KATALOG - Založba ZRC

KATALOG
2012/2013
ovitek_KTLG_2013.indd 1
K ATA L O G
2012/2013
25.10.2013 10:17:14
Katalog Založbe ZRC
2012/2013
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblkovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, november 2013
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
ZALOŽBA ZRC
ZALOŽBA ZNANSTVENE LITERATURE
HUMANISTIKA • DRUŽBOSLOVJE • NARAVOSLOVJE
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved,
založniški program pa zajema tudi nekatere družboslovne
in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Zalaga in izdaja izvirne znanstvene
in strokovne monografije, prevode znanstvene literature,
slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi elektronske
medije (CD-plošče, prosto dostopne spletne publikacije) in
avdiovizualno produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi).
Založba ZRC deluje znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
ovitek_KTLG_2013.indd 2
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://zalozba.zrc-sazu.si
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
KNJIŽNI KLUB ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL ponuja možnost nakupa svojih publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih cenah kupujejo v Knjigarni AZIL in neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Klub svojim članom ponuja redno obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v prodaji« lahko dobite brezplačno, s pisno prošnjo na naslov založbe.
Na voljo pa so tudi na spletnem katalogu, kjer je predstavljenih skoraj 1000 publikacij ZRC SAZU, več kot
130 jih je v celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
25.10.2013 10:17:14
KAZALO
Zbirke Založbe ZRC ���������������������������� 2
Novi Slovenski biografski leksikon ���������������� 2
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev������ 3
Monumenta artis musicæ Sloveniæ �������������� 6
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji �������� 7
Historični seminar �������������������������������� 7
Opera Instituti Archaelogici Sloveniae ������������ 8
Slovarji�������������������������������������������� 9
Vodniki LGD�������������������������������������� 11
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta�������� 12
Linguistica et philologica�������������������������� 12
Philosophica�������������������������������������� 13
Geografija Slovenije ������������������������������ 15
Migracije������������������������������������������ 17
KATALOG_2013_02.indd 1
Historia scientiae���������������������������������� 18
Thesaurus memoriae����������������������������� 20
Carsologica �������������������������������������� 21
Folkloristika �������������������������������������� 21
Opera Instituti Artis Historiae ��������������������22
Studia mythologica Slavica – Supplementa ������23
Lingua Slovenica ����������������������������������24
Studia litteraria������������������������������������24
Srednjeevropska znanstvena knjižnica ������������ 25
Studia diplomatica Slovenia ����������������������26
Georitem ����������������������������������������26
Regionalni razvoj����������������������������������28
Studia translatoria ��������������������������������28
Umetnine v žepu����������������������������������29
Ethnologica – Dissertationes��������������������� 30
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae ���� 31
Umetnostna topografija Slovenije ����������������32
Kulturni spomin ����������������������������������33
Slovenska glasbena dediščina����������������������34
Folkloristični zvezki�������������������������������� 35
Prostor, kraj, čas ���������������������������������� 35
Samostojne izdaje ������������������������������37
Revije ������������������������������������������� 49
Seznam drugih publikacij v prodaji������������54
25.10.2013 10:13:08
Zbirke Založbe ZRC
2
NOVI SLOVENSKI BIOGRAFSKI
LEKSIKON
Prvi zvezek
Uredniški odbor: Oto Luthar (vodja projekta),
Barbara Šterbenc Svetina (glavna urednica),
Martin Grum (tehnični urednik), Ahac
Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher
Eden osrednjih projektov ZRC SAZU je Novi
Slovenski biografski leksikon, ki nadaljuje delo
Slovenskega biografskega leksikona, izjemne
leksikografske publikacije, ki je izhajala celih 65
let (1925–1991). Prvi zvezek (osebnosti s priimki na črko A) v 189 razširjenih opisih predstavlja najvidnejše slovenske in s Slovenijo povezane osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine.
Dopolnjuje ga prenovljena spletna izdaja celote z naslovom Slovenska biografija, v kateri je
okoli 5100 gesel.
Beseda leksikon je
malce zavajajoča, saj
je glavna odlika dela
izčrpen in sorazmerno obsežen opis
življenja in dela osebe. Poleg podrobnih
stvarnih podatkov
o rojstvu, šolanju in
zaposlitvah, značilnih za leksikone, je
pogosto
predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji
gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij,
KATALOG_2013_02.indd 2
Avtorji posameznih prispevkov v prvi knjigi:
Matjaž Ambrožič, Uroš Bajželj, Peter Bedjanič, Milena Mileva Blažič, Pavlina Bobič, Oskar Böhm, Gvido
Bratina, Lojzka Bratuž, Franca Buttolo, Marjeta Ciglenečki, Franc Cimerman, France Martin Dolinar,
Darinka Drnovšek, Zdravko Erjavec, Metka Furlan, Kajetan Gantar, Edvilijo Gardina, Damir Globočnik,
Matija Gogala, Klemen Grabnar, Elizabeta Gradnik, Stane Granda, Igor Grdina, Tamara Griesser-Pečar,
Martin Grum, Jernej Habjan, Tatjana Hojan, Eva Holz, Nataša Ivanović, Ivo Jevnikar, Stanislav Južnič,
Rihard Karba, Janez Kavčič, Simona Kermavnar, Ivan Klemenčič, Bogdan Kolar, Jože Koller, Alenka Koron,
Etelka Korpič Horvat, Mateja Kos, Miha Kosi, Tina Košak, Darja Koter, Rok Kraigher, Andrej Kranjc, Vesna
Krmelj, Zmaga Kumer, Primož Kuret, Primož Lampič, Aleksander Lorenčič, Jože Maček, Črt Marinček,
Branko Marušič, Ahac Meden, Jelka Melik, Darja Mihelič, France Mihelič, Vasja Mikuž, Mira Miladinović
Zalaznik, Jernej Mlekuž, Barbara Murovec, Jožica Narat, Henrik Neubauer, Janez Oman, Tomaž Pavlin,
Robert Peskar, Marco Plesnicar, Milan Pogačnik, Tina Potočnik, Miha Preinfalk, Edvard Protner, Andrej
Rahten, Ivan Rakovec, Božo Repe, Blaž Resman, Mitja Ruzzier, Jože Sivec, Francka Slivnik, Jurij Snoj, Mitja
Sunčič, Janko Svetina, Petra Svoljšak, Radovan Škrjanc, Katarina Šter, Peter Štih, Petra Testen, Matevž
Tomšič, Kristina Toplak, Luka Vidmar, Andrej Vovko, Blaž Vurnik, Neža Zajc, Robert Zorec, Marko
Zupan, Mitja Zupančič, Zvonka Zupanič Slavec, Janja Žitnik Serafin, Egon Žižmond …
na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še
posebej temeljita in posodobljena z novimi
spoznanji. Ponovno so bili v primarnih virih
preverjeni tudi podatki iz prvega Slovenskega
biografskega leksikona, saj se je marsikje izkazalo, da so bili podatki o rojstvu, smrti ali zaposlitvah doslej zapisani napačno ali pa so si v
različnih objavah nasprotovali.
Posebej pomembna je spletna različica. Ker
nam splet ponuja precej bolj pester prikaz in
nima prostorskih omejitev, so gesla v spletni različici izdatneje opremljena s slikovnim
in drugim gradivom (portreti, dela, glasbene
predstavitve, zemljevidi ipd.), navzkrižne povezave in možnosti iskanja pa odstirajo tudi tiste
plati, ki jih bralec iz tiskane različice teže izlušči. Če so bile osebnosti opisane že v prvi izdaji
Slovenskega biografskega leksikona ali v Primorskem biografskem leksikonu, spletna različica ponuja tudi te različice gesel. Splet ponuja
neskončno možnosti, npr. tudi to, da v spletno
izdajo uvrstimo mlajše posameznike, ki trenutno na svojih področjih izstopajo iz povprečja,
pa zaradi »dokončnosti in omejenosti« tiskane verzije ne bodo predstavljeni v tiskani različici. Načrtujemo sprotno izpopolnjevane s
podatki o aktualnih osebnostih in oblikovanje
osrednjega slovenskega biografskega središča,
ki se že zdaj ustrezno povezuje z drugimi slovenskimi in tujimi biografskimi centri.
http://www.slovenska-biografija.si/
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 372 str.
ISBN 978-961-254-645-8
Cena: 33 € • Klubska cena: 29 €
25.10.2013 10:13:09
Zbirke Založbe ZRC
ZBRANA DELA SLOVENSKIH
PESNIKOV IN PISATELJEV
Uredniški odbor: Marijan Dović, Matevž
Kos, Matija Ogrin (glavni urednik
zbirke), Luka Vidmar, Tomo Virk
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Zbirka Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ni le najstarejša in največja kontinuirana
knjižna zbirka (od 1946; monografije od 1955) v
slovenskem jeziku, marveč je nukleus znanstvenokritičnega izdajanja slovstvenih besedil v Sloveniji.
Monografija o pesniku ali pisatelju običajno izide kot sklep njegovega zbranega dela. Praviloma
obsega nekatere splošne elemente, kakor so zlasti:
biografija pisatelja z ustrezno podrobnimi, pozitivno preverjenimi biografskimi podatki; prikaz
pisateljevega literarnega ustvarjanja, po dobah ali
v celoti, po potrebi prepleten z interpretativnimi
elementi; prikaz literarne recepcije in odnosa med
pisateljem in družbo.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN
2232-321X | Monografije k Zbranim delom slovenskih
pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-3724
Avtorica Zofka Kveder
uredila Katja Mihurko Poniž
Zbrano delo, 3. knjiga
Tretja knjiga Zbranega dela prinaša pripovedno
prozo, ki jo je pisateljica objavila v dnevnem časopisju in revijalnem tisku med letoma 1904–1933.
V tem obdobju je začela izhajati revija Domači
KATALOG_2013_02.indd 3
3
prijatelj, ki jo je sama
urejala. Druge objave iz
tega obdobja najdemo
v naslednjih časnikih in
revijah: Ljubljanski zvon,
Slovenski narod, Slovan,
Prvi majnik, Rdeči prapor, Slovenska gospodinja
in Slovenski ilustrovani
tednik. V tretji knjigi je
tako zbrana pozabljena,
do pričujoče izdaje po
časnikih in revijah raztresena, kratkoprozna ustvarjalnost Zofke Kveder, kar omogoča, da se seznanimo s pisateljičinim celotnim opusom kratke proze. Tako lahko
dosežemo nova spoznanja o njenem umetniškem
razvoju in okoliščinah, ki so vplivale na vsebino,
obliko in izpovedno moč besedil. Zbrane pripovedi razkrivajo slogovni pluralizem in naslednje
tematske stalnice v njenem ustvarjanju: avtobiografskost, ženske zgodbe, podobe iz vaškega
življenja, pripovedi, ki prikazujejo urbano življenje, pripovedi z izseljensko tematiko in zgodbe iz
balkanskih vojn.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 1010 str.
ISBN 978-961-254-488-1
Cena: 39 € • Klubska cena: 35 €
Avtor Miran Jarc
uredil, opombe in komentar napisal Drago Bajt
Zbrano delo, 2. knjiga
Zbranega dela, obsega ok.
250 pesmi ali 6.000 verzov.
Gre za dve rokopisni zbirki, Dolomiti in Zlato polje
(obe 1927); prva vsebuje
kratko refleksivno-potopisno liriko, druga ljubezensko poezijo. Ohranjene so številne Jarčeve
mladostne pesmi po letu
1915, ki jih je pošiljal prijatelju Božidarju Jakcu; Jarc
jih je združeval v cikle s
samostojnimi naslovi. Za cel manjši opus je pesmi,
ki niso bile namenjene objavi, čeprav so med njimi
tudi izdelani sonetni cikli. Te ljubezenske pesmi
so ohranjene večinoma v 877 pismih ženi Zinki,
ki so večkrat dolge in obsežne osebne pesniške
izpovedi. Pomemben vir s še neznanimi Jarčevimi
pesmimi so tudi pesnikova pisma sorodnikom in
prijateljem, predvsem slikarju Jakcu, prijateljema
romanistu Mirku Pretnarju in etnologu Borisu
Orlu ter znanki Mari Vogrinčevi. Ohranjene so
tudi Jarčeve pesmi iz različnih spominskih albumov ženi in sorodnikom, predvsem priložnostne
narave (npr. pesnitev Pahljača kraljice Maje, 1922).
Še nekaj Jarčevih nedokončanih verzov hrani arhiv
novomeške knižnjice.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 512 str.
ISBN 978-961-254-489-8
Cena: 37 € • Klubska cena: 30 €
Neobjavljena pesemska zapuščina Mirana Jarca (1900–1942), ki jo predstavlja druga knjiga
25.10.2013 10:13:10
Zbirke Založbe ZRC
4
Avtor Vladimir Truhlar
uredil France Pibernik
Avtor France Balantič
uredil France Pibernik
Avtor Edvard Kocbek
uredila Andrej Inkret, Miha Glavan
Zbrano delo, 2. knjiga
Zbrano delo
Zbrano delo, 13. knjiga
Druga knjiga Zbranega dela Vladimirja Truhlarja
v prvem delu prinaša tisto njegovo poezijo, ki je
pesnik zaradi zapletenih razmer in prezgodnje
smrti ni mogel sam objaviti, v drugem delu pa
pod rubriko Nezbrane pesmi vse, kar je nastalo v
njegovi zgodnji dobi. Zbirki Motnordeči glas in Kri
sta izšli po njegovi smrti in ju je založila njegova
sestra Zora Tavčar, uredil
pa p. Lojze Bratina; zbirki
sta nastali še v njegovi rimski dobi. V zbirka Motnordeči glas je sicer nadaljeval smer iz zbirke V dnevih
šumi ocean, le da je pesniška
beseda mnogo bliže zakramentalnim in svetopisemskim povezavam, medtem
ko pesmi v zbirki Kri preseneča z gnomično kračino in miselno jedrnatostjo.
Med nezbranimi pesmimi prevladujejo tiste, ki so
nastale v gimnazijski dobi in so bile objavljene v
mladinskih revijah, ter manjši del, ki je nastal med
Truhlarjevim študijem v Rimu (1934–1941) in je bil
objavljen v Domu in svetu. S prvo in drugo knjigo
Zbranega dela je torej predstavljeno vse Truhlarjevo pesniško ustvarjanje, ves literarni opus, kolikor
se je ohranil in nam je dostopen.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 283 str.
ISBN 978-961-254-475-1
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
Druga, dopolnjena izdaja
Balantič ostaja nenavadno privlačen in vznemirljiv
pesnik tako po svojem opusu kakor po svoji usodi.
Dokaz za to je, da je prva izdaja njegovega Zbranega dela leta 2008 pošla skupaj z monografijo o
njem v samo nekaj mesecih. Po petih letih je bilo
potrebno pripraviti novo, dopolnjeno izdajo. S tem
se Balantič uvršča med tiste redke klasike, katerih
Zbrano delo je doživelo ponatis ali novo izdajo,
to so Jenko, Kersnik, Kosovel in Prešeren. Izdaja
prinaša celoten ohranjen ali dostopen Balantičev
opus: njegovo rokopisno pesniško zbirko Muževna
sem steblika, Venec, nezbrane pesmi in gradivo
iz pesnikove ostaline – vključno s fragmenti – ter
seveda pisma. Vse, kar se nam je Balantičevega
ohranilo zgodovini navkljub, je France Pibernik
poiskal, združil, uredil in komentiral. Pibernikovo
poznavanje in razlaga tega gradiva sta vrhunski, saj
je Balantiča raziskoval več kot trideset let. Izdaja
je dopolnjena zlasti z dvema obsežnima sklopoma podatkov o recepciji Balantičeve poezije – v
tujih prevodih ter v uglasbitvah.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 450 str.
ISBN 978-961-254-476-8
Cena: 29 € • Klubska cena: 25 €
Dnevnik 1933
Trinajsti zvezek Kocbekovega zbranega dela prinaša doslej neobjavljeni pesnikov dnevnik iz leta
1933 in tako nadaljuje zvrst, ki jo je Kocbek gojil
od leta 1932 praktično vse do konca življenja. V
letu 1933 zapisuje Kocbek
vanj svoja občutja in misli
iz časa, ko je deloval kot
učitelj francoščine na gimnazijah v Bjelovaru in nato
od jeseni v Varaždinu. Ker
ni imel namena, da bi dnevnik kdaj objavil, je vanj še
s posebno odkritostjo in
brez sleherne distance zapisoval tudi odmeve svojega
najbolj osebnega, intimnega doživljanja. Tudi v letu
1933 Kocbeka živo zanimajo vesti o dogajanju v svetu in domovini, ob njih
analizira razne družbene pojave in za njimi razbira
duhovne tendence ter ločnice. Kocbek kot intelektualec, kakršnega poznamo s konca tridesetih
let in pozneje, se je, tudi po tem dnevniku sodeč,
formiral že mnogo prej. Dnevnik 1933, zlasti proti
koncu, že odstira rentgensko sliko njegove poznejše duhovne fiziognomije.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2013, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 442 str.
ISBN 978-961-254-474-4
Cena: 37 € • Klubska cena: 34 €
KATALOG_2013_02.indd 4
25.10.2013 10:13:10
Zbirke Založbe ZRC
Avtor Vladimir Bartol
uredil Tomo Virk
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Vladimir Bartol je svojo pisateljsko pot začel v
drugi polovici dvajsetih let prejšnjega stoletja z
revijalnimi objavami krajše proze, in na področju
proze je tudi najpomembneje prispeval k slovenski
književnosti. Njegov knjižni prvenec je sicer drama
Lopez iz leta 1932, a se z njo ni posebej uveljavil.
Mnogo pomembnejša je njegova naslednja knjiga, Al Araf (1935), v kateri je objavil izbor tistih
svojih krajših pripovedi, ki so se mu zdele najbolj
kakovostne. Odziv sodobnikov na knjigo je bil
raznovrsten, v splošnem pa ne tako ugoden, kot
je Bartol pričakoval. Do pravega priznanja je prišlo
šele po avtorjevi smrti. Leta 1974 je Taras Kermauner v spremni besedi k nekoliko prirejeni izdaji teh
novel Bartola razglasil za predhodnika slovenske
moderne proze, Janko Kos pa v svojih razpravah o
postmodernizmu dobri dve desetletji pozneje za
predhodnika slovenske postmodernistične proze.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2012, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 784 str.
ISBN 978-961-254-414-0
Cena: 41 € • Klubska cena: 35 €
Avtor Miran Jarc
uredil, opombe in komentar napisal Drago Bajt
Zbrano delo, 1. knjiga
70 let po smrti slovenskega pesnika, pripovednika
in kritika Mirana Jarca (1900–1942) prva knjiga
Zbranega dela prinaša Jarčevo poezijo iz zbirk
Človek in noč (1927), Novembrske pesmi (1936)
KATALOG_2013_02.indd 5
5
in Lirika (1940). Zbirke odlikujejo strog avtorski
izbor, majhen obseg in prefinjena grafična oprema.
Zato zajemajo manjši del Jarčevega lirskega opusa, ki je nastajal okrog 25 let, večidel v literarnih
obdobjih po izteku moderne: v ekspresionizmu
in novi stvarnosti, tako da so se spreminjale tako
idejnost kot tematika in tehnopoetika te poezije.
Ob posameznih tiskanih pesmih so v opombah
navedene tudi rokopisne in tipkopisne različice.
Trem zbirkam sledijo pesmi, objavljene v periodiki med vojnama, zlasti v Ljubljanskem zvonu ter
Domu in svetu. Iz opomb so razvidni čas nastanka
in revijalne objave pesmi, ki so razvrščene kronološko. Sledijo pesmi v prozi in malo znana otroška
poezija. V prvi knjigi je tako objavljenih 213 pesmi.
Komentar opisuje še Jarčevo biografijo, kritiško
recepcijo zbirk, vrednotenje Jarčeve poezije v literarni zgodovini idr. S tem eden večjih slovenskih
pesnikov 20. stoletja po daljšem premoru znova
stopa v središče bralske recepcije in literarnozgodovinske refleksije.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2012, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 456 str.
ISBN 978-961-254-384-6
Cena: 37 € • Klubska cena: 30 €
Avtor France Pibernik
Anton Vodnik
Anton Vodnik (1901–1965) je bil eden najbolj svojevrstnih pesnikov v slovenski literaturi zgodnjega 20. stoletja. Slovenska poezija je v njegovem
opusu dosegla čisto liriko, povsem ponotranjeno,
spiritualizirano pesniško govorico v modernem
prostem verzu. Kot mlad pesnik je Vodnik izhajal iz vplivov Gregorčiča in Župančiča, vendar je
te kmalu povezal s širšim obzorjem evropskega
simbolizma in ekspresionizma. Njegova eterična,
sublimna lirika uteleša enega od vrhov slovenskega simbolizma in poduhovljene nove stvarnosti. Monografija Franceta Pibernika predstavlja Vodnikov nazorski in pesniški razvoj v trdni
navezavi na primarne arhivske vire, zlasti na pisma
samega pesnika in mnogih njegovih sodobnikov.
Razgrinja barvit preplet historičnih podrobnosti,
načelnih duhovnih opredelitev in poetičnih fragmentov – od silnic zgodnjega križarskega gibanja
do spoprijema z negacijo katoliške literature, ki
so jo plasirali levo-liberalni kritiki, vse do vojnega
časa. Trdna historično-biografska metoda, ki jo
Pibernik nevsiljivo dopolnjuje z interpretacijo, tako
razgrinja pred bralcem dobršen del slovenskega
duhovnega snovanja iz časa med obema vojnama.
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 14
2012, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 332 str.
ISBN 978-961-254-375-4
Cena: 31 € • Klubska cena: 25 €
Avtor Edvard Kocbek
uredila Andrej Inkret, Miha Glavan
Zbrano delo, 12. knjiga
Dnevnik 1932
V dvanajsti knjigi Zbranega dela Edvarda Kocbeka
začenjamo z najznačilnejšim in tudi najobsežnejšim delom njegovega opusa ‒ Dnevnikom. Kocbek
ga je pisal z redkimi prekinitvami iz dneva v dan
skoraj pol stoletja in doslej po večini sploh še ni
bil objavljen. V njem se je ohranilo dragoceno
pričevanje o dobi in ljudeh, ki so tako in drugače
križali njegovo pot, predvsem pa seveda zanimiva izpoved in trajna avtorefleksija senzibilnega
25.10.2013 10:13:11
Zbirke Založbe ZRC
6
lirika in misleca, enega najzanimivejših slovenskih intelektualcev katoliške provenience. Začetni zvezek prinaša Kocbekove zapiske, nastale
leta 1932 med študijskim bivanjem v Lyonu in po
povratku iz Francije v hrvaškem Bjelovarju, kjer
je mladi suplent na tamkajšnji gimnaziji poučeval
francoščino. Zapiski, ki so ves čas v živem stiku z
aktualno slovensko problematiko, se berejo kot
kak Bildungsroman: Kocbek odkriva v njih svojevrstno dokumentacijo o zgodnji dobi svojega
intelektualnega in umetniškega zorenja.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2012, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 512 str.
ISBN 978-961-254-368-6
Cena: 39 € • Klubska cena: 33 €
MONUMENTA ARTIS MUSICÆ
SLOVENIÆ
Urednica zbirke: Metoda Kokole
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
Soizdajatelj: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti
V zbirki Monumenta artis musicæ Sloveniæ od leta
1983 izhajajo znanstvenokritične izdaje spomenikov slovenske glasbe(glasbi iz slovenskih arhivov
in glasbi širšega slovenskega kulturnega prostora).
Antološki izbor zajema skladbe od 16. do konca
19. stoletja, ki jih za natis pripravljajo raziskovalci
in zunanji sodelavci Muzikološkega inštituta ter
drugi vabljeni strokovnjaki. Zbirka je dvojezična,
slovensko-angleška.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ, ISSN 0353-6408
KATALOG_2013_02.indd 6
Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa
ISSN 2232-5646
Avtor Giacomo Gorzanis
avtor znanstvenokritične izdaje Bor Zuljan
Skladbe za lutnjo
Compositions for Lute
Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
V tretjem zvezku zbranih del tržaškega lutnjista
Giacoma Gorzanisa (Apulija ok. 1520 – Trst[?])–Trst
po 1573) so objavljene kritične transkripcije druge knjige lutenjskih tabulatur (1563); prva knjiga
(1561) je izšla leta 2011.
Druga knjiga vsebuje 38 plesnih skladb
v sodobnem prepisu oz. interpretaciji
tabulaturnega zapisa
v modernem dvovrstičnem notnem sistemu z nadnapisano
tabulaturo. Gradivo je
pripravljeno na podlagi dveh izvirnih izdaj
te knjige, in sicer prve,
ki je izšla leta 1563 pri
Girolamu Scottu v Benetkah, ter ponatisa, ki ga
je izdal prav tako slavni beneški tiskar Antonio
Gardano leta 1564. Primerjalno so upoštevani
tudi nekateri rokopisni viri posameznih skladb.
Gorzanisove lutenjske skladbe so bile že v drugi
polovici 16. stoletja izjemno priljubljene po vsej
Evropi. Za slovensko nacionalno glasbeno dediščino so njegove skladbe pomembne zato, ker so
bile ustvarjene za domače podpornike in sodijo
med glasbena dela, ki so se nedvomno izvajala
tudi na njihovih domovih. Svojo drugo knjigo
lutenjskih tabulatur je Giacomo Gorzanis posvetil
radovljiškemu graščaku Moricu (Mavriciju) Dietrichsteinu, zagretemu podporniku slovenskega
protestantizma.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVIII
2013, v pripravi
Uredila Metoda Kokole
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
57. zvezek zbirke MAMS je posvečen glasbeni
dediščini primorskega dela Slovenije. Vsebuje najkakovostnejša ali unikatna dela skladateljev, katerih glasbo so v drugi polovici 17. stoletja izvajali v
koprski stolnici: Gloria in Laudate pueri beneškega
skladatelja Giovannija Antonija Rigattija, ohranjena v rokopisni obliki, in duhovni dialog O amnima
peccatrix Carla Grossija, iz tiska, ohranjenega v
Kopru. V rokopisu ohranjeni Rigattijevi skladbi
sta unikata in ju je vsaj deloma iz neznanega vira
prepisal najpomembnejši koprski skladatelj in
glasbenik Antonio Tarsia. Izbor skladb je hkrati
predstavitev treh najznačilnejših glasbenih zvrsti v
tedanji cerkveni glasbeni praksi: mašni stavek za 6
glasov, dve violini, inštrumentalni bas in dodatna
glasbila, motetna uglasbitev psalma za solistični
glas z inštrumentalno spremljavo ter duhovni
dialog. Transkripcijo in obsežno uvodno razpravo
z revizijskim poročilom je pripravila dr. Metoda
Kokole, skladbo Laudate pueri je transkribiral in
z opombami opremil Domen Marinčič.
25.10.2013 10:13:11
Zbirke Založbe ZRC
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVII
2012, mehka vezava, 20 × 28 cm, 55 str.
ISMN 979-0-709004-32-4
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SISTEMI V SLOVENIJI
Uredniški odbor: Rok Ciglič, Marjan Čeh,
David Hladnik, Marjan Jarnjak, Žiga Kokalj,
Marko Krevs, Drago Perko (izvršni urednik),
Tomaž Podobnikar, Nika Razpotnik, Blaž
Repe, Matija Zorn (izvršni urednik)
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika; Inštitut za antropološke in prostorske študije
Knjižna zbirka GIS v Sloveniji je multidisciplinarna
bienalna monografska publikacija, ki izhaja v sodih
letih in prinaša presek dveletnega znanstvenega,
strokovnega in pedagoškega dela na področju
razvoja in uporabe geografskih informacijskih
sistemov v Sloveniji.
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, ISSN
1855-4954
Uredili Rok Ciglič,
Drago Perko,
Matija Zorn
Geografski
informacijski
sistemi v Sloveniji
2011–2012
Enajsta knjiga vsebuje 27
prispevkov, predvsem s
KATALOG_2013_02.indd 7
7
področja uporabe geografskih informacijskih sistemov na področju geografije, geodezije, kartografije,
geologije, naravnih nesreč, varovanja naravne in
kulturne dediščine in gospodarstva.
Soizdajatelja: Zveza geografov Slovenije; Zveza
geodetov Slovenije
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
2012, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 264 str.
ISBN 978-961-254-382-2
Cena: 39 € • Klubska cena: 30 €
HISTORIČNI SEMINAR
Uredniški odbor: Katarina Keber, Katarina
Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Historični seminar ZRC SAZU je mednarodni
multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših
znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka
od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor.
Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in
aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na
različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih
področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja
so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo
domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so
širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa
tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi
in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.
Domača stran: http://hs.zrc-sazu.si/
Uredila Katarina Šter
Historični seminar 10
jubilejnem 20. letu delovanja Historičnega seminarja ZRC SAZU. Na podlagi predavanj v ciklu je nastalo devet za monografijo predelanih, razširjenih in
z znanstvenim aparatom opremljenih razprav. K.
Oder piše o razvoju Železarne Ravne in njenem
pomenu za življenje kraja, A. Lorenčič pa razlaga in
ocenjuje gospodarski razvoj naše mlade države. E.
Papa-Pandelejmoni osvetljuje zgodovinsko dogajanje med 2. svetovno vojno v Albaniji. Š. Ledinek
Lozej predstavlja kaminske kuhinje, ki so bile od
19. do sredine 20. stoletja razširjene na podeželju
Vipavske doline. M. Kemperl piše o Francu Greinu st., mojstru sakralnega
stavbarstva na Celjskem. P.
Farinelli na primeru Tabucchijeve pripovedi I pomeriggi del sabato osvetljuje
značilnosti fantastičnega
v delih italijanskih avtorjev 20. stoletja. J. Habjan
s pomočjo zgodb o Sherlocku Holmesu razlaga,
zakaj je Moretti molčal
o razlogih sodobnikov za
uvrstitev t. i. detektivke s
ključi v literarni kanon. M.
Michelizza pokaže, katere značilnosti spleta vplivajo na jezik in jezikoslovje, T. Novak in B. Dolenc
pa obravnavata problematiko prepoznavanja in
zdravljenja bipolarne motnje.
2012, mehka vezava, 13,5 × 22 cm, 211 str.
ISBN 978-961-254-401-0
Cena: 15 € • Klubska cena: 10 €
Knjiga z okroglo številko 10 je luč sveta ugledala v
25.10.2013 10:13:13
Zbirke Založbe ZRC
8
OPERA INSTITUTI ARCHAEOLOGICI
SLOVENIAE
Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej
Pleterski, Anton Velušček
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih
so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je
namenjena celovitim predstavitvam posameznih
arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z
območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN
1408-5208
Avtor Andrej Pleterski
prevedla Meta Osredkar
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Če izraz »prazgodovina« uporabimo za čas in prostor, ki ga pisni viri ne »vidijo«, potem imamo ozemlja, ki so »prazgodovinska« tudi v času, ki sicer
splošno velja za »zgodovino«. V tem pomenu še
vedno obstajajo v Evropi
v času zgodnjega srednjega veka obširna ozemlja,
kjer stanje pisnih virov
lahko opišemo kot prazgodovinsko. Še posebej
velja to za ozemlja, ki
so jih naseljevali Slovani. Mednje spada tudi
KATALOG_2013_02.indd 8
današnja Slovenija, kjer leži Bled. Ta »stopi v zgodovino« šele leta 1004.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28
2013, trda vezava, 20 × 29 cm, 200 str.
ISBN 978-961-254-440-9
Cena: 35 € • Klubska cena: 29 €
Avtor Janez Dular
prevedla Wilhelma Henningsen; slikovno
gradivo Dragica Knific Lunder, Drago Valoh,
Mateja Belak, Sneža Tecco Hvala
Severovzhodna Slovenija
v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der
späten Bronzezeit
Monografija, ki je razdeljena na tri dele, obravnava
poselitev severovzhodne Slovenije v pozni bronasti dobi. Analizirana so naselja, grobišča, depoji in
posamične najdbe, torej vse tiste strukture, ki dajejo pečat kulturni pokrajini. Po razmeroma močni
obljudenosti v starejši bronasti dobi je v srednji
bronasti dobi nastopilo zatišje, poselitvena mreža
pa se je zopet zgostila proti koncu 2. tisočletja pr.
Kr., ko naštejemo na tem območju največ najdišč.
Drugi sklop je posvečen tipokronologiji keramičnega posodja iz bronastodobnih naselij v Ormožu,
Ptuju in Gornji Radgoni. V zaključnem poglavju
prvega dela publikacije je podan celovit pogled
na pozno bronasto dobo severovzhodne Slovenije.
Predstavljena je bivalna kultura, proces nastanka
središč, gospodarske osnove ter stiki z oddaljenimi kraji. V drugem in tretjem delu monografije
so objavljeni terenski izvidi in najdbe z Grajskega
griča na Ptuju in Grajskega hriba v Gornji Radgoni.
Gre za pomembni višinski
naselji, ki sta v pozni bronasti dobi skupaj z utrjenim Ormožem predstavljali pomembna središča
v poselitveni mreži severovzhodne Slovenije.
Opera Instituti Archaeologici
Sloveniae 27
2013, trda vezava, 20 × 29 cm,
320 str.
ISBN 978-961-254-416-4
Cena: 51 € • Klubska cena: 39 €
Avtorica Sneža Tecco Hvala
prevedla Andreja Maver; slikovno gradivo
Drago Valoh, Mateja Belak, Dragica Knific
Lunder
Magdalenska gora
Družbena struktura in grobni rituali
železnodobne skupnosti
Magdalenska gora pri Šmarju-Sapu na Dolenjskem
predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč iz starejše železne dobe v jugovzhodnih Alpah.
Najdbe in grobni sestavi iz tamkajšnjih gomilnih
grobišč, ki jih hranijo muzeji v raznih državah
(Narodni muzej Slovenije, Naturhistorisches Museum na Dunaju, Peabody Museum pri Harvardski
univerzi v Cambridgeu v ZDA), ponujajo dober
uvid v kulturne in družbene procese tistega časa.
Skupaj s podatki o kontekstih so dragoceni vir za
ugotavljanje družbene strukture in diferenciacije
ter kulturne identitete. V knjigi so podrobneje razčlenjeni zasnova in širjenje grobišč, sestav pokopov
v gomilah, oprave pokojnikov in grobni pridatki, ki
25.10.2013 10:13:16
Zbirke Založbe ZRC
govorijo o spremembah
noše in grobnih ritualov
v petstoletnem obdobju, o prežitkih starejše
lokalne tradicije, o stiki
z drugimi skupnostmi,
o vpetosti v blagovno-menjalne tokove med
Apeninskim polotokom,
Alpami in zahodno Panonijo. V zaključnih poglavjih so orisani nastanek
in dinamika razvoja te
skupnosti, njen položaj in vloga v dolenjski poselitveni mreži in osvetljena vprašanja družbene
organiziranosti, rodovne in vojaške hierarhije ter
kultno-religiozne sfere.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26
2012, trda vezava, 20 × 29 cm, 440 str.
ISBN 978-961-254-400-3
Cena: 57 € • Klubska cena: 45 €
Uredila Maja Andrič
posamezni prispevki Borut Toškan, Aleksandra
Krivograd Klemenčič, Tomaž Fabec, Maja
Andrič, Urban Šilc, Tom Levanič, Igor Paušič,
Sonja Škornik, Mitja Kaligarič, Nives Ogrinc,
Stefano Covelli, Bojan Ogorelec, Jadran Faganeli,
Mihael Budja, Nadja Zupan, Andrej Mihevc,
Petr Pruner, Pavel Bosák, Matej Gabrovec, Blaž
Komac, Matija Zorn; prevedel Mark Valentine;
slikovno gradivo Tamara Korošec, Drago Valoh,
Mateja Belak
Dolgoročne spremembe okolja 1
V knjigi je predstavljenih devet prispevkov, ki
KATALOG_2013_02.indd 9
9
obravnavajo spremembe nekdanjega in današnjega okolja v Sloveniji. Pri nastajanju knjige je
sodelovalo 21 avtorjev, ki prihajajo iz 14 različnih raziskovalnih organizacij. Naš cilj je okrepiti
komunikacijo in sodelovanje med slovenskimi
raziskovalci, ki se ukvarjamo s paleoekološkimi
in ekološkimi raziskavami, zato teme prispevkov
prihajajo iz na videz zelo različnih, a med seboj
povezanih raziskovalnih področij kot so: arheozoologija, biologija, ekologija, geoarheologija,
palinologija, varstvo okolja, dendrokronologija,
arheobotanika, geokemija, krasoslovje in geografija.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25
2012, trda vezava, 20 × 29 cm, 120 str.
ISBN 978-961-254-376-1
Cena: 30 € • Klubska cena: 26 €
SLOVARJI
Urednik zbirke: Marko Snoj
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
urejenih po pomenskih skupinah. Prvi del sestavlja 1011 pomenskih skupin (preglednic oz. tabel),
razdeljenih na šest osnovnih pomenskih področij
slovenskih glagolov: obstajati/biti, pripadati/imeti/vsebovati, premikati/gibati (se), delati/narediti
kaj, misliti/ustvarjati in zaznavati/odzivati (se)/
komunicirati. V posamezni pomenski skupini, ki
je opredeljena z opisom, je v povprečju 15 glagolov s sorodnimi ali podobnimi pomeni. Za hitro
razpoznavnost ali določitev pomenske skupine je
poleg pomenskega opisa kot naslov uporabljen
ne več kot 32 znakov obsegajoč kratek pomenski
opis. Ob vsakem glagolu so s kratkim pomenskim
opisom navedene tudi ostale pomenske skupine
(tabele), v katerih se ta glagol prav tako nahaja.
Drugi del slovarja je abecedno urejen seznam
vseh 15.500 glagolov z navedbami tabel (kratkih
pomenskih opisov), v katere so uvrščeni. Uporabnik ima torej možnost obojesmernega dostopa
do vsakega glagola: po pomenu ali po abecedi.
Slovar je namenjen vsem, ki želijo izražati svoje
misli s celotnim pomenskim bogastvom slovenskih glagolov.
Slovarji
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 552 str.
pred izidom
V zbirki izhajajo splošni in specialni slovarji slovenskega jezika, predvsem terminološki za razna
znanstvena in strokovna področja, zgodovinski,
narečni, vezljivostni, odzadnji in drugi, ki omogočajo spoznavanje in preučevanje strukturnih in
zgodovinskih plasti ter vidikov slovenskega jezika.
Slovarji, ISSN 2232-3759
Avtor Jože Gregorič
uredili Sonja Horvat, Ivanka Šircelj-Žnidaršič,
Peter Weiss
Avtor Jure Zupan
Kostelski slovar
Pomenska mreža slovenskih glagolov
Pomenska mreža slovenskih glagolov je slovar,
ki vsebuje približno 15.500 slovenskih glagolov,
Slavist in duhovnik Jože Gregorič (1908–1989), ki je
bil rojen na skrajnem slovenskem jugu, v Delaču v
Kostelu, in je tam preživel otroštvo, je večino življenja zapisoval in zbiral gradivo, ki ga je nameraval
25.10.2013 10:13:18
Zbirke Založbe ZRC
10
Uredila Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
slovarski članki Aleksandra Bizjak Končar, Alenka Gložančev, Boris Kern, Polona Kostanjevec,
Domen Krvina, Nina Ledinek, Mija Michelizza, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Ivanka
Šircelj Žnidaršič, Andreja Žele; naglas in izgovor Tanja Mirtič; stilno-zvrstno označevanje Nataša
Gliha Komac; etimološke osvetlitve Simona Klemenčič, Marko Snoj
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika drugi natis
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) predstavlja osnovno novejše leksikalno dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Zajema 6399 novejših besed in besednih zvez, ki so
se v slovenščini pojavile ali uveljavile po letu 1991, ob tem pa tudi novejše pomene že normiranega
besedja. Slovarski sestavek je oblikovan pregledno in zajema izgovarjavo, besednovrstne in druge
slovnične podatke, pomensko razlago, avtentične besedilne zglede, sinonime in etimološke osvetlitve. Pomembna novost knjige je korpusna obravnava novega, v rabi živega besedja; ta temeljni na
analizi besedilnega korpusa Nova beseda.
Nove besede, besedne zveze in pomeni, ki jih prinaša slovar, odsevajo
novosti v življenjskem okolju, slogu in usmeritvah, ki sta jih prinesli zadnje
desetletje preteklega in prvo desetletje novega tisočletja. Obsegajo tako
okoljsko tematiko kot popularno glasbo, tako politiko kot mladostniško
kulturo, tako računalništvo kot družabne igre. Tako naj bi priročnik ne bil
le vodnik po novem besedju, ampak dokument, ki nas opozarja, da je jezik
nenehno v nastajanju, gibljiv in sproščen, v slovarju ujeto besedje pa svojevrsten odsev časa, v katerem so besede živele.
Prva izdaja (2012) je bila razprodana, v ponatisu pa je popravljenih le par
zatipkov. Spletna izdaja je načrtovana za leto 2015.
Slovarji
2013, trda vezava, 17×24 cm, 407 str.
ISBN 978-961-254-413-3
Cena: 33 € • Klubska Cena: 26 €
združiti v narečni slovar svojega rojstnega kraja in
bližnje okolice. Začel ga je tudi že urejati, končno
obliko pa so slovarju dali uredniki. Kostelski slovar
predstavlja besedje in pomene s ponazarjalnimi
primeri iz dela kostelskega narečja večinoma po
stanju v prvi polovici 20. stoletja, torej še preden
KATALOG_2013_02.indd 10
je v to narečje zarezala najprej republiška in nazadnje najmočneje državna meja. Besedje je v slovar zajeto kar se da široko, od etnografizmov do
lastnih imen in izpeljank iz njih, pripisani so mu
natančni pomeni, v slovarju pa je navedena tudi
pot od knjižnih izrazov h kostelskim narečnim.
Posebno vrednost predstavlja kakih sto Gregoričevih ilustracij predmetov, ki so si po njegovi
presoji zaslužili slikovno predstavitev. Obsežni
slovar je uporaben za domačine, ki bodo v njem
našli tudi narečne izraze iz preteklosti in njihove
knjižne ustreznice, za proučevalce narečij in slovensko-hrvaških jezikovnih stikov ter za vse tiste,
ki jih zanimajo (slovenska) narečja.
Slovarji
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 542 str.
ISBN 978-961-254-480-5 | pred izidom
Uredili Ivanka Brglez, Cvetana
Tavzes, Miloš Tavzes
avtorji Janez Banič, Janez Batis, Oskar Böhm,
Ivanka Brglez, Marjan Ferjančič, Vladimir
Gregorović, Jože Kogovšek, Marko Osredkar,
Franc Rigler, Leon Šenk, Franc Veble, Fran I.
Zavrtanik
Veterinarski terminološki slovar
Slovar vsebuje okoli 23 000 slovarskih sestavkov
tako s specialnih področij veterinarstva, kot so
anatomija, fiziologija, parazitologija, patologija,
mikrobiologija živalstva, kot sorodnih ved,
ki so del študija veterine, na primer kemija,
fizika, biologija. Med
geselske članke so uvrščena tudi imena znanstvenikov, po katerih se
poimenujejo posamezne bolezni, mikroorganizmi ali posamezni
deli telesa. Geselske
25.10.2013 10:13:19
Zbirke Založbe ZRC
iztočnice so enobesedne slovenske, latinske so
predvsem za poimenovanje bolezni, delov telesa, taksonomsko poimenovanje družin, rodov in
vrst zajedavcev, mikroorganizmov, za veterino
pomembnih rastlin. Nekatere iztočnice so večbesedne in imajo vlogo citata. Geselski članek
vsebuje poleg razlage izraza še morebitne zveze
s tem izrazom in pri nadrejenem strokovnem
izrazu tudi njihove razlage. Uveljavljeno je načelo
gnezdenja, prikazan je odnos med posameznimi
izrazi (prednostni ali manj priporočeni, uveljavljeni
izrazi) in primerjave med njimi.
Soizdajatelj: Veterinarska fakulteta Univerze v
Ljubljani
Slovarji
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 733 str.
ISBN 978-961-254-460-7
Cena: 66 € • Klubska cena: 49 €
VODNIKI LGD
Urednik zbirke: Drago Kladnik
Soizdajatelj: Ljubljansko geografsko društvo
V zbirki, ki jo izdaja Ljubljansko geografsko društvo,
izhajajo vodniki s tematsko obarvanih ekskurzij,
ki jih po slovenskih pokrajinah vsako leto organizira Ljubljansko geografsko društvo, in vodniki
po tujih deželah, ki jih obiščejo udeleženci tradicionalnih prvomajskih ekskurzij. Priročniki so
kljub strokovni poglobljenosti namenjeni tudi
negeografom, ki bi radi izvedeli kaj več o ciljih
svojih potovanj, saj so v opisih poleg standardnih
KATALOG_2013_02.indd 11
11
orisov temeljnih naravno- in družbenogeografskih
značilnosti predstavljeni tudi podrobni itinerarji.
Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Afrika, ISSN 1854-9233 | Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Amerika, ISSN 2232-5522 | Vodniki
Ljubljanskega geografskega društva – Azija, ISSN
1408-6409 | Vodniki Ljubljanskega geografskega
društva – Evropa, ISSN 1408-6395
južnim in severnim mejam naše države. Za nekatere ekskurzije je značilno, da vključujejo daljše ali
krajše pohodne odseke, tisti po Tigrovski poti in
Dobrovljah bi lahko označili za izrazito pohodniški.
Vodniki LGD Evropa 10
2012, mehka vezava, 15 × 21 cm, 146 str.
ISBN 978-961-254-395-2
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Uredil Drago Kladnik
posamezni prispevki Franc Malečkar, Aljaž
Celarc, Tea Erjavec, Miha Krofel, Grega Žorž,
Brigita Gregorčič, Martina Pečnik Herlah, Matija
Zorn
Avtorja Blaž Repe, Robert Brus
Slovenija VI
Tudi v tem vodniku predstavljenim šestim ekskurzijam bi težko določili izrazito vsebinsko rdečo
nit. Dve sta izrazito tematsko obarvani. Ekskurzija, ki je namenjena spoznavanju velikih zveri v
dinarskih gozdovih Menišije, je izrazito biološka,
ekskurzija, ki nas seznanja z utrdbami Alpskega
zidu ob nekdanji rapalski meji, pa zgodovinska.
Med drugimi, klasično geografskimi ekskurzijami,
velja izpostaviti tisto, ki
nas podrobno seznanja
z vzroki in posledicami
sodobnih in polpreteklih ujm v Pokokrju in
Zgornji Savinjski dolini.
V vodniku predstavljena
območja so v grobem
razvrščena od jugozahoda proti severovzhodu,
od te "idealne" smeri pa
so opazni odkloni proti
Kalifornija
Prva ekskurzija Ljubljanskega geografskega društva
onstran »Luže« je udeležence popeljala v najbolj
zahodno ameriško zvezno državo Kalifornijo, ki
ima med vsemi državami v Združenih državah
največ prebivalcev. Bolj kot seznanjanju s tamkajšnjim mestnim načinom življenja je bila namenjena ogledom in spoznavanju mnogih naravnogeografskih zanimivosti, ki jih varujejo narodni parki
in naravni rezervati. Mnogi pojavi se pojavljajo v
presežnikih. V narodnem parku Dolina smrti, kjer
je najnižja točka severnoameriške celine, so najvišje
temperature tega dela sveta, v narodnem parku
Sekvoja rastejo največja
živa bitja na svetu, orjaški mamutovci, v White
Mountains nad jezerom
Mono najstarejša znana
drevesa na našem planetu, v rezervatu severno
od San Francisca pa najvišja drevesa na Zemlji,
obalne sekvoje. Vodniček uporabnika popelje po najbolj zanimivih
25.10.2013 10:13:19
Zbirke Založbe ZRC
12
kotičkih »Zlate države«, kakršen je uradni vzdevek Kalifornije, in jo tako nazorno predstavi v
vsej naravni in družbeni raznolikosti, ne ogne pa
se niti razvojnim problemom niti prav za ta del
sveta tako značilnemu glamurju.
Vodniki LGD Amerika 1
2012, mehka vezava, 15 × 21 cm, 212 str.
ISBN 978-961-254-361-7
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
Avtorji Andrej Bandelj, Samo Pahor, Aldo Rupel
Tržaško in Goriško [drugi natis]
S tem vodnikom nadaljujemo s predstavitvami
slovenskega zamejstva. Tokrat so v njem predstavljene ekskurzije, izvedene v južnem delu slovenskega zamejskega prostora v Italiji, v trikotniku med dolino Glinščice, Gradeško laguno in
Goriškimi Brdi. Čeprav so v knjigi sistematično
podani naravnogeografski, družbenogeografski in
regionalni opisi, problematika slovenstva, pomniki
na krvave dogodke med prvo svetovno vojno in
številne naravne znamenitosti na tem območju,
velja tokrat izpostaviti opisa obeh mestnih središč, Trsta in Gorice, ki sta ju pripravila ugledna
zamejska avtorja in jima vdahnila prepoznavno
osebno noto.
Vodniki LGD Evropa 8
2012, mehka vezava, 15 × 21 cm, 136 str.
ISBN 978-961-254-184-2
Cena: 18 € • Klubska cena: 15 €
KATALOG_2013_02.indd 12
IZ ARHIVA GLASBENONARODOPIS­
NEGA INŠTITUTA
Uredniški odbor: Urša Šivic, Marija
Klobučar, Drago Kunej
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut
Zbirka je namenjena objavam ljudskega zvočnega pesemskega in glasbenega gradiva, ki ga hrani
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU. Vsaka enota je tematsko zaokrožena ter prikazuje
posamezne segmente slovenske ljudske glasbene
dediščine. Izdaje zajemajo pokrajinske, narečne,
pesemske, pevske in inštrumentalne značilnosti
posameznih delov slovenskega etničnega ozemlja
in s tem kažejo vso pestrost in raznolikost slovenskega ljudskega zvočnega izročila.
Izbor Mojca Kovačič, Peter Vendramin
Zajuckaj in zapoj
Shout and Sing
Zajuckaj in zapoj je zvočna publikacija s posnetki
prireditve z istoimenskim naslovom. Prireditev že
od leta 1997 prireja Glasbenonarodopisni inštitut
ZRC SAZU, ob priložnosti obeleževanja 15-letnice
pa smo se odločili, da širši javnosti ponudimo tudi
izbor zvočnih primerov iz dosedanjih prireditev.
Vsebinsko zgoščenka zajema raznolikost vseh prireditev in s tem predstavlja bistvene značilnosti
slovenske ljudske glasbe. Tematsko se na zgoščenki predstavljajo načini ljudskega petja, pripovedne pesmi, pritrkavanje, manj razširjena ljudska
glasbila, moško večglasno petje, vojaške ljudske
pesmi, družinsko petje, ljudsko glasbeno izročilo
zamejskih Slovencev, ljudsko
glasbeno izročilo etničnih
manjšin v Sloveniji, tamburaške zasedbe
in koledništvo
v ljudski pesmi.
Zgoščenka predstavlja tako ljudske pevce in godce, ki izhajajo iz tradicije ljudskega
izročila kot tudi mlajše poustvarjalce ljudskega
izročila. Izbor temeljil na kvaliteti glasbene izvedbe
in etnomuzikološki zanimivosti predstavljenega
glasbenega gradiva.
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 019
2013, CD-plošča, 65 min, 18 s
ISBN 978-961-254-478-2 (knjižica)
Cena: 13 € • Klubska cena: 10,5 €
LINGUISTICA ET PHILOLOGICA
Urednica zbirke: Varja Cvetko Orešnik
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s
področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče
tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki,
vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni
jezik, narečja in jezikovna tehnologija.
Linguistica et philologica, ISSN 1854-2956
25.10.2013 10:13:20
Zbirke Založbe ZRC
13
Avtorica Majda Merše
Avtor Kozma Ahačič
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Zgodovina misli o jeziku
na Slovenskem
Razprave o jezikovnem sistemu,
besedju in prevodni problematiki
Monografija je zasnovana kot nadaljevanje avtoričinega dela Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in
pravopisu (2009). Vsebinsko je razdeljena na tri
dele. V najobsežnejšem prvem delu je predstavljen
jezik Trubarja, Dalmatina, Krelja in Juričiča ter slovensko besedje v Megiserjevih slovarjih. Prikaz izbire leksike je dopolnjen z omembami glasoslovnih,
oblikoslovnih, skladenjskih, pomenskih in stilnih
značilnosti jezika. V drugem delu so predstavljene tri obsežnejše besedotovorno in pomensko
osamosvojene skupine
poimenovanj: ženski pari
moških poimenovanj,
samostalniške manjšalnice ter poimenovanja
poklicnih dejavnosti. V
zadnjem delu monografije je slovenski knjižni
jezik 16. stoletja predstavljen predvsem z vidika obstojnosti leksike. Na
razvojno spreminjanje kažejo primerjave z besedjem iz mlajših obdobij, zajetim s primerljivimi verskimi besedili (pridige Janeza Svetokriškega iz let
1691–1707), s slovarji iz 18. stoletja ter s Pregljevim
zgodovinskim romanom Bogovec Jernej (1923).
Linguistica et philologica 29
2013, v pripravi
KATALOG_2013_02.indd 13
Katoliška doba (1600–1758)
V monografiji avtor pokaže, da prehod iz obdobja
protestantizma v katoliško dobo z vidika zgodovine jezikoslovja in rabe jezike ni bil tako oster, kot
bi lahko sodili na podlagi nekaterih kulturnozgodovinskih dejstev. Izročilo jezika slovenskih protestantskih piscev se je namreč iz različnih vzrokov
ohranjalo tudi v obravnavani dobi. Monografija
obsega več vsebinskih sklopov. Najprej preveri,
kako se je nadaljevalo izročilo slovenskih protestantskih piscev in kakšna pota je ubiral slovenski
jezik v katoliški dobi. Opredeli sociolingvistične
in zvrstnostne značilnosti jezikovnega gradiva,
ki ga ima na voljo raziskovalec tega obdobja, ter
pokaže, kako so se jeziki rabili glede na družbene
položaje. Pregleda tudi, kako so slovenščino rabili
v šolstvu, cerkvi in začetkih gledališke dejavnosti.
Osrednji del raziskave je namenjen pregledu slovnic, nastalih v tem obdobju. Zadnji del pa obsega
kritično izdajo in analizo vseh jezikoslovnih zapisov
o slovenščini v tej dobi.
Linguistica et philologica 28
2012, trda vezava, 17 × 24 cm, 280 str.
ISBN 978-961-254-378-5
Cena: 25 € • Klubska cena: 19 €
Avtorica Andreja Žele
Pomensko-skladenjske lastnosti
slovenskega glagola
Monografija Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola je oblikovana z izborom razprav
o slovenskem glagolu, ki
so nastale v zadnjih desetih letih, zlasti o pomenskosti (in z njo povezani
morfemskosti) in skladenjskosti slovenskega
glagola. Pri obravnavah
se že dokazano dobro
dopolnjujeta strukturalni in funkcijski vidik, kar
zlasti pri glagolu kot osrednji skladenjskopomenski organizacijski enoti
daje možnost vpogleda v funkcijske zmožnosti
slovenščine oz. slovenske skladnje. Glagol je torej
vsekakor bistveno pomensko, morfološko in skladenjsko izhodišče, središče in povezovališče vsega,
saj zelo nazorno združuje slovar in slovnico v kategorijah vida in časa, vezljivosti, naklona in načina.
Linguistica et philologica 27
2012, mehka vezava, 17 × 24 cm, 368 str.
ISBN 978-961-254-367-9
Cena: 19,5 € • Klubska cena: 15 €
PHILOSOPHICA
Urednica zbirke: Jelica Šumič-Riha
Izdajatelj: Filozofski inštitut
Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih
in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih
filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja
v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in
prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja
25.10.2013 10:13:21
Zbirke Založbe ZRC
14
in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih
sorodnih področij.
Philosophica – Classica, ISSN 2232-299X | Philosophica – Moderna, ISSN 2232-3007 | Philosophica
– Prizma, ISSN 2232-3015
Avtor Giorgio Agamben
prevedla Mojce Mihelič
Izjemno stanje
Homo sacer, II, 1
V nadaljevanju knjige Homo sacer. Suverena oblast
in golo življenje se Agamben loti analize izjemnega
stanja, in sicer tako s pravnozgodovinskega kot
tudi filozofskega vidika. Izjemno stanje, ki je bilo
v zgodovini moderne države začasni in izjemni
ukrep suverene oblasti v kriznih situacijah, je
postalo pravilo vladanja za večino sodobnih demokratičnih držav. Agamben analizira zgodovino teh
paradigm od Hitlerja do Guantanama in obenem
osvetljuje vzroke in posledice njegove današnje
razširjenosti. Opozarja, da se vsakič, ko izjemno
stanje postane pravilo, zlomi krhko ravnotežje
vej oblasti, na katerem temeljijo demokratične
države. Ena najnevarnejših posledic posploševanja
izjemnega stanja je zameglitev razlike med demokracijo in totalitarizmom. V kritičnem pretresu
pravnih teorij izjemnega stanja, začenši s Carlom
Schmittom in Walterjem Benjaminom, Agamben
gradi novo teorijo izjemnega stanja, opirajoč se
pri tem na refleksije H. Arendt, M. Heideggerja,
J. Derridaja in G. Deleuza.
Philosophica Prizma
2013, mehka vezava, 14,5 × 21,5 cm, 160 str.
ISBN 978-961-254-643-4
Cena: 22 € • Klubska cena: 20 €
KATALOG_2013_02.indd 14
Avtor Rado Riha
Avtorica Jelica Šumič-Riha
Kant in drugi kopernikanski
obrat v filozofiji
Večnost in spreminjanje
Knjiga raziskuje tezo, da sta v Kantovi filozofiji
na delu dve revoluciji v načinu mišljenja. Rezultat
dvojnega »kopernikanskega obrata« sta figuri
subjekta in objekta, s katerima Kantova filozofija
tako rekoč anticipira srečanje filozofije s psihoanalizo. Resnični objekt transcendentalne filozofije,
tisti, ki ga zariše že spoznavna kritika prve Kritike
v preseku analitike in dialektike, ni ne spoznavni
objekt razuma ne imaginarni, zgolj umišljeni objekt
uma, pač pa je nekakšen tretji objekt. Tretji objekt
je objekt brez vsake predmetne substance, še najustrezneje bi ga lahko morda opredelili z Lacanovo
formulacijo, da ni nič bivajočega, da pa ni brez biti.
Tretji objekt razveljavlja tako podobo zavestnega
subjekta kakor tudi tezo o korelaciji subjekta in
objekta. V celoti je koncept subjekta, ki je po meri
tretjega objekta, tako kot tretji objekt sam, razvit
v drugem »kopernikanskem obratu«, ki ga izvrši
Kantova tretja Kritika. V specifični povezanosti
tretjega subjekta in tretjega objekta proizvede v
Kritiki razsodne moči tudi
koncept tiste materialnosti, ki zagotavlja eksistenco misli, aficirane s
»stvarjo misli«.
Philosophica Moderna
2012, mehka vezava, 14,5 × 21,5 cm,
422 str.
ISBN 978-961-254-408-9
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
Filozofija v brezsvetnem času
Delo je inovativen poskus osvetlitve zagate brezizhodnosti in nemoči sodobnega subjekta v današnjem globaliziranem svetu. Če si je tradicionalni
simbolni red prizadeval izjemo lokalizirati in nevtralizirati, današnja logika dominantnega reda
nima več za cilj regulacijo in normalizacijo, marveč dobesedno živi od nenehne produkcije izjem.
Avtorica pokaže, da problem, s katerim se sooča
sodobna misel, najti izhod iz logike, ki ne pozna
ne časovnih ne prostorskih omejitev, postavlja
filozofijo danes pred nalogo izdelave nove, drugačne paradigme artikulacije med večnostjo in
spremembo. Ena ključnih nalog filozofije je dati
odgovor na vprašanje, kako je mogoče znotraj
režima, ki živi od izjem, ovir, anomalij, upiranja,
proizvesti nove prostore in nove čase, ki so heterogeni njegovi ekspanzivni logiki. Tak »notranji« izhod iz zagat brezizhodnosti nujno zahteva
premik iz tradicionalne filozofske paradigme, ki
misli spremembo v terminih bipolarnih opozicij,
v sodobne paradigmo »novih ontologij mnoštva«.
Philosophica Moderna
2012, mehka vezava, 14,5 × 21,5 cm, 341 str.
ISBN 978-961-254-364-8
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
25.10.2013 10:13:22
Zbirke Založbe ZRC
Avtor Alain Badiou
uredila Jelica Šumič-Riha; prevedli Rok Benčin,
Vojislav Likar, Miranda Bobnar, Samo Tomšič;
imensko in stvarno kazalo Magdalena
Stanimirović
15
Philosophica Moderna
2012, mehka vezava, 14,5 × 21,5 cm, 243 str.
ISBN 978-961-254-363-1
Cena: 28 € • Klubska cena: 20 €
Deleuze, hrumenje Biti / Drugi
manifest za filozofijo
Avtor Jacques Rancière
uredila Jelica Šumič-Riha; predgovor Rok
Benčin; prevedla Marko Jenko, Rok Benčin
Delo Deleuze, hrumenje biti je izviren komentar
opusa Gillesa Deleuza, enega najpomembnejših
filozofov 20. stoletja, ki odločno poseže v polje že
obstoječih interpretacij njegovega dela. Badiou pa
ne ponuja le komentarja, ampak nas z uprizoritvijo soočenja svoje in Deleuzove filozofije privede
v osrčje aktualnih filozofskih polemik. Soočenje
dveh filozofij tako omogoča nadaljnji razvoj konceptov, ki odgovarjajo na dileme sodobne filozofije.
V delu Drugi manifest za filozofijo Badiou zastavlja
vprašanje o samem obstoju filozofije. To vprašanje ne zadeva toliko preživetje filozofije v njej
nenaklonjenih časih, temveč je notranje vprašanje same filozofije – kaj mora biti filozofija, da si
sploh zasluži svoj obstoj? Vprašanje je zastavljeno
v obliki manifesta: avtor se ne zapleta v neskončna razglabljanja o tem,
ali je filozofija sploh še
mogoča, temveč postavi zahtevo po pogumu
mišljenja, da nase vzame
nalogo njene ponovne
vzpostavitve na podlagi afirmacije obstoja
političnih, umetniških,
znanstvenih in ljubezenskih resnic.
Nelagodje v estetiki
KATALOG_2013_02.indd 15
V svojem odmevnem delu Jacques Rancière razpravlja o pomenu estetike, ki jo razume kot specifični
diskurz, ki so ga konec 18. in začetek 19. stoletja
kot okvir razumevanja novih oblik umetnosti in
čutnega izkustva razvili nemški misleci (sklicuje
se predvsem na Kanta in Schillerja). Estetska misel
se zoperstavlja dotedanjim načinom razmišljanja
o umetnostih kot o različnih veščinah posnemanja, ki se ravnajo po kriterijih primernosti vsebin
in njim ustreznega načina reprezentacije. Umetnost estetske dobe te kriterije ovrže, s čimer po
eni strani doseže avtonomnost, po drugi strani pa se izpostavi radikalni nedoločenosti svoje
prakse. Heterogene oblike čutnega izkustva, ki
jih je zmožna umetnost estetske dobe, jo povezujejo tudi s političnimi obljubami novih oblik
skupnosti. Politizacija umetnosti torej ni vsiljena,
temveč je notranji moment njene avtonomije.
Svoje pojmovanje estetike in političnosti umetnosti Rancière razvija skozi polemike s številnimi
sodobnimi filozofi, teoretiki in usmeritvami v
umetniški produkciji.
Philosophica Prizma
2012, mehka vezava, 14,5 × 21,5 cm, 172 str.
ISBN 978-961-254-362-4
Cena: 26 € • Klubska cena: 22 €
GEOGRAFIJA SLOVENIJE
Urednika zbirke: Drago Perko, Drago Kladnik
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Zbirka je namenjena objavam znanstvenih obsežnejših, vsebinsko zaokroženih monografij s
področja fizične, družbene in regionalne geografije Slovenije ter slovenske geografske terminologije,
slovenskih zemljepisnih imen in slovenske tematske
kartografije. Objavljena dela obravnavajo določen
problem celovito, na območju celotne Slovenije,
določen problem na ožjem področju, a je ta problem značilen za Slovenijo, ali določen problem
primerjalno med Slovenijo in tujino.
Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594
Avtorica Mateja Breg Valjavec
Nekdanja odlagališča odpadkov
v vrtačah in gramoznicah
Monografija predstavlja nekdanja odlagališča
odpadkov v kotanjah (vrtače, gramoznice) z uporabo reliefne analize nekdanje in sedanje pokrajine ter na podlagi njune
medsebojne primerjave.
Z analizo reliefa smo na
vzorčnih območjih Logaškega polja in Logaškega
ravnika ter Ljubljanskega
polja določili izhodiščno stanje vrtač in gramoznic pred njihovim
zasipavanjem z odpadki.
Dobljene rezultate smo
preverjali s terenskim
25.10.2013 10:13:30
Zbirke Založbe ZRC
16
delom. Vzorčili (sondirali) smo prsti nad odpadki, na preseku zasutih kotanj smo merili električno
upornost tal, s fitogeografskim popisom pa smo
določili indikatorske rastline, ki so pokazatelj navzočnosti organskih odpadkov v kotanji. Rezultati
terenskega preučevanja pomenijo nova izhodišča
za bodoče geoinformacijske analize rastlinstva in
prsti na odlagališčih odpadkov. Izsledki monografije so pomembna podlaga za morebitno izdelavo
katastra nekdanjih odlagališč odpadkov na ravni
celotne Slovenije, kjer je odprtih še veliko metodoloških izzivov, povezanih z različnimi tipi podatkov.
Geografija Slovenije 26
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 120 str.
ISBN 978-961-254-455-3
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Avtorja Drago Kladnik, Drago Perko
Slovenska imena držav
Monografija razčlenjuje poimenovanje vseh neodvisnih držav in glavnih odvisnih ozemelj. Poleg
slovenskih kratkih in polnih imen, rodilnika in
mestnika kratkih imen ter njihove pridevniške
oblike, po potrebi latiniziranih originalnih ali
izvirnih uradnih kratkih
in polnih imen ter angleških in francoskih uradnih kratkih in polnih
imen posameznih ozemeljskih političnih skupnosti vsebuje še njihove
kodne oznake, etimološko razlago izvora imena, morebitne opombe,
KATALOG_2013_02.indd 16
morebitno alternativno in staro ime ter vzdevek,
pa tudi imena njihovih prebivalcev. Sestavljajo
jo trije deli. V prvem so teoretsko-metodološka
razmišljanja o eksonimih, podrobno pa so predstavljene tudi utemeljitve izbranih imenskih oblik
neodvisnih držav in odvisnih ozemelj. Posebej
temeljito so predstavljena nekatera imena, katerih raba je neenotna. V drugem, tabelaričnem
delu so podrobno predstavljeni imenski vidiki 198
neodvisnih držav in 51 najpomembnejših odvisnih
ozemelj z visoko stopnjo avtonomije, ki si lahko
z ustreznimi političnimi odločitvami zagotovijo
neodvisnost. V tretjem, kartografskem delu so
obravnavane ozemeljske politične enote prikazane
na barvnih zemljevidih z vrisanimi razmejitvami.
Geografija Slovenije 25
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 160 str.
ISBN 978-961-254-454-6
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Avtorji Drago Kladnik, Rok Ciglič,
Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter
Repolusk, Manca Volk
poglavje o lingvistični korpusni analizi Simon
Krek
Slovenski eksonimi
Znanstvena monografija je prispevek k nadaljnjemu poenotenju rabe slovenskih eksonimov,
podomačenih geografskih imen v slovenščini. Z njo
smo pripravili gradivo za njihovo standardizacijo,
obenem pa poskrbeli, da ta pomemben segment
slovenskega jezika ne bo utonil v pozabo. Monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem delu
so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, s poudarkom na razlagi temeljnih pojmov,
rabi eksonimov, njihovem zajemu in izboru
za zasnovo zbirke eksonimov ter predstavitev
analize pogostnosti
njihovega pojavljanja.
Zaključita ga poglavji, ki
sta nekakšna vezna člena k preostalima deloma
monografije. V prvem
od njiju so podrobneje
predstavljene rubrike
preglednice. Preglednico s seznamom najpogosteje uporabljenih eksonimov (okrog 3000), ki sestavlja drugi del knjige,
dopolnjuje krajša preglednica s seznamom dobrih
350 najbolj uveljavljenih alternativnih eksonimov.
V tretjem delu so barvni zemljevidi z vrisanimi
eksonimi iz preglednice drugega dela, razporejeni
po delih sveta in segmentirani glede na pomenski
tip eksonimov.
Geografija Slovenije 24
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 244 str.
ISBN 978-961-254-412-6
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
Avtor Bojan Erhartič
Geomorfološka dediščina v
Dolini Triglavskih jezer
Monografija se osredotoča na reliefno analizo
Doline Triglavskih jezer in naravovarstveno vrednotenje reliefnih oblik. Osrednji del raziskave je
sestavljen iz reliefne analize in vrednotenja reliefa.
Zaradi drobljenja reliefnih oblik, njihove zelo različne velikosti in večjega naravovarstvenega pomena
25.10.2013 10:13:31
Zbirke Založbe ZRC
17
Avtorja Drago Kladnik, Drago Perko
programski vmesnik Amebis; sodelavci Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Mauro Hrvatin, Peter Repolusk,
Manca Volk
Slovar slovenskih eksonimov
Slovar je nastal v okviru raziskovalnega projekta Slovenski eksonimi: metodologija, standardizacija,
GIS. Vanj je vključenih 5044 najpogosteje rabljenih eksonimov oziroma podomačenih tujih zemljepisnih imen, ki smo jih izbrali med več kot 50.000 evidentiranimi različnimi oblikami. Vsak eksonim
opredeljuje 34 rubrik, razvrščenih v sedem pojmovnih skupin. Poleg temeljnih značilnosti slovenskih
eksonimov (slovarska iztočnica v imenovalniku in rodilniku, pridevniška oblika, njihovo originalno
ali izvirno ime, jezik izvirnega imena) so zanje navedeni tudi njihovi prevodi oziroma imenske oblike
v večini glavnih svetovnih jezikov ter v jezikih sosednjih držav, temeljni
geografski podatki (pomenski tip, lega glede na celino oziroma ocean ter
državo oziroma morje in zemljepisne koordinate), drugi atributi (vrsta
podomačenja, status njihove standardizacije, priporočljivost rabe in
morebitno alternativno ime), navedba vira oziroma oblika zapisa imenske oblike v devetih najbolj referenčnih slovenskih atlasih in drugih virih,
v rubriki razno pa je za večino eksonimov podana razlaga o njihovem
izvoru oziroma pomenu, na koncu pa so kot opombe nanizane še razne
z njimi povezane zanimivosti.
http://www.termania.net/slovarji/129/slovar-eksonimov
Založnika: Založba ZRC; Amebis, d. o. o., Kamnik
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2013, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-481-2 (ZRC), ISBN 978-961-6474-15-3 (Amebis)
območij z veliko gostoto in raznovrstnostjo oblik,
je relief ovrednoten po 17 enovitih geomorfoloških enotah. Uporabljena je švicarska metoda, ki
jo sestavljajo osrednja oziroma znanstvena merila
vrednotenja (redkost, tipičnost, celovitost, paleogeografska vrednost), dopolnjena z dodatnimi
merili (ekološka, estetska, kulturna, ekonomska
vrednost). Rezultat reliefne analize in vrednotenja
geomorfoloških enot je kartografski, tabelarični,
KATALOG_2013_02.indd 17
slikovni in opisni prikaz območij geomorfološke
dediščine v Dolini Triglavskih jezer. Podana sta
predloga podelitve statusa naravne vrednote in
zavarovanja.
Geografija Slovenije 23
2012, trda vezava, 17 × 24 cm, 188 str.
ISBN 978-961-254-365-5
Cena: 20 € • Klubska cena: 15 €
MIGRACIJE
Urednik zbirke: Jernej Mlekuž
Izdajatelj: Inštitut za izseljenstvo in migracije
Zbirka Migracije je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo
vprašanja, povezana z mednarodnimi migracijami;
ima podzbirko Migrantke.
Migracije, ISSN 1580-7401 | Migrantke, ISSN 2232-3449
Avtorica Daša Koprivec
spremna študija Bojan Baskar
Dediščina aleksandrink in
spomini njihovih potomcev
Aleksandrinke so bile žene in dekleta iz Goriške,
ki so se od druge polovice 19. stoletja zaposlovale v Egiptu kot varuške, sobarice, kuharice,
guvernante in dojilje.
Dolga leta so jih najpogosteje imenovali »služabnice z žulji na duši«,
»tragična migracija«,
»žalostni fenomen«,
»Lepe Vide«. Šele v
zadnjem času so te izraze zamenjale besedne
zveze, kot so »pokončne,
ambiciozne, naše prve
svetovljanke«, »ne služkinje, temveč druge mame
in prijateljice«, »Slovenke«. Bolj kot kdajkoli so se
oddaljile od vlog »dojilj z Goriške« in Primork ter
postale »prve slovenske svetovljanke« in Slovenke.
25.10.2013 10:13:32
Zbirke Založbe ZRC
18
Nosilci pripovedi v knjigi so potomci aleksandrink,
ki pričajo tudi o spremenjenem vrednotenju njihovih babic in prababic ter skrbi za ohranitev
njihove dediščine.
Migracije/Migrantke 23/4
2013, mehka vezava, 14,5 × 20,5 cm, 153 str.
ISBN 978-961-254-435-5
Cena: 15 € • Klubska cena: 10 €
Avtor Marjan Drnovšek
Slovenski izseljenci in zahodna
Evropa v obdobju prve Jugoslavije
Ko so se po prvi svetovni vojni zaprla »zlata vrata«
v obljubljeno deželo, Združene države Amerike,
se je sprožil nov izseljenski tok v razvite evropske
države, predvsem v Francijo, Belgijo, Nizozemsko in
Nemčijo. To je bil čas prve Jugoslavije. Del selitvenega dogajanja so predstavljali slovenski izseljenci,
izseljenke in njihovi otroci. Čas med obema vojnama je bil zaznamovan z veliko gospodarsko krizo
in s povečanimi ideološkimi in političnimi pritiski.
Močno prisotna v odnosu do izseljencev je bila
Katoliška cerkev. Knjiga temelji na prikazu
in analizi izseljenskega
vsakdana, delovanja
izseljenskih društev,
izdajanja izseljenskih
glasil, delovanja učiteljev in duhovnikov v
izseljenstvu, dela konzularnih predstavništev, organiziranosti
stikov z domovino,
organiziranja otroških
KATALOG_2013_02.indd 18
počitniških kolonij, vzdrževanja pisemskih stikov
otrok po svetu. Zajema izseljensko dejavnost, duh
časa, ustvarjalnost in preproste literarne utrinke
ter stike z novimi okolji. Petje, igre in glasba so
bili med izseljenci prisotni vedno in povsod, tako
ob veselih praznovanjih kot žalostnih dogodkih.
Knjiga prinaša poglobljen pogled na izseljenski
svet v obdobju med obema svetovnima vojnama.
Migracije 22
2012, mehka vezava, 14,5 × 20,5 cm, 372 str.
ISBN 978-961-254-388-4
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
HISTORIA SCIENTIAE
Urednik zbirke: Matjaž Vesel
Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo
z opombami in spremnimi študijami opremljeni
prevodi klasičnih del od antike do moderne dobe,
pa tudi monografske predstavitve zgodovine
posameznih znanstvenih ved.
Historia scientiae, ISSN 2232-3414
Avtor Boetij [Anicius Manlius
Severinus Boethius]
prevod, opombe in spremna študija Jurij Snoj
O temeljih glasbe
De institutione musica
Kmalu po letu 500 je mladi rimski intelektualec A.
M. S. Boetij zbral vse dostopno antično vedenje o
glasbi in ga ubesedil v latinsko pisanem traktatu.
Prepričan je bil, da je vedenje o glasbi (kot tudi o
ostalih predmetih kvadrivialnih disciplin) nujna
in neobhodna osnova vsakega spoznavanja in
vse filozofije. Boetijevo zahtevno besedilo, ki ga
je odkril šele karolinški čas, je postalo izhodišče
evropske glasbene teorije in ob njegovih teoremih
se je ostril razum intelektualcev, ne samo glasbenih, skozi stoletja. Izdaja prinaša urejeno latinsko
besedilo, vzporedno z njim slovenski prevod, opremljen z opombami, slovensko-latinski pojmovnik
Boetijeve glasbene teorije ter bibliografijo.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 344 str.
pred izidom
Avtorji Georges-Louis Leclerc de Buffon, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Denis Diderot
prevov in opombe Miha Marek; spremna
študija Miran Božovič, Miha Marek
Razsvetljenske interpretacije
narave (1749–1756)
Zbornik vključuje besedila treh temeljnih avtorjev
zgodovine znanosti in filozofije francoskega razsvetljenstva. Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–
1788), največji prirodopisec
osemnajstega stoletja, se
v uvodni razpravi svojega
monumentalnega Prirodopisa (1749–1788) zavzema
za specifičnost znanosti o
življenju, v poglavju “Osel”
pa ponudi presenetljivo
izdelan pojem evolucije.
Newtonski fizik Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) v Eseju o
25.10.2013 10:13:34
Zbirke Založbe ZRC
nastajanju organiziranih teles (1754) sistematično
in na eksperimentalni osnovi opredeljuje načela
dedovanja in se s tem umešča med napovedovalce
Mendlove genetike. Enciklopedist Denis Diderot
(1713–1784) v Mislih o interpretaciji narave (1754)
v slogu Francisa Bacona analizira položaj znanosti v svojem času kakor tudi logiko znanstvenega
raziskovanja samega. Vsi avtorji v središče svoje
refleksije postavljajo znanost o življenju – biologijo.
Pretresajo njene temelje in metodo ter se zavzemajo za njen razvoj. S tem korenito preoblikujejo
znanstveno razumevanje živega ter metode preučevanja živih bitij in življenjskih procesov.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 175 str.
ISBN 978-961-254-473-7
Cena: 24 € • Klubska cena: 20 €
Avtor Charles Darwin
prevod Bogdan Gradišnik; spremna beseda
Nikolaj Pečenko
Dnevnik raziskovanj
S področja prirodoslovja in geologije
v deželah, obiskanih med plovbo
ladje Nj. V. Beagle okoli sveta
Potovanje z ladjo Beagle, kakor se pogosto kratko
naslavlja Darwinov prirodopisni dnevnik, štejemo
za intelektualno najpomembnejši potopis vseh
časov. Že kmalu po prvi izdaji 1839 je knjiga postala
uspešnica. Danes jo lahko dojemamo in beremo
z dveh zornih kotov: na eni strani je predhodnica
in pravi rezervoar opažanj, ugotovitev in spoznanj,
ki so Darwina pripeljala do razvoja njegove evolucijske misli in teorije naravne selekcije, na drugi pa je tudi neprecenljiv zgodovinski dokument
KATALOG_2013_02.indd 19
19
o naravnih pa tudi antropoloških ter družbenih in
političnih razmerah na
mnogih pred dvesto leti
še komaj poseljenih območjih. Knjiga vsekakor sodi
med temeljno zakladnico
svetovne kulture. Nov slovenski prevod (prvi je izšel
leta 1950), ki je nastal na
osnovi druge izdaje iz leta
1860, je opremljen s številnimi prevajalsko-uredniškimi opombami in pojasnili, spremno besedo,
nekaterimi Darwinovimi ilustracijami in zemljevidom oziroma preglednico, ki podrobneje opisujeta Darwinovo petletno potovanje okoli sveta.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 467 str.
ISBN 978-961-254-427-0
Cena: 37 € • Klubska cena: 29,5 €
Avtor Plinij Starejši
prevod in spremna knjiga Po Pinijevem nebu in
zemlji Matej Hriberšek
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Naravoslovje (Historia Naturalis) Plinija Starejšega
je eno najobsežnejših del, kar nam jih je ohranila
rimska antika, in tudi eno strokovno in terminološko najzahtevnejših. Strokovna literatura
ga pogosto označuje za enciklopedijo antičnega
sveta. Plinij je v delo povezal zelo obsežne eseje s
področja aplikativnih znanosti, v katerih opisuje
snovi, naravne procese in pojave, v prvi vrsti z vidika
Avtor Charles Darwin
prevedel Bogdan Gradišnik; spremna beseda
Matjaž Kuntner
O nastanku vrst [drugi natis]
Z delovanjem naravnega odbiranja ali
ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Darwinovo delo O nastanku vrst, prvič izšlo leta
1859, je ena najodmevnejših knjig v zgodovini
znanosti in kulture nasploh. V biološki vedi in
širše je povzročila takšen preobrat kot v astronomiji Kopernikov spis O revolucijah nebesnih
sfer. Tako kot je s Kopernikom Zemlja prenehala
veljati za središče vesolja, je po Darwinu prenehala veljati dotlej priznana stalnost živalskih in
rastlinskih vrst, pa tudi človek je bil uvrščen v
evolucijsko verigo živih bitij. V knjigi je Darwin
postavil tezo o spremenljivosti oz. transmutaciji
vrst in svoje delo pravzaprav razumel kot argumentacijo zoper dogmo tistega časa o stvarjenju
in nespremenljivosti vrst, pospremljeno s številnimi primeri iz narave in podprto z logičnim
sklepanjem o procesih evolucije.
Komplet obeh Darwinovih knjig, O nastanku
vrst in Dnevnik raziskovanj, je naprodaj za 50 €.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15,5 × 23,5cm, 423 str.
ISBN 978-961-254-165-1
Cena: 31 € • Klubska cena: 28 €
naravoslovnih znanosti (kemija, fizika, biologija idr.),
vedno pa tudi z vidika uporabnosti raznih naravnih
dobrin za človeka v vsakdanjem življenju. Vsebino zanje je črpal iz že obstoječih virov, in sicer je
25.10.2013 10:13:35
Zbirke Založbe ZRC
20
uporabil 146 različnih rimskih piscev in 327 grških
piscev. Naravoslovje 1 je
prva knjiga integralnega
prevoda Plinijevega dela.
V njej je podrobno kazalo
vseh 36 knjig (1) ter knjige,
posvečene kozmologiji (2)
in geografiji (3–6). Dodana ji je knjiga prevajalca
Mateja Hriberška, s spremno študijo, podrobnim
komentarjem in indeksom,
kot tudi biografskimi opisi Plinijevih virov in dvema zemljevidoma.
Historia scientiae
2013, trda vezava, 15 × 23 cm, 365 + 808 str. (dva zvezka)
ISBN 978-961-254-425-6 (Plinij), ISBN 978-961-254-462-1 (Hriberšek)
Cena: 47 € • Klubska cena: 39 €
Avtor Aristotel [Aristoteles]
prevod, prevajalske opombe in glosarij Jera
Marušič; spremna študija Boris Vezjak
Druga analitika
Analytika hystera
Aristotelova Druga analitika, eno izmed del, ki
tvorijo sklop njegovih logiških spisov, imenovan
Organon, velja v dolgi tradiciji evropske misli za
prvo fokusirano razmišljanje s področja teorije in
filozofije znanosti. Če je Prva analitika postregla z
analizo silogizma kot obliko logičnega sklepanja,
se je v njenem »nadaljevanju« Aristotel soočil z
vprašanjem, kako slednje uporabiti v znanosti
(epistēmē) in ga povezal s tem, kdaj kaj vemo in
KATALOG_2013_02.indd 20
kakšni so pogoji za njen obstoj. Pri tem izhaja iz
stališča, da kaj vemo takrat, ko vemo, zakaj je tisto,
kar vemo, nujno takšno; razlago razume kot dokaz
o tem. Ta ima zato strukturo sklepanja, osrednja
vprašanja v Drugi analitiki pa so zato povezana
z opredelitvami znanosti oz. znanstvenega razumevanja, dokaza, definicije in npr. vzročnosti.
Delo, napisano z nezgrešljivo natančnostjo in
»analitičnostjo« antičnega filozofskega velemojstra, v slovenski prostor vnaša potrebno svežino
dragocene zgodovinske perspektive za vse, ki se
ukvarjajo s področji epistemologije, logike ali npr.
znanstvene metodologije.
Historia scientiae
2012, trda vezava, 15 × 23 cm, 264 str.
ISBN 978-961-254-410-2
Cena: 27 € • Klubska cena: 22 €
THESAURUS MEMORIAE
Uredniki zbirke: Boris Golec,
Katarina Keber, Miha Kosi
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Zbirka ima tri serije: Dissertationes, Fontes in
Opuscula. Prva je namenjena znanstvenim edicijam pisnih zgodovinskih virov od pozne antike do
konca 19. stoletja (listine, urbarji, notarske knjige
itd.). V seriji Fontes izhajajo izvirne monografije o
kulturni, gospodarski, politični, socialni itd. zgodovini z ozirom na slovenske in evropske dežele
ter prebivalstvo v preteklosti. V serijo Opuscula
so uvrščene znanstvene monografije, ki so kronološko, prostorsko ali problemsko ožje od del
prvih dveh serij.
Thesaurus memoriae – Dissertationes, ISSN 18542948 | Thesaurus memoriae – Fontes, ISSN 2232-3422
| Thesaurus memoriae – Opuscula, ISSN 2232-3430
Uredil Andrej Rahten
Avstrijski in jugoslovanski
državni problem
Tri razprave Janka Brejca iz prelomnega
obdobja narodne zgodovine
Politik in pravnik dr. Janko Brejc (1869–1934) je
odigral pomembno vlogo tako v času Avstro-Ogrske, ko je kot voditelj koroških Slovencev
vodil boj za slovenski jezik v šoli in javnih uradih,
kot tudi v prevratni dobi. Po razpadu habsburške
monarhije je bil namreč
poverjenik Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in
Srbov v Ljubljani, nato
pa predsednik njene
naslednice, Deželne vlade za Slovenijo. Njegov
biograf Andrej Rahten je
v knjigi Avstrijski in jugoslovanski državni problem zbral in ovrednotil
pomen treh Brejčevih
razprav iz prelomnega
obdobja narodne zgodovine.
Thesaurus memoriae Fontes 10
2012, trda vezava, 20 × 28 cm, 148 str.
ISBN 978-961-254-399-0
Cena: 18 € • Klubska cena: 15 €
25.10.2013 10:13:47
Zbirke Založbe ZRC
21
Avtor Boris Golec
CARSOLOGICA
Nedokončana kroatizacija
delov vzhodne Slovenije
med 16. in 19. stoletjem
Urednik zbirke: Franci Gabrovšek
Izdajatelj: Inštitut za raziskovanje krasa
Po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima
v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji
V vseh nacionalnih zgodovinopisjih obstajajo prezrta vprašanja, neobdelana bodisi spričo skope dokumentiranosti bodisi zaradi »politične korektnosti«.
Slovenci in Hrvati niso nikakršna izjema. V hrvaški
historiografiji sta tako potisnjena na rob samopoimenovanje Slovenci za prebivalce zgodovinske
Slavonije in ime njihovega (kajkavskega) jezika, ki
se je še globoko v novi vek imenoval slovenski. S
podobnim pojavom se srečuje slovenska historiografija, saj smo vse doslej pogrešali odgovor na
vprašanje, od kdaj in zakaj se je prebivalstvo Bele
krajine in Kostela v zgodnjem novem veku opredeljevalo za Hrvate in svoj jezik imenovalo hrvaški,
o čemer je pisal že Valvasor. Poleg tega so prišla na
površje pričevanja o razširjenosti hrvaškega imena
še v dveh slovenskih obrobnih pokrajinah – v Prekmurju in Prlekiji. Njegovo razširitev na slovensko
ozemlje sta pogojevala predvsem dva med seboj
tesno povezana dejavnika: naravni – jezikovna bližina s hrvaščino – in kulturno-jezikovni. Pešanje in
ugasnitev do konca 18. oz. začetka 19. stoletja sta
povezana z več dejavniki, med katerimi je bil nazadnje odločilen ta, da se obravnavana območja niso
integrirala v hrvaški politični prostor.
Thesaurus memoriae Opuscula 3
2012, mehka vezava, 17 × 23,5 cm, 174 str.
ISBN 978-961-254-383-9
Cena: 18 € • Klubska cena: 14 €
KATALOG_2013_02.indd 21
Zbirka Carsologica prinaša objave izsledkov s širokega polja proučevanja krasa. Knjige obravnavajo
geologijo, geomorfologijo in hidrologijo kraških
območij v Sloveniji in po svetu, speleologijo, speleobiologijo, zgodovino raziskav krasa, razvojne
izzive na krasu in inženirske posege v kras.
Carsologica, ISSN 1854-2964
Avtor Mitja Prelovšek
The Dynamics of Present-Day
Speleogenetic Processes in the
Stream Caves of Slovenia
V monografiji je natančno opisana kvantitativna
metodologija za merjenje recentnih sub-mikronskih intenzitet temeljnih kemičnih kraških procesov
(raztapljanja in odlaganja sige) in podaja rezultate
7-letnega merjenja kemičnih procesov v izbranih
slovenskih vodnih jamah. Podrobneje so prikazani rezultati meritev
iz nekaterih večjih
slovenskih jam, kot so
Križna jama, Postojnsko-Planinski jamski
sistem in Škocjanske
jame, kjer dobimo vpogled tudi v časovno in
prostorsko dinamiko
širjenja rovov na ravni
posameznih jamskih
sistemov. Meritve so edinstvene v slovenskem
prostoru, pa tudi širše v okviru svetovnega krasoslovja, saj predstavljajo velik kvantitativni premik
v okviru kraške geomorfologije.
Carsologica 15
2012, trda vezava, 21 × 29,5 cm, 152 str.
ISBN 978-961-254-405-8
Cena: 28 € • Klubska cena: 23 €
FOLKLORISTIKA
Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut
Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja etnomuzikologije,
etnokoreologije, tekstologije in z drugih področij,
povezanih z ljudsko duhovno kulturo. Odstira
podobo spreminjajočega se izročila pesmi, glasbe
in plesa v različnih časovnih in prostorskih okvirih
in na raznih spoznavnih ravneh.
Folkloristika, ISSN 2232-3791
Avtorica Rebeka Kunej
Štajeriš
Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Knjige podaja podobo štajeriša na Slovenskem,
tako s koreološkega kot plesno-antropološkega vidika. Začetno poglavje uokvirja tematiko z
geografskega, časovnega in teoretskega vidika in
daje osnovo dvema temeljnima sklopoma v nadaljevanju. V prvem sklopu je najprej predstavljena
morfološka in strukturna analiza plesa, v nadaljevanju pa je izvedena morfološko-strukturna analiza
25.10.2013 10:13:48
Zbirke Založbe ZRC
22
štajeriša na Slovenskem,
pri čemer je osnovna
delitev izvedena iz števila sodelujočih pri plesu.
V drugem sklopu knjige se pozornost iz plesa
preusmeri na človeka, na
vlogo, ki jo je imel štajeriš
v njegovem življenju, na
ples kot medij, s katerim
je človek sporočal o razumevanju sveta, sebe in
drugega. Osrednja sklopa zaokrožuje krajše poglavje o odsevih nekdanje
tradicije v sodobnosti, v novih okoliščinah, ko je
t.i. ljudski ples doživel preobrazbo v folklorni ples.
Poleg tega knjiga v dodatku prinaša zapise treh
doslej še neobjavljenih štajerišev iz treh različnih
krajev Slovenije, ki jih hrani arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta.
Soizdajatelj: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Folkloristika 6
2012, trda vezava, 17 × 24 cm, 238 str. ISBN 978-961-254-407-2
Cena: 26 € • Klubska cena: 20 €
Avtorica Mojca Kovačič
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in
evropskem prostoru
Knjiga obravnava glasbeno prakso pritrkavanja,
ki je del ljudske glasbene tradicije v Sloveniji in
nekaterih evropskih državah. Gre za ritmično
izvajanje na cerkvene zvonove, ki je danes izredno
razširjena glasbena praksa tako med starejšimi
KATALOG_2013_02.indd 22
kot mlajšimi generacijami. Knjiga je zasnovana na sodobnih raziskavah in je na primernih
mestih komparativno
obravnavana z zgodo­
vinskega in geografske­ga
stališča. Poleg glasbeno­
analitičnega dela, v katerem so podrobno predstavljeni strukturni in
oblikovni elementi pritrkovalskih viž, knjiga
obravnava sociološka vprašanja kot so: vloga pritrkavanja v cerkvenem in posvetnem kontekstu,
načini glasbenega prenosa, performativnost glasbene prakse in vloga spola pri pritrkavanju. Pritrkavanje je umeščeno v širši kontekst evropske igre
na zvonove, s podrobnejšo obravnavo pritrkavanja
v Nemčiji in na Hrvaškem pa je ovržen v Sloveniji
že zelo dobro »zasidran« mit o pritrkavanju kot
slovenski nacionalni posebnosti.
Folkloristika 5
2012, trda vezava, 17 × 24 cm, 154 str.
ISBN 978-961-254-404-1
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
OPERA INSTITUTI ARTIS HISTORIAE
Uredniki zbirke: Ana Lavrič, Barbara
Murovec, Blaž Resman
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s
področja starejše umetnostne zgodovine, tako
kritičnim objavam virov kakor monografijam in
zbornikom o posameznih obdobjih, spomenikih
in umetnikih.
Opera Instituti Artis Historiae, ISSN C505-7191
Avtor Jure Mikuž
Le sang et le lait dans
l’imaginaire médiéval
Kužna podoba (tudi Slika nadlog, Mater omnium,
Marija zavetnica s plaščem, Marija (po)srednica,
Dvojno posredništvo, Kombinirana intercesija, Marija priprošnjica, etc.) v cerkvi Sv. Primoža v Črni pri
Kamniku v Sloveniji, ki je nastala leta 1504, ob koncu
srednjega veka in na pragu renesanse v osrednji Evropi, dobro odraža prehod med dvema domišljijskima
svetovoma in njunima likovnima izrazoma. Trikotna
kompozicija, na vrhu je Bog Oče, univerzalna entiteta, spodaj levo Kristus, ki kaže rane (Mož bolečin,
Imago pietatis), desno Marija z razgaljenimi prsmi,
določa vernikovo dojemanje. Odseva rojstvo, ki ga
simbolizira dobrota Marijinega mleka, in smrt, ki
jo simbolizirata krutost prelite Kristusove krvi ter
grozeči Očetov meč. Postavi Kristusa in Marije sta
bili zasnovani kot duhovni, kot podobi skrivnosti
evharistije in utelešenja. Besedilo se sprašuje, do
kakšne mere je vernik tistega časa v svoji domišljiji
povezoval Kristusovo goloto in Marijine prsi s telesnimi deli navadnega človeka. Njuna prikrita erotika je zaznamovala sugestivno podobo, ki je skozi
zgodovino spodbujala različne reakcije ...
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P03
Opera Instituti Artis Historiae
2013, internetna objava, pdf, 297 str.
ISBN 978-961-254-484-3
25.10.2013 10:13:50
Zbirke Založbe ZRC
STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA–
SUPPLEMENTA
Uredniki zbirke: Monika Kropej,
Andrej Pleterski, Vlado Nartnik
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa je namenjena vsem monografijam, ki prinašajo raziskave sodobnih in preteklih duhovnih,
jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in pojavov s področja mitologije, religiologije, etnolingvistike, arheologije in sorodnih smeri, kakor tudi
novim interpretacijam starih virov in novim virom
ter gradivu s teh področij.
Studia mythologica Slavica – Supplementa, ISSN
1581-9744
Avtor Vladimir Propp
prevod Lijana Dejak
Zgodovinske korenine
čarobne pravljice
S prevodom temeljnega dela enega najvidnejših
raziskovalcev ljudskega pripovedništva minulega stoletja, Vladimirja Jakovljeviča Proppa, je
slovenska znanstvena publicistika bogatejše še
za eno klasično študijo antropološke in folkloristične vede. Knjiga Zgodovinske korenine čarobne
pravljice predstavlja morfološko in ritualistično
usmerjeno študijo ljudskih – predvsem ruskih
– čarobnih pravljic. Teoretična izhodišča, ki jih je
Propp zasnoval v Morfologiji pravljice, je tokrat
KATALOG_2013_02.indd 23
23
uporabil ob konkretnih primerih ljudskih čarobnih pravljic, ki jih je vzporedil z zgodovinskimi in
antropološkimi viri.
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 8
2013, v pripravi
Avtorica Mirjam Mencej
Sem vso noč lutal v krogu
Simbolika krožnega gibanja v
evropski tradicijski kulturi
Knjiga na podlagi etnografskih, folklorističnih,
zgodovinskih, jezikovnih, ikonografskih in literarnih virov iz različnih geografskih območij Evrope
in iz različnih obdobij
evropske zgodovine
identificira skupen simbolizem krožnega gibanja v evropski tradicijski
kulturi. Krožno gibanje
se pokaže kot gibanje, ki
je v tradicijskem razumevanju prostora značilno
za prostor med svetovoma živih in mrtvih, prostor, ki pomeni mejo med tema svetovoma, obenem pa omogoča tudi komunikacijo med njima
ter prehajanje iz enega v drugega.
Sozaložnik: Znanstvena založba Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 7
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 232 str.
ISBN 978-961-254-644-1
Cena: 29 € • Klubska cena: 25 €
Avtorica Monika Kropej
prevedli Nives Sulič Dular, Valentina Batagelj
Supernatural beings from
Slovenian myth and folktales
Knjiga prinaša pregled slovenskega bajeslovja
pri čemer se opira na zgodovinsko in ljudsko
pripovedno gradivo. Predstavljenih je preko 150
bajeslovnih bitij v kontekstu z vlogo, ki jo imajo v
slovenskem pripovednem izročilu. Klasificirani so
po tipih, značilnostih, atributih in po sporočilnosti
znotraj vsebin in motivov, kjer se pojavljajo; dodan
pa je tudi krajši slovar bajeslovnih bitij. Material
je analiziran v kontekstu tovrstnega evropskega
izročila, vključeni pa so tudi nekateri neevropski
koncepti. Avtorica predstavi svoje teorije in interpretacije tega izročila in jih primerja z ugotovitvami
domačih in tujih raziskovalcev. Knjiga prinaša nova
izhodišča in klasifikacijo bajeslovnih likov skozi
vire od katerih so nekateri tukaj objavljeni prvič.
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 6
2012, trda vezava, 17 × 24 cm, 284 str.
ISBN 978-961-254-428-7
Cena: 29 € • Klubska cena: 25 €
Avtor Boris Čok
V siju mesečine
Ustno izročilo Lokve,
Prelož in bližnje okolice
Knjiga je redkost v
evropskem merilu za
področje predkrščanskih verovanj. Posebna
dragocenost je, da gre za
zapis iz prve roke, tako
25.10.2013 10:13:52
Zbirke Založbe ZRC
24
kot so avtorju pripovedovali njegovi najbližji, babice, dedki in vaščani, ki so ohranjali predkrščanska
verovanja in obrede vse do minulega stoletja. Knjiga je zato neizčrpen vir staroverskih praks, verovanj, svetih mest in drugega folklornega izročila
v vaseh Lokev, Prelože in njihovi bližnji soseščini.
Kot taka je eden temeljnih virov študija mitologije
pri Slovanih in tudi splošno ter spomenik povezanosti kraške narave in njenih ljudi.
Studia Mythologica Slavica – Supplementum 5
2012, mehka vezava, 20 × 27 cm, 184 str.
ISBN 978-961-254-380-8
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
LINGUA SLOVENICA
Urednica zbirke: Helena Dobrovoljc
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
V zbirki izhajajo priročna in praktična dela, ki aktualizirajo odprta vprašanja sodobnega slovenskega
jezika z različnih vidikov – aplikativnih, teoretičnih in razvojno-preglednih. Namenjena je tako
strokovnjakom kot laični javnosti, zainteresirani
za vprašanja sodobnega jezika. V podzbirki Fontes
izhajajo znanstvene izdaje (i)zbranih jezikoslovnih
del, prispevkov in spisov slovenskih jezikoslovcev.
Prispevki so urejeni po tematski sorodnosti in
opremljeni navadno s spremno študijo urednika,
bibliografijo, stvarnimi in imenskimi kazali ter
prispevki, ki še na druge načine osvetljujejo delo
predstavljenega avtorja.
Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 | Lingua Slovenica
– Fontes, ISSN 2232-3406
KATALOG_2013_02.indd 24
Avtorica Nina Ledinek
Slovenska skladnja v
oblikoskladenjsko in skladenjsko
označenih slovenskih korpusih
V monografiji so predstavljeni postopki oblikovanja jezikovnospecifičnih specifikacij za oblikoskladenjsko ter površinskoskladenjsko označevanje
besedilnih korpusov slovenščine skupaj s problemskim pregledom dilem, ki nastanejo pri oblikovanju
specifikacij, ter sprejetih uporabnostnih rešitev. Na
podlagi ročne analize vzorcev slovnično-pomenskega povezovanja zlasti glagolskih jezikovnih
enot, kot se kažejo v tako označenih besedilnih
korpusih, so analizirane možnosti avtomatskega
izločanja jezikovnih enot, ki se tipično pojavljajo
v specifičnih skladenjskih strukturah, iz (obliko)
skladenjsko označenih korpusov, in sicer z vidika
uporabe podatkov pri razvoju jezikovnih tehnologij in nadgradnji jezikovnih virov, hkrati pa kot
osnova pri oblikovanju korpusnojezikoslovnih
opisov za uporabnostne namene.
Lingua Slovenica 6
2013, v pripravi
STUDIA LITTERARIA
Uredniki zbirke: Darko Dolinar,
Jernej Habjan, Marko Juvan
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
V zbirki izhajajo monografije in tematski zborniki,
ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja slovenske in primerjalne literarne vede: od
temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij
z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi
področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter
njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.
Studia litteraria, ISSN 1855-895X
Avtorica Alenka Koron
Sodobne teorije pripovedi
Knjiga se razvejanega področja, za katerega je v rabi
tudi termin postklasična naratologija, loteva iz dveh
literarnovednih perspektiv: historično razvojne in
sistematske ali teoretično metodološke. Tako zajame pojav, ki v slovenski literarni vedi doslej še ni
bil obravnavan na ta način in v takem obsegu in se
pri tem osredotoči na verbalne pripovedi. Prvi del
knjige se ukvarja s teoretskimi preliminarijami, vpeljavo temeljnih pojmov in terminološkimi vprašanji,
določitvijo predmeta raziskovanja in definicijami
pripovedi. Drugi del sledi zgodovini teorij pripovedi
in oblikovanju njenega pojmovnega instrumentarija
skozi več razvojnih faz. Tretji del pregleda slovenske
dosežke in jih primerja z razvojem mednarodnih raziskav. Četrti del pa preverja aplikabilnost sodobnih
pripovednoteoretskih teženj ob konkretnem gradivu. Obravnava koncept vsevednega pripovedovanja,
vidike naratologije drame in pojav pripovednosti v
dramatiki Dušana Jovanovića, razvoj naratologije
družbenih spolov, vpeljavo pripovednoteoretskih
kategorij v raziskovanje avtobiografij in zaokroži razpravljanje z vstopom na interdisciplinarno področje
t. i. historiografske naratologije.
Studia litteraria
2013, v pripravi
25.10.2013 10:13:52
Zbirke Založbe ZRC
Uredil Marko Juvan
posamezni prispevki César Domínguez, Bala
Venkat Mani, Jernej Habjan, Katarina Molk, Jola
Škulj, Morana Čale, Jüri Talvet, Jeanne Glesener,
Liina Lukas, Irma Ratiani, Alen Širca, Matija
Ogrin, Luka Vidmar, Darko Dolinar, Marko
Juvan, Marijan Dović, Alenka Koron, Andraž Jež,
Jožica Jožef Beg
Svetovne književnosti in obrobja
Svetovna književnost je kot globalni pojav navzoča
prek mnoštva lokalnih variant. Vsaka nacionalna
literatura si je s knjižnim
prometom, knjižnicami,
prevodi, šolskim kanonom in repertoarjem
referenčnih tujih del, ki
so navdihovala domačo
tradicijo, ustvarila svojo,
specifično »glokalizirano« različico svetovne
literature. Toda ta pluralnost je naddoločena
z enotnim, a neenakim
svetovnim literarnim sistemom, razpetim med
središča in obrobja. Študije slovenskih in tujih
avtorjev, zbrane v tej knjigi, razmerje slovenske
književnosti do ideje in prakse svetovne literature
prikazujejo v teoretskem in zgodovinskem kontekstu primerljivih književnosti Evrope, katerih
sistemski položaj je obroben.
Studia litteraria
2012, mehka vezava, 15 × 21 cm, 416 str.
ISBN 978-961-254-398-3
Cena: 22 € • Klubska cena: 17 €
KATALOG_2013_02.indd 25
25
Avtor Gregor Kocijan
Slovenska kratka proza 1919–1929
Gregor Kocijan je med našimi literarnimi zgodovinarji najtemeljitejši razlagalec razvoja žanrov
slovenske kratke pripovedne proze. S sistematičnim opisovanjem njene tematike, obsega, zvrstnih oznak, pripovedne tehnike, sloga in žanrske
variantnosti Kocijan sledi menjavam, soobstoju
in prepletu poetološko-slogovnih modelov kratke proze ter jih obravnava v zaporedju obdobij. Vse analize temeljijo na avtorjevih izčrpnih
bibliografskih popisih. Doslej je tako obdelal na
stotine kratkoproznih del v obdobjih od Trdine
do Kersnika (1983) in moderne (1996), njegova
bibliografija za čas 1919–41 (1999, pa kaže, da je
pričujoča monografija zamišljena kot predzadnja
enota impresivnega literarnozgodovinskega cikla.
V Slovenski kratki prozi 1919–1929 se avtor posveča
razcvetu te literarne vrste med obema vojnama,
ko v množico (pogosto sinkretičnih) variacij na
realistične in cankarjanske modele vstopajo inovativnejša iskanja, zaznamovana z ekspresionizmom in avantgardizmi.
Studia litteraria
2012, mehka vezava, 15 × 21 cm, 240 str.
ISBN 978-961-254-370-9
Cena: 18 € • Klubska cena: 14 €
SREDNJEEVROPSKA ZNANSTVENA
KNJIŽNICA
Uredništvo: Vincenc Rajšp, Miro
Polzer, Feliks J. Bister
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
Založnik: Slovenski znanstveni inštitut = Slowenische Wissenschaftsinstitut, Dunaj/Wien
V zbirki izhajajo večjezične knjige (praviloma v
slovenščini in nemščini) o srednjeevropski zgodovini. Založnik zbirke je Slovenski znanstveni
inštitut na Dunaju. Avtorji iz Slovenije, Avstrije in Italije predstavljajo razvoj humanizma na
področju Republike Slovenije in delovanje ter
vpliv humanistov slovenskega porekla v širšem
srednjeevropskem prostoru.
Srednjeevropska znanstvena knjižnica, ISSN 2232-3465
Uredil Vincenc Rajšp
posamezni prispevki Ivan Tomažič, Feliks J.
Bister, Jernej Zupančič, Jožko Strauss, Lev Detela,
Igor Grdina, Peter Vodopivec, Andrej Rahten,
Matjaž Klemenčič, Tomaž Svete, Alojz Cindrič,
Štefan Alojzij Ferenčak, Štefka Vavti, Milan
Obid, Jan Ciglenečki, Tina Bahovec, Lilijana
Žnidaršič Golec, Metoda Kokole, Mija Oter
Gorenčič; prevodi Milka Hudobnik
Slovenski odnosi z
Dunajem skozi čas
V monografiji je objavljenih 23 razprav in prispevkov, ki osvetljujejo slovenske odnose z Dunajem z
vidika Slovenije, koroških Slovencev ter na Dunaju živečih Slovencev od časa pred prvo svetovno
25.10.2013 10:13:52
Zbirke Založbe ZRC
26
vojno do danes. Prispevki so bili predstavljeni na istoimenskem
simpoziju SZI na Dunaju v letu 2009, povod
zanj pa je bil 90-letni
jubilej p. Ivana Tomažiča, ustanovitelja, graditelja in do leta 1986
vodje študentskega
doma Korotan, hkrati
pa tudi avtorja prvega,
avtobiografskega prispevka. Nadaljnje razprave osvetljujejo skupni
slovenski kulturni prostor, vlogo dunajskih Slovencev, življenje in aktivnosti slovenskih študentov in izobražencev na Dunaju. Dva prispevka sta
posvečena slovenski politiki, slovenskim politikom
in diplomatom na cesarskem Dunaju in delovanju koroških Slovencev v dunajskem parlamentu.
Nadaljnji razpravi osvetljujeta nemško-slovensko
literarno vzajemnost na Dunaju in njen odziv v
širšem prostoru, povezanost slovenske glasbe z
Dunajem, dve razpravi pa sta posvečeni ustanovitelju zbora Dunajskih dečkov Juriju Slatkonji.
Gospodarsko sodelovanje Avstrije s Slovenijo
ponazarja prispevek o turizmu, znanosti pa sta
posvečena zadnja dva prispevka.
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 7
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 276 str.
ISBN 978-961-254-439-3
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
STUDIA DIPLOMATICA SLOVENICA
Uredniški odbori: Ernest Petrič, Karel
Erjavec, Andrej Rahten, Andrej Vrčon,
Milan Jazbec (Monographiae), Gabor
Erdody (Monographiae), Dimitrij Rupel
(Personae), Helmut Rumpler (Personae),
Gordon Bardos (Personae), Janez Šumrada
(Fontes), Stanislav Sretenović (Fontes)
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Soizdajatelj: Center za evropsko prihodnost
(Mengeš)
Zbirka, ki nastaja v okviru Koordinacijskega odbora
za raziskovanje diplomatske zgodovine, izhaja v
treh serijah – Fontes, Monographiae in Personae.
Prva je namenjena objavam virov, dokumentov
in diplomatskih aktov, ki zadevajo širšo diplomatsko zgodovino slovenskega prostora ter srednje in jugovzhodne Evrope. Druga je posvečena
razpravam slovenskih avtorjev s področja diplomatskih študij. V tretji so predstavljene biografije
pomembnih slovenskih diplomatov, ki so delovali
v diplomatski službi preteklih mnogonarodnih
držav, v katere je bil vključen slovenski prostor,
habsburške monarhije, kraljeve in socialistične
Jugoslavije. Zbirko podpira Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije.
Studia diplomatica Slovenia – Fontes, ISSN 1855-9174
| Studia diplomatica Slovenia – Monographiae, ISSN
1855-9190 | Studia diplomatica Slovenia – Personae,
ISSN 1855-9182
Uredili Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn
20 let članstva Slovenije
v Združenih narodih
Knjiga je posvečena prelomnemu dogodku pred
dvajsetimi leti, natančno 22. maja 1992, ko je Republika Slovenija z včlanitvijo v Organizacijo združenih narodov (OZN) postala del družine svobodnih, suverenih in enakopravnih narodov, ter
tako zaključila proces uveljavljanja svoje suverene
državnosti. To je pomenilo, da si je morala poleg
zagotovitve vrhovnosti in
neodvisnosti svoje oblasti
nad lastnim ozemljem in
prebivalstvom, pridobiti priznanje večine držav,
še posebej pa podporo
vseh petih stalnih članic
Varnostnega sveta OZN.
Studia diplomatica Slovenica
Monographiae 2
2012, trda vezava, 16 × 24 cm,
132 str.
ISBN 978-961-254-409-6 (ZRC
SAZU), ISBN 978-961-254-429-4 (CEP)
Cena: 20 € • Klubska cena: 17 €
GEORITEM
Urednika zbirke: Drago Kladnik, Drago Perko
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
V zbirki izhajajo znanstvene monografske študije
s področja geografije in sorodnih ved. Namenjena
je predvsem celovitim predstavitvam vsebinsko
KATALOG_2013_02.indd 26
25.10.2013 10:13:53
Zbirke Založbe ZRC
27
ožjih problemov, pri čemer imajo pomembno
mesto končane raziskave v okviru inštitutskih
domačih in mednarodnih projektov.
Georitem, ISSN 1855-1963
Georitem 22
2013, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 142 str.
ISBN 978-961-254-649-6
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Avtorji Matija Zorn, Nika Razpotnik
Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
Avtorica Nika Razpotnik Visković
Prostorski in regionalni
razvoj Sredozemlja
Enotni pristop in izbrana orodja
Kljub naravnogeografski in družbenogeografski
raznolikosti se evropski sredozemski prostor sooča
s skupnimi razvojnimi problemi. Skladnejši in bolj
uravnotežen regionalni razvoj otežujejo geografska,
gospodarska in politična razdrobljenost območja.
Obstoječa orodja, s katerimi sredozemske države
in regije rešujejo razvojne izzive, ne omogočajo
spremljanja vzorcev na ravni celotne makroregije,
ki jo je Evropska unija opredelila s Programom
Mediteran, programom teritorialnega sodelovanja
v evropskem Sredozemlju. V knjigi so osvetljeni
glavni razvojni izzivi in dejavniki, ki vplivajo na
doseganje teritorialne kohezije in konkurenčnosti
sredozemskih regij. Poleg poglavitnih naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti so
v njej povzeti nekateri rezultati transnacionalnega projekta OTREMED (Orodje za strateško
prostorsko načrtovanje v Sredozemlju). V njegovem okviru je bila oblikovana metodologija za
enoten pristop k prostorskemu in regionalnemu
načrtovanju v sredozemski makroregiji – orodje
za enotno spremljanje razvojnih izzivov območja.
Orodje temelji na izbranih razvojnih dejavnikih
in kazalnikih, ki so podrobneje predstavljeni za
sredozemsko Slovenijo.
KATALOG_2013_02.indd 27
Vloga polkmetij v preobrazbi
slovenskih obmestij
Knjiga obravnava vlogo polkmetij v gospodarski,
okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Geografski, sociološki in ekonomski vidiki polkmetij
so bili že raziskani in so povzeti v prvem delu knjige. Sledi predstavitev raziskave slovenskih obmestnih kmetij, s katero avtorica ugotavlja, kakšen
je vpliv bližine trga delovnih mest na mobilnost
kmečke delovne sile, ali se socialno-ekonomske
značilnosti obmestnih kmetijskih gospodarstev
odražajo v značilnostih gospodarjenja in posledično v prostoru ter kakšna je vloga polkmetij pri
krepitvi večnamenske vloge kmetijstva. Rezultati
so pokazali, da je kmetijstvo na večini kmetij le
stranska dejavnost, stopnja urbanizacije območja, kjer je določena kmetija, pa pri tem, nekoliko presenetljivo, nima
statistično pomembne
vloge. S podrobno analizo vzorčnih obmestnih
kmetij je bilo ugotovljeno,
da so polkmetije glede
na površino obdelovalnih zemljišč manjše od
čistih, struktura njihovega gospodarjenja je
prostorsko bolj razdrobljena in prispeva k večji
pokrajinski pestrosti. V zadnjem delu knjige so
predstavljeni tudi rezultati vrednotenja večnamenske vloge kmetijstva po posameznih socialno-ekonomskih tipih kmetij.
Georitem 21
2013, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 85 str.
ISBN 978-961-254-434-8
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Avtorji Janez Nared, David Bole, Matej
Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša
Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
Celostno načrtovanje javnega
potniškega prometa v
Ljubljanski urbani regiji
Knjiga obravnava različne vidike urejanja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji,
pri čemer je izpostavljeno sodelovanje Ljubljane
kot metropole in njenega funkcijsko povezanega
zaledja. Po preučitvi temeljnih družbenih procesov, ki usmerjajo razvoj v obravnavani regiji, kot
na primer centralizacija in suburbanizacija, smo
se osredotočili na promet in javni potniški promet
v regiji. Analizirali smo
prometne tokove, obremenjenost cest in dnevno mobilnost, posebno
pozornost smo posvetili
časovni dostopnosti do
prebivalcev in delovnih
mest. Za zaznane primere
netrajnostne mobilnosti smo skušali najti primerne ukrepe in vzorčne
dobre prakse, zlasti na
25.10.2013 10:13:54
Zbirke Založbe ZRC
28
področju izboljšanja prostorske in časovne dostopnosti ter prestopnih točk javnega potniškega
prometa. Izdelali smo predloge za integracijo
prostorskega in prometnega načrtovanja, predstavili pa smo tudi ideje o zasnovi razvoja javnega potniškega prometa na izbranem koridorju v
Ljubljanski urbani regiji.
Georitem 20
2012, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 90 str.
ISBN 978-961-254-402-7 | ni v prodaji
2012, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 80 str.
ISBN 978-961-254-373-0
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Avtorja Marjan Ravbar, Jani Kozina
Zbirka skuša ponuditi kakovostno znanstveno literaturo na področju regionalne politike, regionalnega razvoja, regionalizacije ter splošnih razvojnih
vprašanj. Vsaka posamezna knjiga je posvečena
izbrani tematiki, pri čemer skušamo pritegniti
različne avtorje, ki lahko prispevajo k celoviti in
kakovostni obravnavi izbrane tematike. Na ta
način skušamo poživiti razpravo na področju regionalnega razvoja ter pospešiti prenos najnovejših
znanstvenih rezultatov v prakso.
Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780
Geografski pogledi na
družbo znanja v Sloveniji
Raziskave o družbi znanja, regionalnih inovacijskih sistemih in njihovem prispevku h gospodarski rasti so v znanstveni literaturi že uveljavljene. Pričujoča knjiga temelji na geografski analizi
povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji
konkurenčnosti in gospodarskimi učinki. Izhaja
iz predpostavke, da gospodarska učinkovitost v
pokrajini izhaja iz kakovosti človeškega kapitala,
kjer so inovacije predpogoj za družbeni napredek,
konkurenčnost in razvojni uspeh. V publikaciji
analiziramo prostorsko razprostranjenost družbe
znanja na podlagi socialno-ekonomskih in razvojnih kazalnikov v Sloveniji. Ključna ugotovitev je,
da so ta območja neenakomerno razporejena.
Z največjimi deleži izstopajo predvsem zaposlitvena središča nacionalnega pomena in okoliške
obmestne občine v nastajajočih mestnih regijah.
Območja z velikim deležem ustvarjalnih poklicev
so bolj inovativna, njihov ekonomski in družbeni
razvoj pa je uspešnejši.
Georitem 19
KATALOG_2013_02.indd 28
REGIONALNI RAZVOJ
Uredniki zbirke: Janez Nared, Drago
Perko, Nika Razpotnik Visković
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Uredila Janez Nared, Drago Perko
Nove razvojne perspektive
Četrta knjiga v zbirki v prvi vrsti obravnava razvoj
podeželja. Med številnimi temami, ki so jih predstavili sodelujoči avtorji, še posebej izstopajo štiri:
kulturna dediščina, turizem, (ekološko) kmetijstvo
in okolje. Uspešni in poučni primeri razvojnih
praks na podeželju imajo ne glede na področje
skupno točko. To je aktivacija lokalnih skupnosti
s pomočjo participativnega pristopa, bodisi na
področju kulturnega turizma, socialnega podjetništva, upravljanja z vodnimi viri ali oživitve vaškega
življenja. V knjigi so tudi
širše teme, ki presegajo
podeželski značaj: pojasnjevanje razvojnih razlik v Sloveniji, regionalne
razlike v poklicni sestavi
kot strukturni dejavnik
slovenskega gospodarstva, vprašanje prožnosti prostorskih sistemov
ter novosti na področju
prikazovanja geostatistik. Zazrli smo se še v
prihodnost − v pripravo strateških in programskih dokumentov za novo razvojno perspektivo
2014−2020.
Regionalni razvoj 4
2013, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 190 str.
ISBN 978-961-254-490-4
Cena: 32 € • Klubska cena: 27 €
STUDIA TRANSLATORIA
Urednica zbirke: Majda Stanovnik Blinc
Soizdajatelj: Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
Zbirka je namenjena študijam o slovenskem literarnem prevodu kot močnem in vseskozi prisotnem
delu slovenske kulture. Odpira različne poglede
na raznovrstne segmente prevoda, na različne
prevodoslovne metode in zgodovino prevajanja.
Studia translatoria, ISSN 2232-3864
25.10.2013 10:13:55
Zbirke Založbe ZRC
Uredila Majda Stanovnik
Prevajalci o prevodu
Od Trubarja do Župančiča
V slovenščini imamo že v nekaj različnih izborih
predstavljene traktate o prevodu, nastale v različnih evropskih deželah od antike do sodobnosti,
enega med njimi v monografiji Davida Movrina
Fidus interpres – zvest prevajalec, prav tako v zbirki
Studia translatoria. Antologija Prevajalci o prevodu
– od Trubarja do Župančiča je panoramski pregled
raznovrstnih programsko-kritičnih spisov o stanju
in perspektivah slovenske prevodne književnosti
v obdobjih od reformacije do moderne. Prinaša
dragocena razmišljanja slovenskih avtorjev o različnih vidikih prevodne problematike v specifičnih
zgodovinskih okoliščinah majhnega naroda, ki si
zagotavlja obstoj z razvijanjem svoje kulture in s
hkratnim ohranjanjem stikov s kulturami drugih
jezikovnih območij.
Studia translatoria 5
2013, v pripravi
Avtorica Martina Ožbot
Prevodne zgodbe
Poskusi z zgodovino in teorijo
prevajanja s posebnim ozirom na
slovensko-italijanske odnose
Monografija ponuja bogato sintezo avtoričinih
raziskav o literarnem prevodu glede na njegovo
vlogo v konstituiranju in obstoju jezikov, književnosti in kultur in pri uveljavljanju posameznih
literatur v tujih prostorih. Osrednji del sestoji
iz študij primerov, ki se ukvarjajo na eni strani z
izbranimi deli italijanske književnosti in njihovimi
KATALOG_2013_02.indd 29
29
slovenitvami ter na drugi strani z nekaterimi
teksti slovenske književnosti v italijanskih prevodih. Razprava skuša
odgovoriti na vprašanja,
povezana z okoliščinami
prevajanja in sprejemanja posameznih besedil
v obeh ciljnih kulturah,
nato z vlogo italijanske
književnosti pri oblikovanju slovenskega prevodnega korpusa ter z jezikovnimi in besedilnimi vidiki slovenskih različic izbranih izhodiščnih
besedil. Iz dela prepričljivo izhaja, da prevajanje
ni nikoli nevtralen proces, ampak je zmeraj interpretacijsko dejanje, vpeto v konkreten zgodovinski
kontekst, ki pogojuje prevajalčeve odločitve in
sprejem besedila pri ciljnem občinstvu.
Studia translatoria 4
2012, mehka vezava, 14,5 × 21 cm, 220 str.
ISBN 978-961-254-417-1
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
UMETNINE V ŽEPU
Urednica zbirke: Barbara Murovec
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Umetnine v žepu je zbirka knjižnih žepnic, s katero
Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta
ZRC SAZU zapolnjuje eno od vrzeli v razmišljanju,
pisanju in branju o umetnostnih spomenikih in
prostorih Slovenije ter v njihovem razumevanju.
Prvo leto izhajanja je projekt podprla Mestna
občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana –
svetovna prestolnica knjige 2010, zato so uvodne
knjižice posvečene umetnostni dediščini prestolnice. V njih avtorji s strokovno tehtno in poljudno
privlačno besedo, ki je hkrati bogato slikovno podprta, spregovorijo o umetninah in arhitekturnih
spomenikih Ljubljane, tudi tako, da jih postavijo v
širok družbeni kontekst. Knjižice nam ne pripovedujejo le o preteklih časih, v marsičem sicer tako
podobnih današnjim, temveč skozi predstavitev
kulturne in politične zgodovine živo nagovarjajo
sedanjost in prihodnost.
Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775
Avtorica Ana Lavrič
Slomškov spomenik v
mariborski stolnici
Izhodišče avtoričinega umetnostnozgodovinskega
raziskovanja lavantinskega (mariborskega) škofa
Antona Martina Slomška je njegov spomenik v
mariborski stolnici. Žepnica Slomškovo življenjsko pot spremlja prek umetnostnih spomenikov, s
katerimi je bilo povezano njegovo otroštvo, šolanje,
službovanje in prijateljevanje. Obravnava gradbena
in umetnostna naročila iz časa njegove župniške in
škofovske službe. Zaustavlja se ob novih ali prenovljenih cerkvah in oltarjih, ki jih je kot škof posvetil
in včasih ovekovečil s pesmijo. Izpostavlja njegovo
vlogo pri populariziranju domačih, »narodnih«
svetnikov, njihovih upodobitev in ikonografskih
rešitev. Posebej se posveča Slomškovi podobi v
likovni umetnosti in sledi izoblikovanju njegovega
portretnega, narodno-kultnega in svetniškega lika.
25.10.2013 10:13:55
Zbirke Založbe ZRC
30
Umetnine v žepu 8
2013, mehka vezava, 21 × 13 cm, 92 str.
ISBN 978-961-254-648-9
Cena: 12 € • Klubska cena: 9 €
Avtor Franci Lazarini
Frančiščanska cerkev v Mariboru
Knjižica predstavlja enega ključnih arhitekturnih
spomenikov poznega historizma, frančiškansko
cerkev v Mariboru, zgrajeno v letih 1893−1895 po
načrtih dunajskega arhitekta Richarda Jordana.
Neoromansko baziliko odlikujejo arhitekturne
značilnosti, ki so odmev najaktualnejšega dogajanja v stavbarstvu cesarske prestolnice, pa tudi
kvalitetna oprema, ki je bila zasnovana sočasno
s cerkvijo in izdelana v prvih dveh desetletjih 20.
stoletja. Žepnica predstavlja dogodke, ki so pripeljali do gradnje nove cerkve, samo gradnjo, arhitekturne značilnosti, kasnejše prezidave, opremo
in po drugi svetovni vojni uničeno poslikavo, v
zaključnem delu pa osvetljuje mesto frančiškanske
cerkve v arhitektovem opusu in v sočasni sakralni
arhitekturi na Slovenskem.
Umetnine v žepu 7
2013, mehka vezava, 21 × 13 cm, 64 str.
ISBN 978-961-254-647-2
Cena: 12 € • Klubska cena: 9 €
Avtorica Vesna Krmelj
Rožnik
Ob vrsti del o Tivoliju je Rožnik kljub svoji priljubljenosti nekoliko potisnjen v ozadje. Avtorica knjižice
se poda na eno najbolj priljubljenih pešpoti Ljubljane in odkriva Rožnik iz kulturno-umetnostnega in
KATALOG_2013_02.indd 30
družbenega vidika. V prepletu, v katerem je pustila
svoji intuiciji prosto pot, je
povezala ključne spomenike in obeležja na Rožniku, posebno pozornost pa
namenila cerkvi Marijinega
Obiskovanja in Cankarjevemu bivanju na Zgornjem
Rožniku. V knjižici je poudarjena povezanost med
naravno in kulturno dediščino, na ključnih rožniških
spomenikih pa avtorica pokaže na nesmiselnost
ali celo usodnost izključevanja in ločevanja ene
in druge.
Umetnine v žepu 6
2012, mehka vezava, 21 × 13 cm, 92 str.
ISBN 978-961-254-418-8
Cena: 8 € • Klubska cena: 6 €
vzor mu je bila umetnost
benediktinskih menihov
iz samostana v nemškem
Beuronu. Značilno ostrešje je prevzel iz etruščanske
arhitekture, za katero je
menil, da je slovanskega
izvora. Nenavadna oblika
barjanske cerkve kaže na
Plečnikovo eksperimentiranje z različnimi tlorisi,
kar mu zagotavlja mesto
med vodilnimi umetniki,
ki so se v 20. stoletju posvečali liturgičnim nalogam.
Umetnine v žepu 5
2012, mehka vezava, 21 × 13 cm, 80 str.
ISBN 978-961-254-355-6 | razprodano
Avtor Damjan Prelovšek
Urednika zbirke: Jurij Fikfak,
Ingrid Slavec Gradišnik
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Cerkev sv. Mihaela na
Ljubljanskem barju
Ob 140. obletnici rojstva
arhitekta Jožeta Plečnika
Plečnikova cerkev na Ljubljanskem barju spada
med najbolj izvirne sakralne stavbe 20. stoletja.
Velja za značilno slovensko umetnino, čeprav je
vse njeno okrasje prevzeto od drugod. To, kar ji
zagotavlja domačnost, je bogastvo barv in oblik, ki
spominja na naše baročne cerkve s pisanimi zlatimi
oltarji. Glavni vir arhitektovega navdiha je bila antika, kar dokazuje tudi s pločevino obita ločna stena
za oltarjem, posneta po mozaikih iz Ravene. Drugi
ETHNOLOGICA – DISSERTATIONES
Zbirka je namenjena svežim in aktualnim monografskim obravnavam izbranih etnoloških tem.
Dodana so jim spremne študije urednikov in/ali
drugih strokovnjakov, ki obravnavano problematiko komentirajo v širšem etnološkem ali katerem
drugem specializiranem raziskovalnem kontekstu.
Ethnologica – Dissertationes, ISSN 2232-3090
25.10.2013 10:13:56
Zbirke Založbe ZRC
Avtorica Saša Poljak Istenič
Tradicija v sodobnosti
Janče – zeleni prag Ljubljane
Knjiga obravnava razsežnosti tradicije v sodobnosti, kot se kažejo v polurbaniziranem okolju na
severovzhodnem obrobju Ljubljane – na Jančah z
okolico. V njej avtorica analizira koncept tradicije,
ki je eden od osrednjih v etnologiji in folkloristiki,
in razčlenjuje njene konkretizacije na etnografskem terenu. Pri tem se osredinja predvsem na
kmečko delo in njegove ritualne dimenzije, delno
pa tudi na drugo dediščino, tradicijo kmečkega
okolja. To domačini ne le pozitivno vrednotijo, pač
pa tudi prikazujejo v idealnotipskih podobah, s
čimer pripomorejo k ustvarjanju t. i. podeželske
idile, mikavne za turiste. Kot vrednota je (p)ostala
sredstvo zbujanja in ohranjanja pripadnosti določenim skupnostim in območju samemu, uporablja
pa se tudi kot argument v splošnem in vzdržnem
razvoju območja.
Ethnologica – Dissertationes 4
2013, v pripravi
E-MONOGRAPHIAE INSTITUTI
ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE
Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej
Pleterski, Anton Velušček
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in
gradiva samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena
KATALOG_2013_02.indd 31
31
celovitim predstavitvam
posameznih arheoloških
najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
E-Monographiae Instituti
Archaeologici Sloveniae,
ISSN 2335-2930
Domača stran: http://
iza.zrc-sazu.si/si/e_
monografije/e_monografije.html
Uredila Benjamin Štular, Mateja Belak
Grobišče župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v
letih 1964, 1965 in 1966
Knjiga dopolnjuje v zbirki že objavljeno arhivsko
gradivo iz arheoloških
izkopavanj na najdišču
Župna cerkev v Kranju.
Tokratni seznam zajema gradivo izkopavanj
iz let 1964 in 1965 ter iz
Mestne hiše leta 1966,
kot ga hrani Gorenjski
muzej v Kranju.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_
monografije/Kranj_3.html
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4
2013, internetna objava, pdf, 119 str.
ISBN 978-961-254-477-5
Avtorica Lucija Grahek
slikovno gradivo Lucija Grahek, Mateja Belak
Železnodobno gradišče Cvinger
nad Virom pri Stični
Stratigrafija in tipološko-kronološka
analiza naselbinske keramike
Stiško prazgodovinsko naselje Cvinger nad Virom
pri Stični s pripadajočimi gomilnimi grobišči sodi
med najobsež­nejša železnodobna najdišča v Sloveniji. Z mogočnim obzidjem obdano naselje predstavlja enega od centrov dolenjske halštatske kulture,
ki je bilo neprekinjeno poseljeno tudi v mlajši železni dobi. Naselje je bilo raziskano s sistematičnimi
izkopavanji z mednarodno soudeležbo v letih 1967
do 1974. Rezultati izkopavanj so že bili objavljeni,
naselbinska keramika pa še ni bila deležna celovite
obravnave in ovrednotenja. Temu je posvečeno pričujoče delo, ki je sestavljeno iz treh osnovnih delov:
prvi del ponovno obravnava rezultate sistematičnih izkopavanj in podaja podrobni oris stratigrafije
najdbnih kompleksov, kar predstavlja temelj za
osrednji del; to je tehnološko, tipološko in kronološko analizo keramike. Drugi del obsega katalog
reprezentativnega izbora naselbinske keramike, ki
je predmet obravnave in ga vse dosedanje objave
stiškega gradišča niso vsebovale. Zadnji del predstavlja celotna baza naselbinske keramike iz Stične.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Sticna.html
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3
2013, internetna objava, pdf, 238 + 441 str. (dva zvezka)
ISBN 978-961-254-442-3
25.10.2013 10:13:57
Zbirke Založbe ZRC
32
Uredila Benjamin Štular, Mateja Belak
posamezni prispevki Jože Kastelic, Vinko Šribar,
Andrej Valič, Benjamin Štular, Mateja Belak;
slikovno gradivo Benjamin Štular, Mateja Belak
Grobišče župna cerkev v Kranju
Kartoteka najdb iz leta 1953
V knjigi objavljamo drugi del arhivskega gradiva
arheoloških izkopavanj. V tem zvezku smo želeli
izkoristiti prednost digitalne knjige. Digitalna knjiga
namreč omogoča spreminjanje formata znotraj
istega zvezka. Predmet objave je torej neke vrste
digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka
kartica objavljena v formatu izvirnika. Hkrati je
zapis vsake kartice dvoslojen: poleg grafičnega
vsebuje še podatkovni sloj. To pomeni, da zapis
hkrati omogoča ogled digitalne kopije izvirnika in
iskanje po vsebini. Pri uporabi knjige v raziskovalne namene je to ogromna prednost, saj objavljeni
format poleg običajnega prebiranja omogoča tudi
uporabo v obliki enostavne podatkovne zbirke.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Kranj_2.html
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2
2012, internetna objava, pdf, 444 str.
ISBN 978-961-254-426-3
Uredila Benjamin Štular, Mateja Belak
posamezni prispevki Rudolf Berce, Jože Kastelic,
Vinko Šribar, Andrej Pleterski, Benjamin Štular,
Mateja Belak; prepisovalke Zrinka Mileusnić,
KATALOG_2013_02.indd 32
Mateja Kovač, Janja Babelić; slikovno gradivo
Benjamin Štular, Mateja Belak
Grobišče župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi
in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj
istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire. Gre za tisto dokumentacijo, ki je nastala bodisi ob izkopavanjih in
se je ohranila, bodisi pozneje na podlagi terenske
dokumentacije in najdb, ki se niso ohranile. Grobišče Župna cerkev v Kranju ima preko 2500 arheološko raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st.,
zato se po velikosti in času trajanja neprekinjenega
pokopavanja uvršča med največja srednjeveška
grobišča v Evropi. Skoraj polovica teh grobov
pripada zgodnjesrednjeveškemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100
predmetov, za antropološko analizo je na voljo
preko 700 okostij, ki jih
hrani Gorenjski muzej
v Kranju.
V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog
grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Kranj_1.html
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1
2012, internetna objava, pdf, 230 str.
ISBN 978-961-254-423-2
UMETNOSTNA TOPOGRAFIJA
SLOVENIJE
Uredniški odbor: Ana Lavrič, Barbara
Murovec, Blaž Resnam, Helena Seražin
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Knjižna zbirka Umetnostna topografija Slovenije
prinaša temeljne inventarne popise naše umetnostne dediščine. S strokovno besedo in sliko
predstavlja vse, kar se je po slovenskih krajih
umetnostno zanimivega in pomenljivega ohranilo,
opominja na izgubljeno, opozarja pa tudi na tisto,
kar bo dediščina (morda) šele postalo. Tako nam
bo pomagala spoznavati in, upamo, tudi ceniti in
ohranjati dragocen del naše kulture in identitete.
Umetnostna topografija Slovenije, ISSN 2232-3783
Uredil Blaž Resman
Upravna enota Hrastnik
Četrta knjiga iz serije predstavlja umetnostno
dediščino naselij v občini Hrastnik. Monografija
je natančen inventar nepremične ter na sakralne
spomenike vezane premične umetnostne dediščine. V knjigi
so predstavljeni
vsi sakralni spomeniki (cerkve,
kapele, kapelice, znamenja)
ter izbor kakovostnejših in
pomembnejših
25.10.2013 10:13:57
Zbirke Založbe ZRC
33
profanih objektov in spominskih obeležij. Opise
spomenikov spremlja seznam arhivskih virov in
dosedanjih objav v literaturi ter obsežen izbor
fotografske dokumentacije. Vse cerkve so predstavljene tudi s posnetki tlorisov. Uvodni študiji
podajata pregled zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja.
Knjigi so poleg seznama literature in virov dodana
še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.
Umetnostna topografija Slovenije
2013, mehka vezava, 20 × 20 cm, 264 str.
ISBN 978-961-254-646-5
Cena: 33 € • Klubska cena: 28 €
obsežen izbor fotografske dokumentacije, cerkve pa so predstavljene tudi s posnetki tlorisov.
Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega
in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja, knjigo pa zaključujejo imenska
ter ikonografsko kazalo.
Umetnostna topografija Slovenije
2012, mehka vezava, 20 × 20 cm, 748 str. (dva zvezka)
ISBN 978-961-254-415-7
Cena: 45 € • Klubska cena: 38 €
Uredila Helena Seražin
posamezni prispevki Nataša Ivanovič, Blaž
Resman, Simona Kermavnar, Tina Košak, Franci
Lazarini, Tanja Martelanc, Mina Mušinovič, Mija
Oter Gorenčič, Tina Potočnik, Helena Seražin,
Katarina Mohar
Urednica zbirke: Tanja Petrović
Izdajatelj: Sekcija za interdisciplinarne raziskave
Upravna enota Ajdovščina
Monografija je natančen inventar nepremične ter
na sakralne spomenike vezane premične umetnostne dediščine z območja občin Ajdovščina
in Vipava. V knjigi so predstavljeni vsi sakralni
spomeniki (cerkve, kapele, kapelice, znamenja) ter
izbor kakovostnejših in pomembnejših profanih objektov in spominskih
obeležij. Opise spomenikov spremlja
seznam arhivskih
virov in dosedanjih
objav v literaturi,
KATALOG_2013_02.indd 33
KULTURNI SPOMIN
Zbirka Kulturni spomin odpira prostor za obravnavo spomina na dogodke, ki so v Sloveniji in
jugovzhodni Evropi pomembno zaznamovali 20.
stoletje v vsej njegovi večplastnosti in s poudarkom notranjih nasprotjih. Posebna pozornost je
namenjena vlogi, ki jo imajo te spominske prakse v izpogajanju sodobnih identitet in družbenih razmerij. Zbirka predstavlja monografije in
zbornike, ki nedavno preteklost obravnavajo in
osvetljujejo kot konstitutivni del sedanjih zgodb,
napetosti in želja.
Kulturni spomin, ISSN 2232-3872
Avtorica Kaja Širok
Kalejdoskop goriške preteklosti
Zgodbe o spominu in pozabi
Kalejdoskop goriške preteklosti pripoveduje o odnosih in življenju ljudi ob meji. Meja je tu razumljena
večplastno, kot državna meja, prostorska meja,
časovna meja med tem, kar se je zgodilo, in današnjim pomenom teh dogodkov. Delo razpravlja
o preteklosti, ki ta prostor deli, in sedanjosti, ki
vsaj na videz ta prostor
združuje. Pripoveduje
o mestu Gorica, ki si ga
lastijo pripadniki obeh
nacionalnih skupnosti,
o borbi za odrešitev in
svobodo, o odnosu med
ljudmi, ki se sprehajajo
ob isti reki, kupujejo v
istih trgovinah in jedo
podobne jedi, pri tem
pa ohranjajo tanko linijo medsebojne različnosti,
miselno konstruiran prepad, ki med njimi zaradi
drugačnosti utrjuje distanco. Meja, ki je iz pokrajine vizualno izginila decembra 2007, ostaja kriterij
prostorskega ločevanja in oblikovanja identitete,
ki upravičuje obstoj posamezne skupnosti.
Soizdajatelj: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Kulturni spomin
2012, mehka vezava, 14,5 × 20,5 cm, 224 str.
ISBN 978-961-254-403-4
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
25.10.2013 10:13:59
Zbirke Založbe ZRC
34
SLOVENSKA GLASBENA DEDIŠČINA
Uredniški odbor: Katarina Šter, Klemen
Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani), Metoda
Kokole (glavna urednica)
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
Prva zbirka elektronskih (TEI/html) znanstvenih
izdaj gradiva in raziskav s področja nacionalne
glasbene dediščine. Znanstvenokritične objave
virov s komentarji in spremnimi besedili.
Slovenska glasbena dediščina, ISSN 2335-3317
Domača stran: http://ezb.ijs.si/fedora/get/
ezmono:okoi/VIEW/
Avtorica Katarina Šter
Srednjeveški koral v kartuziji Žiče
Pogled skozi oči najstarejšega
samostanskega antifonarja
Zgodovinski pomen kartuzije Žiče znotraj reda
in v evropski zgodovini kažejo tudi žički glasbeni
rokopisi, ki so se ohranili do danes. Med najpomembnejše sodi rokopis s konca 13. stoletja, ki ga
pod signaturo 273 danes hrani Univerzitetna knjižnica v Gradcu. Rokopis 273 je eden najstarejših
skoraj v celoti ohranjenih antifonarjev, v katerih
je zapisana glasba oficija kartuzijanskega reda,
in monografija ga poskuša umestiti v kontekst
kartuzijanske monastične tradicije srednjeveške
Evrope. Do sedaj je bil v različni literaturi le obrobno omenjen, v monografiji pa je prvič postavljen
v središče širše raziskave. Izhodišče predstavitve
najstarejšega žičkega antifonarja so analize liturgične vsebine ter notnega in besedilnega zapisa,
KATALOG_2013_02.indd 34
postavljene v primerjavo s podobnimi rokopisi. O
tem, kako so na podlagi glasbenega zapisa v rokopisu 273 zvenele melodije gregorijanskega korala
v Žičah, pa nam največ lahko povedo primerjave
s kasnejšimi žičkimi antifonarji. Monografija vsebuje tudi indeks spevov rokopisa.
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:skkz/VIEW/
Slovenska glasbena dediščina
2013, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-437-9
Avtor Radovan Škrjanc
Osnove klavirske in orgelske igre
Rokopis 511 iz Frančiškanskega samostana
Novo mesto (znanstvenokritična
elektronska objava vira s komentarji)
18. stoletja; peta razprava analizira kompozicijski
vidik glasbe v Fundamenta in tega kritično primerja
z vsebino skladb za inštrumente s tipkami, ki so iz
drugih delov Evrope.
Notno gradivo je izšlo tudi v knjižni obliki (Klavirske
skladbe 18. stoletja iz Novega mesta, 2012, mehka
vezava, 25 × 35 cm, 80 str., ISMN 979-0-709004-317), naprodaj je po 18 € oziroma 15 € (klubska cena).
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:okoi/VIEW/
Slovenska glasbena dediščina
2012, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-421-8
Avtor Jurij Snoj
Kompendij koralnega petja
Rokopis 501 iz Frančiškanskega samostana
Novo mesto (znanstvenokritična
elektronska objava vira s komentarji)
Noten-Buch / darinnen / die
Fundamenta / zu dem / CLAVIER
/ oder / Orgel / enthalten
Compendium cantus choralis
Spletna publikacija poleg faksimila, znanstvenokritične transkripcije in slovenskega prevoda izvirnika
Noten-Buch darinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten vsebuje še pet obsežnejših
znanstvenih razprav z umestitvijo in analizami vira.
Prva razprava ugotavlja zgodovinsko mesto tega
učbenika (kot začetnice za pouk inštrumentov s
tipkami) v razvoju klavirske pedagogike v 18. stoletju; druga razprava vsebuje pregled vseh glasbenoteoretskih virov iz 18. stoletja, ki se hranijo v Sloveniji (njena avtorica je M. Kokole); tretja razprava
povzema izsledke raziskave o avtorstvu, starosti in
mestu nastanka rokopisa; v četrti razpravi je primerjalna analiza glasbenoteoretičnih in pedagoških
načel tega učbenika z drugimi podobnimi spisi iz
Kompendij koralnega petja, elektronska znanstvenokritična izdaja koralnega učbenika iz frančiškanskega samostana v Novem mestu, se poslužuje
možnosti, ki jih nudi moderna spletna tehnologija.
Vsebina kompendija je dostopna preko petih interaktivno povezanih nivojev: kot faksimile originala,
kot diplomatski prepis, kot kritični prepis, kot prevod v slovenščino in v obliki sodobnega povzetka,
ki je del spremne študije. S tem, ko so posamezni
nivoji medsebojno povezani, je omogočen kritični odprti dostop do vsebine latinskega izvirnika.
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:kkp/VIEW
Slovenska glasbena dediščina
2012, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-420-1
25.10.2013 10:13:59
Zbirke Založbe ZRC
FOLKLORISTIČNI ZVEZKI
Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut
Folkloristični zvezki prinašajo zgoščene študije
s področja žanrskih, tipoloških, poetoloških in
drugih podobnih raziskav slovenske in evropske
folklore (ljudske duhovne, socialne, materialne
kulture) in literature. Zasnovani so tako, da se vsaka monografska publikacija posameznega zvezka
osredotoča na posamezni žanr, pojav, šego, obred,
ljudsko likovno ali gledališko stvaritev, glasbilo,
izdelek ljudske obrti in podobno. Izbrani predmet raziskave celostno predstavi v diahronem in
sinhronem kontekstu in v luči evropskih in svetovnih znanstvenih tokov.
Folkloristični zvezki, ISSN 2335-4038
Avtorica Marjetka Golež Kaučič
»Fantje se zbirajo ...«
Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Prva iz zbirke predstavlja pesmi, ki jih definiramo kot vojaške in sodijo
po funkciji ter glede na
nosilca žanrsko med stanovske, tipologizirane so
kot njihova podvrsta. Po
vsebini so sorodne z ljubezenskimi, kajti vojaške
pesmi so bile v preteklosti opredeljene tudi kot
fantovske in velikokrat
vsebujejo tudi ljubezenski motiv. Vsebinsko
KATALOG_2013_02.indd 35
35
prikazujejo vse aspekte vojaškega življenja, od
mobilizacije, nabora do posledic vojaškega delovanja. Publikacija pa predstavlja še kanonizirano
tradicijo tematizacije vojn in navzočnosti vojakov
v njih, v širšem slovenskem ljudskem pesemskem
izročilu ter kolektivnem in individualnem spominu
vojnih udeležencev, ki so pesmi ustvarjali, ali le peli.
Komplet, v katerem sta knjiga in zgoščenka Regiment po cesti gre (slovenske pesmi, povezane z
vojaštvom; 2007) je na voljo za 20 EUR.
Folkloristični zvezki I.
2013, mehka vezava, 14,8 × 21 cm, 128 str.
ISBN 978-961-254-445-4
Cena: 17 € • Klubska cena: 14 €
PROSTOR, KRAJ, ČAS
Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Izdajatelj: Inštitut za antropološke in prostorske
študije
Zbirka je namenjena predvsem elektronski objavi
krajših, tematsko zaokroženih znanstvenih del s
področij antropologije, arheologije in prostorskih
ved, ki z različnimi pristopi obravnavajo problematiko prostora, kraja in časa. Ker sta prostor in
čas temeljni komponenti človekovega življenja, sta
obravnavana kot neločljiv del razumevanja današnjih okoljskih in družbenih sprememb, ekologije,
globalizacije ter vsesplošne mobilnosti. Poleg raziskav na področju sodobnega merjenja prostora,
ki temeljijo na geografskih informacijskih sistemih
in daljinskem zaznavanju, je poudarek tudi na
družbenih in kulturnih konstrukcijah prostora in
časa: kako ljudje v različnih obdobjih in pokrajinah
mislimo prostor in čas, kako ju živimo, čutimo,
ustvarjamo, spreminjamo in uporabljamo. Prostori, časi in kraji so del družbenih in kulturnih
praks, neredko politično določeni in zgodovinsko
specifični. Ker so prostori, kraji in časi v stalnem
procesu spreminjanja, tovrstna elektronska zbirka
omogoča, da se zazremo v preteklost, sedanjost
in prihodnost in pogledamo v kraje, ki izginjajo
ali pa so že izginili, se ponovno pojavljajo ali pa
nastajajo. Ker sta prostor in čas utelešena v ljudeh
in skupnostih, se lahko v zbirki posvetimo gibanjem posameznikov in skupnosti ter razkrijemo,
kako se kraji in časi povezujejo v nove pokrajine
in nove oblike odnosov med ljudmi in družbami.
S kreativnim poustvarjanjem preteklosti, raziskovanjem sedanjosti in predvidenih potekov v
prihodnosti postanejo sami procesi ustvarjanja
prostorov bolj jasno izraženi. Elektronske objave
hkrati omogočajo boljšo vizualizacijo tovrstnih
procesov.
Prostor, kraj, čas, ISSN 2335-4208
Domača stran: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/A52
Avtorica Maja Petrović-Šteger
Claiming the Aboriginal
Body in Tasmania
An Anthropological Study of
Repatriation and Redress
Zaradi uspešnega lobiranja aboriginskih skupin
iz Tasmanije po repatriaciji predniških ostankov
se sodobne svetovne muzejske in znanstvene
zbirke radikalno spreminjajo. V zadnjih desetih
letih se je vrsta muzejev v Veliki Britaniji, Avstraliji, ZDA in drugje odrekla zbirkam predniškega
25.10.2013 10:13:59
Zbirke Založbe ZRC
36
telesnega materiala oziroma prepovedala njihovo
razstavljanje v javnosti. Kar Aborigini razumejo
kot uspeh, marsikdo razume kot poraz in poseg
v avtonomijo sodobne znanosti—predvsem tisti
znanstveniki, fizični antropologi in biologi, ki so
eksperti na področju raziskovanja DNA in izotopičnih analiz telesnega materiala. S poglobljeno
antropološko razčlenitvijo moralnih in političnih
interpretacij mrtvega telesa knjiga odstira aktualna
vprašanja sprave, bolečine, identitete, spiritualnosti,
avtentičnosti, pripadnosti in pravic v kontekstu
postkolonialnega sveta. Poleg tega analiza procesov pogajanja o dostopnosti in uporabnosti
predniških in sodobnih telesnih ostankov ponuja
orodje in metodologijo za širšo znanstveno
obravnavo vloge biotehnološke znanosti znotraj
sodobne interpretacije
telesa in telesnih delov.
http://zalozba.zrc-sazu.
si/p/P04
Prostor, kraj, čas 3
2013, internetna objava, pdf,
111 str.
ISBN 978-961-254-486-7
Avtorji Nataša Gregorič Bon, Jaka
Repič, Alenka Janko Spreizer
(Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja
Knjiga obravnava posameznikove izkušnje gibanj
in se sprašuje o njegovih družbenih, prostorskih
ter časovnih posledicah: gibanje posameznikov
povzroča tudi gibanje krajev. Kraji in njihove lokacije niso geografsko statični, temveč so relativni
KATALOG_2013_02.indd 36
in odnosni. Kraji, kot
so dom in domovina,
za katere se pogosto
zdi, da so sorazmeroma stabilni in nepremakljivi, so pravzaprav
nenehno pogojeni in na
nek način ujeti v prakse,
imaginarije in politike
gibanj. So odnosi in relacije, katerih pomen in
lokacija sta odvisna od
določenega družbenega, ekonomskega, zgodovinskega in naključnega
konteksta. Knjiga združuje prispevke, ki izhajajoč
iz etnografske perspektive naslavljajo gibanja in
raziskujejo vzpostavljanje odnosov med ljudmi in
kraji ter ustvarjanje relativnih lokacij v različnih, a
med seboj povezanih območjih v Sloveniji, Albaniji in Argentini. Njihove diskusije naslavljajo dve
med seboj prepleteni tematiki. Prva se nanaša na
odnosnost med centrom in periferijo, kot tudi med
ljudmi in kraji, ki se ustvarjajo skozi gibanje. Druga
tematika omenjenega sklopa, pa povezuje koncept
korenin in vračanja, ki je
opredeljen kot fizično
ali simbolno premikanje v določenem kraju
in lokaciji.
http://zalozba.zrc-sazu.
si/p/P02
Prostor, kraj, čas 2
2013, internetna objava, pdf,
89 str.
ISBN 978-961-254-483-6
Avtorja Žiga Kokalj, Krištof Oštir
Vrednotenje pokrajinskoekoloških
tipov Slovenije v luči pokrovnosti,
izdelane s klasifikacijo satelitskih
posnetkov Landsat
V knjigi je razvita metoda vrednotenja pokrajinskoekoloških tipov Slovenije z vidika pokrovnosti.
Pokrovnost oziroma raba tal sta osnovna pokazatelja prepleta delovanja naravnih in antropogenih
dejavnikov v pokrajini. Osnovni hipotezi dela sta,
da se pokrajina znotraj posameznih tipov podobno odziva na človekove posege in da se ti odzivi
izražajo v razlikah v pokrovnosti med različnimi
tipi. Razkrivamo tudi skupine odklonov ter vzroke
zanje. S klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat
je bil izdelan sloj pokrovnosti s sedmimi razredi
(gozd, grmičevje in zaraščanje, ekstenzivna travniška raba, intenzivna kmetijska raba, pozidana in
sorodna zemljišča, voda, odprto). Uporabljene so
bile različne tehnike in pomožni podatki, s čimer
smo dosegli vsebinske in geometrične izboljšave.
Posodobili smo vektorski sloj pokrajinskoekoloških tipov, ki je sedaj primeren za detajlne študije
v geografskih informacijskih sistemih. Vrednotenje tipov smo izvedli s pomočjo naravno- in
družbenogeografskih kazalcev. Razlike med tipi
so velike, izbrani kazalci pa dobro prikažejo tudi
njihovo notranjo raznolikost.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P01
Prostor, kraj, čas 1
2013, internetna objava, pdf, 141 str.
ISBN 978-961-254-482-9
25.10.2013 10:14:00
Samostojne izdaje
SAMOSTOJNE IZDAJE
Avtorica Monika Kropej
Tipni indeks slovenskih pravljic 1
Živalske pravljice in basni
Prva knjiga tipnega indeksa slovenskih ljudskih
pravljic prinaša pregled nad vsemi registriranimi živalskimi pravljicami, povedkami in basnimi slovenskega etničnega prostora. Gradivo je
razvrščeno po mednarodnem klasifikacijskem
sistemu, ki so ga skozi desetletija pripravili Antti
Aarne, Stith Thompson in Hans-Jörg Uther (ATU).
Obsega prvih 299 številk tega mednarodnega
klasifikacijskega sistema in prinaša ne le pregled
nad variantami, pač pa tudi posamezne primere
za vsak tip pripovedi, ki je zastopan v slovenskem
pripovednem repertoarju.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2013, v pripravi
Avtorica Metka Furlan
Etimologija slovenskega jezika
Zasnova novega slovarja etimološkega jezika
Namen monografije je odgovoriti na vprašanje,
kako oblikovati sodoben znanstveno zasnovan
etimološki slovar slovenskega jezika, da bi čim
bolj jasno in argumentirano prikazoval življenje in
nastanek slovenskih besed, tj. njihovo etimologijo.
Vprašanje je v tesni odvisnosti od razumevanja, kaj
etimologija je, kaj je njen temeljni cilj in na katera vprašanja o razvoju besedja etimologija mora
odgovoriti, če želi zadostiti potrebi po znanstveni
argumentiranosti, zato je najprej kratko prikazan
razvoj etimologije iz veščine ugibanja v znanstveno
KATALOG_2013_02.indd 37
37
disciplino v Evropi, ki je na začetku 19. st. prek
Dobrovskega prodrla tudi k nam. Sledi prikaz
razvoja etimološke misli, ki jo zrcalijo etimološki slovarji od Pohlina preko Jarnika in Miklošiča
do Bezlajevega in nedokončanega Koštiálovega.
Analiza zasleduje rast naše etimologije, da bi se
prepoznalo, katere sestavine, ki so v sodobni etimologiji še vedno aktualne, so posamezni avtorji
že aplicirali in jih je aktualizirane treba upoštevati
pri zasnovi novega etimološkega slovarja. Delo
zaključujejo geselski članki, v katerih je ponazorjena predhodno predstavljena leksikografska rešitev
za vsako od vsebinskih sestavin geselskega članka.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
2013, v pripravi
Avtorica Marija Stanonik
Folkloristični portreti iz 20. stoletja
Konstituiranje slovenske folkloristike
Folkloristični portreti iz dvajsetega stoletja se omejujejo na obdobje konstituiranja slovstvene folkloristike kot samostojne interdisciplinarne vede. V
njej je predstavljenih štirinajst osebnosti, ki so se
zavestno vključile v proces njenega osamosvajanja
in ga še posebej zaznamuje stališče do mitološke
teorije. To so: Jiři Polívka, Jakob Kelemina, Matija
Murko, Ivan Koštiál, Ivan Grafenauer, France Kotnik,
Joža Glonar, France Stelè, Janko Glazer, Pavle
Zablatnik, Vinko Möderndorfer, Lojze Zupanc,
Janez Dolenc in Milko Matičetov.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2013, v pripravi
Uredila Darja Mihelič
Vizija raziskav gospodarske
in družbene zgodovine
Monografija obravnava problematiko v sodobnem
slovenskem zgodovinopisju deficitarno zastopanih raziskav gospodarske in družbene zgodovine.
Posveča se tudi retrospektivi sistematičnih raziskav z ekonomsko-socialno problematiko. Te so
sledile smernicam, ki jih je sredi prejšnjega stoletja začrtala SAZU v sklopu programa Naravna in
kulturna dediščina. Leta 1970 in 1980 sta kot plod
prizadevanj številnih avtorjev izšla obsežna zvezka
o agrarni zgodovini Slovencev, nato pa je delo na
programu zaradi različnih razlogov zastalo. Po več
kot treh desetletjih zastojev in razpršenega raziskovanja gospodarske in družbene zgodovine, ki
v slovenskem zgodovinopisju postavlja nesporni
desiderat celostne obravnave, v katero bi morali
vpeti širšo institucionalno in ljubiteljsko zgodovinarsko javnost, skuša monografija prebroditi
ta manjko in nakazati možnosti nadaljnjega dela.
Med avtorji monografije (skupaj jih je 19) so ob
slovenskih tudi izvedenci iz drugih okolij (Avstrije,
Italije in Švice), kjer imajo raziskave gospodarske in
družbene zgodovine elitno mesto v zgodovinopisju.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
2013, v pripravi
Avtor Boris Golec
Valvasorjeva hiša v Krškem
Napačna in prava
Pisatelj Janez Mencinger je bil kakor glas vpijočega
v puščavi, ko je v začetku 20. stoletja s kančkom
ironije ugotavljal, da so Krčani po domiselnosti
25.10.2013 10:14:00
Samostojne izdaje
38
prekosili stare Grke. Mestno hiralnico so namreč
brez vseh dokazov razglasili za zadnji dom Janeza
Vajkarda Valvasorja (1641–1693) in kranjskemu
polihistorju na njenem pročelju leta 1894 odkrili
spominsko ploščo. Hiše se je prijelo ime Valvasorjeva in je kot takšna prišla v zavest številnih rodov.
Komajda pa je Mencinger mogel slutiti, da v hiši,
v kateri je nazadnje prebival in umrl Valvasor, živi
prav on. Danes jo skupaj s sosednjo, z njo povezano stavbo poznamo z imenom Mencingerjeva
hiša. V monografiji so na podlagi analize skopih
virov iz domačih in tujih arhivov predstavljene
zadnje ugotovitve o historiatu obeh stavb – prave in napačne Valvasorjeve hiše. Z veliko mero
zanesljivosti je bilo mogoče odgovoriti tudi na
vprašanje, zakaj se je pred poldrugim stoletjem
pri razglasitvi Valvasorjeve hiše pripetila »usodna«
napaka. Markantno renesančno stavbo so namreč
v prvi polovici 19. stoletja imeli v lasti prapranečak Janeza Vajkarda Valvasorja in kratek čas celo
polihistorjevi neposredni potomci.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Soizdajatelj: Mestni muzej Krško
2013, v pripravi
Avtorica Ljudmila Bokal
Mali klekljarski slovar iz
žirovskih del Tončke Stanonik
Ljudmila Bokal je v delih pisateljice Tončke Stanonik, v katerih opisuje klekljanje v sredini preteklega
stoletja v Žirovski kotlini, poiskala klekljarske izraze
in jih pomensko razložila. Od tradicionalnih terminoloških slovarjev se ta razlikuje v navajanju citatov iz omenjenih del in osebnih besednih zvez, kar
KATALOG_2013_02.indd 38
ga označuje za avtorski
slovar. Pri slovarju so
strokovno sodelovale še strokovnjakinje
iz Idrije in Železnikov,
zato je slovar mogoče
navezati tudi na Idrijsko, Selško dolino in na
preostali del Poljanske
doline. Klekljanje se v
zadnjih desetletjih zelo
širi po Sloveniji, zato bo
slovar prispeval k uveljavljanju strokovnega
klekljarskega jezika in
bo poudaril izvirnost tovrstnih slovenskih izrazov.
Slovar je namenjen strokovnjakom, ki se ukvarjajo z umetnostnimi obrtmi, čipkarskim šolam,
etnologom in ljubiteljem te umetnosti bele niti.
Obsega 407 iztočnic in je prvi slovenski klekljarski
slovar in po besedah etnologa dr. Janeza Bogataja
prvi slovar na celotnem rokodelskem področju.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Soizdajatelj: Klekljarsko društvo Polhov Gradec
2013, trda vezava, 14 × 19,5 cm, 98 str.
ISBN 978-961-254-650-2 | Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Uredili David Bole, Mateja
Šmid Hribar, Jani Kozina
The synergy of culture and tourism
for the development of rural areas
Glavni cilj knjige je predstaviti način upravljanja s
kulturnimi vrednotami v lokalni skupnosti. Z njo
želimo sprožiti nove razvojne impulze in hkrati
prispevati k ohranjanju kulture in opolnemočenja
lokalne skupnosti. Publikacija poudarja pristop
»od spodaj navzgor«, kjer so lokalni deležniki
glavni sprožitelji, upravljavci in končni uporabniki
celotnega procesa ustvarjanja novih ali dodatnih
turističnih proizvodov, ki izhajajo iz njihove lokalne kulture. Večji del knjige predstavlja metodologija, poimenovana »Smernice za upravljanje s
kulturnimi vrednotami v ruralnih območjih«, ki
so predstavljene v drugem poglavju. Smernice
skušajo na praktičen in konkreten način nazorno
prikazati vse korake, ki jih mora lokalna skupnost
izpolniti, da se začne proces odkrivanja, varovanja in zlasti uporabe lastnih kulturnih vrednot v
razvojne namene. Napisane so v obliki navodil,
na enostaven in uporabniku prijazen način, ter
kot priročnik vodijo bralca: skozi šest korakov od
prve ideje do končne uresničitve, ki je lahko nov
proizvod ali storitev, izkušnja ali zgodba, osnovana na kulturni vrednoti z razvojnim potencialom.
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2013, trda vezava, 21 × 24 cm, 52 str.
ISBN 978-961-254-485-0 | ni v prodaji
Avtor Trevor Shaw
John Oliver's Postojnska
jama of 1856
With an introduction by Trevor Shaw
Glavnina knjige je faksimile rokopisa, ki ga je leta
1856 napisal angleški duhovnik John Oliver po
svojem obisku Postojnske jame v letih 1837 in 1852.
Kljub temu v knjigi piše le malo o svojih izkušnjah,
saj je večji del knjige prevod Schnaffenrathovega
vodnika Beschreibung der berühmten Grotte bei
25.10.2013 10:14:00
Samostojne izdaje
Gospodarska zgodovina
Evrope v 20. stoletju
Ekonomski režimi od laissezfaire do globalizacije
Knjiga Ivana T. Berenda je vzorno delo zgodovine burnega 20. stoletja skozi presek gospodarskih sprememb. Berend je knjigo zastavil izrazito
KATALOG_2013_02.indd 39
Ivan T. Berend
Knjiga Ivana T. Berenda je vzorno delo zgodovine burnega 20. stoletja skozi
presek gospodarskih sprememb. Berend je knjigo zastavil izrazito problemsko in primerjalno. Šest poglavij je strukturiranih glede na prevladujoče
ideološke in ekonomske razvojne modele: liberalni ekonomski model do
prve svetovne vojne, konceptualna iskanja v času med obema vojnama, model
dirigiranega gospodarstva, model centralnoplanske ekonomije, model
mešane ekonomije z državo blagostanja in, kot zadnji globalizacijski model,
model s težnjo po ponovnem uvajanju značilnosti liberalnega. Avtor te historične razvojne modele presoja s stališča dolgoročne kakovosti gospodarskega
razvoja in dosežene življenjske ravni prebivalstva skozi celotno stoletje,
vključno z regionalnimi razlikami. Pri tem je prepričljiv, saj mu je uspelo
sintetizirati množico gospodarsko-zgodovinskih procesov ter jih panožno in
območno razčleniti, tudi z zgovornimi primeri o (ne)uspehu nekaterih najpomembnejših podjetij, podjetnikov in projektov. Nenazadnje je ključ za
razumevanje našega časa prav dinamika in intenzivnost ekonomsko-socialne
modernizacije na evropski celini skozi 20. stoletje.
Gospodarska zgodovina
Evrope v 20. stoletju
Avtor Ivan T. Berend
prevedla Breda Rajar
problemsko in primerjalno. Šest poglavij je strukturiranih glede na prevladujoče ideološke in ekonomske razvojne modele: liberalni ekonomski model
do prve svetovne vojne, konceptualna iskanja v
času med obema vojnama, model dirigiranega
gospodarstva, model centralnoplanske ekonomije,
model mešane ekonomije z državo blagostanja in,
kot zadnji globalizacijski model, model s težnjo po
ponovnem uvajanju značilnosti liberalnega. Avtor
te historične razvojne modele presoja s stališča
dolgoročne kakovosti gospodarskega razvoja in
dosežene življenjske ravni prebivalstva skozi celotno stoletje, vključno z regionalnimi razlikami. Pri
tem je prepričljiv, saj mu je uspelo sintetizirati množico gospodarsko-zgodovinskih procesov ter jih
panožno in območno razčleniti, tudi z zgovornimi
primeri o (ne)uspehu nekaterih najpomembnejših
podjetij, podjetnikov in
projektov.
Nenazadnje sta ključ
za razumevanje našega
časa prav dinamika in
intenzivnost ekonomsko-socialne moderniIvan T. Berend
zacije na evropski celini
skozi 20. stoletje.
Gospodarska
zgodovina
Založnika: Založba ZRC;
Evrope
v 20. stoletju
Modrijan založba
prof. dr. Žarko Lazarević
39 €
Adelsberg in Krain iz leta 1834 v angleščino. Več
Oliverjevih pripomb je v posebnem dodatku, ki
vsebuje nekaj njegovih osebnih opažanj, kot tudi
opis obiska Vilenice. Celota je ilustrirana s slikami
iz takratnih knjig, kot tudi z nekaterimi njegovimi
izvirnimi slikami in risbami. Daljši uvod Trevorja
Shawa, ki je odkril ta dragocen, vrsto let domnevno izgubljen rokopis, razkrije, kdo je bil avtor »J.
O.« in obrazloži pomen prevedenega vodnika
iz leta 1834, kot tudi njegov vpliv na kasnejše
vodnike po Krasu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/11TS
2013, internetna objava, pdf, 183 str.
ISBN 978-961-254-472-0
39
2Bparks
MAINSTREAM
Knjiga 2Bparks MAINSTREAM je zaključna
publikacija mednarodnega projekta Creative Sustainable Management, Territorial
Compatible Marketing
and Environmental Education to be Parks (2Bparks),
ki je trajal od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013. Projekt je z
vključevanjem okoljskih vsebin v procese odločanja,
razvojem trajnostnega turizma in ozaveščanjem
prispeval k trajnostni rabi naravnih virov ter h
krepitvi povezav med družbami, gospodarstvi in
zavarovanimi območji. V publikaciji so predstavljeni glavni rezultati projekta, s posebnim poudarkom na njegovi nadnacionalni razsežnosti, podana
pa so tudi priporočila za trajnostno upravljanje
in načrtovanje zavarovanih območij v prihodnje.
Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru programa MEDITERAN.
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2013, mehka vezava, 21 × 29,7 cm, 136 str.
ISBN 978-961-254-444-7 | ni v prodaji
http://zalozba.zrc-sazu.si
http://www.modrijan.si
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
2013, trda vezava, 17 × 24 cm, 360 str.
ISBN 978-961-254-443-0 (ZRC SAZU), ISBN 978-961-241-743-7
(Modrijan)
Cena: 39 € • Klubska cena: 37 €
G_ZG_EU_OVITEK_29.indd 1
Uredila Aleš Smrekar,
Jernej Tiran
23.5.2013 14:16:46
Uredili Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
posamezni prispevki Erika Kržišnik, Wolfgang
Eismann, Željka Fink, Harry Walter, Valerij
Mihailovič Mokienko, Agnieszka BędkowskaKopczyk, Mateja Jemec Tomazin, Marko Snoj,
Peter Weiss, Ada Vidovič Muha, Andreja Žele,
25.10.2013 10:14:01
Samostojne izdaje
40
Irena Stramljič Breznik, Antica Menac, Mira
Menac-Mihalić, Polona Gantar, Nataša Jakop,
Aleksandra Derganc, Natalia Bragina, Marjeta
Vrbinc, Alenka Vrbinc, Vida Jesenšek, Urška
Valenčič Arh, Jasmina Markič, Anka Sollner
Perdih
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo
Frazeologija raziskuje možnosti in uresničevanje
večbesedne izrazne čustvenosti v jeziku, prek
katere se med drugim
razkrivajo tudi prvine
narodnega značaja, ki
se iz generacije v generacijo skladiščijo v našem
mentalnem spominu.
Frazeologija kot veda je
na Slovenskem zaživela
v 80. letih in od takrat
dalje zaradi svoje izjemnosti in večplastnosti
privablja mnoge raziskovalce. V tej prvi večavtorski monografiji o frazeologiji predstavljamo
22 sodobnih pogledov na frazeologijo pri nas in
v evropskem prostoru. Tematsko smo jo uredili
v štiri sklope. V njih podajamo pregled razvoja
slovenske frazeologije in njenih prvih slovarskih
poskusov, razkrivamo skrivnosti frazeološkega
pomena, problematiziramo frazeološko zgradbo
v najširšem smislu in iščemo poti do frazeologije
drugih jezikov in narodov.
Delo je namenjeno jezikoslovcem, ki intenzivno
preučujejo frazeologijo, in tudi tistim, ki bi se s frazeološkimi vprašanji želeli ukvarjati več, študentom,
KATALOG_2013_02.indd 40
ki hrepenijo po pregledno urejeni sodobni frazeološki literaturi, in ne nazadnje vsem ljubiteljem
anomalnih jezikovnih enot.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
2013, mehka vezava, 17 × 24 cm, 283 str.
ISBN 978-961-254-436-2
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Avtor Jože Krašovec
Prevajanje med teorijo in prakso
Knjiga je sad študija, razmišljanja in preverjanja
ob najrazličnejših konkretnih primerih, ki je spremljalo avtorjevo strokovno in organizacijsko delo v
pripravi komentiranega slovenskega standardnega
prevoda Svetega pisma (1996), priprave faksimilne
izdaje najstarejših slovenskih prevodov Svetega
pisma v zbirki Biblia Slavica (2006) in slovenske
jeruzalemske izdaje Svetega pisma, ki nastaja od
leta 2007, izid celotnega komentiranega prevoda pa predviden konec leta 2015. Študija sega
v pričevanja o teoriji in praksi prevajanja nazaj
v antiko in razkriva dileme prevajanja klasičnih
hebrejskih, grških, latinskih in drugih besedil. Razlike v jezikih in kulturah
so prevajalce spodbudile,
da so si pridobili znanje
na vseh temeljnih področjih, ustrezno odgovorili na potrebe prostora
in časa svoje kulture in
veliko prispevali k ustvarjanju skupnega kulturnega in duhovnega izročila. V rabi prevodov
pomembno vlogo igrajo literarni ustvarjalci. Med
literarnimi sredstvi, ki jih izbirajo, so posebno
pomembne metafore in simboli, ker v umetniških
stvaritvah širijo pomen na področja, ki so onkraj
besede in simbola.
Založnika: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Založba ZRC
2013, mehka vezava, 16,5 × 23 cm, 207 str.
ISBN 978-961-254-430-0 (Založba ZRC), ISBN 978-961-268021-3 (SAZU)
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Uredili Petra Svoljšak, Miha
Seručnik, Vanja Kočevar
posamezni prispevki Janez Weiss, Hrvoje Krkez,
Andrej Nared, Dušan Kos, Miha Preinfalk, Boris
Golec
Med cesarstvom in kraljestvom
Študija čezmejnih
kulturnozgodovinskih povezav
Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru
projekta EU pristopne pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene
srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele
krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda. Kljub
dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko
cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del
Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške
rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17.
in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih
stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci
prištevali k Hrvatom.
25.10.2013 10:14:03
Samostojne izdaje
Knjiga je izšla tudi v
hrvaščini, z naslovom
Između Kraljevstva i
Carstva. Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza (ISBN
978-961-254-461-4).
Izdajatelj: Zgodovinski
inštitut Milka Kosa
Soizdajatelj: Občina
Črnomelj
2013, mehka vezava, 19 × 27 cm, 225 str.
ISBN 978-961-254-433-1 | ni v prodaji
Uredil Igor Grdina
posamezni prispevki Igor Grdina, Kornelijus
Platelis, Ewa Kowalská, Petra Testen, Pavlina
Bobič, Andrej Rozman, Konstantin Vladimirovič
Nikiforov, Katja Mihurko Poniž, Neža Zajc
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav
Zbornik se loteva tematizacije doslej neopažene
zveze med eliminacionizmom in emancipacijo.
Obe težnji, ki sta močno
zaznamovali modernizacijske procese v novoveški Evropi, se v različnih epohah in situacijah
nista samo izpodrivali,
marveč tudi izmenjevali.
Temeljno vprašanje, ki se
ga pri analizi številnih
konkretnih primerov
KATALOG_2013_02.indd 41
41
lotevajo avtorji zbornika, je: čemu doslej nobena emancipacija ni mogla brez eliminacionizma,
torej brez izključevanja in izbrisovanja. Prav s tem
se je emancipacija usodno omejila. Emancipacija
in eliminacionizem sta v zborniku obravnavana
kot pojma, ki zaobsegata celotno področje kulture; nikakor nista omejena samo na politiko ali
gospodarstvo, kjer je njena prisotnost najočitnejša.
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
2013, mehka vezava, 14,8 × 21 cm, 132 str.
ISBN 978-961-254-422-5
Cena: 9 € • Klubska cena: 6 €
Avtorica Duška Knežević Hočevar
Etnografija medgeneracijskih
odnosov
Dom in delo na kmetijah skozi
življenjske pripovedi
V Sloveniji sta že nekaj let v veljavi ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov in pomoči mladim
prevzemnikom kmetij prav s ciljem, da se spodbudi
prenos kmetije na mlajšo generacijo, zadrži mlade
ljudi na podeželju in izboljša razvojna sposobnost
prevzetih kmetij. Koga sta ukrepa dejansko nagovorila, smo tokrat opazovali z vidika doživljanja
in razumevanja prepletanja, usklajevanja ali pa
oviranja dejavnosti na področju dela in doma
pri vseh odraslih članih večgeneracijskih kmečkih družin. S takim opazovanjem smo skušali
odkriti večplastno upravljanje kmetije, oziroma
ugotoviti, kako, če sploh, so vanj vpleteni ženske in
moški, mlajši in starejši člani družine v toku svojega
življenja. S pomočjo njihovih kariernih in življenjskih pripovedi bo bralstvo bolje razumelo vire za
razvoj raznovrstnih oblik odnosov in praks med
starejšimi in mlajšimi generacijami v kontekstu
družinske dinamike ter razloge za obnavljanje ali
pa opuščanje družinskega kmetovanja.
Izdajatelj: Družbenomedicinski inštitut
2013, mehka vezava, 16,5 × 23,4 cm, 248 str.
ISBN 978-961-254-419-5
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Avtorica Marija Stanonik
Folkloristični portreti iz treh stoletij
Od baroka do moderne
Avtorica si v knjigi prizadeva predstaviti markantne osebnosti, ki so najbolj zaslužne, da se je v nad
tristoletnem obdobju,
od baroka do moderne
ohranila slovenska slovstvena dediščina ali so
obravnavani avtorji o
njej zapisali prve komentarje. Knjiga prikazuje
osemnajst osebnosti iz
slovenske slovstvene
in kulturne zgodovine
v novi luči, kar pomeni,
da nekaterim uveljavljenim (Karel Štrekelj, Janez
V. Valvazor, Stanko Vraz), zapostavljenim (Peter
Dajnko, Anton Murko, Avgust Pavel, Matevž Ravnikar-Poženčan) ali docela prezrtim (Gregor Krek,
Gašper Križnik, Viljem Urbas) daje novo ceno.
Delo je za bralca primerno dostopno, saj je snov
pregledno in iz poglavja v poglavje dosledno enako razvrščena, da deluje kot nekakšen kronološki
25.10.2013 10:14:05
Samostojne izdaje
42
leksikon, čeprav avtorica tudi tokrat ustvarja novo
terminologijo. Z monografijo odpravlja zastaran
dolg slovenske filologije, etnologije in kulturne
zgodovine s številnimi, doslej neopaženimi odkritji, ki utrjujejo njeno tezo o pomenu slovstvene
folklore za slovensko narodno identiteto.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2012, trda vezava, 16,5 × 23,5 cm, 424 str.
ISBN 978-961-254-406-5
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
Avtor Oto Luthar
Po robovih spomina
Antisemitizem in uničenje
prekmurske judovske skupnosti
Razprava je nastala v okviru mednarodnega projekta »Zamolčani holokavst: spomin na deportacijo prekmurskih Judov« ter je izčrpen prikaz
ene najbolj groznih in žalostnih epizod sodobne
svetovne in slovenske zgodovine. Besedilo je razdeljeno na dva dela, in sicer opis priprav in izvedbo
»največjega organiziranega zločina v zgodovini
civilizacije« ter predstavitev
prizorišč tega zločina na slovenskih tleh. V prvem delu
avtor osvetli okoliščine, zaradi katerih je do holokavsta
in genocida nad slovanskimi
narodi sploh prišlo oziroma
zakaj in kako sta iz obrobnih
ekstremističnih fašističnih in
nacističnih idej vzniknila kar
dva totalitarna imperija in
kako sta človeštvo pripeljala
KATALOG_2013_02.indd 42
do največje katastrofe v zgodovini. V drugem delu
je podrobno predstavljeno dogajanje na slovenskih tleh, s poudarkom na Prekmurju, kjer so do
leta 1944 delovale tri dobro organizirane in za
pokrajino izjemno pomembne judovske skupnosti. Abstraktna in težko predstavljiva tragičnost
druge svetovne vojne je tako predstavljena skozi
konkretne usode pregnanih in skozi zgodbe o tistih,
ki se niso nikoli vrnili. Knjiga je izšla tudi v angleščini (Margins of memory. Anti-Semitism and the
destruction of the Jewish community in Prekmurje).
Izdajatelj: Sekcija za interdisciplinarne raziskave
2012, trda vezava, 12×20 cm, 148 str.
ISBN 978-961-254-391-4 (slovenska), ISBN 978-961-254-392-1
(angleška) | ni v prodaji
Uredili Primož Gašperič, Milan
Orožen Adamič, Janez Šumrada
prevedla Florence Gacoin Marks
Zemljevid Ilirskih provinc
Carte des Provinces
illyriennes de 1812
Del slovenskega, italijanskega, avstrijskega, hrvaškega in črnogorskega ozemlja je bil v začetku 19.
stoletja vključen v politično in upravno enoto,
imenovano Ilirske province. Nastale so na zahtevo
Napoleona Bonaparta in skupaj z njegovim padcem tudi prenehale obstajati. Pričujoča knjiga želi
obeležiti dvestoto obletnico Ilirskih provinc, poudariti vlogo kartografije na Slovenskem ter pomen
zgodovinskega trenutka z vzroki in posledicami
nastanka Ilirskih provinc. Skoraj nepoznani Gaetano Palma je avtor kartografskega prikaza takratnega ozemlja Ilirskih provinc. Odlike zemljevida
so razmeroma veliko merilo, kakovosten kartografski prikaz reliefa in sistematična razčlenitev
nekaterih kartografskih prvin. Ta upodobitev
Ilirskih provinc je bila izdelana za povsem vsakdanji namen, ki naj bi pomagal bolje spoznati in
vsestransko razumeti prikazano območje. Zato so
avtorji dodali reprodukciji zemljevida še pregled
državnopravnega statusa Ilirskih provinc, pregledni oris glavnih dosežkov napoleonske kartografije
na območju vzhodnega Jadrana in vzhodnih Alp,
podroben geografski opis ter indeks geografskih
imen. S tem so zemljevid in takratno dogajanje
predstavili sodobnemu bralcu.
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Soizdajatelj: Arhiv Republike Slovenije
2012, trda vezava, 28 × 38 cm, 120 str.
ISBN 978-961-254-390-7
Cena: 49 € • Klubska cena: 39 €
Avtor Jacques Tardi
prevedla Suzana
Koncut, Gašper Rus
Vojna v jarkih
1914–1918
Risani roman Vojna
v jarkih predstavlja
prvi preizkus francoskega stripovskega
avtorja Jacquesa Tardija z zgodovinskim
risanim romanom in
upravičeno velja za
Tardijevo najpomembnejše delo. Nastalo je leta
1993 in združuje dve pripovedi o prvi svetovni
25.10.2013 10:14:08
Samostojne izdaje
vojni – približno dvajset strani dolgo predelavo
leta 1983 objavljene zgodbe o navadnem francoskem pehotnem vojaku in okoli sto strani dolgo
fragmentarno pripoved s prve frontne linije, ki
predstavlja izvirno „Vojno v jarkih“. Jacques Tardi,
ki velja za mojstra zgodovinskega detajla, se je v
svojem bogatem opusu pogosto posvečal obdobju prehoda iz 19. v 20. stoletje. Z Vojno v jarkih je
dosegel pomemben mejnik v stripovskem mediju:
na neolepšan, neposreden in pretresljivo otipljiv
način je posredoval izkušnjo prve svetovne vojne
s perspektive francoskih vojakov, ujetih v blatni
in krvavi nočni mori frontnih jarkov, in ponovno
dokazal, da je risani roman umetniška oblika, ki se
lahko po svoji teži, izraznosti in širini kosa s katerimkoli delom sodobne literature in tudi drugih,
avdiovizualnih narativnih oblik.
Založnika: Forum Ljubljana; Založba ZRC
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
2012, mehka vezava, 19 × 27 cm, 124 str.
ISBN 978-961-254-393-8 (Založba ZRC), ISBN 978-961-6553-54-4
(Forum Ljubljana)
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Uredila Maja Godina Golija
posamezni prispevki Maja Godina Golija, Petra
Svoljšak, Marija Klobčar, Špela Ledinek Lozej,
Ivanka Huber, Franc Kuzmič, Neva Makuc
Vojne na Slovenskem
Pričevanja, spomini, podobe
Znanstvena monografija obravnava življenje civilistov v času vojn na slovenskem ozemlju. Čeprav
avtorji večinoma niso zgodovinarji, se z izpovedmi
o trpljenju, pomanjkanju, smrti, dojemanju vojnega
KATALOG_2013_02.indd 43
43
in povojnega dogajanja srečujejo ob raziskavah
bivalne kulture, ljudske ustvarjalnosti, prehrane,
mestnega življenja, družinske in vaške skupnost
ter gospodarske zgodovine. Pri tem so se jim
razkrili številni zapisi, spomini, dnevniki, fotografije in pisma ter manj znane podobe življenja
večinskega prebivalstva, predvsem med prvo
in drugo svetovno vojno: njihove male in velike
bitke, ki do sedaj v zgodovinskih delih o vojnah na Slovenskem še
niso podrobno osvetljene. Prve štiri razprave
opisujejo življenje med
prvo svetovno vojno,
različne usode slovenskih družin, razdejanje
v Vipavski dolini, lakoto
in pomanjkanje ter težke razmere na frontah,
ki so se odražale tudi
v slovenskih ljudskih
vojaških pesmih. Sledita prispevka o usodi judovskih družin v Prekmurju in življenju civilnega
prebivalstva na Goričkem med drugo svetovno
vojno. Knjigo sklene obravnava Slovencev med
vojaškimi spopadi v Furlaniji in na Goriškem v
16. in 17. stoletju.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2012, mehka vezava, 15 × 21 cm, 120 str.
ISBN 978-961-254-397-6
Cena: 15 € • Klubska cena: 12 €
Uredili Barbara Šterbenc Svetina,
Petra Kolenc, Matija Godeša
posamezni prispevki Branko Marušič, Janez
Cvirn, Andrej Studen, Ivica Pletikosić, Salvator
Žitko, Aleksej Kalc, Paolo Malni, Darja Mihelič,
Filip Čuček, Špela Ledinek Lozej
Zgodovinski pogledi na zadnje
državno ljudsko štetje v
Avstrijskem primorju 1910
Jezik, narodnost, meja
Habsburška monarhija je prvo moderno uradno
štetje prebivalstva izvedla leta 1857. Od leta 1869
dalje so popise izvajali vsakih deset let s kritičnim
datumom 31. december. Štetja so popisovala prisotno prebivalstvo. Od leta 1880 so popisi vsebovali tudi rubriko o občevalnem/pogovornem
jeziku. Tako je bilo mogoče poslej ugotavljati
narodnostno sestavo prebivalstva v državi, čeprav
tako formulirano vprašanje ni dajalo natančnih
rezultatov. Slovenci in drugi slovanski narodi v
monarhiji so zlasti pred štetjem leta 1910 zahtevali ukinitev rubrike občevalni jezik (lingua d'uso,
Umgangssprache) in uvedbo nove rubrike o narodnosti ali o maternem
jeziku. Zadnje avstrijsko
ljudsko štetje iz leta 1910
je značilen in pomemben dogodek iz politične zgodovine Slovencev
v Avstrijskem Primorju.
Značilen je zaradi ravnanja mestnih oblasti, ki so štetje izvajale. Pomemben je zato,
ker prestavlja politično
25.10.2013 10:14:09
Samostojne izdaje
44
zmago slovanskega prebivalstva, saj je oblast zaradi
ugotovljenih nepravilnosti odredila revizijo štetja.
Štetje leta 1910 je služilo tako jugoslovanski kot
italijanski strani za dokazno gradivo ob postavljanju ozemeljskih zahtev pri mirovnih pogajanjih po
prvi in po drugi svetovni vojni.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
2012, mehka vezava, 16,8 × 23,5 cm, 163 str.
ISBN 978-961-254-394-5 | ni v prodaji
Uredili Barbara Šterbenc
Svetina, Matija Godeša
posamezni prispevki Igor Grdina, Theodor
Domej, Nataša Kolar, Salvator Žitko, Miha
Preinfalk, Anja Dular, Damir Globočnik, Mihael
Petrovič, Stane Granda
Zgodovinske dimenzije
Ilirskih provinc
Nastanek Ilirskih provinc velja za enega pomembnih dogodkov v slovenski zgodovini, ki ni samo
dokazal, da je oblast Habsburžanov večna in
nedotakljiva, ampak je prinesel tudi globalne spremembe na idejnem, gospodarskem in socialnem
področju. Ilirske province so bile pomembno
idejno in politično gibalo slovenskega družbenopolitičnega razvoja.
Glede na spremenjene politične razmere v
Evropi, zlasti pa spričo
nastanka samostojne
slovenske države, ima
prenovljena obravnava
KATALOG_2013_02.indd 44
Ilirskih provinc številne nove implikacije. Na eni
strani širi vedenje o mednarodnih dogodkih na
slovenskih tleh, na drugi in strokovno pomembnejši pa predstavlja analizo dosedanjih raziskav in
vnos novih spoznanj, temelječih na novem gradivu in novih metodoloških pristopih, v slovenski
zgodovinopisni prostor.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
2012, mehka vezava, 16,8 × 23,5 cm, 176 str.
ISBN 978-961-254-396-9 | ni v prodaji
Uredili Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
posamezni prispevki Špela Arhar Holdt,
Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc,
Alenka Gložančev, Gašper Ilc, Nataša Jakop,
Mateja Jemec Tomazin, Boris Kern, Marta
Kocjan - Barle, Tina Lengar Verovnik, Nataša
Logar Berginc, Mija Michelizza, Aleš Pogačnik,
Damjan Popič, Andrej Stopar, Mojca Stritar,
Hotimir Tivadar, Silvo Torkar
Pravopisna stikanja
Razprave o pravopisnih vprašanjih
Namen monografije je predstaviti utemeljitve
za dopolnitve in spremembe pravopisnih pravil,
hkrati pa tudi za potrditev njihove ustreznosti.
Pravopisna problematika se je po obdobju kritik
ob izidu SP 2001 v zadnjem desetletju umaknila v
ozadje in nova vprašanja niso bila več strokovno
tematizirana v tolikšni meri, kot smo bili vajeni v
preteklih obdobjih, čeprav ostajajo enako pereča. Zlasti javno zastavljena jezikovna vprašanja
opozarjajo na pomanjkljivosti obstoječih pravil,
na težave pri njihovem interpretiranju in na nove,
še ne evidentirane položaje rabe. Monografijo, v
kateri je svoja spoznanja
strnilo 18 avtorjev, sestavljajo trije vsebinski sklopi: prispevki prvega sklopa umeščajo pravopisni
dogovor v širše družbeno okolje, v drugem
avtorji iščejo odgovore
na posamezna tradicionalna, a še vedno odprta
pravopisna vprašanja. V
tretjem sklopu je odprto
vprašanje posredništva
in posrednikov pravopisa, terminologije, pravorečnih ter onomastičnih vprašanj v pravopisu. Iz
prispevkov v monografiji je razvidna težnja po
posodobitvi pravopisnih smernic, po večji avtentičnosti jezikovnega gradiva in odprtosti do že
uveljavljenih slogovnih možnosti.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
2012, mehka vezava, 17 × 24 cm, 240 str.
ISBN 978-961-254-389-1
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Uredili Alenka Šivic-Dular, Metka Furlan
Praslovanska dialektizacija v
luči etimoloških raziskav
Ob stoti obletnici rojstva akademika
Franceta Bezlaja (zbornik referatov z
mednarodnega znanstvenega simpozija
v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010)
Zbornik objavlja 25 referatov z istoimenskega
mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je v
Ljubljani potekal od 16. do 18. septembra 2010 in
25.10.2013 10:14:11
Samostojne izdaje
je bil posvečen 100. obletnici rojstva akademika
Franceta Bezlaja, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, ustanovitelja in dolgoletnega
aktivnega člana Etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša in
enega najvidnejših slovenskih jezikoslovcev
20. stoletja, doma in po
svetu priznanega etimologa in onomasta slovenskega in slovanskega izraznega fonda. Tematika
zbornika je osredotočena na vprašanje, v čem in
kako lahko etimološke raziskave, opravljene skozi
prizmo trenutno najdejavnejših in najvidnejših
predstavnikov te stroke v Sloveniji in v drugih
evropskih državah, pripomorejo k razreševanju
vprašanja o jezikovni naravi praslovanščine, njeni
dialektizaciji in nastanku jezikovnih podlag, ki so
generirale posamezne slovanske jezike. Prispevki
so z vsebinskega in metodološkega vidika aktualni
za krepitev objektivizacije etimologije kot znanstvene discipline, znotraj tega tudi za razvoj diahronega pomenoslovja, ki je prav tako tudi ključno
za genetsko identifikacijo jezikovnega gradiva.
Založnika: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
2012, trda vezava, 16,8 × 24 cm, 344 str.
ISBN 978-961-254-386-0
Cena: 27 € • Klubska cena: 23 €
KATALOG_2013_02.indd 45
45
Avtorja Oto Luthar, Martin Pogačar
Dežela senc
Spomin na izgon in izginotje
judovske skupnosti v Prekmurju
Dežela senc je berilo za uporabo pri pouku zgodovine v slovenskih osnovnih in tudi srednjih šolah.
V prvem delu so predstavljene zgodovinske
razmere, ki so vodile do
antisemitizma in holokavsta v Evropi, v drugem pa so podrobneje
predstavljene slovenske
razmere. Podrobneje je
opisana izkušnja preživele interniranke Erike
Fürst, posebna pozornost pa je namenjena
izboru slikovnega gradiva, med katerim so tudi odlomki iz dveh grafičnih novel: Maus Arta Speigelmana in Berlin
(knjiga 1 in 2) Jasona Lutesa. Knjiga je izšla tudi
v angleščini ( The Land of Shadows. The memory
of the expulsion and disappearance of the Jewish
community in Prekmurje).
Izdajatelj: Sekcija za interdisciplinarne raziskave
2012, mehka vezava, 15×20 cm, 40 str.
ISBN 978-961-254-374-7 (slovenska), ISBN 978-961-254-381-5
(angleška) | ni v prodaji
Avtorici Helena
Dobrovoljc,
Nataša Jakop
Sodobni
pravopisni
priročnik
med normo
in predpisom
[drugi natis]
Monografija, ki sestoji iz
treh sklopov, uvodoma
pojasnjuje različne družbene okoliščine, najprej
tiste, ki vplivajo na odnos med jezikovnimi uporabniki in univerzalnim normativnim jezikovnim
priročnikom, kakršnega na Slovenskem »pooseblja« pravopis; nato pa tudi aktualne okoliščine, ki
so povezane s tehnološkim napredkom in vplivajo
na večjo produktivnost potencialnih in dejanskih
tvorcev novomedijskih besedil, s tem pa posredno
tudi na pospešeno dinamiko jezikovnega razvoja.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
2012, mehka vezava, 17 × 24 cm, 270 str.
ISBN 978-961-254-337-2
Cena: 19 € • Klubska cena: 15 €
Uredili Metoda Kokole, Maruša Zupančič
posamezni prispevki Kajetan Gantar, Andrej
Rijavec, Jože Sivec, Pierluigi Petrobelli, Ivan
Klemenčič, Gregor Pompe, Nadežda Mosusova,
Melita Milin, Roksanda Pejović, Matjaž Barbo,
Marija Bergamo, Danica Petrović, Barbara
Boisits, Jiří Sehnal, Zijo Kučukalić, Niall
O’Loughlin, Borut Loparnik, Manica Špendal,
Tomaž Faganel, Jernej Weiss, Aleš Nagode, Jurij
25.10.2013 10:14:13
Samostojne izdaje
46
Snoj, Koraljka Kos, Dimitrije Stefanović, Stane
Granda
Ob stoletnici rojstva akademika
Dragotina Cvetka (1911–1993)
At the Hundredth Birth Anniversary
of Dragotin Cvetko (1911–1993),
Member of the Slovenian
Academy of Sciences and Arts
Pričujoče delo je spominski zbornik, v katerem
so objavljeni predvsem referati z znanstvenega
srečanja, ki ga je v počastitev stote obletnice
rojstva akademika, prof. dr. Dragotina Cvetka,
utemeljitelja sodobne slovenske muzikologije,
priredil Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU ob podpori Agencije za
raziskovalno dejavnost
in Slovenske akademije
znanosti in umetnosti.
Poleg referatov, ki so
bili predstavljeni v štirih
prepletajočih se in vsebinsko povezanih sklopih (o življenju in delu
Dragotina Cvetka, o preobrazbah nacionalnih
glasbenih historiografij,
o vprašanjih evropske
glasbene historiografije
ter o muzikologiji ter njenem prehajanju od nacionalnega proti globalnemu) so v knjigi objavljeni
tudi nekateri osnovni podatki o slavljencu in nekaj
prav spominu naj napisanih besedil. Delo zaokrožuje še seznam vseh slavljenčevih magistrandov
in doktorandov ter kronološka predstavitev vseh
KATALOG_2013_02.indd 46
dogodkov, ki so bile Dragotinu Cvetku v septembru 2011 posvečene.
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
Soizdajatelj: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti
2012, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 240 str.
ISBN 978-961-254-377-8
Cena: 28 € • Klubska cena: 20 €
Uredila Stanko Flego, Lidija Rupel
posamezni prispevki Gino Bandelli, Lidija Rupel,
Karl Mais, Deborah Arbulla, Kristina Mihovilić,
Brigitta Mader, Stanko Flego, Matej Župančič,
Anton Velušček, Marzia Vidulli Torlo, Anna
Crismani, Paolo Casari, Tomaž Mihelič, Lidija
Nikočević, Andrej Zaghet
Ludwig Karl Moser (1845–1918)
med Dunajem in Trstom
Zbornik mednarodnega študijskega
dne, Trst, 21. novembra 2008
Ludwig Karl Moser (1845–1918) tra
Vienna e Trieste
Atti della giornata
internazionale di
studi, Trieste, 21
novembre 2008
Namen zbornika je
predstaviti širši publiki
Ludwiga Karla Moserja,
profesorja naravoslovja
na nemški gimnaziji v
Trstu in obenem izredno
zagnanega raziskovalca.
Posebno znana so njegova izkopavanja v jamskih
najdiščih Tržaškega Krasa. Po njegovi smrti, leta
1918, so spremenjene politične okoliščine potisnile v ozadje njegovo ime in delo. Zbornik sestavlja
16 člankov, ki obravnavajo Moserjevo življenje in
delo ter dobo, v kateri je živel. Zaključujeta ga
bogata bibliografija (261 enot) in barvna priloga
še neobjavljenega slikovnega in arhivskega gradiva,
ki ga hrani tržaški Naravoslovni muzej. Vsi članki
so objavljeni v materinem jeziku avtorjev in prevedeni v italijanščino ali slovenščino.
Založnika: Narodna in študijska knjižnica Trst;
Založba ZRC
2012, trda vezava, 20 × 29 cm, 324 str.
ISBN 978-961-254-372-3
Cena: 30 € • Klubska cena: 26 €
Avtorica Branka Lazar
Dobrepoljska dolina stoji
na jezeru [drugi natis]
Dobrepoljske ljudske pripovedi
Knjiga prinaša ljudske gradivo iz osrednjega dela
Dolenjske in obsega zbirko ljudskih pripovedi
iz Dobrepolja. Njegova
značilnost je, da zajema
celoten repertoar enega pripovedovalca, izjemno nadarjene pripovedovalke Ančke Lazar.
Pomembno je za ohranjanje slovenske ljudske
pripovedne dediščine
in predstavlja obogatitev strokovnih študij s
25.10.2013 10:14:14
Samostojne izdaje
sistematičnim urejanjem in analizo na terenu
zbranega gradiva po etnografskih metodoloških
načelih. Na priloženem CD-ROM-u so zvočni
posnetki izvirnih pripovedi.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
2012, trda vezava, 16,5 × 23,5 cm, CD-ROM, 456 str.
ISBN 978-961-254-223-8
Cena: 30 € • Klubska cena: 24 €
Avtorja Trevor Shaw, Alenka Čuk
47
izjemne slike, grafične albume ali fotografije sveta
večne teme in popularizirati kraški svet. Njihove
upodobitve so obogatile tudi številna besedila,
tako turistične vodnike in knjige, kot študije, ki so
predstavljale kraški svet. Prenekatera upodobitev
raziskovalcu ali gledalcu ponuja informacije, ki jih
v pisnih virih ne bo našel.
2012, mehka vezava, 20 × 27 cm, 338 str.
ISBN 978-961-254-369-3
Cena: 25 € • Klubska cena: 20 €
Slovene Caves & Karst
Pictured 1545–1914
Avtorica Neža Zajc
Knjiga predstavlja zgodovino razvoja slikovnega
prezentiranja – likovnega in fotografskega –slovenskih jam in krasa v
dolgem razdobju štirih
stoletij in pol, od najstarejše znane podobe Cerkniškega jezera,
predstavljene na Laziusovem zemljevidu iz
leta 1545, do motivov,
ki so nastali do začetka prve svetovne vojne.
Knjiga prinaša nad 250
upodobitev izjemnega
kraškega sveta s posebnim poudarkom na kraških jamah. Zanimanje za
kraške fenomene že stoletja izkazujejo tudi različni umetniki, ki so želeli v svojih delih – zase in
za širše občinstvo – ujeti delček tega izjemnega
sveta. Seveda niso želeli izraziti le svojih vtisov in
občutkov, temveč občinstvo seznaniti s kraškim
svetom in njegovimi posebnostmi, mu ponuditi
Knjiga ob prikazu ozadja vzpostavljanja t. i. slovanske pismenosti, s posebno pozornostjo na soodnosu med besedo in podobo (vsebino in obliko)
ter upoštevajoč slovensko-ruske razlikovalnosti, obravnava besedilni in jezikovni dosežek
pisateljev Primoža Trubarja in Maksima Greka, katerima je zaradi različnih okoliščin
prav jezik s slovansko
besedno osnovo v XVI.
stoletju predstavljal
tudi osebni izraz. Ob
ponujenih vzporednicah z miselno-duhovnimi in umetniškimi nazori
tedanje nastajajoče intelektualne Evrope je njun
jezikovni izraz tokrat preučevan z zornega kota
mogoče sposobnosti predstavljanja, prikazovanja
ter upodabljanja neke idealne podobe, ki znotraj
duhovnega krogozora obeh pisateljev ter strogo
KATALOG_2013_02.indd 47
Slovanska podoba Besede
teocentričnega sveta ne more biti razumljena
drugače kot Božja. Zasledovane možnosti besednega učinkovanja, ki niso približki t. i. literarnih
postopkov, ponujajo ogrodje opredeljevanja značilnosti neke krščanske ikonografije, tesno zvezane
z osebno teologijo obeh obravnavanih pisateljev.
Zato je tudi – pogojno rečeno – poetika Maksima Greka in Primoža Trubarja globoko osebna.
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
2012, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 266 str.
ISBN 978-961-254-366-2
Cena: 17 € • Klubska cena: 15 €
Uredil Oto Luthar
prevedel Erwin Köstler; posamezni prispevki
Valerija Babij, Janez Balažic, Milan Bidovec,
Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek,
Jasmina Litrop, Oto Luthar, Goran Miloševič,
Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija
Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar
Prekmurje
Für Neugierige und Liebhaber
Knjiga petnajstih avtorjev v 51 jedrnatih in zgoščenih zapisih zaokroži predstave in dejstva o pokrajini,
ki segajo od opisov najbolj
tipičnih kulturnih, naravnih
in zgodovinskih znamenitosti pa vse do fenomenov in
slik iz vsakdanjega življenja.
Knjiga v privlačni opremi in
z ilustracijami Srečka Bajde približa Prekmurje tako
tistim, ki ga že poznajo (ali
25.10.2013 10:14:15
Samostojne izdaje
48
vsaj menijo, da ga), kot onim, ki bi radi to slovenska pokrajino in njene lepote še odkrili.
Slovenska izdaja je prvič izšla leta 2010, v prodaji
je ponatis iz leta 2011.
Izdajatelj: Raziskovalna postaja Petanjci
2012, mehka vezava, 11 × 18 cm, 190 str.
ISBN 978-961-254-347-1
Cena: 13 € • Klubska cena: 11 €
2012, trda vezava, 16,8 × 24 cm, 664 str.
ISBN 978-961-254-431-7
Cena: 42 € • Klubska cena: 35 €
Avtor Karel Štrekelj
uredil Matija Ogrin; predgovor Kajetan Gantar,
Ludvik Karničar
Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja
Muzikološki inštitut ZRC SAZU začenja z izdajo
nove zgodovine glasbe na Slovenskem, ki bo v
štirih knjigah predstavila glasbeno dogajanje in
glasbeno ustvarjanje na Slovenskem od prazgodovinskih časov do konca 20. stol. Nova zgodovina, ki je večavtorsko delo slovenskih glasbenih
zgodovinarjev, ima izvirno zasnovo in novo izvirno
periodizacijo oz. vsebinsko razporeditev. I. zvezek obravnava obdobja
do konca 16. stol. Med
drugim vključuje tudi
področja, ki jih doslejšnji zgodovinski preglede
niso zajemali: tako arheološka pričevanja o glasbi, pričevanja o plesu ter
predstavitev bogate zbirke glasbenih kodeksov iz
srednjeveških Žič. Nova
zgodovina je zasnovana kot znanstvena sinteza s
pogledom naprej: kot predstavlja raziskovalna
dognanja doslejšnjih generacij slovenskih glasbenih
zgodovinarjev, tako odpira pri vsakem vsebinskem
segmentu vrsto nepojasnjenih vprašanj, ki se jim
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Kritična izdaja
Karel Štrekelj (1859–1912), vsestranski učenjak
slovenske filologije, je imel v letih okrog 1900 na
univerzi v Gradcu štiri
semestre predavanj o
slovenski literaturi. Gre
za prva univerzitetna
predavanja o slovenski
literaturi v slovenskem
jeziku. Lepo izgotovljen,
doslej neobjavljen rokopis v štirih obsežnih
zvezkih vsebuje popoln
pregled slovenske književnosti od Brižinskih
spomenikov do Gregorčiča. Ob stoletnici Štrekljeve smrti sta objavljena
prva dva dela monumentalne monografije; izid
zadnjih dveh je načrtovan za leto 2013.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
KATALOG_2013_02.indd 48
Urednik in avtor Jurij Snoj
sodelavci Aleš Nagode, Katarina Šter, Darja
Koter, Metoda Kokole, Marc Desmet, Klemen
Grabnar, Alenka Bagarič, Marko Motnik
Zgodovina glasbe na Slovenskem I
bo treba posvetiti v prihodnje. Čeprav je pisana
kot znanstveno delo (z znanstvenim aparatom in
bibliografijo), vzdržuje širši pogled, in taka omogoča širša kulturološka razmišljanja in primerjave
o kulturi zvočnosti in glasbe v preteklih obdobjih
slovenske zgodovine.
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
2012, trda vezava, 16,5 × 23,5 cm, 522 str.
ISBN 978-961-254-432-4
Cena: 37 € • Klubska cena: 29,5 €
Avtor Marjan Toš
Zgodovinski spomin na
prekmurske Jude
Študija osvetljuje historični vidik judovske navzočnosti v prekmurskem (in slovenskem) prostoru
od poznega srednjega veka do danes, oblikovanje modernega antisemitizma konec 19. stoletja,
predvsem pa dolgoročne posledice deportacij
prekmurskih Judov. Avtor razblini nekatere stereotipne predstave o judovski ekskluzivni gospodarski dejavnosti in izriše zanimivo topografijo
judovskega družabnega in kulturnega življenja
na območju Prekmurja. Bolj kot na samo fizično
uničenje judovske skupnosti zaradi deportacij,
ropanj in pobojev se osredotoča na posledice
uničenja nekdanje gospodarske in družbene elite.
Izdajatelj: SIRH
2012, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 296 str.
ISBN 978-961-254-353-2
Cena: 18 € • Klubska cena: 12 €
25.10.2013 10:14:16
Revije
REVIJE
Arheološki vestnik
Uredništvo: Andreja Dolenc Vičič (izvršna
urednica), Janez Dular, Jana Horvat, Zvezdana
Modrijan, Marjeta Šašel Kos, Benjamin Štular,
Sneža Tecco Hvala (glavna urednica), Biba
Teržan, Borut Toškan, Peter Turk, Marko
Dizdar (zunanji član), Paul Gleirscher (zunanji
član), Claudio Zaccaria (zunanji član)
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija. Objavlja izvirne znanstvene in strokovne prispevke, ki predstavljajo izsledke raziskav na področju arheologije v vzhodnoalpskem,
severnojadranskem in zahodnobalkanskem prostoru s težiščem na slovenskem in sosednjem
ozemlju. Odprta je za diskusije o novih teoretskih
pogledih in metodoloških pristopih ter za kritična ovrednotenja, prav
tako za prispevke drugih
znanstvenoraziskovalnih
področij, ki v povezavi z
arheologijo osvetljujejo
preteklost tega prostora (antična zgodovina,
epigrafika, numizmatika, fizična antropologija, arheozoologija, arheobotanika, arheoastronomija, paleookolje ipd.). V
objavo sprejemamo tudi tematske sklope razprav
KATALOG_2013_02.indd 49
49
s posameznih znanstveno-strokovnih posvetov
in srečanj.
Izhaja od leta 1950.
Tiskana izdaja: ISSN 0570-8966
Elektronska izdaja: ISSN 1581-1204, http://av.zrc-sazu.si
letna naročnina (ena številka): 50 €
letna naročnina za študente: 40 €
posamezna številka: 60 €
posamezna številka za člane Slovenskega arheološkega društva
in člane knjižnega kluba Založbe ZRC: 50 €
Acta geographica Slovenica
/ Geografski zbornik
Uredništvo: Blaž Komac (glavni urednik),
Drago Perko (odgovorni urednik), Mimi
Urbanc (družbena geografija), Matija Zorn
(fizična geografija), Drago Kladnik (regionalna
geografija), Rok Ciglič (pomočnik)
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Acta geographica Slovenica ali Geografski zbornik
je osrednja slovenska znanstvena geografska revija. Med letoma 1952 in
2002 je praviloma izhajala enkrat letno, od leta
2003 pa izhaja dvakrat
letno. Sprva se je imenovala Geografski zbornik
ali Acta geographica, od
leta 2002, ko se ji je pridružila znanstvena revija
Geographica Slovenica,
ki je izhajala med 1972 in
2002, pa nosi današnje
združeno ime. Od leta 1993 izhaja v angleščini
in slovenščini, od leta 1995 tudi na medmrežju.
Revija objavlja znanstvene članke z vseh področij geografije in sorodnih strok. Od leta 2003 je
vključena v SCI Expanded in je med bolj citiranimi
slovenskimi znanstvenimi revijami v tujini.
Izhaja od leta 1952.
Tiskana izdaja: ISSN 1581-6613
Elektronska izdaja: ISSN 1581-8314, http://ags.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 20 €
letna naročnina za ustanove: 28 €
posamezna številka: 12,5 €
posamezna številka za ustanove: 16 €
Acta carsologica /
Krasoslovni zbornik
Uredniški odbor: Pavel Bosak, Jože Čar,
Franci Gabrovšek (glavni urednik), Matija
Gogala, Andrej Kranjc (sourednik), Marcel
Lalkovič, Jean Nicod, Mario Pleničar,
Nataša Ravbar (sourednik), Tadej Slabe
Izdajatelj: Inštitut za raziskovanje krasa
Soizdajatelj: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti
Acta carsologica / Krasoslovni zbornik je osrednja in edina slovenska revija za krasoslovje z
mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja
obsežnejše znanstvene razprave in prispevke
krasoslovne vsebine (morfologija in geneza krasa,
speleološke raziskave, živi svet na krasu, človek in
kras) in krajša poročila o dogajanjih v stroki ter o
strokovni literaturi. V reviji sodelujejo domači in
25.10.2013 10:14:16
Revije
50
tuji avtorji, prispevki
so pisani angleškem
jeziku, izvlečki pa tudi
v slovenskem jeziku.
Revija je vključena v
več mednarodnih baz,
med njimi tudi v bazo
SCI Expanded.
Izhaja od leta 1955.
Tiskana izdaja: ISSN
0583-6050
Elektronska izdaja: ISSN
1580-2612, http://carso-
logica.zrc-sazu.si
letna naročnina [Slovenija] (dve številki): 25 €
letna naročnina za tujino: 40 €
posamezna številka [Slovenija]: 15 €
posamezna številka za tujino: 25 €
Traditiones
Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec
Gradišnik (glavna urednika), Tatiana
Bajuk Senčar, Marjetka Golež Kaučič,
Marija Klobčar, Marko Terseglav
Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut; Inštitut
za slovensko narodopisje
Soizdajatelj: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti
Znanstvena revija Traditiones prinaša recenzirane
znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem
ali tujih jezikih, ki obravnavajo različne teme s
področja slovenske, evropske in zunajevropske
etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni
KATALOG_2013_02.indd 50
so v razdelke Razprave in
razgledi, Gradivo, Knjižne ocene in poročila.
Članki so opremljeni z
izvlečki in obširnejšimi
povzetki v tujih jezikih.
Izhaja od leta 1972.
Tiskana izdaja: ISSN
0352-0447
Elektronska izdaja: ISSN
1855-6396, http://traditiones.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki):
18 €
letna naročnina za študente: 12 €
posamezna številka: 12,5 €
Filozofski vestnik
Uredniški odbor: Aleš Erjavec, Peter
Klepec (odgovorni urednik), Rado Riha,
Jelica Šumič-Riha (glavna urednica),
Matjaž Vesel, Alenka Zupančič
Izdajatelj: Filozofski
inštitut
Filozofski vestnik je
znanstveni časopis za
filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno
usmeritvijo in je forum
za diskusijo o širokem
spektru vprašanj s
področja sodobne
filozofije, etike, estetike,
politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije
zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in
teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski
dialog med njimi.
Letno izidejo tri številke. V prvi in tretji so objavljeni
prispevki domačih in tujih avtorjev v slovenskem
jeziku s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku. Druga številka je mednarodna in posvečena
temi, ki jo določi uredniški odbor. Prispevki so
objavljeni v angleškem, francoskem in nemškem
jeziku s povzetki v angleškem in slovenskem jeziku.
Izhaja od leta 1989.
Tiskana izdaja: ISSN 0353-4510
Elek t ronsk a izd aja : ht tp ://f i . zrc-s a zu .
si/?q=filozofski_vestnik
letna naročnina: 21 € (3 številke) : 21 €
letna naročnina za študente in dijake: 12, 5 €
posamezna številka: 10 €
Dve domovini / Two Homelands
Uredništvo: Jernej
Mlekuž (glavni
urednik), Marina
Lukšič-Hacin
(odgovorna urednica),
Jure Gombač, Mirjam
Milharčič Hladnik,
Kristina Toplak
Izdajatelj: Inštitut za
slovensko izseljenstvo
in migracije
25.10.2013 10:14:21
Revije
Interdisciplinarna, mednarodna in večjezična revija
je osrednja slovenska znanstvena revija s področja migracij. Namenjena je objavi znanstvenih in
strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih
ocen s področja humanističnih in družboslovnih
ved, ki obravnavajo različne vidike migracij.
Izhaja od leta 1990.
Tiskana izdaja: ISSN 0353-6777
Elektronska izdaja: http://twohomelands.zrc-sazu.
si/?home
letna naročnina za posameznike (dve številki): 18 €
letna naročnina za institucije: 28 €
posamezna številka za posameznike: 11 €
posamezna številka za institucije: 16 €
Jezikoslovni zapiski
Uredniški odbor: Kozma Ahačič, Hubert
Bergmann, Metka Furlan, Mateja Jemec
Tomazin, Karmen Kenda-Jež, Valerij
M. Mokijenko, Alenka Šivic-Dular, Peter
Weiss (urednik), Andreja Žele
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
V jezikoslovni reviji
so objavljeni razprave,
članke, gradivo, ocene
in poročila predvsem s
področja slovenskega
jezikoslovja. Vsebinsko
obravnavajo predvsem
teme iz leksikologije, slovaropisja, dialektologije,
KATALOG_2013_02.indd 51
51
etimologije, frazeologije, glasoslovja, imenoslovja
in terminologije.
Izhaja od leta 1991.
Tiskana izdaja: ISSN 0354-0448
Elektronska izdaja: ISSN 1581-1255, http://isjfr-s.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/14
letna naročnina (dve številki): 10 €
letna naročnina za študente: 8 €
posamezna številka: 7 €
Acta historiae artis Slovenica
Uredniški odbor: Tina Košak, Ana
Lavrič, Barbara Murovec, Mija Oter
Gorenčič, Blaž Resman, Helena Seražin
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki predstavlja rezultate raziskav in študij
o zgodovini umetnosti
na Slovenskem in o njeni vpetosti v evropska
umetnostna dogajanja.
Prispevke ilustrirajo številne črno-bele in barvne reprodukcije. Besedila
neslovenskih avtorjev so
objavljena v jeziku izvirnika s slovenskim povzetkom, slovenskim besedilom so dodani povzetki v tujih jezikih.
Izhaja od leta 1996.
Tiskana izdaja: ISSN 1408-0419
Elektronska izdaja: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.
php?q=sl/node/20
letna naročnina [posamezniki/Slovenija] (dve številki): 35 €
letna naročnina za tujino/ustanove: 48 €
letna naročnina za študente: 25 €
posamezna številka: 25 €
Slovenski jezik / Slovene
Linguistic Studies
Uredniški odbor: Kozma Ahačič (sourednik),
Grant H. Lundberg (sourednik); Marc L.
Greenberg, Marjeta Humar, Majda Merše,
Marko Snoj, Peter Weiss, Marina Zorman
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Soizdajatelja: The Joyce and Elizabeth Hall Center
for the Humanities, University of Kansas, Lawrence;
College of Humanities, Brigham Young University,
Provo, Utah
Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies je revija,
namenjena jezikoslovju, in sicer izključno slovenističnim prispevkom. Razpoznavni znak revije sta
večjezičnost in mednarodni značaj. Revija želi
prispevati k nastajanju
kakovostnih slovenističnih jezikoslovnih
raziskav, obogatenih
z idejami in dognanji
raziskovalcev različnih
strokovnih usmeritev,
izobrazbe in kulturnih
pogledov.
Izhaja od leta 1997.
25.10.2013 10:14:25
Revije
52
Tiskana izdaja: ISSN 1408-2616
Elektronska izdaja: http://sjsls.byu.edu/
posamezna številka (vsako drugo leto): 11 €
Studia mythologica Slavica
Uredništvo: Monika Kropej (odgovorna
urednica), Vlado Nartnik, Andrej Pleterski
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Soizdajatelj: Dipartimento di Lingue e Civilta
dell'Europa Centro-Orientale, Università degli
Studi di Udine
Glavni cilj revije je spodbujanje raziskav mitopoetičnega izročila slovanskih narodov in analize
virov slovanske mitologije. Revija objavlja
podrobne analize slovanskih mitopoetičnih
izročil in primerjalne študije mitoloških in religioznih pojmovanj starejših
slovanskih, evrazijskih in
drugih civilizacij. Revija
ima mednarodni in multidisciplinarni značaj in
je tematsko zanimiva za področje etnologije, filologije, zgodovine, arheologije, religiologije, literarne
zgodovine in filozofije.
Revija je bila ustanovljena v sodelovanju Inštituta
za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Oddelka
za lingvistiko Univerze v Pisi, od leta 1999 naprej
izhaja v sodelovanju z Univerzo v Vidmu.
KATALOG_2013_02.indd 52
Izhaja od leta 1998.
Tiskana izdaja: ISSN 1408-6271
E-izdaja: ISSN 1581-128X, http://sms.zrc-sazu.si
letna naročnina (ena številka): 18 €
Hacquetia
Uredniški odbor: Ingi Agnarsson, Andraž
Čarni, Igor Dakskobler, Ivan Kos, Petra Košir,
Simona Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner, Vlado
Matevski, Ladislav Mucina, Boštjan Surina,
Ellen Strong, Urban Šilc (glavni urednik)
Izdajatelj: Biološki inštitut Jovana Hadžija
Hacquetia je znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja taksonomskih, florističnih, favnističnih, fitocenoloških, biocentoskih in
palinoloških raziskav.
Spodbuja pospešene
in poglobljene raziskave, nudi prostor za
združevanje raziskovalcev s teh področij,
jim daje možnost soočenja različnih mnenj
in pristopov, pa tudi
polemičnega razpravljanja. Posebna rubrika je namenjena poročilom in ocenam domačih
in tujih tovrstnih objav. Prispevki so v slovenskem
jeziku, del objav je tudi v angleščini.
Izhaja od leta 2002.
Tiskana izdaja: ISSN 1581-4661
Elektronska izdaja: ISSN 1854-9829, http://hacquetia.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 16, 5 €
Umetnostna kronika
Uredniški odbor: Barbara Murovec (glavna in
odgovorna urednica), Marjeta Ciglenečki, Jana
Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman
(Koledar razstav), Mojca Marjana Kovač, Vesna
Krmelj, Mija Oter Gorenčič, Eva Sapač, Blaž
Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Revija objavlja aktualne umetnostnozgodovinske
prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov,
intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in umetniki,
krajše znanstvene prispevke, poročila o projektih
in strokovnih posvetih,
prispevke s področja
konservatorsko-restavratorske problematike,
umetnostnozgodovinsko bibliografijo, koledar razstav v Sloveniji
in na tujem in vse drugo, kar lahko doprinese
k večji informiranosti,
h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu
razumevanju likovne
umetnosti.
Izhaja od leta 2003.
Tiskana izdaja: ISSN 1581-7512
25.10.2013 10:14:27
Revije
Elektronska izdaja: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.
php?q=sl/node/345
letna naročnina: 11 € (4 številke) : 11 €
letna naročnina za študente in upokojence: 7,4 €
posamezna številka: 3,7 €
Izvestje Raziskovalne postaje
ZRC SAZU v Novi Gorici
Založnik: Raziskovalna postaja ZRC SAZU, Nova
Gorica
Od leta 2004 Raziskovalna postaja ZRC SAZU
v Novi Gorici izdaja publikacijo Izvestje, v kateri
sodelavci letno predstavljajo izsledke iz svojega
znanstvenoraziskovalnega dela na področju zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in etnologije zahodnega slovenskega
narodnostnega prostora. Letnik Izvestje ima od
leta 2010 poleg stalnih
rubrik Članki ter Poročilo
o delu še rubriko Poročila
o vsebinah humanističnih in družboslovnih revij
v Furlaniji-Julijski krajini, v
kateri je slovenskim bralcem predstavljena vsebina posameznih periodičnih (znanstvenih in
strokovnih) naslovov iz
vzhodnega italijanskega
prostora. Izdajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije Izvestje pomembno prispeva k spoznavanju in širjenju novosti raziskav zahodnega
slovenskega narodnostnega prostora ter k dvigu
KATALOG_2013_02.indd 53
53
splošne znanstvene kulture na področju humanistike in družboslovja.
Izhaja od leta 2004.
Tiskana izdaja: ISSN C504-2240
De musica disserenda
Uredniški odbor: Matjaž Barbo, Nataša
Cigoj Krstulović, Metoda Kokole, Jurij Snoj
(glavni in odgovorni urednik), Katarina Šter
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
De musica disserenda je muzikološka znanstvena revija. Namenjena je objavljanju znanstvenih
razprav z vseh področij sodobne muzikologije (tako historičnih
kot sistematičnih), pa
tudi interdisciplinarnih
razprav v zvezi z glasbo.
Revija želi v slovenskem
kulturnem prostoru
omogočiti uveljavljanje novih dognanj in
pogledov na fenomen
glasbenega v vsej njegovi
razsežnosti.
Izhaja od leta 2005.
Tiskana izdaja: ISSN 1854-3405
Elektronska izdaja: http://mi-s.zrc-sazu.si/index.
php?q=en/node/17
letna naročnina (dve številki): 10 €
letna naročnina za študente: 5 €
posamezna številka: 6 €
Jezikovno svetovanje
Spletno mesto z naslovom Jezikovno svetovanje
je zasnovano kot rastoča spletna publikacija, ki
je ne le svetovalnica za jezikovne težave uporabnikov slovenščine, temveč prek indeksa ključnih
besed in jezikoslovnih področij, na katera ta
sodijo, tudi urejena zbirka jezikovnih vprašanj.
S spletiščem Inštitut za slovenski jezik nadaljuje
več kot 100-letno tradicijo jezikovnega sveto-
vanja na Slovenskem, ki je z razmahom interneta dobilo nove razsežnosti. Uporabnik lahko
vprašanje zastavi anonimno, ne da bi razkril svoj
e-naslov, sodelavci inštituta pa nanj odgovorijo
in odgovor objavijo na spletu. Vprašanja so največkrat povezana s pravopisom in slovnico, precej pa je tudi odgovorov na dileme, ki jih poraja
jezikovni razvoj. Vsebinska analiza posameznih
vprašanj ponuja relevantno zbirko podatkov, ki
so potrebni za koncipiranje novih priročnikov,
prilagojenih izrecno izraženim potrebam jezikovnih uporabnikov.
http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica
25.10.2013 10:14:37
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
54
V seznamu je cenik vseh drugih 535 publikacij iz let
1983–2011, ki so še vedno v prodaji in jih je založila
Založba ZRC oziroma so izšle v soizdajateljstvu/
sozaložništvu z drugo ustanovo.
300 let Academia philharmonicorum Labacensium (1701–2001): Ivan Klemenčič (ur.), 2004
| 16 € / 6,2 €
Ad fontes: Darja Mihelič (ur.), 2005 | 20,6 € / 15,8 €
Ali je mogoče misliti politiko? / Manifest za filozofijo: Alain Badiou; Philosophica Prizma, 2004
| 11,9 € / 9,5 €
Allegro ma non troppo [četrti natis]: Carlo M. Cipolla, 2011 | 12 € / 10 €
Antični roman: Niklas Holzberg, 2004 | 15 € /
11,5 €
Antika za tretje tisočletje: Maja Sunčič, Brane
Senegačnik (ur.), 2004 | 15 € / 10 €
Anton Dremelj-Resnik: Milko Matičetov, Anja
Štefan; Slovenski pravljičarji 1, 2010 | 23,5 €
/ 20 €
Arheološka najdišča Ptuja: Jana Horvat, Andreja
Dolenc Vičič; Opera Instituti Archaeologici
Sloveniae 20, 2010 | 45 € / 36 €
Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766): Helena
Seražin; Opera Instituti Artis Historiae, 2007
| 18 € / 14 €
Arije in dueti: Jakob Frančišek Zupan; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVI, 1999
| 9,39 € / 7,9 €
Art History in Slovenia: Barbara Murovec, Tina
Košak (ur.); Opera Instituti Artis Historiae,
2011 | 20 € / 15 €
Aspects of the History of Slovene Karst (1545–
2008): Trevor Shaw, 2010 | 24 € / 20 €
KATALOG_2013_02.indd 54
Astronom – filozof: Matjaž Vesel; Philosophica
Moderna, 2007 | 24 € / 20 €
Atlant: Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen
Adamič, Drago Perko, Mimi Urbanc (ur.), 2005
| 83 € / 74 €
Avtobiografski diskurz: Andrej Leben, Alenka Koron (ur.); Studia litteraria, 2011 | 20 € / 17 €
Baci ardenti (1609) / Armonici accenti (1621):
Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XLIV, 2003 | 13,77 € / 11 €
Balletti / Sonate: Janez Krstnik Dolar; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVa, 2004 | 12,18 €
/ 9,15 €
Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije:
Franjo Štiblar, 2010 | 39 € / 33 €
Bela Krajina in Kostel: Urša Šivic, Marko Terseglav,
Robert Vrčon (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 011, 2008 | 13,4 €
/ 10,7 €
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja:
Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak; Slovarji, 2011 | 38 € / 33 €
Besedjeslovne razprave: Jože Toporišič; Linguistica et philologica 13, 2006 | 23,8 € / 18,8 €
Biti direktor v času socializma: Jurij Fikfak, Jože
Prinčič (ur.); Opera ethnologica Slovenica,
2008 | 29,9 € / 24 €
Blaznikov zbornik: Matjaž Bizjak (ur.), 2005 | 24,2 €
/ 20 €
Blesk zlate krone: Dušan Kos; Thesaurus memoriae Dissertationes 1, 2003 | 22 € / 15,8 €
Bog daj dobro leto: Marko Terseglav, Drago
Kunej (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 016, 2011 | 13 € / 10,5 €
Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej
zdravnik ordinarij mesta Ljubljana, sedaj na
univerzi v Padovi redni profesor medicinske
prakse: Fran Viljem Lipič, 2007 | 18 € / 14,5 €
Bolgarija: Monika Benkovič Krašovec; Vodniki
LGD Evropa 2, 2003 | 8 € / 6 €
Borovo gostüvanje v Predanovcih: Mojca Ravnik,
2009 | 10 € / 8,5 €
Botanični terminološki slovar: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič (ur.); Slovarji, 2011 |
42 € / 35 €
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]:
Darko Dolinar, Jože Faganel (ur.), 2004 | 24,2 €
/ 20 €
»Buenas artes«: Kristina Toplak; Migracije 16,
2008 | 13,9 € / 10 €
Building Peace for a Living: Mojca Vah Jevšnik;
Migracije 18, 2009 | 9,4 € / 8,5 €
Catalogue and Systematics of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian Radiolarian Genera and
Species: Špela Goričan, Elizabeth S. Carter,
Paulian Dumitrica, Patricia A. Whalen, Rie S.
Hori, Patrick De Wever, Luis O'Dogherty, Atsushi Matsuoka, Jean Guex, 2006 | 31 € / 26 €
Cerkve na Kočevskem nekoč in danes 2: Mitja Ferenc, Gojko Zupan, 2006 | 23,5 € / 19,2 €
Characteristics of Percolation Through the Karst
Vadose Zone: Janja Kogovšek; Carsologica 10,
2010 | 28 € / 23 €
Ciper: Monika Benkovič Krašovec; Vodniki LGD
Azija 4, 2007 | 12,5 € / 10 €
Čar izročila: Ingrid Slavec Gradišnik (ur.); Opera ethnologica Slovenica, 2008 | 28 € / 23 €
25.10.2013 10:14:37
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
Čas kolere: Katarina Keber; Thesaurus memoriae
Dissertationes 6, 2007 | 24 € / 20 €
Čebelarski terminološki slovar: Ljudmila Bokal
(ur.); Slovarji, 2008 | 34 € / 29 €
Členitev slovenskega podeželja: Drago Kladnik,
Marjan Ravbar; Geografija Slovenije 8, 2003
| 22 € / 16 €
Človek v Alpah: Tone Cevc (ur.), 2006 | 19,5 €
/ 15,9 €
Črmošnjiško-Poljanska dolina in njeni ljudje:
Marija Makarovič, 2005 | 29 € / 23,8 €
D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi: Denis Diderot; Philosophica Classica, 2010 | 29 €
/ 24 €
Daljinsko zaznavanje: Krištof Oštir, 2006 | 22 €
/ 16,9 €
»Deformis formositas ac formosa deformitas«:
Mija Oter Gorenčič; Opera Instituti Artis Historiae, 2009 | 33 € / 27 €
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji:
Damir Josipović; Geografija Slovenije 9, 2004
| 16,4 € / 12 €
Dežela – knez – stanovi: Andrej Nared; Thesaurus
memoriae Dissertationes 7, 2009 | 29,5 € / 25 €
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem / Kopernikanski
manifest Galilea Galileija / Geneza Dialoga o
dveh glavnih sistemih sveta / Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih
sveta: Galileo Galilei, Matjaž Vesel; Historia
scientiae, 2009 | 39 € / 32 €
Dinamika podzemne vode v kraškem zaledju izvirov Ljubljanice: Janez Turk; Carsologica 11,
2010 | 20 € / 17 €
KATALOG_2013_02.indd 55
55
Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane:
Aleš Smrekar; Georitem 1, 2007 | 15 € / 12 €
Divje babe I: Ivan Turk (ur.); Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 2007 | 82 € / 53 €
Dnevna mobilnost v Sloveniji: Matej Gabrovec,
David Bole; Georitem 11, 2009 | 18 € / 14 €
Documenta patriarchalia res gestas slovenicas
illustrantia: Günter Bernhard, 2006 | 24,5 €
/ 19,6 €
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja:
Blaž Komac; Geografija Slovenije 13, 2006 |
20 € / 15,4 €
Dom in delo na kmetijah: Duška Knežević
Hočevar, Majda Černič Istenič, 2010 | 13 €
/ 11 €
Dominik Smole: Goran Schmidt; Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in
pisateljev 12, 2011 | 43 € / 36 €
Domoznanec in kulturni delavec Jože Gregorič:
Stanislav Južnič, Drago Samec, Peter Weiss,
2011 | 15 € / 12 €
Domoznanske publikacije o Primorski: Neva
Makuc, Jakob Marušič, 2005 | 6,5 € / 3,7 €
Dr. Henrik Tuma (1858–1935) in njegova knjižnica:
Petra Kolenc, 2008 | 4 € / 3,5 €
Drobci ledenodobnega okolja: Borut Toškan (ur.);
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21,
2011 | 45 € / 38 €
Druga ljubezen: Samo Tomšič; Philosophica Prizma, 2010 | 17,8 € / 14 €
Dvojina v slovenskih narečjih: Tjaša Jakop; Linguistica et philologica 21, 2008 | 14 € / 11 €
Ekonomska konvergenca novih članic Evropske
unije: Borut Vojinović, 2010 | 19 € / 17 €
Ekonomska preobrazba slovenskih mest: David
Bole; Geografija Slovenije 19, 2008 | 20 € /
15,5 €
Emancipacija, emancipacije: Ernesto Laclau; Philosophica Prizma, 2008 | 12 € / 9,5 €
Epikarst – A Promising habitat: Tanja Pipan; Carsologica 5, 2005 | 16 € / 12,5 €
Erozijski procesi v slovenski Istri: Matija Zorn; Geografija Slovenije 18, 2008 | 34 € / 27 €
Estetika kibersveta in učinki derealizacije: Marina
Gržinić; Philosophica Prizma, 2003 | 11 € / 4,2 €
Esuli ali optanti?: Jure Gombač; Migracije 6, 2005
| 9,8 € / 7,9 €
Etimološki slovar slovenskega jezika IV.: France
Bezlaj, 2005 | 62,4 € / 53 €
Etimološki slovar slovenskega jezika V.: France Bezlaj, 2007 | 68 € / 54 €
Etnologija na Slovenskem: Ingrid Slavec Gradišnik,
2000 | 22,9 € / 18,5 €
Etnološki pogledi in podobe: Ingrid SlavecGradišnik (ur.), 2009 | 25 € / 20 €
Etnomuzikološki članki in razprave: Valens
Vodušek; Folkloristika 1, 2003 | 14 € / 10 €
Europe: Jurij Fikfak, Maria Vivod (ur.), 2009 | 17 €
/ 14 €
Evolution of Karst: Franci Gabrovšek (ur.); Carsologica 1, 2002 | 15,7 € / 11,7 €
Farmacevtski terminološki slovar: Marjeta Humar,
Jelka Šmid Korbar, Aleš Obreza (ur.); Slovarji,
2011 | 39 € / 32 €
Fenomenološki etos: Tine Hribar; Philosophica
Moderna, 2009 | 20 € / 18 €
Fidus interpres – zvest prevajalec: David Movrin;
Studia translatoria 2, 2010 | 19,5 € / 16,5 €
Figaro / Cantate zum Geburts oder Namensfeste
einer Mutter: Janez Krstnik Novak; Monu-
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
56
menta artis musicæ Sloveniæ XLVII, 2004 |
14,44 € / 11,2 €
Filozofsko-teološki traktati: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]; Philosophica Classica, 1999 | 10,5 € / 6,5 €
Flora in vegetacija makedonske stepe: Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Urban Šilc, Igor Zelnik, 2008 | 14,3 €
/ 11,4 €
Flores Jessaei (1606) / Florum Jessaeorum (1607):
Daniel Lagkhner; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XXXIV, 1998 | 7,43 € / 5,8 €
Flosculus vernalis (1621): Gabrijel Plavec; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXIII, 1997 |
20,2 € / 15,9 €
Folklornikom s(m)o vzeli noše: Bojan Knific, 2010
| 32 € / 24 €
Fonograf je dospel!: Drago Kunej; Folkloristika 3,
2008 | 26 € / 21 €
Foreign Travellers in the Slovene Karst (1486–
1900): Trevor Shaw, 2008 | 25 € / 20 €
Forest Vegetation of Galičica Mountain Range in
Macedonia: Vlado Matevski, Andraž Čarni,
Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Andrej Paušič, Urban Šilc,
2011 | 20 € / 15 €
France Prešeren – kultura – Evropa: Jože Faganel,
Darko Dolinar (ur.), 2002 | 15 € / 8,4 €
Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas: Marija
Stanonik (ur.), 2008 | 38 € / 32 €
Gemološki terminološki slovar: Meta Dobnikar,
Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek (ur.);
Slovarji, 2005 | 21,8 € / 16,5 €
Geografija občine Moravče: Maja Topole; Geografija Slovenije 7, 2003 | 20 € / 12 €
KATALOG_2013_02.indd 56
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–
2006: Drago Perko, Janez Nared, Marjan Čeh,
David Hladnik, Marko Krevs, Tomaž Podobnikar, Radoš Šumrada (ur.); Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, 2006 | 20 € / 15 €
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–
2008: Marjan Čeh, David Hladnik, Marko
Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Nika
Razpotnik, Zoran Stančič, Matija Zorn (ur.);
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji,
2008 | 39 € / 30 €
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–
2010: Drago Perko, Matija Zorn (ur.); Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, 2010
| 39 € / 30 €
Geografski terminološki slovar: Drago Kladnik,
Franc Lovrenčak, Milan Orožen Adamič (ur.);
Slovarji, 2005 | 41,5 € / 36 €
Geografski vidiki poplav v Sloveniji: Blaž Komac,
Karel Natek, Matija Zorn; Geografija Slovenije 20, 2008 | 20 € / 15,5 €
Geografski vidiki ustvarjalnosti: Marjan Ravbar,
David Bole; Georitem 6, 2007 | 15 € / 12 €
Geološki terminološki slovar: Jernej Pavšič (ur.);
Slovarji, 2006 | 34 € / 29 €
Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana:
Mateja Ferk, Uroš Stepišnik; Georitem 17, 2011
| 15 € / 12 €
Gestrinov zbornik: Darja Mihelič (ur.), 1999 | 15 €
/ 9 €
Ghirlanda odorifera (1612): Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLVI, 2004 |
6,38 € / 5,75 €
Glagolska vezljivost: Andreja Žele; Linguistica et
philologica, 2003 | 10 € / 5,5 €
Glasba in manjšine: Svanibor Pettan, Adelaida
Reyes, Maša Komavec (ur.), 2001 | 14 € / 6,2 €
Gledališki terminološki slovar: Marjeta Humar,
Barbara Sušec Michieli, Katarina Podbevšek,
Slavka Lokar (ur.); Slovarji, 2007 | 35 € / 29 €
Glossarium Vindicum: Janez Žiga Valentin Popovič
[Johann Siegmund Valentin Popowitsch]; Linguistica et philologica 19, 2007 | 9,5 € / 8 €
Gnojišča na Ljubljanskem polju: Aleš Smrekar,
Drago Kladnik; Georitem 7, 2008 | 12 € / 10 €
Go Girls!: Marina Lukšič-Hacin, Jernej Mlekuž (ur.);
Migracije/Migrantke 19/2, 2009 | 13 € / 11 €
Gospod z rožo: Ljudmila Bokal (ur.), 2009 | 30 €
/ 26 €
Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj: Nevenka Bogataj, 2009 | 14 € / 11,9 €
Gradec in Slovenci: Vincenc Rajšp, Ludwig
Karničar (ur.); Srednjeevropska znanstvena
knjižnica 5, 2011 | 25 € / 20 €
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku
6/1: France Baraga; Thesaurus memoriae
Fontes 2, 2002 | 17,5 € / 12,5 €
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku
6/2: Miha Preinfalk; Thesaurus memoriae
Fontes 5, 2007 | 12 € / 9 €
Grafenauerjev zbornik: Vincenc Rajšp (ur.), 1996
| 11,6 € / 6,2 €
Gregor Krek (1840–1905): Jurij Fikfak (ur.), 2006
| 20 € / 16 €
Gregorijanski koral: Jurij Snoj, 1999 | 12 € / 7,5 €
Halštatske nekropole Dolenjske: Janez Dular; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6, 2003
| 20,7 € / 16,5 €
Harmonia concertans (1623): Isaac Posch; Mon-
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
umenta artis musicæ Sloveniæ XXXV, 1998 |
11,14 € / 8,75 €
Harmoniae morales: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVI,
1995 | 9,01 € / 7,1 €
Higiena in obvladovanje okužb: Ana Zlata Dragaš,
Marjeta Škerl, 2004 | 14 € / 10 €
Historical and Cultural Perespectives on Slovenian
Migrations: Marjan Drnovšek (ur.); Migracije
14, 2007 | 13,5 € / 11 €
Historični seminar 5: Petra Svoljšak, Vojislav Likar,
Peter Weiss (ur.); 2006 | 10,5 € / 8 €
Historični seminar 6: Katarina Keber, Katarina
Šter (ur.); 2008 | 10 € / 7,5 €
Historični seminar 7: Katarina Šter, Mojca Žagar
Karer (ur.); 2009 | 10 € / 9 €
Historični seminar 8: Katarina Keber, Luka Vidmar (ur.); 2010 | 16 € / 11 €
Historični seminar 9: Katarina Šter, Mojca Žagar
Karer (ur.); 2011 | 15 € / 10 €
Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji
in Goriški: Neva Makuc; Thesaurus memoriae
Dissertationes 8, 2011 | 25 € / 20 €
Hočevarica: Anton Velušček (ur.); Opera Instituti
Archaeologici Sloveniae 8, 2004 | 52,4 € / 35 €
Hribarjev zbornik: Igor Grdina (ur.); Življenja in
dela VII. Ljubljanski portreti 1, 2010 | 16,5 €
/ 14 €
Igraje do znanja slovenščine [drugi natis]: Rada
Lečič; 2011 | 10 € / 8 €
Il primo libro di napolitane che si cantano et sonano in leuto (1570) / Il secondo libro delle napolitane a tre voci (1571): Giacomo Gorzanis;
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LI, 2007
| 14,5 € / 12,3 €
KATALOG_2013_02.indd 57
57
Il secondo libro delle messe 1642: Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLVIII, 2006 | 8,3 € / 7 €
Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem
Velikim: Alenka Cedilnik; Thesaurus memoriae Dissertationes 3, 2004 | 21,5 € / 15,9 €
Incomplete Solution: Nadja Zupan Hajna; Carsologica 3, 2003 | 15 € / 10 €
Indija Komandija: Anton Pegan, 2007 | 18 € / 15 €
Integra omnium solemnitatum vespertina psalmodia (1602): Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ Sloveniæ LIV, 2008 | 23 € / 18,5 €
Integracija kot človekova pravica: Natalija Vrečer;
Migracije 12, 2007 | 10 € / 8 €
Interdisciplinarnost slovstvene folklore: Marija
Stanonik, 2008 | 15,8 € / 12 €
Intervjuji in polemike: Jože Toporišič; Linguistica
et philologica 25, 2011 | 28 € / 23,8 €
Ipavci [druga pregledana izdaja]: Igor Grdina,
2002 | 16 € / 12 €
Isonzofront 1915-1917: Vincenc Rajšp (ur.); Srednjeevropska znanstvena knjižnica 3, 2010 |
24 € / 20 €
Italijanska zima: Davide Toffolo, 2011 | 14 € / 10 €
Ivan Hribar [druga pregledana izdaja]: Igor Grdina, 2010 | 11,5 € / 9 €
Ivan Hribovšek: France Pibernik; Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in
pisateljev 11, 2010 | 35 € / 28 €
Iz francoskega poslovenjeno: Tone Smolej; Studia
translatoria 1, 2008 | 14,5 € / 11 €
Iz spomina v prihodnost: Zvone Žigon; Migracije
1, 2001 | 12 € / 7,9 €
Iz zapuščine [drugi natis]: Srečko Kosovel, 2010
| 13 € / 11 €
Izidor Cankar: Andrej Rahten; Studia diplomatica Slovenica Personae 2, 2009 | 40 € / 35,5 €
Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi: Blaž
Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič; Georitem 18,
2011 | 15 € / 12 €
Izzivi drugačnosti: Zvone Žigon; Migracije 3, 2003
| 8,3 € / 5,8 €
Janko Kersnik: Gregor Kocijan; Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in
pisateljev 10, 2009 | 28 € / 21 €
Japljev zbornik: Marjeta Humar (ur.), 2011 | 25 €
/ 18 €
Jasno delo: Jean-Claude Milner; Philosophica
Moderna, 2005 | 20,2 € / 16,3 €
Jemen: Bojan Erhartič; Vodniki LGD Azija 5, 2009
| 16 € / 14 €
Jezik med umetnostjo in znanostjo: Tomaž Sajovic;
Lingua Slovenica 2, 2005 | 14 € / 10 €
Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in
obrobji: Kozma Ahačič, Petra Testen (ur.),
2011 | 29 € / 20 €
Jože Plečnik – Jan Kotěra: Damjan Prelovšek (ur.);
Opera Instituti Artis Historiae, 2004 | 15 € / 8 €
Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala; Opera Instituti
Archaeologici Sloveniae 12, 2007 | 58 € / 37 €
Jurassic and Cretaceous Stratigraphy and Sedimentary Evolution of the Julian Alps, NW Slovenia: Andrej Šmuc, 2005 | 19 € / 12,5 €
Kako pisati literarno zgodovino danes: Darko Dolinar, Marko Juvan (ur.), 2003 | 15 € / 10 €
Kar ostaja od Auschwitza: Giorgio Agamben; Philosophica Prizma, 2005 | 12,5 € / 10 €
Karel Štrekelj: Monika Kropej; ZRC 28, 2001 |
12,9 € / 9 €
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
58
Karst Rock Features: Angel Ginés, Martin Knez,
Tadej Slabe, Wolfgang Dreybrodt (ur.); Carsologica 9, 2009 | 58 € / 51 €
Kategorije: Aristotel [Aristoteles]; Philosophica
Classica, 2004 | 12,1 € / 10 €
Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem: Blaž
Resman; Opera Instituti Artis Historiae, 2006
| 17 € / 13 €
Kirgizistan: Matej Gabrovec, Simon Kušar, Matjaž
Mihelčič, Irena Mrak, Irena Rejec Brancelj,
Jernej Zupančič; Vodniki LGD Azija 3, 2004
| 8,3 € / 7 €
Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji:
Peter Svetina; Studia litteraria, 2007 | 12,8 €
/ 9,8 €
Klasična retorika ter njena krščanska in posvetna tradicija od antike do sodobnosti: George
A. Kennedy, 2001 | 14,5 € / 10 €
Klasični jeziki v slovenskem šolstvu (1848–1945):
Matej Hriberšek, 2005 | 16 € / 11 €
Klepetavi predmeti: Jernej Mlekuž (ur.); Migracije 21, 2011 | 16 € / 13,5 €
Knafljeva ustanova na Dunaju 1676–2006: Vincenc Rajšp (ur.); Srednjeevropska znanstvena
knjižnica 1, 2007 | 19 € / 15 €
Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica: Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja
Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver; Geografija
Slovenije 22, 2011 | 20 € / 15,5 €
Koliščarji: Anton Velušček, 2010 | 39 € / 32 €
Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas:
Anton Velušček (ur.); Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009 | 56 € / 45 €
Kompendij o glasbi: René Descartes; Historia scientiae, 2001 | 11 € / 6,25 €
KATALOG_2013_02.indd 58
Kongresni trg: Barbara Žabota; Umetnine v žepu
4, 2011 | 8 € / 6 €
Korenine multikulturalizma: Dan Shiffman; Migracije 8, 2005 | 11 € / 9 €
Koroška: Julijan Strajnar (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, 1999 | 13 € /
10,5 €
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu: Pavle Merkù; Linguistica et philologica 15, 2006
| 16 € / 12,5 €
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib: Aleš
Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar;
Georitem 16, 2011 | 15 € / 12 €
Kras v Sloveniji v prostoru in času [druga
pregledana izdaja]: Ivan Gams, 2004 | 59 €
/ 49 €
Kras: trajnostni razvoj kraške pokrajine: Oto Luthar, Helena Dobrovoljc, Jerneja Fridl, Janez
Mulec, Miha Pavšek (ur. odbor), 2008 | 61 €
/ 50 €
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [1]: Martin Knez, Metka Petrič, Tadej Slabe (ur.); Carsologica 13, 2011 | 38 € / 32 €
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [2]: David C. Culver, Bogdan Debevec, Martin Knez,
Gregor Kovačič, Andrej Kranjc, Janez Mulec,
Tanja Pipan, Mitja Prelovšek, Nataša Ravbar,
Aleš Semeja, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Nadja Zupan Hajna, Gregor Kovačič; Carsologica 14, 2011 | 38 € / 32 €
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest: Martin Knez, Tadej Slabe (ur.); Carsologica 7, 2007 | 31 € / 26 €
Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt
metapolitike: Alain Badiou; Philosophica Moderna, 2010 | 28 € / 23 €
Kratka zgodovina slovenskega jezika I: Fran
Ramovš; ZRC 9, 1995 | 9,5 € / 3,8 €
Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae:
Marko Pohlin, 2003 | 54 € / 42 €
Krila migracij [drugi natis]: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž (ur.); Migracije/Migrantke
17/1, 2010 | 14,5 € / 10 €
Kritika razsodne moči: Immanuel Kant; Philosophica Classica, 1999 | 22 € / 17,5 €
Krogozor slovanske Besede: Neža Zajc, 2011 | 20 €
/ 15 €
Kučar: Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1,
1995 | 14,6 € / 6,2 €
Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku: Andrej Pleterski, 2008 | 15 € / 11 €
Kultura turizma: Tatiana Bajuk Senčar, 2005 |
11 € / 8 €
Kulturne pokrajine v Sloveniji: Mimi Urbanc; Geografija Slovenije 5, 2002 | 16,2 € / 12 €
Leksikon geografije podeželja: Drago Kladnik, 1999
| 19 € / 14 €
Libija: Matjaž Napokoj; Vodniki LGD Afrika 2,
2008 | 13,5 € / 11,5 €
Lilia convallium (1620) / Sacri accenti (1620):
Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XLII, 2002 | 6,18 € / 4,6 €
Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja:
Vita Žerjal-Pavlin; Studia litteraria, 2008 |
13,5 € / 10 €
Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in
praksi: Marija Stanonik, 2011 | 27 € / 22 €
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
Literarna kritika: Drago Šega; Studia litteraria,
2004 | 9,5 € / 7 €
Ljubezen na zadnji pogled: Aleš Erjavec; Philosophica Moderna, 2004 | 12,5 € / 8 €
Ljudsko in umetno: Marjetka Golež Kaučič; Folkloristika 2, 2003 | 16 € / 11 €
Mali grad: Benjamin Štular; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15, 2009 | 51 € / 40,8 €
Maroko: Katja Vintar Mally; Vodniki LGD Afrika
1, 2010 | 15 € / 13 €
Maus [drugi natis]: Art Spiegelman, 2010 | 20 €
/ 16 €
Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe:
Igor Grdina; Življenja in dela III. Kulturnozgodovinske študije 1, 2006 | 19 € / 15 €
Med domom in svetom: Igor Grdina (ur.); Življenja
in dela VIII. Biografske in bibliografske študije
5, 2011 | 22 € / 18 €
Med srednjo Evropo in Sredozemljem: Sašo Jerše
(ur.), 2006 | 30 € / 22,5 €
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja: Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel
Kos, Michael Talbot (ur.), 2006 | 13,9 € / 12 €
Melikov zbornik: Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko
Marušič (ur.), 2001 | 22 € / 12,5 €
Metafizika: Aristotel [Aristoteles]; Philosophica
Classica, 1999 | 24,3 € / 19,2 €
Metafora v leksikalnem sistemu: Jerica Snoj; Linguistica et philologica 24, 2010 | 17 € / 13,5 €
Middle Miocene Calcareous Nannoplankton of NE
Slovenia (Western Central Paratethys): Miloš
Bartol, 2009 | 26 € / 20 €
Minimalizem in sodobna slovenska proza: An-
KATALOG_2013_02.indd 59
59
dreja Perić Jezernik; Studia litteraria, 2011 |
15 € / 12 €
Mirila: Andrej Pleterski, Katja Hrobat, Radomir
Jurić, Mario Katić, Mario Šlaus, Benjamin
Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak; Studia Mythologica Slavica – Supplementum 3,
2010 | 29 € / 23 €
Missa in A: Venceslav Wratny; Monumenta artis
musicæ Sloveniæ XXXIX, 2000 | 9,01 € / 7,1 €
Missa in B: Venceslav Wratny; Monumenta artis
musicæ Sloveniæ XXXVII, 2000 | 11,6 € / 9,2 €
Missa in G: Venceslav Wratny; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLI, 2001 | 9,85 € / 8,35 €
Missa pastorale op. 93: Leopold Ferdinand Schwerdt; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLIX,
2006 | 20,8 € / 16,7 €
Missa pro Resurrectione D.N.J.C. in Es: Leopold Ferdinand Schwerdt; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XLV, 2003 | 19,74 € / 15,8 €
Missa sopra la bergamasca: Janez Krstnik Dolar;
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIIa,
1997 | 7,22 € / 5,4 €
Missa St. Floriani in D: Leopold Ferdinand Schwerdt; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLIII, 2002 | 12,27 € / 9,6 €
Missa Viennensis: Janez Krstnik Dolar; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIX, 1996 |
5,84 € / 4,6 €
Missa Villana: Janez Krstnik Dolar; Monumenta artis musicæ Sloveniæ IVa, 1995 | 5,84 €
/ 4,59 €
Mladostniške nosečnosti v Sloveniji: Urška Rajgelj,
2005 | 8,7 € / 7 €
Moralia: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Mon-
umenta artis musicæ Sloveniæ XXVII, 1995 |
9,47 € / 7,5 €
Morfometrija površja Slovenije: Drago Perko;
Georitem 3, 2007 | 15 € / 12 €
Moteti: Georgius Prenner - Pyrenaeus Carniolus; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIV,
1994 | 10,6 € / 7,9 €
Moustérienska »koščena piščal« in druge najdbe
iz Divjih bab I v Sloveniji: Ivan Turk (ur.); Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 2, 1997
| 14,6 € / 11,5 €
Murve in kavalirji: Vesna Mia Ipavec, 2008 | 14,5 €
/ 11 €
Musicalische Ehrenfreudt (1618): Isaac Posch; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXX, 1996 |
4,26 € / 3,35 €
Musicalische Tafelfreudt (1621): Isaac Posch; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXI, 1996 |
5,42 € / 4,2 €
Mutacije etike: Jelica Šumič-Riha; Philosophica
Moderna, 2002 | 14,5 € / 10 €
Muzikološke razprave, in memoriam Danilo
Pokorn: Nataša Cigoj Krstulović, Tomaž Faganel, Metoda Kokole (ur.), 2004 | 14 € / 9 €
»Na drugi strani«: Boris M. Gombač, 2005 | 16,5 €
/ 14 €
Nacionalni jeziki v visokem šolstvu: Mojca Žagar
Karer, Marjeta Humar (ur.), 2010 | 14 € / 11 €
Names from the Past in Postojnska jama (Postojna
cave): Trevor Shaw, 2006 | 16 € / 12 €
Narečni diskurz: Danila Zuljan Kumar; Linguistica
et philologica 16, 2007 | 13 € / 10 €
Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera): Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc,
Mojmir Lasan, 2005 | 17 € / 13 €
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
60
Navzkrižje: Jean-François Lyotard; Philosophica
Moderna, 2003 | 21 € / 17 €
Ne tu, ne tam: Tanja Petrović, 2006 | 11,5 € / 8 €
Nebeške novice Galilea Galileia: Matjaž Vesel; Historia scientiae, 2007 | 19 € / 15 €
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor: Helena Jazbec;
Linguistica et philologica 17, 2007 | 9,5 € / 8 €
Neodgovorna odgovornost: Matija Zorn, Blaž
Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek (ur.); Naravne nesreče -- tiskana izdaja 2, 2011 | 15 € / 12 €
Nerazumevanje: Jacques Rancière; Philosophica
Moderna, 2005 | 19 € / 15 €
Neue teutsche Lieder (1588) / Der erste Theil newer teutscher Gesänge (1593): Wolfgang Striccius; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXII, 1997 | 5,42 € / 4,2 €
Nova slovenska biografija: Andrej Rahten, Petra Testen, Neža Zajc; Življenja in dela IV. Biografske in bibliografske študije 3, 2009 | 15 €
/ 13,5 €
Nova zaveza in slovenska literatura: Vid Snoj; Studia litteraria, 2005 | 15 € / 12 €
Novi kos: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ
Žabnica (Izvajalec); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, 2000 | 6,26 € / 4,6 €
O nastanku vrst [mehka vezava]: Charles Darwin;
Historia scientiae, 2009 | 21 € / 19 €
O nebu: Aristotel [Aristoteles]; Historia scientiae, 2004 | 16,5 € / 13,5 €
O pustu, maskah in maskiranju: Jurij Fikfak, Aleš
Gačnik, Naško Križnar, Helena Ložar-Podlogar,
Nives Sulič, Ingrid Slavec Gradišnik (ur.); Opera ethnologica Slovenica, 2003 | 24 € / 19 €
KATALOG_2013_02.indd 60
O revolucijah nebesnih sfer: Nikolaj Kopernik; Historia scientiae, 2003 | 12 € / 9,5 €
»O žalosti niti besede«: Oto Luthar, 2000 | 12 €
/ 7,5 €
Ob osemdesetletnici Franceta Bernika: Igor Grdina, Oto Luthar (ur.), 2007 | 14,5 € / 10,3 €
Oblikoslovne razprave: Jože Toporišič; Linguistica
et philologica, 2003 | 17,4 € / 13,5 €
Od mejne grofije do dežele: Andrej Komac; Thesaurus memoriae Dissertationes 5, 2006 |
27,9 € / 23,5 €
Od Ribnice do Rakitnice: Zmaga Kumer, Drago
Kunej, Mirko Ramovš (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 006,
2003 | 10,43 € / 8,35 €
Odmev prvih zapisov: Marija Klobčar, Drago
Kunej, Mirko Ramovš, Urša Šivic (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD
007, 2004 | 13,35 € / 10,5 €
Odprta okna – komparativistika in prevajalstvo:
Martina Ožbot, Darko Dolinar, Tone Smole
(ur.), 2009 | 14 € / 11 €
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju
slovenskega knjžinega jezika: Milena HajnšekHolz, Primož Jakopin; Slovarji, 1996 | 16,2 €
/ 12,5 €
Okra: Jana Horvat, Alma Bavdek; Opera Instituti
Archaeologici Sloveniae 17, 2009 | 51 € / 39 €
Oloris: Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5,
2002 | 14,6 € / 12,5 €
Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20.
stoletja: Jože Sivec, 2010 | 35 € / 30 €
Opus musicum I/1: Iacobus Gallus [Jacobus Gal-
lus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ V,
1985 | 15,86 € / 12,7 €
Opus musicum I/2: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ VI,
1985 | 12,52 € / 10 €
Opus musicum I/3: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ VII,
1986 | 11,68 € / 9,3 €
Opus musicum II/1: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ VIII,
1986 | 8,35 € / 6,6 €
Opus musicum II/2: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ IX,
1986 | 8,35 € / 6,6 €
Opus musicum II/3: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ X,
1987 | 15,02 € / 12 €
Opus musicum II/4: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XI,
1987 | 8,35 € / 6,6 €
Opus musicum III/1: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XII,
1988 | 9,18 € / 7,3 €
Opus musicum III/2: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XIII,
1988 | 15,86 € / 12,7 €
Opus musicum IV/1: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XIV,
1989 | 23,37 € / 18,7 €
Opus musicum IV/2: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XV,
1989 | 14,19 € / 11,3 €
Opus musicum IV/3: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XVI,
1990 | 10,02 € / 8 €
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
Opus musicum IV/4: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XVII,
1990 | 17,53 € / 14 €
Ormož: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov;
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18,
2010 | 57 € / 45 €
Ormož v stoletjih mestne avtonomije: Boris Golec,
2005 | 13 € / 10 €
Osnovne značilnosti dipsobiostatike: Fran Viljem
Lipič, 2005 | 18 € / 14,5 €
Otroci dveh domovin: Zvone Žigon, 1998 | 10 €
/ 3 €
Palaeomagnetism and Magnetostratigraphy of
Karst Sediments in Slovenia: Nadja Zupan
Hajan, Andrej Mihevc, Petr Pruner, Pavel
Bosák; Carsologica 8, 2008 | 35 € / 31 €
Parmenid: Platon; Philosophica Classica, 2001
| 10 € / 8 €
»Patriae ac humanitati!«: Miha Šimac, Katarina Keber; Thesaurus memoriae Opuscula 2,
2011 | 20 € / 17 €
Perunovo koplje: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak
(ur.); Studia Mythologica Slavica – Supplementum 4, 2011 | 20 € / 16 €
Pesem slovenske dežele: Drago Kunej, Marko
Terseglav, Mojca Kovačič (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 013,
2009 | 13 € / 10,4 €
Pet motetov: Isaac Posch; Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa 2, 2008 | 11,5 €
/ 9,2 €
Photographic Incarnations: Jane Štravs, 2002 |
20 € / 10 €
Pioneers of Jewish Ethnography and Folkloristics in Eastern Europe: Haya Bar-Itzhak; Stu-
KATALOG_2013_02.indd 61
61
dia Mythologica Slavica – Supplementa 2,
2010 | 19 € / 17 €
Piranska notarska knjiga (Zvezek 3): Darja Mihelič;
Thesaurus memoriae Fontes 1, 2002 | 15 €
/ 12 €
Piranska notarska knjiga (Zvezek 4): Darja Mihelič;
Thesaurus memoriae Fontes 4, 2006 | 19 €
/ 15 €
Piranske notarske knjige (Zvezek 5): Darja Mihelič;
Thesaurus memoriae Fontes 7, 2009 | 22,5 €
/ 18 €
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu: Darko
Dolinar (ur.), 2001 | 11 € / 7 €
Pisma slovenskih protestantov: Jože Rajhman (ur.),
1997 | 13 € / 4 €
Pisna podoba glasbe na Slovenskem: Jurij Snoj,
Gregor Pompe, 2003 | 13 € / 8 €
Pjevaj mi, pjevaj, sokole: Marko Terseglav, Drago
Kunej (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 014, 2010 | 13 € / 10,5 €
Po jezeru bliz Triglava …: Urša Šivic; Folkloristika
4, 2008 | 11,2 € / 8,5 €
Po končnosti: Quentin Meillassoux; Philosophica
Prizma, 2011 | 22 € / 19 €
Pobočni procesi in človek: Blaž Komac, Matija
Zorn; Geografija Slovenije 15, 2007 | 20 € /
15,5 €
Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta: Drago Kladnik; Geografija
Slovenije 14, 2007 | 20 € / 15,5 €
Podtalnica Ljubljanskega polja: Irena Rejec
Brancelj, Aleš Smrekar, Drago Kladnik (ur.);
Geografija Slovenije 10, 2005 | 24 € / 19 €
Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih
imen: Drago Kladnik; Georitem 2, 2007 | 15 €
/ 12 €
Pogoji: Alain Badiou; Philosophica Moderna, 2006
| 26,5 € / 21 €
Pogovori z ljudmi v duševnih stiskah: Onja Tekavčič
Grad (ur.), 2004 | 15 € / 12,5 €
Pokrajinske predstave o slovenski Istri: Mimi Urbanc; Georitem 15, 2011 | 15 € / 12 €
Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na
prelomu stoletij: Tanja Petrović (ur.); Kulturni
spomin, 2011 | 19 € / 15 €
Popisni atlas Slovenije 2002: Danilo Dolenc, Jerneja
Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk (ur.), 2007 | 40 € / 35 €
Posavje in Posotelje: Drago Kladnik, Bibijana Mihevc (ur.), 2006 | 20,45 € / 16 €
Posočje: Pavla Jarc, Drago Kladnik, Daniel Rojšek,
2002 | 10 € / 6 €
Posrednik: Joe Sacco, 2011 | 18 € / 15 €
Poti v zgodovino: Igor Grdina, 2003 | 9 € / 6 €
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad
pri Kobaridu: Zvezdana Modrijan, Tina Milavec; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 2011 | 55 € / 45 €
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri
Kobaridu: Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23, 2011 | 55 € / 45 €
Pragmatična frazeologija: Nataša Jakop; Linguistica et philologica 14, 2006 | 14 € / 11 €
Pravopisje na Slovenskem: Helena Dobrovoljc; Lingua Slovenica 1, 2004 | 11,6 € / 9 €
Predkritični spisi: Immanuel Kant; Philosophica
Classica, 2010 | 34 € / 28 €
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
62
Prekmurje [drugi natis]: Oto Luthar (ur.), 2011 |
12 € / 10 €
Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v
Sloveniji: Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik; Georitem 13, 2009 | 18 € / 14 €
Pretrgane korenine: Ingrid Slavec Gradišnik (ur.);
Opera ethnologica Slovenica, 2005 | 18,9 €
/ 15 €
Pridiga kot žanr: Aleksandra Bizjak; Linguistica et
philologica 11, 2005 | 14 € / 11 €
Primerjalna književnost na prelomu tisočletja:
Tomo Virk; Studia litteraria, 2007 | 14 € / 11 €
Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk: Darko Dolinar, Marko Juvan (ur.); Studia
litteraria, 2008 | 20 € / 16 €
Priredbe skladb za glasbila s tipkami: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ LV, 2009 | 25 € / 22,5 €
Pritrkavanje: Mojca Kovačič (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 017,
2011 | 13 € / 10,5 €
Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: Jasna Fakin Bajec; Ethnologica – Dissertationes 2, 2011
| 25 € / 21 €
Processes of Speleogenessis: Wolfgang Dreybrodt,
Franci Gabrovšek, Douchko Romanov; Carsologica 4, 2005 | 33,2 € / 26,5 €
Procesualnost slovstvene folklore: Marija Stanonik, 2006 | 17,5 € / 14 €
Prometna dostopnost v Sloveniji: Jani Kozina;
Georitem 14, 2010 | 18 € / 14 €
Prostori neskladij: Nataša Gregorič Bon, 2008 |
24 € / 20 €
Prostorska in razvojna vprašanja Alp: Nika Raz-
KATALOG_2013_02.indd 62
potnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared;
Georitem 12, 2009 | 18 € / 14 €
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike: Janez Nared; Geografija Slovenije 16, 2007 | 20 €
/ 15,5 €
Psalmi: Janez Krstnik Dolar; Monumenta artis
musicæ Sloveniæ XXIIIa, 1997 | 11,27 € / 8,7 €
Qualitative Research: Jurij Fikfak (ur.), 2004 | 12 €
/ 8 €
Quetzalcóatlova zvezda: Ivan Šprajc, 2006 | 20,7 €
/ 16,5 €
Rastlinstvo Breginjskega kota: Boško Čušin, 2006
| 12 € / 9,6 €
Ratio facta est: Matjaž Bizjak; Thesaurus memoriae Dissertationes 2, 2003 | 18 € / 14 €
Razlika in ponavljanje: Gilles Deleuze; Philosophica Moderna, 2011 | 35 € / 30 €
Razpotja izseljencev: Breda Čebulj Sajko; ZRC 25,
2000 | 9 € / 4 €
Razprava o metodi: René Descartes; Philosophica Classica, 2007 | 20 € / 16 €
Razumevanje jezikov književnosti: Ivan Verč; Studia litteraria, 2010 | 21 € / 17 €
Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji: Janez Nared, Drago Perko (ur.); Regionalni razvoj 3, 2011
| 32 € / 27 €
Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in
naložbe: Marjan Ravbar; Georitem 9, 2009 |
12 € / 10 €
Razvojni izzivi Slovenije: Janez Nared (ur.); Regionalni razvoj 2, 2009 | 32 € / 27 €
Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla
VI.: Marko Kambič, 2007 | 23 € / 19,5 €
Reformacija v srednji Evropi: Vincenc Rajšp, Karl
Schwarz, Bogusław Dybaś (ur.); Srednjeevropska znanstvena knjižnica 4, 2011 | 29 € / 24 €
Regiment po cesti gre: Marjetka Golež Kaučič,
Marija Klobčar, Drago Kunej, Marjeta Pisk,
Mirko Ramovš, Urša Šivic (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 008,
2007 | 13,5 € / 10,6 €
Relativizem v sociologiji znanosti: Lucija Mulej,
2008 | 12,5 € / 10,5 €
Renesansa alegorije: Jelka Kernev-Štrajn; Studia
litteraria, 2009 | 22,5 € / 18 €
Resnice posameznikov: Marija Makarovič, 2008
| 29,5 € / 23 €
Resnikov prekop: Anton Velušček (ur.); Opera
Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 2006 |
40 € / 20 €
»Ritus gentis« Slovanov v vzhodnih Alpah: Katja Škrubej, 2002 | 13 € / 8 €
Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja (1971–2001): Sanja Cukut Krilić, 2006 | 9,7 €
/ 7 €
Rozajanski serčni romonenj: Silvana Paletti, 2003
| 12,9 € / 11 €
Sacræ modulationes (1600): Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ Sloveniæ L, 2006 | 10,5 €
/ 8,9 €
Sacri Concentus (1614) / Pungenti dardi spirituali
(1618): Gabriello Puliti; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XL, 2001 | 6,59 € / 5 €
Salto immortale: Boris A. Novak; Studia translatoria 3, 2011 | 35 € / 29 €
Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih
protestantskih piscev 16. stoletja: France Novak; Linguistica et philologica, 2004 | 13 € / 9 €
Selectiores quaedam missae, Liber II: Jacobus Gal-
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
lus [Iacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XIX, 1991 | 17,53 € / 14 €
Selectiores quaedam missae, Liber III: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XX, 1991 | 9,6 € / 7,7 €
Selectiores quaedam missae, Liber IV: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XXI, 1991 | 18,69 € / 14 €
Semiotika kmetstva v tranziciji: Irene Portis-Winner; Opera ethnologica Slovenica, 2005 | 16 €
/ 12 €
Senses and Religion: Jurij Fikfak, Gábor Barna (ur.),
2007 | 25 € / 20 €
Serenada za orkester na lok: Benjamin Ipavec;
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVI, 2010
| 17,5 € / 14,8 €
Sermin: Jana Horvat; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 1997 | 14,6 € / 10,4 €
Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in
Slovenije: Marina Lukšič-Hacin (ur.); Migracije 4, 2003 | 20 € / 14,5 €
Simphonia grande in G: František Josef Benedikt
Dusik; Monumenta artis musicæ Sloveniæ LII,
2007 | 18,5 € / 14,5 €
Sistemske in empirične obravnave literature: Marijan Dović; Studia litteraria, 2004 | 12 € / 8,5 €
Situated Contemporary Art Practices: Marina
Gržinić, 2004 | 10 € / 6 €
Skladbe za lutnjo: Giacomo Gorzanis; Monumenta artis musicæ Sloveniæ LIII, 2011 | 20 € / 16 €
Skrita moč bese: Martin Berishaj, 2004 | 14 € / 9,5 €
Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem: Anabelle Križnar, 2006 |
17,5 € / 15 €
KATALOG_2013_02.indd 63
63
Slovar jezika Janeza Svetokriškega: Marko Snoj,
2006 | 65 € / 52 €
Slovar slovenskih frazemov: Janez Keber; Slovarji,
2011 | 69 € / 54 €
Slovenci [angleška]: Hanno Hardt, 2010 | 21 € / 15 €
Slovenci [slovenska]: Hanno Hardt, 2010 | 21 €
/ 15 €
Slovenci v železni Loreni (1919–1939) skozi
družinske pripovedi: Marie Pislar Fernandez;
Migracije 5, 2006 | 25 € / 20 €
Slovenia: Milan Orožen Adamič (ur.), 2004 | 13,3 €
/ 11,6 €
Slovenia in Focus: Jerneja Fridl, Drago Kladnik,
Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago
Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc, 2007
| 52 € / 46 €
Slovenija [I]: Drago Kladnik (ur.); Vodniki LGD Evropa 3, 2003 | 9,4 € / 7,9 €
Slovenija II: Drago Kladnik (ur.); Vodniki LGD Evropa 4, 2005 | 9,3 € / 7,5 €
Slovenija III: Drago Kladnik (ur.); Vodniki LGD Evropa 5, 2006 | 9,5 € / 8 €
Slovenija IV: Drago Kladnik (ur.); Vodniki LGD Evropa 6, 2007 | 12,8 € / 10,5 €
Slovenija V: Drago Kladnik (ur.); Vodniki LGD Evropa 9, 2011 | 15 € / 12 €
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787,
zvezek 2: Vincenc Rajšp, Majda Ficko; Slovenija na vojaškem zemljevidu 2, 1996 | 38 € / 31 €
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787,
zvezek 4: Vincenc Rajšp, Aleksandra Serše;
Slovenija na vojaškem zemljevidu 4, 1998 |
38 € / 31 €
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787,
zvezek 5: Vincenc Rajšp, Marija Grabnar;
Slovenija na vojaškem zemljevidu 5, 1999 |
38 € / 31 €
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787,
zvezek 6: Vincenc Rajšp, Vladimir Kološa;
Slovenija na vojaškem zemljevidu 6, 2000 |
38 € / 31 €
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787,
zvezek 7: Vincenc Rajšp, Aleksandra Serše;
Slovenija na vojaškem zemljevidu 7, 2001 |
38 € / 31 €
Slovenska krščanska terminologija: Andreja Legan
Ravnikar; Lingua Slovenica 4, 2008 | 13 € / 10 €
Slovenska pravna terminologija: Mateja Jemec
Tomazin; Lingua Slovenica 5, 2010 | 17 € / 14 €
Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945):
Tone Smolej; Studia litteraria, 2007 | 12,5 €
/ 9 €
Slovenska teorija jezikovne naravnosti: Helena Dobrovoljc; Linguistica et philologica 12, 2005 |
15 € / 11 €
Slovenska umetnostna zgodovina: Barbara
Murovec (ur.), 2004 | 11 € / 7 €
Slovenske ljudske pesmi I [druga dopolnjena izdaja]: Drago Kunej, Marko Terseglav, Robert
Vrčon (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 012, 2009 | 13 € / 10,4 €
Slovenske ljudske pesmi II: Zmaga Kumer, Julijan
Strajnar (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, 1997 | 13 € / 10,5 €
Slovenske ljudske pesmi III: Zmaga Kumer (izb.);
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta,
1998 | 13 € / 10,5 €
Slovenske ljudske pesmi IV: Marjetka Golež, Robert Vrčon (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, 1998 | 13 € / 10,5 €
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
64
Slovenske ljudske pesmi V: Marjetka Golež Kaučič,
Urša Šivic, Drago Kunej (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 009,
2007 | 14,5 € / 11 €
Slovenske ljudske pesmi V.: Marjetka Golež Kaučič,
Marija Klobučar, Zmaga Kumer, Urša Šivic,
Marko Terseglav (ur.), 2007 | 77 € / 62 €
Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel: Rebeka Kunej, Mirko Ramovš, Drago
Kunej (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 010, 2008 | 13,4 € / 10,7 €
Slovenske ljudske plesne viže, Koroška: Mirko
Ramovš, Drago Kunej, Rebeka Kranjec (izb.);
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta
GNI CD 005, 2003 | 10,43 € / 8,35 €
Slovenske ljudske plesne viže, Prekmurje in Porabje: Rebeka Kunej, Drago Kunej (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD
018, 2011 | 13 € / 10,5 €
Slovenski diplomati v slovanskem svetu: Ernest
Petrič (ur.); Studia diplomatica Slovenica Personae 3, 2010 | 40 € / 35,5 €
Slovenski glagol [angleška; drugi natis]: Rada Lečič;
2005 | 17 € / 14 €
Slovenski glagol [italijanska]: Rada Lečič; 2006 |
17 € / 14 €
Slovenski glagol [nemška]: Rada Lečič; 2006 | 17 €
/ 14 €
Slovenski glagol [poljska]: Rada Lečič; 2011 | 16 €
/ 14 €
Slovenski glagol [španska; drugi natis]: Rada Lečič;
2010 | 14 € / 11 €
Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Bethlehemu v
ZDA (1893–1924): Mihael Kuzmič; Migracije
2, 2001 | 12 € / 8 €
KATALOG_2013_02.indd 64
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: Majda Merše;
Linguistica et philologica 23, 2009 | 19,5 € /
16,5 €
Slovenski lingvistični atlas 1: Jožica Škofic (ur.);
Jezikovni atlasi 1, 2011 | 110 € / 90 €
Slovenski literarni prevod (1550–2000): Majda
Stanovnik; Studia litteraria, 2005 | 15,5 € /
12,5 €
Slovenski pisatelj: Marijan Dović; Studia litteraria, 2007 | 15,5 € / 12 €
Slovenski pravopis [CD-ROM]: Jože Toporišič et
al. (ur.), 2003 | 10 € / 10 €
Slovenski pravopis [tretji natis; s CD-ROM-om]:
Jože Toporišič et al. (ur.), 2007 | 59 € / 59 €
Slovenski smučarski slovar: Ljudmila Bokal (ur.);
Slovarji, 2011 | 34 € / 29 €
Slovenski tehniški slovar A – B: Andrej Paulin,
Andrej Šmalc, Anton Stušek; Slovarji, 2007
| 13 € / 9 €
Slovensko tehniško izrazje: Andrej Šmalc, Jakob
Müller, 2011 | 34 € / 25 €
Slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij: Carlo Mucci, Marjeta Humar (ur.), 2010
| 48 € / 40 €
Slovensko-latinski slovar: Jože Stabej (ur.); Slovarji,
1997 | 20,7 € / 12,5 €
Slovensko–nemški slovar (1894–1895; s CD-ROMom): Maks Pleteršnik; Slovarji, 2006 | 100 €
/ 80 €
Slovstvena folkloristika: Marija Stanonik, 2004
| 16 € / 12 €
Snežni plazovi v Sloveniji: Miha Pavšek; Geografija Slovenije 6, 2002 | 16,2 € / 12,5 €
Soboles musica: Daniel Lagkhner; Monumenta
artis musicæ Sloveniæ IIa, 1995 | 6,3 € / 5,01 €
Sonate a tre: Amandus Ivančič; Monumenta artis musicæ Sloveniæ I, 1983 | 8,35 € / 8,35 €
Sonate pour le piano-forte avec accompagnement de violon: Matej Babnik; Monumenta
artis musicæ Sloveniæ Supplementa 1, 2008
| 9,3 € / 7,4 €
Sončna energija v Sloveniji: Damijana Kastelec,
Jože Rakovec, Klemen Zakšek, 2007 | 14 € /
11 €
Soška fronta 1915–1917: Vincenc Rajšp (ur.); Srednjeevropska znanstvena knjižnica 2, 2010 |
24 € / 20 €
South China Karst II: Martin Knez, Hong Liu, Tadej
Slabe; Carsologica 12, 2011 | 48 € / 41 €
Spaha: Anton Velušček (ur.); Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 2011 | 47 € / 39 €
Spejvaj nama, Katica: Marija Klobčar, Urša Šivic,
Peter Vendramin (izb.); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 015, 2010 |
13 € / 10,5 €
Spet doma?: Marina Lukšič-Hacin (ur.); Migracije
11, 2006 | 10,5 € / 8 €
Spol in migracija: Sanja Cukut Krilić; Migracije/
Migrantke 20/3, 2009 | 16 € / 13,5 €
Sporočila prostora: Darko Likar, Aleksander Ostan, Andrej Pleterski, Janko Rožič, Benjamin
Štular, 2008 | 29,5 € / 25 €
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih
podeželskih naseljih: David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole; Georitem 5, 2007 | 15 € / 12 €
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem sve-
25.10.2013 10:14:38
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
tu: Franci Petek; Geografija Slovenije 11, 2005
| 16,2 € / 12,5 €
Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji: Janez Nared, Damjan Kavaš;
Georitem 10, 2009 | 18 € / 14 €
Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji: Ingrid Slavec
Gradišnik, Dragana Radojičić (ur.), 2010 |
20 € / 17 €
Srečko Kosovel: Janez Vrečko; Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in
pisateljev 13, 2011 | 35 € / 30 €
Srednjemiocenske kremenične alge Slovenije: Aleksander Horvat, 2004 | 16,5 € / 12,5 €
Stalne besedne zveze v slovenščini: Polona Gantar;
Lingua Slovenica 3, 2007 | 12 € / 9,5 €
Stara kamena doba v Sloveniji: Mitja Brodar, 2009
| 69 € / 58 €
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [mehka
vezava]: Breda Pogorelec; Lingua Slovenica
Fontes 2, 2011 | 19 € / 16 €
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]: Breda Pogorelec; Lingua Slovenica Fontes
2, 2011 | 27 € / 23 €
Stilnost in zvrstnost: Jože Toporišič; Linguistica et
philologica 20, 2008 | 17 € / 14 €
Stockholmska spomenica Henrika Tume: Franc
Rozman, Branko Marušič; Thesaurus memoriae Fontes 9, 2011 | 16 € / 12 €
Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega
jezika, 23. in 24. oktober 2008: Andrej Perdih
(ur.), 2009 | 16,5 € / 15 €
Svetopisemska lastna imena: Jože Krašovec, 2007
| 17 € / 13 €
Svetovna kriza in Slovenci: Franjo Štiblar, 2008
| 8 € / 6 €
KATALOG_2013_02.indd 65
65
Šrilanka: Matjaž Napokoj; Vodniki LGD Azija 6,
2011 | 15 € / 14 €
Te deum laudamus / Lythaniæ in G / Missa ex C
/ Missa in B: Jakob Frančišek Zupan; Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVIII, 2006
| 12,64 € / 10 €
Telo v novoveški filozofiji: Miran Božovič; Philosophica Moderna, 2002 | 16 € / 12 €
Terasirana pokrajina Goriških brd: Lučka Ažman
Momirksi, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci
Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn; Geografija Slovenije 17, 2008 | 25 € / 20 €
Terminologija in sodobna terminografija: Nina
Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar
(ur.), 2009 | 20 € / 17 €
Terminologija med slovarjem in besedilom: Mojca Žagar Karer; Linguistica et philologica 26,
2011 | 18 € / 14 €
Terminologija v času globalizacije: Marjeta Humar (ur.), 2004 | 14 € / 9 €
Text & Reality: Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek (ur.), 2005 | 16 € / 12 €
Tinje nad Loko pri Žusmu: Slavko Ciglenečki; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 2000
| 14,6 € / 10 €
Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov: Jerica Snoj; Linguistica et philologica, 2004 | 11 € / 7 €
Tonovcov grad pri Kobaridu: Slavko Ciglenečki,
1997 | 2,5 € / 2 €
Totaliteta in umetnost: Ernest Ženko; Philosophica Prizma, 2003 | 9 € / 5 €
Tri intabulacije motetov za glasbila s tipkami:
Georgius Prenner - Pyrenaeus Carniolus; Mon-
umenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa
3, 2011 | 8 € / 6 €
Trio škorci: Trio škorci (Izvajalec); Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, 1999 | 6,26 €
/ 5 €
Trtna uš, ta strašno drobna pošast: Miha Seručnik;
Thesaurus memoriae Dissertationes 9, 2011
| 22 € / 17 €
Tu felix Europa: Vincenc Rajšp, Feliks J. Bister,
Miro Polzer (ur.); Srednjeevropska znanstvena knjižnica 6, 2011 | 25 € / 20 €
Turjaška knjiga listin 1: Miha Preinfalk, Matjaž
Bizjak; Thesaurus memoriae Fontes 6, 2008
| 31 € / 26 €
Turjaška knjiga listin 2: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk; Thesaurus memoriae Fontes 8, 2009
| 35 € / 30 €
Tvorci slovenske pomorske identitete: Andrej Rahten, Mateja Matjašič Friš, Nadja Terčon (ur.);
Življenja in dela VI. Biografske in bibliografske študije 4, 2010 | 22 € / 18 €
Učena nevednost Nikolaja Kuzanskega: Matjaž Vesel; Philosophica Moderna, 2000 | 8,3 € / 6,5 €
Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni: Damir Josipovič; Migracije 10, 2006
| 14 € / 11,2 €
Upodobljene sledi narodne identitete: Bojana Rogelj Škafar; Ethnologica – Dissertationes 1,
2011 | 25 € / 21 €
Upravna enota Jesenice: Blaž Resman (ur.); Umetnostna topografija Slovenije, 2011 | 33 € / 28 €
Upravna enota Kočevje: Blaž Resman, Helena
Seražin; Umetnostna topografija Slovenije,
2011 | 33 € / 28 €
Urbarji briksenske škofije (1253–1464): Matjaž
25.10.2013 10:14:39
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
66
Bizjak; Thesaurus memoriae Fontes 3, 2006
| 24,6 € / 19,7 €
Utemeljitev metafizike nravi: Immanuel Kant; Philosophica Classica, 2005 | 18,5 € / 15 €
Uvod v ikonografijo: Roelof van Straten; Fundamenta artis historiae, 2006 | 11,7 € / 9 €
V rokopisu ohranjene skladbe: Iacobus Gallus
[Jacobus Gallus]; Monumenta artis musicæ
Sloveniæ XXVIII, 1996 | 5,84 € / 4,6 €
Varovanje kraških voda: Nataša Ravbar; Carsologica 6, 2007 | 22 € / 18 €
Varovano območje Goražde [drugi natis]: Joe Sacco, 2007 | 18 € / 14,5 €
Večkulturna Slovenija: Janja Žitnik Serafin; Migracije 15, 2008 | 14 € / 12 €
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem): Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek,
Urban Šilc, Igor Zelnik (ur.); 2002 | 18 € / 14 €
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana: Lojze Marinček, Andraž
Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik (ur.); 2006
| 20 € / 16 €
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s
komentarjem), Novo mesto: Lojze Marinček,
Andraž Čarni, Valerija Babij, Boško Čušin,
Boštjanj Hren, Marjan Jarnjak, Petra Košir,
Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
(ur.); 2003 | 16,6 € / 12,5 €
Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj:
Janez Nared, Drago Perko, Marjan Ravbar, Andrej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančič, Ivo
Piry, Borut Rončević (ur.); Regionalni razvoj 1,
2007 | 32 € / 27 €
KATALOG_2013_02.indd 66
Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov
in Slovencev: Andrej Rahten, Janez Šumrada
(ur.); Studia diplomatica Slovenica Fontes 2,
2011 | 35 € / 30 €
Vetrovnost v Sloveniji: Jože Rakovec, Mark Žagar,
Renato Bertalanic, Jure Cedilnik, Gregor Gregoric, Gregor Skok, Nedjeljka Žagar, 2009 |
18,7 € / 16 €
Vezljivost v slovenskem jeziku: Andreja Žele; Linguistica et philologica, 2001 | 11 € / 6 €
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov [skrajšana
knjižna izdaja]: Andreja Žele; Slovarji, 2011 |
25 € / 20 €
Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: Ivan Turk
(ur.); Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
9, 2004 | 42,4 € / 29 €
Vis imaginis – baročno slikarstvo in grafika: Barbara Murovec (ur.), 2006 | 24 € / 19,8 €
Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp:
Anton Brancelj (ur.), 2002 | 22 € / 16,5 €
Vitez in grad: Dušan Kos, 2005 | 24,5 € / 20 €
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti: Darja Mihelič, Matjaž Bizjak (ur.), 2011
| 22 € / 20 €
Vrtičkarstvo v Ljubljani: Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj; Geografija Slovenije 21,
2009 | 20 € / 15,5 €
Vznik subjekta: Peter Klepec; Philosophica Moderna, 2004 | 15 € / 11 €
Zalog pri Verdu: Andrej Gaspari (ur.); Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11, 2006 | 43 €
/ 29 €
Zamejska Hrvaška: Drago Kladnik (ur.); Vodniki
LGD Evropa 7, 2008 | 15 € / 12,5 €
Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane:
Aleš Smrekar, Drago Kladnik; Georitem 4, 2007
| 15 € / 12 €
Zaštićena zona Goražde: Joe Sacco, 2007 | 18 €
/ 14,5 €
Zavest ljudi o pitni vodi: Aleš Smrekar; Geografija Slovenije 12, 2006 | 20 € / 15,4 €
Zbornik Janka Pleterskega: Oto Luthar, Jurij
Perovšek (ur.), 2003 | 20 € / 12 €
Zbrani jezikoslovni spisi 1 & 2: France Bezlaj; Linguistica et philologica, 2003 | 39 € / 30 €
Zbrani spisi 1: Jakob Rigler, 2001 | 16 € / 12 €
Zbrano delo: Ivan Hribovšek; Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2010 | 26 € / 21 €
Zbrano delo, 1. knjiga: Vladimir Truhlar; Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2011
| 20 € / 17 €
Zbrano delo, 2. knjiga: Primož Kozak; Zbrana dela
slovenskih pesnikov in pisateljev, 2011 | 39 €
/ 33 €
Zbrano delo, 2. knjiga: Dominik Smole; Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2009
| 28,7 € / 23 €
Zbrano delo, 2. knjiga: Zofka Kveder; Zbrana dela
slovenskih pesnikov in pisateljev, 2010 | 35 €
/ 27 €
Zbrano delo, 3. knjiga: Dominik Smole; Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2009 |
17,8 € / 14,5 €
Zbrano delo, 4. knjiga: Dominik Smole; Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2010
| 36 € / 29 €
Zbrano delo, 5. knjiga: Dominik Smole; Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2010
| 34 € / 28 €
25.10.2013 10:14:39
Abecedni seznam drugih publikacij v prodaji
Zemeljski plazovi v Sloveniji: Matija Zorn, Blaž
Komac; Georitem 8, 2008 | 12 € / 10 €
Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek
in njegovi okolici: Matej Šekli; Linguistica et
philologica 22, 2008 | 16 € / 11 €
Zgodbe in pričevanja: Marina Lukšič-Hacin; ZRC
29, 2001 | 12 € / 9 €
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika: Hanna Popowska-Taborska, 2005 | 15,8 €
/ 12,5 €
Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem: Miha Kosi; Thesaurus memoriae Opuscula 1, 2009 | 13,5 € / 11 €
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi:
Andrej Pleterski; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14, 2008 | 51 € / 38 €
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi:
Andrej Pleterski; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19, 2010 | 39 € / 32 €
Zgodovina historične misli: Oto Luthar, Marjeta
Šašel Kos, Nada Grošelj, Gregor Pobežin, 2006
| 32,8 € / 27,5 €
Zgodovina iz spomina: Vilko Novak, 2004 | 9 € / 6 €
Zgodovina ljubljanske stolne cerkve: Janez Gregor
Dolničar [Ioannes Grogorius Thalnitscher]; Opera Instituti Artis Historiae, 2003 | 29 € / 23,5 €
Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: Kozma Ahačič; Linguistica et philologica 18, 2007 | 23 € / 19 €
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [mehka
vezava]: Breda Pogorelec; Lingua Slovenica
Fontes 1, 2011 | 25 € / 21 €
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]: Breda Pogorelec; Lingua Slovenica Fontes
1, 2011 | 36 € / 30 €
KATALOG_2013_02.indd 67
67
Terminologišče
in izbor strokovnih člankov in monografij sedanjih in nekdanjih sodelavcev Sekcije. Drugi sklop
Terminologišča je namenjen objavi elektronskih
verzij tiskanih slovarjev, ki so izšli na Sekciji po letu
2000. Trenutno je prosto dostopnih 9 slovarjev,
po katerih je mogoče iskati s pomočjo uporabniku prijaznega iskalnika: Botanični terminološki
slovar, Farmacevtski terminološki slovar, Slovenski
smučarski slovar, Gledališki terminološki slovar,
Čebelarski terminološki slovar, Geološki terminološki slovar, Gemološki terminološki slovar, Geografski terminološki slovar in Planinski terminološki slovar. V prihodnje bodo v enaki obliki na
Terminologišču objavljeni tudi terminološki slovarji, ki so še v delu. Tretji sklop Terminologišča je
posvečen aktualnim terminološkim problemom,
pri katerih si s terminološkimi slovarji iz različnih
razlogov ne moremo pomagati. Gre za brezplačno
terminološko svetovanje, ki je namenjeno strokovnjakom, prevajalcem in drugim s konkretnim
terminološkim problemom. Sodelavci Sekcije
preko e-pošte odgovorijo neposredno osebi, ki
je vprašanje poslala, najbolj zanimive terminološke orehe pa v nekoliko skrajšani obliki objavijo
tudi na Terminologišču. Terminološko svetovanje dopolnjuje osnovno slovaropisno delovanje
Sekcije, hkrati pa smiselno dopolnjuje tudi jezikovno svetovanje, ki sicer poteka na Inštitutu za
slovenski jezik Frana Ramovša.
http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce
Zgodovinsko-politični spisi: Immanuel Kant; Philosophica Classica, 2006 | 26 € / 22 €
Znanstvena revolucija: Alexandre Koyré; Historia
scientiae, 2006 | 17,6 € / 14 €
Znanstvene izdaje in elektronski medij: Matija
Ogrin (ur.); Studia litteraria, 2005 | 15 € / 12 €
Zoisova literarna republika: Luka Vidmar; Studia
litteraria, 2010 | 23 € / 19 €
Zunanja politika: Ernest Petrič; Studia diplomatica Slovenica Monographiae 1, 2010 | 45 € /
38 €
Žiga Zois in italijanska kultura: Marija Kacin, 2001
| 9 € / 4 €
»Žitje protopopa Avvakuma«: Neža Zajc; Življenja
in dela V. Kulturnozgodovinske študije 2, 2009
| 15 € / 12 €
Živa pripoved v zapisu: Barbara Ivančič Kutin; Ethnologica – Dissertationes 3, 2011 | 20 € / 17 €
Živeti med kulturami: Maša Mikola; Migracije 9,
2005 | 12 € / 9 €
Življenje in prakse svobode: Michel Foucault; Philosophica Moderna, 2007 | 21 € / 18 €
Terminologišče je spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU. Urejajo ga sodelavci Sekcije,
sestavljeno pa je iz treh sklopov. V prvem sklopu je
mogoče najti predstavitev Sekcije in kratke opise
tekočih projektov, pa tudi kratek opis metodologije, po kateri se izdelujejo terminološki slovarji,
25.10.2013 10:14:39
KNJIGARNA AZIL in ATRIJ ZRC
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Knjigarna Azil je akademska knjigarna, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU in pokriva domače in
tuje družboslovje ter humanistiko. Celotni knjižni
program Založbe ZRC je tu na voljo po ugodnih
klubskih cenah. Nudimo tudi možnost naročanja
znanstveno-strokovnih knjig tujih založb.
Naša matična lokacija je v centru mesta na Novem
trgu, kjer v okviru knjigarniško-kavarniškega kompleksa najdete tudi Kavarno LP z bogato ponudbo
časopisja in prijetnimi kotički za branje in druženje.
T. 01 4706 475, E. [email protected]
Odprto od ponedeljka do petka od 10h do 20h,
sobota od 10 do 14h.
www.azil.zrc-sazu.si
Atrij ZRC deluje kot javni prostor za promocijo
znanosti oz. za promocijo znanstveno-raziskovalnega dela osemnajstih inštitutov ZRC SAZU ter
sorodnih inštitucij doma in po svetu. V njem se
izvajajo simpoziji, konference, predavanja, predstavitve knjig, razstave, otroške delavnice, novinarske
konference in protokolarni sprejemi.
Prenovljeni Atrij ZRC v svoj prostor z zastekljeno
streho, masivnimi oboki in arkadnimi hodniki
sprejme do 200 obiskovalcev. Atrij je ogrevan in
ima potrebno avdiovizualno opremo.
T. 01 4706 416 , E. [email protected]
KATALOG_2013_02.indd 68
25.10.2013 10:14:40
Katalog Založbe ZRC
2012/2013
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblkovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, november 2013
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
ZALOŽBA ZRC
ZALOŽBA ZNANSTVENE LITERATURE
HUMANISTIKA • DRUŽBOSLOVJE • NARAVOSLOVJE
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved,
založniški program pa zajema tudi nekatere družboslovne
in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Zalaga in izdaja izvirne znanstvene
in strokovne monografije, prevode znanstvene literature,
slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi elektronske
medije (CD-plošče, prosto dostopne spletne publikacije) in
avdiovizualno produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi).
Založba ZRC deluje znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
ovitek_KTLG_2013.indd 2
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://zalozba.zrc-sazu.si
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
KNJIŽNI KLUB ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL ponuja možnost nakupa svojih publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih cenah kupujejo v Knjigarni AZIL in neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Klub svojim članom ponuja redno obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v prodaji« lahko dobite brezplačno, s pisno prošnjo na naslov založbe.
Na voljo pa so tudi na spletnem katalogu, kjer je predstavljenih skoraj 1000 publikacij ZRC SAZU, več kot
130 jih je v celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
25.10.2013 10:17:14
KATALOG
2012/2013
ovitek_KTLG_2013.indd 1
K ATA L O G
2012/2013
25.10.2013 10:17:14
Katalog Založbe ZRC
2012/2013
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblkovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, november 2013
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
ZALOŽBA ZRC
ZALOŽBA ZNANSTVENE LITERATURE
HUMANISTIKA • DRUŽBOSLOVJE • NARAVOSLOVJE
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved,
založniški program pa zajema tudi nekatere družboslovne
in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Zalaga in izdaja izvirne znanstvene
in strokovne monografije, prevode znanstvene literature,
slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi elektronske
medije (CD-plošče, prosto dostopne spletne publikacije) in
avdiovizualno produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi).
Založba ZRC deluje znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
ovitek_KTLG_2013.indd 2
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://zalozba.zrc-sazu.si
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
KNJIŽNI KLUB ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL ponuja možnost nakupa svojih publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih cenah kupujejo v Knjigarni AZIL in neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Klub svojim članom ponuja redno obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v prodaji« lahko dobite brezplačno, s pisno prošnjo na naslov založbe.
Na voljo pa so tudi na spletnem katalogu, kjer je predstavljenih skoraj 1000 publikacij ZRC SAZU, več kot
130 jih je v celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
25.10.2013 10:17:14