Radovljica; II. OŠ Slovenj Gradec; Prežihovega
Voranca, Ravne; Milojke Štrukelj, Nova Gorica; Cirila Kosmača, Piran; Janka
Kersnika, Lukovica; Karla Destovnika Kajuha, Ljubljana; OŠ Veržej in OŠ
PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR.
• Da so po Prežihovem Vorancu poimenovane še: OŠ v Ljubljani, Bistrici
pri Črenšovcih, Doberdobu in Dolini pri Trstu, na Jesenicah ter na Ravnah
na Koroškem. V šolskem letu 2007/2008 smo bili mariborski Prežihovci
organizatorji tridesetega srečanja Prežihovih šol.
• Da smo v šolskem letu 2006/2007 s sodelovanjem in izvedbo projekta
»POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki« pridobili Unicefov naziv
Varna šola. Naziv sta poleg naše šole prejeli še Osnovna šola Ketteja in
Murna ter Osnovna šola Šentvid iz Ljubljane. V nadaljevanju smo si z
delom na projektu prislužili še certifikat in zastavo Varna šola, ki ju
vsako leto znova potrjujemo.
• Da smo v šolskem letu 2007/2008 prejeli naziv Kulturna šola leta 2007.
Med 61 prijavljenimi šolami Republike Slovenije za leto 2007 je ta naslov
prejela le ena šola, zato smo na naziv upravičeno ponosni. Naziv Kulturna
šola smo ponovno pridobili leta 2009.
41
ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je bil na šoli ustanovljen v šolskem letu 2005/2006. Vodi ga
upravni odbor, v katerem so predstavniki staršev in delavcev šole.
Predsednik upravnega odbora je predstavnik staršev. Ob ustanovitvi so bila
sprejeta Pravila šolskega sklada. Namen sklada je pomoč socialno šibkim
učencem in financiranju dejavnosti in potreb, ki niso v okviru rednega
programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev in
donacij. V preteklih letih smo iz sredstev sklada nabavili več pripomočkov za
nadstandardne dejavnosti šole, pripomočke, potrebne za kvalitetnejše
izvajanje pouka ter sofinancirali dejavnosti učencev v okviru razširjenega
programa. Do sedaj največja investicija, financirana iz sredstev šolskega
sklada, je bila nabava garderobnih omaric.
Ob zaključku koledarskega in šolskega leta so podana finančna poročila o
dejavnosti sklada.
Želja in načrtov je veliko, zato vljudno vabimo starše, sponzorje in
donatorje k sodelovanju.
HIMNA naše šole
Otroci smo iz mesta,
igrišče nam je cesta.
A smeh, igrivost in polet
rišejo nam pisan svet.
Po poti Prežihovi gremo,
prisluhnemo si in povemo.
Sanje svoje rišemo,
zgodbe šolske pišemo.
Kakor sonce v višavi
Prežihovec pozdravi.
Dan radosti nam je vsak,
Trden zdaj je naš korak.
Učimo se in pojemo,
po reki znanja plovemo.
Vodilo naše je uspeh,
saj na obrazih je nasmeh.
Učimo se in pojemo,
po reki znanja plovemo.
vodilo naše je uspeh,
Saj na obrazih je nasmeh.
42
HIMNA PREŽIHOVCEV
(skupna himna vseh sedmih šol, poimenovanih po Prežihovem Vorancu)
VESELI SMO PREŽIHOVCI,
KO SNIDEMO SE MI –
KO V ROKE SPET SI SEŽEMO,
BREZSKRBNO PESEM ZADONI.
OD TRSTA DO PREKMURJA,
PREŽIHOV ROD ŽIVI,
NABIRA SI SOLZICE
ZA VSE PRIHODNJE DNI.
Z UČENCI IN UČITELJI
PODAJMO SI ROKE,
SAJ VSEM NAM V PRSIH BIJE
PREŽIHOVSKO SRCE.
VESELI MI PREŽIHOVCI
POZDRAVIMO BRATSKO SE,
DA KMALU SPET PRIŠLO BI
PRIHODNJE SREČANJE.
43
KAZALO VSEBINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VSEBINA
Stran
---------------------------------------------------------------------------------------Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Maribor
1
Prežihov kodeks
2
Nagovor ravnateljice
3
Vizija šole
3
Osnovni podatki OŠ Prežihovega Voranca Maribor
4
Tajništvo zavoda, računovodstvo
5
Šolska svetovalna služba
5
Šolska knjižnica
6
Šolska prehrana
7
Delavci šole
8
Delo v šoli
10
Učbeniški sklad
11
Sodelovanje s starši
12
Kam po pomoč v težavah?
14
Skrbimo za zdravje
15
Šolski koledar
16
Dodatni in dopolnilni pouk
17
Šole v naravi in tečaji
18
Predmetnik
19
Izbirni predmeti
20
Preverjanje in ocenjevanje znanja
20
Manjše učne skupine
21
Interesne dejavnosti
21
Dnevi dejavnosti
24
Pravice in dolžnosti učencev
31
Hišni red
31
Pravila šolskega reda
32
Vzgojni načrt
33
Varnost učencev
33
Status kulturnika, športnika
34
Šola in okolje
34
Projekti in novosti
35
Morda ne veste, da je …
41
Šolski sklad
42
Himna na še šole in himna prežihovcev
42
Kazalo
44
Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor
Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor
Publikacija 2013/2014
Publikacijo je pripravila:
pomočnica ravnateljice Barbara Pernarčič.
Maribor, september 2013.
44