preiskanost kaznivih dejanj [PDF]

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
T: 01 428 40 00
F: 01 428 47 33
E: [email protected]
www.policija.si
Številka:
Datum:
0101-148/2012/65 (2061-03)
1. 8. 2012
Zadeva:
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Vsebina
Statistični podatki .................................................................................................................................. 3
ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE .................................................................. 5
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN
PREMOŽENJA ........................................................................................................................... 17
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA............................................................ 23
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH ......................................... 28
VAROVANJE DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV..................................................................... 36
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO ..................................................................... 37
OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST ..................................................................... 38
FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST ............................................... 41
NADZORNA DEJAVNOST ......................................................................................................... 43
SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV ....... 45
REŠEVANJE PRITOŽB .............................................................................................................. 48
NOTRANJE PREISKAVE ........................................................................................................... 50
INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST ................................................... 51
KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE .......................................................................... 52
IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ............................................... 55
FINANČNO-MATERIALNE ZADEVE .......................................................................................... 56
ODNOSI Z JAVNOSTMI ............................................................................................................. 59
DEJAVNOST SPECIALIZIRANIH POLICIJSKIH ENOT ............................................................. 60 2
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Statistični podatki1
Glede na statistične podatke za 2011 so poglavitne značilnosti statističnih pokazateljev dela
policije za 2012 naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Policija je obravnavala za 45,9 % več kaznivih dejanj organizirane kriminalitete, še zlasti
je obravnavala več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za
izdelavo prepovedanih drog.
Poleg 47 (48) korupcijski dejanj je policija obravnavala še 17 (8) kaznivih dejanj z
elementi korupcije.
Po zakonu o prekrških so policisti zaradi kršitev javnega reda izrekli za 24,9 % manj
opozoril in izdali za 23,4 % manj plačilnih nalogov.
Policisti so obravnavali za 43,1 % manj kršitev ugotovljenih pri nadzoru cestnega
prometa ter za 25,8 % manj prometnih nesreč s smrtnim izidom. Število mrtvih se je
zmanjšalo s 70 na 46 ali za 34,3 %.
Izvedenih je bilo za 33,2 % manj preventivnih aktivnosti kot v prvem polletju 2011.
Zaradi kaznivih dejanj, za preprečitev nadaljevanja prekrškov ali iz drugih razlogov so
policisti pridržali oziroma zadržali za 36,5 % manj oseb.
Izvedenih je bilo le 16 (92) varovanj domačih oseb v tujini.
Čeprav je bilo zoper postopke policistov za 32,0 % manj pritožb, je bilo na sejah senata
za pritožbe ministrstva za notranje zadeve obravnavanih 51 (49) pritožb. Utemeljeni sta
bili 2 (3).
V prvem polletju je policija obravnavala za 0,9 % manj kaznivih dejanj, ovadila pa je za 0,7 %
več fizičnih oseb in za 7,8 % več pravnih oseb. Delež kaznivih dejanj, odkritih z lastno
dejavnostjo, se je povečal za 2,1 odstotne točke, medtem ko se je delež preiskanih kaznivih
dejanj zmanjšal za 0,5 odstotne točke. Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili
za 177,3 (214,1)2 milijonov evrov škode; od tega je delež škode gospodarske kriminalitete 70,5
% (73,3 %). Število oškodovanih fizičnih oseb se je povečalo za 3,2 %, pravnih pa zmanjšalo za
2,0 %.
Število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete se je zmanjšalo za 16,4 %. V
primerjavi s prvim polletjem 2011 je obravnavala več goljufij, zlorab položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti ter ponareditev ali uničenja listin.
Kaznivih dejanj splošne kriminalitete je bilo za 2,5 % več. Povečalo se je število kaznivih dejanj
zoper življenje in telo [zlasti hudih telesnih poškodb], zoper spolno nedotakljivost [zlasti
prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter spolnih napadov na
osebo, mlajšo od 15 let], zoper zakonsko zvezo, družino in otroke [zlasti odvzemov mladoletne
osebe] in zoper premoženje [zlasti drznih tatvin in klasičnih goljufij].
S področja mladoletniške kriminalitete je policija obravnavala za 12,4 % manj kaznivih dejanj.
Policisti so obravnavali za 17,3 % manj kršitev predpisov o javnem redu. Kršitev zakona o
varstvu javnega reda in miru je bilo za 14,2 % manj, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa
za 20,6 %. Med slednjimi je poraslo samo število kršitev zakona o javnih zbiranjih.
Po zakonu o prekrških so zaradi kršitev javnega reda za 5,4 % manj posebnih plačilnih nalogov
in za 13,9 % manj odločb v hitrem postopku. Vloženih je bilo za 5,7 % manj obdolžilnih
predlogov in za 3,2 predlogov drugemu prekrškovnemu organu. Posledično je bilo vloženih tudi
manj pravnih sredstev, povečalo pa se je število predlogov za uklonilni zapor.
Za preprečitev nasilja v družini so policisti izrekli 472 (511) ukrepov prepoved približevanja
določenemu kraju ali osebi. Število prekrškov zaradi nasilja v družini se je zmanjšalo za 13,4 %,
število kaznivih dejanj pa za 2,7 %.
1
2
Znak v tabelah » - « pomeni, da ni pojava, znak » …« pa, da ni podatka ali izračun ni smiseln.
V okroglih oklepajih so podatki za prvo polletje 2011.
3
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Policisti so obravnavali za 7,2 % manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. Število hudo
telesno poškodovanih se je zmanjšalo za 7,8 %, lahko telesno poškodovanih pa za 8,9 %.
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je zmanjšal za 1,6 odstotne točke, se
je pa povečala povprečna stopnja alkohola, in sicer iz 1,48 na 1,52 g/kg.
Število nedovoljenih prehodov čez zunanjo schengensko mejo se je zmanjšalo za 1,9 %.
Policisti so obravnavali za 16,8 % manj oseb zaradi nedovoljenega prebivanja. V objektih centra
za tujce v Velikem Otoku pri Postojni je bilo na novo nastanjenih za 18,1 % manj tujcev.
Med preventivnimi aktivnostmi jih je bilo največ s področja javnega reda in miru, vendar v
primerjavi s prvim polletjem 2011 za 27,9 % manj. Med metodami preventivnega dela so
prevladovalo svetovanje in opozarjanje, med projekti pa je bil največkrat izvajan Policist Leona.
Policija je sprejela za 7,1 % manj klicev na telefonsko številko 113. Povprečni reakcijski čas v
vseh interventnih dogodkih je bil 21 minut in 45 sekund (20 minut in 24 sekund), v nujnih
interventnih dogodkih pa 12 minut in 3 sekunde (11 minut in 50 sekund).
Na področju varovanja določenih oseb in objektov je bilo med drugim opravljenih 20 (27)
varovanj tujih oseb med obiski v Sloveniji.
Na področju forenzične in kriminalističnotehnične dejavnosti je policija opravila za 0,3 % več
ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov. Zaprosil za preiskave in poročila
nacionalnega forenzičnega laboratorija je bilo za 14,0 % manj. Za iskanje in dokumentiranje
sledov kaznivih dejanj je bilo opravljenih za 23,8 % več forenzičnih zavarovanj in preiskav
zaseženih elektronskih naprav.
Prisilna sredstva, večinoma najmilejša, so policisti uporabili zoper 2.064 (2.440) kršiteljev.
Izstreljena sta bila 2 (0) opozorilna strela in 1-krat (0-krat) je bilo uporabljeno strelno orožje. Pri
uporabi prisilnih sredstev se je telesno poškodovalo 68 (57) policistov in 50 (41) kršiteljev. S
prasko, odrgnino ali drugo manjšo površinsko poškodbo pa jih je »odneslo« 21 (22) policistov in
241 (251) kršiteljev.
Napadenih je bilo za 17,0 % manj policistov, evidentiranih pa je bilo 42 (41) groženj policistom.
Vodje organizacijskih enot policije so vodili manj 65 (85) postopkov za reševanje pritožb, v 3 (6)
primerih so ugotovili, da je bilo ravnanje policistov neskladno s predpisi.
Policija je specializiranemu oddelku v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega
kriminala pri vrhovnem državnem tožilstvu oziroma oddelku za preiskovanje in pregon uradnih
oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva3 v obravnavo odstopila prijave
37 (35) kaznivih dejanj.
***
V policiji je bilo ob polletju zasedenih 8.706 (8.962) delovnih mest, kar je 512 manj, kot jih z
9.218 delovnimi mesti dovoljuje kadrovski načrt vlade za 2012. V Generalni policijski upravi je
bilo zasedenih 1.443 (1.462), na območju policijskih uprav pa 7.263 (7.500) delovnih mest.
Ob polletju je policija uporabljala 2.399 (2.406) vozil, od tega 2.016 (2.023) lastnih in 383 (383)
najetih. Povprečna starost vseh prevoznih sredstev je bila 7,3 (6,6) leta.
V prvem polletju je policija porabila 155.678.776 (164.802.809) evrov ali 52,5 (50,2 %)
predvidene celoletne porabe, in sicer 53,3 % (50,6 %) proračunskih sredstev [tip 1]4 ter 23,6 %
(30,7 %) namenskih sredstev.
Z novim zakonom o državnem tožilstvu, ki se je pričel uporabljati 6. 11. 2011, se je preimenoval pristojen oddelek za
preiskovanje in pregon kaznivih dejanj uradnih oseb v policiji.
4
To so sredstva za plače, materialne stroške in investicije.
3
4
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE5
Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali
poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe*
2008
44.503
21.274
47,8
5.263
11,8
Št. kaznivih dejanj
Št. preiskanih kaznivih dejanj
Delež preiskanih kaznivih dejanj [v %]
Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija [v %]
2009
45.538
23.660
52,0
5.453
12,0
2010
47.451
26.269
55,4
5.963
12,6
2011
49.089
26.155
53,3
6.392
13,0
2012
48.634
25.681
52,8
7.353
15,1
* Niso vključena kazniva dejanja, katerih posledica je bila prometna nesreča.
Preiskana kazniva dejanja
60.000
50.000
44.503
49.089
47.451
45.538
48.634
40.000
30.000
20.000
21.274
26.269
23.660
26.155
25.681
10.000
0
2008
2009
2010
Št. kaznivih dejanj
2011
2012
Št. preiskanih kaznivih dejanj
5
Prikazana so kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in dejanj otrok, za katera je policija v
navedenem obdobju na podlagi devetega odstavka 148. člena zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo
ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.
5
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kazniva dejanja, ki jih je odkrila policija
60.000
47.451
50.000
49.089
48.634
45.538
44.503
40.000
30.000
20.000
10.000
5.263
5.963
5.453
7.353
6.392
0
2008
2009
Št. kaznivih dejanj
2010
2011
2012
Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija
Kazniva dejanja iz prejšnjih let*
Vrsta kriminalitete
Celotna
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška
Korupcijska kazniva dejanja
tipična
z elementi korupcije
Št. kaznivih dejanj
2.112
1.579
533
22
149
3
3
2.112
Št. preiskanih
kaznivih dejanj
1.611
1.140
471
21
146
1.611
Škoda
[v 1.000 EUR]
111.107,8
77.489,4
33.618,4
3.452,5
174,5
275,3
275,3
111.107,8
*Kazniva dejanja, statistično prikazana v prejšnjih letih, katerih preiskovanje se je nadaljevalo v prvem
polletju 2012.
6
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kazniva dejanja, za katera je NPU vložila kazensko ovadbo
ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe
Vrsta kriminalitete
Celotna
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška
Korupcijska kazniva
dejanja
tipična
z elementi korupcije
Št. preiskanih
Porast/
kaznivih dejanj
upad
[v %]
2011
2012
24
19
…
…
24
19
…
…
…
Št. ovadenih
Škoda
osumljencev
[v 1.000 EUR]
2011
2012
2011
2012
71
35 32.140,0 8.677,9
71
35 32.140,0 8.677,9
-
2011
25
25
-
2012
19
19
-
Porast/
upad
[v %]
…
…
…
…
…
2
1
…
1
1
…
1
1
-
-
2
-
1
-
…
…
1
-
1
-
…
…
1
-
1
-
-
-
Št. kaznivih dejanj
Kazniva dejanja po enotah
Št. kaznivih dejanj
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M. Sobota
PU N. Gorica
PU N. mesto
GPU
Skupaj
2011
4.759
3.195
2.654
26.321
6.323
1.173
1.310
3.318
36
49.089
2012
4.927
3.150
2.713
24.343
7.183
1.378
1.334
3.586
20
48.634
Porast/
upad
[v %]
3,5
-1,4
2,2
-7,5
13,6
17,5
1,8
8,1
…
-0,9
Št. preiskanih
kaznivih dejanj
2011
2.821
1.774
1.389
13.029
3.333
811
836
2.127
35
26.155
2012
2.892
1.733
1.337
11.916
3.834
955
675
2.319
20
25.681
Delež preiskanih
kaznivih dejanj
[v %]
2011
59,3
55,5
52,3
49,5
52,7
69,1
63,8
64,1
97,2
53,3
Št. kaznivih dejanj,
ki jih je odkrila
policija
2012
58,7
55,0
49,3
49,0
53,4
69,3
50,6
64,7
100,0
52,8
2011
703
462
285
2.646
884
203
361
826
22
6.392
2012
642
553
332
3.319
1.093
325
183
897
9
7.353
Delež kaznivih
dejanj, ki jih je
odkrila policija
[v %]
2011
2012
14,8
13,0
14,5
17,6
10,7
12,2
10,1
13,6
14,0
15,2
17,3
23,6
27,6
13,7
24,9
25,0
61,1
45,0
13,0
15,1
Posledice kaznivih dejanj
Posledice
Št. mrtvih
Št. hudo poškodovanih
Št. lahko poškodovanih
Škoda [v 1.000 EUR]
gospodarska kriminaliteta [v 1.000 EUR]
delež škode gospodarske kriminalitete [v %]
2008
26
162
1.485
89.209,9
55.373,9
62,1
7
2009
18
162
1.549
240.737,1
201.600,6
83,7
2010
18
182
1.540
461.004,7
418.899,9
90,9
2011
32
160
1.449
214.094,9
156.874,8
73,3
2012
41
172
1.495
177.334,9
124.938,8
70,5
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon
Vrsta kriminalitete
2008
Celotna
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška
7.666
7.190
476
9
122
2009
2010
7.546
7.054
492
4
144
2011
8.156
7.412
744
9
164
8.339
7.483
856
2
155
2012
8.305
7.486
819
4
120
Porast/upad
2011/2012
[v %]
-0,4
0,0
-4,3
…
-22,6
Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj
Vrsta zaključnega dokumenta
2011
Št. kazenskih ovadb
Št. poročil o dopolnitvi kazenske ovadbe [148/9 ZKP]
Št. poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon [148/10 ZKP]
31.791
8.377
8.282
Porast/upad
[v %]
31.229
-1,8
8.913
6,4
8.302
0,2
2012
Struktura ovadenih oseb
Struktura
Spol
moški
ženski
Starost
14 do 17 let
18 do 20 let
21 do 30 let
31 do 40 let
41 do 50 let
51 let in več
neznano
Državljanstvo
Slovenija
države EU
druge države
Celotna kriminaliteta
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška
Pravne osebe
2011
št. oseb
delež [v %]
11.625
100,0
9.720
83,6
1.905
16,4
11.625
100,0
840
7,2
861
7,4
3.059
26,3
2.876
24,7
2.081
17,9
1.892
16,3
16
0,1
11.625
100,0
10.014
86,1
494
4,2
1.117
9,6
11.625
100,0
9.829
84,6
1.796
15,4
87
0,7
1.042
9,0
529
100,0
8
2012
št. oseb
delež [v %]
11.703
100,0
9.649
82,4
2.054
17,6
11.703
100,0
837
7,2
786
6,7
2.968
25,4
2.960
25,3
2.190
18,7
1.939
16,6
23
0,2
11.703
100,0
10.052
85,9
486
4,2
1.165
10,0
11.703
100,0
9.878
84,4
1.825
15,6
198
1,7
998
8,5
570
100,0
Porast/upad
[v %]
0,7
-0,7
7,8
0,7
-0,4
-8,7
-3,0
2,9
5,2
2,5
…
0,7
0,4
-1,6
4,3
0,7
0,5
1,6
127,6
-4,2
7,8
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Struktura oškodovanih oseb
2011
št. oseb
delež [v %]
24.035
100,0
13.977
58,2
10.058
41,8
24.035
100,0
1.489
6,2
983
4,1
4.594
19,1
5.273
21,9
4.697
19,5
6.990
29,1
9
0,0
24.035
100,0
22.549
93,8
367
1,5
1.119
4,7
24.035
100,0
22.613
94,1
1.422
5,9
34
0,1
646
2,7
5.763
100,0
Struktura
Spol
moški
ženski
Starost
0 do 17 let
18 do 20 let
21 do 30 let
31 do 40 let
41 do 50 let
51 let in več
neznano
Državljanstvo
Slovenija
države EU
druge države
Celotna kriminaliteta
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška
Pravne osebe
2012
št. oseb
delež [v %]
24.812
100,0
14.607
58,9
10.205
41,1
24.812
100,0
1.683
6,8
1.031
4,2
4.669
18,8
5.259
21,2
4.891
19,7
7.271
29,3
8
0,0
24.812
100,0
23.008
92,7
555
2,2
1.249
5,0
24.812
100,0
23.372
94,2
1.440
5,8
19
0,1
565
2,3
5.650
100,0
Porast/upad
[v %]
3,2
4,5
1,5
3,2
13,0
4,9
1,6
-0,3
4,1
4,0
…
3,2
2,0
51,2
11,6
3,2
3,4
1,3
…
-12,5
-2,0
Vrste kriminalitete
Vrsta kriminalitete
Celotna
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška
2008
44.503
40.063
4.440
332
1.579
2009
2010
45.538
40.348
5.190
222
1.370
47.451
41.044
6.407
204
1.319
2011
2012
49.089
40.266
8.823
175
1.269
48.634
41.254
7.380
250
1.112
Porast/upad
2011/2012
[v%]
-0,9
2,5
-16,4
42,9
-12,4
Delež posamezne vrste kriminalitete v celotni kriminaliteti
Vrsta kriminalitete
Celotna
splošna [v %]
gospodarska [v %]
Organizirana [v %]
Mladoletniška [v %]
2008
44.503
90,0
10,0
0,7
3,5
2009
45.538
88,6
11,4
0,5
3,0
9
2010
47.451
86,5
13,5
0,4
2,8
2011
49.089
82,0
18,0
0,4
2,6
2012
48.634
84,8
15,2
0,5
2,3
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kazniva dejanja zoper življenje in telo
Št. kaznivih dejanj
Vrsta kaznivega dejanja
Uboj - skupaj
dokončan
poskus
Umor - skupaj
dokončan
poskus
Posebno huda telesna poškodba
Huda telesna poškodba
Lahka telesna poškodba
Druga kazniva dejanja
Skupaj
2011
23
2
21
15
10
5
9
94
976
86
2012
19
4
15
14
9
5
8
119
1.008
74
1.203
1.242
Porast/
upad
[v %]
Št. preiskanih
kaznivih dejanj
…
…
…
…
…
…
…
26,6
3,3
-14,0
2011
23
2
21
15
10
5
8
81
875
81
2012
19
4
15
14
9
5
8
96
899
70
3,2
1.083
1.106
Delež preiskanih
kaznivih dejanj
[v %]
2011
2012
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,9
100,0
86,2
80,7
89,7
89,2
94,2
94,6
90,0
89,0
Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
Vrsta kaznivega dejanja
Posilstvo - skupaj
dokončano
poskus
Spolno nasilje
Kršitev spolne nedotakljivosti z
zlorabo položaja
Spolni napad na osebo, mlajšo od
15 let
Prikazovanje, izdelava, posest in
posredovanje pornografskega
gradiva
Druga kazniva dejanja
Skupaj
Št. kaznivih dejanj
2011
33
28
5
25
2012
32
30
2
23
13
Porast/
upad
[v %]
Št. preiskanih
kaznivih dejanj
Delež preiskanih
kaznivih dejanj
[v %]
2011
2012
87,9
96,9
89,3
96,7
80,0
100,0
72,0
87,0
…
…
…
…
2011
29
25
4
18
2012
31
29
2
20
13
…
13
13
100,0
100,0
99
133
34,3
98
126
99,0
94,7
43
89
107,0
41
86
95,3
96,6
14
11
…
14
10
100,0
90,9
227
301
32,6
213
286
93,8
95,0
Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke
Št. kaznivih dejanj
Vrsta kaznivega dejanja
2011
Odvzem mladoletne osebe
Nasilje v družini
Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje
Neplačevanje preživnine
Druga kazniva dejanja
Skupaj
10
165
1.039
352
1.380
3
2.939
2012
278
1.011
413
1.509
3
3.214
Porast/
upad
[v %]
68,5
-2,7
17,3
9,3
…
9,4
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kazniva dejanja zoper premoženje*
Vrsta kaznivega dejanja
Poškodovanje tuje stvari
Tatvina - skupaj**
vlom
drzna tatvina
tatvina motornega vozila
druge tatvine
Rop
Roparska tatvina
Zatajitev
Klasična goljufija
Požig
Druga kazniva dejanja
Skupaj
Št. kaznivih dejanj
2011
2.398
22.415
7.320
335
323
14.437
273
41
864
1.778
38
1.067
28.874
2012
2.360
23.308
7.095
420
287
15.506
273
47
840
1.920
43
715
29.506
Porast/
upad
[v %]
-1,6
4,0
-3,1
25,4
-11,1
7,4
0,0
…
-2,8
8,0
…
-33,0
2,2
Št. preiskanih
kaznivih dejanj
2011
576
4.024
1.166
119
56
2.683
120
30
481
1.609
15
943
7.798
2012
528
4.802
1.225
140
43
3.394
115
26
456
1.717
12
588
8.244
Delež preiskanih
kaznivih dejanj
[v %]
2011
2012
24,0
22,4
18,0
20,6
15,9
17,3
35,5
33,3
17,3
15,0
18,6
21,9
44,0
42,1
73,2
55,3
55,7
54,3
90,5
89,4
39,5
27,9
88,4
82,2
27,0
27,9
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.
** Kazniva dejanja po 204. in 205. čl. kazenskega zakonika.
Mladoletniška kriminaliteta
Vrsta kaznivega dejanja
Uboj
Umor
Lahka telesna poškodba
Huda telesna poškodba
Posilstvo
Spolno nasilje
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let
Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi
snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog
Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu
Tatvina
Velika tatvina
Rop
Goljufija
Izsiljevanje
Druga kazniva dejanja
Skupaj
11
Št. kaznivih dejanj
2011
2012
1
74
56
7
6
2
6
2
6
18
17
9
11
30
35
24
437
239
43
10
24
349
1.269
24
386
162
47
24
19
313
1.112
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Gospodarska kriminaliteta
Vrsta kaznivega dejanja
Goljufija
Oderuštvo
Povzročitev stečaja z goljufijo ali
nevestnim poslovanjem (lažni stečaj)
Goljufija na škodo Evropske unije
Uporaba ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva (bančne, kreditne ali
druge kartice)
Poslovna goljufija
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
Zloraba položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti
Poneverba in neupravičena uporaba
tujega premoženja
Pranje denarja
Zloraba negotovinskega plačilnega
sredstva (izdaja nekritega čeka in zloraba
bančne ali kreditne kartice)
Davčna zatajitev
Druga kazniva dejanja
Skupaj
Št. kaznivih dejanj
Porast/
upad
[v %]
Škoda
[v 1.000 EUR]
2011
2012
9.779,6
16.971,8
-
Porast/
upad
[v %]
2011
198
1
2012
306
3
2
2
…
5.134,6
101,0
…
3
2
…
3.578,4
183,4
…
684
146
-78,7
167,5
127,6
-23,8
3.351
289
2.946
333
-12,1
15,2
17.447,1
42,2
20.936,3
928,0
20,0
…
94
142
51,1
75.037,3
44.838,6
-40,2
1.474
446
-69,7
2.929,4
4.013,2
37,0
37
46
…
1.243,0
5.612,3
…
481
15
…
121,3
10,4
…
349
1.860
8.823
331
2.662
7.380
-5,2
43,1
-16,4
13.313,1
28.081,5
156.874,8
14.446,9
16.769,3
124.938,8
8,5
-40,3
-20,4
54,5
…
Kazniva dejanja, obravnavana na podlagi zakona o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja
Št. kaznivih dejanj
2011
2012
720
1.117
Podlaga
Zakon o odgovornosti pravnih oseb [25. člen]
12
Porast/upad
[v %]
55,1
73,5
…
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Organizirana kriminaliteta
Vrsta kaznivega dejanja
Uboj
Umor
Lahka telesna poškodba
Huda telesna poškodba
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države
Ponarejanje denarja
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov
Zloraba prostitucije
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami,
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo
prepovedanih drog
Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu
Tatvina
Velika tatvina
Rop
Goljufija
Izsiljevanje
Druga kazniva dejanja
Skupaj
Št. kaznivih dejanj
2011
2012
1
1
2
1
1
37
6
2
111
168
1
1
13
15
7
22
175
5
6
2
9
14
250
Računalniška kriminaliteta
Kazniva dejanja računalniške kriminalitete
Zloraba osebnih podatkov
Zloraba informacijskega sistema (vdor v računalniški
sitem)
Kršitev materialnih avtorskih pravic na internetu
Napad na informacijski sistem
Izdelovanje in pridobivanje orožja ali pripomočkov za vdor
ali napad na informacijski sistem
Skupaj
Št. kaznivih
Porast/
dejanj
upad
[v %]
2011
2012
1
3
…
Št. ovadenih
Porast/
osumljencev
upad
[v %]
2011
2012
1
2
…
6
5
…
3
2
…
3
59
64
…
8,5
6
22
15
…
…
2
6
…
3
6
…
71
78
9,9
35
25
…
Zloraba prepovedanih drog
Št. kaznivih
dejanj
2011
2012
Kazniva dejanja zlorabe prepovedanih drog
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog
Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih
snovi v športu
Skupaj
13
Porast/
upad
[v %]
Št. ovadenih
osumljencev
2011
2012
Porast/
upad
[v %]
775
1.129
45,7
886
1.306
47,4
110
134
21,8
113
128
13,3
885
1.263
42,7
999
1.434
43,5
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kazniva dejanja, povezana z orožjem
Št. kaznivih
dejanj
2011
2012
Kazniva dejanja, povezana z orožjem
Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov,
namenjenih za kaznivo dejanje
Nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva
Skupaj
Porast/
upad
[v %]
Št. ovadenih
osumljencev
2011
2012
Porast/
upad
[v %]
5
2
…
6
2
…
59
64
62
64
5,1
0,0
58
64
73
75
25,9
17,2
Zloraba prostitucije in trgovine z ljudmi
Št. kaznivih
Porast/
dejanj
upad
[v %]
2011
2012
8
3
…
…
2
4
…
10
7
…
Kazniva dejanja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi
Zloraba prostitucije
Spravljanje v suženjsko razmerje
Trgovina z ljudmi
Skupaj
Št. ovadenih
Porast/
osumljencev
upad
[v %]
2011
2012
14
9
…
…
5
13
…
19
22
…
Korupcijska kazniva dejanja
Št. kaznivih
Porast/
dejanj
upad
[v %]
2011
2012
1
…
1
…
2
4
…
4
5
…
7
19
…
10
14
…
16
3
…
8
1
…
48
47
…
Korupcijska kazniva dejanja
Kršitev proste odločitve volivcev
Sprejemanje podkupnin pri volitvah
Nedovoljeno sprejemanje daril
Nedovoljeno dajanje daril
Jemanje podkupnine
Dajanje podkupnine
Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
Dajanje daril za nezakonito posredovanje
Skupaj
Kazniva dejanja z elementi korupcije [vsaj ena
kriminalistična označba 244K ali 261K]
8
17
…
Št. ovadenih
Porast/
osumljencev
upad
[v %]
2011
2012
1
…
1
…
1
2
…
6
6
…
11
21
…
11
21
…
20
3
…
8
1
…
58
55
-5,2
10
35
…
Oblike ogrožanja varnosti
Št. kaznivih
Porast/
dejanj
upad
[v %]
2011
2012
27
31
…
3
3
…
1.694
1.554
-8,3
184
174
-5,4
155
160
3,2
60
37
…
1
…
…
2.124
1.959
-7,8
Oblike ogrožanja varnosti
Protipraven odvzem prostosti
Ugrabitev
Ogrožanje varnosti
Izsiljevanje
Povzročitev splošne nevarnosti
Samovoljnost
Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom
Jemanje talcev
Skupaj
14
Št. ovadenih
Porast/
osumljencev
upad
[v %]
2011
2012
30
37
…
4
10
…
1.627
1.450
-10,9
188
195
3,7
109
127
16,5
70
34
-51,4
1
…
…
2.029
1.853
-8,7
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Druge oblike sodobne kriminalitete
Št. kaznivih
Porast/
dejanj
upad
[v %]
2011
2012
352
422
19,9
5
…
Druga kazniva dejanja sodobnih oblik kriminalitete
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države
Tihotapstvo
Št. ovadenih
Porast/
osumljencev
upad
[v %]
2011
2012
458
782
70,7
22
…
Terorizem
Št. kaznivih
dejanj
2011
2012
1
1
Kazniva dejanja terorizma
Terorizem
Financiranje terorizma
Ščuvanje in javno poveličevanje terorizma
Novačenje in usposabljanje za terorizem
Ugrabitev zrakoplova ali plovila
Napad na varnost zračnega prometa
Skupaj
Št. ovadenih
osumljencev
2011
2012
-
Zasežene prepovedane droge
Vrsta prepovedane droge
Amfetamin
Benzodiazepini
Ekstazi
Heroin
Kokain
Konoplja - rastlina
Konoplja - rastlina [marihuana]
Konoplja - smola [hašiš]
Metadon
Metamfetamin
Merska
enota
g
ml
tbl
g
ml
tbl
g
tbl
g
ml
g
ml
g
kos
g
g
g
ml
tbl
g
tbl
Zasežene droge
2011
2012
71,4
3,0
103,0
0,0
21,0
3.148,5
19,0
1.048,7
9,2
385,2
0,7
1,3
1.714,8
15.977,3
84,1
150,0
200,6
6,0
6,0
15
2.450,3
0,6
177,0
1.816,4
0,2
102,0
2.829,5
37,2
22.194,7
2,8
7.918,2
80.368,8
48,8
0,2
1.169,7
45,7
5,0
Namišljen odkup
2011
2012
830,5
297,0
1.031,2
-
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Zaseženi ponaredki
Št. zaseženega denarja
Valuta
2008
Evro
kovanci
bankovci
Bankovci drugih valut
Skupaj
2009
1.128
876
1.016
3.020
590
1.005
24
1.619
2010
2011
782
656
34
1.472
2012
765
624
601
1.990
809
1.151
309
2.269
Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj
Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju
9.978
781
69
5.520
285
9.417
829
114
5.395
263
Porast/upad
[v %]
-5,6
6,1
65,2
-2,3
-7,7
710
389
-45,2
688
589
-14,4
426
216
-49,3
161
238
47,8
2011
Št. ogledov kraja kaznivega dejanja
Št. hišnih preiskav
Št. osebnih preiskav
Št. zasegov predmetov
Št. policijskih zaslišanj
Št. pridobitev podatkov o prometu v elektronskem
komunikacijskem omrežju
Št. drugih prikritih preiskovalnih ukrepov
Št. oseb, zoper katere je bilo odrejena pridobitev podatkov o
prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju
Št. oseb, zoper katere so bili odrejeni drugi prikrit preiskovalni
ukrepi
16
2012
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN
PREMOŽENJA
Kršitve predpisov o javnem redu
Število kršitev predpisov o javnem redu
Št. kršitev zakonov o javnem redu in miru
Št. kršitev drugih predpisov*
Skupaj
2008
15.835
11.017
26.852
2009
15.321
11.273
26.594
2010
14.127
11.250
25.377
2011
13.678
12.508
26.186
2012
11.729
9.927
21.656
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene.
Kršitve predpisov o javnem redu
18.000
16.000
15.835
15.321
12.000
13.678
14.127
14.000
11.017
11.273
11.250
12.508
11.729
9.927
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008
2009
2010
Št. kršitev zakonov o javnem redu in miru
17
2011
2012
Št. kršitev drugih predpisov
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kršitve predpisov o javnem redu po enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M. Sobota
PU N. Gorica
PU N. mesto
GPU
Skupaj
Št. kršitev zakona
o varstvu javnega Porast/
upad
redu in miru
[v %]
2011
2012
2.033
2.001
-1,6
1.073
914
-14,8
1.284
850
-33,8
4.780
3.811
-20,3
2.096
1.898
-9,4
871
807
-7,3
630
489
-22,4
897
949
5,8
14
10
…
13.678 11.729
-14,2
Št. kršitev drugih
predpisov*
2011
878
2.510
622
3.982
2.209
527
396
1.379
5
12.508
2012
775
1.981
653
2.585
1.653
419
448
1.406
7
9.927
Porast/
upad
[v %]
-11,7
-21,1
5,0
-35,1
-25,2
-20,5
13,1
2,0
…
-20,6
Skupaj
2011
2.911
3.583
1.906
8.762
4.305
1.398
1.026
2.276
19
26.186
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene.
Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu
Št. kršiteljev
2011
2012
Struktura
Spol
moški
ženski
neznan*
Starost
14 do 17 let
18 do 24 let
25 do 34 let
35 do 44 let
45 do 54 let
55 do 64 let
65 let in več
neznana*
Državljanstvo
slovensko
EU
tretjih držav
neznano*
Pravne osebe
15.190
3.522
3.707
12.819
2.977
2.896
707
4.236
5.037
3.513
2.918
1.595
705
3.708
667
3.541
4.170
3.077
2.417
1.350
572
2.898
12.884
1.848
3.963
3.724
209
11.079
1.418
3.285
2.910
143
* Zakon o prekrških [ZP-1] od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več
evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah.
18
2012
2.776
2.895
1.503
6.396
3.551
1.226
937
2.355
17
21.656
Porast/
upad
[v %]
-4,6
-19,2
-21,1
-27,0
-17,5
-12,3
-8,7
3,5
…
-17,3
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru
Št. kršitev
Kršitve
2011
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu [6/1 ZJRM-1]
Udarjanje [6/2 ZJRM-1]
Pretepanje [6/3 ZJRM-1]
Nasilje v družini [6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1]
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje [7/1 ZJRM-1]
Nedostojno vedenje do uradne osebe [7/2 ZJRM-1]
Motenje nočnega miru s hrupom [8/1 ZJRM-1]
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati [8/2 ZJRM-1]
Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem kraju
[9 ZJRM-1]
Prenočevanje na javnem kraju [10 ZJRM-1]
Vandalizem [16 ZJRM-1]
Vzbujanje nestrpnosti [20 ZJRM-1]
Prepoved zadrževanje mlajšim od 16 let v gostinskih obratih in na
prireditvah [21/5 ZJRM-1 v povezavi 21/2 ZJRM-1]
Neupoštevanje odredbe uradne osebe [22/1 ZJRM-1]
Druge kršitve
Skupaj
Porast/upad
[v %]
2012
2.252
1.158
256
1.784
2.513
1.787
411
692
2.300
1.117
214
1.545
1.991
1.339
338
554
2,1
-3,5
-16,4
-13,4
-20,8
-25,1
-17,8
-19,9
287
231
-19,5
127
57
27
84
61
30
-33,9
7,0
…
6
4
…
1.453
868
1.212
709
-16,6
-18,3
13.678
11.729
-14,2
Kraj kršitev zakona o varstvu javnega redu in miru
Kraj
Cesta, ulica, trg
Stanovanje
Gostinski objekt
Javni shod, prireditev
Drug kraj
Skupaj
Št. kršitev
2011
2012
5.850
4.659
3.299
2.938
1.424
1.318
305
222
2.800
2.592
13.678
11.729
Porast/upad
[v %]
-20,4
-10,9
-7,4
-27,2
-7,4
-14,2
Kršitve drugih predpisov o javnem redu
Predpisi
Zakon o tujcih
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
Zakon o prijavi prebivališča
Zakon o osebni izkaznici
Zakon o nadzoru državne meje
Zakon o zaščiti živali
Zakon o javnih zbiranjih
Zakon o orožju
Zakon o omejevanju porabe alkohola
Zakon o osebnem imenu
Zakon o zasebnem varovanju
Drugi predpisi
Skupaj
19
Št. kršitev
Porast/upad
[v %]
2011
2012
5.181
4.246
-18,0
1.493
1.291
-13,5
1.088
825
-24,2
1.404
677
-51,8
1.004
653
-35,0
623
542
-13,0
458
503
9,8
430
325
-24,4
175
165
-5,7
133
68
-48,9
27
162
…
492
470
-4,5
12.508
9.927
-20,6
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Zaseženo in najdeno orožje
Zaseženo orožje*
2011
2012
46
15
303
212
57
33
12
8
92
51
17
21
6
105
161
26
19
5
9.755
6.331
1.388
853
262
213
290
242
1.197
306
15
21
21
126
1
Merska
enota
Vrsta orožja
Plinsko orožje
Hladno orožje
Lovsko orožje
Zračno orožje
Pištola
Puška
Drugo orožje
Del orožja
Bomba
Ostro strelivo
Lovsko strelivo
Plinsko strelivo
Manevrski naboj
Eksploziv
Vžigalnik
Vžigalna vrvica
Minsko-eksplozivno sredstvo
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
g
kos
m
kos
Najdeno orožje
2011
2012
3
11
13
1
1
12
17
17
6
1
2
16
12
17
8.817
5.899
134
1.417
32
2
2.100
14.500
15
37
22
37
173
* Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivega dejanja ali prekrška.
Dogodki, povezani z orožjem
Št. dogodkov
2011
2012
Pobude za uvedbo upravnega
postopka za odvzem orožja
Poškodbe z orožjem
46
44
4
15
Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških
Št. kršitev
zakona o varstvu
javnega
Postopki
reda in miru
2011
2012
Opozorilo
932
871
Plačilni nalog
5.323 4.074
Posebni plačilni nalog
6.360 5.920
Odločba v hitrem postopku
528
338
Obdolžilni predlog
535
526
Predlog drugemu
2
prekrškovnemu organu
Št. kršitev
zakona o
tujcih
2011
837
3.953
293
31
67
2012
696
3.060
394
36
60
-
-
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene.
20
Št. kršitev
zakona o
nadzoru
državne meje
2011
2012
848
539
117
70
27
17
2
10
27
-
-
Št. kršitev
drugih
Porast/
Skupaj
predpisov o
upad
javnem redu*
[v %]
2011
2012
2011
2012
1.752 1.176 4.369
3.282
-24,9
1.805 1.375 11.198
8.579
-23,4
117
97 6.797
6.428
-5,4
2.341 2.125 2.902
2.499
-13,9
308
255
920
868
-5,7
1.455
1.410
1.457
1.410
-3,2
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kršitve zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za uklonilni zapor
po zakonu o prekrških
Pravno sredstvo in
predlog za uklonilni zapor
Zahteva za sodno varstvo
zaradi izdanega plačilnega
naloga
Zahteva za sodno varstvo
zaradi odločbe v hitrem
postopku
Zahteva za sodno varstvo
zaradi izdanega
posebnega plačilnega
naloga**
Ugovor zaradi izdanega
posebnega plačilnega
naloga
Predlog za uklonilni zapor
Št. kršitev
zakona o
Št. kršitev
varstvu javnega zakona o tujcih
reda in miru
2011
2012
2011
2012
Št. kršitev
zakona o
nadzoru
državne meje
2011
2012
Št. kršitev
drugih
predpisov o
javnem redu*
2011
2012
Porast/
upad
[v %]
Skupaj
2011
2012
386
314
57
40
18
8
138
86
599
448
-25,2
387
201
20
4
1
-
274
235
682
440
-35,5
-
409
-
2
-
-
-
6
-
417
…
924
429
11
4
-
-
14
7
949
440
…
239
195
6
6
-
-
1.027
1.219
1.272
1.420
11,6
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene.
** S spremembo zakona o prekrških, ki se je začel uporabljati 13. 3. 2011, je bilo uvedeno novo pravno sredstvo, in sicer zahteva
kršitelja za sodno varstvo zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga, če je imel na kraju kršitve možnost izreči se o prekršku.
Ukrepi policistov zaradi prekrškov
Vrsta ukrepa
Št. pridržanih oseb*
pridržane do 48 ur [43/2 čl. ZPol]
pridržane do 24 ur [43/1 čl. ZPol]
pridržane s privedbo [110/2 čl. ZP-1]
pridržane do streznitve [109/2 čl. ZP-1]
pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali
odklonitve strokovnega pregleda [238.b čl. ZVCP-1]**
pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali
odklonitve strokovnega pregleda [ZPrCP]***
privedene na sodišče [110/1 čl. ZP-1]
Št. opravljenih preiskav
hišne
osebne
Št. privedb z odredbo
na sodišče
inšpekcijskim službam
upravnemu organu
drugim upravičencem
Št. drugih ukrepov
neuspešne hišne preiskave****
intervencije*****
prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi
2011
2012
264
127
30
888
295
44
25
814
4.457
-
-
1.923
55
37
79
2
71
5
2.524
17
32
45
2.473
10
11
21
86
17.111
511
75
17.343
472
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje [javni red, cestni
promet idr.].
** Zakon o varnosti cestnega prometa se je uporabljal do 30. 6. 2011 [ZVCP-1].
*** Zakon o pravilih v cestnem prometu [ZrCP-1] se je začel uporabljati 1. 7. 2011.
**** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil predlog
sodišču preklican.
***** Upoštevane so samo intervencije zaradi zaprosil za posredovanje.
21
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Nesreče in drugi dogodki
Vrsta dogodka
Št. požarov
Št. samomorov
Št. delovnih nesreč
Št. poskusov samomora
Št. nesreč na smučiščih*
Št. iskanj pogrešanih oseb
Št. nesreč v zračnem prostoru
Št. primerov onesnaženja in ogrožanja okolja
Št. gorskih nesreč
Št. nesreč in izrednih dogodkov v železniškem prometu
Št. utopitev
Št. nesreč na vodah
2011
588
196
180
197
58
48
14
19
24
10
3
2
2012
749
194
191
169
53
52
14
12
10
7
7
1
* Po določbah zakona o varnosti na smučiščih je upravljavec smučišča dolžan obveščati
policijo samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno poškodovani ali so
umrli. Vključene pa so tudi nesreče na smučiščih z lahkimi telesnimi poškodbami, o katerih
je bila obveščena policija.
Pomoč policije drugim upravičencem
Št. pomoči
2011
2012
230
226
22
10
38
5
6
7
14
28
310
276
Upravičenci
Zdravstvene ustanove
Sodišča
Inšpekcijske službe
Centri za socialno delo
Drugi upravičenci
Skupaj
Množične kršitve javnega reda
Št. množičnih kršitev
2011
2012
3
10
Skupaj
Sodelovanje policije pri varovanju javnih zbiranj
Število
2011
Javni shodi
Javne prireditve
Skupaj
31
2.074
2.105
22
2012
69
1.973
2.042
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa
Predpisi
Zakon o varnosti cestnega prometa*
Zakon o pravilih cestnega prometa**
Zakon o voznikih**
Zakon o motornih vozilih**
Zakon o cestah**
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
Zakon o javnih cestah
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu
Skupaj
Št. kršitev
Porast/upad
[v %]
2011
2012
200.579
…
102.372
…
2.957
…
6.666
…
2.199
…
2.485
1.290
-48,1
551
23
63
466
204.167
318
17
51
270
116.140
-42,3
…
-19,0
-42,1
-43,1
* Zakon o varnosti cestnega prometa se je uporabljal do 30. 6. 2011 [ZVCP-1].
** Zakoni o pravilih v cestnem prometu, o voznikih, o motornih vozilih in o cestah so se začeli uporabljati
1. 7. 2011.
Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških
Št. kršitev
Postopek
2011
29.148
148.554
9.791
1.243
15.400
31
Opozorilo
Plačilni nalog
Posebni plačilni nalog
Izdaja odločbe v hitrem postopku
Obdolžilni predlog
Predlog drugemu prekrškovnemu organu
2012
13.470
81.956
11.297
1.016
7.964
138
Porast/upad
[v %]
-53,8
-44,8
15,4
-18,3
-48,3
…
Kršitve zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za uklonilni zapor
po zakonu o prekrških
Št. kršitev
Postopek
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega posebnega
plačilnega naloga*
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga
Predlog za uklonilni zapor
Porast/upad
[v %]
2011
4.327
588
2012
2.400
569
-
304
…
566
329
543
351
-4,1
6,7
-44,5
-3,2
* S spremembo zakona o prekrških, ki se je začel uporabljati 13. 3. 2011, je bilo uvedeno novo pravno sredstvo, in sicer
zahteva kršitelja za sodno varstvo zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga, če je imel na kraju kršitve možnost izreči
se o prekršku.
23
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa
Vrsta ukrepa
2011
2012
Št. odrejenih alkotestov
pozitiven
negativen
odklonjen
Št. odrejenih etilometrov
pozitiven
negativen
odklonjen
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola
pozitiven
negativen
odklonjen
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog
pozitiven
negativen
odklonjen
Št. pridržanj
po ZVCP-1*
po ZPrCP**
po ZP-1
Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj
Št. zasegov motornih vozil
po ZVCP-1 in ZPrCP
po ZP-1
Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih
189.358
9.673
179.222
285
177
97
26
47
977
461
320
123
671
362
157
95
4.476
4.457
19
7.213
1.081
940
141
34
150.755
5.571
144.782
212
18
6
3
8
721
291
220
115
363
140
70
29
1.927
1.921
6
2.586
1.885
1.850
35
20
Porast/upad
[v %]
-20,4
-42,4
-19,2
-25,6
-89,8
-93,8
…
…
-26,2
-36,9
-31,3
-6,5
-45,9
-61,3
-55,4
-69,5
-56,9
…
…
…
-64,1
74,4
96,8
-75,2
…
* Zakon o varnosti cestnega prometa se je uporabljal do 30. 6. 2011 [ZVCP-1].
** Zakon o pravilih v cestnem prometu [ZrCP-1] se je začel uporabljati 1. 7. 2011.
Prometne nesreče in posledice
Leto
2008
2009
2010
2011
2012
Porast/upad
2011/2012 [v %]
št. vseh
nesreč
11.660
9.853
10.077
9.450
10.972
16,1
Prometne nesreče
št. nesreč št. nesreč
s smrtnim s telesnimi
izidom
poškod.
96
4.016
78
3.882
54
3.439
62
3.317
46
3.078
-25,8
-7,2
24
št. nesreč
z mater.
škodo
7.548
5.893
6.584
6.071
7.848
29,3
102
90
57
70
46
Posledice
št. hudo
telesno
poškod.
484
452
344
423
390
št. lahko
telesno
poškod.
5.273
5.278
4.563
4.135
3.767
-34,3
-7,8
-8,9
št. mrtvih
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Mrtvi v prometnih nesrečah
120
100
102
90
70
80
57
60
46
40
20
0
2008
2009
2010
2011
2012
Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot
Območje
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska
Sobota
PU Nova
Gorica
PU Novo
mesto
GPU
Skupaj
Leto
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
št. vseh
nesreč
1.462
1.702
801
987
797
795
2.860
3.184
1.976
2.229
439
893
409
478
706
695
9
9.450
10.972
Prometne nesreče
Posledice
št. nesreč št. nesreč št. nesreč
št. hudo
s smrtnim s telesnimi z mater. št. mrtvih
telesno
izidom
poškod.
škodo
poškod.
7
570
885
8
66
10
578
1.114
10
63
4
231
566
4
51
7
197
783
7
37
5
212
580
7
51
1
191
603
1
40
22
1.012
1.826
22
131
8
897
2.279
8
111
18
759
1.199
23
47
9
703
1.517
9
51
162
277
20
5
160
728
5
26
2
146
261
2
25
3
143
332
3
32
4
225
477
4
32
3
208
484
3
30
1
8
62
3.317
6.071
70
423
46
3.078
7.848
46
390
25
št. lahko
telesno
poškod.
742
759
224
211
264
202
1.262
1.097
1.031
930
212
184
149
150
251
233
1
4.135
3.767
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti
Nesreče
Smrtne
S telesno poškodbo
Z materialno škodo
Skupaj
Št. vseh
povzročiteljev
2011
67
3.134
5.073
8.274
Št. alkoholiziranih
povzročiteljev
2012
46
2.865
6.277
9.188
2011
13
365
489
867
2012
8
365
433
816
Delež
alkoholiziranih
povzročiteljev [v %]
2011
2012
19,4
17,4
11,6
12,7
9,6
7,1
10,5
8,9
Povprečna stopnja
alkohola [g/kg]
2011
1,30
1,49
1,49
1,48
2012
1,57
1,54
1,50
1,52
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste
Št. mrtvih
Vrsta ceste
2011
Avtocesta
Hitra cesta
Glavna cesta
Regionalna cesta
Lokalna cesta
Naselje z uličnim sistemom
Naselje brez uličnega sistema
Turistična cesta
Skupaj
2012
9
1
15
23
11
11
70
6
6
18
4
4
8
46
Št. hudo telesno
poškodovanih
2011
2012
28
26
2
1
47
38
102
93
33
23
140
148
67
61
4
423
390
Št. lahko telesno
poškodovanih
2011
2012
300
274
22
26
412
375
801
793
234
172
1.761
1.598
582
517
23
12
4.135
3.767
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok
Vzrok
Neprilagojena hitrost
Nepravilna stran/smer
Neupoštevanje prednosti
Nepravilno prehitevanje
Nepravilni premiki z vozilom
Neustrezna varnostna razdalja
Nepravilno ravnanje pešcev
Št. mrtvih
2011
24
21
13
4
1
2
2012
20
12
2
4
1
2
26
Št. hudo telesno
poškodovanih
2011
2012
139
133
106
80
74
83
13
14
20
25
8
4
20
9
Št. lahko telesno
poškodovanih
2011
2012
1.120
960
697
551
915
835
74
88
262
238
653
638
37
48
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev
Udeleženci
2011
Vozniki osebnih
avtomobilov
Potniki
Pešci
Vozniki motornih koles
Kolesarji
Drugi udeleženci
Skupaj
Št. hudo telesno
poškodovanih
Št. mrtvih
2012
2011
2012
Št. lahko
telesno
poškodovanih
2011
2012
Št. udeležencev
brez poškodb
2011
2012
Skupaj
2011
2012
22
19
117
89
2.019
1.870 10.501 12.838 12.659 14.816
8
8
15
11
6
70
4
7
8
4
4
46
78
67
63
57
41
423
66
58
56
81
40
390
1.043
260
183
400
230
4.135
896
76
85 1.205 1.051
241
21
16
356
322
154
74
67
335
285
411
90
103
558
599
195 2.161 2.443 2.438 2.682
3.767 12.923 15.552 17.551 19.755
Prometne nesreče s pobegom
Vse prometne nesreče s pobegom
Prometne nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi
Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno
poškodovanimi
27
Št. nesreč
Porast/upad
[v %]
2011
2012
1.242
1.080
-13,0
150
129
-14,0
82
65
-20,7
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH
Potniki na mejnih prehodih
Število potnikov
2011
2012
20.804.437
21.084.143
286.512
269.465
118.119
98.228
21.209.068
21.451.836
Vrsta meje
Kopenska
Zračna
Morska
Skupaj
Promet potnikov čez državno mejo
5.670.185
5.528.012
10.253.639
10.338.600
5.483.779
5.386.689
4.910.937
6.000.000
4.898.224
8.000.000
5.176.754
10.000.000
6.227.973
12.000.000
10.109.908
14.000.000
5.029.259
16.000.000
5.039.787
18.000.000
10.445.921
14.045.097
20.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2008
2009
Državljani Slovenije
2010
Državljani EU
28
2011
2012
Državljani tretjih držav
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih
Št. oseb
2011
2012
1.676
1.537
648
582
701
513
471
424
520
233
104
115
50
64
40
47
44
35
19
32
106
125
4.379
3.707
Državljanstvo
Hrvaška
Bosna in Hercegovina
Srbija
Albanija
Makedonija
Turčija
Kosovo
Rusija
Črna gora
Ukrajina
Druge države
Skupaj
Zaseženo orožje in vozila ter poskusi prenosa prepovedanih drog čez državno mejo
Merska
enota
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
g
kos
m
kos
število
število
Vrsta orožja
Zaseženo orožje – skupaj
plinsko
hladno
lovsko
zračno
pištola
puška
drugo
Del orožja
Bomba
Zaseženo strelivo*
Eksploziv
Vžigalnik
Vžigalna vrvica
Minsko-eksplozivno sredstvo
Zaseženo vozilo
Poskus prenosa prepovedanih drog
2011
2012
186
5
170
6
2
3
165
800
63
75
207
4
88
5
3
6
101
3
428
37
21
42
46
* Ostro, lovsko in plinsko strelivo ter manevrski naboji.
Vizumi in dovoljenja, izdana na mejnih prehodih
2011
Št. vizumov
Št. dovoljenj za vnos, ali tranzit orožja čez državno mejo
29
2012
594
159
Porast/upad
[v %]
662
11,4
128
-19,5
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Odkrite zlorabe dokumentov na mejnih prehodih
Število zlorab dokumentov
Št. ponarejenih in prenarejenih potnih listov
Št. ponarejenih in prenarejenih osebnih izkaznic
Št. ponarejenih in prenarejenih vizumov
Št. ponarejenih in prenarejenih bivalnih in delovnih dovoljenj
Št. ponarejenih in prenarejenih vozniških dovoljenj
Št. ponarejenih in prenarejenih žigov mejne kontrole
Št. ponarejenih in prenarejenih prometnih dovoljenj
Št. ponarejenih in prenarejenih drugih listin
Št. primerov uporabe tujih potnih listin
Skupaj
2011
35
31
2
25
145
44
13
45
4
344
2012
19
23
3
25
117
76
8
82
7
360
Izvorna država ponarejenih in prenarejenih dokumentov ter tujih potnih listin na mejnih prehodih
Št. dokumentov
2011
2012
23
50
39
48
29
43
12
31
12
27
12
20
42
19
20
19
8
11
2
7
145
85
344
360
Država
Albanija
Bolgarija
Slovenija
Madžarska
Grčija
Švica
Italija
Makedonija
Nemčija
Španija
Druge države
Skupaj
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorabe listin na mejnih prehodih
Št. oseb
Državljanstvo
2011
Albanija
Makedonija
Bolgarija
Srbija
Kosovo
Hrvaška
Bosna in Hercegovina
Francija
Turčija
Romunija
Druge države
Skupaj
2012
28
22
31
31
14
21
29
2
28
17
67
290
30
62
28
26
17
15
14
11
10
8
7
42
240
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Nedovoljeni prehodi čez državno mejo
600
569
500
422
400
361
416
408
2011
2012
300
200
100
0
2008
2009
2010
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo
Št. oseb
Državljanstvo
2011
Afganistan
Turčija
Hrvaška
Somalija
Kosovo
Albanija
Srbija
Slovenija
Pakistan
Alžirija
Druge države
Skupaj
2012
93
24
41
3
19
27
50
23
18
1
117
416
76
52
51
42
30
22
20
18
15
14
68
408
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja
Št. oseb
Državljanstvo
2011
Hrvaška
Bosna in Hercegovina
Srbija
Makedonija
Albanija
Ukrajina
Turčija
Kosovo
Črna gora
Združene države Amerike
Druge države
Skupaj
929
164
297
257
23
62
3
23
18
20
83
1.879
31
2012
545
303
193
191
74
46
46
27
17
16
105
1.563
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Državljanstvo tujcev, obravnavanih zaradi nedovoljenega vstopa
v Republiko Slovenijo na notranji meji
Št. tujcev
Državljanstvo
2011
Srbija
Makedonija
Albanija
Bosna in Hercegovina
Kitajska
Kosovo
Ukrajina
Turčija
Hrvaška
Pakistan
Druge države
Skupaj
2012
80
54
101
76
24
29
34
40
33
10
171
652
144
141
83
45
39
27
24
20
19
13
136
691
Vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov
400
372
320
290
300
326
302
200
138
100
147
125
124
135
0
2008
2009
2010
2011
2012
Osebe, ki so jih slovenski policisti vrnili tujim varnostnim organom
Osebe, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim policistom
Vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno mejo
Država
Italija
Avstrija
Hrvaška
Madžarska
Letališče
Skupaj
Št. oseb, ki so jih tuji varnostni organi
Št. oseb, ki so jih slovenski policisti vrnili
vrnili slovenskim policistom
tujim varnostnim organom
2011
2012
2011
2012
36
59
34
11
9
13
6
12
39
21
216
272
4
7
18
13
47
47
16
18
135
147
290
326
32
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kategorije tujcev, nastanjenih v centru za tujce
Ženske
11,7%
Moški
66,7%
Otroci
5,8%
Mladoletni tujci
brez spremstva
15,8%
Državljanstvo tujcev, nastanjenih v centru za tujce
Št. oseb
Državljanstvo
2011
Afganistan
Turčija
Kosovo
Somalija
Pakistan
Alžirija
Hrvaška
Albanija
Ukrajina
Maroko
Druge države
Skupaj
2012
15
4
23
3
2
5
5
4
2
86
149
33
28
12
10
8
7
6
5
4
4
4
34
122
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Vzroki nastanitve tujcev v centru za tujce*
Prosilec za
mednarodno
zaščito z
omejenim
gibanjem
4,8%
Neizpolnjevanje
pogojev za
bivanje
95,2%
* Tujci, nastanjeni v centru za tujce:
• ker niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Republiki Sloveniji [prvi odstavek 60. čl. zakona o
tujcih];
• ker so prosilci za mednarodno zaščito z omejenim gibanjem [drugi odstavek 51. čl. zakona o
mednarodni zaščiti in prvi odstavek 59 čl. zakona o mednarodni zaščiti].
Tujci, nastanjeni, nameščeni v center za tujce* ter odstranjeni iz njega
160
140
120
100
80
60
40
20
0
149
122
71
Nastanjeni
59
Nameščeni
2011
78
59
Odstranjeni iz države
2012
* Tujci, nameščeni v center za tujce po 5. čl. pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v
centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov. Ta kategorija tujcev je bila s
spremembo Pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v Centru za tujce in pogojih ter
postopku za uporabo milejših ukrepov, ki je pričel veljati maja 2012, ukinjena.
34
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Način odstranitve tujcev, nastanjenih v centru za tujce, iz države
60
48
50
40
32
26
30
20
20
6
10
0
2
1
Avtobus
2
Vlak
Letalo
2011
35
2012
Ostalo
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
VAROVANJE DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV
Varovanja tujih oseb
100
95
80
60
48
33
40
27
20
20
0
2008
2009
2010
2011
2012
Delo na področju varovanja določenih oseb in objektov
Št. izdelanih ali dopolnjenih ocen ogroženosti
Št. varovanj domačih varovanih oseb v tujini
Št. varovanj tujih varovanih oseb med obiski v Sloveniji*
Št. varovanj v okviru operativnih akcij [posebno zahtevna varovanja]
Št. varovanj predaje poverilnih pisem
Št. obravnavanih anonimnih in drugih pisem varovanim osebam
delež pisem neznanih avtorjev [v %]
delež pisem, ki so vsebovala grožnje in žalitve [v %]
Št. intervencij zaradi sprožitev signalnovarnostnih naprav v varovanih objektih**
Št. izvajanj dodatnih varnostnih ukrepov v objektih, v katerih so sedeži državnih
organov [seje, sprejemi, tiskovne konference]
Št. varovanj sprejemov, ki jih prirejajo diplomatska in konzularna predstavništva
Št. izvajanj dodatnih varnostnih ukrepov zaradi protestnih shodov, ki so potekali v
okolici varovanih objektov
* Vključena so tudi varovanja protokolarnih objektov med obiski tujih varovanih oseb v Sloveniji.
** Vključene so tudi intervencije zaradi sprožitve signalnovarnostnih naprav v objektih policije.
36
2011
143
92
27
9
15
88
46,6
28,4
188
2012
130
16
20
1
16
82
58,5
34,1
241
1.322
541
18
21
27
20
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO
Preventivne dejavnosti
10.000
8.000
6.000
7.227
7.777
7.446
2010
2011
2012
6.747
5.638
4.000
2.000
0
2008
2009
Metode preventivnega dela po področjih*
Metode preventivnega dela**
Delo v policijski pisarni
Delo v posvetovalnih telesih
Izobraževanje otrok in odraslih
Neformalno druženje in povezovanje
Svetovanje in opozarjanje
Sodelovanje pri delu drugih subjektov
Projekt Policist Leon
Projekt Ne pozabite na varnost
Projekt Otrok policist za en dan
Projekt Varno na poti v šolo in domov
Projekt Zberi pogum in povej
Drugi preventivni projekti
Ostale aktivnosti
Skupaj
Kriminaliteta
Javni red in mir
Cestni promet
2011
2012
2011
2012
2011
2012
8
41
174
162
1.894
68
463
75
13
7
112
107
3.124
4
27
55
84
1.397
37
239
61
2
11
96
75
2.088
19
51
312
216
1.700
86
464
4
10
2
26
139
103
3.132
11
27
128
152
1.311
63
357
1
6
29
65
107
2.257
9
85
880
75
999
196
568
29
19
115
378
215
3.568
34
433
29
569
94
243
7
8
123
212
215
1.967
Državna meja
in tujci
2011
2012
1
2
3
119
98
6
2
9
9
249
1
80
75
2
1
2
12
173
* Ena preventivna aktivnost lahko zajema več delovnih področij, zato se število ne ujema z dejanskim skupnim številom
aktivnosti.
** Marca 2011 je bilo spremenjeno evidentiranje metod preventivnega dela; po novem se aktivnosti prikazujejo tudi po
določenih projektih.
37
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST
Interventni klici na številko 113
400.000
260.000
240.000
220.000
350.000
333.775
200.000
180.000
300.000
293.523
274.370
160.000
259.289
140.000
240.908
250.000
120.000
100.000
98.214
80.000
200.000
99.748
94.518
95.303
94.495
60.000
150.000
2008
2009
2010
Št. interventnih dogodkov
2011
2012
Št. vseh klicev
Interventni klici na številko 113 po policijskih enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M. Sobota
PU N. Gorica
PU N. mesto
Skupaj
Delež [v %]
Št. vseh klicev
2011
2012
38.120
35.472
26.902
24.602
16.598
15.948
81.983
76.627
43.333
40.855
15.841
14.211
12.501
11.753
24.011
21.440
259.289
240.908
100,0
100,0
38
Št. interventnih dogodkov
2011
2012
10.917
13.057
8.514
7.082
6.505
6.492
35.130
34.611
17.280
16.339
6.105
6.275
3.769
3.370
7.083
7.269
95.303
94.495
36,8
39,2
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Povprečni reakcijski časi po policijskih enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M. Sobota
PU N. Gorica
PU N. mesto
Slovenija
Vsi interventni dogodki
[mm:ss]
2011
2012
15:36
18:22
17:16
19:50
17:36
19:31
23:36
24:59
19:25
19:53
18:21
19:26
18:53
17:54
18:06
19:48
20:24
21:45
Nujni interventni dogodki
[mm:ss]
2011
2012
9:58
12:06
9:10
11:37
12:23
13:08
12:13
12:02
12:16
11:58
7:45
10:11
16:15
12:22
9:54
11:09
11:50
12:03
Tiralice, razpisi iskanj in razglasi
Št. tiralic
iskanje s strani sodišč zaradi izmikanja postopku
pobegi iz zaporov
pobegi gojencev iz PD Radeče
evropski priporni nalog
mednarodne tiralice
ostalo
Št. razpisov iskanj
iskanje zaradi kaznivega dejanja
pobegi mladoletnikov iz vzgojnih zavodov
pobegi otrok in mladoletnikov od doma
pogrešane odrasle osebe
ostalo
Št. razglasov
Št. hišnih priporov
Št. hišnih zaporov
Skupaj
2011*
1.156
1.066
12
4
18
27
29
861
290
254
61
155
101
7
41
2
2.067
2012
1.303
1.156
10
9
39
32
57
703
180
234
66
138
85
7
49
2
2.064
* Zaradi spremenjene metodologije se podatki za prvo polletje 2011 razlikujejo od podatkov, prikazanih
v poročilu za prvo polletje 2011.
39
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Zadetki preverjanj podatkov o iskanih osebah in predmetih v schengenskem informacijskem
sistemu
Iskana oseba in predmet
Oseba, iskana zaradi izročitve ali predaje
Tujec, za katerega je razpisana zavrnitev vstopa
Odrasla oseba, ki je pogrešana ali potrebuje začasno policijsko
zaščito
Mladoletna oseba, ki je pogrešana ali potrebuje začasno policijsko
zaščito
Priča ali obdolženec, ki se mora zaradi kazenskega postopka zglasiti
na sodišču, ali obsojenec, ki mu je treba vročiti sodbo ali vabilo za
prestajanje zaporne kazni
Oseba, katere podatki so vneseni zaradi prikritega evidentiranja
Vozilo, katerega podatki so vneseni zaradi prikritega evidentiranja
Oseba, katere podatki so vneseni zaradi namenske kontrole
Vozilo, katere podatki so vneseni zaradi namenske kontrole
Prikriti nadzor iz razlogov državne varnosti*
Registrska tablica [izgubljena, ukradena, nezakonito pridobljena]*
Vozilo, iskano zaradi zasega ali zagotovitve dokazov v kazenskem
postopku
Listina, iskana zaradi zasega ali zagotovitve dokazov v kazenskem
postopku
Bankovec, iskan zaradi zasega ali zagotovitve dokazov v kazenskem
postopku
Orožje, iskano zaradi zasega ali zagotovitve dokazov v kazenskem
postopku
Skupaj
40
Št. zadetkov v Sloveniji Št. zadetkov v tujini na
na podlagi tujih
podlagi razpisov v
razpisov
Sloveniji
2011
2012
2011
2012
160
128
12
17
2.192
1.683
1
5
34
41
3
4
39
22
-
1
683
568
62
100
315
28
24
8
-
381
39
23
11
16
17
6
-
27
-
193
149
41
40
150
167
26
38
4
1
-
-
-
2
-
-
3.830
3.248
151
232
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST
Zaprosila za preiskave in poročila nacionalnega forenzičnega laboratorija
Št. zaprosil
Porast/upad
[v %]
2011
2012
355
308
-13,2
465
490
5,4
1.181
1.060
-10,2
984
821
-16,6
845
613
-27,5
3.830
3.292
-14,0
Enota
Oddelek za fizikalne preiskave
Oddelek za kemijske preiskave
Oddelek za biološke preiskave
Oddelek za preiskave dokumentov
Oddelek za daktiloskopijo
Skupaj
Najpogostejše preiskave nacionalnega forenzičnega laboratorija
Št. preiskav
Porast/upad
[v %]
2011
2012
324
317
-2,2
406
383
-5,7
370
436
17,8
48
53
10,4
39
47
…
116
86
-25,9
53
36
…
817
710
-13,1
77
97
26,0
43
34
…
18
8
…
19
13
…
139
121
-12,9
33
30
…
1.673
1.446
-13,6
64
33
…
Predmet preiskav
Obuvala
Papilarne črte
Prepovedane droge
Požari, eksplozije
Barve, laki
Sumljivi dokumenti
Rokopis
Denar
Strelno orožje
Orodje
Žarnice, kolesa
Zemlja, steklo
Ključavnice
Sledi z rok strelca
DNK
Vlakna in lasje
Identiteta osebe [na podlagi
daktiloskopiranja]
199
3
…
Druga strokovna opravila pri preiskovanju kaznivih dejanj
2011
Št. poligrafskih preiskav*
Št. fotorobotov*
Št. zavarovanj elektronskih naprav in
preiskav elektronskih naprav
Št. prepoznav oseb na fotografijah
2012
20
27
Porast/upad
[v %]
42
…
11
…
888
1.099
23,8
694
671
-3,3
* Zaradi prehoda na avtomatizirano obdelavo podatkov se podatki za prvo polletje 2011
razlikujejo od podatkov, prikazanih v poročilu za prvo polletje 2011.
41
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Kriminalističnotehnična opravila
2011
Št. ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov
Št. ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov,
pri katerih so sodelovali kriminalistični tehniki
št. ogledov krajev kaznivih dejanj, ki so jih
obravnavale enote kriminalistične policije
št. ogledov krajev drugih dogodkov, ki so jih
obravnavale enote kriminalistične policije
št. ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih
dogodkov, ki so jih obravnavale policijske postaje
Št. oseb, ki so jih fotografirali
Št. oseb, ki so jim bili odvzeti prstni odtisi
Št. odvzetih brisov ustne sluznice
42
Porast/upad
[v %]
11.604
0,3
2012
11.566
1.806
1.843
2,0
1.097
1.129
2,9
653
658
0,8
56
56
0,0
1.512
1.478
1.202
1.449
1.442
1.200
-4,2
-2,4
-0,2
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
NADZORNA DEJAVNOST
Nadzori nad delom delavcev
Enote
GPU
SGDP
UUP
UKP
NFL
UPS
PA
UIT
Skupaj
Št. nadzorov delavcev GPU
nad delom
nad delom
delavcev enot GPU delavcev PU in PP
2
2
Št. nadzorov delavcev PU
nad delom
nad delom
delavcev enot PU
delavcev PP
CE
KP
KR
LJ
MB
MS
NG
NM
Skupaj
PU
10
10
1
1
22
Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot
Enote
GPU
SGDP
UUP
UKP
NFL
UPS
PA
UIT
Skupaj
Št. nadzorov
delavcev GPU nad
delom enot GPU
strokovni ponovni
1
1
1
2
1
PU
Št. nadzorov
delavcev GPU nad delom PU
CE
KP
KR
LJ
MB
MS
NG
NM
Skupaj
splošni strokovni ponovni
1
2
1
1
1
2
1
2
1
9
1
43
Št. nadzorov
delavcev PU nad
delom enot PU
strokovni ponovni
1
1
Št. nadzorov
delavcev PU nad delom PP
splošni strokovni ponovni
2
25
3
2
5
18
1
2
6
1
2
13
1
12
1
1
6
6
1
9
1
11
94
13
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot po delovnih področjih
Delovno področje
Odkrivanje in preiskovanje
kriminalitete
Vzdrževanje javnega reda,
zagotavljanje splošne
varnosti ljudi in
premoženja
Zagotavljanje varnosti
cestnega prometa
Zagotavljanje varnosti
državne meje in izvajanje
predpisov o tujcih
Varovanje oseb in objektov
Preventivna dejavnost
Operativno obveščanje in
poročanje
Kriminalistična tehnika
Pooblastila
Upravno poslovanje in
varstvo podatkov
Informacijski sistem
Analitska dejavnost
Organizacijske zadeve
Kadrovske zadeve
Izobraževanje,
izpopolnjevanje in
usposabljanje
Finančno-materialno
poslovanje
Mednarodno sodelovanje
Informiranje in obveščanje
javnosti
Pritožbe, notranje
preiskave in pomoč
policistom
Priprave na izredna stanja
in vojno
Nadzori in strokovna
pomoč
Prekrškovni postopki
Skupaj
Št. nadzorov
Št. nadzorov
Št. nadzorov
Št. nadzorov
nad delom enot
nad delom PU
nad delom enot PU
nad delom PP
GPU
strokovni ponovni strokovni ponovni strokovni ponovni strokovni ponovni
Skupaj
1
-
3
-
-
-
4
3
11
-
-
1
-
-
-
7
1
9
-
-
-
-
-
-
3
-
3
-
-
-
-
-
-
4
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
1
18
-
-
2
1
1
-
1
1
4
2
3
9
-
-
-
-
-
-
2
-
2
1
-
1
-
2
-
-
-
-
3
11
2
2
-
4
16
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
1
18
-
-
-
-
-
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
2
2
1
10
1
-
1
23
104
3
14
26
133
44
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV
Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija
Št. oseb
Zakonska podlaga
2011
37.474
Zakon o policiji
2012
37.667
Porast/upad
[v %]
0,5
Izravnalni ukrepi
Porast/upad
[v %]
269
-8,2
234
-5,3
2011
Št. oseb
Št. postopkov, v katerih so bili izvedeni izravnalni ukrepi
2012
293
247
Osebe, privedene na sodišče zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku
Št. oseb
2011
Osumljenci kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
Skupaj
Porast/upad
[v %]
2012
19
89
108
12
57
69
…
-36,0
-36,1
Osebe, pridržane po zakonu o policiji, zakonu o prekrških, zakonu o
varnosti cestnega prometa, zakona o pravilih cestnega prometa in zakonu
o kazenskem postopku ter zadržane po zakonu o nadzoru državne meje
Št. oseb
Čas pridržanja ali zadržanja
2011
2012
Porast/upad
[v %]
do 24 ur [43/1 ZPol]
do 48 ur [43/2 ZPol]
do 12 ur [109/2 ZP-1]
do 12 ur [110/2 ZP-1]
od 6 do 12 ur [ZVCP-1]*
od 6 do 12 ur [ZPrCP]**
do 48 ur [32.čl. ZNDM]
do 6 ur [157/2 čl. ZKP]
do 48 ur [157/2 čl. ZKP]
127
264
888
30
4.457
436
779
763
44
295
814
25
1.923
345
763
706
-65,4
11,7
-8,3
…
…
…
-20,9
-2,1
-7,5
Skupaj
7.744
4.915
-36,5
* Zakon o varnosti cestnega prometa se je uporabljal do 30. 6. 2011 [ZVCP-1].
** Zakon o pravilih v cestnem prometu [ZrCP-1] se je začel uporabljati 1. 7. 2011.
45
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Uporaba prisilnih sredstev
6.000
4.960
5.000
4.501
4.000
3.000
2.000
2.330
2.440
1.897
2.064
1.000
0
Primeri
Uporabljena sredstva
2011
Kršitelji*
2012
* Osebe, zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva.
Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela
Vrsta prisilnega sredstva
2011
Sredstva za vklepanje in vezanje
Plinski razpršilec
Fizična sila
Palica
Plinska in druga sredstva za pasivizacijo
Vodni curek
Konjenica
Posebna motorna vozila
Službeni pes
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev
Strelno orožje
Opozorilni strel
Skupaj
2012
2.244
114
2.516
64
1
13
8
4.960
1.939
101
2.383
63
3
9
1
2
4.501
Uporaba posameznih vrst prisilnih sredstev in opozorilnega strela po enotah
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M. Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
SV*
214
214
168
668
277
95
51
224
28
1.940
PR
14
18
11
21
12
6
18
1
101
FS
362
312
98
766
477
90
76
174
28
2.384
PAL
2
30
4
19
8
63
PS
VC
-
KON
-
PMV
-
SP
-
1
1
1
3
PUV
3
2
2
2
9
SO
OS
1
1
1
1
3
Skupaj
596
574
277
1.462
787
191
131
426
57
4.501
* SV - sredstva za vklepanje in vezanje, PR - plinski razpršilec, FS - fizična sila, PAL - palica, PS – plinska in druga sredstva za pasivizacijo, VC –
vodni curek, KON - konjenica, PMV – posebna motorna vozila, SP - službeni pes, PUV - prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, SO - strelno
orožje, OS - opozorilni strel.
46
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih
Št. policistov
2011
2012
22
21
57
68
1
80
89
Vidni zunanji znaki**
Lahka telesna poškodba
Huda telesna poškodba
Posebno huda telesna poškodba
Smrt
Skupaj
Št. kršiteljev*
2011
2012
251
241
40
49
1
1
292
291
* Osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva.
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba.
Grožnje policistom
Št. groženj
2011
2012
37
38
2
3
2
1
41
42
Stopnja ogroženosti
Nizka
Srednja
Visoka
Skupaj
Napadi na policiste
2011
Št. kaznivih dejanj [299, 300, 301 in 302 čl. KZ]
Št. napadenih policistov
47
2012
134
188
Porast/upad
[v %]
107
-20,1
156
-17,0
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
REŠEVANJE PRITOŽB
Pritožbe zoper policiste
2011
Št. sprejetih pritožb
nerešene pritožbe
rešene pritožbe
Št. pritožb, ki jih je obravnaval vodja organizacijske enote
uspešno zaključen postopek
neuspešno zaključen postopek
delež neuspešno zaključenih [v %]
ravnanje, skladno s predpisi
ravnanje, neskladno s predpisi
delež ravnanj, neskladnih s predpisi [v %]
ni ocene
Št. zavrženih pritožb
Št. pritožb s predčasno zaključenim postopkom
Št. pritožb, obravnavanih na seji senata
neuspešno zaključen postopek pri vodji organizacijske enote
sum storitve kaznivega dejanja
utemeljene
neutemeljene
delež utemeljenih [v %]
ni ocene
2012
319
129
190
85
61
24
28,2
75
6
7,4
4
18
62
49
24
25
3
39
7,1
7
217
67
150
65
33
32
49,2
58
3
4,9
4
15
51
51
32
19
2
38
5,0
11
Porast/upad
[v %]
-32,0
-48,1
-21,1
-23,5
…
…
…
-22,7
…
…
…
…
-17,7
…
…
…
…
…
…
…
Pritožbe zoper policiste po delovnih področjih*
Javni red
in mir
2011 2012
Kriminaliteta
2011
Št. sprejetih pritožb
nerešene pritožbe
rešene pritožbe
Št. pritožb, ki jih je obravnaval
vodja organizacijske enote
ravnanje, skladno s predpisi
ravnanje, neskladno s
predpisi
delež ravnanj, neskladnih s
predpisi [v %]
ni ocene
Št. zavrženih pritožb
Št. pritožb s predčasno
zaključenim postopkom
Št. pritožb, obravnavanih na seji
senata
utemeljene
neutemeljene
delež utemeljenih [v %]
ni ocene
2012
Cestni promet
2011
2012
Državna meja
in tujci
2011 2012
Drugi dogodki
2011
2012
55
6
49
41
9
32
92
27
65
74
15
59
169
48
121
117
19
98
11
2
9
9
4
5
24
9
15
17
3
14
21
9
25
21
63
53
5
3
3
9
21
9
22
16
56
50
4
1
2
9
-
-
1
5
4
1
-
-
1
-
0,0
0,0
4,3
23,8
6,7
2,0
0,0
0,0
33,3
0,0
3
3
2
7
2
3
14
2
11
1
1
2
-
-
2
12
18
20
24
34
24
3
2
10
3
22
4
16
20
29
41
5
2
2
8
4
17
19,0
1
2
0,0
2
1
15
6,3
-
15
0,0
5
29
0,0
-
3
36
7,7
2
5
0,0
-
2
0,0
-
…
2
8
0,0
-
* Ker se lahko posamezna pritožba nanaša na več delovnih področij, je seštevek števila pritožb po delovnih področjih praviloma večji
od števila obravnavanih pritožb.
48
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Pritožbeni razlogi*
Uporaba
pooblastil
2011
2012
Št. pritožb, ki ih je obravnaval vodja
organizacijske enote
ravnanje, skladno s predpisi
ravnanje, neskladno s predpisi
delež ravnanj, neskladnih s
predpisi [v %]
ni ocene
Št. pritožb, obravnavanih na seji
senata
utemeljene
neutemeljene
delež utemeljenih [v %]
ni ocene
Uporaba prisilnih
sredstev
2011
2012
Drugi razlogi
2011
Skupaj
2012
2011
2012
91
69
4
1
114
87
209
157
79
7
62
3
4
-
1
-
98
10
78
4
181
17
141
7
8,1
4,6
0,0
0,0
9,3
4,9
8,6
4,7
5
4
-
-
6
5
11
9
53
51
16
12
57
66
126
129
3
48
5,9
2
3
43
6,5
5
16
0,0
-
8
0,0
4
4
51
7,3
2
3
57
5,0
6
7
115
5,7
4
6
108
5,3
15
* Ker lahko posamezna pritožba vsebuje več pritožbenih razlogov, je število pritožbenih razlogov praviloma večje od števila
obravnavanih pritožb.
Posledice pritožbenih postopkov
2011
Opozorilo in pogovor
Obdolžilni predlog
Poročilo, poslano posebnemu oddelku
specializiranega državnega tožilstva, na podlagi
tretjega odstavka 147. člena zakona o kazenskem
postopku
Odstop zadeve posebnemu oddelku
specializiranega državnega tožilstva na podlagi
158. a člena zakona o kazenskem postopku
Operativna obdelava
Pridržanje po 157. členu zakonu o kazenskem
postopku
Pridržanje po zakonu o prekrških
Zasebna tožba
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka
Začasna odstranitev z dela
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe
Vložena zahteva za ugotavljanje odškodninske
odgovornosti
Skupaj
49
2012
12
-
8
-
6
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
8
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
NOTRANJE PREISKAVE
Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v obravnavo posebnemu
oddelku specializiranega državnega tožilstva, in osumljene uradne osebe po enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
Št. prijavljenih in odkritih
Št. osumljenih uradnih oseb
kaznivih dejanj
2011
2012
2011
2012
3
8
2
9
2
4
3
6
2
7
2
7
8
10
4
5
7
5
6
5
2
1
2
1
2
1
2
4
4
3
3
2
1
35
37
30
31
50
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST
Računalniška oprema po enotah
Delovne postaje
2011
2012
464
589
617
641
358
374
897
1.078
672
735
323
335
265
242
565
543
1.472
1.698
5.633
6.235
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
Tiskalniki
2011
2012
186
208
198
183
146
130
241
287
257
280
112
141
74
80
248
248
338
378
1.800
1.935
Radijske postaje po enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
Avtomobilske
postaje
2011
2012
243
101
266
305
158
55
434
272
283
176
328
150
109
13
334
350
266
183
2.421
1.605
Motorske postaje
2011
2012
23
20
11
37
23
9
6
22
12
163
Fiksne postaje
2011
2
5
4
9
2
2
0
13
3
40
75
54
72
125
73
56
34
58
55
602
2012
47
46
31
62
35
25
25
72
23
366
GSM aparati in vmesniki po enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
GSM aparati
2011
2012
85
82
76
71
43
48
104
115
66
67
40
39
43
45
56
56
579
612
1.092
1.135
51
GSM vmesniki
2011
2012
51
51
64
64
39
29
66
66
55
55
20
20
26
26
46
46
72
88
439
445
Ročne postaje
2011
438
462
350
876
524
288
140
427
830
4.335
2012
414
429
221
791
401
206
32
528
714
3.736
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE
Sistemizirana in zasedena delovna mesta
2008
Sistemizirana delovna mesta
delavci
uniform. neuniform.
brez
skupaj
policisti*
policisti
statusa
policista
7.099
1.821
1.528
10.448
Zasedena delovna mesta
delavci
uniform. neuniform.
brez
skupaj
policisti*
policisti
statusa
policista
6.238
1.664
1.693
9.595
2009
7.470
1.897
1.615
10.982
6.280
1.657
1.555
9.492
2010
2011
7.453
7.396
1.953
1.894
1.264
1.245
10.670
10.535
6.281
6.028
1.655
1.726
1.247
1.208
9.183
8.962
2012
7.394
1.896
1.245
10.535
5.856
1.695
1.155
8.706
* Med uniformirane policiste so vključeni tudi kandidati za policiste. Sistemiziranih je 364 delovnih mest kandidatov za
policiste, ki na dan 30. 6. 2012 niso bila zasedena.
Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah
Enota
Vodstvo policije
SGDP GPU
UUP GPU
UKP GPU
NFL GPU
UPS GPU
PA GPU
UIT GPU
Skupaj GPU
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
Skupaj PU
Skupaj
Št. sistemiziranih delovnih mest
delavci
uniform. neuniform.
brez
skupaj
policisti
policisti
statusa
policista
5
1
2
8
72
62
7
141
195
1
28
224
311
16
327
66
4
70
235
225
32
492
172
3
45
220
155
15
170
679
824
149
1.652
891
170
149
1.210
1.032
137
139
1.308
422
75
90
587
1.430
295
230
1.955
1.150
169
184
1.503
482
66
107
655
251
61
80
392
1.057
99
117
1.273
6.715
1.072
1.096
8.883
7.394
1.896
1.245
10.535
52
Št. zasedenih delovnih mest
delavci
uniform. neuniform.
brez
skupaj
policisti
policisti
statusa
policista
5
1
2
8
64
54
7
125
151
5
28
184
252
15
267
64
5
69
198
205
28
431
157
5
40
202
143
14
157
575
729
139
1.443
698
155
144
997
749
123
130
1.002
343
71
81
495
1.128
254
213
1.595
910
153
161
1.224
431
63
105
599
207
52
73
332
815
95
109
1.019
5.281
966
1.016
7.263
5.856
1.695
1.155
8.706
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Zahtevana in dejanska izobrazba zaposlenih
Št. zaposlenih po dejanski izobrazbi
Št.
sistem.
del. mest
Zahtevana
izobrazba
Manj kot srednja
Srednja
Višja
Visoka
Univ. ali visoko strokovna
s spec./mag.
Skupaj
nižja
srednja
višja
visoka
univ.
spec./
mag.
Št.
zased.
del. mest
dr.
326
7.542
781
1.765
261
121
5
1
23
5.379
58
22
197
340
47
288
247
908
39
31
495
2
3
120
6
284
6.026
684
1.599
121
-
-
-
-
76
31
6
113
10.535
388
5.482
584
1.443
641
156
12
8.706
Spol in starost zaposlenih
Uniformirani
policisti
Spol
moški
ženski
Povprečna starost
Neuniformirani
policisti
5.002
854
36,7
Uslužbenci brez
statusa policista
1.407
288
41,1
Skupaj
202
953
44,0
6.611
2.095
38,5
Sklenitev in prenehanje delovnega razmerja
Uniformirani
policisti
Enota
GPU
PU
enote PU
PP
Skupaj
prenehanje
sklenitev
prenehanje
sklenitev
prenehanje
sklenitev
prenehanje
sklenitev
prenehanje
8
45
3
4
41
3
53
sklenitev
3
Neuniformirani Uslužbenci brez
policisti
statusa policista
18
3
1
1
13
22
1
4
13
5
1
1
17
3
31
25
2
5
Pritožbe in zahtevki za varstvo pravic iz delovnega razmerja po enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
Št. pritožb
Št. zahtevkov
10
8
14
4
7
2
11
24
3
8
2
2
17
1
21
10
114
30
53
Skupaj
18
18
9
11
27
8
4
18
31
144
Skupaj
29
2
80
8
22
2
58
6
109
10
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Izredni dopusti po enotah
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
Št. uslužbencev
71
72
18
111
83
31
23
83
96
588
Št. dni
209
213
53
316
235
86
64
324
311
1.811
Disciplinski ukrepi po enotah
PU
Celje
Uvedeni
disciplinski
postopki
dokončne
odločitve
opomin
denarna kazen
– lažja
denarna kazen
– težja
ustavitev
postopka
Opozorila pred
redno odpovedjo
Izredna odpoved
Redna odpoved
PU
Koper
PU
PU
PU
PU
PU
Murska Nova
Kranj Ljubljana Maribor
Sobota Gorica
PU
Novo
mesto
GPU
Skupaj
1
-
2
6
5
1
-
3
3
21
-
-
1
2
4
1
-
-
-
8
-
-
-
2
4
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
-
1
-
1
3
8
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
2
1
3
6
1
2
-
6
1
22
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
2
-
54
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE
Izvajanje programa usposabljanja za policiste - nadzornike državne meje
Skupina
I.
II.
III.
IV.
Leto vpisa
Št. vpisanih
2006
2007
2008
2009
Št. uspešnih
251
176
147
100
241
170
137
91
Delež uspešnih
[v %]
96,0
96,6
93,2
91,0
Izvajanje izobraževalnega programa za višje policiste
Generacija
VIII.
IX.
X.
XI.*
XII.*
Leto vpisa
Št. vpisanih
2007
2008
2009
2010
2011
Št. uspešnih
32
31
32
29
20
32
31
31
28**
-
Delež uspešnih
[v %]
100,0
100,0
96,9
…
…
* XI. in XII. generacija še nista končali izobraževanja.
** Število uspešnih v 1. letniku.
Izvajanje programov izpopolnjevanja in usposabljanja
Št. izvedenih programov
Področje
2011
Splošne policijske naloge in specialnosti
Kriminalistično preiskovanje
Socialne veščine in delo z ljudmi
Mednarodna usposabljanja
Delo vodnikov službenih psov
Informatika in računalništvo
Poslovanje z dokumentarnim gradivom
Varnost in zdravje pri delu
Delo specialne enote
Varovanje oseb in objektov
Jezikovna usposabljanja
Notranje preiskave in pomoč policistom
Skupaj
2012
348
76
37
41
8
42
27
13
3
21
616
*Udeleženci iz policije ter zunanjih, domačih in tujih ustanov.
55
209
140
41
26
26
39
36
11
6
11
545
Št. udeležencev*
Porast/upad
2011
2012
[v %]
8.255
5.414
-34,4
1.722
2.373
37,8
554
692
24,9
95
74
-22,1
150
90
-40,0
567
216
-61,9
…
208
885
…
229
224
-2,2
39
68
74,4
273
102
-62,6
…
12.092
10.138
-16,2
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
FINANČNO-MATERIALNE ZADEVE
Poraba sredstev proračuna policije po namenu [v EUR]
Sprejeti
Interni
proračun
finančni načrt
237.615.686 237.615.686
45.572.758
45.572.758
10.893.782
10.893.782
294.082.226 294.082.226
Namen
Plače
Materialni stroški
Investicije
Skupaj
Veljavni
proračun *
237.611.156
46.745.130
12.132.882
296.489.168
Poraba
127.948.106
24.922.366
2.808.304
155.678.776
Struktura
Delež porabe
porabe [v %]
[v %]
82,2
53,8
16,0
53,3
1,8
23,1
100,0
52,5
* Veljavni proračun je višji od potrjenega Internega finančnega načrta zaradi prilivov po sklepih vlade, št. 41012-21/2012/3 in 4101230/2012/3 ter prilivov po namenskih sredstvih.
Poraba sredstev proračuna policije po tipu proračunskih postavk [v EUR]
2011
Tip proračunskih postavk
veljavni
proračun
2012
delež
veljavni
porabe
poraba
proračun
[v %]
50,7 288.288.314 153.741.657
52,6 237.220.700 127.815.564
47,2 41.938.800 23.368.343
31,6
9.128.814
2.557.749
30,8
8.200.854
1.937.119
95,1
1.154.435
930.334
poraba
Proračunska sredstva [tip 1] 320.659.644 162.416.188
Plače [tip 1]
254.125.607 133.655.121
Materialni stroški [tip 1]
49.480.632 23.365.674
Investicije [tip 1]
17.053.404
5.395.394
Namenska sredstva
7.771.663
2.393.530
Lastna dejavnost [tip 6]
1.059.364
1.007.827
Odškodnine iz zavarovanja
79.507
premoženja [tip 7]
Najemnine [tip 18]
1.777.843
529.319
Preneseno izvrševanje nalog
18.394
5.232
[tip 27]
Donacije [tip 30]
379.605
119.594
Donacije - slovenska udeležba
233.960
426
[tip 31]
Notranje politike [tip 80]
3.221.250
573.937
EU 07-13 notranje politike 1.001.740
157.196
slovenska udeležba [tip 81]
Skupaj
328.431.307 164.809.718
0,0
73.638
-
0,0
…
29,8
1.720.854
345.859
20,1
65,3
28,4
49.166
-
0,0
…
31,5
1.129.668
255.079
22,6
…
0,2
689.717
69.586
10,1
…
17,8
2.573.550
280.457
10,9
48,9
15,7
809.825
55.804
6,9
35,5
50,2 296.489.168 155.678.776
52,5
94,5
Prevozna sredstva
Št. vozil
2011
Št. najetih belo-modrih vozil
Št. najetih osebnih civilnih patruljnih vozil
Št. najetih terenskih vozil za UVZ GPU
Št. najetih vozil za enoto na sklic
Št. najetih terenskih vozil
Št. najetih intervencijskih vozil
Št. prevoznih sredstev v lasti policije
Skupaj
153
106
10
49
25
40
2.023
2.406
2012*
153
106
10
49
25
40
2.016
2.399
* Potekata postopka za izločitev 84 iztrošenih in poškodovanih vozil iz uporabe ter za
nabavo 32 vozil iz sredstev EU Sklada za meje in 53 vozil iz rednih investicijskih
sredstev policije.
56
Indeks
delež
porabe
porabe 2012/2011
[v %]
53,3
94,7
53,9
95,6
55,7
100,0
28,0
47,4
23,6
80,9
80,6
92,3
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Povprečna starost prevoznih sredstev
2011
[v letih]
Povprečna starost
Vsa prevozna sredstva
intervencijska vozila
motorna kolesa
osebna civilna vozila
osebna patruljna vozila
terenska vozila
dostavna in tovorna vozila
2012
[v letih]
6,6
5,8
7,5
6,7
5,3
9,0
8,7
7,3
5,9
8,0
7,3
6,2
9,1
10,5
Kriterij izločitve
[v letih]
8,0
8,0
8.0
6,0
12,0
10,0
Stanovanja po enotah
Enota
Št. službenih
stanovanj
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
62
86
57
51
64
36
36
73
132
597
Št. nezasedenih
službenih
stanovanj
12
9
7
10
9
15
4
23
4
93
Št. najemniških
stanovanj
6
2
3
5
14
1
1
8
40
Zasedenost samskih sob po enotah
Enota
Št. zasedenih
ležišč
Št. ležišč
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU Murska Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
GPU
Skupaj
8
60
30
148
22
9
88
33
199
597
57
4
36
6
42
1
3
3
45
140
Delež zasedenih
ležišč [v %]
50,0
60,0
20,0
28,4
4,5
0,0
3,4
9,1
22,6
23,5
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Dodelitve, prodaje in nakupi stanovanj
Št. stanovanj
2011
2012
Oddaja stanovanj po stanovanjskem pravilniku – neprofitna najemnina
redne dodelitve (razpis)
po 32. členu
po 11. členu
Oddaja stanovanj – profitna najemnina
Prodaje stanovanj
Nakupi stanovanj
32
1
3
-
Nočitve v počitniških objektih
Št. nočitev
Porast/upad
[v %]
2011
2012
3.180
1.588
-50,1
671
391
-41,7
149
138
-7,4
1.297
1.181
-8,9
347
357
2,9
399
324
-18,8
71
7
-90,1
358
369
3,1
622
550
-11,6
7.094
4.905
-30,9
Počitniški objekt
PD Debeli rtič
Rateče
Bled – Vila Jelovica
PD Bohinj
Velika planina
Log pod Mangartom
Barbariga
Kranjska Gora
Čatež
Skupaj
58
24
1
1
-
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
ODNOSI Z JAVNOSTMI
Delo na področju odnosov z javnostmi
2011
Št. tiskovnih konferenc, kratkih sestankov in foto terminov
Št. sporočil, obvestil in informacij za javnost
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja novinarjev
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja državljanov
Št. demantijev na prispevke v medijih
59
78
1.945
4.329
1.689
17
2012
52
1.820
4.233
1.593
5
Porast/upad
[v %]
-33,3
-6,4
-2,2
-5,7
…
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
DEJAVNOST SPECIALIZIRANIH POLICIJSKIH ENOT
Dejavnost policijskega orkestra
Število posameznih dejavnosti policijskega orkestra
Št. koncertov v Slovenski filharmoniji, Cankarjevem domu ali Unionski dvorani
Št. koncertov v okviru Glasbene mladine Ljubljana
Št. drugih koncertov po Sloveniji
Št. koncertov v tujini
Št. nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah
Št. nastopov na protokolarnih sprejemih
Št. nastopov na komemoracijah in pogrebih
Št. video snemanj
Št. avdio snemanj
2011
2012
5
10
1
47
19
32
1
-
6
5
0
52
13
27
-
Dejavnost letalske policijske enote
Ure letenja [hh:mm]
2011
2012
40:00
13:15
180:45
168:05
184:55
121:40
47:20
44:15
65:55
35:15
13:10
26:20
7:15
49:35
167:40
147:54
0:00
15:15
2:45
7:10
48:45
14:40
38:35
46:20
62:05
79:55
82:45
69:30
941:55
839:09
Dejavnosti
Varovanje javnih prireditev
Nadzor državne meje
Nadzor prometa
Iskanje storilcev kaznivih dejanj
Iskalna akcija
Medklinični prevoz
Prevoz inkubatorja
Helikopterska nujna medicinska pomoč
Gorska reševalna akcija
Lastna dejavnost*
Snemanje za potrebe policije**
Šolanje pilotov LPE
Usposabljanje***
Preleti****
Skupaj
* Kontrole daljnovodov in plinovodov ter prevozi strokovnih ekip, prenosi tovora na
težko dostopna območja, različne elektronske meritve, snemanje iz zraka, druge
naloge po naročilu in plačilu.
**Podatki o urah snemanja za potrebe policije [snemanje nasadov konoplje in kršitev
javnega reda, spremljanje vrednostnih pošiljk]. Za leto 2010 so ti podatki ločeno
prikazani, pred tem so bili zajeti v sklopu lastne dejavnosti.
*** Usposabljanje letalskega osebja LPE in policistov, desantiranje in vaje gorske
reševalne službe.
**** Preleti, trenažni in tehnični leti.
Gorske reševalne akcije s helikopterji
Leto
2011
2012
Št. akcij
Št.
helikopterskih
letov
13
13
Št. prepeljanih oseb
mrtvi
poškodovani
3
60
pogrešani
9
skupaj
2
14
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Helikopterska nujna medicinska pomoč
Leto
Št. akcij
2011
2012
156
132
Št. helikopterskih
Št. prepeljanih oseb
letov*
155
155
136
131
* Zaradi spremenjenega evidentiranja helikopterskih letov se podatek za
prvo polletje 2011 razlikuje od podatka, navedenega v poročilu o delu
policije za prvo polletje 2011. Po novem se štejejo samo dejanski leti,
medtem ko se je pred tem evidentiral kot let vsak vzlet helikopterja.
Dejavnosti enot na sklic
Enota
PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M.
Sobota
PU N. Gorica
PU N. mesto
Skupaj
2011
2012
št. sklicev za naloge št. sklicev za naloge št. sklicev za naloge št. sklicev za naloge
na območju iste PU na območju druge PU na območju iste PU na območju druge PU
PPE PPE
PPE PPE
PPE PPE
PPE PPE
PPE I
PPE I
PPE I
PPE I
II
III
II
III
II
III
II
III
7
11
2
1
1
7
9
1
1
5
5
3
1
2
1
2
6
8
1
3
3
1
2
15
1
1
1
30
5
1
3
9
6
3
11
6
3
2
-
1
-
-
2
3
-
-
1
-
13
4
1
49
11
37
1
4
12
2
-
1
9
4
60*
6
29
2
2
7
1
6
-
* 12 aktiviranj sestava II je v sklopu poskusnega aktiviranja ene skupine na območju PU Ljubljana.
61
Pregled dela policije za prvo polletje 2012
Policisti v mednarodnih civilnih misijah, uradniki za zvezo, sekundirani uradniki
in policijski atašeji
Država/Kraj
Policisti v
MCM
European Union Police Mission in Bosnia and
Herzegovina [EUPM]
Organization for Security and Cooperation in Europe
[OSCE] Mission to Serbia
European Union Rule of Law Mission in Kosovo
[EULEX ]
European Union Monitoring Mission [EUMM]
European Union Coordinating Office for Palestinian
Police Support [EUPOLL COPPS]
Skupaj
Št. policistov
2011
2012
Bosna in Hercegovina
4
1
Srbija
2
1
Kosovo
23
15
Gruzija
2
2
Palestina
-
2
31
21
Uradniki za
zvezo
Europol
Selec*
Skupaj
Nizozemska/Den Haag
Romunija/Bukarešta
2
1
3
2
1
3
Sekundirani
uradniki
Interpol
Evropska komisija
Frontex
Ženevski center za demokratični nadzor nad
oboroženimi silami [DCAF], Inštitut DCAF Ljubljana
Skupaj
Francija/Lyon
Belgija/Bruselj
Poljska/Varšava
1
1
2
1
1
2
Slovenija/Ljubljana
2
2
6
6
Policijski
atašeji
Veleposlaništvo RS v Beogradu
Veleposlaništvo RS v Podgorici
Veleposlaništvo RS v Rimu
Veleposlaništvo RS v Zagrebu
Skupaj
Srbija
Črna gora
Italija
Hrvaška
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
* V SELEC (nekdanji SECI Center) v Bukarešti je napoten predstavnik carine; gre za skupnega uradnika carine in policije, pri čemer
slednja plača polovice članarine, ostale stroške krije ministrstvo za finance, kamor sodi carina.
62