Zapisnik 156 seje - Golding Klub Žalec

GOLDING KLUB ŽALEC
Ul.Savinjske čete 4
3310 Žalec
Datum: 12.4.2013
ZAPISNIK
156. seje Upravnega odbora kluba, ki je bila dne 9.4.2013 ob 15. uri v klubskih prostorih.
Prisotni: Matjaž Goršek, Irena Mužič, Franja Centrih, Jože Klančnik, Dolfe Naraks;
Nataša Gaber Sivka, Matjaž Omladič, Janez Podpečan.
Odsotni: Marko Gominšek,
Na seji je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 155.seje upravnega odbora
2. Izvolitev predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika za leto 2013
3. Dogovor o organizaciji izleta v tujino v mesecu maju
4. Dogovor o izvedbi tematske delavnice v mesecu aprilu
5. Razno
Sejo je vodil predsednik kluba g. Matjaž Goršek.
Ad 1)
SKLEP 1:
Upravni odbor potrdi zapisnik 155. Seje Upravnega odbora.
Ad 2) Na osnovi razprave v kateri so sodelovali vsi prisotni je bil sprejet naslednji:
SKLEP 2:
- Predsednik upravnega odbora za naslednje obdobje do skupščine je g. Matjaž
Goršek. Skladno s Pravili kluba predsednik imenuje za svojo namestnico go.
Natašo Gaber Sivka.
- Na predlog predsednika so za posamezne vsebine zadolženi naslednji člani
upravnega odbora, ob soglasni pomoči NO:
o Okrogle mize in druga posvetovanja Matjaž Omladič in Nataša Gaber
Sivka
o Tematske delavnice Irena Mužič in Franja Centrih
o Izlet v tujino in strokovne ekskurzije Jože Klančnik in Matjaž Goršek
o Športne dejavnosti Dolfe Naraks (golf), Ivan Podpečan (kolesarstvo),
Matjaž Goršek (podelitve priznanj)
o Kulturna prireditev v novembru Nataša Gaber Sivka in Franja Centrih
o Novoletna prireditev za člane – ves UO
Ad 3) Na osnovi izdelanih predlogov agencije Orel, ki jih je na sejo prinesel g. Matjaž
Goršek, ter na osnovi razprave je bil sprejel
SKLEP 3:
- Izlet v tujino se organizira 24. In 25. Maja, kot dvodnevni izlet
- Izbrana destinacija članov upravnega odbora je Dunaj
- Za vse organizacijske priprave sta zadolžena Jože Klančnik in Matjaž Goršek.
Ad4) Na osnovi pisnega predloga vsebine tematske delavnice je bil sprejet
SKLEP 4:
Upravni odbor potrdi vsebino in način izvedbe Tematske delavnice za članice kluba z
naslovom Sestavni del urejene poslovne podobe – ličenja za različne priložnosti. Za
izvedbo z izvajalko go. Urško Tamše je zadolžena Irena Mužič, za rezervacijo prostora
pa Nataša Gaber Sivka. Stroški izvajalke znašajo 250,00 EUR. Delavnica bo 22. Aprila
2013.
Ad 5) Razno:
SKLEP 5:
Zaradi težav pri “polnjenju” vsebine spletne strain kluba se organizira sestanek s
podjetjem Viro d.o.o. , ki se ga udeležijo g. Goršek, g. Podpečan in ga. Mužič.
Sestanek organizira ga. Mužič.
SKLEP 7:
Upravni odbor se seznani z informacijo, ki jo je na seji podala ga. Franja Centrih in se
nanaša na “Teden vse življenskega učenja”, katerega koordinator je UPI Žalec. Na
“Paradi učenja”, ki bo predvidoma 13.5.2013 je prijavljen za sodelovanje tudi naš klub,
ki bo sodeloval z enim dogodkom. Dogovor članov UO je, da se vse člane Golding
kluba pozove, da lahko predstavijo npr. Štipendijsko politiko.
Seja je bila zaključena ob 16.55 uri.
Zapisala:
Irena Mužič
Predsednik kluba
Matjaž Goršek