Aquaplast

LoviLci oLj in maščob
aquaplast
si
Zaščitimo podtalnico – ulovimo onesnaževalce
Lovilce olj Aquaplast uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l),
ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice. Še posebej v bližini:
• bencinskih črpalk,
• večjih parkirnih hiš,
• parkirišč za tovorna vozila,
• mehaničnih in vulkanizerskih delavnic ter avtopralnic,
• kot tudi v gostinskih obratih so lovilci olj in maščob zakonsko predpisani, saj je potrebno maščobe pred izpustom
padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje prečistiti do te mere, da odpadna voda pri izpustu vsebuje *do 5 mg snovi/l.
DELOVANJE:
Lovilci delujejo po principu težnosti. olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in druge lahke tekočine imajo nižjo specifično težo od vode, kar lovilci olj in maščob s pridom izkoriščajo pri svojem delovanju na način, da zmanjšajo hitrost in pretok
padavinske oziroma meteorne vode, delci lahkih tekočin pa se izločijo in dvignejo na gladino. očiščena voda tako varno odteče
skozi izstopno odprtino v odvodni kanalizacijski sistem in zavaruje podtalnico pred potencialnimi onesnaževalci.
PREDNOsTi LOViLCEV MAŠČOB iN OLJ Aquaplast:
• IzdelaniindimenzioniranivskladusstandardomSISTEN858.
• Testiraniznajsodobnejšimimetodamipreizkušanja.
• Majhnateža–enostaventransportinmontaža.
• Dolgaživljenjskadoba(do50let).
• Polietilenskiizdelki,posebejprimernizareciklažo–okoljuprijazni.
• Enostavnovzdrževanjeinservisiranje.
• Slovenskiproizvajalec.
*Stopnjačiščenja:
1=do5mgsnovi/liter/koalescentnilovilci
2=do100mgsnovi/liter/gravitacijskilovilci
1. Gravitacijski lovilci Aquaplast
odpadne vode, ki so onesnažene z lahkimi tekočinami, se določen čas zadržijo v lovilcu. Zaradi nižje specifične teže se lahke
tekočine dvigajo na površje. očiščena voda se preko potopne cevi iztoka odvaja iz lovilca. ob pravilni uporabi se v napravi
naberejo lahke tekočine, ki jih je potrebno redno odstranjevati.
Gravitacijski lovilci so primerni za odvajanje lahkih tekočin na povoznih površinah.
Aquaplast s2P-iNT od 1,5 do 3
1.1.Z integriranim usedalnikom in separatorjem
AquaplastNS__S2P-INTEGRIRANI
1,5
Aquaplast
3
6*
10*
15*
20*
s2P-iNT s2P-iNT s2P-iNT s2P-iNT s2P-iNT s2P-iNT
Pretok Q
(l/s)
1,5
3
6
10
15
20
Premer DN
(mm)
1000
1400
1750
1750
1750
1750
Cevni priključek D1
(mm)
110
110
125
160
200
200
Dolžina L
(mm)
1250
1640
1800
2700
3600
4500
Višina dotoka H1
(mm)
1080
1280
1575
1540
1540
1540
Višina iztoka H2
(mm)
1055
1235
1550
1515
1515
1515
Višina H3
(mm)
17502000
1600
2000
2000
2000
2000
Volumen
(l)
1000
2000
3500
5500
7500
10000
(m2)
70
200
400
670
1000
1400
Max. površina
OPOMBA:
• Max.površinaračunanazaintenzitetonaliva150l/(sha)
prizadrževalnemčasuTmax.=3min
• *ležečavarianta
Aquaplast s2P-iNT od 6 do 20
1.2. Z ločenim usedalnikom in separatorjem
AquaplastNS__S2P
1,5
Aquaplast
3
6
AquaplastNS__S2P-SEPARATOR
10*
15*
20*
s2P-sED s2P-sED s2P-sED s2P-sED s2P-sED s2P-sED
1,5
3
6
10
15
20*
s2P-sEP s2P-sEP s2P-sEP s2P-sEP s2P-sEP s2P-sEP
Pretok Q
(l/s)
1,5
3
6
10
15
20
1,5
3
6
10
15
20
Premer DN
(mm)
800
1000
1400
1750
1750
1750
625
800
800
1000
1400
1750
Cevni priključek D1
(mm)
110
110
125
160
200
200
110
110
125
160
200
200
Dolžina L
(mm)
1000
1250
1640
1800
2700
3600
1000
1250
1500
1750
1640
1800
Višina dotoka H1
(mm)
855
1050
1265
1540
1540
1540
830
1025
1100
1515
1175
1515
Višina iztoka H2
(mm)
830
1025
1240
1515
1515
1515
805
1000
1075
1490
1150
1490
Višina H3
(mm)
12501500
1750
1600
2250
2250
2000
12501500
1750
2250
1600
2000
Volumen
(l)
500
1000
2000
3500
5500
7500
300
15001750
650
750
1400
2000
3500
(m2)
70
200
400
670
1000
1400
70
200
400
670
1000
1400
Max. površina
OPOMBA:
• Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/(s ha) pri zadrževalnem času T max. = 3min
• *ležečavarianta
2. Koalescentni lovilci brez obvodnice Aquaplast
Delujejopodobnokotgravitacijskilovilci,njihovaposebnostpastadvausedalnadela,medkaterimasenahajakoalescentni
filter, ki iz odpadne vode ločuje male molekule ogljikovodikov, katerih ni možno prečistiti po gravitacijskem postopku, saj
zaradi svoje majhnosti kljub vzgonu ne ostanejo na površju. v koalescentni enoti se molekule ogljikovodikov adhezijsko sprimejo na koalescentni material, se na njem povežejo v tanko plast in ob dosegu primerne velikosti s pomočjo vzgona splavajo
na površje odpadnih voda.
2.1. Z integriranim usedalnikom in separatorjem
AquaplastNS__S1P-INTEGRIRANI
3
Aquaplast
10*
6*
15*
20*
s1P-iNT s1P-iNT s1P-iNT s1P-iNT s1P-iNT
Pretok Q
(l/s)
3
6
10
15
20
Premer DN
(mm)
1400
1750
1750
1750
1750
Cevni priključek D1
(mm)
110
125
160
200
200
Dolžina L
(mm)
1640
1800
2700
3600
4500
Višina dotoka H1
(mm)
1275
1575
1540
1540
1540
Višina iztoka H2
(mm)
1235
1550
1515
1515
1515
Višina H3
(mm)
1600
2000
2000
2000
2000
Volumen
(l)
2000
3500
5500
7500
10000
(m2)
200
400
670
1000
1400
Max. površina
OPOMBA:
• Max.površinaračunanazaintenzitetonaliva150l/(sha)prizadrževalnemčasuTmax.=3min
• *ležečavarianta
• **opcijskaizvedbazavtomatskimzapiralom
2.2. Z ločenim usedalnikom in separatorjem
AquaplastNS__S1P
3
Aquaplast
6
10*
AquaplastNS__S1P-SEPARATOR
15*
20*
s1P- s1P- s1P- s1P- s1PsED sED sED sED sED
3
6
10
15
20*
s1P- s1P- s1P- s1P- s1PsEP sEP sEP sEP sEP
Q
(l/s)
DN
(mm) 1000 1400 1750 1750
1750
800 800 1000 1400 1750
D1
(mm) 110
200
200
110
Dolžina L
(mm) 1250 1640 1800 2700 3600
1250 1500 1750 1640 1800
H1
(mm) 1050 1265 1540 1540 1540
1025 1100 1515
H2
(mm) 1025 1240
Višina H3
(mm) 1750 1600 2250 2000 2000
Volumen
3
6
125
10
160
1515
15
1515
20
1515
3
6
125
10
160
15
20
200 200
1175
1515
1000 1075 1490 1150 1490
17501750 2000 2250 1600 2000
1000 2000 3500 5500 7500
600
750 1400 2000 3500
Max. površina (m2) 200 400 670 1000 1400
200
400 670 1000 1400
(l)
OPOMBA:
• Max.površinaračunanazaintenzitetonaliva150l/(sha)prizadrževalnemčasuTmax.=3min
• *ležečavarianta
• **opcijskaizvedbazavtomatskimzapiralom
obe varianti koalescenčnega lovilca olj sta
lahko izdelani z avtomatskim zapiralom.
3. Koalescentni lovilci z obvodnico (by-pass) Aquaplast
Lovilci z obvodnico se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda na velikih cestnih površinah z gostim gibljivim ali stoječim
prometom. še posebej tam, kjer se lahke tekočine oziroma ostanki goriv nabirajo na površini kot posledica prometa
(javne ceste, avtoceste, parkirišča in parkirne hiše). ob pojavu meteorne vode se ob velikih nalivih lahke tekočine
pričnejo zbirati in stečejo v lovilec, kjer se olja ločijo, viški čiste meteorne vode pa stečejo skozi obvodnico, ki prepreči
poplavljanje površine.
AquaplastNS__S1P-BP
Aquaplast
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
150/15*
200/20*
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
s1P-BP
Pretok Q
(l/s)
30
50
80
100
150
200
Premer DN
(mm)
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Cevni priključek D1
(mm)
250
300
300
400
400
400
Dolžina L / L1
(mm)
1800/2700
1800/2700
Višina dotoka H1
(mm)
1470
1470
1470
1470
1470
1470
Višina iztoka H2
(mm)
1270
1240
1240
1200
1200
1200
Višina H3
(mm)
2250
2250
2250
2500
2500
2500
Volumen
(l)
3500
3500
5500
5500
7500
10000
(m2)
1500
2500
4000
5000
7500
10000
Max. površina
2700/3800 2700/3800
3600/4700 4500/5600
opcijska izvedba z avtomatskim zapiralom
4. Lovilec maščob Aquaplast
Soposebejprimernizagostinske obrate, kjer velja zakonski standard obveznega ločevanja maščob in olj organskega izvora
pred iztokom odpadne vode v kanalizacijo, pred greznico ali čistilno napravo. Lovilec deluje na način zadrževanja organskih
snovi iz odpadne vode pred iztokom v kanalizacijsko omrežje.
Aquaplast s2P od 1 do 6
1
Aquaplast
2
3
4
6
10*
15*
20*
25*
s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr
2
6
10
15
20
25
1750
1750
1750
1750
160
200
200
200
Pretok Q
(l/s)
1
Premer DN
(mm)
800
(mm)
110
110
110
(mm)
1000
750
1250
Višina dotoka H1 (mm)
830
690
1080 1260
1250
1575
1540
1540
1540
Višina iztoka H2
805
665
1055
1210
1200
1550
1515
1515
1515
Višina H3
Volumen
(mm)
4
1000 1000 1400 1400
110
125
1640 1940 1800 2700 3600 4500
Aquaplast s2P-iNT od 10 do 25
1250- 1250- 1750(mm)
1500 1500 2000 1600 1600 2000 2000 2000 2000
(l)
450
600 1000 1800 2500 3500 5500 7500 10000
PRi MONTAŽi lovilcev olj in maščob Aquaplastprosimodoslednoupoštevajtenavodilaproizvajalca:
• Lovilcimorajobitidostopnizavzdrževanjeinmorajoimetipredvidennačinodstranjevanjaizločenihlahkihtekočin.
• Česolovilcivgrajenivkanalizacijskipriključekinjihvzdržujeterskrbizaodstranjevanjeizločenihsnoviuporabnik,morabitiomogočen
nadzor s strani upravljalca sistema.
• Učinkovitostdelovanjalovilcevoljinmaščobsespredhodnovgradnjolovilcevmuljainpeska,kiodstranijomehanskeelementev
odpadni vodi, še dodatno poveča.
• Možnostdodatneganaročilapohodnegaalipovoznegapokrova.
• Rednoodstranjevanjelahkihtekočin,kisenaberejovlovilcu,jeključnozadolgoročnopravilnodelovanjenaprave.
VAŠPRODAJALEC:
APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenija
www.aplast.si
AVGUST 2013|Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb. Skice so simbolične.
Cevni priključek
D1
Višina H oz.
dolžina L
3