Prevesna žaga GS

Navodila za uporabo
Žaga s koritom GS
D1130428 - V001
*D1130428-V001*
Slovenščina
Copyright by Posch Gesellschaft m.b.H., Made in Austria
Proizvajalec
Proizvajalec
POSCH Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Keller-Strasse 40
A-8430 Leibnitz
Telefon: +43 (0) 3452/82954
Telefaks: +43 (0) 3452/82954-53
E-pošta: [email protected]
http://www.posch.com
© Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.H., Made in Austria
Pred prvo uporabo obvezno navedite spodnja podatka, saj boste s tem zagotovili
razpoznavnost stroja in jasne informacije v primeru morebitnih vprašanj.
Številka stroja:..............................................................................
Serijska številka:.....................................................................................
POSCH Avstrija:
8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, telefon: +43 (0) 3452/82954, telefaks: +43 (0) 3452/82954-53, e-pošta: [email protected]
POSCH Nemčija:
84149 Velden/Vils, Preysingallee 19, telefon: +49 (0) 8742/2081, telefaks: +49 (0) 8742/2083, e-pošta: [email protected]
2
Vsebina
Vsebina
1
Predgovor
5
1.1
Zaščita avtorskih pravic
5
1.2
Odgovornost za napake
5
1.3
Pridržki
5
1.4
Pojmi
5
1.5
Navodila za uporabo
6
2
Varnostna navodila
7
2.1
Pojasnilo simbolov
7
2.2
Splošna varnostna navodila
8
2.3
Varnostna navodila za žage
8
2.4
Hrupnost
9
2.5
Preostala tveganja
9
2.6
Namenska uporaba
9
2.7
Neustrezna uporaba
10
3
Splošno
11
3.1
Veljavnost
11
3.2
Opis
11
3.3
Najpomembnejši deli stroja
12
3.4
Nalepke in njihov pomen
13
3.5
Postavitev
14
4
Zagon
15
4.1
Pogon z elektromotorjem (tip E)
15
4.2
Pogon prek traktorja s kardanskim zglobom (tip PZG)
17
4.3
Pogon prek elektromotorja ali kardanskega zgloba
18
5
Krmilni sistem
19
5.1
Zapora korita
19
5.2
Delovni postopek
19
6
Izklop stroja
21
7
Transport
22
7.1
Postavitev korita za transport
22
7.2
Ročni transport
22
7.3
Transport s tritočkovnim priključkom traktorja
22
8
Kontrolna dela
24
8.1
Zaščitna sredstva
24
8.2
Navojni spoji
24
3
Vsebina
4
8.3
Električni kabli
24
8.4
Žagin list
24
8.5
Napenjanje klinastega jermena
24
8.6
Nivo olja
24
9
Vzdrževanje
26
9.1
Mazanje
26
9.2
Žagin list
26
9.3
Menjava klinastega jermena
29
9.4
Menjava olja
32
9.5
Čiščenje
33
10
Dodatna oprema
34
10.1
Podaljšek korita
34
10.2
Priključek odsesovalnika žaganja
34
11
Odpravljanje napak
35
12
Tehnični podatki
36
13
Servis
38
Izjava ES o skladnosti
39
Predgovor
1 Predgovor
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Stroj je izdelan v skladu z veljavnimi evropskimi normami in predpisi.
V teh navodilih za uporabo so napotki za varno in pravilno uporabo ter vzdrževanje stroja.
Vsakdo, ki je zadolžen za transport, postavitev, zagon, upravljanje in vzdrževanje stroja,
mora prebrati in razumeti:
▪ navodila za uporabo
▪ varnostne predpise
▪ ter varnostna navodila v posameznih poglavjih.
Da zagotovite brezhibno delovanje in nemoteno uporabo stroja, morajo biti navodila za
uporabo upravljalnemu osebju ves čas dostopna.
1.1 Zaščita avtorskih pravic
Vsa dokumentacija je zaščitena z avtorskimi pravicami.
Posredovanje in razmnoževanje dokumentacije oziroma vsebine, tudi po delih, zaenkrat ni
dovoljeno.
1.2 Odgovornost za napake
Pred uporabo stroja pozorno preberite ta navodila za uporabo!
Za motnje in poškodbe, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo, ne prevzemamo
odgovornosti.
Pomanjkljivosti morate sporočiti takoj, ko jih odkrijete.
Do pomanjkljivosti pride na primer zaradi:
▪ neustrezne uporabe,
▪ napačnih priključkov in vrst pogona, ki niso del dobavnega paketa,
▪ neuporabe originalnih nadomestnih delov in delov pribora,
▪ predelav, ki jih nismo pisno odobrili.
Obrabni deli ne sodijo med napake in zanje ne odgovarjamo.
1.3 Pridržki
Tehnični podatki, mere, slike strojev in spremembe splošnih varnostnih standardov se
stalno razvijajo, zato pri dobavi niso vedno zavezujoči.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.
1.4 Pojmi
Lastnik
Lastnik skrbi za ustrezen zagon in obratovanje stroja ali za upravljanje zadolži primerno in
usposobljeno osebje.
Upravljalno osebje
Upravljalno osebje oziroma upravljavca lastnik zadolži za upravljanje stroja.
Strokovno osebje
Strokovno osebje upravljavec stroja zadolži za posebne naloge, kot so postavitev,
opremljanje, vzdrževanje in odpravljanje motenj.
5
Predgovor
Električarji
Strokovna izobrazba električarjem omogoča poznavanje električnih naprav, norm in
predpisov ter prepoznavanje in preprečevanje možnih nevarnosti.
Stroj
Oznaka stroj nadomešča trgovsko oznako predmeta, za katerega veljajo ta navodila za
uporabo (glejte krovni list).
1.5 Navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo so »prevod originalnih navodil za uporabo«
6
Varnostna navodila
2 Varnostna navodila
2.1 Pojasnilo simbolov
Naslednji simboli in opozorila v teh navodilih opozarjajo pred možnimi poškodbami oseb in
stvari ali navajajo pomoč pri delu.
Opozorilo pred nevarnimi mesti
Neupoštevanje opozoril za varnost pri delu lahko ogrozi zdravje in življenje oseb.
Vedno upoštevajte ta opozorila in bodite izredno pazljivi in previdni.
Opozorilo pred nevarno električno napetostjo
Dotikanje delov, ki so pod napetostjo, je lahko smrtno nevarno.
Pokrove in zaščitna sredstva električnih delov lahko po predhodnem odklopu obratovalne
napetosti odpirajo le električarji.
Opozorilo pred zmečkaninami
Nevarnost poškodb zaradi ukleščenja zgornjih okončin.
Opozorilo pred urezninami
Nevarnost poškodb zaradi ureznin okončin.
Namig
Simbol za ustrezno uporabo stroja.
Neupoštevanje lahko privede do motenj ali poškodb stroja.
Hrupnost
Simbol za območje, kjer nivo hrupa presega - >85 dB (A).
Neupoštevanje lahko privede do motenj ali poškodb sluha.
7
Varnostna navodila
Dodatne informacije
Simbol za dodatne informacije o naročanju delov.
Informacije
Informacije o ukrepih.
2.2 Splošna varnostna navodila
Stroj lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z njegovimi funkcijami, nevarnostmi in
navodili za uporabo.
▪ Upravljavec mora ustrezno poučiti osebje.
Osebe pod vplivom alkohola, drog ali zdravil, ki vplivajo na sposobnost odzivanja, stroja ne
smejo upravljati ali popravljati.
Stroj se sme uporabljati samo v tehnično brezhibnem stanju.
Stroj vklopite šele, ko stoji na stabilni podlagi.
Najnižja starost upravljavca: 18 let.
S strojem lahko dela vedno samo ENA oseba.
Za osredotočeno delo morate večkrat napraviti premor.
Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno, saj lahko slaba osvetlitev znatno poveča
nevarnost poškodb!
Nikoli ne delajte brez zaščitnih sredstev.
Popravila, namestitev, vzdrževanje in čiščenje izvajajte le pri izklopljenem pogonu in na
mirujočem stroju!
▪ Pri pogonu prek priključne gredi je treba kardanski zglob sneti s traktorja.
▪ Pri pogonu prek elektromotorja je treba glavno stikalo premakniti v položaj 0 in odklopiti
oskrbovalni vod.
Stroja nikoli ne pustite delovati brez nadzora.
Ko želite spremeniti položaj, morate stroj izklopiti.
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele POSCH.
Na stroju ne sme biti nobenih sprememb ali posegov.
Dela na električni opremi lahko izvaja samo strokovno osebje!
Nikoli ne uporabljajte poškodovanih priključkov.
Strojev na električni pogon ne smete uporabljati v dežju, ker lahko pride do okvare stikala
ali elektromotorja.
2.3 Varnostna navodila za žage
Lesa med žaganjem ne držite z roko.
Ko je stroj vklopljen, je prepovedano odstranjevanje odrezkov in drugih delov obdelovancev
iz območja rezanja!
Z rokavicami nikoli ne segajte v bližino obračajočega se žaginega lista!
Stroj uporabljajte le na prostem!
▪ Če boste stroj uporabljali v notranjih prostorih, je treba zagotoviti lokalno odsesavanje
(zajemanje pri viru)!
▪ Priključek za odsesavanje ostružkov je na voljo kot dodatna oprema.
Glejte ... Priključek odsesovalnika žaganja [➙ 34]
8
Varnostna navodila
Stroj mora biti vedno dobro vzdrževan in ne sme vsebovati odpadkov, npr. trsk in odrezanih
kosov lesa!
Pri delu nosite zaščito za oči oz. obraz!
Za zmanjšanje tveganja vdiha škodljivega prahu uporabljajte masko za zaščito dihal.
Pri delu je obvezna uporaba zaščitnih rokavic in tesno prilegajočih se oblačil.
Uporabljajte le take žagine liste, ki so konstruirani za zmanjšanje hrupa!
Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih žaginih listov!
Najmanjši premer žaginega
lista
690 mm
Največji premer žaginega
lista
700 mm
Izvrtina
30 mm
Uporabite lahko samo žagine liste, ki so v skladu s standardom EN 847-1.
Pri izključevanju stroja bodite vedno pozorni, da so orodja prenehala delovati!
2.4 Hrupnost
A-vrednotena raven emisije zvočnega tlaka na delovnem mestu znaša 98 dB (A), merjeno
pri ušesu upravljavca.
Pri stroju s pogonom prek kardanske gredi je raven hrupa odvisna od traktorja.
Zato je treba nositi zaščito za sluh.
Navedene vrednosti so vrednosti emisije in zaradi tega še ne predstavljajo varnih vrednosti
za delovno okolje. Čeprav obstaja soodvisnost med emisijskimi in imisijskimi ravnmi, iz tega
ni mogoče zagotovo določiti, ali so potrebni dodatni varnostni ukrepi. Dejavniki, ki lahko
vplivajo na trenutno imisijsko raven na delovnem mestu, vsebujejo lastnosti delovnega
prostora in ostale povzročitelje hrupa, npr. število strojev in druge sosednje delovne
postopke. Dovoljene vrednosti v delovnih prostorih so v posameznih državah različne. Kljub
temu naj bi te informacije uporabniku pomagale pri ocenjevanju nevarnosti in tveganja.
2.5 Preostala tveganja
Tudi če upoštevate vse varnostne predpise in stroj pravilno uporabljate, še vedno obstajajo
nekatera preostala tveganja:
▪ Dotik vrtečih se delov ali orodij.
▪ Poškodbe zaradi obdelovancev ali delov obdelovancev, ki letijo okrog.
▪ Nevarnost požara zaradi nezadostnega zračenja motorja.
▪ Poslabšanje sluha pri delu brez glušnikov.
▪ Neustrezno ravnanje človeka (npr. prekomeren telesni napor, duševna
preobremenitev ...)
Pri vsakem stroju obstajajo preostala tveganja, zato morate biti pri izvajanju del vedno
izredno previdni. Za varnost pri delu je zadolženo upravljalno osebje!
2.6 Namenska uporaba
Stroj Žaga s koritom je namenjen izključno žaganju drv s premerom 5 – 24 cm in dolžino
10–200 cm.
Stroj se lahko uporablja samo za obdelavo drv!
9
Varnostna navodila
2.7 Neustrezna uporaba
Vsaka neustrezna oz. drugačna uporaba, kot je navedena v »predvideni uporabi«, je izrecno
prepovedana!
Za stransko podajanje ni dovoljeno uporabiti 2. osebe!
10
Splošno
3 Splošno
3.1 Veljavnost
Ta navodila za uporabo veljajo za naslednje stroje:
Tipi strojev
Št. izdelka *
M1349G
M1350G
M1356G
M1361G
M1365G
M1370G
M1379G
M1389G
Naziv - tip
Žaga s koritom - WKE 7,5
Žaga s koritom - WKE 9
Žaga s koritom - WKE 5,5
Žaga s koritom - WE 5,5
Žaga s koritom - WZ
Žaga s koritom - WZE 5,5
Žaga s koritom - WZE 7,5
Žaga s koritom - WZE 9
Pogon
elektromotor
elektromotor
elektromotor
elektromotor
kardanska gred
kardanska gred/elektromotor
kardanska gred/elektromotor
kardanska gred/elektromotor
*.....številka izdelka je vtisnjena na tipski tablici stroja.
Izvedbe
.....GS
Preverjena varnost
.....W
S karbidno trdino (Widia) – krožni žagin list
Dodatna oprema
F0002108
Podaljšek korita
F0002791
Priključek odsesovalnika žaganja 100 mm
F0001720
Števec ur za stroje s pogonom na kardansko gred
3.2 Opis
Stroj – Žaga s koritom – je stroj za pripravo polen, s katerim je mogoče žagati drva s pomočjo
korita.
Stroj poganja elektromotor ali kardanska gred.
Cepanico položite v korito, tako da leži, in jo ročno potisnite do želene dolžine cepljenja.
Poleno z roko premaknite prek dodajalnega korita do žaginega lista, kjer se prežaga.
11
Splošno
3.3 Najpomembnejši deli stroja
4
5
3
2
6
7
1
8
13
12
11
9
10
1
2
3
4
5
6
7
12
Transportni ročaj
Tipska tablica
Ključ za krožno žago
Elektromotor
Stikalo/vtič
Zaščitni pokrov žaginega lista
Ročaj prevesnega korita
8
9
10
11
12
13
Prevesno korito
Ogrodje
Kolo
Zbiralnik za ostružke
Žagin list
Pokrov prevesnega korita
Splošno
3.4 Nalepke in njihov pomen
1
9
1
8
2
7
3
2
3
6
4
5
4
5
6
7
8
9
Uporaba je dovoljena le z vsemi zaščitnimi napravami!
Zaščitne naprave med delovanjem ne odpirajte ali
odstranjujte!
Pozor, orodje se vrti še nekaj časa po tem, ko ga izklopite!
Popravila, namestitev, vzdrževanje in čiščenje izvajajte le
pri izklopljenem pogonu in na mirujočem stroju!
Obvezna uporaba zaščitnih rokavic!
Obvezna uporaba zaščitnih čevljev!
Obvezna uporaba zaščitnih očal in zaščite za ušesa!
Pozor, deli stroja se premikajo!
Delajte sami.
Pred uporabo stroja obvezno preberite navodila za
uporabo!
Število vrtljajev kardanske gredi
Smer vrtenja motorja
smer vrtenja kardanske gredi
smer vrtenja žaginega lista
Ponovni vklop šele po 60 sekundah!
= 700 mm
ø min = 690 mm
ø = 30 mm
ø max
največji premer žaginega lista
Z200 1340
Obračalnik faze
mazalno mesto
Nalepke – krmiljenje
Z200 1085
Izbiranje načina pogona (ZE)
13
Splošno
3.5 Postavitev
Stroj vključite šele, ko stoji na stabilni podlagi.
Stroj postavite na vodoravno, trdno in prosto podlago.
Stroj morate postaviti neposredno na tla. Na tleh pod strojem ne sme biti nobenih desk,
tračnega železa ipd.
14
Zagon
4 Zagon
Pred uporabo preverite delovanje zaščitnih in varnostnih naprav.
Pred vsakim zagonom je treba preveriti kakovost električnih kablov!
Pred vsako uporabo preverite, ali je žagin list ustrezno pritrjen.
Če pride do napake med obratovanjem, je treba stroj takoj izklopiti!
4.1 Pogon z elektromotorjem (tip E)
4.1.1 Stroji s 400-voltnim motorjem
Stroj lahko uporabljate samo v tokokrogu s tokovnim zaščitnim stikalom FI 30 mA ali s
prenosnim zaščitnim stikalom (PRCD).
Dela na električni opremi lahko izvaja samo strokovno osebje!
Tip E5,5
Stroj priključite na električno omrežje:
▪ omrežna napetost 400 V (50 Hz),
▪ varnostno stikalo napetosti 16 A (sprožitvena karakteristika C),
▪ pri napeljavi uporabite kabel s presekom najmanj 2,5 mm².
Ta presek kabla je samo minimalna zahteva; pri daljši napeljavi ga mora določiti
električar.
▪ Pritisnite zeleni gumb za vklop.
1
2
1
zeleni gumb (VKLOP)
2
rdeči gumb (IZKLOP)
Pazite na smer vrtenja elektromotorja (glejte puščico na motorju).
Pri napačni smeri vrtenja motorja:
V vtiču je obračalnik faze, s katerim lahko spremenite smer vrtenja motorja (z izvijačem
navznoter potisnite ploščico v vtiču in jo nato obrnite za 180°).
15
Zagon
Vtič je zelo tesno nameščen v vtičnici, zato se lahko zgodi, da se pri potegu vtiča CEE iz
vtičnice poškoduje stikalo.
▪ Pomagate si lahko s posebnimi vtiči in silikonskim razpršilom.
Garancija za takšne poškodbe ne velja.
Tip E7,5
Stroj priključite na električno omrežje:
▪ omrežna napetost 400 V (50 Hz),
▪ varnostno stikalo napetosti 16 A (sprožitvena karakteristika C),
▪ pri napeljavi uporabite kabel s presekom najmanj 2,5 mm².
Ta presek kabla je samo minimalna zahteva; pri daljši napeljavi ga mora določiti
električar.
▪ Vklopite glavno stikalo (na vtiču).
2
1
1
vtič
2
glavno stikalo
Vklopite stikalo elektromotorja:
▪ Gumb stikala najprej zavrtite v položaj Y, da se stroj zažene. Potem zavrtite stikalo
naprej do trikota.
3
2
1
1
2
Ničelna točka
Zvezda
3
Trikot
Pazite na smer vrtenja elektromotorja (glejte puščico na motorju).
Pri napačni smeri vrtenja motorja:
Postopek kot pri 1. tipu.
Tip E9
Stroj priključite na električno omrežje:
▪ omrežna napetost 400 V (50 Hz),
▪ varnostno stikalo napetosti 32 A (sprožitvena karakteristika C),
16
Zagon
▪ pri napeljavi uporabite kabel s presekom najmanj 6 mm².
Ta presek kabla je samo minimalna zahteva; pri daljši napeljavi ga mora določiti
električar.
▪ Vklopite glavno stikalo (na vtiču).
2
1
1
vtič
2
glavno stikalo
Vklopite stikalo elektromotorja:
▪ Gumb stikala najprej zavrtite v položaj Y, da se stroj zažene. Potem zavrtite stikalo
naprej do trikota.
3
2
1
1
2
Ničelna točka
Zvezda
3
Trikot
Pazite na smer vrtenja elektromotorja (glejte puščico na motorju).
Pri napačni smeri vrtenja motorja:
Obrnite pole dveh faz v vtiču.
Smer vrtenja lahko spremeni le električar!
Zavorno stikalo:
Vklop med zaviranjem ni mogoč.
Po izklopu stroja se morajo deli stroja ustaviti v 10 sekundah.
Stroja ne smete zagnati, če na zavori opazite okvaro.
Če se stroj zaradi preobremenitve izklopi, ga lahko ponovno vklopite šele po 60
sekundah.
Stikala se v 10 minutah ne sme aktivirati več kot petkrat!
4.2 Pogon prek traktorja s kardanskim zglobom (tip
PZG)
▪ Stroj vpnite na tritočkovno priključno drogovje traktorja.
17
Zagon
▪ Nataknite kardansko gred in jo zavarujte z varnostno verigo.
▪ Traktorska kardanska gred se vrti v smeri urnega kazalca.
▪ Ročico za plin traktorja nastavite na najnižjo vrednost.
▪ Počasi priklopite kardansko gred traktorja in pustite, da se stroj zažene.
▪ Potrebno število vrtljajev kardanske gredi nastavite z ročico za plin.
Največje število vrtljajev kardanske gredi:
▪ 540 obr./min
Nikakor ne smete prekoračiti največjega števila vrtljajev kardanske gredi, ker se tako poviša
temperatura olja. To povzroči prezgodnjo obrabo in netesnost črpalke, valjev in hidravličnih
napeljav.
Preden ponovno odklopite kardansko gred, ročico za plin traktorja nastavite na najnižjo
vrednost.
Odklopljeno kardansko gred položite v temu namenjeno odložišče.
4.3 Pogon prek elektromotorja ali kardanskega zgloba
1
1
Ročica za izbiranje
Pred zagonom stroja morate izbrati želeni način pogona.
Nastavitev načina pogona:
Položaj ročice
Levo
Na sredini
Desno
Pogon
Kardanska gred zadaj
Elektromotor
Kardanska gred ob strani
Pri pogonu z elektromotorjem mora biti ročica na sredini. V nasprotnem primeru stroja ni
mogoče vklopiti.
18
Krmilni sistem
5 Krmilni sistem
5.1 Zapora korita
Delovni položaj:
▪ Dvignite zapah korita in korito zasukajte navzven.
Transportni položaj:
▪ Korito z zapahom pritrdite na ogrodje.
5.2 Delovni postopek
S strojem lahko dela vedno samo ENA oseba.
Pazite, da se v območju stroja ne zadržuje nihče drug.
19
Krmilni sistem
5.2.1 Žaganje drv z žago s koritom
3
2
1
1
2
Zapah korita
Korito
3
Ročaj korita
▪ Korito premaknite v delovni položaj.
▪ Vklopite stroj.
▪ Glejte ... Zagon [➙ 15]
▪ Les položite v daljšo stranico korita.
Pri krivem lesu morate upognjeno stran obrniti proti utoru žaginega lista, da se med
žaganjem les ne bi prevrnil ali zagozdil.
▪ Korito z ročajem potiskajte proti žaginemu listu in prerežite les.
lista.
Žagajte enakomerno, saj se drugače lahko močno zmanjša število vrtljajev žaginega
Tako pride do preobremenitve motorja, ki se zaradi varnostnega mehanizma izklopi.
V tem primeru motorja ne smete takoj spet zagnati. Vklopite ga lahko šele, ko se površina
motorja ohladi na približno 30 °C.
▪ Po končanem rezu morate korito ponovno premakniti v prvotni položaj.
5.2.2 Opozorila k žagam
Med odstranjevanjem morebitne blokade mora biti pogon vedno izklopljen!
Za stransko podajanje ni dovoljeno uporabiti 2. osebe!
20
Izklop stroja
6 Izklop stroja
Pogon z elektromotorjem (tip E)
Stikalo zavrtite v položaj 0.
Pogon prek traktorja s kardansko gredjo (tip PZG)
Odklopite kardansko gred na traktorju.
▪ Pred odklopom nastavite ročico za plin traktorja na najnižjo vrednost.
21
Transport
7 Transport
Pred transportom obvezno zaustavite pogon!
Stroj izključite iz električnega omrežja!
▪ To storite tako, da izvlečete vtič stroja.
Odklopite kardansko gred na traktorju.
▪ Pred odklopom nastavite ročico za plin traktorja na najnižjo vrednost.
Pri izključevanju stroja bodite vedno pozorni, da se je žagin list zaustavil!
7.1 Postavitev korita za transport
▪ Glejte ... Zapora korita [➙ 19]
7.2 Ročni transport
2
1
1
Transportni ročaj
2
Zapah
Transportni ročaj obrnite navzgor in ga fiksirajte z zapahi, dvignite stroj in ga premaknite.
7.3 Transport s tritočkovnim priključkom traktorja
▪ Stroj montirajte na tritočkovno vpetje in ga dvignite s hidravliko traktorja.
Če so zadnje luči traktorja zakrite, mora biti na zadnji strani stroja nameščena opozorilna
luč (npr. magnetni nosilec, natična lučka ...).
Zaradi teže stroja lahko kombinacija traktorja in stroja postane nestabilna.
Da bi preverili celostno stabilnost, lahko za izračun sprednje minimalne obremenitve IF,min
pri minimalni obremenitvi sprednje osi z 20 % teže praznega traktorja, uporabimo naslednjo
formulo:
22
Transport
I F,min =
(I R x ( c
+ d )) - ( TF + b ) +( 0,2 x TE x b )
a + b
TE
IF
TF
TR
IR
TE
(kg)
Teža praznega traktorja
*
TF
(kg)
Obremenitev sprednje osi praznega traktorja
*
TR
(kg)
Obremenitev zadnje osi praznega traktorja
*
IR
(kg)
Skupna teža stroja
**
IF
(kg)
Skupna teža sprednje obremenitve
a
b
c
d
(m)
(m)
(m)
(m)
Razdalja med težiščem sprednje obremenitve in sredino sprednje osi
Medosje praznega traktorja
Razdalja med sredino zadnje osi in sredino krogel spodnjega vzvoda
Razdalja med sredino krogel spodnjega vzvoda in težiščem stroja
***
***
***
***
*… glejte navodila traktorja
**… glejte »Tehnične podatke« (obvezno upoštevajte težo možne dodatne opreme na stroju)
***… izmerite
Pri transportu po javnih cestah upoštevajte cestnoprometne predpise.
Maksimalna hitrost transporta: 25 km/h
Če stroj spuščate s traktorja, ga morate postaviti na ravno in čvrsto podlago.
23
Kontrolna dela
8 Kontrolna dela
Pred začetkom kontrolnih del stroj obvezno izklopite.
Stroj izključite iz električnega omrežja!
▪ To storite tako, da izvlečete vtič stroja.
Odklopite kardansko gred na traktorju.
▪ Pred odklopom nastavite ročico za plin traktorja na najnižjo vrednost.
▪ Kardansko gred odstranite s traktorja.
Pri izključevanju stroja bodite vedno pozorni, da se je žagin list zaustavil!
8.1 Zaščitna sredstva
Na stroju morajo ves čas biti vsa zaščitna sredstva (pokrovi, zaščitne rešetke ipd.).
8.2 Navojni spoji
Po prvi uri obratovanja privijte vse vijake in matice.
Vsakih 100 obratovalnih ur ponovno zategnite vse vijake in matice.
▪ Nadomestite izgubljene vijake in matice.
8.3 Električni kabli
Pred vsakim zagonom je treba preveriti kakovost električnih kablov!
▪ Poškodovane kable morate takoj zamenjati!
Dela na električni opremi lahko izvaja samo strokovno osebje!
8.4 Žagin list
Pred vsako uporabo preverite, ali je žagin list ustrezno pritrjen.
Pred vsako uporabo preverite, ali je žagin list obrabljen in poškodovan ter ga po potrebi
nabrusite oz. zamenjajte.
8.5 Napenjanje klinastega jermena
Klinaste jermene morate prednapeti tako, da jih s pritiskom v sredino lahko potisnete pribl.
8 mm.
▪ Glejte ... Menjava klinastega jermena [➙ 29]
8.6 Nivo olja
Za kontrolo nivoja olja postavite stroj na vodoravno podlago.
24
Kontrolna dela
8.6.1 Nivo olja v gonilu
1
1
Vijak za dolivanje olja, vijak za nivo olja oz. vijak za izpust olja
Kadar olje pri vodoravnem položaju izteka skozi izvrtino vijaka za nivo olja, je dosežen
maksimum.
Če sega nivo olja pod izvrtino, je dosežen minimum.
V tem primeru je treba v gonilo takoj doliti olje.
▪ Glejte ... Menjava olja gonila [➙ 32]
25
Vzdrževanje
9 Vzdrževanje
Pred začetkom vzdrževalnih del stroj obvezno izklopite!
Stroj izključite iz električnega omrežja!
▪ To storite tako, da izvlečete vtič stroja.
Odklopite kardansko gred na traktorju.
▪ Pred odklopom nastavite ročico za plin traktorja na najnižjo vrednost.
▪ Kardansko gred odstranite s traktorja.
Dela na električni opremi lahko izvaja samo strokovno osebje!
Nikoli ne delajte brez zaščitnih sredstev.
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele POSCH.
9.1 Mazanje
Oljnate in mastne dele ter staro olje odlagajte v skladu z zakonskimi predpisi.
9.1.1 Načrt mazanja
1
3
2
Interval mazanja
Tedensko (vsakih 40
obratovalnih ur – če je
potrebno, lahko tudi prej)
Letno
Pol.
1
2
3
Kaj/mesto
Mazanje žaginega lista z mazivom proti rjavenju
Pri osrednji letvi z mazivom
Ležaj korita (mazanje)
Mazalna mesta so označena s simbolom za mazanje.
9.2 Žagin list
Med delom z žaginimi listi nosite zaščitne rokavice!
Uporabljajte samo ojačano izvedbo žaginih listov POSCH , standardni žagini listi so prešibki
in so nevarni!
Upoštevajte največje število obratov žaginega lista, ki ga predpiše proizvajalec!
26
Vzdrževanje
9.2.1 Menjava žaginega lista
9
2
1
3
6
5
4
8
7
1
2
3
4
5
Vijak – zaščitni pokrov žaginega lista
Zaščitni pokrov žaginega lista
Varnostni pokrov
Vijak – varnostni pokrov
Kavelj prevesnega korita
6
7
8
9
Zgornja reža
Ključ za vpenjalno prirobnico
Ključ za krožno žago
Vpenjalna prirobnica
▪ Korito premaknite v delovni položaj.
▪ Glejte ... Zapora korita [➙ 19]
▪ Odstranite oba vijaka zaščitnega pokrova žaginega lista in ga nagnite nazaj.
▪ Odvijte spodnji vijak in dvignite varnostni pokrov.
▪ Prevesno korito premaknite nekoliko naprej, navzgor odpahnite kavelj prevesnega
korita, nekoliko premaknite prevesno korito nazaj in ga zataknite v zgornjo režo.
▪ Gred krožne žage držite s ključem za vpenjalno prirobnico in s ključem krožne žage
odvijte napenjalno matico.
▪ Snemite vpenjalno prirobnico in žagin list.
▪ Vstavite nov žagin list in ga pritrdite.
Napenjalno matico morate ponovno priviti tako, da je v isti legi kot prej.
Žagin list vstavite tako, da so zobje nagnjeni v smer vrtenja (glejte puščico).
Sestavljanje:
▪ Ravnajte analogno, kot je opisano prej, vendar v obratnem vrstnem redu.
9.2.1.1 Priporočen žagin list
Št. izdelka
Z1300080
Z1300090
Z1300103
Premer
700 mm
700 mm
700 mm
Izvrtina
30 mm
30 mm
30 mm
Zobje
56
56
84
Tip
Orodno jeklo
Krom-vanadij
Karbidna trdina
(Widia)
27
Vzdrževanje
Uporabite lahko samo žagine liste, ki so v skladu s standardom EN 847-1.
Zaščita žaginega lista
V skladu s standardom - EN 1870-6 - se žagin list zavaruje s/zAluminijasti vložki.
Ti vložki se obrabijo in jih morate zamenjati takoj, ko so obrabljeni.
9.2.2 Brušenje žaginega lista
Žagin list naj brusijo le strokovnjaki, tako bo optimalno oster.
T
Žagin list iz kroma/vanadija
Pri brušenju žaginega lista morate paziti, da prvotna globina »T« ostane enaka. Zato je
treba zbrusiti tudi dno zoba.
Topi žagini listi se lahko pregrejejo. Posledica so razpoke na žaginem listu.
Razpiranje žaginega lista
1
3
2
1
2
Najmanj ¼ debeline lista
Pri največ ½ debeline lista
3
Debelina lista
Napačno razprti listi se lahko pregrejejo. Posledica so razpoke na žaginem listu.
Žagin list iz karbidne trdine
Navodila za uporabo žaginih listov iz karbidne trdine
28
Vzdrževanje
Krožni žagini listi iz karbidne trdine imajo dolgo življenjsko dobo. Krožni žagini listi so
kakovostno strojno orodje, zato je treba z njimi vedno ravnati previdno.
▪ Konice iz karbidne trdine je treba zaradi posebne trdote varovati pred zlomi..
– Nepravilno skladiščenje lahko povzroči poškodbe na konicah rezil. Krožni žagin list
položite na penasto gumo ali podoben material.
– Ne žagajte žebljev, kovinskih delov in podobnega materiala, ki je lahko v lesu.
– Krožnega žaginega lista ne izpostavljajte udarcem in sunkom.
▪ Pred vklopom motorja preverite, ali se krožni žagin list vrti v pravo smer in ali je prosti
tek brezhiben.
▪ Delujočega krožnega žaginega lista ne ustavljajte z roko ali kako drugače.
▪ Vedno žagajte previdno in enakomerno, izogibajte pa se sunkovitim rezom.
▪ Krožne žagine liste v rednih časovnih razmakih očistite s sredstvom za odstranjevanje
smole.
▪ V prostem teku je glasnost teka krožnih žaginih listov iz karbidne trdine nižja. Pri žaganju
pa je glasnost odvisna od uporabljene vrste lesa.
Garancije ne morete uveljavljati v primeru neprimernega ravnanja s strojem. Prav tako
ne morete uveljavljati garancije pri žaginih listih, zamazanih s smolo.
9.3 Menjava klinastega jermena
9.3.1 Navodila za menjavo klinastega jermena
Pri menjavi enega klinastega jermena morate vedno zamenjati vse klinaste jermene.
Pri nastavitvi klinasti jermeni ne smejo biti napeti. Če jih na silo potisnete na klinasto
jermenico, obstaja nevarnost poškodb in pretrganja.
Klinaste jermene morate prednapeti tako, da jih s pritiskom v sredino lahko potisnete
pribl. 8 mm.
9.3.1.1 Tipi klinastih jermenov
Tipi strojev
WKE 7,5
WKE 9
WKE 5,5
WE 5,5
WZ
WZE 5,5
WZE 7,5
WZE 9
Jermen
XPA 1132 Lw
XPA 1140 Lw
XPA 1132 Lw
XPA 1800 Lw
XPA 1800 Lw/XPA
1132 Lw
XPA 1800 Lw/XPA
1132 Lw
XPA 1800 Lw/XPA
1140 Lw
Količina (kosov)
2
2
2
2
2
Številka izdelka
Z1940075
Z1940077
Z1940075
Z1940290
Z1940290/Z1940075
2
Z1940290/Z1940075
2
Z1940290/Z1940077
29
Vzdrževanje
9.3.2 Menjava klinastega jermena pri pogonu z
elektromotorjem
5
8
6
7
2
1
9
3
4
1
2
3
4
Šestrobi vijak – prevesno korito
motorja
Prevesno korito motorja
Protimatica
Napenjalni vijak
5
6
7
8
Šestrobi vijak – zaščitna pločevina
gredi
Ščitnik gredi
Namestitev ležaja
Šestrobi vijak – namestitev ležaja
▪ Odvijte štiri šestrobe vijake prevesnega korita motorja.
▪ Sprostite protimatici obeh napenjalnih vijakov.
▪ Napenjalni vijak zavrtite v levo, elektromotor je potisnjen navzgor in klinasti jermeni se
sprostijo.
▪ Odstranite ščitnik gredi.
▪ Odvijte šestroba vijaka in odstranite levo namestitev ležaja.
▪ Snemite stare klinaste jermene.
▪ Snemite klinasta jermena, kot je prikazano na sliki.
▪ Namestite nova klinasta jermena.
▪ Napenjalni vijak zavrtite v desno, motor je povlečen navzdol in klinasti jermeni se
napnejo.
▪ Glejte ... Napenjanje klinastega jermena [➙ 24]
▪ Ponovno pritrdite protimatici obeh napenjalnih vijakov.
▪ Privijte štiri šestrobe vijake prevesnega korita motorja.
▪ Ponovno montirajte levo namestitev ležaja.
▪ Namestite ščitnik gredi.
Pred zagonom morate na stroj ponovno namestiti vsa zaščitna sredstva.
30
Vzdrževanje
9.3.3 Menjava klinastega jermena pri pogonu s kardansko
gredjo
8
1
3
4
5
2
7
1
Zaščitni pokrov žaginega lista
5
2
Imbus vijak zaščitnega pokrova
žaginega lista
Zgornja zaščitna pločevina klinastega
jermena
Šestrobi vijak za zgornjo zaščitno
pločevino klinastega jermena
6
3
4
6
7
Spodnja zaščitna pločevina
klinastega jermena
Šestrobi vijak za spodnjo zaščitno
pločevino klinastega jermena
Šestrobi vijak za pločevino gonila
8
Klinasti jermen
▪ Odvijte oba imbus vijaka zaščitnega pokrova žaginega lista in ga poklopite nazaj.
▪ Odvijte oba šestroba vijaka pokrova kardanske gredi.
▪ Odmaknite zaščitno pločevino za pogonsko različico.
3
1
4
2
1
2
Šestrobi vijak za gonilo
Protimatica
3
Napenjalni vijak
▪ Odvijte štiri šestrobe vijake na gonilu.
▪ Sprostite protimatici obeh napenjalnih vijakov.
▪ Napenjalni vijak zavrtite v desno, gonilo je povlečeno navznoter in klinasti jermeni se
sprostijo.
▪ Snemite stare klinaste jermene.
31
Vzdrževanje
▪ Namestite nova klinasta jermena.
▪ Napenjalni vijak zavrtite v levo, gonilo je potisnjeno navzven in klinasti jermeni se
napnejo.
▪ Glejte ... Napenjanje klinastega jermena [➙ 24]
▪ Ponovno pritrdite protimatici obeh napenjalnih vijakov.
▪ Privijte štiri šestrobe vijake na gonilu.
▪ Privijte oba šestroba vijaka pokrova kardanske gredi.
▪ Zaščitni pokrov žaginega lista poklopite naprej in ga privijte.
Pred zagonom morate na stroj ponovno namestiti vsa zaščitna sredstva.
9.4 Menjava olja
Zamenjano olje je treba odlagati okolju prijazno. Upoštevajte zakonska določila o varovanju
okolja.
9.4.1 Menjava olja gonila
Prvo menjavo olja opravite po 100 obratovalnih urah, vse nadaljnje pa na vsakih 500
obratovalnih ur oz. enkrat letno.
1
1
Vijak za dolivanje olja, vijak za nivo olja oz. vijak za izpust olja
▪ Odvijte vijak za polnjenje.
▪ Staro olje gonila izsesajte (to je najlažje storiti z brizgalko in primerno gibko cevjo).
▪ Nalijte novo olje v gonilo.
▪ Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
▪ Ponovno vstavite vijak za polnjenje olja.
Skupna prostornina polnjenja
0,35 l
9.4.1.1 Priporočena olja gonila
Proizvajalec
OMV
GENOL
FUCHS
Vrsta olja
Gear Oil MP SAE 85W-90
Olje za gonila MP 90
Titan Gear Hypoid SAE 90
Uporabite lahko katero koli olje za gonilo z razredom viskoznosti SAE 90.
32
Vzdrževanje
9.5 Čiščenje
Pred začetkom čiščenja stroj obvezno izklopite!
Stroj izključite iz električnega omrežja!
▪ To storite tako, da izvlečete vtič stroja.
Odklopite kardansko gred na traktorju.
▪ Pred odklopom nastavite ročico za plin traktorja na najnižjo vrednost.
▪ Kardansko gred odstranite s traktorja.
Stroj je treba čistiti v rednih časovnih obdobjih, da se zagotovi optimalno delovanje.
Nov stroj (prve 3 mesece) čistite le z gobo.
▪ Takrat premaz še ni popolnoma strjen, zato lahko pri čiščenju z visokotlačnim čistilcem
pride do poškodb.
33
Dodatna oprema
10 Dodatna oprema
10.1 Podaljšek korita
1
2
1
2
Podaljšek korita
Odprtina za podaljšek
3
3
Pritrdilna ročica
Olajša rezanje daljših debel.
10.2 Priključek odsesovalnika žaganja
1
1
Priključek odsesovalnika žaganja
Priključek za odsesavanje nastalih ostružkov.
34
Odpravljanje napak
11 Odpravljanje napak
Pred odstranjevanjem napak na stroju obvezno izklopite pogon!
Stroj izključite iz električnega omrežja!
▪ To storite tako, da izvlečete vtič stroja.
Odklopite kardansko gred na traktorju.
▪ Pred odklopom nastavite ročico za plin traktorja na najnižjo vrednost.
▪ Kardansko gred odstranite s traktorja.
Dela na električni opremi lahko izvaja samo strokovno osebje!
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Glejte stran
Elektromotor ne deluje
ali se pogosto izklaplja
Poškodovan kabel
Kable naj preveri
strokovnjak
Uporabite prave
varovalke
glejte [➙ 15]
Varovalke se izklapljajo
– kabel je preslabo
zavarovan
Aktivira se varnostni
mehanizem motorja
Napačna stran vrtenja
Uporabite močnejši
kabel
Zamenjajte dve fazi
Elektromotor se ne
zažene
Varovalka na zavorni
ploščici zavornega
stikala je pokvarjena
Preverite varovalko in jo
po potrebi zamenjajte
Stikalo ne deluje
Poškodovan kabel
Kable naj preveri
strokovnjak
Kable naj preveri
strokovnjak
glejte [➙ 15]
Nabrusite žagin list
Privijte šesterorobo
matico na pogonski
gredi
Očistite žagin list s
preparatom za
odstranjevanje smole
glejte [➙ 26]
glejte [➙ 26]
Varovalke se izklapljajo
– kabel je preslabo
zavarovan
Okvara na zaščiti ali
Preverite stikalo ali ga
blokadi motorja
pošljite v popravilo
Velika poraba moči pri
žaganju
Žagin list je top
Zrahljan žagin list
Na žaginem listu je
smola
Stroj je glasen
Previsoko št. vrtljajev
kardanske gredi
Držite se predpisanega glejte [➙ 17]
števila vrtljajev
35
Tehnični podatki
12 Tehnični podatki
Tip
Pogon
Vrsta pogona
Moč
kW
Napetost
V
Varovalka
A
Število vrtljajev
vrt./
motorja
min
Število vrtljajev
vrt./
kardanske gredi
min
Žagin list
Premer žaginega lista
mm
Najmanjši premer lesa
cm
Največji premer lesa
cm
Hrupnost
Nivo zračnega tlaka
db(A)
Mere *
Širina:
cm
Globina
cm
Višina:
cm
Teža
kg
Tip
Pogon
Vrsta pogona
Moč
kW
Napetost
V
Varovalka
A
Število vrtljajev
vrt./
motorja
min
Število vrtljajev
vrt./
kardanske gredi
min
Žagin list
Premer žaginega lista
mm
Najmanjši premer lesa cm
Največji premer lesa
cm
Hrupnost
Nivo zračnega tlaka
db(A)
Mere *
Širina:
cm
Globina
cm
Višina:
cm
Teža
kg
WKE 7,5
WKE 9
WKE 5,5
elektromotor
7,5 S6**
400
16
1455
elektromotor
9 S6**
400
32
1455
elektromotor
5,5 S6**
400
16
1455
-
-
-
700
5
24
700
5
24
700
5
24
98
98
98
100
85
120
190
100
85
120
205
100
85
120
175
WE 5,5
WZ
WZE 5,5
elektromotor
kardanska gred
5,5 S6**
400
16
1455
7,5
-
kardanska gred/
elektromotor
7,5/5,5 S6 **
400
16
1450
-
540
540
700
5
24
700
5
24
700
5
24
98
98
98
100
160
150
190
100
160
150
230
100
160
150
240
*.....Navedene mere in teže so približne, veljajo pa za osnovno opremo.
**....Podatki o moči S6: neprekinjeno periodično obratovanje s stalno obremenitvijo – navedba v odstotkih je razvidna s tipske tablice.
36
Tehnični podatki
Tip
Pogon
Vrsta pogona
Moč
kW
Napetost
V
Varovalka
A
Število vrtljajev
vrt./
motorja
min
Število vrtljajev
vrt./
kardanske gredi
min
Žagin list
Premer žaginega lista
mm
Najmanjši premer lesa cm
Največji premer lesa
cm
Hrupnost
Nivo zračnega tlaka
db(A)
Mere *
Širina:
cm
Globina
cm
Višina:
cm
Teža
kg
WZE 7,5
WZE 9
kardanska gred/
elektromotor
7,5/7,5 S6 **
400
16
1455
kardanska gred/
elektromotor
7,5/9 S6 **
400
32
1455
540
540
700
5
24
700
5
24
98
98
100
160
150
240
100
160
150
250
*.....Navedene mere in teže so približne, veljajo pa za osnovno opremo.
**....Podatki o moči S6: neprekinjeno periodično obratovanje s stalno obremenitvijo – navedba v odstotkih je razvidna s tipske tablice.
37
Servis
13 Servis
POSCH– Izdelek
Za naročilo nadomestnih delov za stroj se obrnite neposredno na lokalnega trgovca.
Če potrebujete seznam nadomestnih delov za stroj, vnesite serijsko številko stroja in
seznam prenesite na tej povezavi:
www.posch.com/download
38
Izjava ES o skladnosti
Izjava ES o skladnosti
Izjavljamo, da je spodaj navedeni stroj oblikovan in izdelan v skladu s temeljnimi varnostnimi
ter zdravstvenimi zahtevami Direktive ES o strojih 2006/42/ES.
Poleg tega ustreza stroj Direktivi ES o nizki napetosti 2006/95/ES in Direktivi ES o
elektromagnetni skladnosti 2004/108/ES.
Ta izjava preneha veljati, če se izvedejo spremembe na stroju brez našega soglasja.
krožna žaga - Žaga s koritom
Št. artikla:
Serijska št.:
M1349G , M1350G , M1356G , M1361G , M1365G , M1370G , M1379G ,
M1389G
od 1.025.001A
Za uveljavljanje varnostnih in zdravstvenih ukrepov, navedenih v direktivah ES, se
uporabljajo naslednji standardi:
▪ EN ISO 12100 Splošni predpisi o izdelavi strojev
▪ EN ISO 4254-1 Kmetijski stroji – Varnost - Splošne zahteve
▪ EN 13857 Varnostna razdalja – zgornje in spodnje okončine
▪ EN 349 Najmanjša oddaljenost za preprečevanje poškodb delov telesa
▪ EN 60204-1 Električna oprema strojev
▪ EN 1870-6 Krožne žage
▪ EN 847-1 Splošne varnostne zahteve – Krožni žagini listi
Z notranjimi ukrepi je zagotovljeno, da so serijske naprave vedno v skladu z zahtevami
trenutnih direktiv ES in uporabljenimi standardi.
Spodaj imenovana služba,
„PZ.LSV« (Prüf- und Zertifizierungsstelle des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung, Weißenstraße 70 – 72, 34131 Kassel), notificirana pod registrsko
številko 2157,
je opravilo ES-pregled tipa iz priloge IX 2006/42/ES.
Izdelek je identičen kontroliranemu vzorcu, ki je pod številko
▪ LSV-EG-2010/131
prejel potrdilo ES o kontroli izdelka in pod številko
▪ LSV-GS-2010/133
prejel certifikat o zagotavljanju varnosti pri delu.
Sledita ime in naslov osebe, ki je podpisnik zgornje Izjave ES o skladnosti in je pooblaščena
za sestavo tehnične dokumentacije.
Lipnica, 25.06.2010
Posch
Gesellschaft m. b. H.
Paul-Anton-Keller-Straße 40
A-8430 Leibnitz
Ing. Johann Tinnacher
Poslovodja
39
Vaš trgovec s stroji Posch