Prilog A - zeleni otoci, reciklažno dvorište, deponija

!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
#
*
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(!
( !
(
(
!
(!
!
(!
(
(!
!
(
!
(
!
(
! !
(
(
(
!
(!
!
(
!
(
!!
(
(
( !
!
(
!
(
#
* !
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
( !
(
!
O
!
(
#
*
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
veliki zeleni otoci
!
(
zeleni otoci
!
(
mini zeleni otoci
#
*
reciklažno dvorište
!
O
deponija
!
(
!
(
Grad Umag
Ulica G. Garibaldija 6
52470 Umag
Naručitelj:
!
(
#
*
Kontaktna osoba naručitelja:
Vlatka Posel Celegin
Darko Juranović
OIKOS održivi razvoj d.o.o.
Delta 5/1
51000 Rijeka
!
(
Izrađivač
dokumenta:
Vođa projekta:
Anes Durgutović, dipl. inž. geoteh. in rud.
Surađivali:
Manca Magjar, dipl. ekolog
Daniela Doubek Grbac, mag. soc.
Naslov
projekta:
Izrada Plana gospodarenja otpadom
(PGO) za područje Grada Umaga za
razdoblje 2011-2019
Št. projekta:
3/2011
Tema:
Zeleni otoci, reciklažno dvorište, deponija
Merilo:
Viri:
Datum:
Srpanj 2011