Sestava sredstev družbe po stanju na dan 30.04.2014

Na podlagi 4. čl. Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l.
RS 99/2007) MAKSIMA HOLDING d.d. objavlja:
Sestava sredstev družbe po stanju na dan 30.04.2014
Vrsta sredstev
vrednost
delež %
Naložbe v tržne vrednostne papirje
Naložbe v netržne vrednostne papirje
8.080,00
4.527.071,77
0,094%
52,501%
Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6. mesecev
Ostalo
Skupaj sredstva
1.616.176,78
2.471.425,75
8.622.754,30
18,743%
28,662%
100,000%
Seznam naložb družbe po stanju na dan 30.04.2014
Naložba
vrednost
št. delnic
% v OK % v sred.
ETI ELEKTROELEMENT D.D.
2.438.901
59.662
12,00
28,28
CERTA D.D.
ISTRABENZ D.D.
AGROBANKA A.D.
PRIVREDNA BANKA A.D.
2.082.855
8.080
5.262
54
285.296
4040
660
685
12,61
0,00
0,00
0,00
24,16
0,09
0,06
0,00
* Družba Agrobanka a.d. je z dnem 25.06.2012 v stečajnem postopku, dne 29.06.2012 jo je z
borznega trga izključila tudi Beograjska borza. Družba Privredna banka a.d. je z dnem
28.10.2013 v stečajnem postopku, dne 08.11.2013 jo je z borznega trga izključila tudi
Beograjska borza. Ker gre v sestavi naložb družbe MAKSIMA HOLDING d.d. za naložbi,
katere vrednost predstavlja nominalno 5.316 EUR oz. 0,05% celotnih sredstev družbe, bi bila s
stališča racionalnosti ocena poštene vrednosti neracionalna. Zato družba to naložbo, v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi kot tudi pravili poročanja, vrednoti po zadnji objavljeni
zaključni ceni delnice na Beograjski borzi med netržnimi vrednostnimi papirji.
To obvestilo je od dneva objave na spletni strani družbe (www.maksima-holding.si) in na
spletni strani Ljubljanske borze SEOnet dostopno naslednjih pet let.
Uprava družbe